Onze eigen berichten in 2012:
- Erfgoednota
- Motie evenementenbeleid
- Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied
- Verordening maatschappelijke ondersteuning
- Bestuursrapportage 2012
- Veiligheidsstrategie 2013-2014 Politie Oost-Nederland
- SGS Staphorst in debat
- Startnotitie cultuurbeleid (2)
- Verzelfstandiging van de museumboerderij
- Rapport Overijsselse Ombudsman
- Onderzoek verwerking ruimtelijke initiatieven
- Krediet voor eenmalige frictiekosten i.v.m. reorganisatie
- Programmabegroting 2013
- Algemene beschouwingen
- SGP vragen over Radio Uniek
- Concept voorontwerpbestemmingsplan ORW 217
- Aanvraag omgevingsvergunning open plek achter ORW 305
- Groenbeheerplan 2013-2016
- Wegenbeleidsplan 2013-2016
- WMO beleidsplan 'Omzien naar elkaar'
- SGP bedankt de 3.223 kiezers!
- Niet alleen zeggen wat je doet, maar ook doen wat je zegt!
- Kiesvereniging SGP verwelkomt 400e lid
- Vaststelling bestemmingsplan Olde Maten Veerslootlanden
- Kadernota 2012 (vervolg)
- Kaders Welstandsbeleid (verkorte versie)
- Kadernota 2012
- Startnotitie cultuurbeleid
- Beleidsplan integrale schuldhulpverlening
- Voorontwerp bestemmingsplan Ons Belang

- GGD IJsselland, begroting 2013 enz.
- Veiligheidsregio IJsselland, begroting 2013 enz.
- Verplaatsen voetbal-/pannakooi Staphorst-Noord
- Rijwoningen Gersthof
- WMO-platform
- Rapport Rekenkamercommissie
- De SGP en het cultuurbeleid van Staphorst
- Jubileumavond Studievereniging Staphorst & Omstreken (foto's)
- Startnotitie duurzaamheid
- Personeelskosten/langdurig zieken
- Aanvullend krediet reorganisatie
- Menno de Bruyne vanuit Den Haag te gast bij SGP Staphorst
- Vragen over samenwerking VVS en Feyenoord
-
Detailhandelsvisie
- Afkoppelen dakwater Staphorst Noordwest
- Gang van zaken aanvragen inwoning en mantelzorg
- Bouwrijp maken schoollocaties Rouveen
- Windenergie