10-10-2012
Aanvraag omgevingsvergunning open plek achter ORW 305

In de raadsvergadering van 9 oktober jl. heeft de raad opnieuw gesproken over de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een open plek achter het pand aan de Oude Rijksweg 305 in Rouveen. Verzocht werd om een verklaring van geen bedenkingen af te geven om de bouw van een woning op die plek mogelijk te maken. Met een aantal ruimtelijke argumenten heeft de SGP aangegeven geen verklaring van geen bedenkingen te willen afgeven. Bij de besluitvorming heeft de raad dit unaniem geweigerd.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

Dank voor het verstrekken van de erfinrichtingschetsen en een exploitatieplan.
Het exploitatieplan voldoet echter niet aan de eisen die daar aan gesteld mogen worden. Omdat het vertrouwelijk is verstrekt, gaan we er inhoudelijk niet verder op in.

We staan als raad nu voor de taak om te oordelen over een ontwerp verklaring van geen bedenkingen. Het gaat daarbij in deze aanvraag om een woonboerderij op de Open Plek aan de Conradsweg en een schuur van 150 m2 die deels in aanbouw is.
Er is al veel gezegd in eerdere besprekingen. We willen ons nu beperken tot de argumenten, die een verklaring van geen bedenkingen in de weg staan.

We doen dat aan de hand van onze Beleidsnotitie Open plekken Staphorst.

par.1.1 Er dient aandacht besteed te worden aan de gevolgen voor bestaande bedrijven en omliggende woonbebouwing

Argument 1:
- Het bijgebouw staat te dicht op het bedrijf Kooiker.

Argument 2:
- Het bijgebouw staat niet achter 305, maar er zelfs naast en dus achter 303. Wanneer er nog een bijgebouw bij 305 wordt geplaatst ontstaat de situatie dat deze bijgebouwen ook naast elkaar staan. De erven grijpen dan in elkaar, dat is streek-oneigenlijk en ongunstig voor het woon- en leefklimaat.

par. 4.2 Conradsweg (oostzijde): De bebouwing bevindt zich dicht bij de Oude Rijksweg. Dit zijn nagenoeg allemaal monumenten. Het agrarisch gebied is onderdeel van het singellandschap. Oprichten van bebouwing vereist extra aandacht.

Argument:
- Het plaatsen van de schuur, ver voor het hoofdgebouw is niet karakteristiek. Bij monumentale boerderijen bevinden zich de agrarische bijgebouwen achter de boerderij. Voor de boerderij past wel een kookhuisje, een handwerkplaats etc. Maar geen schuur van 150 m2. Dus ruimtelijk gezien is de positie van deze schuur niet passend. Ook is de afstand tot de woning groot.

par. 4.5 De gezamenlijke oppervlakte aan vrijstaande en aangebouwde bebouwing mag maximaal 75 m2 bedragen.

Argument:
- Paragraaf 4 gaat specifiek over Open Plekken aan dwarswegen, dus ook de Conradsweg. Dat deze regel geldt voor het type burgerwoning en niet voor een boerderijtype lijkt logisch. Maar strikt genomen staat dat er niet.

De SGP fractie komt tot de conclusie dat er geen Verklaring van geen Bedenkingen voor dit plan afgegeven moet worden.

terug >>