10-05-2012
Veiligheidsregio IJsselland, begroting 2013 enz.

In de raadsvergadering van 8 mei jl. heeft de gemeenteraad gesproken over de voorjaarsnota 2012 en programmabegroting 2013 van de Veiligheidsregio IJsselland (hierna te noemen Veiligheidsregio).
Het bedrag per inwoner zal in 2013 licht dalen. Toch hebben wij een aantal kritische opmerkingen geplaatst. Hoewel burgemeester Alssema als portefeuillehouder aangaf dat de Veiligheidsregio wel voldoet aan de taakstellende bezuiniging van 15%, delen wij die mening niet. Men kan er wel allerlei zaken bij aanhalen, maar dat vertroebelt het beeld.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

De Veiligheidsregio is een organisatie die nog in opbouw is. Zij krijgt daarvoor ook extra middelen van het Rijk. Dat zou wel eens de belangrijkste reden kunnen zijn, dat hier de gemeentelijke bijdragen nog in de greep gehouden kunnen worden.
Wij lezen bij meerdere onderwerpen ook hier van hogere kosten. Het meeste kan nog binnen de begroting opgevangen worden, ons inziens door de zojuist genoemde extra bedragen van het Rijk.

Omdat het hier gaat om een organisatie in opbouw, is het zeer belangrijk dat dit geen organisatie wordt met een zwaar management. Dat kan in deze tijd echt niet meer. Een slanke organisatie die met zo min mogelijk middelen kan voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de Veiligheidsregio's, dat moet de duidelijke opdracht aan het bestuur zijn.

Omdat een groot deel van de andere gemeenten geen steun gegeven hebben aan ons besluit, dat de Veiligheidsregio in 2010-2013 15% moest bezuinigen, wil het college geen stappen ondernemen nu men niet verder komt dan 11,6%. Echter de financiële vooruitzichten zijn voor gemeenten inmiddels nog verder verslechterd. Wij roepen het college op om nogmaals te pleiten voor de nog resterende 3,4% te realiseren bezuinigingen.

Wat ons in de begroting 2013 en 2014 niet lekker zit, is dat er structurele voordelen worden behaald van € 860.000 maar dat daarvan al weer € 636.500 afgesnoept wordt. Wij kunnen dat positief bekijken, er blijft nog € 223.500 over om te reserveren. Maar net zo goed kun je het zo zien dat bijvoorbeeld die efficiencyvoordelen van de gezamenlijke meldkamer (MON) en vervallen FLO verplichtingen niet terugvloeien naar de gemeenten.
Daarnaast stemmen wij uiteraard volledig in met het voorstel dat de Veiligheidsregio in evenredigheid mee moet delen in de aangekondigde rijksbezuinigingen voor gemeenten.

terug >>

Jan Visscher