10-10-2012
Concept voorontwerpbestemmingsplan ORW 217

In de raadsvergadering van 9 oktober jl. heeft de raad gesproken over een gewijzigd plan voor de te saneren boerderij van de familie Hulst aan de Oude Rijksweg 217 in Rouveen. Omdat in het voorstel geschreven wordt dat geen bijgebouwen worden toegestaan, wat onrealistisch is, stelt de SGP voor om de middelste twee-onder-één-kapper te laten vervallen. Dat biedt ook een verbetering van de toegang tot de andere woningen en meer parkeerruimte. Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

Het plan is in mei 2011 in de raad aan de orde geweest.

De volgende opmerkingen en wijzigingen willen we noemen:

1. Het aantal parkeerplaatsen dat geteld wordt, is niet juist. Er worden opstelplaatsen in de woningen meegeteld. Het totaal is daarom 26 in plaats van 32. Uitgaande van 2 parkeerplaatsen per woning komen we op minimaal 30 parkeerplaatsen, dus is er een tekort van 4 parkeerplaatsen.
2. In de uitwerking van het plan wordt gekozen voor het verbieden van bijgebouwen. Dat is niet verstandig. We hebben inmiddels voorbeelden genoeg dat dit niet werkt. Er is behoefte aan bergingsruimte en dat willen we ook gerealiseerd zien op een volwaardige wijze.

Deze twee punten brengen ons op het idee om de middelste 2 kapper te verwijderen. Daardoor ontstaat meer ruimte voor de andere kavels, de bijgebouwen en de benodigde parkeerplaatsen.
Bijkomend voordeel is een betere ontsluiting. Er kan één bredere steeg worden gerealiseerd. Nu zijn de oostelijke woningen moeilijk bereikbaar.

We zijn van mening dat deze saneringslocatie ruimer opgezet moet worden om zo een goed woon- en leefklimaat te kunnen garanderen. Niet alleen voor de nieuwe bewoners, maar ook voor de bewoners in de directe omgeving.

Ook zijn we van mening dat te weinig wordt gekeken naar de klantvraag; wat zijn de woonwensen van de toekomstige bewoners? Ook hier pleiten we voor de opzet van een koperspanel, zodat vraag en aanbod beter op elkaar kan worden afgestemd.
Nu wordt er alleen vanuit de gebodsplanologie geredeneerd. Het creëren van een optimaal woon- en leefklimaat is onderbelicht.

We ondersteunen ook het voorgenomen overleg met de buurtbewoners. Het is een goede zaak dat de nieuwe plannen in overleg met belanghebbenden tot stand komen.

We noemen in dit stadium ook alvast dat één lid van onze fractie grote moeite heeft met de invulling van Open Plekken en Saneringslocaties in z'n algemeenheid en ook met dit voorstel. Hij is van mening dat het open karakter van onze Streek teveel wordt aangetast. Ook worden hier teveel woningen gebouwd in relatie tot de te slopen agrarische bebouwing.

terug >>