10-05-2012
GGD IJsselland, begroting 2013 enz.

In de raadsvergadering van 8 mei jl. heeft de gemeenteraad gesproken over de begroting 2013, voorjaarsnota 2012 en een tweetal begrotingswijzigingen 2012 van de GGD IJsselland (in het vervolg GGD).
Voor de SGP is het duidelijk dat de GGD een behoorlijke inhaalslag moet maken om een efficiënt werkende organisatie te worden. In een achtergrondnotitie bij ontwikkelingen GGD lazen wij diverse zaken die ons niet vrolijk stemden. Verder zijn wij van mening, dat de GGD onvoldoende werk maakt van opgedragen bezuinigingen nu gemeenten ook gesteld worden voor forse bezuinigingstaakstellingen.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

Wij gaan geen beschouwing geven over financiële details van één van de stukken behorend bij dit voorstel.
Wel maken wij een aantal opmerkingen over de GGD, vooral naar aanleiding van de achtergrondnotitie bij ontwikkelingen GGD en de bijbehorende begrotingswijziging (2/2012). Wij hadden de laatste jaren al niet zo'n goed gevoel bij de GGD. In die achtergrondnotitie wordt ons gevoel duidelijk onderschreven. Die organisatie is totaal niet ingericht om efficiënt te werken. Het is volgens ons een log apparaat, dat nog veel te veel kosten maakt.
De analyse van de organisatie is helder. Om duidelijkheid te verschaffen zou je de opgesomde punten moeten noemen, maar wij doen dat niet. Wij schamen ons ervoor om verplicht aangesloten te moeten zijn bij zo'n organisatie. Wij noemen slechts, dat de aansturingslijnen onvoldoende helder zijn en samenwerkingsgerichtheid op alle niveaus onvoldoende ontwikkeld is. Zoals gezegd, veel meer staat er, maar wij gaan dat niet breed uitmeten.

Voor ons is het helder dat de GGD met grote spoed een organisatie moet worden, die efficiënt werkt. Dat moet niet gebeuren door allerlei nieuwe overlegstructuren, extra managementfuncties enz. te creëren. Het moet een organisatie worden met korte lijnen, die ook resultaatgericht moet gaan werken.

Het verbaast ons, dat het Algemeen Bestuur het zo ver heeft laten komen. Wij beseffen, dat het moeilijk is om overal de vingers achter te krijgen. Toch is het wellicht zo, dat het bij dit soort organisaties niet goed is geweest dat er destijds voor gekozen is om alleen collegeleden in het Dagelijks en Algemeen Bestuur zitting te laten nemen. Is het niet teveel een club onder elkaar geworden waarin men niet zo scherpt oplet?

Overeengekomen bezuinigingstaakstelling van 10% op de gemeentelijke bijdrage voor basistaken van de GGD, groot € 710.000
Deze bezuiniging zou in 2012 gerealiseerd moeten worden, maar wij lezen dat dit niet lukt. Als opdracht geven wij het college mee, dat daarvoor harde garanties moeten komen dat dit wel lukt. Doorschuiving naar 2013 is voor ons niet acceptabel.

Instemmen met uw voorstel 1 kan dan alleen onder de strikte voorwaarde dat ook de resterende bezuiniging van € 152.500 in 2012 gerealiseerd wordt.

Hetzelfde geldt voor de begrotingswijziging nr. 1-2012. Die is akkoord, maar dient te worden gevolgd door een volgende waarin de restant bezuiniging wordt ingeboekt.

0-4 jarigen JGZ gemeente Deventer
In de stukken staat dat de toename van het budget met ruim 1,9 miljoen euro onvoldoende is op deze taak uit te voeren. Voor 2012 en 2013 worden daarop tekorten verwacht van resp. € 167.500 en € 145.000. Het college krijgt van ons de opdracht mee dat zij garanties moet vragen dat hiervan geen (euro)cent ten laste van de begroting van de GGD mag komen en zodoende afgewenteld wordt op de andere gemeenten en/of reserves van GGD.
Dit moet binnen het toegekende budget uitgevoerd worden.

Begrotingswijziging nr. 2-2012
Deze begrotingswijziging houdt verband met de voorgestelde organisatieaanpassing. Daarvoor denkt men incidenteel € 1.000.000 nodig te hebben en structureel € 522.000. Wij konden onze ogen niet geloven toen wij dat lazen. Op welke planeet leeft bestuur en management van de GGD toch? Het wordt tijd dat de GGD echt gaat inzien dat de deelnemende gemeenten in zwaar weer gekomen zijn én dat het nog zwaarder zal worden. De GGD zal ook fors moeten gaan snijden in eigen vlees.
Wanneer wij dan in de achtergrondnotitie lezen dat bijvoorbeeld managementfuncties op teamniveau niet of onvoldoende zijn ingevuld, bekruipt ons een beangstigend gevoel. Er moeten niet meer, maar juist veel minder managementfuncties komen. Minder managers maar uitvoerende functies waar mogelijk handhaven. In ons land lijkt het momenteel nog veel te veel dat managers buiten schot blijven en er alleen gesneden wordt in het uitvoerende werk.

Begrotingswijziging 2-2012 gaat om een bedrag van € 551.056, maar die zou toch gaan over de kosten van de organisatieontwikkeling? Wanneer daarbij dan gesproken wordt over € 1.000.000 incidenteel en € 522.000 structureel, dan snappen wij niets van deze begrotingswijziging.
Daarom hebben wij via de griffier navraag gedaan, maar helaas heeft zij daar ook niet een duidelijke uitleg over gekregen vanuit de organisatie.

Dan is het zeker goed om daar niet mee in te stemmen, zoals u ook voorstelt.

Te verwachten rijksbezuinigingen
Nederland staat voor een grote bezuinigingsoperatie. Dat zal ook grote gevolgen hebben voor de gemeenten en haar inwoners. Juist daarom zal ook de GGD verder moeten gaan met bezuinigingen. De overeengekomen bezuiniging van € 710.000 kan niet het eindpunt zijn. Nadat die bezuiniging is overeengekomen, is er al weer zoveel financieel leed op gemeenten in het vooruitzicht gesteld.

terug >>

Jan Visscher