17-11-2012
Verzelfstandiging van de museumboerderij

In de raadsvergadering van 13 november jl. is het voorstel van het college tot verzelfstandiging van de museumboerderij besproken. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente in de exploitatie van de museumboerderij zal dan in 2013 en 2014 worden € 70.000 en vanaf 2015 € 50.000. Voor het parttime personeel wordt een voorziening getroffen van € 90.000. Daarnaast gaat de museumboerderij en het daarvoor gelegen 'pand Buiter, Gemeenteweg 63' voor een symbolisch bedrag over naar de op te richten stichting.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Arie den Ouden, namens de SGP-fractie.

Om met het wat platvloerse, maar onontkoombare dilemma te beginnen: We zijn benieuwd naar de uiteindelijke besparing die gerealiseerd gaat worden. Wat kost de museumboerderij ons per jaar bij voortgezette huidige exploitatie, en wat bij de voorgestelde verzelfstandiging. Wij zouden die twee bedragen graag naast elkaar willen zien voor bijv. de jaren 2013/14/15/16. Er is natuurlijk een taakstellende bezuiniging ingeboekt, maar tegelijk wordt er hier en daar al weer het een en ander bijgeplust.

De werkgroep Verzelfstandiging museumboerderij heeft een bevlogen visie met een daadkrachtig bedrijfsplan opgesteld. Daar mankeert het niet aan.

De werkgroep heeft gezocht naar een financieel deskundige, maar die nog niet gevonden. Een financieel onderlegde penningmeester is echter niet onbelangrijk. We hopen dat het bestuur er in slaagt die aan te trekken.

Collectie blijft gelukkig in bezit van de gemeente. De onroerende zaken gaan bij een eventuele beëindiging van de werkzaamheden van de stichting weer terug naar de gemeente. Dat is voor ons ook een harde voorwaarde.

Inbedding in de lokale samenleving is erg belangrijk! Als dat lukt, is de verzelfstandiging wat ons betreft geslaagd! We hopen dat de lokale samenleving als geheel zich meer betrokken gaat voelen. Daar wordt onze samenleving rijker van. Het bestuur zal dan rekening moeten houden met een aantal zaken die gevoelig liggen. Wij hebben daar wel enig vertrouwen in, zolang het bestuur samengesteld blijft worden uit de breedte van onze dorpsgemeenschap.

De ambities liggen hoog, maar dan is er ook wat te bereiken. Een overwinning waarvoor men niet gestreden heeft, kent geen glans.
We stemmen in met dit agendapunt, en wensen het voorlopige stichtingsbestuur veel succes; en onze museumboerderij nog een lang bestaan.

 

terug >>

Arie den Ouden