10-10-2012
Wegenbeleidsplan 2013-2016

In de raadsvergadering van 9 oktober jl. is het Wegenbeleidsplan 2013-2016 besproken. Fors bezuinigen op wegenonderhoud is iets wat je later dubbel weer terug ziet komen. Maar verder kunnen wij ons goed vinden in het rationeel wegbeheer wat nu al een aantal jaren de basis is voor de wegenbeleidsplannen die voor een periode van vier jaar worden vastgesteld. Daarbij is door de wethouder duidelijk aangegeven, dat jaarlijks goed beoordeeld wordt of de wegen die voor een bepaald jaar op de lijst staan, ook daadwerkelijk dat jaar aangepakt moeten worden.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lubbert Talen, namens de SGP-fractie.

Het is belangrijk dat we voor onze gemeente een goed wegenbeleidsplan hebben. De gegevens spreken voor zich, 1,9 miljoen vierkante meter aan verhardingen.

Het is daarom ook goed deze oppervlakte op te delen in groepen en over deze groepen een kwaliteitsniveau af te spreken.

Het beleid moet er op gericht zijn, dat we met het jaarlijks budget wat er voor gesteld wordt, een wegennet hebben dat niet jaar op jaar minder wordt in kwaliteit. Op korte termijn lijken we het dan prima te doen, maar we teren in op de toekomst.

Ook in moeilijke jaren moet de wegenbouw doorgaan. Het betreft immers ook een wezenlijk stukje van de economie. Wanneer alle overheden op dit gebied de hand op de knip zouden houden, zal onze crisis alleen maar verergeren.

Het wegenbeleidsplan is zo opgezet dat we wat kunnen kiezen. De verschillende scenario´s maken qua budget niet zoveel uit, behalve het scenario alles laag. Deze heeft onze voorkeur echt niet.

Het ambtelijk voorstel verandert de focus ten opzichte van de huidige kwaliteit van de woongebieden naar de dorpskernen en de begraafplaatsen. Een verandering die ook een besparing is. We kunnen ons daar wel in vinden. Binnen de gebieden van dorpskernen en begraafplaatsen is de inrichting op een hoger niveau dan op andere plaatsen. Het onderhoud moet dan ook bijzonder goed zijn, anders maakt het een verkeerde indruk en is het niet in balans.

De aangepakte straten in Staphorst Noord voldoen aan de verwachtingen. Betekent het ook dat dit beleid de komende jaren doorgezet wordt in het nu voorliggende voorkeursscenario?

We vragen ons wel af of het niet verstandig is om voor de wegen zonder onderhoud, waarvoor geheel niets gebudgetteerd wordt, ook iets te ramen voor onverwacht, toch noodzakelijk onderhoud. Wij denken dat het toch verstandig is om ook voor deze wegen een 20.000 euro per jaar de budgetteren, zodat in gevallen als onlangs de Zuideindigerweg het college hierop zonder de raad nodig te hebben, kan reageren. Graag zouden we ook een lijst van deze (eerder aangewezen) wegen ontvangen. Welke van deze wegen zouden we kunnen verkopen en uit de wegenlegger halen?

Het voorkeurscenario haalt 800.000 euro uit de reserve, die nu ca 3.000.000 euro groot is. Het is een reserve die gevuld is met het doel van wegenonderhoud. Het is daarom niet goed dat deze te allen tijde niet aangesproken mag worden. We moeten ons met deze keuze er wel van bewust zijn dat we het op deze manier een 10-20 jaar kunnen volhouden, maar dat er daarna een structureel hoger budget moet komen.

De optimalisatie van de Baarge wordt ook genoemd. Voor deze aanpak is er ook een subsidie. Zit deze subsidie al in de reserve of moet deze nog als een voordeel ingeboekt worden voor het wegenbeleidsplan?

Het onderdeel onderhoud aan betonwegen wordt al jaren als een toekomstige bedreiging gezien. Hoe reëel is deze bedreiging. Zijn er al betonwegen die aan groot onderhoud toe zijn voor 2013-2016. Graag zouden we hier nader over geïnformeerd willen worden. Daarnaast lijkt het ons noodzakelijk om het gewenste kwaliteitsniveau van betonwegen samen met college en ambtelijke ondersteuning te gaan bepalen. Als er bijvoorbeeld een betonweg is die golft omdat deze dwars op oude sloten ligt, is de vraag reëel hoe erg dit is, en hoe erg dit mag zijn. Ik kan me voorstellen dat we hier in het voorjaar eens een middag/avond mee bezig gaan.

terug >>

Lubbert Talen