26-01-2012
Gang van zaken aanvragen inwoning en mantelzorg

In de raadsvergadering van 10 januari jl. is door de SGP bij monde van Lucas Mulder in het vragenuurtje de trage en afwijzende gang van zaken rond aanvragen voor inwoning en mantelzorg aan de orde gesteld. Hieronder leest u iets van de aanleiding en zijn de gestelde vragen opgenomen.

Van meerdere inwoners krijgen we opmerkingen over de moeizame gang van zaken als het gaat om aanvragen voor inwoning- en zorgsituaties. Voorbeelden zijn Oude Rijksweg 301 en Gemeenteweg 19.
Volgens aanvragers worden termijnen van behandeling overschreden, afspraken en toezeggingen komen moeizaam tot stand. Het kost heel veel energie om een stap verder te komen. Het totale proces duurt soms jaren, en dat kan niet de bedoeling zijn.

We zijn van mening dat er voortvarend meegewerkt moet worden aan inwoning en mantelzorg. Dit gaat echt over hulp aan de oudere generatie. En wat is nu beter dan de zorg van de jongere generatie voor hun eigen ouders?
In Staphorst is dit van oudsher een goed en sociaal gebruik. Zelfs landelijk wordt nu mantelzorg en inwoning gestimuleerd, ingegeven door het feit dat de kosten van de zorg de pan uitrijzen.

VRAGEN:
· Deelt het college onze mening dat inwoning van de oudere generatie bij de jongere generatie een positieve zaak is en dat hier voortvarend aan meegewerkt moet worden?
· Kan het college vanaf nu regelen dat dit soort aanvragen snel worden afgehandeld?
· Heeft het college beleidsmatig nog aanvullende kaders van de raad nodig als het gaat om inwoning?
· Zo ja, wanneer kan dit punt in de raad aan de orde komen?

terug >>