12-04-2012
Startnotitie duurzaamheid

In de raadsvergadering van 10 april jl. is de startnotitie duurzaamheid onder grote belangstelling besproken. In januari 2011 had de raad aangegeven zich niet alleen te willen richten op de nota windenergie. Hoewel een deel van de discussie natuurlijk ook nu nog ging over die vorm van energieopwekking, zijn er ook veel meer andere bronnen van energieopwekking besproken. Maar je moet beginnen met energiebesparing en ook daar is nu veel aandacht aan geschonken. Uitbreiding van het aantal windturbines is, gelet op de vele hinder die daarvan ondervonden wordt, voor onze fractie geen optie.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lubbert Talen, namens de SGP-fractie.

We hebben vanuit Gods Woord de opdracht gekregen om deze aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen, dat wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in, dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan toekomstige generaties. Wel de rente van deze aarde benutten, niet het kapitaal. Dát is duurzaamheid.

Het is niet een vraag óm de gemeente te verduurzamen. Het is inmiddels een belangrijke peiler onder de huidige economie. Zou al het werk dat verricht wordt aan het verduurzamen van onze samenleving wegvallen, dan zou de economische crisis veel zwaarder zijn.

Probleem bij een duurzaamheidsnota, zoals die nu voor ons ligt, is dat afhankelijk van de interesses, er van alles bijgehaald kan worden. We denken dat deze visie veel korter kan, wanneer we gewoon aangeven wat we als gemeente gaan doen. Het volledige krachtenveld van duurzaamheid ís niet te overzien en past ook niet in een gemeentelijke nota.

We hebben daarom ook problemen met de toevoeging over het theoretisch potentieel duurzame energie. Het plaatsen van 10 windmolens wordt beter haalbaar geacht dan 10 hectare land voorzien van zonnepanelen. We kunnen deze toevoeging dus niet onderschrijven.

Het is goed om bij de verschillende projecten ook de effecten meetbaar te maken. Hierdoor wordt duidelijk, wat voor invloed ze hebben op de duurzaamheid, het energieverbruik, of de CO2 doelstelling.

We moeten ook goed communiceren, welke subsidiemogelijkheden er zijn. Zo heeft de provincie Overijssel subsidie gegeven op het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen. We vragen ons af of binnen onze gemeente ook gebruik gemaakt is van deze subsidiemogelijkheid. Daarnaast is het van belang, dergelijke subsidies goed bekend te maken in onze gemeente. Zou de portefeuillehouder een pagina op onze gemeentelijke website kunnen realiseren met verschillende actuele subsidiemogelijkheden?

In onze bijdrage houden we de toekomstige ontwikkelpaden aan, zoals deze ook zijn weergegeven in de duurzaamheidsnotitie.

1. Duurzame energie

De fractie van de SGP zou qua duurzame energie zich het meest willen richten op zonne-energie en aardwarmte. Beide vormen van energie zijn schoon én hebben geen of nauwelijks invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast moeten we volgens de trias-energetica verduurzamen, dat is:

· Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan.
· Gebruik duurzame energiebronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie.
· Zet fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk in om aan de resterende energiebehoefte te voldoen.

Wanneer we de streek willen verduurzamen, moeten we open staan voor goede isolatie van de monumenten en dat regelen. Wat hebben we er aan, dat we veel energie steken in zonnepanelen aan de streek en de energie die we daarmee extra opwekken niet in vergelijking staat met de energie, die wegvloeit vanwege slechte isolatie? In de motie bij de begroting 2012 hebben we als raad ook uitgesproken, dat in de Welstandsnota/Erfgoednota aandacht moet komen voor isolatie en zonne-energie bij monumenten. Dit pas hier dus prima bij.

Biomassa
Ons GFT afval wordt omgezet in biomassa. We hebben er een goed gevoel bij wanneer stoffen, die tot nog toe bekend staan als "afvalstoffen", ingezet worden om bio-energie op te wekken. De techniek is het laatste decennium wel ontwikkeld. We hebben echter niet het gevoel, dat dit ons meer gaat brengen dan andere vormen van energie. Veel werk en de dagelijkse zorg dat de vergisting prima verloopt, is toch wel intensief. Toch zullen we bij verdere ontwikkelingen op dit gebied open staan voor vergisters, die bedrijfseconomisch rendabel zijn en een plusje zijn op de kernactiviteiten van de ondernemers.

De combinatie van biomassa en/of een vergister en het zwembad blijft ons intrigeren. Vanuit de notitie wordt dit ook wel opgeroepen door het voorbeeld van de warmtevoorziening van CZ Rouveen. Het is immers een belangrijk deel van de kosten van het zwembad.

Initiatieven om voedsel, zoals maïs, in te zetten voor energieopwekking, daar hebben we moeite mee.

Windenergie
Wanneer geschetst wordt, dat 1 windturbine van 2MW voor ca. 2.000 huishoudens de energie op kan wekken, dan leert een snelle rekensom dat we als gemeente wellicht al energieneutraal zijn.

Toch vinden we de nadelen voor de leefomgeving in onze gemeente te groot om op windenergie verder voort te borduren. Een windmolenpark op zee heeft deze nadelen niet. Er kunnen grotere clusters gebouwd worden en er is niemand, die last heeft van de slagschaduw. Extra windturbines op ons grondgebied kan wat ons betreft niet, omdat er geen draagvlak voor is. We moeten de effecten op de directe omgeving niet onderschatten.

Zonne-energie
Bij zonne-energie denken we met name aan de zonnepanelen op de daken van woonhuizen en bedrijfsgebouwen. We vinden het goed om dit te stimuleren. Daarbij denken wij vooral aan eenvoudige vergunningverlening. Het is een schone vorm van energie. We moeten bij nieuwe ontwikkelingen, zoals we dat ook aangegeven hebben bij Rouveen-West, rekening houden met de richting van de dakhellingen.

Zonne-energie en het beschermd dorpsgezicht is een hoofdstuk apart. We hebben onlangs laten zien, hoe wellicht zonnepanelen op het achterhuis helemaal niet verkeerd staan. Wellicht zijn bijgebouwen hiervoor ook prima geschikt.

2. Duurzaam gebouwde omgeving
Energieopwekking door zonnepanelen op de geluidswal, zoals in de notitie aangegeven, ziet er leuk uit. Clustering met woningen is wellicht wel van belang.

3. Duurzame mobiliteit
In de notitie wordt wel veel gezegd over biobrandstoffen, maar we moeten de elektrische auto niet vergeten. Inmiddels is het prima rijden met een elektrische auto. Er moet daarom ook aandacht besteed worden aan oplaadmogelijkheden in de gemeente. Op de gemeentewerf staat een elektrische auto. Wordt deze auto wel gebruikt? Laat een laadpaal bij het hek geplaatst worden, zodat er ook gebruik gemaakt kan worden door openbare gebruikers. Dit gaat de komende weken een enorme vlucht nemen, de auto's zijn beschikbaar, de bijtelling is nul. We moeten er klaar voor staan.

4. Duurzame bedrijven
Bedrijven maken hun eigen keuzes op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen en return on investment (op welke termijn de investering zich terugverdiend). Bedrijven kunnen met hun producten en diensten actief zijn in de markt van duurzame producten en diensten. Daarvan kunnen we binnen onze gemeente een heel rijtje opnoemen. Daarnaast kunnen ze ook energie besparen. We denken dat het niet goed is om hiervoor als gemeente verantwoordelijkheid te nemen. Het bedrijfsleven is hier prima toe in staat.

5. Duurzame overheid
Het bestuur van de gemeente heeft dit prima in de hand. We kunnen immers zelf de beslissing nemen. We zijn daar ons inziens al redelijk goed in bezig. Het is goed om de overheidsgebouwen, en dus ook de scholen, te voorzien van duurzame energievoorziening, zoals warmtepompen voor de verwarming, maar ook energiebesparing, zoals het toepassen van LED lampen. We zouden hier intern een plan van aanpak voor kunnen laten schrijven, dat zich wellicht snel zal terugverdienen.

Duurzaam inkopen, daar hebben we niet zoveel mee. We hebben meer het gevoel, dat dit een gereedschap is om duur te blijven inkopen. We stellen dan ook voor om hier geen aandacht en tijd meer aan te besteden.

Thuiswerken is ons inziens geen verduurzaming. Een duurzame relatie met je collega's en de burger krijg je het best door met de fiets naar het gemeentehuis te gaan. Mocht een auto noodzakelijk zijn, let dan elke dag op het tegemoetkomend verkeer. Wellicht is er iemand bij, die met je van baan wil wisselen. Dat is pas duurzaam.

Deze fractiebijdrage is opgesteld door Lubbert Talen, als fractiewoordvoerder milieu en Lucas Mulder, als fractiewoordvoerder bouwen en ruimtelijke ordening

terug >>

Lubbert Talen