28-11-2012
Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied

In de raadsvergadering van 27 november jl. is het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied besproken. Hierin zijn heel veel reacties verwerkt die van 16 november 2011 tot en met 10 januari 2012 waren ingediend. Door de SGP is nogmaals aandacht gevraagd voor o.a. de agrarische bouwblokken, de plattelandswoning en inwoning.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

Een compliment voor de zorgvuldige behandeling van alle reacties. Een fors aantal mappen met stukken laat zien dat deze bestemmingsplanprocedure met de belegde info-avonden op een goede wijze gestalte krijgt. De betrokkenheid van onze inwoners spreekt hier letterlijk boekdelen.
Hierdoor kunnen nu veel correcties en wensen meegenomen worden en dat is ook dienstverlening.
In grote lijnen is dit voorontwerp goed uitgewerkt als het gaat om de uitgangspunten en de vertaling in regels en bepalingen.
Ook is een aanzet gemaakt voor nieuwe ontwikkelingen met inzet van ruimtelijke kwaliteit. Op onderdelen zijn verbeteringen mogelijk. Deze punten willen we nu afspreken met college en raad.

Agrarische bouwvlakken
De flexibiliteit van deze bouwvlakken komt nog onvoldoende uit de verf. We willen een meer toekomstbestendige regeling. Het is een feit dat de schaalvergroting in de landbouw zich versneld. Dit zal een doelmatige bedrijfsvoering ondersteunen.
Nu is het uitgangspunt 1,5 ha bij recht en 2,0 ha als maximum bij wijzigingsbevoegdheid. En daarbij moeten kuilvoerplaten en sleufsilo's in het bouwvlak vallen.
Wij pleiten ervoor om hier de volgende flexibiliteit aan toe te voegen zoals ook geregeld is in andere gemeenten, waaronder Hardenberg:
· Kuilvoerplaten, sleufsilo's en foliebassins mogen buiten het bouwvlak binnen een afstand van 75 m worden geplaatst.
· Verschuiving van het bouwvlak onder voorwaarden; maximaal 25 meter, geen groter oppervlak en de afstand tot de weg niet verkleinen.

Te sterke scheiding tussen boeren wonen en burger wonen
Het buitengebied van Staphorst is vooral een agrarische omgeving. De bedrijfsvoering van de agrariërs willen we met dit bestemmingsplan toekomstbestendig vorm geven. Ook de ingezette ruilverkaveling heeft dit doel.
De schaalvergroting in de landbouw heeft tot gevolg dat kleinere boerderijen de agrarische functie verliezen en in hoofdzaak overgaan naar een woonbestemming. Een goede zaak voor het behoud en dus ook de leefbaarheid.
In dit plan wordt een te sterke, zelfs theoretische scheiding gemaakt tussen agrarisch wonen en burger wonen.
Landelijk heeft dit dilemma geleid tot het wetsvoorstel plattelandswoningen en dat voorstel is deze zomer aangenomen.
In het voorstel wordt ook genoemd dat dit aspect zal worden meegenomen.
Dat moet dan leiden tot een soepele regeling, we zien die uitwerking graag tijdig verschijnen.

Inwoning regelen in het bestemmingsplan
Een tweede punt willen we hieraan koppelen, en dat is inwoning bij een agrarische bedrijfswoning.
Dit wordt onder paragraaf 33 uitgewerkt als een afwijking.
We zijn blij met het feit dat inwoning wordt opgenomen, meerdere keren hebben we dit punt benadrukt. Het gaat om de sociale aspecten zoals zorg voor elkaar, betrokkenheid, zo lang mogelijk in vertrouwde omgeving enz. Gelet op de nieuwe begrenzing in zorgzwaartepakketten (ZZP) kunnen we concluderen dat ouderen met ZZP4 niet meer opgenomen kunnen worden in een verpleeghuis.
Daar zal inwoning bij familie of bekenden dus een oplossing kunnen bieden.

We willen daarom de volgende punten wijzigen:
· Inwoning moet bij recht toegestaan worden. Alleen bij afwijking wanneer de 1100 m3 grens voor de totale woning wordt overschreden.
· Geen uitsluitingen bij agrarische woningen, nu mag alleen een rustende boer of een 2e arbeidskracht inwonen. Ook agrariërs zijn mensen met ouders, familie of bekenden die zorg nodig hebben en die ze in huis willen nemen. De barmhartige Samaritaan ging verder, die bood hulp aan een vreemde, en dat wordt algemeen erkend als een positieve zaak.

Als overheid stimuleren we vanuit het zorgbeleid dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met verlening van allerlei thuiszorg. Daarbij hoort consequent handelen, dus ook de bestemmingsplannen moeten we hierop afstemmen.
Dat we aansluiten bij de criteria voor de Streek als het gaat om inwoning, vinden we een goede zaak. We bedoelen dat wel de vier criteria die nu in dit voorstel zijn genoemd. Het zijn een paar eenvoudige, goed meetbare voorwaarden.

Bouwregels pagina 36 tot 38
De volgende regels willen we wijzigen. De reden is dat het Bouwbesluit een hogere verdiepingsvloer voorschrijft bij nieuwbouw waardoor ook de goot wordt verhoogd, of het betreft een logische correctie.

Goot- en bouwhoogten lid 4.2 sub a.9
De goothoogte van bedrijfswoningen verhogen van 3 naar 4 meter. De bouwhoogte verhogen van 10 naar 11 meter.
In de afwijking hierop volgens lid 4.4 sub e wordt de goothoogte met 3 meter verhoogd. De bouwhoogte is niet aangepast, dus deze zal ook met 3 m verhoogd moeten worden.

Bouwregels voor bouwwerken geen gebouwen zijnde lid 4.2 sub b wijzigen
Dit betreft:
Lid 1:
mestsilo's, mestbassins etc. mogen wel buiten het bouwvlak worden gebouwd, zie eerdere opmerking.
Lid 3:
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt niet meer dan 1 m. Dit willen wij niet regelen, dat kunnen we prima aan de mensen overlaten.

Kanttekeningen
Onder kanttekeningen worden vier onderdelen genoemd die nog verder uitgewerkt worden. De duurzame energie, de waterhuishouding, de plattelandswoning en het kader voor de ruimtelijke kwaliteit. We ontvangen deze onderdelen graag eind december zodat we als raad ook tijd overhouden om hier mee aan de slag te gaan.
Wat de ruimtelijke kwaliteit betreft willen we geen nieuw juridisch beleidskader laten ontwerpen, er is al een beleidskader van de provincie. Dat is voldoende.

Ontwerpplan MER en planning
De verplichte Milieu Effect Rapportage (MER) voor dit plan is ook in gang gezet. Deze week worden concrete resultaten verwacht. Wanneer kunnen we die ontvangen?
Volgens de planning, waar overigens een paar verkeerde jaartallen in staan, wordt het ontwerpplan MER in februari 2013 in de raad behandeld. We willen dat vervroegen naar januari, dat moet gelet op de acties kunnen. En waarom willen we dat? Omdat 1 juli 2013 de deadline is, dan moet dit bestemmingsplan geactualiseerd zijn. Op deze wijze zorgen we voor een kleine maand speling in de planning.
Beste raadsleden, geacht college, stemt u in met deze aanpassingen?
Dank voor uw aandacht.

terug >>