26-01-2012
Afkoppelen dakwater woningen Staphorst Noordwest

In de raadsvergadering van 10 januari jl. is de raad gevraagd om een extra krediet beschikbaar te stellen voor het afkoppelen van regenwater. Mede door een meevallende aanbesteding stelde het college voor om nu alle woningen in Staphorst Noordwest aan te sluiten op het regenwaterriool. De SGP, maar ook meerdere andere fracties, zijn enerzijds voorstander daarvan, maar anderzijds toch huiverig voor de precedentwerking.
Hieronder leest u de bijdrage van Lubbert Talen, namens de SGP-fractie.

Bij de behandeling van vernieuwd Gemeentelijk RioleringsPlan IV (vGRP IV) is de afkoppeling van het regenwater aan de orde geweest.

Het doel wat we toen in de raad neergelegd hebben, is om de burgers te stimuleren de afkoppeling zelf aan te leggen. En dit te stimuleren door een verhoogd rioleringsrecht, wanneer de scheiding niet aangebracht is, terwijl er wel een regenwaterafkoppelpunt aanwezig is op het perceel.

In het voorstel worden negatieve ervaringen met deze manier in Hoogeveen genoemd.

We vinden op zich goed dat het college nu met een idee komt om het wel te doen, maar het is wel een pilot, die behoorlijke consequenties heeft.

Wat bij ons naar voren kwam, is bijvoorbeeld ook waarom men nu op de gedachte komt om het dakwater af te koppelen? Waarom is dat niet vanaf het begin meegenomen? Dan zou dit werk echt in één keer meegenomen kunnen zijn. Nu moet toch weer die aansluiting (op de perceelsgrens) weer opgezocht worden. Geeft toch altijd weer enige overlast. Wij hebben ook het idee dat het werk dat het afkoppelen op ieders perceel met zich mee brengt, wellicht toch nog aanzienlijk zal zijn, vooral aan de achterzijde van de woningen.

Daarnaast heeft deze pilot wellicht ook invloed op alle aangelegde regenwaterrioleringen en de nog aan te leggen regenwaterrioleringen. Heeft het college hierover ook nagedacht. Wat gaan we doen met alle straten waar al een gescheiden riool ligt, zoals de Frederik Hendrikstraat, Willem de Zwijgerstraat, Henri Dunantstraat, de Gemeenteweg tussen Rotonde en Stovonde.

En wat gaan we doen met de projecten, die eraan zitten te komen zoals o.a. Oude Rijksweg. Dan kun je ook dan niet zo weer zeggen, dat men het zelf maar moet bekijken. Graag zouden we van het college willen horen wat hiermee gaat gebeuren. Dus met name of de consequenties van het voorstel volledig overzien worden.

In de raadvergadering van 24 januari jl. is het voorstel van het college ongewijzigd op de agenda gekomen ter besluitvorming.

Lubbert Talen heeft de lijn van de eerdere vergadering aangehouden. Ook het CDA en Gemeentebelangen (GB) hadden nog dezelfde bedenkingen. Daarom hebben CDA, GB en SGP gezamenlijk een amendement ingediend. Daarin werd gevraagd om het voorstel te wijzigen en een eigen bijdrage te vragen van € 300 per aansluiting. Ook zou gekeken moeten worden wat voor andere gebieden gedaan kon worden, waar ook al een gescheiden afvoersysteem is aangelegd.
Uiteindelijk heeft dit er toe geleid, dat het college de raad adviseerde om het agendapunt alsnog in te trekken en er later opnieuw over te gaan praten. In het nieuwe voorstel zullen de gemaakte opmerkingen van de diverse fracties zoveel mogelijk verwerkt worden.

terug >>

Lubbert Talen