17-11-2012
Rapport Overijsselse Ombudsman

In de raadsvergadering van 13 november jl. is het rapport van de Overijsselse Ombudsman besproken. Deze heeft de klacht onderzocht die door de Voetbalvereniging Staphorst (VVS) is ingediend tegen de gemeente. De VVS meent recht te hebben op een bedrag voor overname van de inventaris. De SGP is van mening dat in het verleden door beide partijen met hun volle verstand een overeenkomst is gesloten waarbij de gemeente een nieuwe accommodatie voor VVS heeft gebouwd (voor 1,8 miljoen euro). Daarnaast ontvangt de VVS jaarlijks € 2.500 (welk bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd) voor medegebruik door derden. Om nu nog weer geld voor de inventaris van VVS beschikbaar te stellen, daar is de SGP vanaf het begin van de onenigheid niet voor te porren geweest
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lubbert Talen, namens de SGP-fractie.

Voorzitter,

Het is goed dat we dit rapport in de raad bespreken. Het belangrijkste van een dergelijk rapport is, dat we er wat van leren. Hoe kunnen we het in de toekomst beter doen?

Een eenvoudig antwoord:
1. We moeten voortvarend werken.
2. We moeten transparant zijn.
3. We moeten betrouwbaarheid uitstralen.
4. Op een professionele manier.

We hebben verschillende technische vragen:
1. Waarom was de griffier, namens de gemeente, aanwezig bij de hoorzitting op 4 april j.l.? In welk overleg is hiertoe besloten? Wat was het doel?
2. Er is nog steeds onduidelijk wat de rol van het college en wat de rol van de raad in relatie met de vragen en financiële verhouding tot de voetbalvereniging is. Ten tijde van de overdracht van de roerende zaken rond de jaarwisseling 2008-2009 werden we als raad slechts geïnformeerd. Later is het omvormen van de regeling aan de raad voorgelegd. Hierover moeten we duidelijkheid gaan krijgen. Samen met raad en college. We zijn hier bij de kern en meest wezenlijke oorzaak van de problemen die nu gerezen zijn. Het kader waarbinnen het college kan opereren is niet duidelijk. Wat kan een wethouder binnen zijn kader toezeggen en wat niet. Hebben we hier te maken met een laatste stuiptrekking van het monisme? Kan het college een voorstel doen voor het kader wat nodig is?

Vragen die meer over de professionaliteit van het bestuur zijn.
1. We lezen dat de wethouder tijdens de nieuwjaarsreceptie 2011 een mededeling gedaan aan de financieel administrateur van de VVS over het feit dat de juridische medewerkers binnen het gemeentehuis het niet eens zijn. Onze vraag hebben we al vaker gesteld, maar we blijven er bij: Waarom niet wegblijven bij dergelijke nieuwjaarsrecepties? Laten we een professionele afstand bewaren tot de door de gemeente gesubsidieerde instellingen.
2. Waarom geeft de wethouder in de hoorzitting bij de Overijsselse Ombudsman aan dat de minder vergaande motie van de ChristenUnie het ook niet zou hebben gehaald. Dit is toch niet professioneel, dat is een gevoel. De raad heeft er niet over gestemd.

Wat ons zorgen baart is de bijna "intieme" relatie tussen college, raad en VVS. Dit moet echt veranderen. We zijn bang dat wanneer we er niet alert op zijn, dit kan leiden tot integriteitschandalen en dit moeten we echt voorkomen.

We kunnen ons in grote lijnen vinden in de bevindingen van de Overijsselse Ombudsman. Ze treden niet in de overwegingen van de politieke partijen en daarmee bewaren ze de juiste verhoudingen tussen een ombudsman en de politiek.

Het enige wat we missen in de objectieve benadering is het feit dat de roerende zaken overgedragen zijn aan de gemeente om er voor te zorgen dat de miljoenen investering in de nieuwe accommodatie niet fiscaal ongunstig zou uitpakken. Het is niet slechts de gemeente die de belasting moet betalen, het zijn dan ook de burgers. Wellicht had dit er toe moeten leiden, dat het budget voor de accommodatie naar beneden bijgesteld had moeten worden wanneer we in het fiscaal ongunstige tarief terecht gekomen waren. Jammer dat dit onderdeel niet belicht is. Het beeld van de gemeente is daarmee veel positiever. De grote vis was al gegeven door de gemeente voordat de smeerboter geregeld was.

Voorzitter, als fractie hebben we in deze consistent geopereerd. We gaan ervan uit dat met deze rapportage het onderwerp afgesloten is, en dat we veel geleerd hebben.

terug >>

Lubbert Talen