13-12-2012
Motie evenementenbeleid

In de raadsvergadering van 11 december jl. is door de SGP-fractie een motie vreemd aan de orde van de dag (omdat dit niet specifiek hoorde bij een agendapunt) ingediend . Vergunningvoorwaarden worden helaas niet altijd nageleefd. Regelmatig kwamen bij ons klachten binnen over geluidsoverlast, overschrijding eindtijden en overmatig drankgebruik bij evenementen. Daarom hadden wij voorgesteld om vooraf een waarborgsom te laten betalen en die bij naleving terug te storten naar organisatoren van evenementen. Dat bleek juridisch niet mogelijk en daarom is nu gekozen voor een preventieve dwangsom. Met 15 van de 17 stemmen (alleen de PvdA-fractie stemde tegen) is deze motie aanvaard. De strekking daarvan zal nu door het college in het evenementenbeleid worden opgenomen.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Klaas Slager, namens de SGP-fractie.

In de raadsvergadering van 9 oktober jl. hebben wij als SGP fractie een vraag gesteld over de overschrijding van geluidsnormen en eindtijden van evenementen. Uit oogpunt van overlast voor de omgeving, maar ook in het kader van alcoholpreventie, vinden wij het belangrijk dat organisatoren van een evenement zich houden aan de afgesproken regels, die in de vergunning zijn verwoord.

Wij hebben toen gesproken over het hanteren van een waarborgsom voor het te organiseren evenement. Dit schijnt juridisch niet mogelijk te zijn. Daar is dus in onze motie, die wij vanavond indienen, ook geen sprake van.

Wij vinden het van belang dat de regels die voorgeschreven worden, ook nageleefd worden. Temeer omdat dit vaak in het late avonduur, of in het nachtelijke uur, plaatsvindt. De strekking van de motie is heel duidelijk: wanneer de organisatie zich houdt aan de voorgeschreven regels, is er helemaal niets aan de hand. Als ik op de Gemeenteweg of Oude Rijksweg 50 km rijdt, krijg ik ook geen boete. Alleen wanneer de regels overschreden worden, zal het college een dwangsom opleggen.

U zult van ons weten, dat wij niet alle evenementen steunen, maar daar gaat het in deze motie niet over. Het gaat alleen om de handhaving en dat geldt voor elk evenement. Eindtijden en maximale geluidsbelasting staan duidelijk in de vergunningvoorwaarden. Maar helaas zijn die meerdere keren overschreden. Door één van de organisatoren van een evenement in onze gemeente werd mij ook meegedeeld dat hij, toen hij nog in de organisatie zat, zelfs in de uren na de overeengekomen eindtijd, meewerkte aan de verstrekking van overmatig alcohol, alleen om de opbrengst. Daar mogen wij onze jeugd toch niet voor over hebben.

terug >>

Bijlage: Motie dwangsom evenementenbeleid