21-01-2012
Windenergie

In de raadsvergadering van 10 januari jl. is de raad gevraagd om in te stemmen met de bestuurlijke uitgangspunten van de opgestelde notitie windenergie. Er liggen op dit moment aanvragen voor 11 á 12 windmolens extra in onze gemeente. Wat de SGP betreft, wordt breder gekeken en willen wij eerst een duurzaamheidsnotitie over diverse vormen van energieopwekking. Eén van de aanvragers wil molens langs de A28 plaatsen. Dat is in het slagenlandschap en komt daarom voor de SGP zeker niet in beeld. Ook voor andere locaties zijn wij terughoudend. De afspraak van niet meer dan drie molens in Staphorst is nog steeds niet herroepen.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

Het opwekken van duurzame energie is van groot belang. De voorraad fossiele brandstoffen (waaronder aardgas) is eindig.
Onze nationale en provinciale overheden hebben doelen gesteld om de CO2 uitstoot terug te brengen. In dat kader is windenergie ook een oplossing. Helaas is de opwekking an sich nog niet rendabel. Alleen door de verstrekking van subsidies maken initiatiefnemers winst.

De SGP-fractie is voorzichtig als het gaat om uitbreiding van windmolens op ons grondgebied.
Rond de spoorlijn staan nu drie turbines. Destijds hebben we aangegeven dat eerst andere gemeenten in Overijssel aan zet zijn. Tot nu toe zien we daar weinig van.

In het voorstel wordt ons gevraagd om te reageren op drie bestuurlijke punten. Dat doen we als volgt:
1. Wat het eerste punt betreft geven we aan dat het faciliteren van windenergie een wenselijke bijdrage is om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. We zien graag de duurzaamheidsnotitie (genoemd onder pag.8 van de Startnotitie windenergie) tegemoet, daaruit zullen ook andere opties moeten blijken, ook op het gebied van biovergisting.
2. Wat het tweede punt aangaat merken we op dat een onderzoek naar landschappelijke inpasbaarheid op grote schaal niet nodig is. We zijn terughoudend met nieuwe windmolens, en wanneer er meer geplaatst worden zien we ruimtelijk alleen mogelijkheden rond de spoorlijn, nabij de huidige windmolens. Ook in ons landschapsplan is het gebied nabij de spoorlijn als geschikt aangemerkt. Er is dus al voldoende onderzocht. Het gebied langs de A28 is o.i. niet geschikt. Het slagenlandschap wordt juist vanaf de snelweg als zeer uniek ervaren. Windmolens verstoren dat beeld.
3. Als derde punt staat genoemd het onderzoek naar balans tussen de effecten van windmolens en de maatschappelijke compensatie daarvan. We zijn wel benieuwd naar de insteek van de provincie op dit punt.

Graag vernemen we de reacties van de andere fracties en het college.

Achtergrondinfo:
Vlgs CBS heeft productie van #windenergie in 2010 € 150 miljoen verlies opgeleverd. Dankzij subsidie € 360 miljoen maken producenten winst. Vreemd.
Zie de link: Verlies op productie windenergie


Lage prijzen verslechteren concurrentiepositie windenergieproducenten
Producenten van windenergie lijden zonder financiële ondersteuning van de overheid elk jaar nog steeds verlies. In 2010 kwam dat verlies uit op ongeveer 150 miljoen euro. De elektriciteitsprijzen waren dat jaar relatief laag door de economische crisis en daarbij waaide het ook nog eens weinig. Dit verslechterde de concurrentiepositie van de windenergieproducenten.
De stimuleringsgelden van de overheid compenseerden deze verliezen echter. In 2010 ontvingen de producenten ongeveer 360 miljoen euro aan steun.

terug >>