17-12-2012
Erfgoednota

In de raadsvergadering van 11 december jl. is de Erfgoednota besproken, waarna deze in de vergadering van 22 januari 2013 kan worden vastgesteld. Monumenten zijn er om te koesteren, maar er moet wel naar de eisen van deze tijd in geleefd kunnen worden. Aandacht voor de buitenkant is prima, maar laat eigenaren binnenshuis zoveel mogelijk hun eigen ideeën kunnen doorvoeren.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

We hebben kritiek geleverd op een ontwerp van deze Erfgoednota, stammend uit 2009. Ook heeft de raad het college een duidelijke en vernieuwende visie meegegeven, via een motie in november 2011 en ook tijdens de vergadering op 25 september jl. aan de hand van stellingen.
Nu ligt er een nota voor van 51 pagina's, met mooie beelden.
Er staan waardevolle zaken in, het uitgangspunt is behoud door ontwikkeling. Het gaat ook om voorkantsturing en meer invloed van de eigenaren, gelukkig wel.
Toch, wanneer we deze nota lezen, bekruipt ons het gevoel dat de redactie zich moeilijk kan verplaatsen in de visie van de gemeenteraad.

Enkele opmerkingen:
· Onder paragraaf 1.3 "standpunt gemeente Staphorst" staat, dat in het coalitieakkoord het beleid wordt gecontinueerd. Daar valt meer over te zeggen. De versobering van subsidies en het actief zorg dragen voor een goede woonbestemming van de vrijkomende agrarische bebouwing staan duidelijk verwoord in het coalitieakkoord.

· Onder paragraaf 1.4 staat dat de Erfgoednota een overkoepelende nota is voor meerdere beleidsterreinen. Dat is niet juist. Het raakt wel meer beleidsterreinen, maar is daarmee niet superieur. We vinden dat de Erfgoednota en de Welstandsnota een helder geheel moeten vormen, met een concrete vertaling in een digitale welstandskaart. We gaan hier uit van een objectgerichte monumentenzorg waarbij we als overheid ons alleen stimulerend opstellen ten aanzien van de inrichting van de omgeving. De gebiedsgerichte zorg voor erfgoed en archeologie is al geregeld in bestemmingsplannen en archeologische kaarten.

· In hoofdstuk 4 wordt aangegeven dat Staphorst uniek is als het gaat om onze frontbescherming. Helaas is de motivatie en de argumentatie niet omschreven. Dat we uniek zijn, is een constatering die bij herhaling wordt geuit, daar zijn we trots op. Dat frontbescherming kan leiden tot grote aantasting van monumentale waarden is erg kort door de bocht. Leegstand en verpaupering, dat leidt tot verval van waarden, en dat willen we juist voorkomen. Voorkomen door ontwikkelingen toe te staan. En dat is gestoeld op historische wortels. Het bedrijfsgedeelte van de boerderijen werd in het verleden vergroot en veranderd naar gelang de behoefte. Een prachtige basis voor ons nieuwe erfgoedbeleid.

Daarom willen we drie wijzigingen doorvoeren in deze nota.

1. Sterkere argumentatie van de bestuurlijke visie.
Paragraaf 1.3 geeft de bestuurlijke visie weer, en hier zal een betere argumentatie moeten staan. De doelstelling van de motie, als het gaat om modernisering van de monumentenzorg; de toepassing van nieuwe ontwikkelingen en materialen; het verminderen van asbest en rieten daken; het inkorten of verlengen van panden; het tegengaan van leegstand en verpaupering door de jongere generatie te stimuleren. Het luisteren naar de wensen van eigenaren.

2. Benutten van de kracht in de samenleving.
Dus niet het aantal ambtelijke fte's uitbreiden om zo allerlei programma's en regels toe te voegen. Wel gebruik maken van creatieve kennis en kunde in het werkveld. Als overheid willen we dit van onderaf stimuleren en niet van bovenaf dichtregelen. Dat houdt ook in dat wij beleidsvoorstellen die genoemd staan onder "wat moet" als uitgangspunt nemen. We willen bestuurlijke en ambtelijke drukte vermijden en zullen daarom weinig aanvullende beleidsvoorstellen toevoegen.

3. Eén digitaal uitvoeringsbeleid opstellen voor Welstand/Erfgoed.
Het integreren van het uitvoeringsbeleid voor Welstand en Monumentenzorg in één digitale omgeving, waarbij een kaart ontstaat die toegankelijk is en helder aangeeft wat eisen en adviezen zijn. We hebben al afgesproken dat dit ontwikkeld wordt met het werkveld.

Graag horen we van de portefeuillehouder of hij de genoemde aanpassingen verwerkt in de Erfgoednota en wat de vervolgstappen zijn, samen met de Welstandsnota.

terug >>