26-01-2012
Bouwrijp maken schoollocaties Rouveen

In de raadsvergadering van 10 januari jl. is de raad gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen voor de te slopen voormalige schoollocaties in Rouveen. De insteek van de SGP was om terughoudend te zijn met de sloop voordat er echt andere plannen zijn. Er zouden nog tijdelijk andere gegadigden voor deze gebouwen kunnen zijn (zoals het AOC Meppel inmiddels voor de gymzaal).
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

De SGP-fractie is van mening dat de schoollocaties nu nog niet gesloopt moeten worden. En dat geldt ook voor de gymzaal.
Er zijn nog geen concrete plannen voor deze locaties bij ons bekend. Zolang dat niet aan de orde is, kunnen de gebouwen nog een doel dienen. We hebben zelfs een schoolgebouw in onze gemeente dat ruim veertig jaar een andere functie heeft gehad.
Ook ons huidige dienstencentrum is in een voormalig schoolgebouw ondergebracht.
Bij de stukken zitten offertes voor het slopen van de Levensboom locatie.
Waarom is alleen voor de Levensboom een offerte gevraagd en niet voor de Triangel en de gymzaal?

Naast het slopen wordt ook een krediet gevraagd voor de ontwikkeling van deze locaties. Uiteraard spelen we daar als gemeente een cruciale rol.
Het voorstel noemt hiervoor € 50.000, dat is te veel. Ga hier pragmatischer mee om, bijvoorbeeld geen geld steken in stedenbouwkundige verkenningen.
De nieuwe plannen zullen bestaan uit zorgvoorzieningen en woningbouw. Dat is eenvoudig aan te sluiten op de bestaande omgeving.

Graag vernemen we van het college wat de stand van zaken is m.b.t. nieuwe plannen op deze locaties en de verwachte tijdslijn.

In de raadsvergadering van 24 januari jl. is dit onderwerp weer aan de orde geweest, nu ter besluitvorming. Daarbij is door Lucas Mulder het volgende nog naar voren gebracht.

Bij de opening van de Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR) werd ons duidelijk dat de gymzaal voor een jaar is verhuurd.
Ook is aangeven dat een deel van de Triangel is verhuurd. En dat is een goede zaak.
Gebruik van deze gebouwen heeft voordelen, minder vandalisme en ook enige opbrengsten.
Wat de Levensboom locatie betreft, ergeren wij ons ook aan de langdurige vleermuizenblokkade. Wat wij als overheid hier meemaken, ervaren onze burgers ook regelmatig.
Het is te wensen dat bij de herziening van het landelijke omgevingsrecht hier een eind aan wordt gemaakt.

In eerste termijn hebben wij de volgende vragen nog:
· Zijn er ook offertes voor de sloop van gymzaal en Triangel?
· Zijn er door de gemeente al kosten gemaakt voor de ontwikkeling van deze locaties? En zo ja, door wie en hoeveel?
· Mooi dat het college de zorgplannen op de locatie van de oude basisschool de Triangel voortvarend aanpakt. Deze initiatieven steunen we van harte. Kan het college de raad op korte termijn informeren over de nieuwe plannen en de gesloten intentieovereenkomst?

terug >>