28-04-2012
Rapport Rekenkamercommissie

In de raadsvergadering van 24 april jl. heeft de raad het rapport van de rekenkamercommissie Staphorst besproken. Het rapport heeft als titel Onderzoeken onderzocht. Er is onderzocht welke onderzoeken in een periode van 3 jaar (2008-2010) zijn gedaan, hoe doelmatig die waren en wat de kosten daarvan geweest zijn. Het onderzoek is door twee studenten van Windesheim gedaan onder leiding van de secretaris van de rekenkamercommissie en onze griffier. Zij hebben een viertal aanbevelingen gedaan, waar het college mee aan de slag gaat.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

Via het presidium heeft de raad aan de rekenkamercommissie gevraagd om over
een periode van 3 tot 5 jaar onderzoek te doen welke onderzoeken zijn gedaan, hoe doelmatig die waren en wat de kosten daarvan geweest zijn.
Die opdracht komt niet voort uit wantrouwen zoals geschreven wordt in de bestuurlijke reactie op dit onderzoeksrapport, maar uit het ontbreken van een totaal overzicht wat er aan allerlei onderzoeken wordt uitgegeven. Daarnaast was het volgens ons goed om nog een kritisch te laten beoordelen waar die onderzoeken uiteindelijk toe geleid hebben.

Wat ons betreft, zijn de onderzoekers er goed in geslaagd om meer inzicht te geven op deze vragen. Wat er aan onderzoeken in 2008 tot en met 2010 is besteed, is een mooi bedrag maar dat valt ons niet tegen. Maar dat is wel de uitkomst van dit onderzoek. Dat inzicht hadden wij voor die tijd niet. Om een vraag over kosten gemakkelijk te kunnen beantwoorden, zouden wij alle onderzoekskosten in eerste instantie op een vaste rekening boeken en van daaruit overboeken naar de begrotingspost of project waar die op thuis hoort.

Een communicatieprotocol gaat ook ons zeker te ver. De raad wordt inderdaad over nagenoeg alle onderzoeken geïnformeerd. Maar door dit onderzoek wordt wel in beeld gebracht of de raad kennis heeft van alle onderzoeken. Dat beeld was er niet. Een bevestiging van dit punt kan ook zeker nut hebben.

Een ander belangrijk punt dat uit dit onderzoek naar voren komt, is dat zeer gebrekkig gesteld is met de kwaliteit van de dossiers. Het heeft de onderzoekers heel veel moeite gekost om complete dossiers te kunnen inzien. Wanneer onderzoekers, die graag nieuwe stageopdrachten voor hun scholen willen verwerven, dit mogen schrijven, dan moet er heel wat aan de hand zijn.

Wij hebben wel gelezen, dat dit weer onder de aandacht gebracht is van een ieder. Echter, dit is geen nieuw geluid, maar wij hadden gehoopt dat wij mochten lezen dat zij op een vlotte, efficiënte wijze aan de slag konden met hun onderzoek.

Kan het college ook aan de raad toezeggen, dat hier extra aandacht aan geschonken wordt. Complete dossiers zorgen ervoor dat ook efficiënter gewerkt kan worden.

Samengevat wat ons betreft dus:
¢ Zorg dat onderzoeken/ onderzoekskosten eenvoudig traceerbaar zijn.
¢ Zorg voor complete dossiers.
¢ Wijs een verantwoordelijke aan voor de dossiers.
¢ Zorg voor goede overdracht bij vertrek van mensen uit de organisatie.

Tenslotte bedanken wij de onderzoekers voor hun werk en wensen hen ook vanaf deze plaats succes bij het afronden van hun studie.

terug >>

Jan Visscher