16-07-2012
Vaststelling bestemmingsplan Olde Maten Veerslootlanden

In de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie, op 10 juli jl., is het gewijzigde bestemmingsplan Olde Maten Veerslootlanden vastgesteld.

Hierdoor wordt op initiatief van de Provincie Overijssel een groot gebied tot natuur bestemd. De SGP heeft van meet af aan veel energie gestoken in het bewaken van de belangen voor de omgeving, en met name de landbouw.
In deze vergadering zijn een drietal amendementen door de raad aangenomen, hierdoor is het besluit aangescherpt. Deze amendementen zijn door de SGP opgesteld en de fracties van ChristenUnie, CDA en Gemeentebelangen hebben deze medeondertekend.
De PvdA heeft het amendement "externe werking Veerslootlanden" ook gesteund, en daarmee is deze unaniem aanvaard.
Hieronder staan ze genoemd, u kunt ze aanklikken voor de volledige tekst.
1. hydrologische bufferzones
2. ontwikkelruimte landbouw
3. externe werking Veerslootlanden

terug >>