26-01-2012
Detailhandelsvisie

In de raadsvergadering van 24 januari jl. is de raad gevraagd om in te stemmen met de inspraak- en reactienota en de detailhandelsvisie "Ruimte voor traditie & ambitie". De SGP kan zich goed vinden in de voorliggende visie. Wel heeft zij een aantal punten nog even beklemtoond. Hierbij valt te denken aan behoud van het gratis parkeren, winkels langs de Streek zoveel mogelijk behouden, maar ook aandacht voor de kernen Rouveen en IJhorst.
Hieronder leest u de bijdrage van Lubbert Talen, namens de SGP-fractie.

Voor ons ligt een detailhandelsvisie die tot stand gekomen is met een stuk onderzoek, maar ook door een stukje burgerparticipatie. Voor dit laatste zijn wij als gemeenteraad met verschillende organisaties in gesprek gegaan. We zien met name in het voorliggende stuk veel terug van datgene wat die avond aan de orde geweest is.
Enkele zaken willen we eruit lichten om zo ook onze visie te geven.
1. Concentratie van winkels in het centrum is prima. We moeten voordurend zorgen dat de veiligheid voor de verkeersbewegingen tussen de kwadranten gewaarborgd en verbeterd wordt.
2. Assortimentsuitbreiding prima, maar de ondernemer moet het doen. We moeten ons ook realiseren dat met de afstand tot Meppel van 6 km en Zwolle van 20 km we prima voorzien zijn van winkels in andere segmenten. Wij kunnen ons als Staphorst profileren als gemeente waar het prima is de wekelijkse boodschappen en de inkopen voor de klussen te doen, waar de klant ook nog als klant geholpen wordt. Daar mogen wij best wel trots op zijn.
3. Het gratis parkeren is belangrijk om te behouden. Om de toename daarvan te organiseren, is het goed om te kijken of er ook een doorsteek gemaakt dient te worden van de "markt" naar het marktterrein. Met name langs de "markt" is de parkeerdruk hoog, terwijl er naast een groot plein ligt wat hiervoor prima geschikt is.
4. Het clusteren van de detailhandel op de industrieterreinen kan de betreffende detailhandel versterken. Tijdens de gespreksavond kwam dit ook duidelijk aan de orde.
5. Toch pleiten we er ook voor dat hier en daar langs de streek ook wat detailhandel en bedrijvigheid blijft. De streek heeft zijn eigen dynamiek. Vroeger was er allerlei bedrijvigheid aanwezig. Er was bijna geen boerderij of er was ook wel een neventak. Ambachten zoals houtbewerken, maar ook bakkerijen en kruidenierswinkels. Het houdt de streek levendig. Leuk was ook dat tijdens de gespreksavond iedereen gewoon vond dat er een viskar aan de streek moest staan en niet ergens achteraf. Het hoort gewoon bij de streek.
6. Voor creatieve oplossingen voor de kernen Rouveen en IJhorst moeten we open staan. Stel er komt een zorgcentrum in deze kernen en het kan geclusterd worden met enkele winkels (vers) en diensten (kapper, pedicure, etc.) , met ondersteuning van mensen die met het zorgcentrum te maken hebben, dan moeten dat soort initiatieven alle medewerking krijgen.
Kortom: We denken dat de voorliggende detailhandelsvisie onze ondernemers voldoende mogelijkheden biedt om zich verder te ontwikkelen. Daarom stemmen we in met de voorliggende detailhandelsvisie.

terug >>

Lubbert Talen