20-06-2012
Kaders Welstandsbeleid (verkorte versie)

De gemeente Staphorst is in 2011 begonnen met de vernieuwing van het welstandsbeleid. De SGP heeft daar zeker ook ideeën over. Fractielid Lucas Mulder heeft daarvoor een discussiestuk opgesteld. Daaruit is een startnotitie opgesteld waarin door ons kaders worden meegegeven voor een nieuw Welstandsbeleid.
In een wat verkorte versie kunt u hieronder de mening van de SGP-fractie lezen.

Inleiding
Naar aanleiding van de informerende raadsvergadering op 18 oktober 2011 laten we u
hierbij onze visie weten op de vernieuwing van ons Welstandsbeleid.

Er leeft weerstand onder de bevolking als het gaat om Welstandsbeleid. De mensen die toetsen, ervaren ook knelpunten. Nu is welstand een subjectief terrein.
De toelichting van, en de dialoog met, "Barneveld" hebben we als zeer positief ervaren.
Deze mensen vertalen een nuchtere, deskundige aanpak. Niet vanuit regeltjes opleggen en afvinken, maar deskundig overtuigen in een vroeg stadium.

Dat spreekt zeer aan, laten we dit beproeven. Staphorst is ook toe aan een wending, "een ruk aan het stuur". En we denken dat het kan, met behoud van esthetische en cultuurhistorische waarden.
De Barnevelder aanpak, de figuur Bouwmeester, de beeldende Welstandnota als ook de visie op monumenten en ontwikkelingen zien we ook graag in Staphorst realiteit worden.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van onze visie.
We gaan ervan uit dat de uitgangspunten van de fracties in de raad worden besproken en zullen leiden tot een eenduidig kader voor de inhoud en het proces.

Terug naar de basis, lean werken.
· Wettelijke taken (ook rond rijksmonumenten) in beeld brengen en dat als uitgangspunt nemen.
· Wolk van adviseurs beperken, terugdringen bureaucratie en ambtelijke inzet, tijd en kosten besparen.
· Welstandadvisering gaat over de bouwplannen, niet over de omgeving.
· Beoordeling omgeving, inrichting erven, is alleen aan de orde bij grotere projecten waarbij wijziging bestemming aan de orde is. Bouwmeester werkt dan integraal samen met deskundigen, toegesneden op omvang en omgevingsbelang.
· Welstand toetsen, adviseren op hoofdlijnen met oog voor ontwikkeling en wensen/eisen van de aanvrager. Toekomstgericht en duurzaam. Bewoning en bedrijvigheid is ver te verkiezen boven verpaupering.
· College moet eigen besluitende rol weer pakken. Welstand adviseert maar college besluit. Het besluit niet in handen leggen van adviseurs. Van coördineren naar beslissen. Wanneer alles aan specialisten wordt overgelaten, ontsporen zaken. Integraal overzicht is noodzaak.

Gegroeide gedragslijnen herzien.
· Gedragslijnen zijn geen beleid. Deze nu in debat betrekken, hieronder een opsomming van punten/ervaringen die moeten veranderen. Het doel is burgers niet onnodig beperken.
· Te gedetailleerde beeld- kwaliteitsplannen bij bestemmingswijziging. Complete ontwerpen met voorgeschreven materialen en kleuren.
· Moderne materialen bij panden in beschermd dorpsgezicht niet afwijzen, zoals het overbekende voorbeeld aluminium c.q. kunsthouten kozijnen. Slechts de helft heeft een beschermde status, de andere helft wordt nu onnodig beperkt. Ook karakteristieke panden zijn divers van aard, daarom ook diverse mogelijkheden.
· Afdwingen van rieten daken op niet monumentale panden. Wanneer we op de betreffende rijksmonumenten en de meest karakteristieke panden riet in stand houden, doen we het goed.
· Voorschrijven nokrichtingen haaks op de weg in Buitengebied. Het Buitengebied is geen slagenlandschap.
· Afwijzen van T-model woningen in Buitengebied.
· Voorschrijven nokrichtingen van bijgebouwen langs de Streek.

Integraal adviseren van de aanvrager, in het voortraject.
· Plannen adequaat en vroegtijdig adviseren. Toetsen wordt overtuigen.
· Advisering (rijks)monumenten meenemen, kom nu ook met de Erfgoednota en het wettelijk kader.
· Vragen Raad Cultureel Erfgoed (RCE) zijn al gesteld, de antwoorden nog niet ontvangen. Wat is de wettelijke taak/ rol? Wat zijn we verplicht bij (rijks)monumenten? Integraal benaderen is een must.

Bouwmeester biedt kansen.
· Huidige werkwijze met te grote commissie is niet meer van deze tijd.
· Pak dit moment voor verandering en verbetering. Wanneer het lukt, zetten we een mooie stap in Staphorst.
· Tijdwinst in processen, klantvriendelijker, van reactief naar proactief.
· Ontwerpers/aanvragers worden deskundig aangesproken en uitgedaagd. Niet alleen toetsend maar ook oplossingsgericht. Zie de aanvrager als potentiële investeerder in kwaliteit. Zonder plannen ontstaat stilstand en dat is achteruitgang.
· Klantvriendelijke, deskundige aanpak bevordert kwaliteit en zal frustratie verminderen. Dat geldt wederzijds, want de processen zorgen niet alleen voor frustratie bij burgers maar ook bij ambtenaren. Wanneer we een win-win situatie bereiken, is het werken voor iedereen leuker.

Kaders welstandsnota, welstandsvrij bouwen.
· Gebiedsverdeling geografisch, bepaald door waarden van de gebouwde omgeving.
· Op hoofdlijnen karakteristieken/waarden benoemen waar op gelet zal worden bij beoordeling.
· De geografische indeling van regimes digitaal maken, waar interactief ook deze status is te checken. Daardoor wordt de drempel voor aanvragers, architecten om hier goed kennis van te nemen lager.
· Wettelijk geregeld vergunningvrij bouwen doorvoeren. Sneltoetscriteria daarop ook herzien.
· Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, onderhoudsarme materialen zijn mogelijk, denk aan kunsthouten en aluminium kozijnen. Dakpanplaten in plaats van (astbest)golfplaten enz.
· Oog voor duurzame ontwikkelingen, bijvoorbeeld het isoleren van gevels en daken, het plaatsen van zonnepanelen.
· Meer naar frontbescherming en globale toetsing, geldt voor alle gebieden zoals woonwijken, bedrijventerreinen en Buitengebied. Zoals ook in omgevingsrecht aangegeven, erven en gebouwen grenzend aan openbaar gebied meer reguleren dan de achterzijde van gebouwen en achterliggende erven.
· Vergunningvrij bouwen (landelijke regelgeving) uiteraard niet toetsen en/of terugdraaien.
· In principe bij nieuwbouwwijken niet toetsen op Welstand. Daar wordt het beeldkwaliteitplan gehanteerd voor de realisatie.

Monumenten, karakteristieke panden, beschermd dorpsgezicht.
· Regime in welstandsnota voor monumenten gericht op behoud monumentale waarden met ruimte voor hergebruik, ontwikkeling, oog voor woonlasten, comfort en duurzaamheid.
· Voor de gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden het regime richten op frontbescherming.
Voorbeeld; het voorhuis van boerderijen ontwikkelt zich minder dan het bedrijfsgedeelte. Achter het oorspronkelijke woongedeelte is wijziging van gevels en dakbedekking heel goed mogelijk, historisch klopt het ook.
Voorbeeld: Zonnepanelen kunnen op het achterste deel van het dak, gecombineerd met donkere pannen.

· Deze frontbescherming zal in het bestemmingsplan De Streek (waarde beschermd dorpsgezicht) ook uitgewerkt moeten worden. En dat front is dan het aanzien vanaf de openbare weg. Zie hier de relatie met het bestemmingplan.

terug >>