11-04-2012
Personeelskosten/langdurig zieken

In de raadsvergadering van 10 april jl. heeft de meerderheid van de gemeenteraad (alleen de fractie van de ChristenUnie was tegen dit voorstel) een extra krediet van € 100.000 beschikbaar gesteld om vervanging te kunnen regelen voor een aantal langdurig zieken.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

Wij hebben jaarlijks een personeelsbudget waaruit naar onze mening alle kosten betaald moeten worden. Onderdeel daarvan was jarenlang dat er door vacatures ruimte ontstond waaruit langduriger ziekteverzuim bestreden kon worden.

Dit jaar, maar ook vorig jaar al, hebben wij echter te maken met een tweetal ontwikkelingen die dit moeilijk, zo niet onmogelijk maken. De mobiliteit van ambtenaren is door allerlei ontwikkelingen bijna tot stilstand gekomen, dus ruimte uit een vacaturebudget is minimaal. Aan de andere kant hebben wij helaas te maken met meerdere langdurige, vooral niet werkgerelateerde ziektegevallen. Zoals door alle fracties in de vorige vergadering al terecht is opgemerkt, is dat allereerst een zorgvolle situatie voor de betrokken medewerkers. Wat zou het groot zijn dat het in Gods voorzienigheid zo mag zijn, dat zij hun werk nog weer mogen hervatten. Wij wensen hen toe dat de middelen die aangewend worden tot herstel nog gezegend mogen worden.

In de vorige raadsvergadering is door sommigen een duidelijker onderbouwing gevraagd voor het krediet van € 100.000. Onze fractie was er echter al van overtuigd dat de noodzaak er wel was om het gevraagde krediet beschikbaar te stellen. Toch onze dank voor de zeer duidelijke notitie die wij de afgelopen week hebben ontvangen.

Wij stemmen (opnieuw) in met het beschikbaar stellen van een krediet van
€ 100.000 voor vervanging van langdurig zieken.

In eerdergenoemde raadsvergadering ging het ook (weer) over de vraag of hiervoor niet structureel een bedrag in de begroting moet worden opgenomen. Wij zijn daar geen voorstander van omdat daarvoor dan extra dekkingsmiddelen nodig zijn. En wij weten allemaal hoe lastig het in deze tijd is om begrotingen sluitend te krijgen zonder tariefsstijgingen die nu al aan de forse kant zijn. Maar in de notitie wordt ook genoemd om een reserve kosten langdurig zieken in te stellen en die te voeden met positieve rekeningsaldi. SGP-fractie staat positief tegenover die optie, hoewel het verschil met de nu voorgestelde werkwijze natuurlijk minimaal is. Als wij de benodigde middelen halen uit de reserve zonder bestemming óf uit een reserve kosten langdurig ziekteverzuim die gevoed is uit rekeningoverschotten is niets meer dan het etiket op de reserve. Ook de reserve zonder bestemming wordt voor een belangrijk deel gevoed door positieve rekeningsaldi. Een klein voordeel kan zijn dat er misschien iets minder van de nu al een paar keer, zeker voor de betreffende langdurig zieken, minder aangename discussies worden gevoerd.

Kortom, akkoord met het voorgestelde krediet ten laste van de reserve zonder bestemming. Daarnaast mag het college van ons een reserve kosten langdurig ziekteverzuim invoeren en die voeden met gelden uit positieve rekeningsaldi.

Tot slot nog een vraag aan de heer Vedder. Eén van de punten die heel sterk in het gedrang zijn gekomen, is de kaderstelling mantelzorg en vrijwilligerswerk. Hij gaf in de vorige raadsvergadering, toen opiniërend over dit onderwerp is gesproken, aan dat vertraging op dat terrein voor hem niet zo'n punt zou zijn. Ik meen mij echter te herinneren,dat de fractie van de ChristenUnie juist altijd sterk heeft aangedrongen op meer aandacht voor die punten. Gaf hij toen een fractiestandpunt weer of was dat een persoonlijke opvatting?

terug >>

Jan Visscher