30-08-2012
Niet alleen zeggen wat je doet, maar ook doen wat je zegt!

De kiesverenigingen van de SGP te Staphorst/Rouveen en Nieuwleusen, Zwolle en omstreken hielden op 29 augustus jl. een drukbezochte regionale verkiezingsavond in De Vijverhoeve te Zwolle (Lichtmis). Sprekers waren de heer Ir. B.J. van der Vlies, oud fractieleider van de SGP en Mr.dr. S. de Jong, SGP-wethouder te Staphorst en nummer 13 op de kandidatenlijst van de SGP voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. De SGP zegt in de verkiezingscampagnes, net als andere partijen, wat zij doet. Maar na de verkiezingen doet zij ook wat zij zegt, aldus Van der Vlies. En daarin onderscheidt zij zich van de meeste partijen.

Circa 160 personen werden om 20.00 uur hartelijk welkom geheten door Jan Kuijers, die de leiding van deze avond had. Hij presenteerde het programma van de avond en gaf toen op om met elkaar te zingen psalm 1 vers 1. Daarna heeft ouderling D. Mulder met ons gelezen het Bijbelgedeelte uit Genesis 13 de verzen 1 tot en met 11 en ging voor in gebed.
Het gelezen hoofdstuk handelt over de scheiding tussen Abram en Lot. Ouderling Mulder heeft hiervan een korte uitleg gegeven. Zowel Abram als Lot had veel vee, waarom zij niet meer samen konden wonen in het gebied waar zij naar toe gegaan waren vanuit Egypte. Hij gaf daarbij aan dat er sprake was van een gezagsverhouding tussen Abram en Lot, waarbij Abram de meerdere en Lot de mindere was. Dat had twisten tussen beiden tot gevolg. Mulder trok daarbij lijnen naar deze tijd. Ook nu willen velen niet weten van een gezagsverhouding en dan al helemaal niet de mindere zijn. Daarom is er nu ook zoveel verdeeldheid, ruzie en tweedracht.
Vermeldenswaard is wel dat de Heere met beide volken bemoeienissen gehouden heeft. Uit Lots nageslacht is voortgekomen Ruth, de Moabietische. Die is gehuwd met Boaz, een nakomeling van Abram. Uiteindelijk is daaruit voortgekomen de Heere Jezus. Wat is de Heere goed voor arme zondaren. Door Zijn Zoon te zenden naar deze aarde heeft Hij nog een mogelijkheid van zalig worden geschonken aan hen, die oprecht met God verzoend mogen worden.
Mulder wenste de SGP toe te blijven bij het onveranderde Woord van God. Dat er nog gebed voor de partij mag zijn, ook met het oog op de aanstaande verkiezingen.

Hierna kreeg de heer Van der Vlies het woord. Hij ging eerst in op het motto dat de SGP bij deze en de vorige Tweede Kamerverkiezingen voert, namelijk: Daad bij het Woord. Dat is een woordspeling op: Daad bij het woord. De SGP wil als een betrouwbare partij over komen. Niet iets roepen en wat totaal anders doen. Daarom voert zij ook geen oppositie om het oppositie voeren. Nee, zij treedt plannen van andere partijen constructief, positief tegemoet. Wel toetst zij plannen van andere partijen aan de eigen uitgangspunten. Daarom is het motto 'Woord' met een hoofdletter. Dat is dé Bron waar wij ons beleid en onze stellingname aan ontlenen. Doe je dat, dan heb je een heldere lijn. Zo kwam hij tot de uitspraak dat de SGP niet alleen zegt wat zij doet, maar ook doet wat zij zegt!

De heer Van der Vlies verduidelijkte dat met een paar voorbeelden. De SGP (met het CDA) was destijds tegen de toetreding van Griekenland tot de euro. Alle andere partijen, waaronder ook de ChristenUnie, hebben met die toetreding ingestemd. Nu kreunen wij onder de last van de gevolgen van die toetreding. Hoewel de SGP er wel op blijft wijzen dat wij tegen toetreding waren, blijven wij constructief meedenken over hoe het daarmee verder moet. Eruit stappen is volgens Van der Vlies geen verantwoorde keus.
Een tweede punt dat hij noemde, is dat de SGP Israël blijft steunen. Meerdere partijen gaan anders tegen Israël aankijken. Ondanks de gebreken die ook aan Israël kleven, blijft dat volk toch de beminden om der vaderen wil.

Hierna ging de heer Van der Vlies in op de financieel-economische crisis waarin ons land verkeert. Dat is een hoogst ernstige zaak. Je zult maar werkloos zijn, op je pensioen gekort worden of bijvoorbeeld in de bijstand terechtkomen. Maar hij wees ons allen er wel op dat de diepere oorzaak van dit alles ligt in de morele crisis waar wij met z'n allen in verkeren. Gods Woord is niet meer gezaghebbend, de mens wil leven naar eigen goeddunken. Abortus, euthanasie, orgaandonatie en proeven met embryo's, de mens wil het leven geheel in eigen hand nemen. Verschrikkelijke dingen gebeuren op deze terreinen. Heel veel mensen erkennen helaas niet meer dat alle leven van God gegeven is.
Hij gaf daarbij duidelijk aan dat de SGP de wijsheid niet in pacht heeft, maar wij mogen wel verwijzen naar de Bron van het Woord. Zijn gehele inleiding verduidelijkte hij met diverse voorbeelden uit zijn jarenlange ervaring als Tweede Kamerlid.

De heer Van der Vlies besloot zijn indringende betoog met de opmerking, dat het volgens hem niet nodig was de partij te noemen, die ons aller stem op 12 september meer dan waard is.

Als tweede inleider kwam de heer De Jong, wethouder van Staphorst en de nummer 13 op de kandidatenlijst van de SGP aan het woord. Hij ging in het bijzonder in op de gevolgen van het landelijk beleid voor de gemeenten. Elk miljard dat het Rijk bezuinigt, leidt tot minder inkomsten voor alle gemeenten. Er zijn tussen de overheden namelijk afspraken gemaakt dat wij samen 'trap op en trap af' gaan. Voorlopig betekent dit alleen maar 'trap af' en dus minder geld voor gemeenten.

De Jong ging ook in op de decentralisatie van taken. Het Rijk stoot taken af naar onder andere de gemeenten. Zij denkt dat gemeenten diverse taken beter kan uitvoeren dan het Rijk. Daarom past het Rijk gelijk een korting toe op het bedrag, dat zij daarvoor nodig had, maar nu voor uitvoering van die taken aan alle gemeenten (via het gemeentefonds) beschikbaar stelt. De Rijksoverheid gaat ervan uit dat er van minder bureaucratie sprake is bij de gemeenten.

Uit de praktijk als wethouder stipte hij de bezuinigingen aan die gemeenten door de doorwerking van allerlei gevolgen van de financieel-economische crisis moeten doorvoeren. Wij allen zullen de gevolgen daarvan in meerdere of mindere mate gaan gevoelen. Daar denkt hij niet lichtvaardig over, maar gemeenten worden door de provincies gedwongen om het huishoudboekje op orde te hebben.

Om dicht bij de burger te staan, noemde De Jong nog dat er geen nieuwe herindeling van gemeenten moet plaatsvinden. Zorg voor rust in bestuurlijk Nederland. Hij benoemde verder nog de mogelijke uitsluiting van trouwambtenaren, die om principiële redenen geen medewerking kunnen en durven verlenen aan het sluiten van een homohuwelijk. Als God het niet verhoedt, dan is de kans groot dat een grote meerderheid van de landelijke partijen dit binnen afzienbare tijd wil verbieden.

De Jong besloot zijn bijdrage met de oproep om op D.V. 12 september een stem op de lijst 9 van de SGP uit te brengen.

Na een koffiepauze werd een forum gevormd van de beide inleiders, de gemeenteraadsleden Lucas Mulder en Jan Visscher en Willem Bisschop, bestuurslid van de kiesvereniging Nieuwleusen, Zwolle en omstreken, onder leiding van Jan Kuijers. Als inleiding daarop werden een negental stellingen aan het forum voorgelegd, die met een duidelijk ja (handopsteking) of nee beantwoord moesten worden. Daarna werden de schriftelijk ingediende vragen beantwoord. Uit de zaal kon daarop gereageerd worden. Ook konden vanuit de zaal mondelinge vragen gesteld worden. Daar werd goed gebruik van gemaakt
Aan het eind moest elk forumlid een speerpunt, dat men graag gerealiseerd ziet, formuleren om mee te geven aan de SGP-mannen in de Tweede Kamer.

Nadat de forumleider de leden van het forum en de aanwezigen bedankt had voor hun komst en inbreng, werd gezongen Psalm 127 vers 1 en 2. Hierna heeft ds. G. Kater de bijeenkomst met gebed gesloten. Als laatste hebben wij nog gezongen het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus.

terug >>