14-07-2012
Kadernota 2012 (vervolg)

In de raadsvergadering van 26 juni jl. hebben raadsfracties in tweede termijn hun mening kunnen geven op de beantwoording van het college naar aanleiding van de bijdragen van de fracties op de door het college verstrekte kadernota 2012. Een stevige discussie werd gevoerd tussen de SGP en de ChristenUnie over onze opvattingen over de jongerenwerker en over Reestmond. De SGP blijft van mening dat de taak van de jongerenwerker afgebouwd zou moeten worden. Reestmond moet blijven voor de werknemers die een beschutte werkplaats nodig hebben, maar voor andere categorieën moet Staphorst naar onze mening afstand nemen van Reestmond.
Hieronder kunt u de bijdrage van de SGP-fractie lezen, namens deze uitgesproken door Jan Visscher.

Wij zeggen het college dank voor de beantwoording in eerste termijn. Enkele zaken zullen wij in deze tweede termijn nog weer aan de orde stellen.

Het valt ons op dat alle fracties beseffen, dat er grote onzekerheid heerst over hoe concrete invulling te geven aan de kadernota. Maar het bevreemdt ons ook dat de andere fracties weinig concrete zaken hebben aangedragen om op te bezuinigen. Het tegendeel horen wij zelfs nog, sommigen denken nog aan een jeugdhonk, anderen aan een nieuwe accommodatie voor SC Rouveen én een extra (vierde) veld. Die ruimte is er volgens de SGP-fractie zondermeer niet.

Wij moeten de moed hebben om nieuw beleid de eerstkomende jaren tot een absoluut minimum te beperken. Ook dat doet pijn, dat beseffen wij, maar gelet op de onzekerheid is dat naar onze overtuiging de enige juiste weg.

Duurzaamheid
In de eerste termijn is een goede discussie geweest over de afweging van investeringen in duurzaamheid en de consequenties daarvan in de jaarlijkse exploitatie. We vinden het belangrijk dat we naar elkaar toe uitgesproken hebben dat het belangrijk is dat deze met elkaar in evenwicht moeten zijn en gaan ervan uit dat we dit in de begroting terug zien.

Groenonderhoud
Over het groenonderhoud zijn gesprekken gaande. We willen op voorhand wel aangeven dat het onderhoud van de begraafplaats niet uitbesteed wordt. Verder zijn wij van mening dat we als gemeente de grafdelvers in dienst moeten houden.
We gaan er ook vanuit dat er op korte termijn duidelijkheid komt over het voordeel dat er is bij het in eigen beheer uitvoeren van het maaibestek.

De jongerenwerker
Ten aanzien van de jongerenwerker bestaat er geen eenduidige mening in de raad. Zolang er geld genoeg is, en zodra er eenstemmigheid is over de noodzakelijkheid van de functie op zich, kan het debat over het perspectief van waaruit de verschillende partijen die functie benaderen, stoppen. De functie wordt ingesteld en ingevuld en ieder is tevreden. Op die wijze is de functie van jongerenwerker ook inderdaad tot stand gekomen. "We moeten iets doen. Steeds meer gemeente nemen een jongerenwerker in dienst. Dat lijkt wel te werken. Nou, laten wij dat ook proberen."
Maar nu is het geld op. En daarom gaan we dingen tegen het licht houden. En wat blijkt? De functie van jongerenwerker wordt verschillend getaxeerd. De PvdA ziet het als algemeen sociaal-cultureel werk. De CU heeft het over preventie. Wij als SGP zien de jongerenwerker als een signaalfunctie. Waar hebben we het dus over? Maar ondertussen is deze functie een heilige koe geworden, welks bestaan gewoon boven discussie verheven is. Dat kan natuurlijk niet.
En daarom het volgende: Het is een feit dat steeds meer verenigingen zich bewust worden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van jonge leden. Behalve het geven van catechisatie, het beleggen van jeugdavonden, het organiseren van duivenvluchten, voetballen of motorcrossen of wat dan ook, wordt de signaalfunctie t.a.v. jongeren die problemen hebben, en het kweken van vertrouwensrelaties met jongeren, steeds bewuster opgepakt en vormgegeven. Ook is de inzet van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) altijd in eerste instantie preventief, en niet direct curatief zoals soms gesteld wordt. Dat was juist de kracht van het CJG: In eigen gemeente preventief bezig zijn, op individueel niveau. In dit licht bezien lijkt het ons heel reëel om de functie van jongerenwerker op te heffen. Dat kader willen wij het college meegeven.

Sociale werkvoorziening
Met de beantwoording over onze bijdrage over de sociale werkvoorziening zijn we redelijk tevreden. Welke regering er ook komt: De Wet Werken naar Vermogen zal ongetwijfeld in een of andere vorm doorgaan. Daarom moet de gedachtevorming over deze materie zeker doorgaan. De stukken van agendapunt 20 geven onweersprekelijk aan dat het roer gewend moet worden, anders gaat het echt mis! Als partijen in deze raad dat niet willen zien dan is dat hun eigen verantwoordelijkheid, maar wij - voor ons - verwachten geen vergezichten, als we de kop in het zand steken.
Voor de duidelijkheid: Er zal altijd een categorie werknemers zijn die op een beschutte werkplaats hun stek hebben. Dat is goed! Dat moet zo blijven! Maar voor diegenen die in het reguliere bedrijfsleven hun weg kunnen vinden, (met begeleiding,) blijft de SGP van mening dat de gemeente Staphorst dit beter zelf kan gaan doen. Een gemeentelijke wachtlijstbeheerder (mogelijk een combinatie met de functie van bedrijvenmanager?) probeert eigen mensen binnen de gemeentegrenzen passend werk te bezorgen. Dat is ook volledig in lijn met de decentralisatiegedachte. Wij roepen het college op deze optie te onderzoeken.

(redactie website - Onlangs gelezen in de Stentor naar aanleiding van uittreden Dalfsen uit het Werkvoorzieningschap Wezo dat de gemeente Zwolle dit ook een interessante stap vindt. Zo vreemd is onze opmerking dus helemaal niet, hoewel de andere fracties in Staphorst zo ver nog niet zijn.)

Blinde Vlekken
We hebben aangegeven waar naar onze inschatting redelijke voordelen te behalen zijn. Beleidsterreinen en voorzieningen waar geen wijziging in de exploitatie plaatsvindt, moeten we toch een bezuinigingsopgave mee geven. We willen dit inbrengen bij de zoekrichtingen van de kadernota en hebben daarom een amendement achter de hand, die we aan het eind van ons betoog indienen.

Kostendekkende ambtelijke inzet
Het college heeft aangegeven dat dit jaar de reorganisatie wordt doorgevoerd. Zoals bekend is steunen wij het college hierin, ook ten aanzien van de afdelingen Ruimte en Economische Ontwikkelingen (REO) en Bouwen en Milieu (BM).
De voorstellen rond de verhoging van leges voor projectmatige plannen zien we tegemoet. Het zal duidelijk zijn dat dit niet alleen bij aanvragers neergelegd mag worden, maar dat aanvragen ook efficiënter afgehandeld moeten en kunnen worden.

Zorg en inwoning
We zijn blij met de reactie van het college op onze oproep rond zorg en inwoning. Binnenkort ontvangen we een voorstel zodat we de randvoorwaarden kunnen vaststellen. Dit komt de zorg voor mensen in de thuissituatie ten goede, en dan kunnen de aanvragers die nu slechts over de wachtkamer beschikken, ook geholpen worden.

terug >>

Jan Visscher
 

bijlage: amendement

link: artikel in De Stentor