28-11-2012
Bestuursrapportage 2012

In de raadsvergadering van 27 november jl. is de bestuursrapportage 2012 besproken. Deze geeft de financiële situatie van de gemeente weer per 1 oktober 2012 en een doorkijk naar de uitkomsten van heel 2012. Op dit moment is het voordeel € 75.000 en de verwachting is een positief rekeningsaldo 2012 van € 43.000. Grootste verschillen met de begroting zitten in lagere uitgaven voor WMO huishoudelijke hulp (€ 75.000) en lagere kosten van rente voor kort geleend geld( € 301.000) en hogere kosten sociale werkvoorziening Reestmond (€ 125.000) en minder ontvangen dividenden (€ 146.000).
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

Voor ons ligt de bestuursrapportage 2012. En hoewel wij al een aantal keren hadden vernomen, dat verwacht zou worden dat deze een negatieve uitkomst zou hebben, is er toch ook dit jaar per saldo nog weer een voordeel van € 75.000.

De grootste mee- en tegenvallers hebben grotendeels te maken met de financiële en economische crisis. Rente voor kort geld is spotgoedkoop dit jaar, maar de dividenden van Rendo en BNG zijn lager door verscherpte regelgeving voor het eigen vermogen van banken enz.

Verder waren er in voorgaande jaren meestal forse tegenvallers bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gelukkig lezen wij nu van een voordeel op WMO Hulp bij huishouden. Het is bijna onvoorstelbaar wat daar ook in onze gemeente aan wordt uitgegeven. Juist op dit onderdeel zou toch veel meer leidend moeten zijn het omzien naar elkaar en wat voor elkaar te doen zonder er direct een financiële vergoeding van de gemeenschap voor te vragen. Zo het nu is, leidt het tot een verkilling en verzakelijking van de verhoudingen. De SGP heeft als jaarthema 'Oog voor elkaar' en dat moeten wij met z'n allen in praktijk brengen.
Maar nogmaals, er is in onze ogen een verbetering zichtbaar en die wordt ook tegelijk aangemerkt als een voordeel met een structureel karakter.

De rentelasten van drukriolering (pag. 6), maar ook de afschrijvingen zouden fors lager zijn dan in de begroting 2012 is geraamd (resp. € 147.297 en € 40.000. Als argument wordt genoemd gedeeltelijke uitvoering van de jaarschijven 2008 t/m 2011. Maar wij moeten er toch op kunnen vertrouwen dat in de begroting 2012 indien niet t/m 2011, dan toch zeker van 2008 t/m 2010 bekend moet zijn of die investeringen in 2012 daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden?

Sociale Werkvoorziening(blz. 6) laat helaas een nadeel zien van € 125.000. Dat is, gelet op alles wat er al over geschreven is, geen tegenvaller. Maar er wordt geschreven dat het een incidenteel karakter heeft. Wij hopen dat dit inderdaad zo zal zijn, maar vrezen eerder voor een structureel karakter.

Baten begraafplaatsrechten (blz. 8) komen lager uit dan geraamd. Toch lezen wij daar nu concrete aantallen van onbepaalde grafrechten, grafrechten voor 50 jaar en verlengingen voor onbepaalde tijd. Er is dus, hoewel niet zo veel, toch vraag naar en de SGP vindt het daarom een goede zaak dat deze keuzemogelijkheid er op ons aandringen is gekomen.

Op blz. 11 staat zowel onder de forensen- als de toeristenbelasting dat er een toename is van permanente bewoning. Laten wij nu menen, dat dit niet toegestaan is op de vakantieparken. Wat is hier aan de hand?
Wij hebben daarover een vraag gesteld en krijgen dan het onthutsende antwoord dat er inderdaad sprake is van een lichte stijging van het illegaal wonen op vakantieparken. Ondanks de intentie heeft het college in 2012 besloten er geen actie op uit te zetten. Voor 2013 moet het worden heroverwogen. Ook wordt nog even gewezen op een daardoor mogelijke daling van de algemene uitkering (door minder inwoners). Maar wij hebben toch ook eerder kunnen lezen van besparing op bijstandskosten. Daarom het dringende verzoek aan het college om hierop in 2013 wel actie te ondernemen.
Bij de voorbereiding dat dit stuk is ons ook nog ter ore gekomen dat iemand zich meldde aan de balie op het gemeentehuis en vertelde dat hij ging verhuizen naar een vakantiewoning op één van de parken en dat dit vanaf dat moment zijn officiële adres zou worden. Inschrijving was tot zijn eigen verbazing geen enkel probleem!

Op pag. 13 onder meerdere kostenplaatsen staat het een en ander over de personeelskosten, maar ook over inhuur van derden. € 100.000 heeft betrekking op een begrotingswijziging in verband met langdurige ziekte. Er staat onder een drietal posten in totaal € 340.000 opgenomen als voordeel uit lagere personeelslasten. Echter wordt ook voor € 365.000 ingehuurd van derden (waarvan € 100.000 voor de eerder genoemde vervanging langdurig zieken).

Ons bekruipt toch wel het gevoel dat via de achterdeur (inhuur van derden) besparing op personeelskosten weer ongedaan gemaakt wordt. Als antwoord op onze vraag is geschreven dat dit niet het geval is, maar wij blijven van mening dat het bedrag aan inhuur van personeel enorm hoog is.

Op blz. 19 staat dat op de niet in exploitatie genomen gronden jaarlijks 5% rente wordt bijgeschreven. Dat komt op ons over als vrij fors. Doen wij het niet, dan is ons geantwoord dat dit voor elk procent minder rente € 50.000 inkomsten in de begroting scheelt. Je kunt dan nog wel de vraag stellen of die 5% reëel is.

Op de pagina's 18 en 19 wordt inzicht gegeven in de grondexploitaties. Wij mogen ons als gemeente gelukkig prijzen dat de grondexploitaties op dit moment nog geen enkele reden tot zorg lijken te geven.

Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, stemmen wij in het uw voorstel om de bestuursrapportage 2012 vast te stellen inclusief daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen voor 2012 en 2013.

terug >>

Jan Visscher