04-06-2012
Voorontwerp bestemmingsplan Ons Belang

In de raadsvergadering van 22 mei jl. heeft de raad gesproken over het voorontwerp bestemmingsplan Locatie Ons Belang. Diverse plannen zijn al besproken en verschillende opties zijn aan de orde geweest. Nu is het voorontwerp aan de raad voorgelegd ter behandeling. Er zijn inderdaad verbeteringen ten opzichte van eerdere plannen. De bebouwingsdichtheid is op sommige delen van het plangebied nog (te) fors. Het niet mogelijk zijn van een buitenberging bij diverse woningen lijkt ons niet realistisch.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.


Tot slot wensen we het college succes met de harmonisatie van het plan Ons Belang met ons "algemeen belang".
Dat waren onze slotwoorden op 14 juni 2011.

De SGP fractie heeft tijdens de behandeling op 14 juni 2011 zes punten benoemd die in de verdere uitwerking verbeterd zouden moeten worden. We volgen deze punten aan de hand van de nieuwe locatiestudie d.d. 15 februari 2012. Deze versie zit bij de stukken. Uit de omgeving vernemen we dat er ook een latere versie is van 28 februari 2012. Dat hebben we uiteraard buiten beschouwing gelaten. Graag horen we of deze versie relevant is.

1. De steeg moet geen openbaar gebied worden. Dat past niet bij de Streek, en we willen als gemeente geen extra onderhoud etc. Ook de bochten in de getekende steeg proberen te vermijden, de achterliggende boerderij dient goed bereikbaar te zijn voor vrachtverkeer.
Dit lijkt goed geregeld, steeg is geen openbaar gebied meer?

2. Voldoende parkeergelegenheid opnemen, norm 1,8 per woning is het minimum en te realiseren op de woningkavels of parkeerplaatsen, dus niet op de steeg. In de uitwerking zien we de parkeerplaatsen graag ingetekend terug.
Klopt.

3. Aan de westzijde zijn de grenzen letterlijk bereikt. De open ruimte voor GMW 281 is nu zo goed mogelijk ingepast. De verdere uitwerking van dit gebied zien we tegemoet.
De verplaatsing van de parkeerkoffer is een verbetering. De open ruimte voor GMW 281 kan nu goed worden uitgewerkt.

4. Een goede oplossing voor de aanwezige nutsvoorzieningen en het riool-overstort.
Komt goed.

5. De hogere bebouwing aan de Gemeenteweg heeft als voorbeeld de oude fabriek van 1928. En we vinden het positief wanneer die herkenning in beeld komt. Daarvoor wel een aantal voorwaarden.
· Dit pand bestaat maximaal uit twee bouwlagen. De gevel wordt zodanig vorm gegeven dat er een duidelijke [historisch] identieke uitstraling wordt bereikt.
· Om dit te kunnen bewaken zien we het Beeldkwaliteitsplan graag op het niveau van een Definitief Ontwerp terug in de raad.

Prima, opgenomen in het voorstel.

6. Aan de oostzijde is ten onrechte de steeg in het plan opgenomen, dus circa 5 meter kan niet aan de kavels toegerekend worden. Daardoor worden deze bouwkavels nog kleiner. Zie het vergelijk van deze beelden met het overbekende voorbeeld, de locatie Bullingerweg. Helaas is de overeenkomst groot, zo moet het dus niet.
Graag zien we de werkelijke kavel- en woningafmetingen in de uitwerking genoemd. We voorzien dat er echt grotere kavels uitgegeven moeten worden [achter de starterwoningen], dat is noodzaak voor de leefbaarheid en de parkeerdruk.
Wat nu getekend is, is niet "streekeigen". We zien graag een verbeterde versie.

Beeld vergelijk bestemmingsplan met Bullingerweg laten zien:
We missen de werkelijke kavel- en woningafmetingen.

We vergelijken wederom de dichtheid met de Bullingerweg, zie de beelden. We zien weinig verschil met de vorige versie. We pleiten nogmaals voor grotere kavels en dus minder woningen.
Let vooral op de vier rijwoningen aan de westzijde. Deze veroorzaken extra verdichting en zijn slecht toegankelijk.

· Suggestie; 4 rijwoningen wijzigen in 2 (onder 1 kap) woningen.
· Suggestie; "kopers-panel" opstarten, wellicht zijn er gegadigden die graag een grotere kavel afnemen. Dan kunnen ook klantwensen meegenomen worden. Deze ruimte ook in het bestemmingsplan bieden.
· let ook op de concept samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar. Deze zal ook aangepast moeten worden.
· Het bouwen van buitenbergingen moet mogelijk zijn. Dat past ook bij grotere kavels en het woonbeleving aan de Streek. Het is niet realistisch om dit allemaal in het hoofdgebouw onder te brengen.


Paragraaf Beeldkwaliteit 3.5 uit het bestemmingsplan:
· We willen beeldkwaliteit niet opnemen in het bestemmingsplan, dat past niet in ons beleid. Deze juridische verankering wordt een blok aan het been. Het Beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van de Welstandsnota, dat is ons reguliere beleid.
· De criteria "voormalige zuivelfabriek" zijn akkoord. Mooi herkenbaar front aan de Gemeenteweg.
· De criteria "Staphorster boerderijen" wijzen we af. Deze zijn te detaillistisch en niet realistisch.
· Het nu al definiëren van kleur- en materiaalgebruik is niet juist en veel te star. De overheid kan geen kleuren afdwingen, en moet dat ook niet willen. Kunststof kozijnen worden uitgesloten, vreemd. Voorschrijven dat de plint blauw moet worden en de deuren groen belemmerd de toekomstige koper van een zogenaamde vrije kavel. Kortom dit zijn onnodige beperkingen die wij niet voorstaan.
· Landelijk is het vergunningvrij bouwen geregeld. Dit willen we niet aanvullend in het bestemmingsplan regelen.


Samenvattend;
Verdichting in het achter gebied verder terugbrengen.
Buitenbergingen mogelijk maken.
De paragraaf beeldkwaliteit eruit halen.

Uiteraard zijn er veel tegengestelde belangen. We zullen niet ieders individuele wensen kunnen realiseren.
Er zijn mooie stappen gezet richting de vernieuwing van deze locatie. Met inzet van alle partijen kan dit plan slagen. En dan krijgen we een mooie invulling die refereert aan onze zuivelhistorie.

Hoe ziet het college het vervolg van deze ontwikkeling?

Zie ook: Beelden bijdrage SGP fractie in raadsvergadering 14 juni 2011 en 22 mei 2012

terug >>

Zie ook de bijlage:
Beelden bijdrage SGP fractie in raadsvergadering 14 juni 2011 en 22 mei 2012

Eerdere bijdrage 14-06-2011:
Herontwikkeling locatie Ons Belang