16-11-2012
Programmabegroting 2013

In de raadsvergadering van 30 oktober jl. hebben de fracties algemene beschouwingen of hun mening gegeven over de door het college aan de raad aangeboden programmabegroting 2013. Daarna hebben de collegeleden de beantwoording in eerste termijn gegeven op de door de fracties gestelde vragen en opmerkingen. Daarna is de vergadering afgesloten, waarna de tweede termijn van de raadsfracties en het college inclusief besluitvorming over de programmabegroting aan de orde gekomen is op 6 november 2013.Toen hebben wij enkele punten nog even weer aangestipt, verduidelijkt of een bevestiging gevraagd. Daarnaast hebben wij een motie ingediend om het gemeentehuis op bid- en dankdag gesloten te houden tegen inlevering van twee roostervrije dagen met inachtneming van een afbouw in de jaren 2013 t/m 2015. Deze motie is met steun van het CDA en Gemeentebelangen aangenomen. Tot onze verbazing heeft de ChristenUnie tegengestemd, hoewel zij de laatste jaren steeds aangegeven heeft met bid- en dankdag alles het liefst te laten zoals het tot nu toe is.
Hieronder kunt u tweede termijn van de SGP-fractie lezen, namens deze uitgesproken door Jan Visscher.

Allereerst dank aan alle collegeleden voor de over het geheel genomen goede beantwoording van de vragen. Een aantal punten stippen wij nog even weer aan.

Trend in ontwikkeling Staphorst op ranglijst belastingdruk
Wethouder De Jong heeft op onze opmerkingen de belastingdruk bij ons nog onder het Overijssels gemiddelde ligt. Dat hebben wij inderdaad ook opgemerkt, maar wij komen geleidelijk heel dicht hij dat gemiddelde. Het is goed dat het college daar ook scherp op blijft letten. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat het college echter in juni jl. bij de behandeling van de kadernota wel voornemens was om ook mee door te gaan na het al genomen besluit tot en met 2014 (+ 7,25% extra per jaar boven inflatiecorrectie). Gelukkig heeft de raad daar een duidelijk nee over afgegeven.
Wij herhalen nog eens dat wij liever die 7,25% zouden willen temperen, dan extra verhogingen doorvoeren. Daarom nogmaals aan ons allen de oproep om op dit moment zeer terughoudend te zijn met nieuw beleid dat flink geld kost. Probeer in deze zware tijden burger en bedrijf zoveel mogelijk te ontzien.

Opschaling gemeenten volgens regeerakkoord
Het opschalen van gemeenten, zoals verwoord is in het regeerakkoord is afgelopen week ook al aan de orde gekomen. De PvdA ziet het bijvoorbeeld graag gebeuren, maar de SGP blijft gaan voor een zelfstandig Staphorst. Vrijdagmiddag van mijn werk naar huis hoorde ik Prof. Denters van de Universiteit Twente. Hij was heel duidelijk voor degenen die hem gehoord hebben. Opschaling levert naar zijn mening (uit onderzoek van hem) geen enkel financieel voordeel op. Grotere gemeenten trekken verhoudingsgewijs veel meer en hoger ingeschaalde ambtenaren aan. Ook wordt de afstand tot de inwoners onomstotelijk groter. En dan de mond altijd vol hebben van de burger ergens bij betrekken. Daar komt weinig tot niets van terecht, zeker niet bij de voorgestelde megagemeenten in het regeerakkoord.

Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen:
Het is een goede zaak dat het college aan de slag gaat met energiebesparing. Daarmee kunnen we onze voorbeeldfunctie gestalte geven.
Het is van belang dat niet alleen op zichtbare duurzaamheid wordt ingezet.
De eerste stap moet zijn het goed en slim inregelen van de bestaande installaties voor verwarming, koeling en verlichting. Dat is laaghangend fruit, dat in combinatie met goede gebruikersinstructies, snel geplukt kan worden.

Bid- en dankdag
Biddag en dankdag nemen in de Staphorster samenleving een bijzondere plaats in. Op deze dagen zijn veel bedrijven en winkels gesloten. De SGP heeft bij de algemene beschouwingen, 30 oktober, opgeroepen tot twee verplichte roostervrije dagen voor het gemeentepersoneel op biddag en dankdag. Daarop is geen positief antwoord gekomen. Toch hechten wij er aan, dat onze burgerlijke overheid aan het bijzondere karakter van de biddag en dankdag in onze gemeente blijft bijdragen. Toen er sprake was van het afstemmen van arbeidsvoorwaarden met buurgemeenten, was het openstellen van de achterdeur voor de ambtenaar die op die dag zou willen werken nog een mogelijkheid. Ambtenaren van andere gemeenten kon niet worden geweigerd op biddag en dankdag werkzaamheden te verrichten. Deze beoogde afstemming van arbeidsvoorwaarden is echter uitgebleven. Daarmee is dit argument als reden voor het openstellen van het gemeentehuis ook vervallen.

Wij willen deze discussie afronden en naar ons inzicht kunnen wij dat ook. Een gemeente kan verplichte vrije dagen aanwijzen. Met dit gegeven reiken we u een voorstel aan om een constructieve oplossing te bewerkstelligen. De SGP-fractie roept het college op in overleg te gaan met het personeel in de daartoe geëigende vormen van overleg om ten aanzien van biddag en dankdag overeen te komen:

1. Op de biddag en op de dankdag blijft het gemeentehuis geheel gesloten;
2. Aan het begin van het jaar worden deze vanaf 1 januari 2013 als roostervrije dagen aangewezen. Het huidige personeel krijgt daarvoor in 2013,2014 en 2015 de overeengekomen beperkte compensatie (van resp. 8, 4 en 4 uur).
3. Bij een nieuwe aanstelling van personeel wordt aangegeven dat op biddag en op dankdag niet wordt gewerkt en zij krijgen hiervoor geen compensatie.

Wij hopen en vertrouwen op medewerking van de ondernemingsraad en de bonden in het georganiseerd overleg. Het zal ons goed doen, als het georganiseerd overleg op deze manier tot een voor alle betrokkenen goed en wederzijds bevredigend besluit kan komen dat in de plaats treedt van eerder onderzochte mogelijkheden, waardoor de gemeente blijft bijdragen aan het in stand houden van het bijzondere karakter van biddag en dankdag in de gemeente Staphorst.

We roepen het college op dit voorstel over te nemen. Daartoe dienen wij een motie in.

Revitalisering "de Baarge"
De SGP-fractie vindt het belangrijk dat er over ontwikkelingen en status van het project "Revitalisering de Baarge" duidelijker met der raad gecommuniceerd moet worden. We moeten een duidelijk overzicht hebben, wat de geraamde kosten zijn, welk deel daarvan aanbesteed is en welk deel daarvan al uitgevoerd is. We hebben in tussentijd verschillende technische vragen gesteld aan de wethouder. Het gevoel bekruipt ons daarbij dat het niet beheerst is, er zijn teveel open einden. Een belangrijk onderdeel daarbij is dat wij er vanuit gaan, dat de Westerparallelweg in 2013 doorgetrokken wordt. Graag ontvangen we hierover een toezegging van het college.

Afvalstoffenheffing
In 2013 moet de vervolgstap van het omgekeerd inzamelen goed onderbouwd aan de raad voorgelegd worden. Punt wat we duidelijk willen houden, dat het niet zo mag zijn, dat wanneer we van afvalstoffeninzameling naar grondstoffeninzameling gaan, we op hetzelfde, ongewijzigde vastrechttarief blijven. Het moet zo zijn dat we, als gehele gemeente, letterlijk financieel beloond worden om het zo goed mogelijk te doen. Wanneer er geen financieel voordeel uit voortkomt, is er voor ons geen noodzaak.

Zwembad
Het maakt ons onrustig, dat de afbouw van de subsidie in 2017 naar 0, er nog niet toe geleid heeft dat er flinke stappen gezet worden, zoals het afstoten van niet rendabele activiteiten. We staan dus achter het college om in 2015 de subsidie te verlagen met 100.000 euro. Daarnaast zijn we ook van mening dat tariefdifferentiatie voor inwoners en niet-inwoners voor het zwembad gewoon ingevoerd moet worden. We hebben het gezien bij Scala. Laten wij dan niet het naïefste jongetje van de school zijn, wat elke dag zijn knikkers verliest. Wil de wethouder dit voorleggen aan het zwembadbestuur?

Renovatie hoofdveld Staphorst
Graag zouden we de renovatie van het hoofdveld door de VV Staphorst door henzelf, met eigen middelen in de vorm van financiën of mankracht uitgevoerd willen zien. Met name om duidelijk aan te geven, dat het in de toekomst geen automatisme is dat de gemeente renovatie en onderhoud betaalt.

SC Rouveen
We vinden het niet verstandig dat in 2013 een extra veld in Rouveen aangekocht wordt. Omdat het nieuw beleid is, zal het plan aan de gemeenteraad voorgelegd worden, voordat tot uitvoer overgegaan wordt. We hebben de inspreker van de eerste termijn gehoord. Hij maakte een duidelijk punt door aan te geven, dat de uitgaven voor de voetbalsport een veel te vanzelfsprekende zaak is. Laten we dan in deze tijden van crisis niet zulke ´leuk voor de volgende verkiezingen´ acties uithalen als raad. Laten we een eerlijke afweging maken naar alle verenigingen in onze gemeente toe, daar hebben de verenigingen maar ook onze inwoners recht op.

Stemverklaring

In deze begroting staan een aantal posten, vooral op het gebied van de (wedstrijd)sport en welzijn waar wij als fractie principiële bezwaren tegen hebben. Echter heeft binnen de raad op democratische wijze besluitvorming plaatsgevonden.

Middels deze stemverklaring geven wij aan, dat de SGP-fractie deze principiële bezwaren nog heeft, maar dat wij om de eerder genoemde reden niet tegen de begroting zullen stemmen.


terug >>

Jan Visscher

Bijlage: motie bid- en dankdag