17-11-2012
Krediet voor eenmalige frictiekosten i.v.m. reorganisatie

In de raadsvergaderingen van 30 oktober en 6 november jl. is het voorstel van het college besproken om een bedrag van maximaal € 650.000 beschikbaar te stellen voor eenmalige kosten in verband met de reorganisatie. Doelstelling van de reorganisatie is om te komen tot een slagvaardiger organisatie en een structurele besparing op de loonkosten van € 150.000.
Hieronder kunt u de bijdrage (van 30 oktober) lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

Al geruime tijd leven er twijfels over de juiste indeling, samenhang en bemensing van de diverse afdelingen binnen de gemeente Staphorst. Vrij snel na het aantreden van het huidige college is deze daarmee aan de slag gegaan. Daarna is begin 2011 daadwerkelijk besloten tot een reorganisatie.

Ook wij zijn van mening dat onze organisatie goed opgezet moeten worden. Meer dan eens is gesproken om dat deels in samenwerking te doen met andere gemeenten, vooral in DSZ verband. Maar inmiddels is wel duidelijk dat daarvoor het draagvlak ontbreekt om structureel iets te doen. Juist daarom moeten wij nu verder met onze organisatie. Daarbij zijn een paar zaken van groot belang.

De dienstverlening moet verbeteren op een aantal afdelingen. Kwalitatief goed werk en sneller duidelijkheid scheppen, vergunningen verlenen enz. moet normaal worden.
Samenwerken met andere gemeenten kan een optie zijn die ook bijdraagt aan het beheersbaar houden van de kosten. Dat mag wat ons betreft wel via shared services maar het samen met andere gemeenten oprichten van één of meer shared service centers heeft duidelijk niet onze instemming. Wanneer wij nieuwe, aparte organisaties gaan oprichten op één of meer nieuwe locaties bestaat de vrees van een eigen toko die zich moet bewijzen, extra overheadkosten en wat al niet meer. Die kant willen wij niet op.

In de afgelopen tijd zijn wij als raad regelmatig op de hoogte gesteld van de stand van zaken in het reorganisatieproces. Noodgedwongen is dat veelal gebeurd in besloten bijeenkomsten. Het past niet om gevoelige zaken rond afdelingen en/of personen in het openbaar te bespreken. De wijze waarop wij in de achterliggende tijd periodiek zijn bijgepraat, is voor ons acceptabel geweest.

Door het college is samen met externe bureaus en een aantal eigen mensen in de afgelopen twee jaar veel werk verricht om te komen waar wij nu zijn. De nieuwe afdelingen zijn bekend, de meeste mensen weten wat hun nieuwe taak wordt.

Helaas kan bij een reorganisatie vaak niet voorkomen worden, dat er voor een aantal mensen óf geen plek is óf niet de plek kan behouden worden die men had. En dat is bij onze gemeente niet anders. Wel moet het bedrag dat nodig is voor de eenmalige frictiekosten zo laag mogelijk gehouden worden. Het moet namelijk wel betaald worden met gemeenschapsgeld. Wij zijn ervan overtuigd dat het college deze kosten inderdaad en terecht tot minimale wil beperken. Dat hen dat ernst is, is ons duidelijk geworden in de verstrekte informatie waarin in een eerder stadium gedacht werd aan hogere bedragen. En wij hopen dat het nu genoemde bedrag van maximaal € 650.000 ook nog lager zal uitvallen.
Wij vertrouwen erop dat het college ook in de nabije toekomst ons op de hoogte blijft stellen van het verloop en implementatie van de reorganisatie. Datzelfde geldt natuurlijk ook van de daadwerkelijke frictiekosten.

Tenslotte spreken wij de wens uit dat deze reorganisatie eraan mag bijdragen dat onze inwoners en het bedrijfsleven gaan ervaren dat er een cultuuromslag heeft plaatsgevonden en dat de dienstverlening aan alle belanghebbenden gaat verbeteren.

In de vergadering van 6 november j.l. is, hoewel de fractie van de ChristenUnie in de vergadering ervoor heel kritisch was, toch met algemene stemmen besloten om het krediet beschikbaar te stellen.

terug >>

Jan Visscher