Archief 2003
 
Actueel 2003
 
- Column: Fietsen
- Gymzaal blijft aan Van der Walstraat
- Monumentenzorg is ons een zorg
- Verkeersvisie nu voor 'buut'n' straks
- Waarden en normen
- Inspraak voor de burger
- Sterke grondpositie voor gemeente
- Wegenonderhoud vergt flexibiliteit
- Waarom deze nieuwsbrief?
- Nieuwsbrief
- SGP-fractie bezoekt recreatieparken IJhorst
- Géén sollicitatieplicht bijstandsmoeders
- SGP voor bankjes in buitengebied
- Afscheid van onze trouwambtenaar de heer H. Kroll
- Oud-wethouder Kroll geridderd
- Statenleden SGP op bezoek in Staphorst
- Pinnen bij de Rabobank
- Kamervragen over brievenbussen
- Praktijk dokter Lanzing
- 'Strategisch' stemmen?
- Voetpad rond notarisbosje
- Problemen met brievenbussen

- Archief - Politieke thema's 2003

- Archief - Uit de pers 2003


Nieuwsbrief 10-03 - Ws. Bron
Column: Fietsen

Als wethouder doe je soms dingen die je anders weinig doet. Eentje daarvan is voor mij fietsen. Misschien denkt u "Heeft die man niet wat béters te doen? Is dát de gemeente besturen?" Hoho, niet te rap; ik ben nog niet klaar met m'n verhaal. Even tussendoor. Ze noemen dit een column. Mooi hè. Kent u dat woord? In gewoon Hollands: kolom, zuil, partij of fractie. Het laatste past natuurlijk in een nieuwsbrief van een politieke partij. En in zo'n nieuwsbrenger mag de wethouder zijn partijtje meeblazen. Daarom krijgt hij een column toebedeeld. Een kolom, waarin hij dit keer vertelt over "fietsen".
Nee, ik bedoel geen rijwielen; daarvoor kan men terecht bij een fietsenzaak. Het gaat mij gewoon over het op de fiets rijden. Door het College van B&W is dat onlangs nog gedaan rondom 't Rieverst dorpien. Na afloop daarvan voelde ik éven zadelpijn. Er werd namelijk niet alleen gefietst over geplaveide paden. Nee, het ging soms over land en zand. Best interessant hoor! Maar als je dat niet gewend bent? U moet weten dat ik helemaal niet zo'n fietser ben. "Dat is toch gezond", zegt u. Zeker weten, stem ik direct mee in. De collega's komen ook geregeld fietsend naar het werk. Maar ik woon dichtbij het gemeentehuis, dus mijn dagelijkse woon/werkverkeer gebeurt lopend. En ondertussen staat een herenfiets in onze garage; ruim tien jaar oud maar z.g.a.n.!
Tóch, weet u, na onze vakantie zeg ik zo nu en dan tegen mijn vrouw: Zullen we een eindje gaan fietsen? Niet in racetempo; nee, gewoon genieten. Gaan we op een zonnige zaterdagmiddag lekker fietsen met de fietsen. Oostert, westert, boam en buut'n. Heeft trouwens veel pluspunten. Je ziet mens en dier, pand en land, gewas en gebied. Dan proef je de charme van onze karakteristieke plattelandsgemeente. En na afloop voel ik me een beetje herbrond. Van harte aanbevolen. Het is gezond én het verbreedt uw kennis. Alvast een plezierige fietstocht.

Nieuwsbrief 10-03 - S. de Jong
Gymzaal blijft aan Van der Walstraat

De gymzaal aan de Burgemeester van der Walstraat blijft op de huidige plek gehandhaafd. Met dit besluit van de gemeenteraad komt een eind aan de onzekerheid die over deze voorziening was ontstaan.

Deze recente ontwikkeling stemt de SGP tot tevredenheid. Onze fractie heeft zich van meet af aan op het standpunt gesteld dat er op de huidige locatie een gebouw moet staan dat op alle onderdelen voldoet aan de eisen waarvan wij vinden dat je die aan een gymzaal mag stellen.

Dat de gymzaal hard toe is aan een meer dan grondige opknapbeurt, staat buiten kijf. Enige tijd leek het er echter op, dat de gymzaal zelfs zou verdwijnen. Er gingen namelijk stemmen op het gebouw onder te brengen bij het nieuwe onderkomen van de Voetbalvereniging Staphorst. Tegen dit plan heeft de SGP-fractie krachtig bezwaar aangetekend.

Voor de Ds. Harmen Doornveldschool en de Willem-Alexanderschool, de twee basisscholen die er gebruik van maken, zou verplaatsing voor een langere route betekenen. Hoe verder de gymzaal uit van de school is verwijderd, hoe meer risico's in het verkeer dit met zich meebrengt voor de kinderen!

Zwaarwegend is ook een principieel punt. Een aanzienlijk deel van de Staphorster bevolking probeert nog afstand te houden van sportactiviteiten in georganiseerd competitieverband. Een gymzaal die in alle opzichten in een accommodatie op 't Noorderslag is ingekapseld, betekent een radicale verandering in deze situatie. Mensen die normaal gesproken het sportpark mijden, moeten er ook niet gedwongen naartoe omdat daar nu eenmaal de gymzaal is gebouwd.

Wat de SGP-fractie betreft, is het verder zeer de moeite waard eens te bestuderen of de gymzaal aan de Burgemeester van der Walstraat valt te combineren met een nieuw dienstencentrum.

Nieuwsbrief 10-03 - K. Slager
Monumentenzorg is ons een zorg

De bouwvallen langs de streek (onder andere vanwege een meningsverschil van de eigenaar met de gemeente en monumentenzorg) zijn onze fractie een zorg die zwaar weegt!

Het is een feit dat ons dorpsbeeld de laatste 15 à 20 jaar is verbeterd. Dat is mede door de inbreng van monumentenzorg. Veel panden zijn weer in oude stijl terug gebracht. Goed dat er regelgeving is voor onze monumenten. Maar de SGP voegt nog iets daaraan toe. Het moet allemaal wel leefbaar blijven!

Daarom hebben wij bij de portefeuillehouder, burgemeester Alssema, erop aangedrongen dat de gemeente met de Rijksdienst voor monumenten aan tafel gaat. Beide partijen moeten proberen het monumentale met het functionele tot een vergelijk te brengen, zodat er zonder te veel belemmeringen in een monumentaal pand kan worden gewoond en geleefd.

Dit houdt in dat naar onze mening geen drama moet worden gemaakt of een raampje nu wel of niet open kan, of over het aanbrengen van dubbele beglazing.
Op die manier wordt waarschijnlijk de weerstand weggenomen en komt er meer ´monumentaal begrip´ bij onze inwoners en bewoners van onze monumenten.

Voor onze fractie is het plaatsen van een dakkapel iets wat tot de mogelijkheden moet behoren. De "zolder" van nu heeft een andere functie (woongedeelte in de vorm van slaapkamers) dan vijftig jaar geleden, toen de zakken met rogge en haver hier werden opgeslagen en er een rookhok was voor het spek en de worst.

Voor ons geldt: toon begrip voor elkaar. Misschien kunnen dan de dorpsontsierende panden -die ook helaas voor onze jeugd een mikpunt van nachtelijk vandalisme kunnen zijn- een opknapbeurt krijgen. Ons dorpsbeeld moet van deze 'rotte plekken' worden verlost.

Nieuwsbrief 10-03 - L. Talen
Verkeersvisie nu voor 'buut'n' straks

Wanneer binnen enkele jaren 'buut'n' veel zaken op het gebied van verkeer en wegen gaan veranderen is dat een gevolg van een plan dat op dit moment wordt gemaakt!

Het plan, bekend onder de naam RUP (Regionaal Uitvoeringsprogramma ), wordt gemaakt door de Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en de gemeenten Steenwijk, Zwartewaterland en Staphorst. Eind vorig jaar was er in Zwartsluis een inspraakavond voor alle burgers met betrekking tot dit onderwerp.

Wat waren de ideeën die deze avond gelanceerd werden?
* Alle wegen in het buitengebied (ten noordwesten van de streek) zouden een maximum snelheid moeten krijgen van 60 kilometer per uur.
* Enkele wegen zoals de Conradsweg en de Stadsweg zouden daarbij de status van gebiedsontsluitingsweg krijgen met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.
* Wegen, waar 80 kilometer per uur geldt, zouden voor fietsers verboden moeten worden of er dient een vrijliggend fietspad gerealiseerd te worden.
* Belangrijke kruisingen met de gebiedsontsluitingswegen zouden een bajonet constructie moeten krijgen. De te kruisen weg wordt hierbij aan één zijde zodanig verlegd dat deze niet meer tegenover de andere zijde uitkomt, zoals we dit ook kennen bij de Hoofdweg in het Westerhuizigerveld.
* Minder belangrijke maar toch gevaarlijke kruisingen zouden voorzien moeten worden van drempels.

Vanuit de fractie van de SGP zijn hierop nog wel bedenkingen. Wegaanpassingen voor de veiligheid akkoord, maar het moet wel werkbaar blijven voor het steeds groter wordende landbouwverkeer en de eigen burgers die in omringende steden en dorpen hun werk hebben. Het sluipverkeer dient in de eerste plaats voorkomen te worden door de verkeerscapaciteit van de omringende interlokale, interregionale wegen te vergroten.

Wanneer deze plannen binnenkort in bespreking komen, hoopt de SGP ervoor zorg te dragen dat de verkeersstructuur gezond blijft.

Nieuwsbrief 10-03 - ds.Tj. de Jong
Waarden en normen

Overal spreekt men ervan: boeken, artikelen, platforms, vergaderingen. Zelfs premier Balkenende doet mee. Er zijn debatten, congressen, krantenkolommen. Waar gaat het over? Over waarden en normen. Vroeger was dat saai. Nu staat het in het hart van het politieke debat. Terecht. De SGP was haar tijd vooruit. Vanuit haar beginsel en bron: de Bijbel. Gelukkig dat men haar thans volgt. De normloosheid onder paars bevredigt niet. Het net aan de andere zijde? Wordt de zaak van normen en waarden straks bijgezet in het archief van het verleden. Het gevolg? Nog grotere normloosheid. Normen verwerpen is erger dan vanuit het nihilisme opkomen, hoe verschrikkelijk ook dat is. Geen normen hebben is als een haven zonder aanmeerplaatsen. En als het stormt zoals de orkanen in het Caraïbisch gebied en de chaos daarna. Straks weer een andere trend? Aangepaste normen en waarden voor het zedelijke, maatschappelijk en politieke leven? Voor onderdanen en burgers, regeerders en bestuurders? Dan zijn we onregeerbaar en onbestuurbaar. Men noemt dat anarchie; dat betekent chaos. Er was geen koning in Israël; men vergat Gods daden en werken. Wat is het gevolg? Zonden, afgoderij en de oordelen des Heeren! Dat wacht ons ook, wanneer we de normering door Gods Woord vertreden. Ook de politici en ambtenaren hebben zich daaraan te houden. "Als de politiek de mond vol heeft van normen en waarden moeten bestuurders en ambtenaren zelf het goed voorbeeld geven." Dat zei burgemeester Leers van Maastricht, die zelfs de ambtseed wil invoeren; dat geldt ook Staphorst en alle, ook de jonge, burgers. Is er controle? De politie faalt daarin vaak al te zeer. Worden normen gehandhaafd? Wie geeft voorlichting? De kerk, de gezinnen, de scholen en de overheid als dienaresse Gods! Het gaat niet alleen om fatsoensregels, een modetrend, zaken van onveiligheid en onzekerheid die we bestrijden, eigenbelang, maar het gaat om Gods Woord als nimmer veranderende norm. Bestrijd geen symptomen; zoek de rechte diagnose en oorzaak. Daarin is de SGP uniek tegenover alle andere partijen. Deze discussie ebt weg, maar de SGP houdt deze staande, als het moet alleen. Dat eist ons beginsel vanuit de Bijbel. Dat is ook lokaal noodzakelijk en van kracht. Geen zich aan de straat aanpassende moraal. Maar vernieuwing van gedragsregels en uitgangspunt wat betreft onze mentaliteit. Gods Woord en wet alleen geeft toekomstperspectief.

Nieuwsbrief 10-03 - A. den Ouden
Inspraak voor de burger

In ons politieke bestel worden de belangen van de burgers behartigd door middel van afvaardiging. In een gemeente is dat een taak van de gemeenteraadsleden.

Zij worden elke vier jaar opnieuw via de stembus aangewezen. Zo heeft een inwoner op indirecte wijze invloed op het bestuur. In onze tijd is het steeds moderner geworden de burger bij alles direct bij de ontwikkeling van beleid te betrekken. Hoewel wij als SGP onze kanttekeningen hebben bij de wijze waarop dit gebeurt, willen wij toch het positieve ervan onderstrepen.

Zo worden er steeds vaker inspraakavonden georganiseerd waar de burger zijn zegje kan doen. Enige tijd geleden werd die gelegenheid geboden in zaal "Spoorzicht", over het toekomstige welstandsbeleid.

De meelevende burger die opkomt voor verbeteringen krijgt op die manier direct enige mogelijkheid tot invloed op het beleid. Dat kan ook ten goede zijn van de inwoners die na gedane arbeid terecht 'in stille gerustheid onder hun vijgeboom zitten'. Overigens, de SGP beschouwt rust na het werk als een hoog niveau van welzijn.

Om die reden menen wij, gegeven de situatie, een oproep te moeten doen aan onze inwoners om goed acht te geven op de inspraakavonden die de gemeente in de toekomst zal organiseren. Afhankelijk van het onderwerp kan het van belang zijn dat het Staatkundig Gereformeerde geluid ook daar wordt gehoord. Ook voor burgers geldt het regeltje uit het oude Geuzenliedboek nog steeds: "Let op uw zaak".

Nieuwsbrief 10-03 - J. Visscher
Sterke grondpositie voor gemeente

Woningbouw in Staphorst en Rouveen is sterk afhankelijk van grondbezit gemeente. Terwijl in Staphorst-Zuid na 1996 geen bouwkavels meer zijn uitgegeven, kan in Rouveen de ene fase vrij snel door de andere worden gevolgd.

Het eigendom van de gronden in Staphorst-Zuid ligt echter bij projectontwikkelaars. Daardoor was vooral met Mega Vastgoed veel, moeizaam verlopen overleg nodig. Dit kwam mede omdat op basis van het in 2002 gehouden woningmarktonderzoek nadere afspraken gemaakt moesten worden over huurwoningen en koopwoningen in de goedkopere prijsklassen. De wijziging van het bestemmingsplan, om woningbouw mogelijk te maken, moet goedgekeurd worden door de provincie. Deze beoordeelt meer en meer of zoveel mogelijk wordt voldaan aan de vraag van de inwoners.

Wat is de stand van zaken in Staphorst-Zuid? Het voorontwerp bestemmingsplan (De Slagen, 1e fase) heeft in juni 2003 ter inzage gelegen. Gelukkig zijn daarop geen bezwaren bij het college ingediend. Als er in het verdere traject geen bezwaren komen, zal het met inachtneming van de wettelijke termijnen nog tot augustus 2004 kunnen duren voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Komen die bezwaren er wel, dan kan het helaas nog tot een jaar langer duren.

Mega Vastgoed zal in De Slagen 53 procent van de woningen laten bouwen. De resterende 47 procent zal de combinatie van Staphorster aannemers gaan bouwen. Voor zover nu bekend, is alleen deze combinatie bereid om woningen casco op te leveren welke dan zelf afgebouwd kunnen worden.

In Rouveen-West is de 1e fase afgerond. Verwacht wordt dat daar aan het eind van dit jaar de gronden in de 2e fase uitgegeven kunnen worden. Daar kan het veel sneller omdat de gemeente alle grond in eigendom heeft. Hieruit blijken duidelijk de voordelen van een sterke gemeentelijke grondpositie.

Nieuwsbrief 10-03 - H. Bisschop
Wegenonderhoud vergt flexibiliteit

Groot onderhoud aan wegen is een punt wat elk jaar weer terug komt op de agenda van de commissie grondgebied. Beheer en onderhoud van wegen neemt een belangrijke plaats in op de jaarlijkse begroting en investeringslijst.

Hoe komt de gemeente tot het besluit om een bepaalde weg te gaan reconstrueren. Bepalen dit de burgers, raadsleden, ambtenaren of de staat van de weg zelf? Het is eigenlijk een mix van alle genoemde mogelijkheden die leiden tot een voordracht van een aantal wegen waarover uiteindelijk de raad het laatste woord heeft.
Normaliter wordt er een wegennota opgesteld voor een periode van 4 jaar. Dus 4 jaarschijven met daarin vervat de wegen die in desbetreffend jaar zullen worden aangepakt. Betekent dit dan het domweg afwerken van een opgesteld lijstje met wegen? Nee, uiteraard is enige flexibiliteit geboden omdat de staat van sommige wegen op dát moment anders kan zijn dan verwacht. Er kan geschoven worden, de één wat eerder, de andere wat later. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe wegennota. Hiervoor is een inventarisatie en inspectie gehouden van alle wegen in onze gemeente (402 km verhard en onverharde wegen) waardoor vanaf 2005 automatisch bepaald kan worden wat het benodigde budget is voor elke jaarschijf.

Externe factoren als marktomstandigheden kunnen de oorzaak zijn dat het ene jaar meer wordt gedaan dan het andere jaar. De huidige marktconjunctuur is zodanig dat we beduidend meer werk uit kunnen laten voeren dan gebruikelijk. De voor 2003 geplande wegen hebben wij zodanig goed kunnen uitbesteden dat er middelen overbleven. Deze gelden worden nu ingezet om o.a. het Geezenland te reconstrueren. Dit was ook een wens vanuit onze achterban, die nú, mede door de inbreng van onze fractie zal worden vervuld.

Nieuwsbrief 10-03 - J.W. Akster
Waarom deze nieuwsbrief?

Het is me een genoegen, om namens het bestuur van de SGP-kiesvereniging, u deze nieuwsbrief te kunnen aanbieden.

Al langere tijd is het bestuur bezig naar het zoeken van mogelijkheden om de inbreng van onze raadsfractie op een goede manier onder de aandacht van de leden te brengen. Het werk van de SGP is belangrijk genoeg om onder uw aandacht te brengen en daarom is gekozen voor de opzet van deze nieuwsbrief.

U vindt in deze nieuwsbrief een bijdrage van al onze zes fractieleden. Zij werken een onderwerp uit hun portefeuille voor u uit.
Daarnaast levert de voorzitter van de kiesvereniging een bijdrage en ook de wethouder werkt mee in de vorm van een column.
De agenda is bedoeld om alle bijeenkomsten en activiteiten van de SGP in Staphorst onder uw aandacht te brengen. Schroom niet om uw reacties door te geven over de opzet van deze nieuwsbrief. We staan open voor uw suggesties en ideeën.
We hopen dat deze nieuwsbrief de plaatselijke politiek iets dichter bij u brengt en dat het mag bijdragen tot het tot meerdere erkenning brengen van de Staatkundig Gereformeerde Beginselen in Staphorst.

31-10-03
Nieuwsbrief

Het bestuur van de SGP-kiesvereniging "Oude Paden heeft vorige week voor het eerst
een nieuwsbrief verspreidt onder haar leden. Door middel van deze nieuwsbrief wil ze het
werk van de SGP in de gemeenteraad beter onder de aandacht van haar leden brengen.
Naast alle zes fractieleden levert ook de voorzitter een bijdrage en de wethouder schrijft
een column. Het geheel ziet er bijzonder mooi uit, mede door de frisse oranje kleur van de
Staatkundig Gereformeerden. De bedoeling is dat deze nieuwsbrief twee keer per jaar verschijnt.
Het bestuur hoopt dat de nieuwsbrief zal bijdragen aan het tot meerdere erkenning
brengen van de Staatkundig Gereformeerde Beginselen in de gemeente Staphorst.
Eventuele andere belangstellenden kunnen de nieuwsbrief aanvragen bij de secretaris van het bestuur van de SGP, dhr. J.W. Akster tel: 0522 - 464428.

08-09-03
SGP-fractie bezoekt recreatieparken IJhorst

Hoe hoog moet de toeristenbelasting zijn? Wat komt er bij forensenbelasting allemaal kijken? Wanneer is er op een bungalowpark sprake van permanente bewoning? Kan de gemeente handhavend optreden? Over de campings en recreatieparken in onze gemeente leven verschillende vragen. De politiek ziet zich ermee geconfronteerd en moet dit najaar over uiteenlopende zaken besluiten nemen.

Om besluitvaardig en daadkrachtig te kunnen handelen, is het nodig van de hoed en de (bos)rand te weten. Reden voor de SGP zich eens ter plekke te oriënteren. Op zaterdag 6 september voerden vertegenwoordigers van onze fractie gesprekken met beheerders, bestuursleden en andere betrokkenen op verschillende recreatieparken in de omgeving van IJhorst. Op De Braamsluiper, Striks Erve, De Vossenburcht, ´t Veldhuys en De Witte Bergen vonden in goede sfeer verhelderende gesprekken plaats.

De SGP-fractie is ervan overtuigd dat de uitwisseling van standpunten en ideeën een meer dan welkome aanvulling vormt op de stapel papier die al op tafel ligt. Voor een gezonde recreatiesector in de gemeente Staphorst is de inspiratie, inbreng én inzet van alle betrokkenen nodig.

01-09-03
Géén sollicitatieplicht bijstandsmoeders

In de vergadering van maandag 1 september 2003 van de commissie Inwonerszaken van de gemeenteraad van Staphorst heeft de fractie van SGP de nodige inbreng gehad. De tweede van een keuze van drie onderwerpen kwam ook in de rondvraag aan de orde. Het gaat over de de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente onder de nieuwe bijstandswet ten aanzien van de sollicitatieplicht van bijstandsmoeders met jonge kinderen. De SGP-fractie stelt:

Met de invoering van de Wet Werk en Bijstand, de opvolger van de Algemene Bijstandswet, komt er nogal wat op de gemeente af. Te zijner tijd zal dat ongetwijfeld ter bespreking in de Gemeenteraad komen. Op de besluitvorming die dan zal plaatsvinden, loop ik niet vooruit. Toch wil ik namens de fractie van de SGP alvast de vinger leggen bij één onderdeel van de nieuwe bijstandswet. Voortaan beslissen gemeenten zelf of uitkeringsgerechtigde moeders met jonge kinderen moeten solliciteren. De idee dat zulke moeders de arbeidsmarkt zouden worden opgejaagd, spreekt onze fractie bitter weinig aan. Daarom zeg ik nu, gewoon als signaal, dat mijn fractie wat dit betreft een resoluut standpunt inneemt.

Géén sollicitatieplicht voor moeders met jonge kinderen!

01-09-03
SGP voor bankjes in buitengebied

In de vergadering van maandag 1 september 2003 van de commissie Inwonerszaken van de gemeenteraad van Staphorst heeft de fractie van SGP de nodige inbreng gehad. De eerste van een keuze van drie onderwerpen kwam in de rondvraag aan de orde. Het betreft de afwezigheid van bankjes in het buitengebied van onze gemeente. De vraag van de SGP luidt als volgt.

Onze mooie gemeente biedt volop ruimte om recreatief te fietsen. Ook steeds meer inwoners van onze gemeente pakken de tweewieler om een poosje ontspannen rond te toeren door het buitengebied. Onderweg even rustig zitten, is er helaas niet bij. Of het moet in de berm zijn, in het gras. Ik doel hiermee op het gebrek aan bankjes in het buitengebied. De SGP-fractie is gevraagd of het mogelijk is hier dat de gemeente hier eens aandacht aan schenkt. Ik breng dit verzoek met plezier over. Is het college bereid eens te bekijken of er mogelijkheden zijn om zo door de gemeente heen eens wat bankjes te plaatsen, zoals ook omringende gemeenten die hebben? Mogelijk zijn er bedrijven bereid om zo´n initiatief te sponsoren.

25-05-03
Afscheid van onze trouwambtenaar de heer H. Kroll

Op 15 december 1983 is de heer Kroll door het college van burgemeester en wethouders van gemeente Staphorst benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor het voltrekken van huwelijken. Op 6 januari 1984 heeft hij voor de eerste keer een huwelijk voltrokken waarna er vele zijn gevolgd, want op 28 juni 2002 heeft hij voor de duizendste keer een bruidspaar in de echt verbonden. Nu, bijna een jaar later, op 23 mei 2003, heeft hij voor de laatste keer als trouwambtenaar van gemeente Staphorst een bruidspaar elkaar het "jawoord" laten geven. Hiermee komt zijn totaal op 1.037 huwelijkssluitingen.
De heer Kroll heeft zijn functie altijd met veel plezier vervuld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij op vrijdagmiddag 23 mei jl. met enige pijn in zijn hart afscheid heeft genomen door middel van een bescheiden afscheidsreceptie in de hem zo bekende trouwzaal van het gemeentehuis.

Met het vertrekken van de heer Kroll is de weg vrijgemaakt voor twee nieuwe trouwambtenaren die per 1 juni 2003 zijn benoemd. Dit zijn de heer Jan Bosgraaf en de heer Klaas Slager. Dat betekent dat aanstaande bruidsparen die in gemeente Staphorst wensen te trouwen vanaf 1 juni aanstaande uit vier trouwambtenaren kunnen kiezen, namelijk de heer K. Slager, de heer P.M. Mes, mevrouw M.J.C. van Oortmerssen en de heer J. Bosgraaf. Deze trouwambtenaren staan op de foto hieronder. (de heer Kroll staat op deze foto in het midden).

29-04-03
Oud-wethouder Kroll geridderd

Zoals ieder jaar op 29 april werden ook dit jaar de Koninklijke Onderscheidingen, oftewel de ´lintjes´ uitgereikt. Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd; de heer Kroll, de heer van der Haar en de heer Posthoorn. Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd; mevrouw de Dreu-Oosterhof, de heer Dunnik, de heer Maes en de heer Veijer.
Burgemeester Alssema sprak hen één voor één lovend toe en speldde de onderscheidingen op. Stuk voor stuk toonden ze zich aangenaam verrast en verbaasd. De zes heren en dame waren onder andere voorwendselen naar het gemeentehuis gelokt.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de werkzaamheden van degenen die een onderscheiding ontvingen.

De heer Kroll
De heer Kroll is vanaf 9 januari 1968 tot 13 april 1998 raadslid en wethouder geweest in de gemeente Staphorst. (waarvan zes jaar raadslid en 24 jaar wethouder).
Vanaf 3 september 1974 is hij wethouder geweest in de gemeente Staphorst. Vanaf 1987 tot maart 2002 is de heer Kroll bestuurslid geweest van de Bestuurderskring SGP Flevoland en Overijssel. De heer Kroll wordt door de Bestuurderskring omschreven als een bescheiden, maar betrokken, deskundig en actief bestuurder. Ook in deze hoedanigheid heeft hij vele malen van zich doen spreken.
Ook zijn betrokkenheid bij de Hervormde Kerk en school is groot te noemen. Dit mag blijken voor zijn werkzaamheden als lid van het bestuur van Scholen met een Bijbel in Staphorst. De heer Kroll is van 1962 tot 1971 een zeer gewaardeerd lid van het bestuur geweest. De heer Kroll is uit het bestuur van de Scholen met een Bijbel gestapt, maar heeft direct de volgende taak op zich genomen. Vanaf 1971 tot 1991 is de heer Kroll diaken geweest in de Hervormde Kerk te Staphorst. Ook van 1995 tot 1999 is hij diaken geweest in de Hervormde Kerk te Staphorst. (..)

01-03-03
Statenleden SGP op bezoek in Staphorst

"Op een duurzaam fundament"

Afgelopen vrijdag zijn een drietal provinciale vertegenwoordigers van de SGP op bezoek geweest in de gemeente Staphorst. Lijsttrekker voor de komende verkiezingen is dhr. D. van Dijk uit Genemuiden, directeur van een basisschool in Genemuiden en oud-onderwijzer van de staphorster Prins Mauritsschool. Dhr. G. Morsink, die al vele jaren in de provinciale politiek bezig geweest is, hoopt deze met ingang van de volgende periode te verlaten. Dhr. J. Slagman de tweede op de lijst, hoopt deze plaats in te mogen vullen. Hij heeft ervaring in de politiek als gemeenteraadslid in Rijssen en is in de afgelopen periode dan ook nauw betrokken geweest bij de gemeentelijke herindeling, en de gevolgen ervan, in Overijssel.

Het bezoek begon ´s middags met een ontvangst in het gemeentehuis, waar het college van B&W de Statenleden voorlichten over belangrijke zaken die spelen in de gemeente Staphorst, waarbij de provincie ook een belangrijke rol te vervullen heeft, namelijk Woningbouw, Landbouw en Economie. Hoeveel woningen mag Staphorst bouwen? Hoe gaan we om met de uitgifte van bedrijventerreinen? Het percentage van degenen die werkzaam zijn in de landbouw daalt van jaar tot jaar met 1 á 2 procent. Het is daarom noodzakelijk dat andere takken van bedrijvigheid zich moeten kunnen ontwikkelen binnen de gemeente Staphorst om de sociale structuren niet te ontwrichten. Daarnaast is het ook erg belangrijk om de lopende en toekomstige ruilverkavelingen te ondersteunen voor het voortbestaan van een gezonde landbouw. Het belang van een vitale A28 en een eventuele extra afslag werd benadrukt.
´s Middags werd er ook een bezoek gebracht aan de bouwmarkt Boer, omdat er iets meer als honderd mensen mogen werken is dit ook een belangrijk bedrijf voor de werkgelegenheid in Staphorst. Tijdens een boeiende rondgang door het bedrijf, onder leiding van dhr. J. Boer, werd ook nog de problematiek rond de sfeerverlichting uitgelegd.

Na dit bezoek is er een rondrit door de gemeente gemaakt, om zo de verschillende belangrijke ontwikkelingen en problemen van een plaatje te voorzien. Het belang van een eventuele uitbreiding van de Berghorst met beperkte verpleegmogelijkheden, zodat men langer in de eigen omgeving kan blijven wonen werd hierbij onderstreept.
Aansluitend op het werkbezoek was er ´s avonds een verkiezingsavond onder leiding van wethouder Ws. Bron. Dhr. D. van Dijk hield een inleiding en aansluitend was er een forum waar ook de heren G. Morsink en J. Slagman aan deelnemen. De slogan waar de SGP de provinciale verkiezingen mee ingaan is "Op een duurzaam fundament".

Dhr. Van Dijk benadrukte de noodzaak van sociale kwaliteit. Er vindt een verharding, verzakelijking van de samenleving plaats. De gemeentelijke herindeling, waar naar zijn mening Staphorst blij mee mag zijn dat het geen verandering voor Staphorst impliceerde, bracht een grotere afstand tot de burgers. Het provinciale beleid om woningbouw en bedrijventerreinen rond grote steden te concentreren houdt een ontkenning van de band van gemeenten en haar eigen inwoners, sociale structuren, in. Het feit dat mensen in de gemeente Staphorst van het ondernemende type zijn houdt in dat de provincie wat betreft de mogelijkheden voor economische ontwikkeling maatwerk, bijzonder beleid, moet leveren. Wat betreft de jeugzorg is belangrijk de waarde van het gezin bovenaan te zetten. Door subsidieregels dient het niet zo te zijn dat er gestimuleerd word dat beide ouders door blijven werken als er kinderen zijn. Een moeder die buitenshuis werkt dient bijvoorbeeld niet, financieel, meer gewaardeerd te worden dan een moeder binnenshuis haar, sociaal bijzonder belangrijk, werk in haar gezin verricht. De agrariërs worden ondergewaardeerd, de landbouw is een basis voor het bestaan van een land. De problemen, die men nu kent zijn soms ook veroorzaakt door de subsidies in het verleden. Voor de staphorster landbouw is de ruilverkaveling en daarbij het verplaatsen van bedrijven van de streek naar het buitengebied erg belangrijk.

Tijdens het forum na de pauze kwamen nog verschillende onderwerpen aan de orde. Het toenemen van de waterschapslasten is een gevolg van de meer en meer natuurgerichte manier van werken, vaak in het nadeel van de gewone boer. Wat betreft de noodzakelijke opheffing van het bordeelverbod treedt Overijssel ten opzichte van ander provincies strenger op tegen gemeenten, die bordelen willen weren. Om de provinciale staten dichter bij de burgers te brengen is het mogelijk om, zoals dit ook bij SGP Gelderland gebeurt, een maandelijkse nieuwsbrief te gaan maken.
Een bezoek als deze met een verkiezingsbijeenkomst daaraan gekoppeld werd door alle deelnemers als een goede zaak beschouwd. Het is goed dat er kennis vanuit de verschillende bestuurslagen uitgewisseld wordt voor het welzijn van de provincie Overijssel en de gemeente Staphorst. Het is dan ook erg belangrijk dat de SGP haar geluid tijdens de komende zittingsperiode van de provinciale staten weer mag laten horen. Iedereen wordt dan ook opgeroepen om 11 Maart zijn of haar stem uit te brengen.

04-02-03
Pinnen bij de Rabobank

Mensen met een handicap moeten volwaardig aan onze samenleving kunnen deelnemen. Zelf geld halen bij de vernieuwde Rabobank in Staphorst hoort daar óók bij. De SGP-fractie verwelkomt daarom het besluit de contantgeldbalie te handhaven.

Nu hebben diverse mensen van deze groep de fractie van de SGP erop gewezen, dat geld 'uit de muur' halen een ander verhaal is. De pinautomaat en de chipknip blijken namelijk níet binnen het handbereik van mensen met een handicap te zijn. Dat heeft ons nogal verbaasd, omdat namens onze fractie via één van uw adviseurs -en naar wij vernamen ook door het Platform voor Gehandicapten- tijdens de verbouwing hierop is gewezen.

Om dit manco te herstellen, heeft onze fractie de Rabobank een brief gestuurd, met daarin een dringend beroep op directie en bestuur om te bezien hoe dit probleem alsnog kan worden opgelost.

03-02-03
Kamervragen over brievenbussen

Tweede Kamer-lid voor de SGP mr. C.G. van der Staaij heeft begin januari schriftelijk bij het kabinet geïnformeerd naar de kwestie van de brievenbussen. Inmiddels heeft staatssecretaris van Economische Zaken mr.drs. J.G. Wijn een reactie gegeven. Hieronder treft u de vragen en de antwoorden aan.

Is het juist dat TPG Post in bepaalde dorpen (zoals in lintdorpen als Rouveen) de bewoners van percelen die niet grenzen aan de openbare weg, verplicht om hun brievenbussen, bestemd voor de aflevering van postzendingen, naar de openbare weg te verplaatsen?
Voor het antwoord op uw vraag heeft TPG mij de volgende informatie verstrekt. In bepaalde dorpen (zoals de lintdorpen Rouveen en Staphorst) zijn brievenbussen die in het verleden wel aan de openbare weg stonden, in een aantal gevallen door de bewoners weggehaald en op hun eigen percelen teruggeplaatst op meer dan 10 meter van de openbare weg, en veelal zelfs op vele tientallen meters. Voorts is in de loop der jaren de situatie ontstaan dat op percelen behorende bij de oorspronkelijke woningen (boerderijen) nieuwe woningen zijn bijgebouwd welke alle op ruime afstand van de openbare weg staan. Bij deze laatste woningen hebben de bewoners de brievenbussen van begin af aan niet aan de openbare weg geplaatst, maar aan, in of bij de woning aangebracht. TPG Post heeft in deze meer en meer afwijkende situaties aanleiding gezien om in lijn met de landelijke aanpak de bewoners te verzoeken (al dan niet opnieuw) te voldoen aan de eisen van het Besluit brievenbussen. Na dit verzoek daartoe, wordt per adres aan de betreffende bewoners telkens 3 maanden de tijd geboden om alsnog aan deze eisen te voldoen.

Zijn er meer gemeenten bekend waarin TPG Post momenteel deze handelwijze toepast?
Ik heb daar geen overzicht van. Sinds de inwerkingtreding van het Besluit brievenbussen is de aanpak van TPG Post er op gericht om in voorkomende gevallen bewoners te verzoeken alsnog te voldoen aan de eisen van het Besluit brievenbussen, wanneer wordt geconstateerd dat de brievenbussen daaraan niet voldoen.

(In het Besluit brievenbussen (12 december 1988, Stcrt 252) zijn regels vastgesteld omtrent plaats, afmetingen en andere hoedanigheden van brievenbussen. Voor de situatie in Rouveen waarop de vragen van het lid Van der Staaij betrekking hebben, is het bepaalde in artikel 1, lid 1, lid 2 en lid 4 aan de orde.
Deze bepalingen luiden -hier samengevat- als volgt:
1. brievenbussen dienen zo dicht mogelijk bij de openbare weg te zijn aangebracht (lid 1);
2. aan een openbare weg als bedoeld in lid 1 wordt gelijk gesteld een weg die met de auto kan worden bereden met een snelheid van tenminste 40 km per uur, geen doodlopende weg is en de gelegenheid biedt de bestelroute zonder omwegen te vervolgen (lid 2);
3. brievenbussen in of aan woningen worden geacht aan de voorwaarde in lid 1 te voldoen, indien deze op niet meer dan 10 meter gaans van de openbare weg zijn aangebracht (lid 4). De mogelijke sanctie op het niet beschikken over een aan de regels voldoende brievenbus is het als onbestelbaar aanmerken van postzendingen. Dit is vastgelegd in artikel 9, lid 2, van de Postwet. Achtergrond van het Besluit brievenbussen is het betaalbaar houden van de postbezorging. Het is in het belang van een goed functionerende landelijke postdienst dat de aflevering van post bij geadresseerden op doelmatige wijze kan plaatsvinden. De bestellers van TPG Post dienen daartoe zo min mogelijk af te wijken van de hoofdroute die langs de besteladressen voert.)

Hoe beoordeelt de minister de handelwijze van TPG Post, gelet op het feit dat de betreffende bewoners veelal al vele jaren de brievenbus op hun eigen perceel hebben staan?
TPG is bevoegd eisen te stellen aan de plaatsing van brievenbussen op grond van het Besluit brievenbussen. De regering treedt niet in een verschil van inzicht over de bezorging van de post tussen TPG en bewoners van percelen over de uitvoering van het Besluit brievenbussen. Wanneer bewoners menen dat TPG Post hen ten onrechte verzoekt aan de eisen van het Besluit brievenbussen te voldoen, kunnen betrokkenen dit op grond van de Algemene Voorwaarden voor opgedragen Postvervoer van TPG Post, als geschil voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Post.
Deze commissie ressorteert onder de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken en wordt door de Minister van Justitie erkend in het kader van de 'Erkenningsregeling Geschillencommissies Consumentenklachten'.
De Geschillencommissie beslecht geschillen in de vorm van een bindend advies dat door beide partijen dient te worden nagekomen

Verdraagt de handelwijze van TPG Post, waarbij op een gegeven moment de post niet meer wordt bezorgd, zich met de desbetreffende regelgeving omtrent het bezorgen van post?
Ja. Zie mijn bovenstaande uitleg bij de werking van het Besluit brievenbussen.

Biedt het Besluit Brievenbussen ruimte voor de betreffende bewoners om de brievenbussen op het eigen perceel te laten staan?
Ja, voor zover de afstand van de woningbrievenbus tot de openbare weg niet meer dan 10 meter gaans bedraagt. Buitenbussen dienen echter aan de openbare weg te worden geplaatst.

Indien de vorige vraag ontkennend wordt beantwoord: dient de regelgeving omtrent het bezorgen van post in gemeenten waarin vele woonpercelen niet grenzen aan de openbare weg, geen uitzonderingsbepaling te kennen met betrekking tot de eis dat brievenbussen zo dicht mogelijk bij de openbare weg moeten zijn geplaatst?
De regelgeving voorziet er zoals boven beschreven reeds in dat in bepaalde gevallen brievenbussen ook aan niet-openbare wegen kunnen worden geplaatst. De regering is niet voornemens andere uitzonderingsbepalingen op te nemen, omdat dit afbreuk zou doen aan een doelmatige bezorging van de post. In zijn algemeenheid heeft de regering, zoals ook in de Postwet is vastgelegd geen bemoeienis met de bedrijfsvoering van TPG Post.

28-01-03
Praktijk dokter Lanzing

Je hoort er veel en velen over praten. Allereerst eigen patiënten, maar ook anderen. Men is verontwaardigd. Hoe kán dit nou? Een prima dokter vertrekt. Waarom duurt het zo lang om een plek te vinden voor het bouwen van een eigen praktijk? Wie is hieraan schuldig? Nu gaat een gewaardeerd huisarts weg. Waarom moest het zover komen? Er is veel onrust ook. Vragen over en weer.
Dokter Lanzing is naar Staphorst gekomen, in de verwachting dat de gemeente binnen redelijke termijn een bouwlocatie zou hebben voor een woning met praktijkruimte. Er was contact geweest met de toenmalige burgemeester en daaruit begreep Lanzing dat de vooruitzichten niet ongunstig waren. Maar de woningbouwontwikkelingen verliepen anders dan toen was voorzien. Projectontwikkelaars namen het heft in handen en de gemeente had het nakijken. Overigens bleef Lanzing overleg houden met de dienstdoende wethouder van Ruimtelijke Ordening. Meerdere mogelijkheden zijn onderzocht. Zou deze wat zijn of zou díe misschien kunnen? Afijn, de ene is te klein en de andere ligt moeilijk. Een derde plek geeft problemen in de buurt en wéér een andere optie is niet praktisch. Bovendien kun je als gemeente wel plannen willen ontwikkelen, tegelijk echter is men gebonden aan wettelijke regels en planprocedures. Kortom, er is veel geprobeerd maar het leidde helaas nog niet tot resultaat. Dat is best vervelend. Niet alleen voor de dokter maar óók voor de gemeente.
Achteraf denk je, zijn we teveel gefocust geweest op witte vlekken terwijl te weinig gelet is op wat het bestaande woningmarktaanbod voorhanden had? Maar achteraf praten is altijd makkelijk; we zitten nu met de huidige medische zorg.
Begin januari kreeg de gemeente een brief dat dokter Lanzing het besluit had genomen naar elders te vertrekken. Het college vond het verstandig deze brief in een raadscommissie te bespreken. Door die commissieleden werd gezegd: doe nog een poging om een bouwoptie op het voormalige CNS-terrein aan te dragen. Het vervolg is geweest dat uit naam van de gemeente aan dokter Lanzing werd kenbaar gemaakt: Wilt u dat wij die mogelijkheid nog aangrijpen, ja of nee? Dit betekent vanzelf níet dat er binnen enkele maanden kan worden gestart met de bouw. Net zoals alle andere inwoners is men gebonden aan wettelijke termijnen en procedures voor besluitvorming. Wij hebben begrepen dat de huisarts hierop helaas níet meer heeft gereageerd. Oók hebben we de indruk dat dokter Lanzing intussen de beslissing heeft genomen om te vertrekken. Jammer, want gedane zaken nemen geen keer. U zult begrijpen dat wij, als raadsfractie van de SGP, niet blij zijn met deze gang van zaken. Gelukkig horen we dat het college van B&W afgelopen week in gesprek is geweest met de gezamenlijke huisartsen.

27-01-03
'Strategisch' stemmen?

Indien de SGP/CU-ers niet 'strategisch' hadden gestemd had SGP/CU een extra zetel gekregen en kreeg het CDA evenveel zetels als deze partij nu heeft behaald.

Dus: 'strategisch' stemmen kost nu 1 christelijke/reformatorische stem in de Tweede Kamer! Het heeft dus niets opgeleverd (voor het CDA).......het heeft alleen maar 1 zetel gekost!

Ook dat mag wel eens worden gezegd... zegt het voort!

'Strategisch' stemmen? Nooit meer doen!

07-01-03
Voetpad rond notarisbosje

De fractie van de SGP staat erg positief tegenover de aanleg van het voetpad rond het notarisbosje. Voor de kerkgangers van de tweelingkerk wordt het een mooie looproute, maar ook voor de ouderen in de Berghorst zal het eenvoudiger worden om een blokje rond te lopen. En niet te vergeten voor de minder-valide mensen betekent dit een enorme verbetering. Het werk van het Platform gehandicapten is in deze ook waardevol geweest.

We hebben mbt tot het plan nog enkele vragen:
1. Blijven de fietsluizen in tact terwijl de afscheiding opgeruimd wordt? Wanneer dit zo is, is de kans groot dat er eigengemaakte fietspaadjes rond de sluizen ontstaan.
2. Om sommige plaatsen moet het voetpad uitwijken voor bomen. Is het niet te combineren met het uitdunnen van het bos dat juist de lastige eiken gekapt worden. Door het uitdunnen van het bos krijgen de overige bomen meer groeimogelijkheden en ontstaat er wellicht een gezonder bos. M.a.w. laat het bos niet lijden onder de boom. Verantwoorde bosbouw! We pleiten er met name voor dat die eiken verdwijnen die ervoor zorgen dat er een versmalling van het voetpad gerealiseerd wordt.,

Op het plan zouden we nog het volgende willen toevoegen. Met het voetpad is namelijk de zuidelijke ingang van de tweelingkerk: ingang "de Rank" heel goed te bereiken. Voor de noordelijke ingang: ingang "Bethel" moet men nog een stuk over het asfalt lopen. Daarnaast is het ook zo dat er op dat stukje een tweetal bushaltes staan, zomaar in het gras. Ons aanvullend voorstel is om achter de prinses Beatrixstraat langs de Ebbinge Wubbenlaan nog een stukje voetpad aan te leggen en aan de overkant bij de bushalte ook een wachtplaats te maken. Mensen die met de bus gaan kunnen dan op het voetpad wachten en hoeven niet op het gras te staan en om de noordelijke ingang van de tweelingkerk te bereiken hoeft men niet langer een stuk over het asfalt te lopen.

08-01-03
Problemen met brievenbussen

Veel inwoners van onze gemeente aan de Oude Rijksweg en Gemeenteweg, ook genoemd "De Streek" hebben momenteel problemen met TPG Post.
Langs "De Streek" dwingt TPG, met een beroep op de Postwet, alle bewoners van woningen en/of boerderijen die achter andere panden staan om hun (groene) postbus binnen 10 meter van de openbare weg te plaatsen. Deze moeten dan óf komen te staan op grond van de buren óf op gemeentegrond aan de openbare weg. In verschillende gevallen zullen er dan wel 5 of 6 en soms nog meer groene postbussen langs de weg komen te staan. Dit is in de eerste plaats geen gezicht en de kans op vandalisme en vernieling van postbussen is dan helaas reëel. Dit laatste onderkent TPG, dus langs de openbare weg op gemeentegrond vinden ook zij ongewenst. Echter moeten de postbussen dan wel op ongeveer 10 meter (enige speelruimte is er wel) van de openbare weg komen te staan op andermans grond.
Onze fractie is van mening dat het onjuist is dat men zich beroept op de landelijke postwet. Situaties met meerdere woningen en/of boerderijen achter elkaar vindt men elders in het land nagenoeg niet. De postwet voorziet hier niet in.

Meerdere inwoners hebben al brieven ontvangen waarin men dreigt de post niet meer te bezorgen. Sommigen hebben zelfs al enige tijd geen post meer ontvangen. Onder grote druk gaat men dan soms noodgedwongen over tot verplaatsing. Dit is echter lang niet altijd op een bevredigende manier te realiseren.

Daarom hebben wij het college in de commissievergadering van woensdag 8 januari jl. gevraagd of men van deze situatie op de hoogte is.
De burgemeester heeft ons geantwoord dat de problematiek inmiddels bekend is op het gemeentehuis. Wethouder Bron zal D.V. maandag 3 februari 's middags overleg hebben met (regionale) vertegenwoordigers van TPG Post.

terug >>