Archief 2003
 
Actueel
Politieke thema's 2003
 
- Gymzaal Burg. v/d. Walstraat moet blijven
- Concept voorontwerp bestemmingsplan "De Slagen", fase 1
- Adviesraad Monumenten
- Dossier Achthoevenweg
- Winkelcentrum 4e kwadrant
- Geluidsoverlast Koninginnedag
- Wilhelmus
- Multifunctioneel Centrum
- Nota reservebeleid 2003
- Verzoek Harke om medewerking voor kantoorgebouw
- Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied
- Verzoeken om uitkering planschade ivm combischool
- Oprichten bijgebouwen bij Oude Rijksweg 124
- Historisch Archief, periode 1588-1939
- Toelichting B&W over vertrek dokter Lanzing
- Brandveiligheid sportgebouwen
- Bestemmingsplan "Staphorst -uitbreiding"


Politieke thema's

01-09-03
Gymzaal Burg. v/d. Walstraat moet blijven

In de vergadering van maandag 1 september 2003 van de commissie Inwonerszaken van de gemeenteraad van Staphorst heeft de fractie van SGP de nodige inbreng gehad. De derde van een keuze van drie onderwerpen betreft de formulering van de uitgangspunten van de accommodatie van de Voetbalvereniging Staphorst en de toekomst van de gymzaal aan de Burgemeester van der Walstraat. De besluitvorming betrof onderstaande punten:

1. Instemmen met uitwerking nieuwbouwplannen sportpark `t Noorderslag
2. Instemmen met voorgestelde programma van eisen
3. Standpunt bepalen ten aanzien gymzaal Burgemeester van de Walstraat
4. Instemmen met tijdspad

Ten aanzien van dit agendapunt is mijn fractie van mening dat de gemeente ervoor moet oppassen zich teveel met de voetbalvereniging te vereenzelvigen. Tot mijn blijdschap lijkt verder een meerderheid van de commissie bereid om het handhaven van de locatie van de huidige gymzaal aan de Burgemeester van der Walstraat op zijn minst welwillend te bezien.

De bijdrage was als volgt:

Voetbalvereniging

Eerst zal ik ingaan op de plannen van de voetbalvereniging, te weten de punten 1, 2 en 4. In de inleiding van het voorstel staat dat de meerderheid van de commissie zou hebben besloten dat ´t Noorderslag zo mogelijk een multifunctioneel karakter moet krijgen. Als daarmee wordt bedoeld dat onderscheiden belanghebbenden mogelijk kunnen inhaken bij de nieuwbouwplannen van de plaatselijke voetbalvereniging, is mij het gebruik van die term duidelijk. Ik mag toch aannemen, dat de wethouder niet van plan is via de achterdeur alsnog een multifunctioneel centrum op het sportpark te realiseren.

Over de wijze waarop de gemeente zich met de voetbalvereniging bezighoudt, merk ik het volgende op. Ik vraag mij af, in hoeverre het terecht is dat de gemeente tot in de finesses bij de nieuwbouwplannen is betrokken. In de Sportnota 2002-2006 staat de voorwaardenscheppende rol van de gemeente voor de sportbeoefening en de sportinfrastructuur verwoord. Dat betekent echter allerminst, dat de gemeente zich dus meteen met de voetbalvereniging moet vereenzelvigen. Al gaan er duizenden euro´s in die richting, de voetbalvereniging is daarmee géén gemeentelijke instelling. Mijn fractie zou graag zien, dat u de onderscheiden positie van de overheid aan de ene kant en particulieren aan de andere kant voldoende onderkent.

De noodzaak van nieuwbouw is duidelijk. Vervolgens komt de vraag: hoe moet zo´n accommodatie eruit zien? Zo te zien accepteert de gemeente de richtlijnen van de KNVB als een onwrikbare, ijzeren wetmatigheid. Ik zie in ieder geval geen enkele nuancering in de zin van: de KNVB schrijft hier weliswaar dit voor, maar het zou ook anders kunnen. Het uitgangspunt voor de normering is de huidige situatie, namelijk een positie in de 1e klasse van het zaterdagvoetbal. Naar verluidt, is er een zware druk op de voetbalvereniging op een nog hoger niveau te gaan spelen. Koste wat kost, moet en zal VV Staphorst in de hoofdklasse belanden. Moet de gemeente er nu al rekening mee houden dat de eisen aan de accommodatie in dat geval nog verder worden opgeschroefd? Of bestaat er ook een mogelijkheid dat de voetbalvereniging een stapje terug zal doen?

Voorzitter, het is eenvoudig schouderophalend voorbij te gaan aan de bedenkingen van mijn fractie bij dit onderwerp. Ten opzichte van de meerderheid in de raad neemt de SGP nu eenmaal een minderheidsstandpunt in op dit vlak. Toch denk ik, dat zelfs afgezien van partijpolitiek een zekere mate van kritische distantie de gemeente zou sieren.

Gymzaal

Vervolgens kom ik bij onderdeel 3 van dit agendapunt, de standpuntbepaling ten aanzien van de gymzaal aan de Burgemeester van der Walstraat. In de vergadering van de commissie Inwonerszaken van do.080503 heb ik reeds naar voren gebracht wat op hoofdlijnen de visie van de SGP-fractie is. [1] Handhaven van de gymzaal op de huidige locatie geniet verreweg onze voorkeur. Daarbij zijn meer elementen van belang dan alleen de kille rekensom van een boekhouder.

In de eerste plaats wijs ik op de ligging van de gymzaal. Voor de twee basisscholen die er gebruik van maken, zou verplaatsing voor een langere route betekenen. [2] Hoe verder de gymzaal uit van de school is verwijderd, hoe meer risico´s in het verkeer dit met zich meebrengt. Laten we toch alsjeblieft de kinderen van onze gemeente niet over het hoofd zien. Ik kan er niet genoeg op hameren, dat hun veiligheid zwaar dient mee te wegen in de besluitvorming.

Daarbij komt, ten tweede, dat ook de senioren die in zorgcentrum De Berghorst wonen, belang hebben bij een gymlocatie in de buurt. Een flink stuk lopen kan heel goed zijn voor de gezondheid. Maar wat de SGP-fractie betreft, hoeft de aanleiding daartoe vooral niet te zijn dat ouderen voortaan een stuk verder van een voorziening vandaan wonen die ze nu nog vlak voor de deur hebben.

Met andere woorden, de bereikbaarheid van de huidige locatie aan de Burgemeester van der Walstraat is voor zowel kinderen en senioren uitstekend te noemen. Een gemeente die oog heeft voor jongeren en ouderen, kan er niet omheen de belangen van uitgerekend deze groepen achteloos aan de kant te schuiven, nu de toekomst van de gymzaal in het geding is.

In de derde plaats snijd ik een principieel punt aan. Een aanzienlijk deel van de Staphorster bevolking probeert zoveel mogelijk afstand te houden van zaken waaraan het etiket "sport in competitieverband" hangt. Tot nu toe is de confrontatie voornamelijk indirect, namelijk via allerlei subsidies in de portemonnee. Een gymzaal die in alle opzichten in een accommodatie op ´t Noorderslag is ingekapseld, betekent een radicale verandering in deze situatie. Van het verplaatsen van de gymzaal gaat een boodschap uit die veel verder reikt dan een plat kostenplaatje. Zo´n besluit kan betekenen dat u heenwalst over de gevoelens van een groot deel van de bevolking. Wilt u gebruik maken van de gymzaal? Dan moet u naar het sportpark komen dat u altijd hebt weten te mijden. Besef goed, met het platgooien van de huidige gymzaal ontneemt u een deel van de gemeenschap een waardevol bezit. Daar verandert een aparte ingang in het nieuwe gebouw niets aan.

In de vierde plaats wijs ik op de gedachtenvorming rond de eventuele vorming van verschillende clusters. Voor de SGP-fractie is de locatie aan de Burgemeester van der Walstraat zeer geschikt voor een nieuw dienstencentrum. De gymzaal zou mooi bij die plannen kunnen aansluiten.

Tot slot, voorzitter, spreek ik mijn ongenoegen uit over de vanzelfsprekendheid waarmee de toekomst van de gymzaal is gekoppeld aan het nieuwe onderkomen van de voetbalvereniging. In dit voorstel is de gymzaal slechts een aanhangsel van de plannen van VV Staphorst. Dat vind ik zeer onterecht. Als ik dan bovendien nog lees: "Gelet op het standpunt van de commissie Inwonerszaken waarbij wordt gesproken over een samenvoeging van de gymzaal Rouveen bij de Sportclub Rouveen, kan dit als richtinggevend worden aangemerkt", breekt mij de klomp. De situatie in Staphorst en Rouveen zonder omwegen over een kam scheren, getuigt op zijn minst van slecht nadenken. De commissie is in meerderheid accoord gegaan eens te bezien of en onder welke voorwaarden het mogelijk zou kunnen zijn één nieuw gebouw neer te zetten voor de plaatselijke voetbalclub en de gymzaal. Verder is daar nog niets richtinggevends uitgekomen.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] "In dit stadium is het nog niet aan de orde gedetailleerd aan te geven wat er nu staat te gebeuren. Wel geeft mijn fractie op hoofdlijnen te kennen in welke richting wij met de voorzieningenstructuur zouden kunnen uitgaan. De door ICS genoemde clusters kunnen daarbij een handreiking vormen. Sportpark Het Noorderslag kan bijvoorbeeld een commercieel geëxploiteerd activiteitencluster huisvesten. Rond de Berghorst zou op termijn een cluster van zorgvoorzieningen kunnen worden verwezenlijkt. Verder zou mijn fractie graag onderzocht willen zien, of er een nieuw Dienstencentrum aan de Burgemeester van der Walstraat totstand kan komen. Wat mijn fractie betreft, blijft de huidige gymzaal op die locatie gehandhaafd. Elementen die voor de SGP zwaar wegen, zijn de geringe afstand die kinderen en ouderen hoeven af te leggen, de vorm van kapitaalvernietiging die sloop van het gebouw meebrengt en de bezwaren die een groot deel van de Staphorster bevolking heeft tegen het stapelen van allerlei sportvoorzieningen op het Noorderslag."

[2] Ds. Harmen Doornveldschool, Willem-Alexanderschool.

26-06-03
Concept voorontwerp bestemmingsplan "De Slagen", fase 1

Na vele jaren van onderhandelen ligt gelukkig eindelijk een concept voorontwerp bestemmingsplan "De Slagen" voor de 1e fase op tafel. Dit is besproken in een extra vergadering van de Commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening op 26 juni 2003.

De kern Staphorst heeft naar de mening van de SGP-fractie eigenlijk veel te lang moeten wachten op een nieuwe uitbreidingslocatie voor de woningbouw. Wat dat betreft kunnen wij de woorden herhalen die uitgesproken zijn in de raadsvergadering van 24 juni 2003. In Rouveen was weer een fase van de nieuwbouw volgebouwd. Relatief kort daarna hebben wij weer gesproken over het bouwrijp maken van een volgende fase. Dit is daar mogelijk omdat de gemeente in die kern gelukkig wel een sterke grondpositie heeft. Jammer dat de gemeente zelf in "De Slagen" niet meer gronden in eigendom had.

Als je dit ontwerp doorleest, zou je bijna de indruk krijgen dat het een wijk met veel groen is, die bovendien ruim wordt opgezet. Toch hebben wij uit eerder verkregen informatie juist vernomen dat er gewerkt wordt met een aanzienlijk dichtere bebouwing dan wij tot nu toe gewend waren. In de stukken lazen wij een aantal keren dat nu 60 tot 70% bebouwd gaat worden. Zal de praktijk straks niet leren dat het dichter bij de 70 dan 60% zal uitkomen?

Uit het ontwerp lezen wij gelukkig wel dat het de bedoeling is een gevarieerd aanbod van woningen te bouwen. Ook wordt verwezen naar de Beleidsnota wonen 2002-2006.
In de raadsvergadering van 24 juni 2003 begrepen wij dat sommigen van mening waren dat dit ontwerp beter getoetst kan worden aan genoemde beleidsnota dan de volgende fase van de nieuwbouwplannen in Rouveen. Zo duidelijk hebben wij dat echter nergens gelezen. Alleen op blz. 14 zijn wij iets tegengekomen over bouwen voor doelgroepen.
Wij zijn van mening dat nog beter voor doelgroepen gebouwd wordt als er ook een aanzienlijk aantal woningen casco opgeleverd zou worden en men de woning dus zelf kan afbouwen. (In de beantwoording heeft wethouder Kruidhof ons laten weten dat de Staphorster aannemers, die ongeveer 47% van de gronden in bezit hebben, die gelegenheid wel bieden. Helaas is daar tot nu toe met Mega, die de rest van de gronden in eigendom heeft, niet over te praten.)
Uiteraard zou er ook belangstelling zijn voor de koop van een perceel grond, maar dat is in dit plan helaas niet te verwachten.

Hierna hebben wij aandacht gevraagd voor enkele punten waarbij de nummers van de bladzijden slaan op die in het concept voorontwerp.

Blz. 33: Ook vanaf de Industrieweg kan men op twee plaatsen het gebied in. Is dit wel zo'n gewenste optie? Als daarvoor de geluidswal moet worden doorbroken lijkt ons dat niet verstandig. Verder vinden wij het gewenst de Industrieweg zoveel mogelijk te gebruiken voor het vrachtverkeer van en naar industrieterrein De Baarge. Personenauto's van en naar de nieuwe woningbouwlocatie kunnen naar onze mening gebruik (blijven) maken van de Staphorster Kerkweg. Op die wijze wordt het vrachtverkeer en de personenauto's zoveel mogelijk gescheiden gehouden.

Blz. 34: Parkeren voor bezoekers en t.b.v. rijenwoningen zal in het openbaar gebied worden gerealiseerd. Is een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per woning dan wel voldoende? Wij zijn van mening dat dit krap is. Gemiddeld is het aantal personen per woning in Staphorst hoger dan elders met onder andere als gevolg dat er meestal ook meer auto's toebehoren aan de bewoners.

Blz. 34: De gemeente zal middels vergunningverlening en het stellen van nadere eisen op grond van de wet milieubeheer de overlast (genoemd wordt de geluidshinder) van de bedrijventerreinen moeten beheren.
Aandacht daarvoor is akkoord maar de meeste bedrijven op De Baarge waren er voordat er woningen gebouwd worden. Wij moeten daar wel op de juiste wijze mee omgaan en niet zo ineens als er woningen komen, de bedrijven zwaardere regels opleggen.


Omdat wij de stukken voor de vergadering van 26 juni 2003 vrij kort vooraf ter inzage hebben ontvangen, zijn de meeste fracties niet in de gelegenheid geweest die tijdig te bespreken in fractieverband. De wethouder heeft de fracties daarom alsnog twee weken de tijd gegeven aanvullende opmerkingen door te geven.
Van die gelegenheid heeft de SGP-fractie ook gebruik gemaakt. Hierna vindt u de belangrijkste punten die wij als aanvulling hebben doorgegeven.

Genoemd is het beeldkwaliteitsplan. Voor het concept voorontwerp bestemmingsplan is dit niet direct van belang. Wel is onze fractie van mening dat de raad volop de gelegenheid moet krijgen mee te denken over het beeldkwaliteitsplan. Wij willen daarin Mega c.s. sowieso niet teveel vrijheid geven, omdat wij er te weinig ervaring mee hebben of die bouwen zoals onze bevolking dat graag wil.
Door J. Talen van GB/VVD is in de commissievergadering aandacht gevraagd voor de Staphorster Kerkweg. Onze fractie gaat er vanuit dat dit voorlopig zeker een weg blijft die ook voor autoverkeer toegankelijk blijft.
In het verleden heeft onze fractie al eens geopperd om een fietspad richting Gorterlaan aan te leggen direct achter de geluidswal. Wij hebben er geen moeite mee om die te plannen in het verlengde van de Staphorster Kerkweg.
Wel vragen wij ons af, zoals in de commissievergadering ook genoemd is in verband met de ingetekende ontsluitingen naar de Industrieweg, of het niet verstandig is het vrachtverkeer en personenauto's zoveel mogelijk te scheiden. Wij denken daarom dat het verstandig is de Staphorster Kerkweg te handhaven voor personenauto's en er een fietspad naast te leggen.
Voor de ontsluiting kan de verlegde Achthoevenweg enige tijd een verbetering zijn maar wij dienen te blijven aandringen op een extra afslag op de A-28. Komt die er niet dan zal er teveel verkeer gebruik blijven maken van alternatieve routes. Daarbij zal helaas de druk op de Gemeenteweg ook verder toenemen en dat is hoogst ongewenst.
Op blz. 27 is te lezen dat de hinder- en veiligheidscontour van het munitiecomplex buiten het plangebied valt. Voor de eerste fase is dat inderdaad waar. Verderop gaat de cirkel wel door de woonwijk. Is het wel zo verstandig om daar nu geen rekening mee te houden?
Of wat zijn de gevolgen voor latere fasen?
Aan de achterzijde (richting Gorterlaan) van de Pieter Zandt scholengemeenschap komt een verbindingswater direct achter de perceelsgrens. Is een eventuele uitbreiding van deze scholengemeenschap gewaarborgd?
Is bij het berekenen van de geluidsnormen van de A-28 wel rekening gehouden met de mogelijke aanleg van extra rijbanen? Zo niet, dan lijkt ons dat zeker noodzakelijk.
Centraal in de wijk zal een speelplaats komen voor de jeugd van 12 jaar en ouder. Wat onze fractie betreft moet een flink trapveld daar deel van uitmaken om te voorkomen dat de jeugd op straat gaat voetballen.
Ruimte voor kleine (zoog)dieren, vogels en insecten in en nabij de geluidswallen hoeft niet verkeerd te zijn. Wel moet worden voorkomen dat dit broeinesten worden van ongedierte.
Als deze buurt geheel ingericht wordt als 30-km zone gaan wij er vanuit dat er zo min mogelijk drempels aangelegd worden.
Op verschillende plaatsen in het ontwerp wordt gesproken over de wadi (een tijdelijke berging van water bij nat weer). Onze fractie vraagt zich af of dit geen riskante optie is met het oog op de volksgezondheid. Is verder een nette aanblik gewaarborgd?

12-05-03
Adviesraad Monumenten

In de gemeente Staphorst zijn zo'n 600 monumenten. Deze zijn onderdeel van het karakteristieke beeld van 'de Streek'. Belangrijk genoeg om er zorgvuldig mee om te springen. Zodoende krijgt Staphorst een Adviesraad Monumenten (ARM). Deze beoogt een bijdrage te leveren aan het behoud van de cultuurhistorische kenmerken van onze gemeente. De SGP kan wel leven met zo'n commissie. In de vergadering van de commissie Inwonerszaken van donderdag 8 mei, waar dit onderwerp op de agenda stond, heeft onze fractie benadrukt dat de commissie geen bureaucratisch obstakel mag vormen die bewoners van monumenten het leven zuur gaat maken. Noodzakelijk inlevingsvermogen vergt dat óók bewoners van monumenten zitting hebben in de commissie. Adviezen voor het gemeentelijk schoon zijn prima, maar tegelijk moeten de monumenten leefbaar blijven. Ook als een verbouwing nodig is.

12-05-03
Dossier Achthoevenweg

In de commissievergadering van 5 maart 2003 is naar aanleiding van de vraag van Harke Administratie gesproken over ontwikkelingen, toezeggingen e.d. ten aanzien van het "Bedrijventerrein Achthoevenweg". Op een gegeven moment was er in verwijtende zin door J. Talen van de fractie van Gemeentebelangen/VVD (GB/VVD) het een en ander gezegd richting wethouder Kruidhof.
Binnen 2 dagen zou Talen met namen komen over gedane toezeggingen. Helaas heeft dat veel langer geduurd en is daarover pas op 2 april jl. een rapport door Talen overhandigd aan de commissievoorzitter en wethouder Kruidhof.
Wij hebben gelegenheid gekregen om daarover vragen te stellen aan het college en ook aan raadslid J. Talen.

In de commissievergadering Middelen/Ruimtelijke Ordening van 7 mei 2003 is het rapport besproken met de gestelde vragen en daarop gegeven antwoorden door het college en de heer J. Talen. Als SGP-fractie is daarbij het volgende naar voren gebracht.

Het rapport is met veel bravoure aangekondigd, maar de heer Talen is naar onze mening niet bij machte geweest ons echt iets nieuws te vertellen. Over concrete toezeggingen is het rapport nog vaag. Wij hebben de indruk dat alle commotie is terug te voeren tot het spreken over verschillende percelen door de wethouder en J. Talen in de commissievergadering van 5 maart jl.

In het rapport op blz. 5 onderaan staat dat ondernemers vanaf 1998 al de mogelijkheid hebben om te bouwen aan de Achthoevenweg. Een strook langs deze weg heeft als bestemming bedrijventerrein. Dit is echter iets heel anders dan de aanvraag van Harke waarom het allemaal begonnen is. Daar ging het om een perceel aan de Hoogeweg. Dat perceel heeft een agrarische bestemming.

Op blz. 6 in het midden wordt gesteld dat dit rapport een breed transparant beeld geeft dat een status quo is en kan dienen voor een verdere toekomstige invulling.
Wij moeten eerlijk zeggen dat wij echter niets kunnen met zo'n rapport. Als dit de helderheid van GB/VVD is, dan is het niet best. Men roept altijd maar visie, visie en nog eens visie. Echter heeft men in dit rapport alleen maar wat geroepen maar een visie hebben wij er niet in kunnen lezen. (Zie bijvoorbeeld blz. 17 waar staat: "Het voorstel van GB/VVD is de toekomstvisie vast te leggen m.b.t. het gebied wat nu de bestemming 'agrarisch' heeft. De gemeente moet bij de stedenbouwkundige en provincie nagaan wat mogelijk is.") Dus totaal geen eigen visie.

Op pagina 7 lezen wij dat Fabo gevraagd heeft naar een locatie zo dicht mogelijk bij de Gemeenteweg. Wij hebben altijd begrepen dat de provincie geen toestemming gaf voor een meer noordelijk gelegen locatie. Is dit juist?
Toch hebben wij nergens gelezen dat de provincie moeite had met de bouw van tankstation Krale en autosleepdienst De Redder op de huidige locaties ten noorden van de Fabo. Heeft de provincie nu een andere kijk op dit terrein?

Op blz. 8 wordt een hele opsomming gegeven van kadastrale nummers. Het zou zeer verhelderend gewerkt hebben als J. Talen een ruwe schets had bijgevoegd waarop zichtbaar was over welke percelen wij praten. Dit zou heel wat spraakverwarring kunnen voorkomen.

Op blz. 9 onder 3.3 bij het eerste streepje staat: "In het wegenstructuurplan van 1998 is zeer nadrukkelijk het gehele gebied tussen de Molenweg en Achthoevenweg, begrensd door de Hoogeweg, aangegeven als bedrijventerrein."
Daar staat echter niet dat dit toekomstig industrieterrein De Esch wordt of toekomstig industrieterrein zoals dit wel vermeld is bij de andere terreinen!

Op blz. 9, maar ook blz. 13 wordt geschreven dat het kadaster om rectificaties vraagt. Het kadaster registreert eigendomsverhoudingen maar verzoekt volgens ons niet om wijzigingen in bestemming aan hen door te geven.

Wat in het rapport op blz. 11 geschreven staat over Kin Sanitair is voorzover wij weten helemaal niet waar. Men had veel liever het pand van Slager Industriële Dienstverlening. Omdat men in eerste instantie niet zeker was of men daarmee tot overeenstemming kon komen, was Kin Sanitair ook bezig met een plan voor een locatie aan de Achthoevenweg.

Wij citeren een deel van blz. 15: "Reeds in 1994 had er een visie/plan moeten liggen voor de ontwikkeling van De Esch Noord".
Waarom heeft de wethouder van GB/VVD daar dan in zijn periode (13 mei 1997 tot 25 april 2002) niet aan gewerkt? Hij was toen wethouder van ondermeer Ruimtelijke Ordening.
Laat J. Talen eerst bij zichzelf te rade gaan, want met zo'n opmerking zet hij zijn eigen voormalige wethouder voor schut.
En zoals hiervoor al gezegd is, de visie van GB/VVD op dit gebied is ons nog niet duidelijk geworden.

Volgens een opmerking op blz. 17 zou zelfs door de verbouw van maïs in dit gebied geen sprake meer zijn van onbelemmerd uitzicht. Je zou je dan bijna afvragen of J. Talen wel maïs kent.

Wel is het belangrijk dat in situaties zoals hier gespeeld hebben, de afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Maar dat geldt veel breder en dat zal in deze tijd ook al veel meer gebeuren omdat dat een algemene trend is.

GB/VVD doet de suggestie om binnenkort een visie te ontwikkelen voor het hele gebied ten noorden van het huidige industrieterrein De Esch 1. Onze fractie wil vooralsnog de bestemming van dat gebied volgens het bestemmingsplan (agrarisch gebied met landschappelijke waarde) handhaven. De uitbreiding van industrie is nu naar het zuiden gericht. Wanneer de mogelijkheden in dat gebied te zijner tijd beginnen op te raken, gaan wij ons bezinnen over de daarna gewenste en mogelijke verdere uitbreiding van industrieterrein.

12-05-03
Winkelcentrum 4e kwadrant

Meerdere keren is al gesproken over de afronding van de omgeving van de rotonde en dan met name het 4e kwadrant. Inmiddels is er overeenstemming over de invulling van dat gebied. Uit de stukken hebben wij kunnen lezen dat er dit jaar nog diverse besprekingen zijn gevoerd. Daaruit kunnen wij de conclusie trekken dat dit niet tevergeefs is geweest. Een eerdere planpresentatie riep bij de aanwezigen vooral vragen op met betrekking tot het parkeren. Onze fractie heeft daar ook vanaf het begin op gehamerd. In de voorstellen die nu voor liggen is dit aanzienlijk beter dan in de eerdere schetsontwerpen.
In de vergadering van de Commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening van 7 mei 2003 hebben wij de huidige stand van zaken besproken. Dit om met name verder te kunnen met de benodigde procedures voor aanpassing van de bestemmingsplannen. Uiteraard zijn daarbij ook een aantal andere zaken aan de orde gesteld.

Allereerst kan opgemerkt worden dat door deze plannen een vierde supermarkt buiten de deur wordt gehouden. Daarvoor was bij de ondernemers weinig draagvlak.

Op het huidige terrein van Boni komen 110-120 parkeerplaatsen. Wij verwachten dat Boni die niet één, twee, drie zal gaan verminderen omdat men de ruime parkeergelegenheid ook als trekker zal gaan gebruiken voor bezoekers van hun winkel. Toch de vraag of daarover afspraken gemaakt zijn om dat te voorkomen?
De grond van dat parkeerterrein blijft eigendom van Boni. Stel dat Boni de winkel onverhoopt toch van de hand zou doen, kan de gemeente dan het eerste recht van koop krijgen van de ondergrond van het parkeerterrein?

In het verslag van de informatieavond op 14 januari jl. lezen wij als antwoord op een vraag (nr. 5) dat onder het nieuwe complex ook parkeerplaatsen gerealiseerd zullen worden. (Gedacht werd toen aan 30 tot mogelijk 50 stuks). In de toelichting bij de stukken wordt nu echter nog maar gesproken van 20 tot 25 parkeerplaatsen in de parkeerkelder.
Aan welk aantal wordt nu werkelijk gedacht? Ondanks het aanzienlijke aantal parkeerplaatsen op het oude terrein van Boni willen wij ook blijven pleiten voor zoveel mogelijk parkeerplaatsen in de kelder. Als er nu gebouwd gaat worden, zullen die toch op zijn voordeligst te realiseren zijn.
In het verslag van 9 april jl. met de ondernemersvereniging staat namelijk ook dat ondernemers uit De Horst belangstelling getoond hebben voor parkeerplaatsen in de parkeerkelder. Is er inderdaad reële belangstelling van deze ondernemers? Zo ja, hoe wordt daarmee omgegaan?

Is er al meer van bekend of er inderdaad een aantal huurappartementen in dit complex komt? Wij lezen dat, indien dat zal gebeuren, een deel van de grond-/bouwkosten afgetopt moet worden. Onze fractie er is nog niet voor om dat te doen voor rekening van de gemeente.

Een goede zaak is verder dat nu, in tegenstelling tot De Horst, elk appartement wel een rioolaansluitbijdrage moet betalen. Gelukkig heeft het college dit nu wel meegenomen in de onderhandelingen.

Wij lezen verder nog dat recent gebleken is dat voor een vergunning voor grondwateronttrekking en het lozen van oppervlaktewater een bedrag verschuldigd zal zijn van ± € 81.000,--. Dit zou een tegenvaller zijn en er zou bezien moeten worden voor wiens rekening dit moet komen. Wij zijn van mening dat dit risico is van en voor Planoform.

Wanneer krijgen wij inzage in de kosten die in verband hiermee voor rekening komen van de gemeente Staphorst?

Hoewel wij hiervoor wel een aantal opmerkingen hebben geplaatst, is dit plan een aanzienlijke verbetering dan eerdere presentaties. De meeste opmerkingen die ook geplaatst zijn bij informatieavonden e.d. zijn met dit laatste plan naar onze mening geheel of in ieder geval voor een zeer groot deel gehonoreerd. Het college heeft hiermee naar onze mening goed werk geleverd.

12-05-03
Geluidsoverlast Koninginnedag

In de vergadering van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening op 7 mei 2003 is door de fracties van SGP en CDA aandacht gevraagd voor de geluidsoverlast op koninginnedag.
30 april is weer koninginnedag gevierd. Wij hebben dat met name 's morgens vroeg en 's avonds laat duidelijk kunnen horen. In Rouveen was een feesttent waarin een fors aantal decibels geluid geproduceerd werd. Dit ging door tot ruim 1.00 uur in de nacht. Naar onze mening is dit veel te lang. Wij nemen aan dat daarvoor een vergunning is verleend. Is dat geweest tot 1.00 uur 's nachts?
Zijn er ook voorwaarden verbonden aan de geluidsproductie en wordt daarop controle uitgeoefend? Tijdens de commissievergadering heeft de burgemeester gezegd dat er dit keer geen geluidsmetingen zijn verricht. Hij is voornemens een gesprek aan te gaan met het bestuur van de oranjevereniging en daarbij ondermeer de geluidsoverlast aan de orde te stellen.

Wij hebben verschillende reacties gehad over de geluidsoverlast die op grote afstand, zelfs tot aan de Industrieweg in Staphorst, was te horen. Naar onze mening wordt het tijd om maatregelen te nemen tegen deze geluidsoverlast.
Diverse inwoners waren 's morgens al uit hun slaap gewekt door het lawaai van de brommerraces die door een enkeling (wel met een flink stuk lawaai) al begonnen om ± 1.30 uur 's nachts en massaal om ruim 5 uur 's morgens. Het is niet als prettig ervaren om dan de nacht daaropvolgend weer niet te kunnen slapen vanwege geluidsoverlast vanuit de feesttent in Rouveen.

12-05-03
Wilhelmus

Met Koninginnedag is het een mooie gewoonte dat de bevolking van Staphorst 's ochtends op het marktplein bijeenkomt. Een toespraak door de burgemeester, het zingen van ons volkslied, kinderen die ballonnen oplaten - het hoort er allemaal bij. Jammer alleen, dat de toespraak voor degenen die op het marktplein stonden niet te verstaan was, omdat de burgemeester te ver weg stond. Ook de muziek was niet te horen, wat een negatieve weerslag had op het zingen van het Wilhelmus. Jammer! De fractie van de SGP heeft in de commissie Inwonerszaken van donderdag 8 mei verzocht of hier iets aan kan worden gedaan. Want volgend jaar, bij leven en welzijn, moet iedereen kunnen horen wat onze burgemeester te zeggen heeft. En daarna zingen, uit volle borst!

12-05-03
Multifunctioneel Centrum

Over en sluiten. Dat geldt voor het multifunctioneel centrum (mfc). Een breed opgezet onderzoek de afgelopen maanden door bureau ICS, onderdeel van Deloitte&Touche, heeft uitgewezen dat voor zo'n voorziening amper draagvlak bestaat in Staphorst. De conclusie van het onderzoek maakt dit in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk. Veel van ondervraagde mensen en verenigingen zeggen het oprichten van zo'n mfc zelfs als een stap achteruit te beschouwen!

Een paar opvallende zaken in het rapport.

· De combinatie van sport en andere activiteiten wordt als bezwaarlijk ervaren;
· De locatie scoort negatief op de punten bereikbaarheid en ligging;
· De serieuze belangstelling laat te wensen over;
· De vraag naar de bereidheid financiëel bij te dragen, blijft onbeantwoord;
· De wensen van de geïnterviewden lopen danig uiteen;
· De huidige accommodaties blijken grosso modo in de behoeften te voorzien.

Het rapport stelt omfloerst vast dat bij de inhoudelijke meerwaarde van een mfc -een "dergelijke accommodatie" genoemd- vraagtekens vallen te plaatsen. In wezen zet ICS een groot uitroepteken, door al een voorschot te nemen op een vervolgtraject zónder mfc. Daarin zijn de wensen van de voetbalvereniging, die zo'n mfc wel zag zitten, te onderscheiden van een brede visie op de voorzieningenstructuur.

Daarbij implicieert een ontkennend antwoord op de vraag of een mfc haalbaar is, voor ICS niet dat vervolgens automatisch de vraag rijst, of zo'n gebouw dan wellicht wenselijk is. Het rapport waarschuwt letterlijk: "Het realiseren van accommodaties moet niet tot doel worden verheven."

In dit stadium is het nog niet aan de orde gedetailleerd aan te geven wat er nu staat te gebeuren. Wel heeft de fractie van de SGP in de vergadering van de commissie Inwonerszaken van donderdag 8 mei op hoofdlijnen te kennen gegeven in welke richting wij met de voorzieningenstructuur zouden kunnen uitgaan. De door ICS genoemde clusters -een activiteitencluster, een sociaal-maatschappelijk cluster en een woon-zorgcluster- kunnen daarbij een handreiking vormen. Zo zou sportpark Het Noorderslag bijvoorbeeld een commercieel geëxploiteerd activiteitencluster kunnen huisvesten. Rond zorgcentrum de Berghorst zou op termijn een cluster van zorgvoorzieningen kunnen worden verwezenlijkt. Verder zou de SGP graag onderzocht willen zien, of er een nieuw Dienstencentrum aan de Burgemeester van der Walstraat totstand kan komen. Wat onze fractie betreft, blijft de huidige gymzaal op die locatie gehandhaafd. Elementen die voor de SGP zwaar wegen, zijn de geringe afstand die kinderen en ouderen hoeven af te leggen, de vorm van kapitaalvernietiging die sloop van het gebouw meebrengt en de bezwaren die een groot deel van de Staphorster bevolking heeft tegen het stapelen van allerlei sportvoorzieningen op het Noorderslag.

22-04-03
Nota reservebeleid 2003

In de commissievergadering van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening op 2 april 2003 is de nota reservebeleid 2003 besproken. Voor de raadsvergadering van 22 april 2003 stond deze nota vervolgens ter bespreking en vaststelling op de agenda.
Als SGP-fractie is in die vergaderingen het volgende naar voren gebracht.

3 jaar geleden is de vorige notitie "Reservebeleid" vastgesteld. Het is goed om dit beleid periodiek te heroverwegen en dat kan het beste gebeuren zo kort mogelijk na de start van een nieuwe raadsperiode. Daar komt bij dat er vanaf 2004 geen rente aan de reserves meer mag worden toegevoegd. Voorgesteld wordt het voordeel dat daardoor ontstaat toe te voegen aan de "voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen" € 100.000,-- en aan de "voorziening vervanging materiaal en materieel"
€ 40.000,--. Dit heeft de instemming van onze fractie.

Algemene Reserve
In de commissievergadering hebben wij ook gesproken over de stand van de Algemene Reserve. Gesteld is toen door ons dat het minimum niveau van € 200,--per inwoner gelijk beschouwd wordt als het maximum omdat hetgeen boven de
€ 200,-- op deze reserve staat (€ 287.405,--) in het voorstel wordt overgeboekt naar de "reserve zonder bestemming".
In de vorige notitie "Reservebeleid" was het minimumbedrag vastgesteld op ƒ 500,-- of € 227,--. Zonder opgaaf van reden wordt dit nu verlaagd tot € 200,--. Wij stellen voor het bedrag van de Algemene Reserve boven de € 200,-- niet over te boeken in afwachting van de nog op te stellen paragraaf over het weerstandsvermogen. Daarbij is het gewenst om dan een minimumniveau vast te stellen en een maximumniveau. Vervolgens kan het bedrag boven het maximum aangewend worden voor andere zaken.

Reserve Wet Voorziening Gehandicapten
In de commissievergadering hebben wij naar voren gebracht dat in 1999 is afgesproken om voor deze reserve een maximum aan te houden van 2,5 miljoen gulden. Toen is gestopt met de jaarlijkse toevoeging van rente aan deze reserve. In de begroting worden de jaarlijkse uitgaven in het kader van de Wet Voorziening Gehandicapten geraamd. Voor uitgaven ten behoeve van deze doelgroep die in een bepaald jaar uitkomen boven de geraamde bedragen kan een beroep gedaan worden op deze reserve.
Nu blijkt de laatste jaren dat de uitgaven voor de gehandicapten betaald kunnen worden uit de in de begroting opgenomen bedragen. Daarom stelde het college voor om € 836.242,-- over te boeken van de "reserve Wet Voorziening Gehandicapten" naar de "reserve zonder bestemming". Onze fractie heeft aangegeven het niet juist te vinden dat de gemaakte afspraken nu al weer terzijde worden geschoven. Wij hebben aangegeven niet in te stemmen met de overheveling van zo'n groot bedrag. Dit bedrag is in het verleden ontstaan door overheveling van de taken uit de Wet Voorziening Gehandicapten van het Rijk naar de gemeenten. In de eerste jaren waren de uitgaven hiervoor minder dan het bedrag dat daarvoor in de Algemene Uitkering aan de gemeenten werd verstrekt. Dit geld moet daarom naar onze mening ook aan die doelgroep besteed worden. De andere fracties waren diezelfde mening toegedaan.
Wel hebben wij het college opgeroepen te bezien of er nog zaken ten behoeve van de gehandicapten liggen die wachten op uitvoering. Mogelijk kunnen die dan binnenkort met gelden uit deze reserve uitgevoerd worden.

In het raadsvoorstel is het college hier nu toch op teruggekomen en wordt er geen bedrag overgeboekt.
Wij hebben er geen moeite mee het maximum bedrag van deze reserve geleidelijk te verlagen, maar hechten eraan dat dit bedrag wordt besteed aan voorzieningen voor de doelgroep waarvoor deze reserve is, namelijk de gehandicapten.

Reserve Verkeersinfrastructuur en Reserve Verkeersontsluiting
In de commissievergadering hebben wij al aangegeven het niet juist te vinden dat alle gelden van de "reserve verkeersinfrastructuur" in die reserve blijven als er daarnaast een "reserve verkeersontsluiting" wordt geopend.
De "reserve verkeersinfrastructuur" heette namelijk in het verleden "reserve extra afslag A-28". In de jaarrekening 1996 had deze reserve die benaming nog en het saldo was toen ƒ 1.419.175,--. In 1997 of 1998 heeft deze reserve de naam gekregen van "reserve verkeersinfrastructuur". Wat wij op dit moment precies moeten aanmerken als gereserveerd voor een extra afslag A-28 is moeilijk te zeggen. Als wij er alleen vanaf 1997 jaarlijks 5% rente aan toe voegen, betekent dit dat voor een extra afslag A-28 gespaard is bijna 2 miljoen gulden of afgerond € 900.000,--. Daarnaast is er ongetwijfeld nog een bedrag in deze reserve gestort vanuit grondverkopen.
Onze fractie is van mening dat minimaal € 900.000.-overgeboekt moet worden van de "reserve verkeersinfrastructuur" naar de "reserve verkeersontsluiting" als het noodzakelijk is een "reserve verkeersontsluiting" te openen.
Wij kunnen met deze twee reserves instemmen als die erop gericht zijn te voorkomen dat de gelden bijeengebracht voor verkeersontsluiting anders worden benut voor groot onderhoud aan wegen.

Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
Voorgesteld wordt om € 1.000.000,-- te storten in de nieuw te vormen "reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen". Volgens de toelichting is dit vooral bedoeld voor het plegen van achterstallig groot onderhoud aan de kleedaccommodaties van de V.V. Staphorst en S.C. Rouveen of de stichting van een Multifunctioneel Centrum. Onze fractie is tegen het beschikbaar stellen van gelden aan de voetbalverenigingen. Gezien de uitkomsten van het onderzoek naar de belangstelling voor een Multifunctioneel Centrum willen wij ook daar niet voor gaan reserveren.
De Oude Rijksweg en Gemeenteweg worden snel slechter. Het is in het algemeen belang om daar wat aan te doen. Dit zal veel geld gaan kosten. Onze fractie stelt voor de genoemde € 1.000.000,-- niet te storten in de "reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen" maar toe te voegen aan de "reserve verkeersinfrastructuur" ten behoeve van de Oude Rijksweg en Gemeenteweg.
Op dit moment vinden wij het reserveren voor groot onderhoud van wegen belangrijker dan voor de gemeentelijke gebouwen, naast de principiële bezwaren die wij hebben tegen het beschikbaar stellen van gelden voor de wedstrijdsport.

Voor het overige kunnen wij instemmen met de voorstellen uit de Nota Reservebeleid 2003.

Het college heeft in de raadsvergadering aangegeven te willen vasthouden aan de voorstellen zoals die zijn opgenomen in het raadsvoorstel. Wij hebben toen ook overwogen een amendement in te dienen met betrekking tot de "algemene reserve" op basis van de redenen die hiervoor zijn genoemd. Uiteindelijk hebben wij daar toch van afgezien. Na de aftopping heeft de "algemene reserve" nog een stand van
€ 3.120.000,--.

Wel hebben wij een tweetal andere amendementen ingediend. Het college heeft de amendementen ontraden.
Allereerst stelden wij voor om € 900.000,-- over te boeken van de "reserve verkeersinfrastructuur" naar de "reserve verkeersontsluiting". De redenen die wij daarvoor hebben, zijn hiervoor opgesomd. Dit amendement is met de steun van de fracties van ChristenUnie en Gemeentebelangen/VVD aangenomen.

Daarnaast hebben wij een amendement ingediend om niet € 1.000.000,-- te storten in de "reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen" maar toe te voegen aan de "reserve verkeersinfrastructuur" om daarmee groot onderhoud te kunnen uitvoeren aan de Oude Rijksweg en Gemeenteweg. Helaas kreeg dit voorstel geen steun van andere fracties.

De fractie van de ChristenUnie heeft naar aanleiding van ons amendement een iets gewijzigd voorstel ingediend, namelijk om die € 1.000.000,-- te splitsen in € 500.000,-- te storten in de "reserve verkeersinfrastructuur" en eveneens € 500.000,-- in de "reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen". Omdat daarbij de toelichting is weggelaten dat dit vooral bedoeld zou zijn voor groot onderhoud aan de kleedaccommodaties van de voetbalverenigingen of voor de stichting van een Multifunctioneel Centrum hebben wij dat amendement gesteund. Deze wijziging is toen aangenomen met de stemmen van ChristenUnie en SGP, terwijl de andere fracties er tegen stemden.

03-04-03
Verzoek Harke om medewerking voor kantoorgebouw

Door de heer Harke van Harke Administratie is enkele keren aan het college gevraagd om medewerking te verlenen voor het oprichten van een nieuw kantoorgebouw op een perceel grond aan de Hoogeweg, welk perceel bij hem in eigendom is.
Dat de heer Harke probeert om hiervoor medewerking te verkrijgen, kunnen wij ons goed voorstellen.

Onder andere zijn perceel heeft echter de bestemming "agrarisch gebied met landschappelijke waarde". De provincie heeft in het verleden aangegeven dat er niet verder naar voren, richting Gemeenteweg, gebouwd mocht worden. Zou dit destijds wel mogelijk geweest zijn, dan had de firma Boer ook wel verder naar voren willen bouwen. De afgelopen jaren is in correspondentie met Boer vele malen geschreven over afspraken die gemaakt zijn om de percelen voor hun panden niet zodanig te bebouwen dat deze niet duidelijk zichtbaar blijven vanaf de A-28.
Daar komt bij dat wij de beoogde locatie niet de meest gewenste achten voor kantoren omdat deze al weer veel dichter bij de A-28 liggen.

Wij hebben begrepen dat Harke een locatie is aangeboden aan de Achthoevenweg en dat daar een kantoorfunctie past binnen de regels van het bestemmingsplan.
Momenteel is uitbreiding niet gericht naar het noorden. Onze fractie wijst dan ook het verzoek om medewerking te verlenen om voornoemde redenen af.
Wel zijn wij dan van mening dat bebouwing van de gronden in de omgeving waar het hier om gaat door anderen dan Harke voorlopig eveneens niet aan de orde kan zijn.

Tenslotte willen wij nog even terugkomen op de discussie in de commissievergadering van 5 maart 2003 waarin door de heer Talen van Gemeentebelangen/VVD met veel bravoure is aangekondigd dat er toezeggingen gedaan zouden zijn om in het onderhavige gebied een kantoor te mogen bouwen.
Afgesproken is toen dat de heer Talen binnen 2 dagen na de commissievergadering zou komen met een naam of zelfs namen van personen waaraan deze toezeggingen gedaan zouden zijn. De wethouder en wij als commissieleden zouden daarvan op de hoogte gesteld worden.

Minder dan een uur voor de raadsvergadering van 25 maart 2003 hadden wij echter nog niets ontvangen. Nu lezen wij in de commissiestukken voor volgende week dat het daar op de agenda staat. Naar onze mening hoort dit echter te worden betrokken in deze discussie van deze raadsvergadering waarin wij beslissen om het verzoek van Harke af te wijzen of te honoreren.

Wij hebben nu de indruk dat Talen heel hoog van de toren heeft geblazen maar dat het een storm in een glas water is geweest.
In de toelichting op dit raadsvoorstel hebben wij namelijk kunnen lezen dat langs de Achthoevenweg eventueel een kantoorgebouw gerealiseerd kan worden. Dit is echter iets heel anders dan kantoren op grond van Harke en/of anderen aan de Hoogeweg waarvan de bestemming is "agrarisch gebied met landschappelijke waarde".

03-04-03
Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied

"Recreatie en toerisme als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf"

In de commissievergadering van 5 maart 2003 is gesproken over een thematische partiële aanpassing van het bestemmingsplan Buitengebied.
Een belangrijke reden voor deze aanpassing is geweest dat de economische bedrijfsvoering van agrarische bedrijven in Nederland onder druk staat. Bedrijven zoeken dan naar nevenactiviteiten. Daarvoor kan bij agrarische bedrijven onder andere gedacht worden aan verblijfsrecreatie, kamperen en Bed & Breakfast. Dit zou een bijdrage kunnen leveren aan het leefbaar houden van het platteland.
Als basis voor de bespreking heeft gediend het concept van het voorontwerp tot aanpassing van het bestemmingsplan Buitengebied.

In deel 1 van het voorontwerp lezen wij terecht dat nieuwe activiteiten zoals verblijfsrecreatie, kamperen of Bed & Breakfast geen belemmering mogen vormen voor de agrarische of andere economische functies in het buitengebied. Dit is voor ons een harde voorwaarde. Als wij dat niet doen, verplaatsen wij de problemen die wij aan de streek proberen op te lossen met dezelfde gang weer naar het buitengebied.

Wat wordt in deel 2, artikel 3, lid 1 bedoeld met de tussen haakjes geplaatste zin "nb. flexibiliteitsbepaling opgenomen t.a.v. voormalig agrarisch bedrijf"? Geeft dit toch ruimte aan bedrijven die gestopt zijn met de agrarische activiteiten? Staat dit ook niet op gespannen voet met een ander artikel, namelijk artikel 3, lid 9 waar staat: "Beëindiging van de agrarische hoofdactiviteit houdt tevens de beëindiging van het recreatief medegebruik in"?

Agrariërs moeten echter niet te gemakkelijk denken op deze manier veel extra inkomsten te kunnen verwerven als men een nevenactiviteit van een kwalitatief goed niveau wil realiseren. Wij hebben daarover meerdere keren artikelen gelezen en ook vanuit de praktijk vernomen.

Wanneer recht gedaan wordt aan het veiligstellen van de belangen van de agrariërs in het buitengebied en kleinschaligheid voorop blijft staan, kunnen wij met deze nota instemmen.

03-04-03
Verzoeken om uitkering planschade ivm combischool

In de commissie- en raadsvergadering van respectievelijk 5 en 25 maart 2003 is uitvoerig gesproken over de verzoeken van een tweetal inwoners om uitkering van planschade in verband met de bouw van een combischool op de hoek van de Staphorster Kerkweg en de J.C. van Andelweg.

Onze fractie weet best dat deze aanvragers, al betreft het ambtenaren van onze gemeente, net zoveel rechten hebben om een verzoek tot uitkering van planschade in te dienen dan andere inwoners van onze gemeente.
Men heeft het recht aan hun zijde maar in onze ogen is dit niet de voorbeeldfunctie die men toch moet proberen te vervullen.

Wij blijven van mening dat het al vele jaren duidelijk is, dat de uitbreiding van Staphorst-Zuid niet zou stoppen bij de Van Andelweg. Onze fractie deelt dan ook niet de mening die in de stukken is verwoord. Daar staat dat de planologische wijziging op het moment van aankoop van de percelen (juni 1990 en augustus 1992) door de verzoekers niet voorzienbaar was. Iedereen die zich enigszins verdiept zou hebben in de volgende uitbreidingsfase, had in redelijkheid kunnen verwachten dat er achter de Van Andelweg gebouwd zou gaan worden. Wij zijn van mening dat niet alleen gekeken moet worden naar de vastgestelde bestemmingsplannen maar ook naar structuurschetsen, ontwikkelingsvisies enzovoort.
Wanneer wij deze verzoeken honoreren, is naar onze mening het hek van de dam.

Onze fractie wijst dan ook de verzoeken om uitkering van planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening af.

Wellicht is het verder zinvol om de "Procedureverordening Planschade 1968" eens tegen het licht te houden. Nu is men eraan gebonden om bij de SAOZ advies te vragen. Naar onze mening is het beter om geen naam te vermelden.

De laatste tijd hebben wij meerdere keren gelezen dat gemeenten bezig zijn om in de legesverordening een bedrag op te nemen voor het in behandeling nemen van aanvragen om vergoeding van planschade. Ons inziens is het gerechtvaardigd dit ook te doen in onze gemeente. Enerzijds om enigszins een rem te zetten op het al te lichtvaardig overgaan tot een dergelijk verzoek. Anderzijds omdat het de gemeente een aanzienlijk aantal uren kost om informatie te verstrekken aan het adviesbureau, overleg te plegen enzovoort.

Onze fractie verzoekt het college de mogelijkheden te onderzoeken om ook in onze gemeente daarvoor iets op te nemen in de legesverordening.

03-04-03
Oprichten bijgebouwen bij Oude Rijksweg 124

In de commissievergadering van 5 maart 2003 aan de orde geweest een aanvraag voor het oprichten van een bijgebouw van 218 m² bij de gesplitste boerderij aan de Oude Rijksweg 124 te Staphorst.
Volgens de momenteel nog geldende regels van het bestemmingsplan "Oude Rijksweg-Gemeenteweg" mag aan bijgebouwen maximaal 50 m² worden gerealiseerd. Het huidige college is voornemens nieuw beleid te hanteren voor de maximale oppervlakte aan bijgebouwen bij een boerderij, gelegen binnen bovengenoemd bestemmingsplan. Bij boerderijen met een inhoud tot 1.000, van 1.000 tot 1.500 en meer dan 1500 m³ mag dan respectievelijk maximaal 50, 100 en 200 m² aan nieuwe (vervangende) bijgebouwen worden opgericht.

Op zich is het, ook in dit geval, een goede zaak dat de oude schuren vervangen worden door een nieuwe schuur van maximaal 200 m². Wij weten allen dat dit vooral bij boerderijsplitsingen in het verleden meer dan eens geleid heeft tot onvrede bij de inwoners. Sloop van een grote oppervlakte aan schuren in veelal slechte staat van onderhoud, kon slechts leiden tot 50 m2 nieuwbouw. Dit was echt onbevredigend maar in de vorige bestuursperiode was de wil er niet om daar iets aan te doen. Gelukkig lijkt daarin nu verandering te zijn gekomen.
Mogen wij aannemen dat eerder afgewezen aanvragen alsnog de mogelijkheid krijgen voor meer bijgebouwen op grond van de nieuwe regels?

In het stuk lezen wij dat het college al heeft ingestemd met het nieuwe beleid. Moet dit evenwel ook niet door de raad worden vastgesteld?
Hoewel wij instemmen met de afhandeling van deze aanvraag, is de SGP-fractie van mening dat deze gang van zaken niet de juiste is.
Eerst moet de verandering van beleid in de commissie besproken en door de raad worden vastgesteld.

02-04-03
Historisch Archief, periode 1588-1939

Op woensdag 2 April jl. vermelde de agenda van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening een voorstel omtrent de positie van het Historisch Archief, periode 1588-1939. De raad moet straks een beslissing nemen of het gemeentearchief in eigen beheer blijft, of dat het overgebracht wordt naar het Historisch Centrum Overijssel. Wat is het standpunt van de SGP?

Kennis van het verleden zou ons kunnen brengen tot het nederige besef dat het heden waar wij in leven niet meer is dan een korte fase in een lange geschiedenis. Kennis van het verleden is nodig voor een juist begrip van de wereld waar wij in leven, en voor de bepaling van onze koers in deze wereld. Kennis van het verleden is hoogst noodzakelijk voor de overdracht van waarden en normen. Een aantal hooggestemde noties als uitgangspunt voor ons standpunt over het Gemeentearchief, want archieven vormen een belangrijke bron voor het verkrijgen van die kennis van het verleden. Het zal duidelijk zijn dat wij van harte instemmen met het voorstel tot conservering en restauratie van ons archief. Een cultuur is verplicht de nalatenschap van voorgeslachten met zorg te beheren. Een cultuur is ook verplicht zichzelf voor het nageslacht met de stukken te verantwoorden over haar reilen en zeilen.

Naast al het zojuist genoemde is archiefonderzoek een zeer nuttige vorm van vrijetijdsbesteding. Door de toenemende vrije tijd gaan meer mensen op zoek naar de geschiedenis van het eigen voorgeslacht en naar de eigen wortels. Deze zoektocht kan op zichzelf al veel genoegen verschaffen. Voor deze vorm van vrijetijdsbesteding stelt de SGP graag gelden beschikbaar. De gemeente mag hierin best een stimulerende rol spelen. Er zijn zaken waar de SGP het geld minder graag naar toe ziet gaan. Mede in dat kader achten wij het een goede zaak dat het archief in eigen beheer blijft; dat wil zeggen: in het Gemeentehuis. Het archief blijft dus dicht bij de eigen inwoners. Dat houdt de drempel laag.

11-02-03
Toelichting B&W over vertrek dokter Lanzing

Aanleiding
In verband met de onrust die is ontstaan rond het aanstaande vertrek van dokter Lanzing hecht het college er belang aan een toelichting hierop te geven.

Hoge prioriteit voor zorg
Allereerst willen wij opmerken dat het college en de raad een hoge prioriteit toekennen aan de eerstelijns medische zorg, die immers van elementair belang is voor een gemeenschap. Voldoende huisartsen en een goede huisvesting van deze huisartsen, hebben grote aandacht van onze gemeente. Ook de huisvesting van dokter Lanzing heeft steeds onze grootste zorg gehad.

Eigen initiatief
Uiteraard is het vinden van een goede woon- /werkplek voornamelijk een zaak van eigen initiatief. De gemeente is zich echter terdege bewust welke belangen hiermee gemoeid zijn en van gemeentezijde is dan ook actief meegedacht over het vinden van een locatie en zijn alle acties van de heer Lanzing door ons ondersteund.

Ten tijde van de eerste contacten met de gemeente is deze zorg voor een goede huisvestingslocatie richting de heer Lanzing geuit. Tijdens de volgende contacten is ook door de gemeente nog eens aangegeven dat de gemeente zich maximaal zal inspannen om te komen tot een adequate huisvesting. Er kan dan ook geen misverstand bestaan omtrent de intentie van de gemeente voor een goede huisvesting van de heer Lanzing.

Verschillende opties
De heer Lanzing geeft als reden voor zijn vertrek, dat het tot op heden niet mogelijk is gebleken om te komen tot een passende invulling van zijn wensen ten aanzien van het wonen en werken in deze gemeente. De gemeente betreurt het dat betrokkene om deze reden gemeend heeft dit besluit te moeten nemen. Tijdens de verschillende contacten hierover, is steeds constructief door alle partijen nagedacht over verschillende opties. Hierbij zijn zowel nieuwbouwlocaties als bestaande panden de revue gepasseerd.

Korte terugblik
Een korte terugblik leert dat het eerste inhoudelijke overleg over een aantal mogelijke vestigingslocaties dateert van 28 oktober 1998, dus nog voor het moment dat de heer Lanzing feitelijk in Staphorst aan de slag is gegaan. Nadien zijn er diverse contacten geweest, zowel schriftelijk als mondeling, over andere locaties. Het voert te ver een uitgebreide opsomming te geven van alle locaties. Hieronder lichten we enkele locaties toe.

Perceel Ebbinge Wubbenlaan/Prinses Beatrixstraat
Allereerst het perceel grond op de hoek van de Ebbinge Wubbenlaan / Prinses Beatrixstraat . De heer Lanzing toonde zich zeer geïnteresseerd in deze locatie. Hierbij deed zich echter het probleem voor dat er reeds gesprekken gaande waren met een particulier die in het kader van de concentratie van het winkelbestand (bouw 4e kwadrant), naar deze locatie gaat verhuizen. Betrokkene heeft hierbij kenbaar gemaakt, deze kavel alleen te willen bebouwen. Zowel het college als de raad hebben vervolgens besloten af te zien voor huisvesting van dokter Lanzing op deze plek. Dit mede in het licht van andere mogelijkheden die er op dat moment waren.

Peuterspeelzaal
Tevens is nadrukkelijk de locatie van de vrijgekomen peuterspeelzaal van circa 1100 m² grond op de hoek Meestersweg / Pr. Bernhardstraat langdurig in beeld geweest. Gezien de hoeksituatie zou aan de inpassing van de bebouwing extra zorg besteed moeten worden. Voordat dit aspect volledig uitgewerkt was, heeft de heer Lanzing echter aangegeven van deze optie geen gebruik te willen maken omdat deze plek niet geschikt werd geacht als woon/werk plek. Overigens heeft de raad in oktober 2002 bij de vaststelling van de Ontwikkelingsvisie Staphorst - noord, nog uitgesproken dat deze locatie beschikbaar dient te blijven voor de vestiging van de praktijk van de heer Lanzing voor het geval dat de vestiging aan de Burgemeester van der Walstraat (zie hieronder) niet tot stand komt

Voormalige CNS-locatie
Een volgende optie die specifieke aandacht verdient is de voormalige CNS - locatie. De politiek heeft in eerste instantie aangegeven dat deze locatie bestemd diende te worden voor bebouwing voor starters. Gezien de problematiek voor deze groep bouwers, en de voorhanden zijnde alternatieven voor de heer Lanzing, een weloverwogen keuze. In januari jl. heeft de raad, gezien de toenemende problemen rond de huisvesting van de heer Lanzing, de gewenste invulling van deze locatie heroverwogen. Op 9 januari j.l. is de CNS - locatie alsnog aan de heer Lanzing aangeboden. Echter het besluit om te vertrekken was toen al genomen.

Staphorst-zuid
In november 2001 is met de heer Lanzing gesproken over een bouwlocatie in Staphorst - zuid. Van de mogelijkheid om deze optie verder uit te werken heeft betrokkene geen gebruik gemaakt. Het betrof hier een plan wat op zijn vroegst in 2004 vorm zou kunnen gaan krijgen.

Burgemeester van der Walstraat
Nadat kenbaar gemaakt is dat er buiten de peuterspeelzaal geen mogelijkheden waren in Staphorst-noord, en de gemeente geen grond heeft in Staphorst-zuid en er tevens geen garanties gedaan konden worden dat daar binnen twee jaar grond verkregen zou kunnen worden, heeft de heer Lanzing vervolgens kenbaar gemaakt zich aan de Burgemeester van der Walstraat te willen vestigen. Direct daarna is gestart met de planologische procedure die daarvoor nodig is. De aanvraag om afgifte van de vereiste vergunning ligt reeds bij de provincie.
Tijdens de terinzage legging van de plannen is gebleken dat er vanuit de buurt weerstand bestaat tegen de plannen van de heer Lanzing. Deze opmerkingen en de te verwachten langdurige planologische procedure, zijn voor de heer Lanzing aanleiding geweest om het resultaat van deze procedure niet af te wachten en zijn vertrek aan te kondigen.

Planologische procedure
Overigens, en dit kan niet genoeg benadrukt worden, dient voor alle hierboven bedoelde locaties een planologische procedure gevolgd te worden, alvorens medewerking verleend kan worden aan de vestiging van een huisartsenpraktijk. Wij moeten dezelfde procedures doorlopen die gelden voor alle inwoners van de gemeente.

Toekomst
Nadat de heer Lanzing zijn besluit kenbaar heeft gemaakt is er met alle huisartsen in Staphorst gezamenlijk gesproken over de ontstane situatie. In goed overleg zijn afspraken gemaakt. De verantwoording voor de nieuwe huisvesting en het zoeken van een nieuwe huisarts ligt in eerste instantie bij de huisartsen zelf.

NB: deze tekst is tot stand gekomen in gezamenlijk overleg tussen gemeente, de heer Lanzing en de overige huisartsen binnen de gemeente Staphorst.

21-01-03
Brandveiligheid sportgebouwen

De gemeenteraad heeft besloten een krediet van 18.000 euro beschikbaar te stellen om de voorgeschreven brandveiligheidseisen bij een drietal panden door te voeren. Het betreft de gebouwen van de gemeente die in gebruik zijn bij de VV Staphorst, SC Rouveen en de duivensportvereniging te Staphorst. Hoewel de SGP ernstige bedenkingen heeft bij de wedstrijdsport, weegt de voorbeeldfunctie van de gemeente op het gebied van de brandpreventie zo zwaar, dat onze fractie bereid was in te stemmen met een krediet van 14.000 euro. De gemeente is tenslotte eigenaar van de betreffende gebouwen. De overige 4000 euro, die verband houdt met aanpassingen die los staan van de gebouwen zelf -bijvoorbeeld het aanschaffen van een brandveilig soort prullenbakken-, moet naar onze mening voor rekening komen van de sportclubs. Als gebruiker (huur betalen is er niet bij) hebben óók zij een verantwoordelijkheid ten opzichte van de brandveiligheid. Omdat het college vond dat de gemeente het hele bedrag maar moest ophoesten, diende onze fractie een motie in. De CDA-fractie, die aanvankelijk het standpunt van de SGP deelde, stemde op één lid na alsnog tegen de motie. Motie verworpen, zodat de sportverenigingen weer kunnen rekenen op een paar duizend euro extra aan gemeenschapsgeld. Daarvoor in ruil helpen zij bij het uitvoeren van de aanpassingen. Iets waarvoor zij kennelijk enorm moeten worden geprezen. Volgens een woordvoerder van de PvdA-fractie valt 4000 euro overigens in het niet bij de miljoenen die omgaan in de gemeentelijke begroting. Wie daarover zeurt, zou zich schuldig maken aan een kruideniersmentaliteit. Deze ware representant van de sociaal-democratie vond het zelfs vreemd dat de SGP hier volslagen anders tegenaan kijkt. Tja, smijten met geld staat ons nu eenmaal tegen. Al betreft het slechts 4000 euro. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.

08-01-03
Bestemmingsplan "Staphorst -uitbreiding"

Op 8 januari jl. is in de commissie Middelen/ Ruimtelijke Ordening gesproken over de stand van zaken met betrekking tot het bestemmingsplan om te komen tot woningbouw in Staphorst -Zuid achter de J.C. Van Andelweg.
Het voorontwerp bestemmingsplan is behandeld door de Subcommissie van de Provinciale Commissie voor de Fysieke Leefomgeving, heeft ter inzage gelegen en er is een inspraakavond gehouden.

Bij de stukken die ter inzage lagen, was ook de reactie van voornoemde Subcommissie. Na lezing van dat stuk werden wij niet vrolijker. Er zijn in onze ogen nogal wat kritische opmerkingen geplaatst. Recente artikelen hierover in de krant melden echter dat het college van mening is dat het mogelijk moet zijn om tot overeenstemming te komen.
Allereerst gaan wij in op de punten die ook behandeld zijn in de korte notitie van 19 december jl. van de afdeling Bouwen en Wonen.

- Omvang plangebied
Wij lezen dat de omvang van het plangebied aanzienlijk teruggebracht zal worden. Heeft dit geen gevolgen voor het woningbouwprogramma? Het woningmarktonderzoek geeft toch aan dat er in de periode 2002-2006 behoefte is aan 540 nieuwe woningen. Uiteraard begrijpen wij dat deze niet alle gebouwd zullen gaan worden op de locatie waar het hier over gaat.
Kan MEGA zich vinden in deze kleinere opzet?

Daarnaast vragen wij ons af of het, gezien de uitkomsten van het woningmarktonderzoek, wel nodig is om het plangebied zo fors te verkleinen.

- Woningbouwprogrammering en zuinig ruimtegebruik
Aan MEGA is een voorstel gedaan. Wat is de reactie hierop van hun zijde?
Het voorstel dat aan MEGA is gedaan, strookt volgens ons niet met de beleidsnota wonen. Wat is de reden daarvan?
Wij hebben al eerder aangegeven dat er wel een aantal huurwoningen gebouwd mag worden maar dat wij daar toch voorzichtig mee willen zijn. Eigen woningbezit is dé wens van onze inwoners. Dat er nu wat meer vraag is naar huurwoningen wordt vooral ingegeven door een tweetal incidentele factoren, te weten de momenteel wat minder goede economische vooruitzichten en het feit dat er al zoveel jaren niet gebouwd is in het dorp Staphorst.
De beleidsnota gaat in categorie 2, sociale koop, uit van 40%, waarvan 12% tot
€ 175.000 en 28% van € 175.000 tot € 225.000. In het voorstel aan MEGA wordt gesproken over 15,5% in de klasse tot € 175.000 en 35,5% in de prijsklasse van € 175.000 tot € 225.000. Onze fractie is van mening dat het aantal koopwoningen in de laagste prijsklasse hoger zou moeten zijn. Starters zijn, ook volgens de beleidsnota, de grootste doelgroep en daar gebeurt met dit voorstel te weinig voor.

In het voorstel aan MEGA wordt verder gesproken over 90 woningen in categorie 3, waarvan 50% in de prijsklasse tot € 300.000 en dus 50% daarboven. Nu lezen wij in de beleidsnota wonen dat er in de hele gemeente geen vraagoverschot is naar woningen tussen de € 300.000 en € 400.000 en slechts een vraagoverschot van 20 woningen in de prijsklasse boven € 400.000. Wel is er enig verschil tussen de kern Staphorst en de kleine kernen.
Het bevreemdt ons dan ook in hoge mate dat u in dit eerste plan al gelijk 45 woningen in de prijsklasse boven € 300.000 wilt toekennen aan MEGA terwijl, zoals zojuist is geschetst, er per saldo volgens de beleidsnota vanaf een prijs van € 300.000 maar een vraagoverschot is van 20 woningen. Het is door ons en ook de andere fracties al eerder gezegd dat er vooreerst die huizen gebouwd moeten worden waarnaar de grootste vraag is bij onze inwoners. MEGA is daar doof voor maar het college handelt volgens ons ook nog te weinig naar de uitkomsten van de beleidsnota. Wat is daarvan de reden?

Worden er in die eerste fase nu ook een aantal woningen in de goedkopere prijsklasse gebouwd in een rij van bijvoorbeeld vier? Wij lezen daar niets over. Het is dus overduidelijk dat onze fractie meer aandacht vraagt voor woningbouw in de goedkopere prijsklasse.

- Milieuaspecten als gevolg van de bedrijventerreinen De Baarge en De Esch
Mogen wij er van uitgaan dat er geen grote problemen verwacht worden van de bedrijvigheid op de bedrijventerreinen en de spoorlijn en de A-28 door geluidsbelasting?

- Verkeersontsluiting
In de notitie wordt slechts heel summier ingegaan op de opmerkingen over de verkeersontsluiting. Verwacht het college daarover geen al te grote problemen?
Wordt inderdaad de Achthoevenweg zodanig ingericht dat deze voldoende verkeer kan verwerken als de belangrijkste ontsluitingsweg?

In de notitie hebben wij verder gelezen dat MEGA in ieder geval voor dit plan geen gebruik meer maakt van de diensten van SAB, het stedenbouwkundig bureau dat het ontwerp van dit plan heeft gemaakt. De invloed hierop van de gemeente zal mogelijk niet groot zijn. Wel dienen wij erop aan te dringen dat wij als gevolg van die ontwikkelingen geen vertragingen accepteren.
Aan het slot lezen wij echter dat dit wel weer het geval zal zijn en er wordt al weer gesproken van 3 maanden vertraging in het gunstigste geval.

Op blz. 3 onder punt 4.4, zuinig ruimtegebruik, staat dat de subcommissie van mening is dat de in het plangebied aanwezige ruimte intensiever dient te worden gebruikt door een veel hogere woningdichtheid na te streven.
De SGP-fractie heeft grote moeite met deze opmerking. In dit plan wordt al veel meer bebouwd en is er minder openbaar groen enz. Wij moeten ervoor waken dat wij niet dezelfde kant op gaan als met de Vinex-locaties. Onze fractie vreest namelijk dat dit de achterstandswijken over ongeveer 20 jaar zullen zijn.
Als er dan wat minder openbaar groen is dan zij dat zo. Zorg er echter in elk geval voor dat de mensen bij hun eigen huis wat groen kunnen hebben. Het mes snijdt dan ook nog aan meerdere kanten. De onderhoudsstaat van het privé bezit is meestal wat beter dan het openbaar groen en het is voordeliger voor de gemeente.

Tot slot vernemen wij nog graag een reactie over de gemaakte opmerkingen over bijvoorbeeld duurzaamheid, de afstand tot scholen enz.

Uit de pers

11-03-03 - Zwolse Courant
SGP in Staphorst verwacht impuls door verkiezingen

De uitslag van de Provinciale Statenverkiezing in Overijssel kon wel eens een flinke oppepper betekenen voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in Staphorst. De partij, die tijdens de Tweede Kamerverkiezing in januari plaatselijk door het CDA van de troon gestoten werd, kan wel een extra impuls gebruiken.
Trendbreuk veroorzaakte begin dit jaar consternatie binnen SGP-gelederen: voor het eerst in de politieke geschiedenis van Staphorst was de partij niet langer de grootste in de gemeente. Het CDA kwam lokaal als grote winnaar uit de bus met bijna 3200 stemmen, tegenover 2648 in mei vorig jaar. De SGP verloor er dertig.

Toch heeft de fractie nu hooggespannen verwachtingen. Verondersteld wordt dat veel kiezers, die in januari nog 'strategisch' kozen voor het CDA (en dus voor Balkenende als minister-president) nu weer op het oude nest zullen terugkeren. 'Het gaat niet om grote zaken, niet om het premierschap', zegt Sytse de Jong (31) van de jonge SGP-garde in de Staphorster raad. Juist daarom kan deze verkiezingdag een goede graadmeter zijn: 'de provincie leent zich niet voor sterke profilering, het zijn vlakke verkiezingen. Voor velen ook een ver-van-hun-bed-show; een grote groep mensen neemt niet eens de moeite om te stemmen.' Aspecten die in het voordeel werken van kleinrechts. 'Want onze achterban is wèl erg trouw in opkomst, daar zijn we enorm blij mee.' Sytse de Jong, zoon van de dominee in Staphorst, heeft een goed gevoel over de uitkomst van vandaag, wijt het recente verlies aan het 'Balkenende-effect'. Niets alarmerends aan. 'De Kamerverkiezingen draaiden zo duidelijk om de vraag: wie wordt premier? Je mag de cijfers van toen niet als sjabloon op de plaatselijke situatie leggen. Onze achterban bleef trouw, koos voor beginsel in plaats van macht. Al is dat geen garantie voor de toekomst.' Veel minder stabiel toonde de aanhang van ChristenUnie zich. Die partij (een samenvoeging van RPF en GPV) kelderde van 1648 stemmen vorig jaar naar 1335 in januari. 'Een levensgroot probleem', denkt De Jong. 'Het dilemma van veel kiezers was: bezorgen we CU een zetel extra in de Kamer, maar niet genoeg om te regeren? Of zorgen we dat CDA de grootste blijft?' CU raakte in Staphorst meer dan 300 stemmen kwijt.

'Dat doet pijn', zo reageerde burgemeester Joop Alssema (van CU-signatuur) toen aangeslagen. 'Ik heb echt het gevoel alsof er wat weggesneden is.' Maar hij relativeert ook: 'die campagne was er één van poppetjes, media en strategie, in Amerikaanse stijl. Het ging niet echt meer om de inhoud. Daar heb ik moeite mee.' De burgemeester voorziet moeizame jaren voor kleinrechts: 'wie eenmaal anders heeft gestemd keert niet zo snel weer terug op het oude nest.

SGP en CU zullen zich politiek nog beter moeten profileren, hun visie moeten presenteren. Er is méér inzet nodig om die groep verloren kiezers weer voor je te winnen.'

06-03-03 - Zwolse Courant
Urnenmuur IJhorst 'niet aan de orde'

De raadscommissie Inwonerszaken van Staphorst heeft ingestemd met het collegevoorstel om de begraafplaats in IJhorst met zo'n 2.500 vierkante meter uit te breiden. De heikele kwestie over al dan niet een urnenmuur bleef echter zo goed als onbesproken.
Wethouder Klaas Brand wilde daar niet zijn handen aan branden. 'Urnenmuur, urnenveldje of strooiveldje, dat is nu niet aan de orde. Het gaat nu om de uitbreiding, het beschikbaar stellen van de grond en een krediet. Later komen we wel terug op de inrichting', betoogde Brand. Daarmee smoorde hij een felle discussie bij voorbaat in de kiem.

De PvdA in Staphorst pleit al jaren voor een urnenmuur in IJhorst, en dat stelde H. van Lambalgen nog eens in de commissie. Het stoort de sociaal-democraten dat er vanwege religieuze opvattingen in de raad nog steeds geen urnenmuur is. De scheiding tussen kerk en staat noemt de partij een groot goed en dat moet volgens de Staphorster PvdA ook worden doorgetrokken in het respecteren van andere geloofsopvattingen. De partij vindt dat de gemeente nu eindelijk z'n verantwoordelijkheid eens moet nemen en tegemoet komen aan de wensen van de IJhorst bervolking. De discussie zal nog wel volgen. 'Op Bijbelse gronden wijzen wij crematie af. Uitbreiding begraafplaats geen probleem, maar we zijn en blijven tegen een urnenmuur', betoogde K. Slager (SGP).

Algehele steun dus wel voor de uitbreiding van de begraafplaats, nodig omdat het aantal grafruimten uitgeput raakt. Voor de uitbreiding is twintigduizend euro nodig. De voorbereiding en realisatie van de uitbreiding neemt zeker drie jaar in beslag. De voorbereiding betreft onder andere het opstarten van een bestemmingsplanwijziging, aankoop van een perceel grond achter de begraafplaats van Landschap Overijssel, het horen van de betrokken regionale inspecteur van volksgezondheid en een gedachtenwisseling met diverse belanghebbenden (waaronder de dorpsraad IJhorst). Zo komt dan ook weer de vraag aan de orde of er een strooiveldje moet komen, een urnentuin of een urnenmuur.

06-03-03 - Zwolse Courant
Fietspad Lichtmis-Hasselt nodig

Het Staphorster college moet meer druk op de provincie uitoefenen om het gewenste fietspad van Lichtmis naar Hasselt gerealiseerd te krijgen. Die boodschap gaf Henk Bisschop (SGP) wethouder Wisse Bron deze week mee, nu het Uitvoeringsprogramma Overijssel (UPO) geen gewag maakt van zo'n tracé.
Dat het UPO de aanleg van dit fietspad niet als urgent beschouwt is tegen het zere been van vrijwel alle fracties.

'Men eist van de gemeente wel veel zorg voor het buitengebied', ageerde Bisschop, 'en we doen ook vaak genoeg actief mee aan provinciaal beleid. Maar de provincie is zelf niet bereid veel terug te doen en geeft het verkeerde voorbeeld. Hamert u daar rustig nog eens op in regioverband', aldus Bisschop.

'Hier moet Staphorst zich sterk voor maken', stelde ook Jaap Eissen (VVD) in commissieverband. Hij vindt het fietspad vooral uit veiligheidsoogpunt van groot belang. Ook Klaas Harke (ChristenUnie) schaarde zich daarachter. Het UPO is al door Gedeputeerde Staten vastgesteld, maar een politieke meerderheid in Staphorst wil alsnog in de bres voor het beoogde fietspad.

Wettelijk is zo'n routing volgens de fracties zelfs verplicht: nu de weg van Lichtmis naar Hasselt 80km-zone blijft moet voor landbouw- en fietsverkeer een parallelweg worden aangelegd. Maar uit onderzoek blijkt volgens de provincie dat de verkeersintensiteit zo gering is dat een parallelweg een te kostbare oplossing wordt.

24-01-03 - Meppeler Courant
Landelijke Verkiezingen

Waar winnaars zijn, zijn vaak ook verliezers en in Staphorst is dat niet anders. De ChristenUnie behoort tot de verliezers. Ruim driehonderd kiezers keerden zich in deze gemeente van de ChristenUnie af. Dit tot teleurstelling van ChristenUnie-burgemeester Joop Alssema en de fractievoorzitter van de lokale partij, Henk Koobs. Hun verklaring is helder: de mensen hebben landelijk strategisch voor het CDA gekozen en hier is dat niet anders geweest.
(…)
"Blijkbaar heeft onze partij toch een minder ideologisch gebonden achterban dan bijvoorbeeld de SGP, zodat strategisch kiezen voor de CU-stemmer blijkbaar makkelijker is", verklaart burgemeester Joop Alssema.
(…)
De SGP is na het CDA de grootste partij in Staphorst. Tijdens de vorige verkiezingen was de SGP nog de grootste met 2829 stemmen in 2002 tegen 2648 stemmen van het CDA. De partij is vrijwel gelijk gebleven, dankzij de zeer trouwe achterban. Slechts dertig stemmen gingen er vanaf. Raadslid Klaas Slager maakte zich daar woensdagavond niet echt zorgen over. "We hebben een zeer hechte achterban, we blijven ons inspannen voor de Staphorsters en ik ga ervan uit dat onze achterban intact blijft. Het zou alleen mooi zijn geweest wanneer we er in de Tweede Kamer een zeteltje hadden bijgekregen, maar helaas."

24-01-03 - Meppeler Courant
Brandveiligheid (2)

In de woensdageditie van deze krant stond een artikel over de Staphorster SGP-fractie die tegen het collegevoorstel stemde om de gebouwen van SC Rouveen, VV Staphorst en de Duivenvereniging brandveilig te maken. De partij vindt en vond dat de huurders van die panden zelf ook wat moeten doen. Het werd een principekwestie en de partij stemde dan ook tegen het voorstel.
Het aanbrengen van goed hang- en sluitwerk en het bevestigen van brandblussers, samen vierduizend euro, hoort volgens de SGP tot de verantwoordelijkheid van de huurders.
De kop van het artikel was "SGP stemt uit principe tegen maatregelen brandveiligheid". Deze kop kan op meerdere manieren worden gelezen en dat was niet de bedoeling.
De SGP is zeker niet tegen brandveiligheid. Integendeel. Het was de principekwestie rondom de eigen verantwoordelijkheid die de partij tegen deed stemmen en ook CDA'er Philip Mes ging mee met de SGP. Ook hij wil meer duidelijkheid over wie wat moet betalen. SGP-woordvoerder Sytse de Jong pleit ervoor om in de toekomst dergelijke voorstellen als het heikel wordt te splitsen, zodat op cruciale onderdelen kan worden tegengestemd.

22-01-03 - Meppeler Courant
Brandveiligheid (1)

De SGP-fractie is dinsdagavond tijdens de raadsvergadering niet meegegaan met het collegevoorstel om noodzakelijke brandveiligheidseisen in de gebouwen van VV Staphorst, SC Rouveen en de Duivensportvereniging uit te voeren.
De partij vindt dat de gemeente niet alle maatregelen hoeft te betalen. De partij vindt dat de gemeente niet alle maatregelen hoeft te betalen. De verenigingen zijn volgens de SGP zelf ook voor een deel verantwoordelijk.
Het is dan ook niet zo dat de SGP tegen veilige gebouwen is, zo benadrukte woordvoerder Sytse de Jong. De negatieve houding tegenover wedstrijdsport heeft ook niets met de weigering te maken. De maatregel die moeten worden genomen, zijn het impregneren van gordijnen, het aanpassen van het hang- en sluitwerk, het aanbrengen van blusvoorzieningen en het verwijderen van het zogeheten firetdoek van de zolder. De totale kosten zijn 18.000 euro.
De gemeente is verhuurder van de panden. De SGP vindt dat de huurders zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. Het impregneren van gordijnen en het aanbrengen van blusvoorzieningen, samen een kostenpost van vierduizend euro, moeten de huurders zelf doen, vindt de SGP. Dat het om een relatief klein bedrag gaat, doet daar niets aan af. Het gaat volgens De Jong om het principe.
Toen PvdA de SGP een kruideniersmentaliteit verweet en ook verantwoordelijk wethouder Klaas Brand niet voornemens was over vierduizend euro te praten, stemde de SGP tegen.
Opmerkelijk was dat ook de CDA'er Mes ingediende SGP-motie meestemde. Hij vindt dat er maar eens duidelijkheid moet komen wie wat moet betalen.

18-01-03 - Reformatorisch Dagblad
Verkiezingsbijeenkomst Adullam

Verkiezingsbiljetten, knaloranje ballonnen, partijprogramma's en een aantal kandidaat-kamerleden. Ze zijn er allemaal op de speciale verkiezingsbijeenkomst voor gehandicapten in Staphorst. Bezoekers van het dagactiviteitencentrum Horstheim verdiepten zich daar gisteren in de gebeurtenissen van komende woensdag. Voor velen staat één ding al vast: "De SGP is de beste."

Het verslag is van journalist Albert-Jan Regterschot van het Reformatorisch Dagblad.

"Waarom staat er een negen op het pamflet van de SGP?" wil een gehandicapte weten. Een lastige vraag, zeker als je net hebt betoogd dat je partij twee kamerzetels heeft, maar er liefst drie of meer wil. Het gegoochel met cijfertjes is duidelijk niet aan iedereen besteed. SGP-kamerlid mr. C. G. van der Staaij moet moeite doen om het uit te leggen. Want het getal slaat aan de ene kant niet op het zetelaantal, maar het heeft er aan de andere kant wel veel mee te maken. Het aantal zetels dat een partij heeft, bepaalt immers wel welk cijfer er op de verkiezingsbiljetten komt.

De vraag over de negen is een van de vele die bezoekers van Horstheim, het dagactiviteitencentrum van de stichting Adullam in Staphorst, stellen aan politici. Zo'n tachtig aanwezigen, vooral bezoekers en personeel van de voorziening, hebben er zich de hele week al op voorbereid. Afgelopen maandag ontstond spontaan het idee voor het houden van een verkiezingsbijeenkomst. In nog geen week tijd werd het plan uitgewerkt. Gisteren was het al zover.

Dat de sympathie van veel bezoekers uitgaat naar de staatkundig gereformeerden lijdt geen twijfel. Veel gehandicapten zijn getooid met een oranje zonneklep met de letters SGP erop. Anderen houden het bij een button in dezelfde kleur, waaraan bovendien nog rood-wit-blauwe linten wapperen.

Ook politici van dezelfde 'kleur' zijn aanwezig: kamerlid Van der Staaij, gemeenteraadslid Slager en de plaatselijke predikant ds. Tj. de Jong, die kandidaat-kamerlid is. Zijn naam prijkt op de 28e plaats van de SGP-kieslijst. Hij weet zich in goed gezelschap van burgemeester J. D. Alssema. Die staat bij de kamerverkiezingen op nummer 30 op de lijst van de ChristenUnie.

"Referaten", noemt Horstheimdirecteur J. D. van Dijk met een duur woord de toespraken die de politici houden. Als eerste is de burgemeester aan het woord. Die legt uit waarom er verkiezingen zijn. Om de regering aan te wijzen is een druk op de rode knop voldoende.

Daarna vertelt raadslid Slager wat de gemeenteraad doet. "We zorgen voor goede wegen. Er mogen geen bobbels in de weg zitten, want dan kun je er moeilijk over lopen of over rijden met je rolstoel." Hij legt uit dat bijna iedere partij dat soort dingen belangrijk vindt. "Maar de SGP let ook op andere dingen, zoals de zondagsrust. Op zondag hoor je in de kerk te zitten en niet te winkelen."

Dan is er pauze. Maar eerst wordt nog een telegram gestuurd naar de Koningin. "Dat hoort nu eenmaal bij SGP-bijeenkomsten", zegt Van Dijk. "Ik las pas dat daar kritiek op is, maar ik vind het een goede gewoonte." In het telegram doen de bezoekers Hare Majesteit de hartelijke groeten. "We weten van uw verdriet over het overlijden van prins Claus. We hopen dat u in uw gezin en werk krachten krijgt van de Hemelmajesteit." Als afsluiter volgt nog een vraag. "Hebt u nog gelegenheid om eens bij ons op de koffie te komen?"

"Daar hopen we natuurlijk op", aldus Van Dijk.

Als kamerlid Van der Staaij het woord krijgt, vraagt die eerst aan de zaal hoe het komt dat er nu al weer verkiezingen zijn. "Dat was vorig jaar toch ook al?" Het antwoord van een gehandicapte lijkt niet helemaal bij de vraag te horen. "Je moet SGP stemmen." Daar kan Van der Staaij natuurlijk geen nee op zeggen. Toch probeert hij uit te leggen wat hij bedoelde met de vraag. "Er zijn vorig jaar veel nieuwe kamerleden gekomen. Die maakten ruzie. Ook ministers waren het vaak oneens. Toen is besloten om maar opnieuw te gaan stemmen."

In zijn uitleg over wat de SGP voorstaat, wijst het kamerlid op de Bijbel. "Wij willen dat de regering luistert naar de geboden die daarin staan." Wat dat betekent? "Bijvoorbeeld dat niet mensen maar de Heere baas is over het leven. Baby's mogen niet gedood worden in de buik van de moeder. En het is fout dat oude mensen zelf mogen beslissen wanneer ze sterven." Maar ook veiligheid is belangrijk, vertelt hij. "Je moet niet bang hoeven te zijn op straat voor boeven. Er moet dus meer politie komen."

Bij de beantwoording van vragen die daarop volgt, krijgt ook Marinus van den Born het woord. Hij is bezoeker van Horstheim en de grote motor achter de verkiezingsbijeenkomst. Zittend naast Van der Staaij weet hij haarscherp uit te leggen hoe de SGP is ontstaan. Dat levert hem een welgemeend compliment op van de politicus. Waarom hij deze bijeenkomst mede op touw heeft gezet? "Ik vind politiek interessant. Ik hoop dat andere bezoekers er door deze bijeenkomst ook iets van gaan begrijpen."

Het meest geniet hij echter nog van alle media-aandacht. "Er zijn veel fotografen en journalisten. Daar ben ik blij mee." Waar hijzelf op gaat stemmen is geen moeilijke vraag. "Op de SGP natuurlijk. Die partij heeft het beste met ons voor."

terug >>