Archief 2004
 
Actueel 2004
 
- SGP gaat in discussie met leden
- Bedrijvigheidsplan en bedrijfsverplaatsing
- Rondje Noorderslag
- Hoofdstuk voetbal
- Eigen bijdrage aansluiting op de riolering in buitengebied
- SGP heeft zorgen over Staphorstdagen
- Ambulancezorg in Staphorst
- Wet Werk en Bijstand (WWB)
- Column: Aha, stembureau!
- De A28 door of voor Staphorst
- In de knel door de keten
- Ruimte in het buitengebied
- Het kost wat, maar dan heb je ook wat
- Twee jaar dualisme
- Riolering in en uit zicht
- Geweld
- Raad Staphorst mort over service TPG

- Archief - Politieke thema's 2004

- Archief - Uit de pers 2004


23-11-04
SGP gaat in discussie met leden

Op D.V. donderdag 2 december belegt de SGP een discussieavond in de Pieter Zandt. Ze nodigt al haar leden uit om deze avond te komen en in gesprek te gaan over actuele politieke zaken, die in de gemeente Staphorst spelen. De avond is ingedeeld in twee keer drie sprekers. Zij zullen kort ingaan op de huidige actuele zaken. Daarna kunnen de leden met hen in gesprek gaan over de onderwerpen, die de leden van belang vinden. De avond begint om 20.00 uur en vanaf 19.45 uur wordt de koffie geschonken. De SGP hoopt veel van haar leden te mogen begroeten.

20-11-04
Bedrijvigheidsplan en bedrijfsverplaatsing

Op 4 november 2004 in de vergadering van de raadscommissie Middelen/Ruimtelijke Ordening is naar aanleiding van het concept bedrijvigheidsplan door de SGP onder andere aandacht besteed aan het stimuleringsbeleid van de gemeente ten aanzien van verplaatsing van bedrijven van 'de Streek' naar een van de bedrijventerreinen.
De inbreng van de SGP was ongeveer als volgt:

Het is een goed ding dat in dit voorliggende bedrijvigheidsplan een aantal zaken kort en bondig op een rijtje gezet worden. We gaan de cijfers hier niet allemaal herhalen. Er wordt gesproken over de reguliere bedrijventerreinen voor vestiging en uitbreiding van locale bedrijven, en over de voorzichtige aantrekking van bedrijven van buiten. Goed voor de werkgelegenheid. Daarnaast is er aandacht voor het zo zeer gewenste terrein voor zandopslag etc. voor loonbedrijven, stratenmakers etc. Er is ook gedacht aan kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid. Wij ondersteunen dit alles van harte. De Baarge en de Esch zijn wat ons betreft mooie bedrijfsterreinen, zeker de uitbreidingen van de laatste tien jaar.

Met één ding zijn wij beslist niet gelukkig. Er wordt op verschillende pagina's gesproken over de gewenste/verplichte bedrijfsverplaatsing van 'hinderlijke probleembedrijven' vanuit 'de Streek' naar een bedrijventerrein. Gaat dat om bedrijven die de volksgezondheid bedreigen? Wij vrezen dat het college bewust de bedrijven aan 'de Streek' wil ruimen, omdat het voortbestaan van deze bedrijvigheid op deze plek niet in de visie van het college past. Daar is de SGP niet gelukkig mee. Met bedrijven zoals Tuin Bouwmaterialenhandel, Hokse houthandel, enkele houtzagerijen, melkfabriek CZ Rouveen etc. hebben wij geen moeite. Onze fractie is van mening dat 'de Streek' geen saaie woonwijk moet worden.
Wat betreft van oudsher in het buitengebied gevestigde bedrijven wil de gemeente zonodig via maatwerk faciliteren op de huidige locatie. Wij zijn hier blij mee. Kan dit ook gebeuren ten aanzien van 'van oudsher gevestigde bedrijven' aan 'de Streek'? Wij zijn van mening dat de gemeente deze gevestigde bedrijven welwillend tegemoet moet treden. Dat betekent dat renovatie/groot onderhoud (en eventueel geringe(!) uitbreiding) niet verhinderd moeten worden, maar deskundig begeleid. Uiteraard is grote zorgvuldigheid hier wel geboden, maar dat is heel wat anders dan het stimuleren van verplaatsing. Maatwerk is hier geboden.
Wij verzoeken het college de desbetreffende zinsneden over bedrijfsverplaatsing uit dit plan te verwijderen, waarna wij verder met dit plan instemmen.

In de begrotingsvergadering van 9 november 2004 is door de SGP-fractie een motie ingediend waarin de raad uitsprak met dit stimuleringsbeleid van bedrijfsverplaatsing te stoppen, en juist vestiging van kleine ambachtelijke bedrijfjes en winkels langs 'de Streek' te stimuleren, en de gevestigde grotere bedrijven, voorzover ze de volksgezondheid niet bedreigen, welwillend tegemoet te treden, waarbij gesteld werd dat voor deze bedrijven grote uitbreidingen niet mogelijk zijn.
Deze motie werd raadsbreed aanvaard.

02-11-04
Rondje Noorderslag

Opnieuw heeft de Staphorster politiek geen besluit kunnen nemen over de nieuwe accommodatie van de Voetbalvereniging Staphorst.

In de raadsvergadering van dinsdag 26 oktober 2004 kreeg het voorstel van het College onvoldoende steun. Hetzelfde geldt voor het plan van de CU om 1,3 miljoen euro (exclusief BTW) ter beschikking te stellen en het idee van de PvdA en de GB/VVD om zo'n 2 miljoen te schuiven. Het laatste bedrag zou leiden tot een jaarlijkse kapitaallast van 166.667 euro. Dat is 100.000 euro voor de rekenrente van 5 procent en 66.667 euro voor de afschrijving, waarvan de termijn op dertig jaar is gesteld.

Omgerekend in OZB-tarief betekent dit een stijging van 11,9 procent. Dat getal is wellicht wat gechargeerd, omdat daarin ook de kapitaallasten zitten voor het te realiseren "programma van eisen", met andere woorden: het nieuwe clubgebouw. Aan de andere kant maakt zo'n getal pijnlijk inzichtelijk hoeveel de burgers van onze gemeente mogen gaan bijdragen aan het nieuwe complex. Tenminste, als het bedrag op 2 miljoen euro uitkomt.

Daar ziet het echter niet naar uit. De CU heeft nog eens -de eerste keer was in de vergadering van de commissie Inwonerszaken waarin de plannen ook ter sprake kwamen- laten weten spijkerhard vast te houden aan het maximumbedrag van 1,3 miljoen euro (exclusief BTW). Daarmee ontbreekt het gelukkig aan politiek draagvlak voor een investering die uiteindelijk boven de ruwweg 1,5 miljoen euro uitkomt. Zo bezien heeft de raadsvergadering al met al toch nog wat opgeleverd.

De SGP is het meer dan beu, dat het jeugdbeleid van de VV Staphorst telkens weer als argument wordt opgevoerd om een trainingszaal en een tribune te realiseren. Je moet maar lef hebben. Dan zijn er nog wel meer clubs, verenigingen en stichtingen te vinden die aanspraak zouden kunnen maken op een paar ton subsidie van de gemeente. Komt u maar, aanvraag graag in drievoud... Terwijl bovendien het "onsje meer" waarop de voetbalvereniging óók al recht meent te hebben -let wel de politiek staat op het punt een duur clubgebouw te financieren dat op alle mogelijke terreinen aan de voorwaarden voldoet!- al is verweven in het programma van eisen. Integraal jeugdbeleid is wat anders dan het spekken van de voetbal.

Ten slotte een opmerking over het recht van de SGP om mee te praten. Eigenlijk een raar onderwerp, want een politieke partij heeft uiteraard recht op deelname aan de discussie. Ook als de mening van die partij afwijkt van de meerderheid. Toch is het nodig om dat nog eens klip en klaar te verwoorden, omdat onze partij dat recht werd ontzegd in genoemde raadsvergadering! Niet willen betalen? Mond dicht! Meepraten mocht op zich wel, maar kennelijk op fluistertoon en heel, heel, heel bescheiden. Dat was de strekking van de opmerkingen van een raadslid richting de SGP. Onnodig te vermelden dat onze partij naar eer en geweten hardop zal blijven meedenken totdat de laatste euro naar het Noorderslag rolt.

12-10-04
Hoofdstuk voetbal

Het boek over de totstandkoming van een nieuw onderkomen voor de Voetbalvereniging Staphorst heeft er weer een hoofdstuk bij. De Commissie Inwonerszaken vergaderde op maandagavond 4 oktober over een voorstel van het College van B&W om 77.000 euro beschikbaar te stellen voor bestek en tekeningen.

Een fors bedrag, gebaseerd op 4 procent van de geschatte bouwsom van een kleine 2 miljoen euro voor realisatie van het zogeheten programma van eisen (PVE). De accommodatie, zo heeft de Staphorster politiek namelijk in meerderheid besloten, zal voldoen aan de normen die de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond heeft opgesteld.

Een simpele discussie werd het niet. In plaats van dat alle partijen met uitzondering van de SGP akkoord gingen, bleef de wedstrijd onbeslist. Als je de vergadering tenminste als wedstrijd beschouwt, zoals de aanhangers van de VV Staphorst op de publieke tribune dat deden. "Wij gaan voor de winst", klonk het voor aanvang van de vergadering.

Wat de besluitvorming ingewikkeld maakte, was het voorstel van aan de ene kant de PvdA en de GB/VVD en aan de andere kant de CU om al in dit stadium te beslissen hoeveel geld de voetbalvereniging krijgt. Wat de combinatie PvdA, GB/VVD betreft is dat afgerond 2 miljoen euro (inclusief BTW). Voor dat bedrag zou behalve het PVE ook een trainingszaal en een tribune kunnen worden gerealiseerd. De CU houdt het op zo'n 1,5 miljoen, volgens die partij voldoende om de basisvoorziening te realiseren.

Voor Staphorster begrippen gaat het om astronomische bedragen. Een geldsom van 2 miljoen euro voor rekening van de gemeente komt neer op een subsidie van ruim 4000 euro per lid van de VV Staphorst. Toe maar. Probeer dat eens te verkopen aan de inwoners van het buitengebied, die onlangs te horen kregen dat zij ruim 3100 euro moeten betalen voor hun aansluiting op het riool.

Afgezien van het bedrag, vindt de SGP de werkwijze onterecht. Wat het College voorstelt, is simpelweg een normale procedure te volgen. Daarin past niet, nota bene nog voor de bouwsom slechts bij benadering bekend is, al op voorhand te zeggen hoeveel geld er naar de nieuwe accommodatie gaat! Bovendien, zo bevestigde de wethouder, bleken beide voorstellen te zijn gebaseerd op veel te optimistische berekeningen. Als dat werkelijk zo is, maakt dat de financiële onderbouwing van de genoemde plannen wankel.

Gelukkig werd tijdens de vergadering duidelijk dat de VV Staphorst ook na september 2005 nog gebruik mag blijven maken van het tijdelijke onderkomen. Onze fractie had er al eerder met klem op aangedrongen eens grondig te onderzoeken of de units op het Noorderslag langer mochten blijven bestaan. Het tot dusverre ontkennende antwoord is gelukkig een positief geluid geworden. Daarmee is de druk van de ketel om met overhaaste spoed besluiten te nemen.

13-09-04
Eigen bijdrage aansluiting op de riolering in buitengebied

In de raadsvergadering van 27 april 2004 is besloten tot aansluiting op de riolering van de nog resterende 405 percelen in het buitengebied. Na dat besluit zijn bewoners uit het buitengebied in actie gekomen tegen de hoogte van de eigen bijdrage van € 3.190. Men heeft een handtekeningenactie gevoerd. Het resultaat daarvan, ruim 350 handtekeningen, is op 23 augustus jl. aangeboden aan burgemeester Alssema. Omdat er al een raadsbesluit ligt, kon hij niet veel toezeggen. Wel heeft hij de verontruste bewoners geadviseerd gebruik te maken van het spreekrecht tijdens de vergadering van de Commissie Grondgebied op 7 september. 7 insprekers hebben daar gebruik van gemaakt. De leden van deze commissie hebben echter besloten het raadsbesluit niet weer te herzien.

In deze commissievergadering was de reactie vanuit de fractie van de SGP globaal de volgende:
Door de raad is op 27 april jl. besloten het buitengebied van riolering te voorzien. Het plan is vooraf gepubliceerd in "de Staphorster" en in die periode had een ieder de gelegenheid om te reageren op dit plan. Het plan is nu al aanbesteed en gegund aan GMB/ESV te IJhorst. Met de uitvoering is inmiddels ook al begonnen. Een reactie vanuit de betrokkenen is altijd goed, maar voor een verandering van het besluit is het nu te laat. De vraag is ook, of we de bewoners wel helpen met het veranderen van het besluit. Iedereen zou tevreden zijn met aansluiting op de riolering, wanneer één onderdeel maar anders was. En dat onderdeel is de eigen bijdrage. Een eigen bijdrage die er niet om liegt: € 3.190. Nu kunnen we over allerlei leuke dingen die riolering met zich meebrengt gaan praten, maar daarvoor zijn de vele bewoners van het buitengebied hier niet gekomen.
Laten we daarom noemen waarom we de eigen bijdrage wel reëel vinden.

  1. De hoogte van de eigen bijdrage is niet vastgelegd voor dit plan, maar is bepaald op basis van de werkelijke aansluitkosten die in 2001 en 2002 gemaakt zijn. Van al deze aansluitkosten is het gemiddelde genomen. Het bedrag is niet uit de lucht komen vallen of uit de duim gezogen. De aansluitkosten voor dit plan zijn in werkelijkheid ruim € 6.300 (exclusief BTW) per aansluiting. Ongeveer de helft kan betaald worden door subsidies van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden en beschikbare budgetten uit het gemeentelijk rioleringsplan. De andere helft wordt betaald door de eigen bijdragen.
  2. Degenen die op dit moment in het nieuwe plan van Rouveen bouwen, moeten via de grondprijs € 4873 voor de riolering betalen. Wanneer we tot een verlaging van de bijdrage in het buitengebied overgaan, moeten ook de bewoners van het nieuwe plan in Rouveen (en andere nieuwbouwwijken) via de jaarlijkse rioolheffing meebetalen aan de aanleg van riolering in het buitengebied. Dit is voor ons als raadsleden niet te verantwoorden.
  3. Vroeger was aansluiting op riolering gratis, wordt veel gezegd. Dat klopt, rond 1980 werd er nog geen eigen bijdrage gevraagd. Het was overigens wel zo, dat het Rijk per aansluiting de gemeente daarvoor een subsidie beschikbaar stelde waaruit de aansluitkosten toen betaald konden worden. Diezelfde overheid verplicht nu de bewoners in het buitengebied en de gemeente tot het nemen van maatregelen voor zuivering van afvalwater.
  4. Gemeenten kunnen verschillende keuzes maken voor de wijze waarop men het rioolgebeuren dekkend maakt. In een nieuwsbrief van het VNG is ook te lezen dat de Tweede Kamer hechtte aan een zekere uniformiteit in de eigen bijdrage in heel Nederland. De staatssecretaris gaf echter aan dat de hoogte van de eigen bijdrage een lokale afweging is waarbij rijksvoorschriften niet op zijn plaats zijn. Wanneer we in de nabije omgeving blijven, dan zien we dat de gemeenten Zwartewaterland, Olst/Wijhe en Raalte het op dezelfde manier als onze gemeente doen. Daar worden eigen bijdragen gevraagd van resp. € 3.000, € 3.800 en € 3.700.
    In de gemeente Hardenberg is de eigen bijdrage € 908. Dit wordt echter gecompenseerd door vier jaar lang een forse verhoging van de rioolrechten door te voeren. Bovendien is het zo dat de woonlasten in Hardenberg nu per jaar al ongeveer € 710 per woning zijn, dit in tegenstelling tot Staphorst met een totaal aan woonlasten van € 592.
    In Dalfsen wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 1.950, maar daar is het wel zo dat degenen die ook een bedrijfsgedeelte hebben, dit bedrag tweemaal moeten betalen, dus € 3900. Daar geldt tevens dat de moeilijker te bereiken percelen alsnog verplicht worden een IBA systeem aan te leggen. Voor een IBA wordt gemiddeld voor een kaal systeem inclusief aanleg zo´n € 6.000 gerekend, volgens RIO-Ned. Hierbij zijn de jaarlijkse kosten niet meegerekend. Uit betrouwbare bron weten wij ook dat de prijs van een IBA voor een agrarisch bedrijf in kwetsbaar gebied kan oplopen tot € 25.000.
  5. Een woning die is aangesloten op riolering, stijgt in waarde. Het is echt niet zo dat de eigen bijdrage ook letterlijk het riool in gaat.
  6. Graag willen we er ook op wijzen dat degenen die de eigen bijdrage niet in één keer kunnen opbrengen, hierover in contact kunnen treden met het gemeentehuis, zodat er voor de regeling van betaling in vijf termijnen gekozen kan worden. Dit geldt dan met name waarschijnlijk voor particulieren. Degenen waarvan de woning en de bedrijfsgebouwen behoren tot het bedrijfsvermogen, kunnen de bijdrage immers opnemen als een bedrijfslast in de winst- en verliesrekening.

Voorzitter, er zijn vele punten genoemd. Allemaal punten die één voor één zeggen dat we als raad niet anders kunnen. We zoeken het beste voor onze bewoners binnen de kaders die de hogere overheden ons opleggen. We zijn bij de besluitvorming warm gelopen voor de drukriolering. We waren als fractie ook blij dat het eindelijk mogelijk was. En we moeten wellicht tot spijt van velen constateren, dat we nog steeds achter het toen genomen besluit staan.

11-09-04
SGP heeft zorgen over Staphorstdagen

Ook deze zomer zijn op drie achtereenvolgende woensdagen weer Staphorstdagen gehouden. Twee daarvan werden 's avonds afgesloten in een feesttent op het marktterrein en de derde avond werd een Hollands Hitfestival georganiseerd op het evenemententerrein. Over met name die laatste avond zijn bij verschillende fractieleden van de SGP opmerkingen binnengekomen over enorme geluidsoverlast. Dit was doorgegaan tot 1 uur 's nachts.
In de raadsvergadering van 31 augustus 2004 hebben wij hierover vragen gesteld aan de burgemeester. Deze heeft geantwoord dat voor de beide eerste avonden vergunning was verleend tot 23.00 uur en de laatste avond tot 1.00 uur 's nachts. Dit was bedoeld als een compromis. Op de eerste avond was de geluidsproductie gebleven binnen de grenzen van de vergunning en naar verwachting zou dat ook het geval zijn op de tweede avond. Op de derde avond zijn geen geluidsmetingen verricht.
Hieronder kunt u lezen hetgeen door de SGP fractie naar voren is gebracht en de beantwoording van de burgemeester.

In de afgelopen tijd zijn onder andere ook weer een drietal Staphorstdagen gehouden. Uiteraard is het onmogelijk dat iedereen over de inhoud van hetgeen op die dagen is gepresenteerd, dezelfde mening heeft. Wat de een mooi vindt, kan de ander absoluut niet bekoren.
Hoewel de gemeente daar geen invloed op kan uitoefenen, vinden wij het ronduit spottend als wij in het verslag van de 3e Staphorstdag onder andere lezen over het Hollandse Hitfestival. Wij citeren het volgende: "Met een stampende beat onder elk nummer die verknipt wordt tot een kort muzikaal fragment, wordt zelfs een uitgekauwde ballad als 'Knocking on Heaven's Door" nog een partysong. Als wij dat vertalen gaat het dus over 'kloppen aan 's Hemels Deur'.
Als men besefte waar het daarbij om gaat, dan zou men die avond niet zo feestend op een dergelijke wijze doorbrengen. 'Inhaken en meebrullen' was volgens het verslag in de Staphorster het motto bij deze Staphorstdag.
Het is niet alleen nu zo, maar het lijkt wel alsof er steeds minder kan zonder er uitbundig bij te feesten.

Voorzitter, zoals gezegd hebben wij helaas geen invloed op de invulling van de Staphorstdagen, maar onze fractie en ook vele inwoners van onze gemeente vervult deze dagen met grote zorg en zijn er oprecht bedroefd over.

Waarvoor wel vergunning verleend is en waar voorwaarden aan zijn verbonden, betreft de eindtijd van de muziek en de maximale geluidsproductie.

Bij onze fractie, maar wij weten dat er ook tenminste één e-mail door iemand gestuurd is naar de gemeente, zijn van diverse mensen reacties binnengekomen over de geluidsoverlast, voornamelijk van de 3e Staphorstdag. Uiteraard is de windrichting en de locatie daarbij van invloed. Zo hadden wij persoonlijk bijvoorbeeld veel meer hinder van de herrie op de avond van de 2e Staphorstdag. Eén groot verschil is er echter wel. De vergunning voor de beide eerste Staphorstdagen was tot 23.00 uur en op de laatste mocht men volgens de vergunning doorgaan tot 1.00 uur 's nachts.
Wij, maar ook degenen die naar ons toe hebben gereageerd, hebben allereerst naar tevredenheid geconstateerd dat die tijdstippen goed zijn gehanteerd. Dat laat echter onverlet dat wij niet gelukkig zijn met de toegestane geluidsproductie, zeker niet wanneer dit mag doorgaan tot 1.00 uur 's nachts.
Ook al werden deze avonden gehouden in vakantietijd, toch zijn er mensen die de volgende ochtend wel weer vroeg moeten opstaan om naar hun werk te gaan.

Wij hebben nu nog enkele vragen.

1. Wij hebben begrepen dat er bij de beide eerste Staphorstdagen wel geluidsmetingen zijn verricht. Is al bekend, of die beiden binnen de in de vergunning opgenomen maximale geluidsproductie zijn gebleven?

2. Kunt u ook vertellen waarom er juist op de 3e avond geen geluidsmetingen zijn verricht?

3. Zou u willen overwegen om ook voor de 3e Staphorstdag niet weer vergunning te verlenen tot 1.00 uur 's nachts?

Door burgemeester Alssema is geantwoord dat op 31 augustus jl. bekend was dat de geluidsmetingen van de eerste avond de in de vergunning opgenomen maximale productie niet hebben overschreden. Van de tweede avond waren de resultaten toen nog niet binnen, maar ook die zouden naar verwachting binnen de grenzen blijven.

De reden dat er op de derde avond geen metingen zijn verricht, is dat de klachten van voorgaande jaren vooral betrekking hadden op de avonden die gehouden werden op het marktterrein. Daarom, en omdat geluidsmetingen vrij kostbaar zijn (± € 1.000,-- per keer volgens de burgemeester), is dit jaar gekozen voor geluidsmetingen op het marktterrein.
Wel gaf hij daarbij aan dat hij, mede gezien de klachten van de derde avond, inmiddels wel opdracht heeft gegeven voor geluidsmetingen bij het volgende grote muziekevenement op het evenemententerrein op D.V. 24 september 2004.

Uit de beantwoording van de derde vraag bleek dat het verlenen van vergunning tot 1.00 uur 's nachts op de derde avond een compromis is. Aanvragers (Verenigde Horeca Staphorst) en bezoekers willen liever alle avonden langer doorgaan dan tot 23.00 uur. Wij hoeven op dit moment helaas niet de illusie te hebben dat op de derde avond de muziek eerder uitgaat dan 1.00 uur 's nachts.

10-07-04
Ambulancezorg in Staphorst

De SGP heeft zich altijd altijd hard gemaakt voor een goede ambulancezorg in de gemeente Staphorst. Onlangs zagen wij er aanleiding toe het college eens te vragen naar een overzicht van de aanrijdtijden van de ambulance. Zeer terecht, zo bleek.

Over het jaar 2003 kwam het aantal spoedritten met overschrijding op liefst 23 uit, een overschrijdingspercentage van bijna 12 procent. De afstand was de voornaamste reden voor dit hoge percentage. In het overzicht wijst de Regionale Ambulancevoorziening IJssel-Vecht erop dat het gebied tussen Balkbrug en Staphorst een erkend knelpunt is, waarvoor de overheid extra middelen beschikbaar heeft gesteld.

Onze fractie, die zich gesteund weet door de andere partijen, heeft er daarom bij het college op aangedrongen actie te ondernemen - zoals wij ook eind 2002 al eens hebben gedaan. Daaraan heeft het college inmiddels gehoor gegeven. De gemeente dringt er bij de provincie Overijssel en andere betrokken partijen op aan werk te maken van een goede inzetbaarheid van ambulances in Staphorst.

In een brief die de gemeente heeft verstuurd staat ondermeer: "Om de gezondheidszorg op een kwalitatief goed niveau te krijgen willen wij dat het aantal overschrijdingen wordt gereduceerd. Wij begrijpen dat er extra gelden beschikbaar gesteld zijn voor de optimalisering van het spreidingsplan en willen daarom de opmerkingen van de RAV onder uw aandacht brengen. In dit verband verzoeken wij u om een verfijning van het spreidingsplan, zoals dat mogelijk wordt gemaakt door de extra beschikbaar gestelde rijksmiddelen. Wij stellen daarom voor een locatie op te richten bij de Lichtmis, zodat er sprake is van korte en snelle routes naar Nieuwleusen, Staphorst en Hasselt. Deze locatie is tevens gunstig gezien de nabijheid van de A-28 ingeval van calamiteiten. Wij verzoeken u ons op korte termijn aan te geven welke stappen ondernomen zullen worden, zodat er in onze gemeente geen overschrijdingen meer zullen plaatsvinden. We gaan er van uit dat u de gemeente Staphorst zult betrekken bij de verdere optimalisering van het spreidingsplan."

02-07-04
Wet Werk en Bijstand (WWB)

Begin dit jaar heeft de Wet Werk en Bijstand (WWB) de plaats ingenomen van de Algemene Bijstandswet. De oude bijstandswet was verzand in een ingewikkeld stelsel van regels, voorschriften en praktijken waar uiteindelijk niemand mee was gebaat. In de nieuwe wet staat het uitgangspunt werk boven inkomen voorop. In ieder geval heeft de WWB de ambtenarij en de politiek al heel wat werk bezorgd. Want ook Staphorst moest een aantal verordeningen vaststellen in verband met de invoering ervan. Daarover is terdege nagedacht. Want onze gemeente moet van meet af aan over het juiste pakket instrumenten beschikken om de WWB naar behoren te kunnen uitvoeren.

Voor de SGP-fractie zijn daarbij drie steekwoorden van belang, te weten doeltreffend, doelmatig én ruimhartig. De verordeningen zoals deze op dinsdag 29 juni zijn vastgesteld, bieden daar een solide basis voor. Verder bieden de beleidsregels het college van b&w nader houvast voor een praktische gang van zaken die recht doet aan de drie genoemde begrippen. Reïntegratiebeleid, dat beoogt uitkeringsgerechtigden aan betaald werk te helpen, gaat immers over mensen die het moeilijk hebben. Dat geeft de gemeente een extra verplichting en stimulans om op de juiste wijze hierop in te spelen.

De SGP-fractie heeft zich daarbij van meet af aan hard gemaakt voor een dusdanige uitvoering van de WWB dat alleenstaande ouders van jonge kinderen niet de arbeidsmarkt worden opgejaagd. Het college zal bij de beoordeling van aanvragen voor een uitkering daaraan gehoor geven. Verder is het zoveel mogelijk terugdringen van de bureaucratie voor onze fractie een serieuze zaak, evenals een goede samenwerking van de gemeente met de centrums voor werk en inkomen (CWI).

Nieuwsbrief 04-04 - Ws.Bron
Column: Aha, stembureau!

U denkt misschien dat ik over de a.s. verkiezingen wil schrijven. Zoiets als "ukomttochook". Want Deo volente donderdag 10 juni a.s. is de verkiezing van de leden voor het Europees Parlement. Dan krijgen de kiezers weer met het stembureau te maken. Dat laatste, dáár gaat het mij om. Gewoon over het doen en laten op een stembureau. Op zo'n dag maak je allerlei dingen mee. Leuke en eigenaardige. Je krijgt mensen van allerlei slag en stand. Dat maakt het juist boeiend.
Voor het publiek dat overdag komt, heb je even tijd voor een praatje. Er zijn soms die vinden dat "ie het maar makkelijk verdient". Dan is 't dus een rustig moment. Trouwens zij, vanachter de tafel, vinden wat regelmatiger aanloop plezieriger. Op een ánder ogenblik vormt zich een rij wachtenden. Niet leuk maar ja, wie in de spitstijd komt heeft grote kans op files.
Aardig is dat je sommige kiezers op afstand al ruikt. Zowel bij dames als heren. De één verspreidt een parfum, de ander een beroep. Och, het is allemaal eau de cologne. Belangrijker is dat men tijd heeft gemaakt om te gaan stemmen. Kan weer een SGP-stem zijn, toch?
"Dat ie 't vandaag goed veurmekaar hebt", zegt iemand anders. Ja, 't is waar; de gemeente zorgt voor een natje en droogje. Prima. Op het stembureau wordt ook met nummertjes gewerkt. Voor elke stem één nummer. Dit levert vaak grappige reacties op. Want 2 meter verderop moet men dat weer afgeven. Enkelen voelen zich dan nogal opgelaten. Of ze kijken je aan alsof ze willen zeggen: Dat kon ie toch wel doen? Helaas, deze handeling heeft wel degelijk een controlefunctie.
Vertederend is altijd wanneer ouders binnenkomen met kinderen. Velen weten al dat ze een snoepje krijgen aangeboden (zolang de voorraad strekt). Ziet u die glundere kindergezichtjes? Prachtig. Trouwens, enkele ouders snoepen soms mee. Onder één voorwaarde: kleintjes gaan voor! Ook in de politiek… maar dat wist u al. Graag tot ziens.

Nieuwsbrief 04-04 - L. Talen
De A28 door of voor Staphorst

Het noorden van Nederland heeft een enorm belang bij een goede bereikbaarheid. Om dit te behouden en te verbeteren is het noodzakelijk dat er iets gaat gebeuren met de A28 tussen Meppel en Hattemerbroek.

Tien jaar geleden was het bijzonder dat op dit weggedeelte een file stond. Tegenwoordig verwondert het je wanneer je overdag zonder file naar Zwolle kunt rijden. Het slibt dus verder en verder dicht. Gevolgen van dit dichtslibben kunnen zijn dat meerdere weggebruikers alternatieve routes kiezen. Door ons buitengebied! Met alle gevolgen van dien; het wegennet van Staphorst moet intensiever onderhouden worden en om het sluipverkeer te ontmoedigen worden wegversmallingen en éénrichtingswegen gemaakt.

Ook Staphorst heeft belang bij een gezonde A28. De economie van Staphorst is er gebaat bij. Hoeveel mensen zijn er wel niet werkzaam in de transportsector? Stel dat al deze mensen elke dag 's morgens en 's avonds een half uur in de file staan? Allemaal niet-productieve uren, die wel betaald moeten worden! Daarnaast is het zo dat praktisch alle industrie, bedrijven en middenstand voor hun aan- en afvoer afhankelijk zijn van het wegvervoer via de A28. Een prima variant op een ander slogan, die we in deze context goed kunnen gebruiken, is: "Zonder de A28, staat Staphorst stil".

Vanwege bovengenoemde belangen steunt de SGP initiatieven tot verbreding en verbetering van de A28 tussen Hattemmerbroek en het knooppunt Lankhorst. Inmiddels is Rijkswaterstaat gestart met de planvoorbereiding van die verbreding. We gaan ervan uit dat deze verbreding op afzienbare termijn tot stand komt. Naast het capaciteitstekort van de A28 is het ontbreken van een volledige aansluiting tussen de A28 en A32 een ander negatief aspect voor de bereikbaarheid van het noorden. Deze volledige aansluiting heeft een hogere prioriteit gekregen.

Omdat deze aansluiting op Staphorst grondgebied moet gebeuren mogen we als gemeente Staphorst ook in de daarvoor neergezette projectgroep al een stevig deuntje meeblazen. En dat zullen we ook zeker doen. Vanuit de hogere overheden is ook duidelijk overgebracht dat het meewerken van de gemeente Staphorst aan deze plannen ook een duidelijke meerwaarde voor Staphorst mag opleveren. Zonder in detail te treden kunnen we denken aan geluidswerende voorzieningen. Maar ook aan het eventueel toevoegen en/of verplaatsen van op- en afritten op een zodanige wijze dat het onderliggende, Staphorster, wegennet beter benut kan worden.

Een wens van de SGP is en blijft een goede aansluiting rond viaduct Dekkersland. Dit betekent namelijk een zeer goede ontsluiting voor het verkeer vanuit alle woon- en industriegebieden in onze gemeente. Vanaf industrieterrein "de Baarge" hoeft men bijvoorbeeld niet langer via woongebieden naar de snelweg toe. Dit verkeer, evenals het verkeer vanaf industrieterrein "de Esch", zal daarbij niet langer noodzakelijkerwijze gebruik hoeven
te maken van de Stovonde. Kortom de leefbaarheid in de verschillende woongebieden
heeft enorm baat bij deze aansluiting.

Nieuwsbrief 04-04 - K. Slager
In de knel door de keten

Veel inwoners van onze gemeente vragen zich af hoe de SGP zich opstelt tegenover het verschijnsel dat groepen jongeren bij elkaar komen in allerlei schuurtjes, hokkie's en andere onderkomens. Een begrijpelijke en zeker ook terechte vraag.

Naar verluidt zijn er tientallen keten. Sommige ervan hebben een dusdanige omvang en uitstraling naar buiten toe, dat de gemeente niet volstrekt afzijdig kan blijven.

Nu is particulier initiatief wél het uitgangspunt bij het omgaan met de keten. Want wie een schuurtje aan de jeugd ter beschikking stelt, draagt daarvoor in de eerste plaats zelf de verantwoordelijkheid. Weten ouders bovendien waar hun kinderen de avond doorbrengen? Wijzen ouders op de gevaren van overmatig drankgebruik? Beseffen ze wat voor soort dvd's de jeugd bekijkt?

Dat de SGP bezorgd is over de keten, zal duidelijk zijn. Maar zolang de omvang en de uitstraling naar buiten toe beperkt blijven, kan de gemeente weinig beginnen. Laat volstrekt duidelijk zijn dat de eigenaar van een keet een grote verantwoordelijkheid op zich neemt. Wel eens gedacht aan de aansprakelijkheid bij brand? Aan de gevolgen van een uit de hand gelopen vechtpartij? Wie jongeren gelegenheid biedt in groepsverband bij elkaar te komen, mag en kan het niet laten bij het ter beschikking stellen van een keet. Toezicht houden is een wezenlijke verplichting, zeker gelet op de aanwezigheid van minderjarigen.
Heeft de overheid dan geen enkele rol? Zeker wel. Een aantal keten heeft inmiddels zo'n aantrekkingskracht gekregen, dat ze rechtstreekse concurrentie aangaan met de plaatselijke horeca. Het grote aantal bezoekers, de haast professionele aankleding en uitstraling, de commerciële exploitatie - het zijn zaken die het vermoeden doen rijzen dat een bepaalde keet veel méér is dan een eenvoudig onderkomen op het erf waar een clubje bevriende jongeren bijeenkomt.

In zo'n geval schiet zo'n uit de kluiten gewassen hokkie zijn doel voorbij. Voor deze keten zal de gemeente moeten bekijken welke criteria het mogelijk maken de uitwassen in te dammen. De SGP beseft dat dit moeilijk is, maar het is gewoon nodig. Vrienden zoeken vrienden op. Daar is niets op tegen, met daarbij aanmerking dat óók de avondbesteding onder de normen van Gods Woord valt. Zeker in dat licht bezien, mag het vraagstuk van de keten niet in een onbeheersbare problematiek ontaarden.

Staphorst mag niet in de knel komen door de keten.

Nieuwsbrief 04-04 - A. den Ouden
Ruimte in het buitengebied

Het afgelopen half jaar is er in de Commissie MiRO enige keren gesproken over het buitengebied. Wat is het standpunt van de SGP?

Voor de fractie van de SGP geldt in de eerste plaats de landbouw (met de daarbij behorende bebouwing) als drager van het buitengebied. Dit moet, wat de SGP betreft zo blijven. Daar zijn overigens alle partijen het wel over eens. Eeuwenlang hebben boeren het platteland onderhouden. Zij zijn en blijven, met hun agrarische bedrijvigheid, de eerst-aangewezenen in het buitengebied. De volgfuncties die daarna genoemd worden zijn: natuur/landschap en recreatie.
De SGP heeft daar op zichzelf geen moeite mee, stemt daar ook mee in, maar vraagt wel: mag het ietsje meer zijn?
Het is namelijk een feit waar we niet omheen kunnen, dat ook in Staphorst de landbouw terugloopt. Dat levert niet alleen problemen op voor het onderhoud van het buitengebied, maar ook voor de werkgelegenheid en dus de leefbaarheid. Onze fractie is dan ook van mening dat er op bescheiden schaal in het buitengebied ruimte moet zijn voor de vestiging van nieuwe bedrijvigheid. Dat dit met de nodige voorzichtigheid moet gebeuren zal duidelijk zijn.

Aan welke randvoorwaarden denkt de SGP?
- Niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied mag niet verstorend werken ten aanzien van zicht, geluid en geur.
- Vervuiling van bodem, water en lucht is taboe.
- Bedrijvigheid in de open lucht moet door middel van beplantingsgordels etc. ingepast worden in het landschap, dat is aan het oog onttrokken worden.
- Het oprichten van nieuwe grote gebouwen is niet aan de orde. Nieuwe functies die binnen deze criteria vallen moeten onzes inziens in principe kunnen.

Nieuwsbrief 04-04 - S. de Jong
Het kost wat, maar dan heb je ook wat

Dat we in een tijd van bezuinigen leven, is de VV Staphorst kennelijk ontgaan. Want de voetbalvereniging heeft grootse plannen. De inwoners van onze gemeente kunnen daarvoor goeddeels opdraaien.

Het huidige onderkomen van de voetbalvereniging heeft zijn langste tijd gehad, dus moet er een nieuw onderkomen komen. Eén gebouw is kennelijk onvoldoende, want de plannen van de club voorzien in liefst drie gebouwen plus een tribune.

Het kostenplaatje in de schaduw van deze torenhoge ambities is niet mals. Zet u schrap, er is een bedrag van in totaal zo'n 2,3 miljoen euro mee gemoeid! Of de gemeente van deze ontstellend hoge geldsom even 800.000 euro op tafel wil leggen. Zoveel kost ongeveer de vervanging van de verouderde accommodatie.

En of de gemeente daarnaast óók nog eens een paar ton wil schuiven voor de extraatjes die de voetbalvereniging in gedachten heeft, zoals een trainingszaal en een activiteitencentrum. Trek de portemonnee, inwoners van Staphorst! U gaat dit via de gemeentelijke belastingen betalen.

Geen denken aan - tenminste, wat de SGP betreft. Nee! Te vrezen valt dat onze partij opnieuw een eenzame positie zal innemen. Maar dat hebben we er graag voor over. Het is toch te gek voor woorden dat de gemeente overal op moet beknibbelen, behalve als het om sport gaat. Dan heb ik het nog niets eens gehad over onze principiële opstelling ten aanzien van wedstrijdsport.

Nieuwsbrief 04-04 - J. Visscher
Twee jaar dualisme

Op 7 maart 2002, de dag na de laatste gemeenteraadsverkiezingen, is de Wet dualisering gemeentebestuur in werking getreden. Wij willen iets vertellen over de gevolgen daarvan en de ervaringen die er mee opgedaan zijn, zowel door raadsleden als college. Halverwege de huidige raadsperiode is het daarvoor een geschikt moment.

Na de invoering van het dualisme maken de wethouders geen deel meer uit van de gemeenteraad. De bedoeling hiervan is dat de raad onafhankelijker van het college kan werken. Als gevolg van de verkiezing tot wethouder zijn er daarom drie nieuwe raadsleden benoemd.
De raad moet zich nu meer met hoofdlijnen van beleid bezig houden en kaders stellen. Vervolgens zou het college dit moeten uitwerken in een plan en ter goedkeuring voorleggen aan de raad. Als deze ermee instemt, dient het college dit uit te voeren. Raadsleden moeten zich daar niet mee bemoeien. Wel moeten zij er, op grond van de controlerende taak van de raad, op toezien dat het college uitvoering geeft aan de haar opgedragen werkzaamheden binnen de daaraan meegegeven voorwaarden. In de afgelopen periode is wel de ervaring opgedaan dat het toch niet altijd zo simpel is om te besturen op hoofdlijnen. Wat voor de raad een detail zou kunnen zijn, kan voor daarbij betrokken burgers, bedrijfsleven en/of verenigingen echter wel een breekpunt zijn.

Onderzoek heeft uitgewezen dat ervaringen van raadsleden in verschillende gemeenten over het dualisme lang niet altijd positief zijn. Daarbij komt ook naar voren dat in grote gemeenten het dualisme een beter instrument kan zijn voor het functioneren van een raad dan in kleinere gemeenten. Over het algemeen is er in de laatste soort gemeenten een veel sterkere betrokkenheid en bekendheid bij de bevolking dan in de grote gemeenten. Verder is duidelijk dat de omschakeling van het monisme naar het dualisme niet iets is dat in één raadsperiode gerealiseerd kan worden.

Op 10 maart 2004 is het tweede jaarbericht van de begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls aangeboden aan minister De Graaf van Binnenlandse Zaken. Daarin is verslag gedaan van een onderzoek naar de positie van de wethouder binnen de duale gemeente. Over het algemeen wordt daarin duidelijk dat de raad zich onafhankelijker opstelt ten opzichte van het college. Ook wordt naar de mening van veel wethouders ervaren dat er wat meer afstand is tussen de fractie en wethouder van dezelfde partij in het college.

In Staphorst valt dat naar onze mening wel mee, omdat de wethouders in de meeste gevallen ook nu nog aanwezig zijn bij fractievergaderingen. Er zijn gemeenten waar wethouders niet meer standaard aanwezig zijn bij commissie- en raadsvergaderingen. Als gevolg daarvan voelen zij zich sinds de invoering van het dualisme op een zijspoor gezet. Wij vinden dat een slechte ontwikkeling en prijzen ons gelukkig dat de wethouders bij ons wel aanwezig zijn in commissievergaderingen waarin zaken uit hun portefeuille worden behandeld. Ook in de raadsvergaderingen zijn alle wethouders aanwezig.

Wij zijn van mening dat de raad samen met het college de belangen van Staphorst dient te behartigen. Het is dan ook geen goede ontwikkeling wanneer deze twee tegenover elkaar komen te staan.

Nieuwsbrief 04-04 - H. Bisschop
Riolering in en uit zicht

Wat voor een paar jaar terug nog voor onmogelijk werd gehouden, blijkt nu vanwege de minder goede economische omstandigheden wel haalbaar te zijn. We hebben het dan over de aanleg van riolering in het buitengebied ten behoeve van circa 405 percelen.

Vanwege de te hoge aansluitkosten konden circa 405 percelen in het buitengebied niet worden aangesloten op de riolering. De aansluitkosten overstegen de normbedragen waaronder aansluiting verplicht is. Voor deze percelen is de gemeente ontslagen van haar zorgplicht, om voor 1 januari 2005, riolering aan te leggen in het buitengebied. Hiervoor is door de provincie Overijssel een ontheffing verleend.

Hiermee was voor onze gemeente de kous af. Wel moest dan elk perceel voor 1 januari 2005 voorzien zijn van een eigen IBA systeem. De gemeente is dan ook al een hele tijd bezig om alles te inventariseren. Maar telkens kwamen er vanuit de bevolking vragen of het toch nog mogelijk was om in de wat dichter bebouwde gebieden alsnog riolering te krijgen. Ondertussen ging het met de Nederlandse economie steeds slechter en kon voor minder geld steeds meer werk uitbesteed worden.
Daarom heeft de SGP fractie aangedrongen op een herberekening van de aanlegkosten. Al in een eerste onderzoek bleek dat zeker 200 percelen aangesloten konden worden. Vervolgens is een gespecialiseerd bedrijf om een prijsopgave gevraagd, en toen bleek zelfs dat het financieel mogelijk is om het gehele buitengebied van riolering te voorzien, inclusief de super onrendabele aansluitingen.

Onze fractie is hier content mee. Uiteraard blijven er vragen open staan: is aansluiting verplicht? Mag ik mijn reeds aangelegde, duur betaalde IBA systeem houden? Moeten we de superonrendabele aansluitingen wel meenemen of deze voorzien van een IBA systeem omdat deze aansluitingen in verhouding een behoorlijk deel uit maken van de aanlegkosten van ca. € 3.000.000,= inclusief BTW?

Op al deze vragen komt binnenkort een antwoord. Als de raad groen licht geeft, en daar ziet het wel naar uit, dan kan uitvoering nog dit jaar aanvangen.

Nieuwsbrief 04-04 - ds.Tj. de Jong
Geweld

Allen kennen we geweld ofwel het uitoefenen van macht en kracht. Veelal heeft dat een negatieve betekenis. Denk aan fysiek geweld, seksueel geweld.

Geweld gebruikt bij bedreiging, diefstal en in de weg van opstand. Geweld heeft te maken met terreur. Geweld van jongeren en op scholen. We denken daarbij ook aan de uitdrukking zinloos geweld. En is er ook niet de uitdrukking 'de waarheid geweld aandoen'? Komt daar uiteindelijk geweld niet vandaan? Wanneer men iets niet bereiken kan, gebruikt men bruut geweld. Meestal is dat iets een begeerte die men niet kan bedwingen. Of een ideologie die men niet kan afdwingen en dan zoekt men uit machteloosheid zijn toevlucht tot geweld. Men wil dat bepaalde zaken verdwijnen en dat andere ideeën concreet worden in de maatschappij. De ideologie gebruikt geweld. Dat blijkt in revoluties: de Parijsrevolutie, de Russische revolutie, de revolutionaire beweging van Hamash, enz.. Dit geweld heeft geen respect voor de overheid, de medemens, onschuldigen, kinderen, vrijheid en democratie. Geweld gaat vaak gepaard met en wraak, vanwege onrecht wat men zelf meent te lijden.

Uiteindelijk is het zo dat men zich niet onderwerpt aan het Woord van God. Dat verzet offert de veiligheid op, werkt fanatiek. Uiteindelijk moet elke niet-Bijbelse leer eindigen in geweld. Dat blijkt in het goed praten, begrip tonen, tolereren. Men wil de geweldspiraal terugdraaien door materiele voorspoed, door 'brood en spelen'. Dat vraagt echter om een overheid die met gezag kan spreken; dat kan alleen naar Gods Woord en wet! Dat kan wanneer justitie enz. niet alleen controle-apparaat zijn met een bekeurmachine, maar wanneer ze werkelijk het recht handhaven. Dan worden ook straffen weer straffen en vallen ze niet onder de noemer van pedagogie en medische werking. We stellen Bijbelse waarheid tegenover ideologie. Wie zich niet baseert op het Woord in de maatschappij, in het uitoefenen of bestrijden van geweld, is altijd averechts bezig. Die bevordert eerder geweld dan het uit te roeien in de weg der middelen. Zoek de werkelijke oorzaken en creëer geen zaaibed. Anderzijds moeten we ons afvragen of geweld, als vrucht van een zondig bestaan wat niet met God rekent, ook geen oordeel Gods is over ons bestaan? Is het geen teken van het einde der tijden dat geweld doorgaat en ons in een machtsgreep van angst houdt? Wat is nodig? Bekering en gebed en bukken onder het Woord.

Dat geldt ons allen. Tot de wet en de getuigenis.
Nogmaals: dat geldt ons allen!

28-01-04
Raad Staphorst mort over service TPG

In Staphorst leeft onvrede over het weghalen van rode postbussen door TPG Post. Een raadsbreed gedragen motie draagt het college op om bij het bedrijf op herziening van dat besluit aan te dringen.

Verschillende mensen hebben klachten geuit bij de politiek over het verwijderen van de rode postbussen langs de lintbebouwing van de 'Streek'. "Koninklijke TPG begeeft zich niet op een koninklijk pad", zei raadslid K. Slager (SGP) dinsdagavond 27 januari bij het indienen van de motie.

Het verminderen van het aantal rode postbussen volgt, zoals de motie dat stelt, op de "keiharde opstelling" van TPG in de slepende kwestie rond het niet willen bezorgen van de post in brievenbussen langs de Streek. Bewoners van huizen aan de stegen moeten hun brievenbus aan de Gemeenteweg of de Oude Rijksweg plaatsen, vindt het bedrijf.

"Inwoners van onze gemeente zien zich nu pijnlijk geconfronteerd met een verdere afname van de dienstverlening", stelt de motie. Bovendien wijst deze erop dat TPG Post hoog opgeeft van de eigen inzet voor maatschappelijk ondernemen. Op de website van de onderneming belooft topman P. Bakker ernaar te streven "bij al onze activiteiten" rekening te houden "met de gemeenschap waarin wij opereren."

terug >>