Archief 2002
 
Actueel 2002
 
09-11-02 - IJsbaantje
28-09-02 - Onderwijs door voorman Kolijn uit Terneuzen
08-09-02 - Wethouder Coster Stovonde
15-07-02 - Kiesvereniging SGP begroet 300e lid
02-07-02 - Duizendste huwelijksvoltrekking door dhr. Kroll
03-05-02 - Ir. B.J. van der Vlies in Staphorst
26-04-02 - Koninklijke onderscheidingen voor SGP'ers
12-03-02 - Toespraak burgemeester bij afscheid Brakke
08-03-02 - Felicitatie
06-03-02 - Dankbaar en tevreden
02-03-02 - Verslag verkiezingsavond

- Archief - Politieke thema's 2002

- Archief - Uit de pers 2002


09-11-02
IJsbaantje

Onlangs vernam onze fractie dat de zogeheten 'ijsbaan Russcher' gevaar loopt. Met name de jongere jeugd maakt hier 's winters dankbaar gebruik van. Door onderhoud en vervanging te staken, zou de gemeente echter de lichten langs de baan één voor één willen laten uitgaan. Zo'n prachtige voorziening zomaar aan de kant schuiven, dat kan natuurlijk niet. Voldoende reden eens te informeren of de gemeente echt een scheve schaats gaat rijden. Daarop heeft wethouder Brand toegezegd dat de baan gewoon open kan blijven. Mooi zo!

28-09-02
Onderwijs door voorman Kolijn uit Terneuzen

Ruim negentig personen kwamen vrijdagavond naar een door de SGP-Staphorst georganiseerde bijeenkomst in het gebouw van de Scholengemeenschap Pieter Zandt. Wethouder Bron heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder burgemeester J.D. Alssema van Staphorst en natuurlijk de spreker, partijvoorzitter W. Kolijn uit Terneuzen.

Prinsjesdag is geweest, zei Bron in zijn inleiding. De marsroute van het nieuwe kabinet is gepresenteerd. De samenstelling is anders dan van de Paarse kabinetten. Maar is het beleid óók anders? Goede punten zijn er, zoals de aandacht voor veiligheid, de problematiek rond asielzoekers, het recht op zorg. Maar is het besef in de maatschappij aanwezig dat de overheid niet alleen een belangenbehartiger is?

Daarna was het woord aan Kolijn. Hij zei nu te spreken als partijbestuurder, niet zozeer als politicus. Op Bron's suggestie dat hij vele touwtjes in handen had, zei hij dat je het ook andersom kon zien. Kolijn als 'loopjongen'. De praktische politiek laat hij graag over aan de leden van de SGP-Tweede Kamerfractie, Van der Vlies en Van der Staaij. En plaatselijk aan de gemeenteraadsfractie.

Een beginsel is een fundament. In de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer, bouwde de wijze bouwer op een goed fundament. Zijn huis was bestand tegen de watervloeden. Zo is ook een beginselpartij als de SGP bestand tegen aanvallen van buiten. De vraag is, door welk beginsel laten we ons leiden? Onbegonnen werk, of een dure opdracht?

CDA en Paars

Een jaar geleden was Paars nog in volle glorie. Het CDA was intern nog verdeeld. Niets leek erop dat dit spoedig zou veranderen. Door een reeks gebeurtenissen is het onverwachte toch gebeurd. Hierin kunnen we Gods hand zien. Het poldermodel verbleekte na de bse- en mkz-crises. Er waren scherpe tegenstellingen in materiële en sociale zin. Gezinnen van kleine zelfstandigen en met name boeren leefden onder de armoedegrens.
Het laatste regeringsjaar van Paars was een echt 'oogstjaar', allerlei onethische wetgeving werd aanvaard, zoals liberalisering van euthanasie en prostitutie, klonen en genetische manipulatie. Onze kritiek geldt niet alleen Paars, maar ook de samenleving die dit heeft gewild.

Liberale utopie

Er heerste een gedachte van een liberale samenleving waarin alle tegenstellingen waren verzoend. Volgens de ideeën van de Franse Revolutie: geen God en geen meester. Dit bleek een utopie. Daarover heeft Fukuyama een boek geschreven, getiteld: "Het einde van de liberale democratie". Echter, God regeert. De gebeurtenissen op 11 september zetten een streep door het menselijk optimisme. De torens van het WTC die als torens van Babel inéénzakten en de economische neergang in een stroomversnelling brachten.

De slechte ontwikkelingen zijn echter door de verrassende verkiezingsuitslag niet gestuit. We zijn blij met de uitslag. Paars verloor en het CDA won.
Maar dat is te danken aan een steeds grotere groep kiezers die geen binding meer hebben aan een traditionele partij. De rol van de levensbeschouwing op partijvorming wordt minder. Hoe geniet ik, dat lijkt het devies. De Staatkundig Gereformeerden houden echter vast aan het appelleren aan Gods geboden. Vreest God en houdt Zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. De doelstelling van de SGP is en was: Gods Woord tot meerdere erkenning brengen in den lande.

Waarom is een overheid nodig? Waarom kan een hoogontwikkelde samenleving niet zonder bestuur? De reden; om der zonde wil. De oorzaak: de val in het Paradijs. Het overheidsgezag is echter geen mandaat of overeenkomst, maar ingesteld door God Zelf. De Bijbel spreekt dan ook op verschillende plaatsen over overheden als goden.

De overheid is verantwoording schuldig aan God. De verticale lijn. Het tanende gezag van de overheid hangt samen met de visie op de overheid. Reden voor het bestaan van de overheid is de onderhouding van het menselijk geslacht. De overheid heeft als drievoudige taak het bevorderen van vrede, religie, eerbaarheid en zedelijkheid. Opdat we een stil en gerust leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Daartoe dient religie en openbare orde gehandhaaft te worden.
Het overheidsgezag wordt niet aan het volk ontleend, ondanks de democratische vorm. We moeten elk idee van volkssoevereiniteit afwijzen. Calvijn zei: Beter een goddeloze overheid dan helemaal geen orde en regel.
Daarom zijn we ook voorzichtig met referenda en interactieve besluitvorming. In de praktijk is het vaak nog niet zover. Bovendien moeten er geen verwachtingen gewekt worden die vervolgens niet waargemaakt worden. Dit is funest voor het doel waartoe het ingesteld is, namelijk de betrokkenheid van de burger vergroten.
In tegenstelling wat soms wel wordt beweerd, heeft de SGP het parlementaire stelsel en de grondwet (constitutie) vanaf de oprichting aanvaard. In het beginselprogramma staat in artikel 11 en artikel 19 geschreven over de medewerking van het volk. Het stelsel is dus geen probleem. De SGP staat bijbelse normering van de democratische staat voor. Theocratie is een ideaal dat in verschillende stelsels ten uitdrukking kan worden gebracht. De SGP beoogt getuige haar beginselprogramma geen meerderheid van stemmen. Daarin is de partij uniek. Maar dat betekent natuurlijk niet dat men zo weinig mogelijk stemmen of zetels wil verkrijgen!
Een eventuele scheidslijn die er zou zijn tussen getuigende politiek en praktische politiek, verwerpt Kolijn. De eerste en de tweede tafel van de 10 geboden zijn universeel geldend. De seculiere partijen zien dat anders, maar stellen vervolgens wél een menselijk geschrift als de "Verklaring van de Rechten van de Mens" als universeel geldend!
In de Institutie van Calvijn staat de overheid in hoofstuk 4 onder de 'uitwendige middelen ter zaligheid'. Calvijn schreef destijds een brief aan koning Frans I. Daarin schreef hij onder meer; als gij geen dienaar Gods wilt zijn, dan zijt gij aanvoerder van een roversbende!

Gaan we uit van gezin, kerk en verenigingsleven of van het gelijkheidsbeginsel, een samenleving van allemaal 'zelfstandige' individuen (met of zonder overheidssteun). In wat oud-minister en huidig VVD-leider Zalm 'de zeven vette jaren' noemde, is de onderlinge verbondenheid, oftewel de sociale cohesie hard minder geworden.

Verhouding kerk en staat

Dit is eigelijk een apart onderwerp van studie. Bijvoorbeeld voor de studievereniging. Hier liggen zeker problemen, zoals de zondige verdeeldheid van de kerken. Maar, moeten we eventuele problemen in mindering brengen op het beginsel? Nee, toch. Ook Abraham Kuyper is er niet in geslaagd de balans te vinden, door de stellingen van 'algemene gratie' en de 'soevereiniteit in eigen kring'. De overheid dient een beschermende macht te zijn. Ook om de kerk.

Toekomst en uitzicht

De grondwet van 1848 is aanvaard zoals hij was. De ruimte voor de SGP is wél verminderd door onder meer de anti-discriminatiewetgeving, die boven alle wetten verheven schijnt te zijn. Maar de pre-ambule bij elke wet is nog steeds: "Wij Beatrix, bij de gratie Gods". Ook zijn er nog de eden in de vergaderzalen. De 2 euromunten hebben het randschrift, "God zij met ons". De SGP heeft nog steeds een taak te vervullen. Tegenover de menselijke stelsels staat een unieke staatsleer. God komt de eer toe, alle knie moet (en zal) zich voor Hem buigen. De SGP moet getuigenis blijven geven. Immers, "Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden".

08-09-02
Wethouder Coster Stovonde

De stovonde bij Staphorst heeft een naam. En zo hoort het ook. In ons land is het een goede gewoonte infrastructurele objecten van enige betekenis van een naam te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan het Prins Clausplein, de naam voor het knooppunt van wegen bij den Haag, of dichter bij Staphorst viaduct Dekkersland.

Reeds vier jaar geleden nam de gemeenteraad een besluit genomen tot het vaststellen van de volgende straatnamen:
  1. Burg. Janssenstraat
  2. Weth. Slagerstraat
  3. Weth. Krollstraat
  4. Secr. Trooststraat
Eigenlijk hoorde in dit lijstje ook de naam van wijlen wethouder Coster thuis. In onze gemeente is er al een Costersland. Om verwarring te voorkomen, kon deze naam niet worden gerealiseerd.

Toen is het idee geopperd om, als zich dat in de toekomst zou voordoen, een vijver, plantsoen of plein naar hem te vernoemen. Voor onze fractie was dit de aanleiding dit voorstel neer te leggen in de commissie Inwonerszaken en in tweede instantie in de raad.

Oud-wethouder Coster is geboren op 7 december 1904 en overleden op 24 februari 1983. Hij was in de jaren 1970-1974 wethouder voor de Antirevolutionaire Partij, de AR. Daarbij komt, de heer Coster woonde in de buurt of misschien zelfs op de plaats van de huidige stovonde. De SGP vindt het dan ook een goede zaak om door de stovonde naar deze oud-wethouder te vernoemen een oude belofte waar te maken.

15-07-02
Kiesvereniging SGP begroet 300e lid

De kiesvereniging "Oude Paden" van de Staatkundig Gereformeerde Partij was tot voor enkele jaren terug niet actief bezig met ledenwerving. Meerdere jaren achter elkaar was er sprake van een lichte groei doordat mensen zich spontaan opgaven als nieuw lid.
Eind 1999/begin 2000 is de kiesvereniging begonnen met toezending van ledenwerfsets aan personen van wie men verwachtte dat die mogelijk geïnteresseerd zouden zijn in een lidmaatschap van de SGP. Dit heeft toen geresulteerd in een twintigtal nieuwe leden.
Mede door dit resultaat en gestimuleerd door de jaarvergadering van de landelijke SGP op 26 februari 2000, waarin ook extra aandacht gevraagd is voor ledenwerving, is de plaatselijke kiesvereniging daarmee doorgegaan. Nieuwe acties om leden te werven zijn gehouden in het voorjaar van 2001 en 2002. Ondermeer hierdoor is het ledenbestand vanaf 1 januari 1997 per saldo gestegen van 165 tot momenteel 315.
De laatste actie heeft 52 nieuwe leden opgeleverd. Daarnaast hebben zich dit jaar al 7 personen spontaan aangemeld als lid.
Door deze ledenwinst zijn wij de afgelopen tijd de grens van 300 leden overschreden. Als 300e nieuw lid hebben wij mogen inschrijven G.J. van de Zandschulp, wonend aan Geerligsland 1 in Staphorst. Het bestuur van de kiesvereniging van de SGP in Staphorst/Rouveen heeft dit niet geheel ongemerkt voorbij laten gaan. De voorzitter van de kiesvereniging, dominee De Jong, heeft op zaterdag 13 juli in aanwezigheid van Ws. Bron en J. Visscher aan de heer Van de Zandschulp het boekje Vonken van heilig vuur overhandigd. Dit is in 2001 uitgegeven in samenwerking met de SGP-fractie in de Tweede Kamer ter nagedachtenis aan Groen van Prinsterer. In dat jaar was het 200 jaar geleden dat hij geboren werd. Aan mevrouw Van de Zandschulp werd een boeket bloemen overhandigd.


Tijdens een kort samenzijn met de familie Van de Zandschulp noemde de voorzitter het verblijdend dat in deze tijd ook vele jongeren lid willen worden van onze kiesvereniging. De SGP probeert vanuit een principieel uitgangspunt, gebaseerd op de normen van Gods Woord, gestalte te geven aan het politieke werk.
In dat verband is het van belang dat in gezinsverband wordt gesproken over politieke zaken en zich op die wijze een oordeel te vormen over ontwikkelingen op het politieke en maatschappelijk terrein.
De heer Van de Zandschulp werd nogmaals bedankt voor zijn aanmelding als lid. Nadat de voorzitter de wens had uitgesproken dat hij vele jaren in gezondheid lid mag zijn van de SGP, werd afscheid genomen van de familie.

02-07-02
Duizendste huwelijksvoltrekking door dhr. Kroll

Oud-raadslid en oud-wethouder H. Kroll heeft op vrijdag 28 juni 2002 als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) van de gemeente Staphorst zijn duizendste huwelijk voltrokken. Dhr. Kroll werd op 22 november 1983 door de raad benoemd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. In januari 1984 sloot hij zijn eerste huwelijk. Bijzonder zijn de namen van de bruidsparen. Zijn eerste bruidspaar heette Dunnink-Tiemens en zijn duizendste bruidspaar heet Tiemes-Dunnink.

Volgens burgemeester Alssema heeft dhr. Kroll zijn werk als babs altijd trouw en met toewijding verricht. Daarnaast is te zien dat hij het werk met veel plezier doet. Mevr. Haasjes, medewerkster van de afdeling burgerzaken sprak van een punctueel man. Mocht hij in de huwelijksstukken een foutje ontdekken dan meldt hij dit onmiddellijk zodat één en ander nog recht gezet kan worden. Niets ontgaat hem. Dhr. Kroll kreeg diverse cadeaus aangeboden waaronder een pen met inscriptie en een spiegel met daarin gegraveerd een handtekening zettende Kroll. In zijn dankwoord zei dhr. Kroll dat de samenwerking met de medewerkers van burgerzaken en de bodes in het gemeentehuis altijd zeer plezierig is geweest. Hij hoopt dit werk, als zijn gezondheid het toelaat dan ook nog lang te mogen doen.


03-05-02
Ir. B.J. van der Vlies in Staphorst

Alles is politiek, maar politiek is niet alles. Gods Woord is wel alles, het is geldend voor elk terrein in onze samenleving. Met deze woorden opende de voorzitter van de plaatselijke SGP, ds. Tj. de Jong, vrijdagavond de verkiezingsbijeenkomst in de afgeladen aula van de Pieter Zandt. Uit de hele regio waren belangstellenden aanwezig, ook van andere politieke groeperingen. Ook burgemeester Alssema was van de partij. Zijn aanwezigheid werd door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd.
Van de Vlies, het boegbeeld van de SGP in de Haagse politiek, een ervaren en gedreven politicus, wist de aanwezigen te boeien met een terugblik op de opmerkelijke ondergang van 'Paars' en de opkomst van Leefbaar Nederland en Fortuyn. De basis is veelal ontevredenheid. Ook de SGP was ontevreden over Paars, maar wel op een andere wijze, met name de nieuwe wetgeving over het homohuwelijk, abortus en euthanasie onder het tweede paarse kabinet, bracht de SGP voor het eerst in haar geschiedenis tot het voeren van oppositie.
Van der Vlies merkt het dagelijks. Den Haag is van slag. De gevestigde paarse orde dacht vorig jaar nog aan een derde regeringsperiode. De vreselijke aanslagen op 11 september 2001 blijken een keerpunt te zijn. De democratische rechtsorde en de zekerheden in onze postmoderne samenleving blijken te kunnen wankelen.
De afbladdering van 'Paars' ging daarna heel snel. Op zich opmerkelijk, economisch had men de wind in de rug. Echter de ontevredenheid in de samenleving komt steeds meer naar buiten. Leefbaar Nederland en Fortuyn zijn daar de uitingen van, ze hebben ook daadwerkelijk een aantal zaken bij naam durven noemen. Denk aan het asielbeleid, de WAO, het gedoogbeleid. Van der Vlies ziet echter een groot gevaar als het gaat om de ethische en sociale opmerkingen van deze beweging.
Op een donderdag was door het kabinet "het succes van Paars" op de kameragenda geplaatst. Echter de woensdag ervoor viel het kabinet, uiteindelijk ten gevolge van het Niod-rapport over Sebrenica. Van der Vlies heeft toen opgemerkt dat de SGP de val van 'Paars' graag eerder had gezien, geen gejuich op dit punt, wel verdriet over het negeren van Gods geboden.
Sindsdien zetten de regeringspartijen zich tegen elkaar af en proberen Fortuyn te bestrijden. Opiniepeilingen vliegen ons om de oren, de onzekerheid over de verkiezingsuitslag is groot.
De vraag is dan ook: wat na Paars? Wat na 15 mei? Wij willen in z'n algemeenheid een overheid die zorgt voor onze individuele vrijheid, de veiligheid op straat, goed onderwijs, geen wachtlijsten in de zorg enzovoorts,De SGP maakt zich sterk voor deze zaken. Uit de doorrekeing van het verkiezingsprogramma door het Centraal Plan Bureau (CPB) blijkt dat de SGP het meest investeert in veiligheid voor de burgers. Het gaat daarbij niet alleen om geld, met name een moreel reveil is noodzakelijk. Uitdragen en overdragen van normen en waarden. Investeer in de kinderen, het onderwijs, stop met gedogen. Er ontsporen te veel mensen in onze geïndividualiseerde samenleving. De waarden geborgenheid, liefde, offervaardigheid en hulp aan medemensen moeten weer op de agenda.
Vragen uit de zaal over de landbouw wist van der Vlies uitvoerig en deskundig te beantwoorden. De SGP wil de boeren in Nederland houden, de toenemende regelgeving uit Den Haag en Brussel roept echter andere gedachten op. Het blijkt dat het steeds moeilijker wordt boer te blijven en zeker te worden. Van der Vlies heeft recent via een motie "de Gulden Vlies-regeling" tot stand gebracht ter ondersteuning van startende landbouwers.
Ook het verplicht doden van gezonde dieren vanwege MKZ en BSE, wat ieder tegen de borst stuit, heeft zijn aandacht, via kamervragen aan het kabinet wordt deze verplichting wellicht geschrapt.
Ook de plaatselijke woningbouw kwam aan de orde. De 5e nota Ruimtelijke Ordening van minister Pronk is nog niet door de Tweede Kamer aangenomen. Er zijn wel veel moties ingediend die gaan ook over meer mogelijkheden voor nieuwbouw in kleinere kernen. Het nieuwe kabinet zal dit weer moeten oppakken, wellicht ontstaan er mogelijkheden voor meer nieuwbouw, ook in Staphorst. De raadsleden zullen dit scherp in de gaten moeten houden.
De SGP doet in Europees verband mee aan een netwerk om samen met christelijke politici van andere landen een dam op te werpen tegen euthanasie. Nederland blijkt met de euthanasie wetgeving voorop te lopen, en dat is een zeer slechte zaak. Ook in dit kader wil de SGP er alles aan doen om dit terug te draaien en de idealen niet op te offeren aan de werkelijkheid.
Van der Vlies noemt de SGP niet de beste, maar wel de minst slechte partij. Waarom? Op welke punten onderscheid de SGP zich van andere partijen? De SGP wil een principiële, christelijke tegenkracht zijn in onze maatschappij, en op die wijze oppositie voeren. Het blijkt dat 80 procent van onze samenleving niet of nauwelijks een kerk bezoekt. 50 procent van de tweedekamerleden legt de belofte af in plaats van de eed. Deze ontwikkelingen hebben ons wat te zeggen. Paars II heeft onbevangen wetten gemaakt die tegen Gods woord ingaan. De SGP wil ook het nieuwe kabinet waakzaam volgen en aanspreken op haar taak als Gods dienaresse. Niet de autonome mens maar God heeft het voor het zeggen. Van der Vlies hanteert hierbij de 3 B's van Bidden, Belijden en Bouwen.
De SGP spreekt wel met twee woorden, afwijzen wat niet goed is maar ook concreet aanwijzen wat wel goed is voor onze samenleving. Een samenleving met het motto van deze verkiezingen: "Tot Uw dienst"; ook uw met een kleine letter. Schrift Getrouwe Politiek.
In Staphorst zit de SGP wel in de 'regering', wat zelfs blijkt te kunnen samengaan met ledengroei en een extra raadszetel.
Landelijk hoopt de SGP op behoud van de derde zetel. Gezien de wonderlijke uitslag tijdens de vorige verkiezingen en de verwachte hogere opkomst zal dit erom spannen.
Van der Vlies deed daarom een vurig beroep op de aanwezigen niet lichtzinnig om te springen met hun stem. "Ga stemmen, roep uw buren op om te gaan stemmen. Want elke stem telt!" Stem op DV. woensdag 15 mei SGP.

25-04-02 - 26-04-02
Koninklijke onderscheidingen voor SGP'ers

K. Brakke

Donderdag 25 april jl. is tijdens een korte onderbreking van de raadsvergadering oud-raadslid K. Brakke koninklijk onderscheiden in verband met zijn afscheid als raadslid op 12 maart 2002.

De heer Brakke was gevraagd om naar de raadsvergadering te komen in verband met een zitting van het hoofdstembureau, waar hij deel van uitmaakt, in verband met de benoeming van drie nieuwe raadsleden als gevolg van de op die avond gekozen wethouders.

Aan het begin van zijn toespraak zei burgemeester Alssema dat dit maar een smoes geweest was om Brakke naar het gemeentehuis te krijgen.
Vervolgens heeft hij onze oud-fractievoorzitter in het zonnetje gezet en hem in het openbaar eens een schouderklopje willen geven. De burgemeester heeft Brakke bedankt voor de vele werkzaamheden die hij gedaan heeft, en sommige nog doet, voor de gemeenschap van Staphorst. Daarna ging hij in op een aantal functies van de heer Brakke.

Raadslid
Vanaf 24 september 1985 tot 12 maart 2002 is hij raadslid geweest van de gemeente Staphorst. Dit betekende veel vergaderingen en bijeenkomsten bezoeken, goed voorbereiden op de zaken om beslagen ten ijs te komen.
In die periode heeft hij samengewerkt met zeven burgemeesters en verschillende wethouders. Besluiten moesten genomen worden over velerlei zaken, daarbij onderscheid makend tussen principiële en minder principiële zaken, hoogte- en dieptepunten. Het gaat bijvoorbeeld zowel om oud en nieuw vieringen als winkelconcentraties, bedrijventerreinen, woningbouw, reconstructie van wegen als ook het onderwijs.

Onderwijs
Daarmee kwam burgemeester Alssema bij een andere functie van Brakke. Vanaf 1975 is hij bestuurslid van de "Vereniging tot stichting en instandhouding van Scholen met de Bijbel in Staphorst". In zo'n lange periode moet hij veel, ingrijpende, veranderingen hebben meegemaakt in het onderwijs. Genoemd werden verbouwingen en nieuwbouw van scholen, integratie van kleuter- en lagere scholen, decentralisatie van onderwijs, schoolwerkplannen, het aanstellen van personeel enz.
Zoiets doe je niet zomaar. Dat doe je vanuit verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij het onderwijs. Daarin heeft de burgemeester Brakke leren kennen als iemand die dat doet met een grote plichtsbetrachting. Brakke heeft zich, als lid van het schoolbestuur, willen inzetten voor goed en op levensbeschouwing gericht onderwijs voor de kinderen.

Monumentencommissie
Ook heeft de heer Brakke vele jaren deel uitgemaakt van de gemeentelijke monumentencommissie. Daarbij verbaasde de burgemeester zich tijdens vergaderingen van die commissie telkens weer over de inbreng van Brakke. Als bouwplannen werden besproken kon hij altijd goed aangeven wie het was, wat er zou gaan gebeuren enz. Zijn inbreng was altijd direct en zakelijk van inhoud.

Genoemd werd nog het bestuurslidmaatschap van het interimbestuur van de museumboerderij en er zou nog meer te noemen zijn.
Bij al die inspanningen voor de gemeenschap zijn er ongetwijfeld plezierige, maar ook minder plezierige momenten geweest. De burgemeester heeft Brakke leren kennen als een integer, oprecht, eerlijk en veelzijdig man maar ook als een principieel belijnd persoon. De Bijbel is een leidraad voor zijn handelen. Hij heeft zijn talenten en gaven mogen gebruiken voor de Staphorster gemeenschap.

Gezien de aard, de uitstraling, de continuïteit en de verscheidenheid van deze functies heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd om de heer Brakke te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vervolgens heeft de burgemeester de daarbij behorende versierselen opgespeld.

In zijn dankwoord gaf Brakke aan deze onderscheiding op hoge prijs te stellen. Wel gaf hij daarbij aan dat dit een onderscheiding is voor dit tijdelijke, aardse leven. Nog groter en van blijvende waarde voor de grote eeuwigheid is een onderscheiding van God. Dat wij allen daarnaar zouden staan, aldus de heer Brakke.

Ws. Bron

Vrijdag 26 april jl. was de dag van de jaarlijkse lintjesregen. In dat kader is ook een onderscheiding uitgereikt aan wethouder Ws. Bron.
Burgemeester Alssema heeft de heer Bron, voorafgaand aan het opspelden van de onderscheiding, toegesproken en daarbij ondermeer het volgende gezegd.

Er zijn momenten dat men iemand die veel doet of gedaan heeft voor de samenleving even voor het voetlicht wil brengen. Staphorsters zijn daar vaak te nuchter voor. Wij doen dat niet zo gauw maar soms is het noodzakelijk mensen met een grote maatschappelijke verdienste in de schijnwerpers te zetten en dat door middel van een teken te laten zien.

De burgemeester wees erop dat Bron wel zou zeggen dat het niet hoeft, dat het niet zijn eigen verdiensten zijn maar dat hij het in zwakheid heeft verricht. De wethouder zou er op wijzen dat hij voor dat werk de kracht, de wijsheid en de gezondheid van God ontvangt. Men mag daar dankbaar voor zijn. Evenwel moet je het wel zelf doen, men kan het ook nièt doen. Bron toonde betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor zaken die om hem heen gebeurden. De burgemeester somde een aantal werkzaamheden van de heer Bron op.

SGP-jongeren
Al op jonge leeftijd was Bron politiek belangstellend. Vanaf 1972 tot en met 1981 was hij bestuurslid/penningmeester van de SGP-jongeren, de grootste landelijke politieke jongerenorganisatie van dit moment. Politiek zat toen al in zijn genen.

Reformatorisch Dagblad
In 1969 was de heer Bron één van de initiatiefnemers tot oprichting van het Reformatorisch Dagblad (RD). Volgens de burgemeester begin je daar niet zomaar aan. Dan mis je een voorlichtingsbron, een informatiekanaal. Bron wilde de politieke ontwikkelingen volgen en kennisnemen van de ontwikkelingen van het geestelijk leven in onze samenleving. Dat moest gebaseerd zijn op reformatorische grondslag en daaraan ontbrak het op dat moment. Daarom was Bron betrokken bij de oprichting van het Reformatorisch Dagblad. Ook heeft hij vele bijeenkomsten georganiseerd om als propagandist de krant goed van de grond te krijgen. Vanaf 1977 tot nu toe maakt hij deel uit van de Raad van Bestuur van het RD.

Kerk
In de Chr. Gereformeerde Kerk is de heer Bron ook actief. Ouderling is hij geweest in Siegerswoude/De Wilp. Na zijn verhuizing naar Staphorst is hij diaken en vervolgens ouderling geworden in Zwartsluis. Als voorzitter van de kerkenraad is men de spil, de trekker. Vele vragen komen, zowel op zakelijk als geestelijk terrein, op de kerkenraden af. Daarover moeten standpunten ingenomen worden die gegrond zijn op de Bijbel. Dat vereist kennis en inzicht en is niet altijd gemakkelijk.

Onderwijs
De heer Bron is actief geweest in het onderwijs als directeur van instellingen op reformatorische grondslag. Verder is hij betrokken bij de Scholengemeenschap Pieter Zandt als lid van het dagelijks bestuur en voorzitter van de commissie onderwijs. Dat kerk, school en politiek bij elkaar horen komt zeer goed tot uitdrukking in het arbeidzame leven van Bron.

Politiek
In de politiek is hij namelijk ook actief op verschillende fronten. Hij is lid, 2e voorzitter, van het bestuur van de SGP-kiesvereniging "Oude Paden" te Staphorst/Rouveen. Van 1982 t/m 1987 is hij raadslid geweest voor deze partij. Een korte periode, maar dat zal wel niet gekomen zijn door gebrek aan plezier in het lokale politieke bedrijf. Tijdgebrek zal volgens inschatting van de burgemeester de reden van vertrek geweest zijn.
In 1998 is hij echter teruggekeerd als wethouder, loco-burgemeester, met belangrijke portefeuilles in o.a. de sociale sector, welzijn enz. Sectoren waarin je iets kunt betekenen voor de zwakkere in de samenleving. Op 25 april, dus daags voor deze onderscheiding, was hij voor een nieuwe periode gekozen als wethouder.

Door de enorme inzet heeft Bron zichzelf volgens de burgemeester menigmaal weggecijferd en voorrang gegeven aan het belang van de gemeenschap. Op die manier heeft hij zich geliefd gemaakt bij de mensen waarvoor hij zich heeft ingezet. Door die grote betrokkenheid bij de samenleving en de vrijwillige inzet kan de heer Bron als een goed voorbeeld dienen voor velen. Er is sprake van bijzondere verdienste en bovenmatige inspanning voor de samenleving zowel op plaatselijk, regionaal als landelijk niveau. En dat zowel op het terrein van de kerk, het onderwijs als de politiek, aldus burgemeester Alssema.

Gelet op de aard, de duur, de uitstraling, de maatschappelijke betekenis, de continuïteit en de grote mate van verschillendheid van al die maatschappelijke verdiensten heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd om de heer Bron te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hierna heeft de burgemeester de heer Bron de bijbehorende versierselen opgespeld.

In zijn dankwoord gaf de heer Bron aan blij verrast te zijn met de toegekende onderscheiding. Daarbij gaf hij aan van mening te zijn dat iemand de talenten die hij gekregen heeft, moet gebruiken ook ten gunste van de samenleving. Voor het thuisfront is dit niet altijd even gemakkelijk. Hij sprak de wens uit nog vele jaren met vrouw, kinderen en kleinkinderen te mogen genieten van de ontvangen onderscheiding.


K. Brakke en Ws. Bron, koninklijk onderscheiden...

12-03-02
Toespraak burgemeester bij afscheid Brakke

Toespraak van burgemeester J.D. Alssema ter gelegenheid van het afscheid van raadslid K. Brakke,12 maart.

De heer Brakke heeft te kennen gegeven niet weer beschikbaar te zijn voor een volgende periode. Die keert op verzoek niet terug. Meneer Brakke, u bent al vanaf september 1985 raadslid, geïnstalleerd door burg. Niemeyer. Een vervolgens een vijftal burgemeesters. van dichtbij meegemaakt. Dat waren de heren: Niemeyer, Janssen, Plomp, en de waarnemend burgemeesters Smit en Markusse en ondergetekende. Vele burgemeesters wisselingen dus. Je kunt dus heel veel vertellen over die personen. Ik zal niet vragen naar dat verhaal.

In de afgelopen periode heb je vast weleens aan je raadsperiode gedacht. Er zijn ongetwijfeld plezierige momenten maar ook minder plezierige momenten. Meneer Brakke , in de vrijwel korte periode heb ik je leren kennen als een integer man, oprecht en eerlijk. Maar ook een principieel belijnd persoon. De bijbel is uw leidraad voor uw politiek handelen. U heeft uw gaven en talenten gebruikt voor de Staphorster gemeenschap. Sommige zaken zijn best moeilijk geweest. Om een uiteindelijk standpunt te bepalen. Principes in de praktijk brengen is soms lastig. Het is altijd weer een afweging. Hoe bepaal ik mijn standpunt en hoe vertel ik het aan anderen. U was in staat om kort maar krachtig de zaken onder de aandacht te brengen.

Maar dat u over humor beschikt moge met het volgende duidelijk worden. We zaten op het stembureau. En er kwamen een aantal vrouwelijke medewerkers van de gemeente aanlopen. Ze hadden schoenen aan met een hakje of iets dergelijks want je kon de hakken duidelijk horen klikken. Ze zei: …. Wat kunnen die dames toch stappen he. Ik dacht wat bedoelt hij eigenlijk. Waar gaat het over. Gaat het over het lopen, de houding of het klikken van de hakjes. Kortom hoe zit dat. Maar tijd om daar over na te denken kreeg ik niet. Want er melde zich een stemmer.

Brakke alle gekheid op een stokje. Je hebt een aantal jaren de fractie geleid. Dan draag je een bijzondere verantwoordelijkheid en daarmee doel ik op het leiden van de grootste collegefractie. Dit betekent steun geven aan het collegebeleid. Daar valt denk ik nog wel iets over te zeggen. Als ik bepaalde zaken overzie dan valt het volgende op: je bent tegen dualisme. Je ziet daar niets in. Maar als er zijn toch wel eens zaken aan de orde geweest waar je een ander standpunt innam dan je eigen wethouder in het college. De fractie heeft een andere verantwoordelijkheid en laat zich niet binden zo was de redenering. Kijk dat is nou dualisme.

Meneer Brakke bedankt voor het werk dat u verrichte voor de gemeente Staphorst alsmede waardering daarvoor en voor de wijze waarop je dat deed. U deed het in afhankelijkheid aan God. Ik hoop u nog vaak te ontmoeten hier in de raadszaal en anderszins.

08-03-02
Felicitatie

Geachte fractie,

Met veel waardering heb ik de SGP-site "Hart voor Staphorst" doorgewandeld. Het navolgen waard.

De aanleiding voor dit bezoek is een felicitatie over te brengen aan jullie voor het bereikte verkiezingsresultaat. Hierin past het Soli Deo Gloria. Ik spreek de wens uit dat de Heere jullie, als vanonder eeuwige armen, de steun mag geven in het mooie en verantwoordelijke werk.

Een hartelijke groet en vreugde in het werk,

E. Klein, Doornspijk 08 maart 2002.

06-03-02
Dankbaar en tevreden

Op woensdag 6 maart jl. werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook in Staphorst was dit spannend. Vooraf was er de verwachting, dat alles bij het oude zou blijven wat betreft de zetelverdeling. Aan het begin van de verkiezingsavond in het plaatselijke gemeentehuis was het dan ook gespannen afwachten op de eerste uitslagen. Daarbij was vanaf het begin duidelijk, dat de fracties van GB/VVD en PvdA op verlies en de fracties van CDA, Christenunie en SGP op winst stonden. In de loop van de avond werd het steeds spannender. Er begon wel een duidelijk patroon door de uitslagen te lopen. GB/VVD zou waarschijnlijk een zetel verliezen, maar waar gaat die naar toe? Toen er nog twee districten binnen moesten komen, was het al wel duidelijk. De SGP zou, zonder verrassingen, een zetel extra krijgen in de nieuwe gemeenteraad. Inderdaad was dat de conclusie aan het eind van de avond. De SGP boekte een zetel winst.

De eerste reactie van de lijsttrekker was sprekend; hij voelde zich zeer gezegend. Niet mensen horen de eer te krijgen, maar Heere God, die deze winst heeft gegeven. Soli Deo Gloria! Wij zijn dan ook dankbaar voor deze winst en hopen dat het onze plaatselijke gemeenschap ten goede mag komen.

Daarnaast natuurlijk ook dankzij menselijke inspanningen. De kiezers hebben het werk van de wethouder en de gemeenteraadsfractie beloond met een extra zetel. Het verheugd ons, dat hierdoor het confessionele geluid in de raad nog sterker naar voren gebracht kan worden. Deze winst ging niet ten koste van een andere christelijke fractie, maar van Gemeentebelangen/VVD.
Dit betekent ook, dat de SGP plaatselijk de collegeonderhandelingen leidt. We hopen en bidden, dat onze wethouderspost behouden blijft. Het is nog afwachten hoe de nieuwe wethoudersverdeling eruit zal zien.

Ook in de toekomst hoopt de SGP u te betrekken bij het plaatselijk bestuur. Onze verkiezingsleus was "Hart voor Staphorst". Daar blijven we ook in de toekomst van harte voor staan. Tot eer van God en tot welzijn van onze gemeenschap.
Uiteraard staan we open voor reacties van uw kant en willen u, indien mogelijk, graag van dienst zijn.

02-03-02
Verkiezingsavond met hart voor Staphorst

STAPHORST - Op de Bijbel gefundeerde politiek met hart voor Staphorst. Dat geluid klonk afgelopen vrijdagavond in de aula van de scholengemeenschap Pieter Zandt. Onder strakke regie van W. Akster brachten de eerste zes kandidaten op de plaatselijke lijst van de SGP voor de gemeenteraadsverkiezing van D.V. 6 maart de belangrijkste doelen in het verkiezingsprogramma naar voren.

M. Bogerd, gemeentesecretaris op Urk en lid namens de SGP van de Provinciale Staten van Flevoland, vervolgde met een kort betoog over de rol van SGP'ers in gemeentepolitiek. Hij betrok hierbij ook het nieuwe duale stelsel. Bogerd stelde dat SGP'ers de handen uit de mouwen moeten steken. Dat houdt in verantwoordelijkheid nemen, meedoen aan het college en een gedegen bijdrage leveren in de raad. Bogerd noemde het een roeping om op grond van Gods Woord te getuigen. Want het onderhouden van Zijn geboden is goed voor het welzijn van allen.

Het forum met de inleiders leverde een aantal interessante zaken op.

Dualisme
In tegenstelling tot de plaatselijke fracties van Gemeentebelangen/VVD en PvdA menen de SGP'ers dat het duale stelsel minder zeggenschap oplevert voor de gemeenteraad. Het college van B&W zal meer Haagse trekken vertonen, waar het kabinet zo nu en dan ook met de kamer speelt. De hoeveelheid werk voor de raadsleden zal toenemen, men moet kaders stellen en doelen formuleren voor het gemeentelijke beleid en ook toezien op de uitvoering door het college. Men verwacht niet dat Staphorst als 'pilotgemeente' hard van stapel zal lopen, het wennen aan de nieuwe rollen geldt immers voor iedereen.

Staphorster grond
Geen regionaal bedrijventerrein aan de kant van Meppel. Wethouder Bron betoogde dat grote bedrijven met weinig werkgelegenheid voornamelijk onze ruimte in beslag nemen. Staphorst moet zijn groene karakter behouden. Slager wil zich sterk maken voor de startende boeren door middel van het Landbouw Ontwikkelingsplan. Dit plan kan de uitstroom uit de landbouw beperken.

Topprestaties
De medailles van de Olympische Winterspelen zijn weer uitgedeeld. Ook een dorpsgenoot viel in de prijzen. Volgens Bron zijn er meer die een medaille verdienen. Bijvoorbeeld mensen die hun ouders jaren verzorgen. Dat is, gezien de opdracht van Gods Woord, echt een topprestatie, vindt de wethouder.

Woningbouw
Het huidige college heeft buikpijn, aldus Bron. Buikpijn over het feit dat de woningbouw in Staphorst-Zuid niet van start gaat. Dat geldt uiteraard ook voor onze inwoners, met name de starters. Het is duidelijk dat de projectontwikkelaar aan de touwtjes trekt. Volgens de wethouder kan het wel 2004 worden voordat de eerste schop de grond in gaat.
Fractiegenoot Visscher wil op het oude CNS terrein woningen bouwen voor starters. Hij hoopt na de verkiezingen een meerderheid achter dit voorstel te krijgen.

Wegen en groen
Wist u dat Staphorst beschikt over 400 kilometer wegen, 173 kilometer riolering, 123.000 m2 groen en 30.000 bomen? Volgens raadslid Bisschop zal de gemeente in de toekomst fors moeten investeren om achterstallig onderhoud aan wegen in het buitengebied, en ook aan de dorpswegen weg te werken.

Ambulancepost aan de Lichtmis
De SGP'ers maken zich sterk voor een nieuwe ambulancepost aan de Lichtmis. Dit is volgens Slager een belangrijk knooppunt van wegen. Voor Staphorst en Rouveen zou de ambulance sneller aanwezig kunnen zijn, en iedere seconde telt!

Zondag
Met verbazing hoorden de ruim honderd aanwezigen dat de plaatselijke ChristenUnie het gemeentehuis op zondag heeft opengesteld. Nou ja, niet de voordeur aan de Binnenweg maar de achterdeur van internet, zodat de inwoners op termijn ook op zondag terecht kunnen voor allerlei dienstverlening. Wat is dit?, hoor ik u denken, in Staphorst? Ja, zei Visscher. Helaas, een groot verschil komt hier naar voren.

De ChristenUnie belijdt net als de SGP dat de overheid Gods dienaresse is. In dit geval moet de overheid de achterdeur op Gods dag gewoon op slot doen. De ChristenUnie had de sleutel in handen. Deze partij heeft in dit opzicht zijn plicht verzaakt. De elektronische deur van de gemeente Staphorst staat op zondag open. Helaas.

Ten slotte
Het deed de SGP'ers zichtbaar goed dat burgemeester Alssema ook aanwezig was.

Ds. Tj. de Jong, de voorzitter van de plaatselijke SGP, benadrukte dat het gebed deze avond, en ook in de raadszaal, geen franje is. Het onderstreept de nadrukkelijke verbondenheid en afhankelijkheid van God en Zijn Woord. De SGP wil dit vertalen in praktische politiek.

Met hart voor Staphorst…

 

terug >>