Archief 2009 Archief 2008
     
Uit de pers 2009    

- Vaststellen Verordening Lijkbezorgingsrechten 2010
- Fietsbrug nabij Holtrustweg gereed
- Digitale notulering
- SGP stelt kandidatenlijst vast
- 2e termijn behandeling begroting 2010
- Kadernota 2009
- Eerste bestuursrapportage 2009
- Koninginnedag 30 april 2009
- Aanpassingen in het WMO-beleid
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid en invulling inkoopfunctie
- Notitie verbetering Dienstverlening
- Realisatie E-overheidsvoorzieningen gemeente Staphorst
- Verkoop Essent
- Wijzigen bestemming bedrijfsbebouwing Berggiersweg 8
- Menno de Bruyne op SGP debatavond (nieuw)
- Werkbezoek Tweede Kamerfractie SGP aan Staphorst (nieuw)
- Aansluiting Staphorst op A28
- Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement
- Beginnen of vervolgen; SGP in debat
- Dhr. G. J. Westhoff over Joodse werkkampen in Staphorst

24-12-09
Vaststellen Verordening Lijkbezorgingsrechten 2010

In de begrotingsvergadering op 3 november jl. was de verordening lijkbezorgingsrechten 2010 niet vastgesteld. Dat kwam doordat de SGP tegenstemde omdat wij het niet eens waren met de extra verhoging van 8% en de fracties van GB/VVD en PvdA tegen de gehele begroting gestemd hebben.
Tussen de hiervoor genoemde vergadering en deze raadsvergadering was ons gevraagd of wij niet alsnog wilden instemmen met de "normale" verhoging van 2% inflatiecorrectie en 3% opslag voor automatisering ter verbetering van de dienstverlening (EGEM-i). Wij hebben toen aan de burgemeester gezegd uiteraard wel achter die verhogingen te staan, maar niet achter de extra verhoging. Zou dat niet het geval zijn, dan zou het college helemaal niet opnieuw gekomen zijn met dit raadsvoorstel.
Wij betreuren het daarom zeer, en vinden het politiek ook niet correct, dat de ChristenUnie in deze raadsvergadering weer gekomen is met een amendement om de begraafrechten toch nog met 8% extra te verhogen. Zouden wij namelijk niet ingestemd hebben met het op de agenda zetten, dan was de besluitvorming in de raadsvergadering van 3 november definitief geweest.
Hieronder leest u de bijdrage van Jan Visscher in de raadsvergadering van 15 december namens de SGP-fractie.

In de raadsvergadering van 3 november jl. hebben wij een amendement ingediend waarin wij alleen zouden instemmen met de voorgestelde extra verhoging met 8% wanneer ook andere tarieven en heffingen waar sprake is van lage dekkingspercentages met 8% extra verhoogd zouden worden. Ons amendement heeft geen meerderheid behaald. Daarom heeft de SGP-fractie tegen die extra verhoging gestemd. Omdat de fracties van GB/VVD en PvdA tegen de gehele begroting hebben gestemd, is op dat moment de gehele verordening verworpen.

De SGP had en heeft er ook nu geen moeite mee dat de inflatiecorrectie van 2% en de 3% extra ter dekking van de beheerkosten EGEM-i ook wordt toegepast op de lijkbezorgingsrechten 2010.

Verder wordt voorgesteld om de dubbele tarieven voor mensen die niet in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van Staphorst staan ingeschreven, te laten vervallen.
Het argument daarvoor was om daarmee te voorkomen dat mensen van buiten onze gemeente in Staphorst begraven wilden worden vanwege de lage tarieven.

Daarna staat er en ik citeer letterlijk: "De tarieven voor begraven in onze gemeente zijn thans redelijk vergelijkbaar met andere gemeenten. Het is dus niet meer noodzakelijk om deze regels op te nemen in de verordening."

Voorzitter, en dan begrijpen wij het niet meer. In de ons aangeboden programmabegroting 2010 stond op pagina 21 als argument voor de extra jaarlijkse verhoging met 8% tot en met 2013 en ook hier citeer ik letterlijk: "In het voorstel zullen de leges voor het begraven van een lijk extra worden verhoogd. Dit omdat de tariefstelling van deze leges in vergelijking met andere gemeenten hier sterk afwijkt (laag)."

Zijn onze tarieven nu wel of niet laag ten opzichte van andere gemeenten? Welke mening is het college nu toegedaan?
Het lijkt ons in elk geval goed om consequent te zijn en niet de ene keer zus en de andere keer zo te schrijven.

Zoals al gezegd is, kunnen wij instemmen met de voorgestelde verordening- Het zal u echter ook duidelijk zijn dat de argumentatie voor het schrappen van de hogere lijkbezorgingsrechten voor mensen van buiten Staphorst niet deugt.
Verder is het misschien is het correcter om een uitbreiding te zoeken voor mensen die altijd in de gemeente Staphorst hebben gewoond, maar door een herindeling, dus buiten hun wil om, onder een andere gemeente vallen.

24-12-09
Fietsbrug nabij Holtrustweg gereed

Begin december is de fietsbrug over de Dedemsvaart nabij de Holtrustweg gereed gekomen. Het is een belangrijke verbinding voor schoolgaande kinderen en het recreatief fietsverkeer. In het verkiezingsprogamma 2006-2010 had de SGP hierover een passage opgenomen. Het doet ons deugd dat de provincie Overijssel dit project inmiddels al heeft afgerond.

De provincie Overijssel heeft deze voorziening gerealiseerd. Zij wil op termijn een doorgaande weg voor fietsers langs de Dedemsvaart maken.
De SGP heeft in diverse verkiezingsprogramma's aandacht gevraagd voor goede, veilige fietsroutes. Zij is dan ook zeer tevreden met de onlangs klaar gekomen fietsbrug als onderdeel van een veilige fietsroute.
Over de nu gerealiseerde fietsbrug stond in ons verkiezingsprogramma 2006-2010 de volgende passage.

Op de fiets
De SGP zag graag onderzocht hoe een veiliger oversteek is te realiseren over de Provinciale weg (N377) aan het einde van de Holtrustweg. Er ligt nu een aantal jaren een fietsbrug aan de overzijde over de Dedemsvaart (op particulier initiatief). Deze zou gemakkelijker bereikbaar moeten worden voor onder andere de recreant en schoolgaande kinderen, om de Hasselter Grindweg te kunnen bereiken. Dit opent ook nieuwe perspectieven voor de recreërende fietser. Onderzocht moet worden of de fietsbrug samen met de gemeente Zwartewaterland kan worden overgenomen. Wellicht zijn hier subsidiebronnen voor aan te boren. In het kader van fietsroutes zou dit een mooie aanvulling zijn. De recreant kan dan vanaf de Lichtmis over de Hasselter Grindweg via de fietsbrug de Holtrustweg over richting het nieuwe fietspad langs de veldschuur "Bid en Werk" en vervolgens door het Zwarterwaterklooster weer richting Rouveen/Staphorst fietsen.


24-12-09
Digitale notulering

In de raadsvergadering van 15 december jl. is door een ruime meerderheid van de raad besloten om definitief over te stappen op digitale notulering. Wij onderkennen dat het een trend is. De SGP-fractie heeft er echter moeite mee dat het vanaf 2010 alleen mogelijk is om op deze wijze kennis te nemen van de notulen van vergaderingen. Het gaat ook in tegen hetgeen is opgenomen in het coalitieakkoord.
Hieronder leest u de bijdrage van Jan Visscher in de raadsvergadering van 15 december namens de SGP-fractie.

Dit agendapunt is op ons verzoek als bespreekpunt opgevoerd. Wij betreuren het dat zowel de raadsleden als de burgers gedwongen worden om alleen digitaal kennis te kunnen nemen van de notulering van commissie- en raadsvergaderingen. En dat terwijl in het coalitieakkoord duidelijk is opgenomen dat de burger naar eigen believen kan bepalen hoe hij gebruik wil maken van de gemeentelijke dienstverlening. Voor notulering moet dan gedacht worden aan schriftelijk of via internet. Met de voorgestelde, digitale notulering is dat niet het geval.
Wij hebben er verder moeite mee dat de evaluatie, die al voor de zomervakantie was toegezegd, telkens is uitgesteld. Op die wijze werd het steeds moeilijker om terug te gaan naar de oude situatie. Dat kunnen wij ook zien aan het eerder behandelde agendapunt waarbij eervol ontslag verleend is aan de notuliste, mevrouw La Roi. Destijds heeft onze fractie er al sterk op aangedrongen om de proefperiode niet te lang te laten voortduren om te voorkomen dat de notuliste zou gaan vertrekken. Helaas is het inmiddels al zo ver.

Ook wordt voorgesteld de verslaglegging van de commissievergaderingen geheel te laten vervallen. Dat vinden wij een geheel verkeerd voorstel. Je wordt, ook als raadslid, gedwongen om digitaal kennis te nemen van de notulen. Het past in het vluchtige gebeuren van deze maatschappij, maar het staat voor ons vast dat dit gevolgen heeft voor de wijze waarop wij ons verdiepen in het verleden. Niet voor niets hamert onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer er regelmatig op dat het droevig gesteld is met het collectief geheugen van de Kamerleden.

Wat betreft de digitale notulering wijzen wij ook op het grote gevaar van het onmogelijk worden van raadpleging van notulen in de verdere toekomst voor geschiedenisonderzoek. Wij weten dat dit tegenwoordig niet meer bij zo velen leeft. Maar een bekend gezegde, dat vaak geuit wordt met het oog op de Tweede Wereldoorlog en haar voorgeschiedenis is, dat een volk, dat zijn geschiedenis vergeet, gevaar loopt dat die geschiedenis zich herhaald.

Wij stemmen er niet mee in dat overgegaan wordt op digitale notulering met een besluitenlijst voor de raadsvergaderingen en de verslaglegging voor de commissievergaderingen geheel te laten vervallen.
Over dit punt was de fractie verdeeld. Twee leden steunden het raadsvoorstel wel en twee leden niet. Helaas waren die avond ook twee leden van onze fractie niet aanwezig. Wanneer die er wel geweest waren, zouden die ook tegen het voorstel hebben gestemd (en niet ervoor zoals in een artikel in de Meppeler Courant stond -redactie website).

30-11-09
SGP stelt kandidatenlijst vast

De SGP heeft in de vergadering van de kiesvereniging van vrijdag 27 november 2009 de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 vastgesteld. Op de lijst staan bekende leden van de huidige fractie. Bovendien krijgt de jeugd een hoge notering.

De lijst van de SGP biedt voor de kiezers een herkenbaar en vertrouwd gezicht. Het bestuur heeft gestreefd naar een evenwichtig samengestelde lijst, waarin ervaring en deskundigheid versterking krijgen van jeugdig enthousiasme.

Op de kandidatenlijst hebben alle leden van de huidige fractie een plaats gekregen. Nummer 1 en lijsttrekker bij de komende verkiezingen is de huidige fractievoorzitter K. Slager. Op nummer 2 staat J. Visscher, financieel deskundige van de fractie. De raadsleden Slager, Troost en Visscher hebben in de afgelopen periode onderwerpen in portefeuille gehad die in de commissie Inwonerszaken aan de orde kwamen.

De raadsleden Talen, Den Ouden en Kisteman vertolkten de inbreng van de SGP vanuit de commissie Grondgebied. L. Talen, voorzitter van de commissie Inwonerszaken, A. den Ouden en H. Troost nemen op de lijst achtereenvolgens de nummers 3, 4 en 5 in.

Nieuwkomer voor een beoogde positie in de raad is L. Mulder. De algemeen bedrijfsleider bij Bouwcombinatie Stadshagen, Zwolle, staat op nummer 6. Op nummers 7 en 8 staan G.H. Koppelman en R. Mulder. Nummer 9 is voor J. Kuijers, directeur van basisschool Prins Willem Alexander. Samen met K. Bijker, die niet weer beschikbaar is, is Kuijers lid van de SGP-steunfractie. Raadslid L. Kisteman heeft nummer 10.

Wethouder S. de Jong is lijstduwer. Het bestuur heeft hem op de advieslijst voorgedragen voor een derde plek. Hoewel daadwerkelijk gekozen, heeft De Jong in de vergadering verklaard geen plaats hoog op de lijst te zullen innemen. Het bestuur, in samenwerking met de fractie, kan de wethouder opnieuw kandidaat stellen voor de komende raadsperiode.

De SGP legt momenteel de laatste hand aan een verkiezingsprogramma. Uitgangspunt is vanuit het gezag van Gods onfeilbaar woord als richtsnoer voor het politiek handelen de positie van Staphorst te versterken als zelfstandige gemeente die goed is toegerust om de belangen van de inwoners krachtig te behartigen. Met bezuinigingen in het vooruitzicht die ingrijpende maatregelen nodig maken, zal de SGP onder de titel: "Op duurzaam fundament" een doordacht, realistisch en tegelijk gedurfd programma presenteren.

09-11-09
2e termijn behandeling begroting 2010

Op 27 oktober jl. hebben de raadsfracties de algemene beschouwingen op de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013 uitgesproken. Op diezelfde avond heeft het college in eerste termijn gereageerd op wat door de verschillende fracties naar voren is gebracht.
Daarna is de vergadering geschorst tot 3 november jl. om de fracties in de gelegenheid te stellen te zoeken naar overeenstemming (en meerderheden) met andere fracties voor het indienen amendementen en/of moties.
Hieronder leest u de inbreng van de SGP-fractie in tweede termijn met op verschillende plaatsen een toelichting op de uitkomsten en stemgedrag.

Allereerst dank aan het college voor de beantwoording van de vragen.
Vervolgens eerst een punt van orde. Wij stellen voor om bij het in stemming brengen van amendementen eerst die aan de orde te stellen, die geld opleveren. Het is namelijk zeer waarschijnlijk dat ook andere fracties sommige punten inbrengen die op onze instemming kunnen rekenen en dekking bieden voor voorstellen.

Digitalisering
Er wordt een dringend beroep om ons gedaan om de evaluatie van de digitalisering van raads- en commissievergaderingen af te wachten. Die tijd is wat ons betreft echter voorbij en wij stellen voor ermee te stoppen en dienen daarvoor een amendement in.
Wij hebben dit amendement ingetrokken, omdat andere fracties de evaluatie, die gepland stond voor 5 november, wilden afwachten. Verder gaven de collega raadsleden aan dat het in deze tijd bijna niet meer zonder digitale verslaglegging kan.
Onze fractie hechtte echter aan een goede schriftelijke notulering omdat dit sneller ter hand genomen wordt. Ook voor archivering zijn schriftelijke notulen tot dit moment veel duurzamer en toegankelijker gebleken
.

Formatie
Er is veel gezegd over formatie. Het college heeft al aangegeven ermee aan de slag te willen gaan. Nadrukkelijk willen wij hier ook noemen de mogelijkheden om zelf te gaan werken met WSW'ers. Nu worden die gelden (€ 28.000 per persoon) één op één doorgesluisd naar Reestmond. Wij als gemeente zouden daar veel meer zelf gebruik van kunnen maken. Ook vele andere gemeenten doen dat al. Ook voor de invulling van bijvoorbeeld het wijkbeheer zou daar het komende jaar eens goed naar gekeken moeten worden.
De in eerste termijn door ons genoemde bezuiniging op wijkbeheer maakt wat onze fractie betreft deel uit van een door het CDA in te dienen amendement over personeelskosten.
Het college heeft dit amendement ernstig ontraden. Toch heeft het CDA dit amendement, in overleg met ons gehandhaafd. Dit is daarna aangenomen met 9 stemmen (CDA en SGP voor) en 8 stemmen tegen (CU, GB/VVD en PvdA).

Kantinevoorziening
Wat betreft de kantinevoorziening is het een en ander gezegd. De wijze van bekendmaken verdiende niet de schoonheidsprijs. Dat is echter een zaak van het college. Die heeft daarover al erkend dat dit anders had gemoeten. Het speelt nog niet direct. Daarom dient het college er voortvarend mee aan de slag te gaan en te proberen in goed overleg wel die besparing in stand te houden.
De bedoeling van deze maatregel was om € 60.000 te besparen vanaf 2012. Het college gaat nu alsnog in gesprek met het personeel (de ondernemingsraad) om te bezien wat mogelijk is.

Wethouderswedden
In de eerste termijn hebben wij aandacht geschonken aan de wethouderswedden. Wettelijk is dat nu ook voor gemeenten als de onze 100% tenzij de raad anders beslist. Duidelijkheid daarover dient er te zijn voor de nieuwe raadsperiode. Wij herhalen dat voor ons een kleine aanpassing, namelijk van 75 naar 80% (4 dagen per week) het maximale is. In de suggestie van de ChristenUnie om te kiezen voor twee fulltime wethouders, eventueel aangevuld met een parttime wethouder zien wij niets. Uiteraard moeten wij de uitslag van de verkiezingen afwachten, maar wij hechten aan drie gelijkwaardige wethouders. In meerdere omliggende gemeenten hebben wij kunnen constateren dat één of meer parttime wethouders naast fulltimers niet werkt.
De verkiezingen worden afgewacht. Aan de fracties die dan deelnemen aan het overleg over de vorming van een nieuw college wordt de invulling van de tijdsbesteding van de wethouders, binnen de wettelijke regeling, overgelaten.


Brandweerkazerne
Wij onderschrijven het dat de knelpunten bij de brandweerkazerne moeten worden opgelost en dat wij ervoor moeten zorgen dat deze voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Dat is volgens ons mogelijk met een renovatieplan. Daarvoor kan gebruikt worden de € 200.000 die opgenomen is voor planvorming en bestek gereedmaken en ± € 250.000 die volgens de beantwoording van wethouder Brand nog beschikbaar is voor onderhoud e.d. Op dit moment is de financiële ruimte echt niet aanwezig om hiervan een miljoenenproject te maken. Maar met de genoemde gelden zijn wij van mening ons brandweerkorps een prima handreiking te doen.
Wij dienen een amendement van deze strekking in.
Wij vinden het niet nodig om nu over te gaan tot nieuwbouw van de brandweerkazerne. Ook is een kostenplaatje van ± 5 miljoen euro voor deze voorziening momenteel onverantwoord.
Volgens het college moest dit toch als een motie ingediend worden. Deze is daarna aangenomen met de stemmen van SGP, CU en CDA (13 voor) en 4 tegen (GB/VVD en PvdA).

Oranje/wit licht
Wij ondersteunen de toezegging van de wethouder de overgang van oranje naar wit licht uit te stellen. Dit mede om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.


Oude Rijksweg/Gemeenteweg

Herinrichting van de Oude Rijksweg en Gemeenteweg moet wat ons betreft doorgaan. Wel hebben wij er begrip voor dat een paar jaar op te schuiven om niet allerlei wegen gelijk op de schop te nemen. Dit in verband met de in te stellen omleidingroutes.

Logopedie
Ook na de beantwoording van het college, wil onze fractie de logopedie handhaven. Tijdige signalering is van wezenlijk belang en voorkomt veel hogere kosten op latere leeftijd.
Wij dienen daarvoor een amendement in.
Op dit moment konden wij voor ons amendement geen steun krijgen. De PvdA had ook een amendement ingediend om de logopedie te handhaven. Dekking voor de benodigde gelden wilden zij echter halen door te bezuinigen op wegen- en groenonderhoud. De SGP wil daar echter niet op bezuinigen. Wanneer men daarop bezuinigt, loopt je een groot risico dat voor dergelijk onderhoud dan een veelvoud nodig is van wat je op korte termijn zou kunnen besparen.
Omdat de beëindiging van subsidiëring van de logopedie zou ingaan met het schooljaar 2011-2012 hebben wij nu ons amendement ingetrokken. Wel hebben wij erop aangedrongen dat de verantwoordelijke wethouder met de directies van alle scholen in overleg treedt om te bezien wat de gevolgen hiervan zijn.
Wanneer er toch verontrustende berichten blijven komen over afschaffing van de logopedie op de scholen, dan zullen wij dit weer aan de orde stellen bij de begrotingsbehandeling van D.V. 2011.

Schoolbegeleiding
Over het wel of niet beëindigen van bijdragen aan de schoolbegeleiding verzoeken wij u eerst goed overleg te voeren met de gezamenlijke schoolbesturen. Wij kunnen het niet goed overzien, maar hebben wel zorg over de gevolgen van het stoppen met subsidiëring van de schoolbegeleidingsdiensten.
Ook de gezamenlijke directies wijzen erop dat wij niet aan de ene kant moeten gaan bezuinigen en aan de andere kant een Centrum voor Jeugd en Gezin moeten optuigen om de gevolgen van die bezuiniging te bestrijden.
Daarom stellen wij nu een amendement voor om de bijdrage aan de schoolbegeleiding te halveren. De scholen krijgen hiermee een signaal en wij dragen het college op om hierover met de schooldirecties in gesprek te gaan.
Ook dit amendement hebben wij op dit moment ingetrokken. Argumentatie en ook het niet steunen van het amendement van de PvdA zijn hetzelfde als hiervoor genoemd bij logopedie.

MCR
De Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR) is wellicht het meest besproken onderwerp van de afgelopen week.
Wij onderkennen het dat momenteel de financiële situatie een andere is dan bij het opstellen van het coalitieakkoord. Toch moeten wij niet alles uitstellen en ook niet alles kan uitgesteld worden. Op moment kunnen veel zaken ook veel voordeliger worden aanbesteed. Wij hoorden bijvoorbeeld de afgelopen dagen dat de verbreding van de A28 door Rijkswaterstaat is aanbesteed voor ongeveer de helft van het geschatte bedrag.

Wat betreft de MCR is er het voorbereidingstraject nagenoeg afgerond en het plan bijna bestekklaar. Dat betekent dus dat er al heel veel kosten gemaakt zijn. Nu stoppen zou hoogst onverstandig zijn.
Wel moeten wij het lef hebben om andere plannen die nog niet opgepakt zijn, ook niet alsnog te gaan opvoeren. Dan klinkt het geluid dat de financiële situatie moeilijk is, totaal niet meer geloofwaardig.
Een jeugdhonk en voetbalaccommodatie staan nog niet in het coalitieakkoord. De peuterspeelzaal Spelenderwijs wel, maar ook die wordt door de huidige ontwikkelingen getroffen.
Met het door de ChristenUnie in eerste termijn aangedragen plan om alleen nieuwbouw voor De Triangel op te pakken en De Levensboom te renoveren, kunnen wij niet akkoord gaan. Dat plan zal ook veel duurder uitkomen dan het door hen genoemde bedrag.

- Subsidietoekenning vervalt;
- De planprocedure zal opnieuw moeten of in elk geval leiden tot forse vertraging;
- Je kunt niet zomaar een deel van het geheel weglaten, zonder ingrijpende gevolgen voor de bouwconstructie. Ook zal dat grote gevolgen hebben voor de duurzaamheid van het gebouw. De energieprestatiecoëfficiënt van 1,0 zoals door de wethouder in de beantwoording in eerste termijn is genoemd, zal dan ook niet meer haalbaar zijn. Kortom wij vinden het plan onvoldoende doordacht en alleen maar bedoeld om wel weer andere wensen op te voeren.

Inmiddels hebben wij begrepen dat zij nog weer met een ander plan komen, namelijk om de MCR inclusief voetbalaccommodatie in een publiek private samenwerking te laten uitvoeren door een ontwikkelaar. De gemeente zou dan minder risico lopen. Wij geven dan echter wel de grip op de grond weg en dat wil onze fractie niet. Ook zitten in dat nieuwste plan nog meerdere aannames en verder zal ook dat de uitvoering zondermeer weer vertragen.
Wij staan ervoor om zo snel mogelijk met de bouw te beginnen. Zoals in de eerste termijn gezegd is, achten wij dit plan ook van belang voor de werkgelegenheid. Wij kunnen toch beter proberen de mensen aan het werk te houden met noodzakelijke projecten, dan de mensen in de WW te hebben. Het mes snijdt op deze wijze wel aan twee kanten.
Wij verwachten een meevaller bij de aanbesteding. Uiteraard gaan wij er vanuit dat die eventuele meevaller weer ten gunste komt van de reserves. Ook de opbrengst uit de vrijkomende locaties dient natuurlijk gestort te worden in de reserves.
De CU heeft een motie ingediend om € 1.500.000 uit aanbestedingsvoordeel en van de vrijkomende gronden toe te voegen aan de reserves. Als die aangenomen zou worden, zouden zij nu toch voor de MCR stemmen.
Hoewel het voor ons totaal overbodig was om hierover een amendement in te dienen, hebben wij deze toch gesteund omdat wij ook graag zagen dat de CU voor dit plan zou stemmen.


Ook bij de gymzaal aan de Van der Walstraat moet wat gebeuren. De zaal zou al grondig gerenoveerd worden, maar nu blijkt het ook mogelijk om voor relatief lage kosten een dubbele zaal te bouwen. Dat is zeker gewenst wanneer, mede door afschaffing van het schoolzwemmen, de bezettingsgraad van de gymzalen nog verder zal stijgen.

Wij zullen instemmen met een jaarlijkse extra verhoging van de begraafrechten met 8%, onder de voorwaarde dat ook de gebruiksvergoeding voor gemeentelijke accommodaties ook met 8% extra verhoogd wordt. Wij dienen daarvoor een amendement in.
Voor dit amendement hebben wij helaas geen enkele steun gekregen. Daarom is deze verworpen met 6 stemmen voor (van de SGP) en de 11 stemmen van de andere fracties tegen.

Gemeenschappelijke regelingen

In de eerste termijn hebben de ChristenUnie en het CDA gesproken over de gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen. In onze algemene beschouwingen hebben wij er geen aandacht aan geschonken. Bij de behandeling van begrotingen van die instanties hebben wij duidelijk aangegeven dat die niet buiten schot kunnen blijven als gemeenten zo fors moeten bezuinigen. Een motie hierover heeft dan ook onze volledige instemming.
Een motie om vanaf 2011 t/m 2013 ± 5% te bezuinigen op basis van de begroting 2010 is unaniem aanvaard. Deze zal ook ter kennis gebracht worden van alle in de gemeenschappelijke regelingen deelnemende gemeenteraden.


Tot slot dienen wij een amendement in waarmee wij aangeven principiële bezwaren te hebben tegen een aantal posten in de begroting.
Dit amendement is net als voorgaande jaren verworpen met alleen de 6 stemmen van de SGP voor dit amendement.

 

30-06-09
Kadernota 2009

Op 30 juni jl. is in de raadsvergadering uitgebreid gesproken over het voorstel van het college om geen kadernota 2009 vast te stellen. Door de meicirculaire die begin juni is ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn de financiële vooruitzichten voor de gemeenten drastisch verslechterd. Doorgaan met de behandeling van de Kadernota zou gebaseerd zijn op geheel achterhaalde cijfers. Wel is aan de raad gevraagd of wij er mee instemmen om nu geen Kadernota vast te stellen. Daarnaast konden de fracties reageren op plannen die door het college zijn aangemerkt als wel of niet uitstelbaar. Om de bijdragen niet al te lang te laten worden, is gevraagd om ons te beperken. Wij hebben daarom niet alle onderstaande punten genoemd, maar wel de belangrijkste. Wel hadden wij meer voorbeelden achter de hand en het lijkt ons goed dat u hier van alle door onze fractie besproken punten kennis kunt nemen.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie in de eerder genoemde raadsvergadering.

Het college vraagt ons als raad om vanavond te besluiten geen kadernota 2009 vast te stellen. Ook vraagt zij ons mee te denken over de aanpak en te nemen vervolgstappen om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen vaststellen.

Steeds duidelijker komen de gevolgen van de financiële crisis in beeld. Om dat tegen te gaan, voert ook het Rijk allerlei stimulerende maatregelen uit om de economie draaiende te houden. Wanneer dat gebeurt, geeft het Rijk meer uit en dat zou normaal gesproken gunstig zijn voor de algemene uitkering die gemeenten van het Rijk ontvangen uit het Gemeentefonds. Dat vond de regering ongewenst en daarom zijn er afspraken gemaakt door de nationale overheid met provincies en gemeenten. Dat houdt in, dat de hiervoor geldende regels voor de jaren 2009 tot en met 2011 buiten werking zijn gesteld. Daarna zouden de afspraken weer gelden als voorheen. Dat betekent, geeft het Rijk meer geld uit, dan ontvangen provincies en gemeenten ook meer. Is het minder, dan moeten de lagere overheden ook evenredig inleveren.

Nu is echter begin deze maand gebleken, dat er vooral vanaf 2012 grote problemen ontstaan om de begroting sluitend te krijgen. Het college van onze gemeente ziet zich daardoor net als dat van vele andere gemeenten geplaatst voor de nagenoeg onmogelijke opgave om op korte termijn een goede, aan die situatie aangepaste, kadernota aan te bieden.
De fractie van de SGP heeft daar begrip voor. Wij kunnen er dan ook mee instemmen dat die kadernota nu niet behandeld wordt. Zouden wij dat wel doen, dan behandelen wij een kadernota die geheel buiten de realiteit staat. Dat heeft voor ons geen enkele zin.

Uiteraard wil de SGP erover meedenken hoe nu verder. Wij maken daarom eerst een paar algemene opmerkingen:

- De Rijksoverheid en ook de provincie nemen in deze tijd allerlei stimulerende maatregelen. Het is daarom van belang dat wij bij diverse plannen wel doorgaan met de voorbereiding en planvorming. Hebben deze overheden meer gelden beschikbaar voor het stimuleren van de economie, dan moeten wij proberen daarvan ook een graantje mee te pikken. Wij moeten plannen op de plank hebben liggen. Het gebrek daaraan in onze gemeente had ook in het verleden al meer dan eens tot gevolg dat wij weinig konden profiteren van verschillende subsidies. Dat mislopen moeten wij in de komende jaren met alle beschikbare middelen proberen te voorkomen.
- Kunnen wij de provincie niet oproepen om in het kader van financiering hun eigen deel te blijven financieren, en het deel dat de gemeenten als cofinanciering moeten bijdragen, als crisismaatregelen ook voor rekening van de provincie te laten komen? Ook zou de mogelijkheid van voorfinanciering van het gemeentelijk deel als crisismaatregel door de provincie bezien kunnen worden.
- Waar mogelijk moeten wij profiteren van de honger naar werk. Onze fractie heeft de indruk dat dit meer het geval is in de bouw dan in de wegenbouw. Daarom zullen wij vooral de op korte termijn toch noodzakelijke bouwplannen door moeten laten gaan.
- Nu de financiële situatie bij de gemeenten problematisch is, moet ook van de gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen, gevraagd worden om zeer terughoudend te zijn met het vragen van hogere bijdragen van de deelnemende gemeenten. Ook zij zullen de komende jaren hun beleid kritisch moeten doornemen en prioriteiten stellen.
- Wij vragen het college bij het zoeken van middelen ook bestaand beleid niet zondermeer uit te sluiten van heroverwegingen. Ook daar mag, ja moet, in deze tijd kritisch naar gekeken worden of dit wel voortgezet moet worden.
- Vervanging van materieel, zowel vervoermiddelen als machines en inventaris moet uitgesteld worden, tenzij er zodanige onderhoudskosten aan dit materieel komt dat vervanging kostenbesparend is.
- Allerlei plannen zullen goed tegen het licht gehouden moeten worden. In deze tijd van financiële tekorten, is het totaal niet realistisch om allerlei mooie plannen op te voeren die niet direct noodzakelijk zijn voor een goede leefomgeving. Ook wij hebben er in februari jl. mee ingestemd om de nieuwe aansluiting op de A-28 op dit moment om financiële redenen niet te realiseren. Maar dat betekent dan ook dat er om diezelfde reden ook geen ruimte is om verschillende andere, niet dringend noodzakelijke plannen wel door te zetten. Wanneer iets bij het ene onderwerp geldt, kan dat bij andere zaken niet zo terzijde geschoven worden. Dan zijn wij volstrekt ongeloofwaardig.


Plannen die wat de SGP betreft niet uitgesteld moeten worden:

- Gorterlaan/Achthoevenweg. Aanpak hiervan kan niet uitgesteld worden, mede naar aanleiding van gemaakte afspraken met ondernemers bij de problemen op de Van Andelweg nabij het Medisch Centrum.
- Multifunctionele Combischool Rouveen. Stellen wij dit uit, dan zullen er aan beiden scholen en de gymzaal toch diverse verbouwingen moeten plaatsvinden. Ook daaraan hangt een kostenplaatje en dan nog blijft de situatie verre van ideaal. De roep om nieuwbouw zal blijven bestaan en wij verwachten, dat wij door nu toch te gaan verbouwen aan kapitaalvernietiging gaan doen.
- De intentie voor het dienstencentrum was nieuwbouw. Dat is nu te hoog gegrepen. Wij vinden dat een plan gemaakt moet worden voor renovatie. Daarbij moet het gebruiksgemak van dit centrum verbeterd worden.
- Het project "minder drank, meer scoren" moet niet uitgesteld worden. De urgentie om het alcoholmisbruik terug te dringen is onverminderd hoog. Dat vereist een aanpak in het geplande jaar (= 2011).


Plannen waarvan de voorbereiding en planvorming wel ter hand genomen moet worden:

- Revitalisering/herinrichting De Baarge. Dit plan nu wel klaarmaken, omdat diverse ondernemers op dit bedrijventerrein ook duidelijkheid willen hebben. Meerderen hebben plannen, maar verkeren in onzekerheid over wat de gemeente nu wel/niet gaat doen in dit gebied.
- Reformatorische peuterspeelzaal. De huidige noodlokalen verkeren in zeer slechte staat. Wanneer planvorming klaar is, samen met het bestuur van deze peuterspeelzaal proberen een regeling te treffen voor uitvoering als de gemeentelijke financiën realisering nog niet toelaten.

Plannen die zondermeer uitgesteld moeten worden:

- Nieuwbouw Brandweerkazerne en werkplaats Openbare Werken. Voor een bedrag van € 200.000 tot € 250.000 kan de kazerne zo opgeknapt worden dat deze zeker weer 10 tot 15 jaar prima bruikbaar is. Wij gaan voor een goede renovatie, ook al zou die iets meer kosten en stellen voor dit op korte termijn uit te voeren. Zoals eerder is genoemd, zijn er nu diverse bouwbedrijven die graag wat extra werk willen hebben. Daarmee is momenteel zeker kostenvoordeel te behalen.
- Een nieuwe locatie voor peuterspeelzaal Speulhuus is wat onze fractie betreft niet aan de orde. Nu het dienstencentrum niet weg hoeft voor uitbreiding De Berghorst en/of realisering van verpleeghuisbedden, is de noodzaak voor nieuwbouw komen te vervallen.
- Voetbalaccommodatie SC Rouveen. Ons standpunt over wedstrijdsport is bekend. Bij realisering hiervan mag men ervan uitgaan dat onze fractie zal tegenstemmen. Om echter te weten te komen wat de kosten daarvan zullen worden, is het wel goed om een plan daarvoor te maken om de verwachte kosten in beeld te krijgen. Gezien de financiële situatie van dit moment, is realisering in 2013 totaal niet realistisch.
- Uitbreiding van de binnensportaccommodatie Staphorst staat op de investeringslijst voor 2013 met een bedrag van € 800.000. De SGP-fractie is van mening dat dit nu ook zeker uitgesteld moet worden. Wordt bij het genoemde bedrag al gedacht aan een oplossingsrichting?
- Renovatie van de tennisbanen moet zondermeer uitgesteld worden. Wij zullen hierover eerst een discussie moeten voeren in samenhang met een eventuele nieuwe locatie voor het zwembad.
- Er zijn bedragen opgevoerd voor een bijdrage in renovatie van de manege en een activiteitenterrein paardensport Rouveen. Wij vinden dat deze onderwerpen opgevoerd moeten worden als p.m. Deze aanvragen passen niet in de afgesproken systematiek bij bepaling van een maatschappelijk belang.
- Professionalisering van de VVV moet wat de SGP betreft, gelet op de financiële vooruitzichten, ook zeker uitgesteld worden.
- Wanneer er gekozen wordt voor de oprichting van een Centrum voor Jeugd en Gezin blijft er in onze ogen nog steeds sprake van veel bureaucratie. Daarom is dit wel uitstelbaar. Eerst zal er nog eens heel goed gekeken moeten worden, hoe wij dit willen realiseren. Een deel van de gelden zal dan wellicht wel nodig zijn, maar lang niet alles.
- Er is een bedrag van € 400.000 opgenomen voor nieuwbouw van een jeugdhonk in 2011. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er geen nieuwe, politiek beladen onderwerpen opgevoerd zullen worden. De SGP-fractie is dan ook van mening dat deze investering zondermeer afgevoerd moet worden.
- Eveneens voor 2011 is een coördinator voor de Stichting Welzijn opgevoerd, kosten € 60.000. Wat ons betreft is dit, gelet op de financiële situatie, voorlopig niet aan de orde.
- Verder mag van onze fractie onmiddellijk gestopt worden met digitale verslaglegging. Wij hebben gelezen dat daarvoor uitstel gevraagd is tot november a.s. Wat ons betreft, is het geheel overbodig om dit uit te stellen.
- Voor 2010 wordt voorgesteld om communicatie uit te breiden met 1 fte. Voor ons is dat onbespreekbaar. Eerst moet het functioneren van de huidige medewerker communicatie verbeteren.

Tenslotte. Er wordt onder diversen gesproken over verhoging van de wethouderswedden van 75 naar 100%. Over de wenselijkheid daarvan doen wij nu geen uitspraak. Wel vinden wij dat hierover een beslissing genomen moet worden voorafgaand aan een nieuwe raadsperiode.

22-06-09
Eerste bestuursrapportage 2009

Op 16 juni jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken gesproken over de eerste bestuursrapportage 2009. Daarin worden de ontwikkelingen van het financiële beleid ten opzichte van de begroting 2009 in beeld gebracht.
Er is sprake van een tekort van € 63.000 en dat is het dubbele van het tekort van de eerste bestuursrapportage van vorig jaar. 2008 is uiteindelijk nog wel positief afgesloten. Of dat voor 2009 ook weer lukt, is de vraag.
Uitkeringen van het Rijk nemen af en bijvoorbeeld ook de inkomsten uit bouwleges zijn fors lager. Anderzijds nemen de kosten voor voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) net als voorgaande jaren sterk toe.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie in de eerder genoemde commissievergadering.

Deze bestuursrapportage laat een tekort zien van € 63.000. Dat is de helft meer dan in de 1e bestuursrapportage 2008. Dat jaar is uiteindelijk nog afgesloten met een winst van ruim € 285.000. Wij vrezen echter dat 2009 niet zo goed zal aflopen. De gevolgen van de economische crisis worden voel- en zichtbaar. In deze rapportage zien wij bijvoorbeeld teruglopende baten bestemmingsplannen. De bouwactiviteiten staan ook in onze gemeente momenteel op een laag pitje. Daar kan de gemeente niet zo veel aan veranderen.

De laatste tijd wordt in elke bestuursrapportage een melding gedaan van forse overschrijding op de WMO vervoers,- rolstoel- en woonvoorzieningen. Daardoor is helaas het tijdstip nabij dat de overschrijdingen op dit punt niet meer ten laste van de reserve Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) gebracht kunnen worden. Wij hebben al eerder aangegeven dat wij hier veelal te maken hebben met een kwetsbare groep.
Toch vragen wij ons af of hier niet te gemakkelijk mee omgegaan is. Wij hadden immers nog een reservepot achter de hand. Er zijn budgetten geraamd, maar is op dit terrein wel voldoende gedaan aan budgetbeheersing?
Natuurlijk weten wij dat inmiddels voorstellen behandeld zijn om te komen tot kostenbeheersing. Is dit echter niet veel te laat in gang gezet? Daarbij hebben wij er wat de WMO betreft meerdere keren op gewezen dat de WMO bedoeld was voor meer inzet van familie, vrienden en buren.
In onze gemeente is volgens de fractie van de SGP juist meer inzet van professionals het gevolg geweest. Er is steeds meer op gewezen om een beroep te doen op gemeentegelden. Wij betreuren dat zeer en zijn van mening dat de uitvoering van de WMO in onze gemeente een verkeerde uitwerking heeft.

Met de rapportage kunnen wij verder weinig doen met de controlerende functie van de raad. De rapportage is de laatste tijd zeer summier. Wij weten dat het college de bevoegdheid heeft na vaststelling van de begroting te schuiven binnen de programma's. Echter kunnen wij nu bijvoorbeeld bij te weinig onderdelen controleren of wij het er mee eens zijn dat een bedrag hoger of lager uitkomt. Wij zijn van mening dat de raad onvoldoende geïnformeerd wordt om haar taak goed te kunnen uitoefenen.

13-05-09
Koninginnedag 30 april 2009

Op 12 mei jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken bij de rondvraag geïnformeerd naar de wijze waarop de gemeente betrokken is bij een eventuele beëindiging van de activiteiten op de laatste Koninginnedag. Dit naar aanleiding van de vreselijke gebeurtenissen in Apeldoorn. Op onze vragen heeft de burgemeester geantwoord dat de Oranjevereniging Staphorst zelf het initiatief genomen heeft om met de activiteiten te stoppen. De burgemeester heeft daarna contact gezocht met het bestuur van de Oranjevereniging Rouveen en de organisatoren van het feest in de tent aan de Schipgravenweg. Dat heeft wel geleid tot enige aanpassing maar dat was absoluut onvoldoende. Verder zijn er helaas weer vele jonge boompjes langs de Schipgravenweg vernield, zeer waarschijnlijk door bezoekers van de feesttent.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie in de eerder genoemde commissievergadering en de reactie van burgemeester Alssema en wethouder Brand.

Zoals wij allen weten heeft op de laatste Koninginnedag in Apeldoorn een verschrikkelijk drama plaatsgevonden. Dat heeft in het hele land een schok teweeg gebracht.
Nu waren er op dat moment in het hele land allerlei activiteiten gaande en ook in onze gemeente. De Bond van Oranjeverenigingen heeft geadviseerd alle festiviteiten te staken.
Wij hebben er kennis van genomen dat in Staphorst de activiteiten (terecht) zijn beëindigd, maar helaas is in Rouveen alles doorgegaan, zij het in iets aangepaste vorm. Wij, en vele inwoners met ons, betreuren dat, vooral wat betreft de autorodeo en het feest 's avonds in de feesttent.
Hoewel wij natuurlijk weten dat deze activiteiten niet door de gemeente georganiseerd zijn, zouden wij toch graag van de burgemeester vernemen of, en op welke wijze, hij met de organisatoren gesproken heeft over een mogelijke beëindiging van de activiteiten.

Daarnaast hebben wij vernomen dat er aan de Schipgravenweg helaas weer veel jonge boompjes zijn vernield, wat wij uiteraard betreuren en sterk afkeuren. Is dat bij het college ook bekend? Zo ja, op welke wijze denkt men daar wat aan te doen?

Burgemeester Alssema is uitgebreid ingegaan op de gestelde vragen. Hij heeft aangegeven dat hij is gebeld door het bestuur van de Oranjevereniging Staphorst. Die waren, mede door de oproep om in het hele land te stoppen met de festiviteiten, van plan om alle activiteiten te staken. Gezien de impact van de gebeurtenissen in Apeldoorn vond hij dat ook een goed besluit. Daarna heeft de burgemeester contact gezocht met het bestuur van de Oranjevereniging Rouveen. Dat was niet eenvoudig. Op het moment dat hij contact heeft gekregen, waren die nog niet op de hoogte van het drama in Apeldoorn. Hij heeft hen geadviseerd de beelden te bekijken en de mogelijkheden van aanpassing te bezien. Op dat moment was de autorodeo in volle gang. Er is gelukkig toch besloten die wedstrijd in te korten.
Vervolgens heeft burgemeester Alssema ook contact opgenomen met de organisatoren van het feest dat 's avonds gehouden zou worden in de feesttent. Hij heeft aangegeven het niet gepast te vinden het feest op de geplande wijze doorgang te laten vinden. Er is toen afgesproken dat er 's avonds geen live muziek te horen zou zijn maar dat er alleen achtergrondmuziek gedraaid zou worden. Maar die was nog wel fors, aldus de burgemeester (en zoals wij al hebben aangegeven ook de mening van vele inwoners).

Gelet op de wijze waarop de activiteiten in Rouveen doorgang gevonden hebben, is de burgemeester van plan een gesprek aan te gaan met zowel het bestuur van de Oranjevereniging Rouveen als de organisatoren van het tentfeest.

Op onze opmerkingen over de vernieling van boompjes is wethouder Brand ingegaan. Het is bij de gemeente bekend, dat helaas net als vorig jaar weer jonge boompjes vernield zijn langs de Schipgravenweg. Ook hij betreurd het ten zeerste, maar geeft aan niet te weten hoe er echt wat aan te doen is. Het is een mentaliteitskwestie. Helaas jaagt dit de gemeenschap wel weer op kosten. Daarom, en wij onderstrepen dat van harte, roept hij een ieder op dit soort wangedrag te stoppen.

13-05-09
Aanpassingen in het WMO-beleid

Op 12 mei jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken gesproken over het voorstel van het college om verschillende beleidsaanpassingen door te voeren in de WMO-voorzieningen. Dit is noodzakelijk omdat de financiën die daarmee gemoeid zijn, fors toenemen. Omdat het vaak gaat om kwetsbare groepen in onze samenleving moet daar voorzichtig mee worden omgegaan. Daarom prijzen wij ons gelukkig dat het WMO-platform met bijna alle voorgestelde aanpassingen kan instemmen. Omdat wij een verschuiving signaleren van mantelzorg (door familie, vrienden en buren) naar professionele krachten, hebben wij daar de vinger bij gelegd. Wij vinden dat geen goede ontwikkeling.
Hieronder vindt u de bijdrage van Klaas Slager namens de SGP-fractie in de eerder genoemde commissievergadering.

In de notitie onder 1.2 (Probleemstelling) kunnen wij lezen dat de financiering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) uit de hand begint te lopen. Dat is een geluid dat wij ook vanuit andere gemeenten horen. Vanaf het begin heeft de SGP er al op gewezen dat het Rijk dit niet uit weelde heeft overgeheveld naar de gemeenten. De vinger moest aan de pols gehouden worden. Uiteraard moest wel op een sociale manier omgegaan worden met de mensen die echt moeten rondkomen van een minimumloon of -uitkering.

Wij lezen nu dus dat de reserve Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) bij ongewijzigd beleid is uitgeput per 1 januari 2010. De vraag kan dan gesteld worden of er al niet eerder had moeten worden ingegrepen. Ook hebben wij bij de WMO de indruk dat er toch wel gemakkelijk professionele, betaalde hulp wordt ingeschakeld. Waar voorheen vaak geholpen werd door familie, vrienden en bekenden of de kerk, zien wij een verschuiving naar betaalde hulp en voorzieningen. En dat terwijl de WMO juist ingesteld is om ook zeker voor een deel een beroep te doen op vrijwilligers in welke vorm dan ook. In onze gemeente is volgens ons juist het omgekeerde waar te nemen en dat betreuren wij. Mede daardoor lopen de uitgaven in het kader van de WMO fors op.

Wij hebben gelezen dat het WMO-platform in grote lijnen instemt met de voorgestelde maatregelen. Met de onder 3.1 genoemde kleine woningaanpassingen kan met niet geheel instemmen. Wij volgen het college in de argumentatie dat de genoemde voorzieningen wel als algemeen gebruikelijk kunnen worden aangemerkt.

Onder 3.3 gaat het over terugbetaling van een woonvoorziening bij verkoop wanneer dat heeft geleid tot een waardestijging. De termijn van 10 jaar blijkt te kort te zijn. Die meerwaarde zal nu als een schuld aan de gemeente worden vastgesteld en zonder beperking in de tijd bij verkoop aan de gemeente moeten worden terugbetaald. Wij vinden dat alleszins redelijk en zullen dan ook instemmen met aanpassing van de artikel 21 van de Verordening (maatschappelijke ondersteuning).

13-05-09
Inkoop- en aanbestedingsbeleid en invulling inkoopfunctie

Op 12 mei jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken gesproken over het voorstel van het college om het inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen voor het invullen van de inkoopfunctie.
Het college was al bezig met het opstellen van inkoop- en aanbestedingsbeleid. Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie is ook naar voren gekomen dat dit dringend gewenst is. Punten van aandacht zijn de wijze van invulling van de inkoopfunctie (wordt het een inkoper of een inkoopadviseur), en het waar mogelijk betrekken van lokale ondernemers bij aanbestedingsprojecten.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie in de eerder genoemde commissievergadering.

Ik heb gelezen dat Jan Smit had verwacht dat dit voorstel zou worden behandeld gelijk met het onderzoeksrapport Inkoop- en aanbestedingsbeleid in de gemeente Staphorst 2006-2007. Daarin staat hij niet alleen, want ik had dat ook verwacht.
Daarom allereerst de vraag wanneer dat rapport behandeld zal worden.

In onze bijdrage aan dit agendapunt zullen wij wel rekening houden met opmerkingen uit dat rapport.
Het is inderdaad zo dat er al gewerkt werd aan het opstellen van inkoop- en aanbestedingbeleid. Maar ook is het zo, dat de raad de indruk had dat men daar al verder mee was dan daadwerkelijk het geval is. Momenteel vindt het gezamenlijk inkopen alleen nog maar op ad-hoc basis plaats.
Waar wij ons over verbaasd hebben is, dat doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid nog zoveel te wensen overlaten. Dat zijn toch criteria die al langer van groot belang zijn, ook in het kader van de accountantscontrole.

Voorgesteld wordt om te gaan werken met het gecoördineerde inkoopmodel. Dat lijkt ons een goede keus. Wel hebben wij daarbij nog de vraag of de budgethouders dan voldoende aandacht besteden aan het wellicht te realiseren voordeel door inkopen te bundelen om voordeel te behalen door grotere hoeveelheden of diensten.

Gelet op de uitkomsten van het al eerder genoemde onderzoeksrapport is het noodzakelijk dat de inkoopfunctie geprofessionaliseerd wordt. Om dan te doen aan kostenbeheersing, is het goed op dit gezamenlijk op te pakken met Dalfsen, Ommen en Zwartewaterland. Wij gaan daar dan ook mee akkoord, maar wij dringen er wel op aan dat dan ook inzichtelijk gemaakt wordt wat wij daarmee bereiken. Het is toch niet teveel gevraagd dat globaal in beeld gebracht wordt wat investeringen ons kosten als wij het alleen doen en wat dit kost wanneer inkopen en/of aanbestedingen worden gebundeld.

Op blz. 14 onder 9.4 gaat het om de positie van lokale ondernemers. Wij beseffen dat die in dit kader niet bevoorrecht mogen worden. Toch vinden wij het terecht dat, zoals daar geschreven wordt, waar mogelijk plaatselijke ondernemers wel in de gelegenheid gesteld worden mee te doen aan aanbestedingstrajecten.
Tenslotte zouden wij graag zien dat, wanneer wij breder moeten kijken, bedrijven uit de gemeenten, waarmee wij gaan samenwerken op dit gebied, daar waar mogelijk mee kunnen dingen naar orders.

13-05-09
Notitie verbetering Dienstverlening

Op 12 mei jl. zat bij de ingekomen stukken voor de commissievergadering van Inwonerszaken ook een Notitie verbetering Dienstverlening. Onze indruk is dat er wel vorderingen worden gemaakt maar dat het nog niet zo snel gaat. Verder vragen wij ons af of wel de juiste prioriteiten worden gesteld.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie in de eerder genoemde commissievergadering.

De intentie die spreekt uit deze notitie is goed. In de onder 4.6 geformuleerde uitgangspunten bij de uitwerking van de visie kunnen wij ons vinden. Maar dat zijn punten die, als je ze goed bekijkt, niet nieuw zijn. Er is al vaker gesproken over de kwaliteit van de dienstverlening. Wij kunnen het niet zo goed beoordelen, maar hebben toch onze twijfels of er de afgelopen tijd al redelijke vooruitgang is geboekt.
Helaas hebben wij nog niet de indruk dat er op het niet eenvoudige terrein van bouwen en wonen zoveel is verbeterd in de afgelopen jaren.
Kan de portefeuillehouder wat meer zeggen over verbetering van de dienstverlening in het algemeen en voorbeelden geven waar wel het een en ander is gerealiseerd?

Onder verbeteractie wordt bij 3.3 genoemd het Project Gemeente geeft Antwoord ©. Daar wordt ook gesproken het bellen naar de gemeente met een 14+netnummer. Dat zijn echter zaken die voor de burger weinig zoden aan de dijk zetten en vermoedelijk wel weer een fors bedrag kosten. Er zijn namelijk meerdere gemeenten met bijvoorbeeld netnummer 0522. Wij hebben gelezen dat je dan nog weer via een toetskeuze bij de juiste gemeente moet komen. Al met al nog geen snelle, praktische oplossing.

Bij punt 4.9.3 (Verbetering gemeentelijke website) worden onder het groeimodel een aantal zaken genoemd die wat ons betreft niet zo urgent waren, zoals de punten;

7. Voorleesfunctie implementeren
9. Geluidsverslaglegging (is inmiddels al ingevoerd)
15. E-mail nieuwsbrief.

Tenslotte vinden wij dat hoofdstuk 5 (Nawoord en tijdplanning verbeteracties en projecten) weinig ambitieus is. Er wordt wel wat beschreven, maar het is allemaal niet erg concreet. Wij betwijfelen of wij op deze wijze wel in staat zijn een aantal flinke stappen voorwaarts te zetten.
Zeer terecht wordt genoemd dat de inzet en betrokkenheid nodig is. Daarbij worden zowel bestuur als ambtelijke organisatie genoemd. Naar onze overtuiging zal het eerste aandachtsveld toch duidelijk moeten liggen bij de ambtelijke organisatie.

13-05-09
Realisatie E-overheidsvoorzieningen gemeente Staphorst

Op 12 mei jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken gesproken over het voorstel van het college om een krediet beschikbaar te stellen voor het realiseren van E-overheidsvoorzieningen in 2009. In het coalitie akkoord voor de jaren 2006-2010 is daar het een en ander over opgenomen. Ook de Nederlandse overheid en zelfs Europa stellen in verband hiermee eisen aan gemeenten. Wij vinden dat deze zaken waar mogelijk gezamenlijk met andere gemeenten opgepakt moeten worden.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie in de eerder genoemde commissievergadering.

Dit agendapunt heeft verschillende raakvlakken met het voor deze zelfde vergadering geagendeerde punt 6a (Notitie verbetering Dienstverlening).

Al weer een agendapunt over de dienstverlening. Het toverwoord daarbij lijkt te zijn de E-overheidsvoorzieningen. Nu zullen wij niet ontkennen dat daar kansen liggen. Toch moeten wij nuchter blijven. Eenvoudige aanvragen enz. moeten zo snel mogelijk op elektronisch te regelen zijn. Voor moeilijker onderwerpen hebben wij onze twijfels of dat wel kan via die voorzieningen.
Het is al weer enige tijd geleden, maar toen lazen wij in één van de bladen op het gebied van binnenlands bestuur bijvoorbeeld, dat deskundigen eraan twijfelden of het digitaliseren van bestemmingsplannen wel zo geschikt is voor iedereen om daaraan allerlei informatie te ontlenen. Goede uitleg daarbij zal onontbeerlijk zijn.

Echter, zoals in het voorstel is opgesomd, zal voldaan moeten worden aan allerlei Nederlandse en Europese regelgeving op het gebied van E-overheidsvoorzieningen. Het is dan goed om deze waar mogelijk op te pakken in breder verband, zoals al deels gedaan wordt met Ommen, maar er zal ook zeker meer opgepakt kunnen worden in D(O)SZ-verband. ICT leent zich heel goed voor een centrale aanpak. Onder de kanttekeningen wordt daar ook over geschreven. Het is een goede zaak dat daar meer aandacht aan geschonken zal worden in de nabije toekomst.

Heeft de gemeentesecretaris de tijd om het programmamanagement de komende 4 jaar op te pakken? (zie bijlage 2)
Helaas lijkt het er verder op dat er toch weer structureel personeel bij moet komen, ondanks samenwerking met eerder genoemde gemeenten.

Omdat wij werken moeten aan het voldoen van overeengekomen bepalingen in het bestuursakkoord, wettelijke bepalingen van de Nederlandse overheid en Europese regelgeving, stemmen wij in met dit voorstel. Wanneer de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven hiermee op een hoger peil gebracht kan worden, is dit een goede investering.

08-04-09
Verkoop Essent

Op 7 april jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken gesproken over het voorstel van het college om het productie-, handels- en leveringsbedrijf (hierna te noemen het productiebedrijf) van Essent te verkopen aan het Duitse energiebedrijf RWE.
Hoewel wij verre van enthousiast waren over het besluit van het college, hadden wij er node mee in willen stemmen, omdat de grootaandeelhouders (een aantal provincies en enige grotere gemeenten) al hebben aangegeven voor deze overname te stemmen. Nu meerdere fracties aangegeven hebben er ook grote moeite mee te hebben, is het college opdracht gegeven het voorstel aan te passen en tegen de fusie te stemmen.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie in de eerder genoemde commissievergadering.

Zoals in de inleiding van dit voorstel is weergegeven, moeten de energiebedrijven zich splitsen in een productie- en een netwerkbedrijf. Dat is beslist door de landelijke overheid. Wij betreuren die beslissing in hoge mate. Door nu de grote producenten van energie te verkopen aan het buitenland wordt onze afhankelijkheid van anderen vele malen groter. De zekerheid van levering van energie wordt minder. Waar dit in extreme gevallen toe kan leiden, hebben wij kunnen zien aan de problemen tussen Rusland en de Oekraïne.

Er wordt van diverse kanten geroepen dat energielevering geen overheidstaak is en al helemaal geen gemeentelijke. Ten dele onderschrijven wij dat. De zorg voor een ongestoorde energielevering is volgens ons wel degelijk een zorg voor de overheden. Wanneer de energievoorziening in gevaar komt, levert dat grote problemen op in de maatschappij. Dat ontwricht alles door onze ongekende afhankelijkheid van een ongestoorde energievoorziening. Positief is dan dat de netwerkbedrijven in elk geval nog in overheidshanden blijven.
Wij betreuren het echter dat Essent en Nuon niet tot een fusie van een Nederlands productiebedrijf konden komen.

Wanneer wij de berichtgeving een beetje volgen over de verkoop van aandelen Essent, dan blijkt daaruit dat de grote aandeelhouders al gekozen hebben voor verkoop. Wij kunnen dan wel een beetje tegen sputteren, maar wij verwachten daar weinig tot niets van. Als kleine aandeelhouder is de invloed van de gemeente Staphorst nagenoeg nihil.

Over RWE wordt niet echt positief geschreven als het gaat om de wijze van produceren. Het zou heel veel "smerige" productie hebben. Het is goed als gezamenlijke aandeelhouders daar op te wijzen. Duurzame productie, maar ook zoeken naar oplossingen voor het probleem van afval afkomstig uit kerncentrales moet een speerpunt zijn voor RWE.

Wij lezen bij de kanttekeningen en risico's ook nog iets over de cross border leases. Is bekend hoe groot die risico's zijn?

Wat betreft de financiën kunnen wij lezen dat verwacht wordt dat het vervallen dividend opgevangen kan worden door rente van de verkoopopbrengst en dividend en rente van het netwerkbedrijf Enexis. Daarbij worden verschillende rentetarieven gehanteerd. Wat is daarvan de reden?

Voorgesteld wordt om de verkoopopbrengst toe te voegen aan de reserve zonder bestemming. Gezien de hoogte van het vervallen dividend is dat verstandig. Op welke wijze kunnen wij er echter het beste voor zorgen dat dit geld niet uitgegeven wordt aan prestigeobjecten? Dat is voor ons een aandachtspunt. Natuurlijk beseffen wij dat wij daar als raad over beslissen.
Bij de stukken lag een concept Statenvoorstel van Overijssel wat ons aansprak. Daarin lazen wij: "Veiligstellen van een zodanig vermogen -aan te houden in risicomijdende vorm- dat daarmee de inkomsten uit dividend (dat wegvalt) worden veiliggesteld". Iets in dergelijke bewoordingen willen wij ook opgenomen zien in het raadsvoorstel van 21 april a.s. of als er een later raadsvoorstel komt over de besteding of reservering van de verkoopopbrengst.

Samengevat moeten wij concluderen dat de SGP niet staat te juichen bij verkoop van Essent. Helaas is dat de uitkomst van de door de landelijke overheid aangenomen splitsingswet energiebedrijven.
Na verkoop moeten wij er voor zorgen dat de opbrengst niet gebruikt wordt voor zaken die een nadelige invloed hebben op onze begroting.


Zoals hiervoor al is aangegeven waren de fracties bijna unaniem niet gelukkig met de verkoop van Essent. In eerste termijn waren de ChristenUnie en GB/VVD uiterst kritisch, kwam de PvdA tot dezelfde conclusie als de SGP en zou het CDA het collegevoorstel steunen. In de beantwoording van het college noemde de burgemeester als portefeuillehouder dat de gemeenteraad van Zwolle ook tegen verkoop was. Wel heeft zij de kanttekening gemaakt dat alsnog verkocht moet worden, wanneer tenminste 80% van de aandeelhouders voor verkoop stemt. Men ziet het namelijk niet zitten als kleine aandeelhouder te blijven zitten met een gering pakket aandelen tegenover grootaandeelhouder RWE.

Na overleg hebben de fracties in de Staphorster raad het college opgedragen het raadsvoorstel op dezelfde manier op te stellen als in Zwolle is gebeurd. Het aandelenpakket van Staphorst is zo klein dat de invloed binnen Essent al marginaal is en bij een eventuele overname door RWE wordt dat nog weer fors minder. De vrees leeft dat dan de waarde van de aandelen wel eens sterk kan dalen. De fracties vragen zich daarbij af of zij dan wel verantwoord omgaan met het kapitaal van de gemeente, zoals dat onder andere zit in het aandelenpakket van Essent. Hoewel het aandelen pakket slechts iets meer 0,02% van Essent bedraagt, vertegenwoordigt het op basis van het bod van RWE toch bijna € 1,6 miljoen euro. Het dividend van Essent over 2008 zal ongeveer € 96.000 worden. Op basis van de huidige rentestanden zal het wel moeilijk worden om dezelfde inkomsten aan rente te realiseren.

04-04-09
Wijzigen bestemming bedrijfsbebouwing Berggiersweg 8

Op 18 maart jl. is in de commissievergadering van Grondgebied al vrij uitvoerig gesproken over het veranderen/vernieuwen van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing ten behoeven van een houtbewerkingsbedrijf op het perceel Berggiersweg 8 te Staphorst. Het voorstel van het college was om er geen medewerking aan te verlenen. De leden van de commissie hadden in meerderheid aangegeven, dat hiervoor toch goed gekeken zou moeten worden naar het wel verlenen van medewerking aan een bestemmingswijziging.
Het raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 31 maart jl. luidde evenwel nog niets anders, dus geen medewerking verlenen. De fracties van CDA, ChristenUnie en SGP bleven van mening dat tot het uiterste gegaan zou moeten worden om positief te kunnen beslissen. Daarom hebben zij de besluitvorming verdaagd naar een volgende raadsvergadering.
Hieronder vindt u de bijdrage van Lubbert Talen namens de SGP-fractie in de eerder genoemde raadsvergadering.

Het gaat om het vestigen van een houtbewerkingsbedrijf in een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw. Voorgesteld wordt om medewerking te weigeren. In de commissie heeft onze fractie aangegeven moeite te hebben met dit voorstel. Op zichzelf is deze herbestemming namelijk precies wat wij voor ogen hebben, kleinschalige bedrijvigheid in zogenaamde Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (VAB´s).
Wat dat betreft kan het niet mooier.

Probleem is de woning. De aanvrager heeft niet de intentie hier direct te gaan wonen. Zijn schoonmoeder woont hier namelijk nog en heeft aangegeven er graag te willen blijven wonen. En volgens de letter van de wet kan dát nu net niet.
Onze fractie wil dit echter zien als een overgangssituatie. Er is hier misschien geen sprake van overgangsrecht in de betekenis van de bestemmingsplan-terminologie, maar nogmaals: Wie zien het als een overgangssituatie. Wij willen graag hebben dat alles geprobeerd wordt om hier een mouw aan te passen. Een enkel klein rimpeltje willen wij daarbij ook nog wel voor lief nemen.

Wij zouden graag zien dat de wethouder het voorstel terugneemt en alle mogelijkheden onderzoekt om te komen tot realisatie van deze herbestemming, terwijl mevrouw Mulder (de schoonmoeder) kan blijven wonen in het huis waar zij zoveel jaren gewoond heeft.

We willen twee zoekrichtingen aanwijzen:

1. Misschien kan er geluidsonderzoek gedaan worden naar de werkelijke geluidsoverlast of kan er een geluidsdempende scheidingswand aangebracht worden.
Wil de wethouder de mogelijkheden onderzoeken?

2. Anderzijds kan de reikwijdte onderzocht worden van het woordje 'noodzakelijk' bij de omschrijving van wat een bedrijfswoning is. Geldt die voorwaarde van noodzakelijkheid bijv. ook voor bedrijfswoningen op het industrieterrein? Wij kunnen ons dat niet voorstellen. In de praktijk worden bedrijfswoningen op het industrieterrein misschien wel gewenst door de kleinschaliger ondernemers, maar noodzakelijk lijken ze ons lang niet altijd. In dat geval geldt op het industrieterrein voor een bedrijfswoning dus meer een wens dan een noodzaak. Wij hebben daar overigens geen enkel bezwaar tegen.

In het Bestemmingsplan Buitengebied wordt wél uitdrukkelijk gesproken over 'noodzakelijkheid'. Wat is daar dan de reden van? Dit lijkt ons er ingezet te zijn om de bouw van meer woningen in het buitengebied zoveel mogelijk tegen te gaan. Daar kunnen wij ons goed in vinden.

Een nieuwe woning erbij is hier echter niet aan de orde. Het gaat om een bestaande woning, en een hier al gedurende vele jaren gehuisveste bewoonster. Is het mogelijk om in de voorschriften van het Bestemmingsplan Buitengebied op te nemen dat bij herbestemming van voormalige agrarische gebouwen tot industriebestemming de bestaande woning automatisch tot bedrijfswoning verklaard wordt, waarbij aanwezige bewoners/sters onder het overgangsrecht vallen of iets dergelijks? Kan de afdeling hier naar kijken? Wil de wethouder hier aan meewerken?

Het gaat bij dit soort herbestemmingen altíjd om maatwerk. Dan moet er een zekere speelruimte overblijven. Bij het invullen van saneringslocaties langs de Streek wil het college ook creatief omgaan met de regels. Wij wijzen dat niet op voorhand af. Zie onze medewerking aan de locaties Visscher en Hoeve.

Wij achten de bewoning van de bedrijfswoning door mevrouw Mulder niet noodzakelijk. Dat willen we best toegeven. Maar wij vinden het wel wenselijk.

Tenslotte willen wij nog opmerken dat raadslid J. Talen in de commissievergadering had gezegd dat de raad juist besloten had niet aan projectbesluiten mee te werken. Daarom zouden we nu met de weigering mee moeten gaan en later bij een aanvraag voor een partiële bestemmingsplanwijziging inhoudelijk op de zaak in moeten gaan.
Dit is niet juist. Weliswaar wenst de raad projectbesluiten om allerlei redenen te ontmoedigen. We doen dat door hoge leges te heffen. We kunnen projectbesluiten echter niet weigeren.

Bouwaanvragen die in strijd zijn met een bestemmingsplan worden automatisch tot projectbesluit verheven. Zo'n aanvraag mag dan gewoon inhoudelijk bekeken worden en het is niet zo dat die dan altijd afgewezen moet worden.

Omdat duidelijk geworden is dat de fracties van CDA, ChristenUnie en SGP alles uit de kast wilden halen om te bezien of medewerking mogelijk zou zijn, heeft de SGP bij monde L. Talen en mede namens het CDA en de CU voorgesteld om in de raadsvergadering van 31 maart nog geen beslissing te nemen, maar dit te verdagen tot een volgende raadsvergadering. Deze fracties betreuren het dat hierom gevraagd moest worden. In de commissievergadering was al duidelijk geworden dat de meerderheid aandrong op het verlenen van medewerking. Tussen commissie- en raadsvergadering was helaas niet aan het raadsvoorstel gewijzigd.

14-02-09
Aansluiting Staphorst op A28

Op 11 februari jl. is in de commissievergadering Grondgebied opnieuw gesproken over aansluiting van Staphorst op de A28. De raad had op 23 september 2008 besloten dat men akkoord ging met de nieuwe aansluiting op de A28 onder de voorwaarde dat de oprit Staphorst-Noord nog minimaal vijf jaar open zou blijven. De huidige minister van Verkeer en Waterstaat heeft dat, net als zijn voorganger, geweigerd. Die beslissing, én de mogelijke consequenties van de kredietcrisis van dit moment, heeft de meerderheid van het college ertoe gebracht dat zij het nu niet verantwoord vindt om te besluiten tot voorbereiding en/of uitvoering van een nieuwe aansluiting.
De SGP onderstreept de mening van het college dat die nieuwe aansluiting een goede, duurzame oplossing kan zijn voor verkeerskundige problemen. Ook vragen wij ons af of juist nu geen investeringen doorgevoerd moeten worden die de mensen aan het werk kunnen houden. Daarnaast denken wij dat het wellicht mogelijk is het project nu te kunnen realiseren voor minder geld. Wel zou daarover dan op korte termijn opnieuw onderhandeld moeten worden met Rijkswaterstaat.
Hieronder vindt u de bijdrage van Lubbert Talen namens de SGP-fractie in de eerder genoemde commissievergadering.

Voorzitter, voor ons ligt een schrijven van het college, waarin 2 conclusies getrokken worden. De eerste conclusie is dat een oplossing conform de combivariant een duurzame oplossing is voor de verkeerskundige problemen in Staphorst op de middellange termijn. Dit is een goede conclusie, het zal ook fijn zijn dat de fracties zich vanavond achter de notitie opstellen en dat we gezamenlijk in de breedte van de raad deze conclusie zullen beamen.

Het is immers een goede variant.
1. Spreek maar met de ondernemers.
2. Spreek maar met de verkeersbrigadiers.
3. Spreek maar met de transporteurs.
4. Denk na over het voortbestaan van de melkfabriek in Rouveen.
5. Denk na over het ontlasten van de streek. De streek is toch langzamerhand een woongebied?

Eigenlijk is deze eerste conclusie ook de belangrijkste. Een besluit over de A28 behoort immers te worden genomen vanwege het nut en noodzaak voor de leefbaarheid van Staphorst. Daar moet het om gaan bij de discussie. Om het verkeer in de toekomst in goede banen te leiden, behoort de basis van de verkeersafwikkeling in orde te zijn. Die basis is gelegen in een goede aansluiting op de belangrijkste verkeersader die door de Gemeente Staphorst heenloopt, de A28. Na jaren van ideeën, onderzoek, overleg, voorstellen en debat bestaat eindelijk een vergaand inzicht en instemming over de noodzaak van een nieuwe aansluiting van Staphorst op de A28. Het is voluit winst, dat het college unaniem voorstander is van de zogenoemde middenvariant. Deze aansluiting biedt een duurzame basis voor het toekomstige verkeersontsluiting van Staphorst.

Er is echter ook een andere conclusie. "Het is gezien de onzekere financieel-economische situatie nu niet verantwoord te besluiten over de voorbereiding en/of de uitvoering van deze variant". Dat wekt vragen op:
1. De uitvoer zal plaatsvinden in 2012. Hoe weet het college op dit moment dat er dan een onzekere financieel economische situatie is?
2. Waarom vraagt de rijksoverheid en de VNG aan de gemeenten te blijven investeren en noemt daarbij de investeringen in de infrastructuur met name?
3. Zal het soms zijn dat wanneer alle gemeenten net zoals nu aan ons voorgesteld wordt grote plannen in de ijskast zetten dat we daadwerkelijk de economische recessie nog erger maken?
4. Waarom hebben we zoveel geld gespaard voor de ontsluiting en zetten dit geld juist tijdens een recessie niet in? Het is geld van de burger, wat toch in slechte tijden ingezet moet worden.
5. Zouden we nu niet wat over de kosten kunnen handelen met RWS. Juist nu. Niet over een maand of over jaar. Nu.

Voor de nieuwe aansluiting op de A28 is jarenlang geld opzij gezet. Bij zowel de besluitvorming over de A28 als de uitvoering ervan zijn eveneens jaren gemoeid. Het is te verwachten dat in de loop van de jaren tijden van economische voorspoed en tijden van economische tegenspoed zich afwisselen. Vanzelfsprekend dient er een gedegen financiële onderbouwing te zijn. Maar dat is wat anders, dan blindvaren op een paniekreactie vanwege de waan van de maanden. Het afzien van de keuze voor een nieuwe aansluiting wordt helemaal ongeloofwaardig, wanneer het geld voor andere projecten zou gaan worden aangewend.

Bovendien is het ook nog eens zo, dat een besluit om de voorbereidingen te treffen voor de nieuwe aansluiting alle mogelijkheden open laat om de uitvoering te laten plaatsvinden op een gunstig moment. Wij wisten enkele maanden geleden niet, hoe de situatie er nu voor zou staan. Wij weten nu niet, hoe de situatie over enkele maanden zal zijn. Dan weten wij zeker niet, hoe de gemeentelijke financiën er over enkele jaren uitzien. Bovendien is het ook nog eens zo, dat economisch laagtij in het algemeen een gunstig klimaat schept voor aanbestedingen.

Met de nieuwe aansluiting van Staphorst op de A28 is de toekomst van de gemeente gemoeid. We hebben het over de leefbaarheid van De Streek. We hebben het over de bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen. We hebben het over de veiligheid van onze kinderen. In deze raadsperiode kan een krachtig gemeentebestuur een weloverwogen keuze maken voor de toekomstige verkeersinfrastructuur. Ook ten aanzien van dit onderwerp heeft de SGP een standvastige koers gevolgd. U hoeft niet te vrezen, dat wij gaan draaien. Durven wij als raad deze noodzakelijke stap te nemen, of gaan wij ons angstig onder de paraplu van de kredietcrisis verschuilen?

Tot besluit enkele vragen aan het college:

1. Hoe kan het college op dit moment al beweren dat er op het moment van de uitvoering van de nieuwe aansluiting over enkele jaren een onzekere financieel-economische situatie zal zijn?
2. Waarom gaat het college voorbij aan de oproep van zowel het Rijk als de VNG als overheid een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de economische crisis door te investeren in infrastructuur?
3. Waarom heeft het college de financiële situatie niet aangegrepen door uitgerekend nu onderhandelingen aan te gaan met Rijkswaterstaat?
In tweede termijn hebben we benadrukt, dat we voor het verder maken van de voorbereidingen zijn, zodat we op een gunstig moment het project kunnen uitvoeren. Ook de SGP fractie vindt het niet verstandig om op dit moment 8 miljoen uit te geven.

14-02-09
Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement

Op 10 februari jl. is in de commissievergadering Inwonerszaken gesproken over de opgestelde Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement. Het is de eerste keer dat die opgesteld is en vloeit voort uit de Financiële Verordening van onze gemeente. Het is een heldere nota geworden.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie in de eerder genoemde commissievergadering.

Ter bespreking en vaststelling is ons aangeboden de Nota Weerstandsvermogen & Risicomanagement. Het is een heldere, goed leesbare nota waarvoor onze dank.

Zeker in deze turbulente, financieel onzekere tijd is het goed om de risico´s in beeld te brengen. In de nota is duidelijk weergegeven dat onze gemeente beschikt over voldoende weerstandsvermogen (zie blz. 20).

Op blz. 6 is aangegeven dat wij kunnen kiezen uit twee opties hoe omgegaan kan worden met de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Wij kunnen ons vinden in de keuze voor optie 2, dat is verwijzen naar deze nota en actualiseren en verantwoorden in de jaarlijkse begroting.

Op pag. 10 wordt een beleidskeuze gemaakt voor categorie C (ratio weerstandsvermogen > 1,0 en < 1,4). Dat wordt gekwalificeerd als voldoende. Wij waren die mening ook toegedaan. Wij hadden 's middags echter een rondrit door de gemeente over recreatie en toerisme. Met collega Messchendorp spraken wij toen ook kort over de nota die nu aan de orde is. Als raad hebben wij afgesproken dat de algemene reserve ongeveer € 200 per inwoner zal bedragen. Dat komt neer op circa 3,2 miljoen euro en een ratio van ruim 2,6. De keuze voor een weerstandsvermogen tussen de 1,0 en 1,4 is daarmee in tegenspraak. Daarom hebben wij ook voorgesteld niet te kiezen voor categorie C maar A (> 2,0 met de kwalificatie uitstekend). Daarmee houden wij ons aan de gemaakte afspraken.

Uiteindelijk blijkt aan de hand van de gegevens dat wij een weerstandsvermogen hebben van 10,8 (of moet het niet zijn 8,9?) wat als uitstekend is aan te merken. Wij hadden een vraag gesteld of die 10,8 wel juist was. Daarop is geantwoord dat dit inderdaad niet juist was. Het moest zijn 8,9 maar de bijbehorende kwalificatie blijft ook dan nog uitstekend.

Het is verder een goed dat wij ons ook als gemeente bewust zijn van de risico´s die wij kunnen lopen. Er zal wat formeler omgegaan worden met risicomanagement en dat is goed. Zoals wij in dit stuk lezen zal dat een vast onderdeel worden van voorstellen aan het college en de raad. Wij vinden dat een goede oplossing voor verdere bewustwording.
Wij vinden het verder terecht dat voorgesteld wordt de taak van het risicomanagement neer te leggen bij de afdeling financiën.

Samengevat zijn wij dus van mening dat hiermee een goede nota is gemaakt over weerstandsvermogen en risicomanagement.

29-01-09
Beginnen of vervolgen; SGP in debat

Debatteren kun je leren was de slogan vorig seizoen bij de studie- en jongerenvereniging van de SGP. En inderdaad bleek soms tot verrassing van de personen zelf dat het waar was. Onwennige praters werden vlotte, bedreven debaters. Ook dit seizoen wil de studievereniging zich weer bezig houden met het debat. Op D.V. vrijdagavond 6 februari vindt de eerste avond plaats. Dhr. L. Mulder hoopt kort een gedeelte van de theorie te behandelen, waarna al gauw zal worden overgegaan tot de praktijk van het debatteren. Volop ruimte voor beginners, om zichzelf te leren kennen in het debat. Daarnaast voor deelnemers van het vorige seizoen gelegenheid voor een vervolg. Deelnemers en belangstellenden van harte welkom. Om 20.00 uur inloop en 20.15 uur aanvang.

08-01-09
Dhr. G. J. Westhoff over Joodse werkkampen in Staphorst

Op dinsdagavond 20 januari hoopt de studievereniging van de SGP haar jaarlijkse ledenvergadering te houden, met aansluitend om 20.45 uur een openbare avond waarin dhr. G.J. Westhoff hoopt in te gaan op de Joodse werkkampen in Staphorst. In dit stukje geschiedenis hebben Staphorst en Rouveen een duidelijke plaats in de nationale en internationale geschiedenis. Geschetst wordt op welke bijzondere wijze het onderzoek plaats vond. O.a. hoe de informatie via de leerlingen en hun grootouders vanuit de haarvaten van de Staphorster samenleving naar boven is gekomen. Belangrijk is ook te zien welke invloed de aanwezigheid van de joodse mannen in de werkkampen heeft gehad op de geschiedenis en ontwikkeling van Staphorst. Daaraan gekoppeld stellen we de vraag de vraag hoe actueel deze geschiedenis uit 1942 nu nog is. Het gepleegde onderzoek heeft veel aandacht gehad, mede door de bekroning met de provinciale onderwijsprijs. Leden worden om 20.00 uur in de Prins Mauritsschool aan de Gemeenteweg 326 verwacht. Belangstellenden zijn om 20.45 uur hartelijk welkom.

 

 

 

terug >>