Archief 2008 Archief 2007
     
Uit de pers 2008    

- Locatie dienstencentrum
- Wegenbeheersplan 2009-2012
- Budget oplossen jeugdoverlast bij dienstencentrum
- L. Kisteman nieuw raadslid SGP
- Raadslid Brakke treedt terug
- Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio IJsselland
- Kunstroute IJhorst-De Wijk
- Project Andere Overheid/digitale dienstverlening
- Aansluiting Staphorst op de A28
- IN MEMORIAM DE HEER H. KROLL
- Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening
- Aansluiting Staphorst op de A28
- Verzelfstandiging Scala Centrum voor de kunsten
- Bespreking en besluitvorming kadernota 2009
- Bespreking jaarrekening 2007
- Algemene beschouwingen 2008
- Voorontwerp bestemmingsplan zandwinning Hooidijk
- Evenementenbeleid
- Kadernota Buitengebied
- Rapportage De staat van de Gemeente
- Vorming Veiligheidsregio IJsselland
- Fotoverslag debattrainingsavond op 7 maart
- Uitvoering gezinscoaching
- Deelname in VIS 2 (Vangnet Informatie- en Samenwerkingssysteem)
- Aanvraag nieuw budget zwembad "De Broene Eugte"
- Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
- Verkeersveiligheidsmaatregelen rondom Punthorst
- Afrekening verbouw Prins Mauritsschool
- Bespreking jaarplan 2008 Team Horst en Waterland
- Veiligheidsregio IJsselland/IJssel-Vecht i.o.
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
- Herinrichting Gemeenteweg en Markt
- Wijzigen beleidsnotities
- Bebouwing locatie Mussche, Kastanjelaan
- Gebouwenbeheersplan en vervanging haag begraafplaats
- Nota 'verbonden partijen'
- Huisvesting brandweer en buitendienst
- Startersnotitie

27-12-08
Locatie dienstencentrum

Op 2 december jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken gesproken over het voorstel van het college om in te stemmen met handhaving van het dienstencentrum op de huidige plaats. Alleen de SGP-fractie heeft zich op dat moment uitgesproken voor handhaving van het dienstencentrum op die plaats. De andere fracties wilden op voorhand al meer inzicht hebben in de behoefte aan ruimte in een dienstencentrum, de financiële gevolgen en bijvoorbeeld een afweging van de voor- en nadelen van eventuele andere locaties voor een dienstencentrum.
Op 16 december jl. is in de raadsvergadering opnieuw gesproken over dit onderwerp. Uiteindelijk hebben alle fracties gezamenlijk een amendement ingediend waarin uitgesproken wordt "in te stemmen met planvorming voor een dienstencentrum waarbij de huidige locatie richtinggevend is".
Hieronder vindt u de bijdrage van Klaas Slager de SGP-fractie in de eerder genoemde raadsvergadering na een korte toelichting op het raadsvoorstel.

Na de kritische opmerkingen van de meeste fracties heeft het college allereerst aangegeven hoe men tot dit voorstel is gekomen. Er is sprake van geweest dat op de locatie van het huidige dienstencentrum de uitbreiding van zorgcentrum De Berghorst met 30 verpleeghuisbedden zou komen. Nu echter besloten is dat die uitbreiding gerealiseerd zal worden aan de noord- en oostzijde van De Berghorst blijft de bestaande locatie beschikbaar voor het dienstencentrum. Dat kan zijn in de vorm van renovatie van het huidige gebouw. Ook uitbreiding kan aan de orde komen en eventueel kan zelfs nieuwbouw de meest gewenste optie zijn. Juist daarom wil het college van de raad een uitspraak dat de locatie waarop het dienstencentrum staat daarvoor ook in de toekomst beschikbaar blijft. Dan zal een programma van eisen opgesteld worden en een schatting gemaakt worden van de investeringskosten. Alle opties zijn dan nog open. Wel kan het college dan verder met planontwikkeling voor het toekomstige dienstencentrum op de huidige locatie aan de Ebbinge Wubbenlaan, hoek Berkenlaan.

De inbreng van Klaas Slager in de raadsvergadering luidde als volgt.
Tijdens de behandeling van dit agendapunt in de laatste commissievergadering vroegen meerdere commissieleden zich af: Waar zijn we mee bezig en hoe moet dat allemaal gestalte krijgen. Zelfs werd het idee geopperd: We gaan toch ook niet vragen: "Zullen we de Gemeenteweg verleggen of zullen wij hem laten waar hij ligt?" Wat een onzin.
Door al de mitsen en maren heen is het standpunt van de SGP-fractie niet veranderd. Wij blijven er bij dat de beste locatie voor een dienstencentrum de huidige locatie is. En dan is het ook goed dat daar op dit moment toe besloten wordt. We gaan toch ook geen tekening van een huis maken voordat de plek van het te bouwen huis bekend is.
Wel kunnen wij het college nu wat kaders meegeven. Waar moet een dienstencentrum volgens de SGP fractie aan voldoen. Ten eerste moet het op een centrale plaats liggen die goed bereikbaar en bekend is. Dat is hier het geval.
Ten tweede moet er genoeg parkeergelegenheid zijn. Ook dat is goed aanwezig met de parkeerplaats bij de Gereformeerde kerk 'De Bron' aan de overkant van de weg. In de derde plaats moet er genoeg ruimte zijn voor de realisatie van de voorziening, zodat er voldoende ruimte is voor de vraag naar ruimte die er is. Wij zien nu ook dat de units die er bij geplaatst zijn een verkeerde aanzuigende werking hebben. Naast de vele ouderen onder meer uit de Berghorst kunnen ook zeker de jongerenwerkers vanuit deze voorziening werken. Een jeugdhok is hier niet op zijn plaats.

Een zelfstandig dienstencentrum op de huidige locatie biedt ook nog meer voordelen:
De leefbaarheid van Noord wordt hierdoor bevorderd, nadat twee basisscholen en straks ook de huisarts uit Noord zijn vertrokken.
Juist de leefbaarheid vindt de SGP heel belangrijk.
Door op de huidige locatie te blijven hoeft er ook geen aanslag gedaan te worden op het mooie stukje groen van Noord: het rosarium. Kortom waarom kiest de SGP voor de huidige locatie:
1. de goede omgeving (bekend);
2. goede parkeergelegenheid;
3. ruimte om te bouwen;
4. het rosarium hoeft niet te wijken voor een dienstencentrum;
5. ook heel belangrijk: De leefbaarheid van Noord wordt hiermee meer behouden.

Dus college, ik zou zeggen, maak er wat van, wij vinden het een goed plan!

10-12-08
Wegenbeheersplan 2009-2012

Op 25 november jl. is in de raadsvergadering gesproken over het vaststellen van het wegenbeheersplan 2009-2012.
In de commissievergadering van 12 november jl. was al uitgebreid gesproken over het verharden van bermen met bermmix. De SGP vindt dat geen goede manier van bermverharding. Meerdere fracties hebben hierover dezelfde mening. Het was een proef, maar niet voor herhaling vatbaar. In de toekomst kan de financiering van het wegenonderhoud een probleem opleveren. Wij vinden het echter voorbarig om daar nu al vergaande conclusies aan te verbinden. Ook in de achterliggende jaren is meerdere keren gebleken dat er meevallers waren met de geraamde onderhoudskosten. Daarnaast is het in de afgelopen periode mogelijk geweest om extra stortingen te doen in de reserve Verkeersinfrastructuur.
Hieronder vindt u de bijdrage van Lubbert Talen namens de SGP-fractie in de eerder genoemde raadsvergadering.

We zijn content met het feit dat er een wegenbeheersplan is en opnieuw komt. Hiermee kunnen wij op rationele wijzen onze wegen beheren en niet ad-hoc op het moment dat er een klager komt.

Er zijn enkele onderwerpen in de commissie besproken, die we niet terugvinden in het voorliggende wegenbeheersplan.

1. Als eerste hebben we de toezegging van de wethouder gekregen, dat bermmix niet meer toegepast wordt. We hebben ons over de bermmix in de commissie buitengewoon negatief uitgelaten, en terecht. We hebben hier en daar wat geprobeerd, maar het is nergens een succes. Zomers stuift het. En in de andere jaargetijden wanneer het regent komen er zachte plaatsen ter plekke waar het water wat langer blijft staan. Na enkele weken nat weer ontstaan er diepe kuilen. Het wegbeeld wat we nu krijgen bij bermmix ziet er slecht uit. Wanneer we bijvoorbeeld langs de Staphorster Grote Stouwe rijden ziet het er echt niet uit, met al die doodse bermen. Ook is de bermmix aan de Spoordijk genoemd. De donkere dagen komen weer aan en er moet actie ondernomen wordt. Op dit moment is er een verval van minstens 10 cm. Wat betreft de berm van de Spoordijk hebben we de toezegging van de wethouder gekregen dat er op korte termijn voor de winter nog een laag bermmix overeen gespoten wordt, en dat volgend jaar een plan gemaakt wordt, hoe deze berm echt veilig te maken zonder bermmix.

2. Wat ook besproken is, is het plan om de functie van bepaalde wegen opnieuw onder de loep te nemen. We hadden in de commissie Geezenland genoemd als weg, die een van oorsprong zuivere agrarische bestemming, nu ook voor een stukje ontsluiting gaat zorgen. Wethouder Brand heeft in de commissie toegezegd dat de betreffende weg van een bermverharding voorzien wordt, maar ook dat we volgend jaar meerdere wegen met een veranderende functie zullen gaan bekijken. Wellicht met een korte tour langs of over deze wegen. Zodat we als raad zullen meebeslissen over de functie. Dit is natuurlijk ook van belang voor de prioriteit qua onderhoud.

3. Een kleine onderhoudsachterstand zoals genoemd op pagina 15 is voor ons niet erg. We doen het niet slecht, we hoeven ook niet eerder te gaan onderhouden dan nodig. Bij de afgelopen aanpak van de Klaas Kloosterweg hebben we toch wel verschillende vragen gekregen, waarom deze nu al aangepakt wordt. In het verleden kregen we deze vragen niet. Ik denk dat de goede uitleg is dat tijdig onderhoud voorkomt dat er gaten in het wegdek ontstaan, waardoor de ondergrond/fundering ook aangetast wordt en daarmee het onderhoud het veelvoudige kost van de kosten zoals deze nu daar liggen.

4. Qua financiën blijven we het belangrijk vinden dat we de kosten zo veel mogelijk uitsmeren over de jaren. Dus geen jaren met pieken, en een jaar met veel achterstand, dan het jaar erop niet meer doen dan begroot. Daarmee houd je de kosten en de ambtelijke inspanning onder controle,

We gaan, met inachtneming van de toezeggingen, akkoord met het voorliggende wegenbeheersplan.

10-12-08
Budget oplossen jeugdoverlast bij dienstencentrum

Op 25 november jl. is in de raadsvergadering gesproken over het beschikbaar stellen van een budget van € 10.000 voor het verminderen van de overlast door jongeren bij het dienstencentrum in Staphorst.
In eerste instantie was er, net als in de commissievergadering op 11 november jl., nog geen concreet plan. Daarom heeft de SGP-fractie (en ook het CDA) in de raadsvergadering nog niet direct ingestemd met het beschikbaar stellen van het gevraagde bedrag.
In de beantwoording heeft wethouder Hutten toch diverse zaken opgesomd als aanpak voor dit probleem op de korte termijn. Na die toelichting heeft de raad unaniem ingestemd met het voorstel.
Hieronder vindt u de bijdrage van Hendrik Troost namens de SGP-fractie in de eerder genoemde raadsvergadering.

Een zeer vervelend gebeuren, overlast rond het dienstencentrum.
Overlast voor de buurt, voor de omwonenden, terwijl gezien de locatie de kans bestaat dat het jongerenwerk er op aangekeken wordt. En dat zouden wij zeer onterecht vinden.
Zoals ook al verwoord is en besproken tijdens de commissievergadering, is de SGP-fractie van mening dat dit zo snel mogelijk moet worden opgelost.
Hoewel vorig jaar besloten is, dat de units op deze locatie van tijdelijke aard zou zijn, moeten we niet accepteren dat er overlast ontstaat.

Er wordt een krediet gevraagd van 10.000 euro zonder concreet plan.
Wij zijn, zoals ook verwoord in de commissie, van mening dat we dat naar de burgers toe niet kunnen verantwoorden.
Wanneer er een plan komt, bijvoorbeeld meer verlichting of andere maatregelen om de locatie als hangplek te ontmoedigen mag dat van ons als SGP-fractie best een paar euro kosten, maar nogmaals: geen budget zonder duidelijke plannen.

Omdat de SGP en het CDA na de commissievergadering nog niet van gedachten veranderd waren, was er dus ook in de raadsvergadering nog geen meerderheid voor het collegevoorstel. Daarom kwam wethouder Hutten in zijn beantwoording nu toch met een opsomming van punten om de overlast aan te pakken.
Hij gaf duidelijk aan dat het een ontmoedigingsplan moet worden. Er zal extra verlichting komen (gedacht wordt aan de oprit naar het dienstencentrum), het snoeien van grote struiken en heggen. Dit zal moeten leiden tot meer sociale veiligheid, meer zicht op de jeugd en een ontmoediging van het "hangen".

De fracties van Gemeentebelangen/VVD en PvdA hebben in deze raadsvergadering nog een motie ingediend waarin het college opgedragen wordt om te komen met een plan van aanpak voor de jeugdproblematiek. Deze fracties willen extra faciliteiten voor het jeugdbeleid, uitbreiding activiteiten van de jongerenwerkers en een algemeen jeugdhonk.
Het college ontraadde die motie omdat de activiteiten die daarin genoemd worden, nog totaal niet te overzien zijn. De fracties van SGP, CU en CDA hebben om die redenen ook tegen de motie gestemd, waarmee die dus is verworpen.

20-11-08
L. Kisteman nieuw raadslid SGP

De heer L. Kisteman van de Punthorst hoopt de plaats in te nemen van de heer J. Brakke, die onlangs heeft aangegeven - om persoonlijke redenen - terug te treden als lid van de gemeenteraad. Brakke hoopt afscheid te nemen tijdens de gemeenteraadsvergadering van D.V. dinsdag 25 november. De heer Kisteman zal hoogstwaarschijnlijk beëdigd worden tijdens de gemeenteraadsvergadering op D.V. dinsdag 16 december.
Volgens de kieswet komen na het terugtreden van een raadslid de eerstvolgende personen op de lijst aan de beurt voor opvolging. De heren K. Bijker en J. Kuijers hebben zich - om hun moverende redenen - niet beschikbaar gesteld om deze vacature in te vullen.
De heer L. Kisteman is 58 jaar oud, gehuwd en vader van 6 kinderen.
Hij is agrariër en tevens diaken in de Hersteld Hervormde Gemeente Rehoboth te Nieuwleusen. Bestuur en fractie wensen hem Gods zegen en wijsheid toe bij deze nieuwe verantwoordelijkheid, die hij op zich hoopt te nemen.
Het bestuur is dankbaar dat met de komst van de heer Kisteman de vacature in de fractie op zo'n korte termijn kan worden ingevuld.

11-11-08
Raadslid Brakke treedt terug

De heer J. Brakke, lid van de gemeenteraad te Staphorst, heeft besloten zijn raadslidmaatschap te beëindigen. Hij is raadslid geweest namens de SGP sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Vanwege persoonlijke omstandigheden stelt hij zijn zetel ter beschikking. Het bestuur en de fractie van de SGP respecteren zijn beslissing. We zijn hem dankbaar voor het werk dat de heer Brakke als fractielid en daarvoor als bestuurslid heeft mogen doen. Het bestuur hoopt binnenkort te kunnen meedelen wie de opengevallen plaats zal innemen.

11-10-08
Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio IJsselland

Op 7 oktober jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken gesproken over het aangaan van een gemeenschappelijke regeling voorde oprichting van de Veiligheidsregio IJsselland per 1 januari 2009. De behandeling van het wetsvoorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer. Daarom hebben wij aangegeven er moeite mee te hebben deze regeling nu aan te gaan.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie in de eerder genoemde commissievergadering.

Het afgelopen jaar hebben wij al diverse keren gesproken over de op te richten veiligheidsregio.
Verschillende knelpunten die er waren, bijvoorbeeld ook ten aanzien van de brandweervrijwilligers, zijn opgelost.
Nu wordt ons gevraagd in te stemmen met het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio IJsselland. Op dit moment moeten wij echter constateren dat het wetsvoorstel Veiligheidsregio's nog steeds niet behandeld is door de Tweede en Eerste Kamer. De voorzitter van het Veiligheidsberaad, de heer Th. de Graaf, burgemeester van Nijmegen, zei in een speech op 18 september jl. dat het nog wel een tijdje kan duren voordat de wet van kracht is.

Juist daarom hebben wij op dit moment moeite met het aangaan van een gemeenschappelijke regeling. Stel dat in de wet door de nog te voeren besprekingen nog weer heel andere inzichten naar voren komen. Misschien willen wij, of het bestuur van de Veiligheidsregio in oprichting, dan de gemeenschappelijke regeling ook wel heel anders vorm geven.

Wij hebben al vaker aangehaald dat de oprichting van de veiligheidsregio's enerzijds nuttig kan zijn. Veiligheid loopt niet precies langs gemeentegrenzen en houdt dar ook niet op. Anderzijds zijn wij nog steeds van mening dat oprichting hiervan teveel gebaseerd is op een aantal zware incidenten in het verleden, denk aan Volendam en Enschede.
In het afgelopen jaar is er ook veel over gediscussieerd of de brandweercommandanten wel of niet in regionale dienst zouden moeten komen. In IJsselland lijkt het erop dat nagenoeg alle gemeenten inmiddels instemmen met het overgaan van de plaatselijke brandweercommandanten in regionale dienst. Vervolgens zullen zij weer "teruggedetacheerd" worden naar de gemeenten.

De SGP-fractie had liever nog een wat andere oplossing gezien en wil die hier ook noemen. Het is namelijk zo, dat er nogal wat verschil zit in grootte van de korpsen, waaraan de commandanten leiding geven. Zwolle, Deventer, Hardenberg en Kampen-Steenwijkerland hebben een veel groter aantal inwoners waarvoor zij de veiligheid moeten waarborgen. Daarnaast hebben die korpsen op de eerste uitruk ook beroepspersoneel zitten. Dat is een heel andere situatie dan in de overige (DOORSZ) gemeenten met alleen vrijwilligers voor het uitrukken. Om de DOORSZ gemeenten een gelijkwaardige partner te laten zijn in het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio zijn wij ervoor dat deze gemeenten een cluster zouden gaan vormen en een gezamenlijke clustercommandant zouden benoemen. Deze commandant zou dan in de veiligheidsregio de belangen van de kleine(re) gemeenten goed kunnen behartigen. De huidige commandanten zouden dan in dienst van de gemeenten kunnen blijven, of uiteraard kunnen solliciteren naar de functie van clustercommandant. Dat dit geen vreemde constructie is, konden wij bijvoorbeeld afgelopen week ook lezen in Binnenlands Bestuur. Daarin vroegen de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden ook een clustercommandant.

Hoe beoordeelt de burgemeester als portefeuillehouder deze suggestie?

In het voorstel wordt er verder op gewezen dat het de bedoeling niet is om de gehele brandweer te regionaliseren. Wij ondersteunen dat. Echter, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil de gehele brandweerorganisatie regionaliseren. Zij stelt daarvoor aanzienlijke subsidies beschikbaar. IJsselland zal dit dan mislopen. Wij vinden dat de Veiligheidsregio IJsselland de minister tot het uiterste moet proberen te overtuigen van de goede werking van de door hen voorgestane structuur en daarvoor ook subsidie binnen te halen. Tot nu toe zijn de pogingen niet gunstig. Mocht dit onverhoopt zo blijven, dan moeten wij ons echter niet laten verleiden door de mis te lopen subsidie.

In de commissievergadering was er alleen bijval van het CDA voor ons voorstel voor een clustercommandant. De heer Vedder van de ChristenUnie gaf aan dat wat hen betreft Staphorst zelfs wel mee had mogen gaan met de regionalisering van de brandweer zoals de minister voorstaat. Dat zou betekenen dat de vrijwilligers ook in regionale dienst zouden komen.
Gemeentebelangen/VVD en PvdA waren van mening dat wij te laat zijn met ons voorstel. Jan Talen zei zelfs dat wij bij eerdere behandelingen hadden zitten slapen. Wij hebben aangegeven dat dit absoluut niet het geval was. In het voorjaar van 2008 ging het echter over de komende ontvlechting van de Regio IJssel-Vecht. (Dit betekent dat de regionale brandweer en de Grootschalige Hulp bij Ongevallen en Rampen -GHOR- uit de Regio IJssel-Vecht genomen én in de nieuw op te zetten Veiligheidsregio ondergebracht zullen worden.) Maar het ging toen niet over de structuur van de Veiligheidsregio en in dit voorstel juist wel. En die structuur moet op orde zijn. Dan hebben wij het niet over personen, dat staat er los van.
In de 2e termijn van beantwoording heeft de burgemeester aangegeven, dat er geen Dagelijks Bestuur meer zal komen van de vier grote gemeenten. Dat is in elk geval voor ons een winstpunt. Voor de standpuntbepaling in de raadsvergadering nemen wij deze toezegging mee in onze overwegingen.

11-10-08
Kunstroute IJhorst-De Wijk

Op 7 oktober jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken gesproken over het verstrekken van een startsubsidie van € 5.000 aan de Stichting Kunstroute IJhorst-De Wijk. Wij zouden ermee ingestemd hebben wanneer deze route niet open zou zijn op zondag. Dat is echter wel het geval. Om die reden hebben wij aangegeven er tegen te stemmen.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie in de eerder genoemde commissievergadering.

Volgens de stukken is de kunstroute voortgekomen uit oproepen in de bijeenkomsten 'Samen over de Reest'. Onze fractie ziet echter weinig verband met dat project. Toch zouden wij de kunstroute het voordeel van de twijfel gegund hebben ware het niet dat voor openstelling van deze route nadrukkelijk is gekozen voor de donderdag tot en met de zondag. Juist om de openstelling op zondag kan onze fractie niet instemmen met het verlenen van een financiële bijdrage.

In de commissievergadering is gebleken dat ons standpunt door geen van de andere fracties gedeeld wordt. Daarom zullen wij in de komende raadsvergadering bij de besluitvorming een stemverklaring afleggen waarom wij tegen dit voorstel zijn.

11-10-08
Project Andere Overheid/digitale dienstverlening

Op 7 oktober jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken gesproken over het beschikbaar stellen van een bedrag van € 70.000 voor uitvoering van het project Andere Overheid/digitale dienstverlening. De Rijksoverheid vraagt de gemeenten daar uitvoering aan te geven. In deze tijd kunnen wij niet meer om verdere digitalisering heen. Wij stemmen ermee in het voorgestelde bedrag beschikbaar te stellen.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie in de eerder genoemde commissievergadering.

Digitale dienstverlening gaat een steeds prominentere plaats innemen in de bedrijfsvoering. Voor diverse eenvoudige zaken kan dit zondermeer leiden tot meer ruimte voor meer aandacht vragende zaken in de toekomst. Echter krijgen wij hierdoor op allerlei terreinen wel te maken met steeds minder directe communicatie tussen de mensen onderling. Dat vinden wij zeker een verschraling.
Na deze kanttekening willen wij dit onderwerp toch positief benaderen. Er moet structuur aangebracht worden in de lappendeken van allerlei ontwikkelingen. Daaraan kan de uitvoering van het project Andere Overheid/digitale dienstverlening bijdragen.
Een punt van aandacht hierbij moet zeker zijn de kwetsbaarheid van de organisatie. Wanneer wij meer gaan doen aan digitalisering, moet de kwaliteit en actualiteit van de aangeboden informatie en formulieren gewaarborgd zijn. Wordt daaraan bijvoorbeeld in DOORSZ verband ook aandacht aan geschonken? Kan het college daar informatie over verstrekken?

In het stuk staat ook dat de gemeentelijke website geoptimaliseerd moet worden. Dat past, denken wij goed in dit plan. Dit noemen wij even omdat wij de afgelopen week in het blad Digitaal Bestuur lazen dat bijvoorbeeld ook overheden niet zo vaak nieuwe websites moeten maken, maar hun tijd, energie en geld beter kunnen inzetten voor het voortdurend verbeteren van bestaande websites.

Op de leeskamer lag ook het groeimodel digitale dienstverlening. Daarin lazen wij onder andere ook over het stimuleren en verbeteren van de Raadsledensite. Verbetering van de zoekfunctie om iets over oudere zaken te kunnen vinden, zou heel goed zijn. Er staat ook even genoemd dat wij de relevante stukken nog per post ontvangen. Wij willen dat vooral ook zo houden. Wij moeten er niet aan denken dat wij alles via de computer moeten lezen en zelf uitprinten. Achtergrondinformatie via de Raadsledensite opzoeken prima, maar commissie- en raadsstukken willen wij gewoon op papier ontvangen.

Met de voorstellen zoals die bij dit agendapunt aan ons worden gedaan, kunnen wij, met inachtneming van de hiervoor gemaakte opmerkingen, instemmen.

27-09-08
Aansluiting Staphorst op de A28

Op 23 september jl. is in de raadsvergadering een besluit genomen over een nieuwe aansluiting van Staphorst op de A28. Hoewel in het verleden door de vorige minister van Verkeer en Waterstaat, en door Rijkswaterstaat, duidelijk gezegd is dat de huidige op- en afrit in Staphorst-Noord dan gesloten moeten worden, wordt een uiterste poging gedaan op dit alsnog te voorkomen. De raadsfractie van het CDA was de laatste tijd volop bezig om staten- en kamerleden van hun partij te overtuigen van het nut daarvan en dit ook te bespreken met de huidige minister van Verkeer en Waterstaat. Na het aannemen van een amendement op het collegevoorstel hebben de fracties van SGP, ChristenUnie en CDA unaniem ingestemd met het voorstel voor een nieuwe aansluiting.
Hieronder vindt u de bijdrage van Lubbert Talen namens de SGP-fractie.


Actueel
Zaterdagochtend (20-9) kopte de krant:
"Verbreding wegen snel aangepakt".
Met daaronder:
Het kabinet heeft gisteren een spoedwet aangenomen waarmee snelwegen op dertig locaties binnen een paar jaar kunnen worden verbreed".

Eén van de wegen die genoemd werden, was de A28 tussen Hattemerbroek en de Lankhorst.

We mogen daar ook als gemeente erg blij mee zijn. Dat dit zo snel aangepakt wordt vanwege het sluipverkeer, maar ook vanwege de aansluiting waarover we vanavond spreken.

Men smeedt immers het ijzer wanneer het heet is.

De Aanloop
Even kort over de lange aanloop.
1. Ik heb een notitie liggen van 20 februari 2002 waarin de verschillende varianten uitgewerkt zijn.
2. Er zijn inloopavonden geweest waar de verschillende mogelijkheden aan de bevolking getoond zijn.
3. We hebben uitgebreide sessies gehad met de heer Dijkshoorn eind 2006 begin 2007. Dit heeft rapporten opgeleverd met de verkeersintensiteiten afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. De variant 1A is daarbij bijzonder intensief bestudeerd.

Op dit moment ligt een variant voor die zowel bij politiek-bestuurlijk Staphorst als bij RWS wellicht acceptabel is.

De Variant
Er ligt nu een voorstel vanuit het college met een volledig op- en afrit vanuit en naar zowel het noorden als het zuiden (inclusief een geheel nieuw viaduct over de A-28). Deze is gelegen nabij de huidige afrit vanuit het zuiden.

Als SGP fractie kunnen wij ons goed vinden in de voorliggende variant omdat er verschillende knelpunten voor de toekomst opgelost worden.
Het is immers belangrijk dat:

1. De verkeersstromen zoveel mogelijk verdeeld worden over de verschillende wegen. In het huidige voorstel komt dit goed tot zijn recht. Er komt een goede dubbele verbinding naar de Gorterlaan. Voor het autoverkeer via de Achthoevenweg, met daaraan de aftakkingen de woonwijk in. En de verbinding met de wethouder Buitenhuisstraat zorgt er voor dat het vrachtverkeer geheel vrij van de woonwijken, zelfs niet langs de woonwijken, van en naar industrieterrein de Baarge kan gaan. Ook is het zo dat het vrachtverkeer van CZ Rouveen in de toekomst niet de gehele streek over hoeft, maar ook via de Gorterlaan kan rijden.

2. Daarnaast is het zo dat de voorliggende variant zorgt voor een goede ontsluiting voor de gehele gemeente. Het is een nadeel dat de oprit naar het noorden en de afrit vanuit het noorden op de huidige plaats dicht gaan en naar het zuiden verplaatst worden. Toch verschuift Staphorst qua bevolkingszwaartepunt langzaam naar het zuiden. Alle uitbreiding vindt immers in zuidelijke richting plaats. Mensen die in Noord wonen en naar het noorden willen, kunnen gebruik blijven maken van de Rijksparallelweg. Een 80 km weg met een vrijliggend fietspad. Wanneer er mogelijkheden zijn om Noord langer open te houden, moeten deze onderzocht worden.

3. De woonwijken en de streek zoveel mogelijk ontlast worden van veel verkeer en van het vrachtverkeer. Zoals dit doorgerekend is, zullen de woonwijken flink ontlast worden. Dit verhoogd de veiligheid voor ouderen en kinderen enorm. Ook zal het voor alle fietsverkeer, en met name voor de schoolgaande kinderen en jeugd, op de Gemeenteweg en Oude Rijksweg veiliger worden.

4. De stovonde niet meer belast wordt dan dat ze aankan. Op dit moment zijn er nog niet al te lange files voor de stovonde. Dit wordt echter op termijn wel een groot knelpunt. Doordat het gros van het vrachtverkeer van de stovonde verdwijnt, wordt deze ook veiliger voor de fietsers.

De Financiën
Het voorliggende voorstel heeft ook een financiële kant:
Maximaal 8 miljoen voor Staphorst binnen de grenzen van het project. Het betekent ook een even hoog bedrag voor de RWS. Laten we daar ook op letten. RWS heeft er voordeel bij, en legt er ook geld bij.

Wanneer we het project financieel bezien mogen we ook duidelijk zijn dat we 6,6 miljoen gereserveerd hebben voor een nieuwe ontsluiting. Duidelijk geoormerkt geld dat voor een belangrijk deel is verkregen door de verkoop van woon- en bedrijfskavels. Daarnaast door reserveringen in de afgelopen jaren, ook specifiek voor de afslag A-28. De reserve verkeersontsluiting mag een keer worden besteed aan het doel waarvoor het is gespaard. Dit geld moet zodanig geïnvesteerd worden dat dit leidt tot voordeel voor onze economie en daarmee onze werkgelegenheid.

In het voorstel staat ook dat andere middelen aangeboord gaan worden. We vinden dat een must. In het bijzonder voor de eigen infrastructuur buiten dit plan om zullen wij wellicht wel middelen kunnen aanboren bij de provincie, het rijk en misschien wel de EU.

Het Besluit
Nadat we vanavond hier een positief besluit over genomen hebben, kunnen we aan de slag met een verkeerscirculatieplan en een MeerjarenOntwikkelingsVisie (MJOV) voor onze gemeente. Het is vanavond dus geen einde van een verhaal. We staan aan het begin!

Voorzitter het moge duidelijk zijn: Wij stemmen in met het raadsvoorstel. Er zijn zoveel plannen en mogelijke ontwikkelingen die wachten op de besluitvorming rond de op- en afritten van de A28 dat terecht gezegd kan worden: "Zonder besluit, staat Staphorst stil".

10-09-08
IN MEMORIAM DE HEER H. KROLL

Geschokt en met verslagenheid heeft onze dorpsgemeenschap kennisgenomen
van het plotseling overlijden van de heer H. Kroll. Hij overleed op vrijdag 5 september, in de avond, op de leeftijd van 80 jaar.

Met het overlijden van Kroll valt een persoon weg die een belangrijke inbreng heeft gehad in het kerkelijke, politieke en sociale leven in de Staphorster gemeenschap.
Kerk en samenleving, de twee terreinen waarop Kroll zijn talenten heeft ingezet lagen hem na aan het hart. Beide terreinen waren voor hem ook nauw verbonden. Bij zijn ambtelijke en bestuurlijke activiteiten wist Kroll zich afhankelijk van Hem, Wiens Woord zijn Leidraad was.
Op kerkelijk terrein heeft Kroll het ambt van diaken bekleed in de plaatselijke Nederlandse Hervormde gemeente te Staphorst. Daarnaast is Kroll lid geweest van het bestuur van de vereniging van de school met de Bijbel.

Op politiek terrein is Kroll in de loop van de jaren uitgegroeid tot één van de beeldbepalende personen in de Gemeente Staphorst.
Van 1968 tot 1974 was hij raadslid van de SGP. Dat kreeg in 1974 een vervolg in de functie van wethouder waarin Kroll gedurende 24 jaar lang zijn kracht heeft gegeven en zijn bestuurlijke kwaliteiten heeft getoond.

In deze periode heeft Kroll tot twee keer toe het ambt van burgemeester mogen en moeten waarnemen. Dat was na het overlijden van de burgemeesters Niemeijer en Janssen.

Velen zullen Kroll verder herinneren in zijn functie als ambtenaar van de burgerlijke stand. In die hoedanigheid heeft hij meer dan 1000 huwelijken mogen sluiten.

Zijn vriendelijkheid, spontaniteit en betrokkenheid, maar ook zijn vaste koers geven dat met het heengaan van Kroll ons een man is ontvallen wiens naam nog lang zal doorklinken in en buiten onze gemeente.

Als SGP betreuren wij dit verlies en spreken de wens uit dat de Heere zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkind mag ondersteunen in dit smartvolle verlies en de troost ontvangen zoals het verwoord is in morgenzang 7.

Troost allen, die, in nood en smart,
Tot U verheffen 't angstig hart;
Maak ons in tegenspoeden stil;
Hoor ons, o God, om Jezus' wil.

26-06-08
Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening

Per 1 januari 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) gewijzigd. In verband daarmee moest een beleidsnotitie "Modernisering van de WSW" worden. Daarnaast moesten voor 1 juli 2008 verordeningen "Cliëntenparticipatie WSW-beleid" en "persoonsgebonden budget begeleid werken WSW" worden vastgesteld. Verder moest de oude gemeenschappelijke regeling voor het werkvoorzieningschap Reestmond door de gemeenteraad worden ingetrokken. In het kader van het dualisme moest de nieuwe gemeenschappelijke regeling Reestmond door het college worden vastgesteld. Daar waar besluitvorming door de raad moest plaatsvinden, is dat gebeurd in de raadsvergadering van 24 juni.
Hieronder vindt u de bijdrage van Hendrik Troost namens de SGP-fractie.

Voorzitter, college, leden van de raad,

Een viertal voorstellen als gevolg van de wijziging op de Wet Sociale Werkvoorziening, een wijziging op een bestaande wet die in de afgelopen jaren niet heeft gebracht wat werd beoogd.
We zijn dan ook blij dat het huidige kabinet, bestaande uit CDA, PvdA en ChristenUnie, dit probleem onder ogen heeft gezien en met de wijziging nieuwe mogelijkheden heeft gecreëerd.

De beleidsnotitie die voor ons ligt is helder en duidelijk. Compliment.
De doelstelling van de nieuwe wet komt goed uit de verf en wat veel belangrijker is: de plannen om die doelen te realiseren lijken ons geen luchtkastelen maar goed doordacht.

Dat de wet verplicht om als gemeente zelf een wachtlijst te hanteren past in de visie van de SGP.
Wij zijn van mening dat je op die manier beter grip hebt op een financieel sluitend plaatje in combinatie met een ruimhartig sociaal beleid.

Hoewel we zeker tevreden zijn met een groot aantal zaken zoals die door Reestmond gerealiseerd en uitgevoerd worden, hebben we onze vraagtekens bij het Begeleid Werken.
Dat de groep van voor 1998 niet verplicht kan worden in verband met "oude rechten" verbaast ons, maar dat neemt niet weg dat ook van de instroom 1998-2008 slechts 6 personen geplaatst zijn.
Slechts 6 van de vereiste 250 baart ons best wel zorgen!

Voorzitter,
Wij als SGP vinden dat hier duidelijk moet worden waarom het niet van de grond komt en wat hier tegen gedaan moet worden.
Het aanstellen van een onafhankelijke klantmanager die de regie voert over de wachtlijst is een stap in de goede richting.

Ook moet de expertise voor Begeleid Werken door deze onafhankelijke manager ontwikkeld en uitgevoerd worden.

Vraagtekens hebben we bij het FiFo-systeem. Het is logisch dat er geen voorkeursbeleid mag worden gevoerd, maar splitsing in groepen per indicatie zou onze voorkeur hebben.
Het komt best vaak voor dat Begeleid Werken binnen bepaalde beroepen goede mogelijkheden biedt maar niet doorgaat vanwege onbekendheid met het systeem.
Wat ons betreft komt er dus een duidelijke uiteenzetting van de regels en mogelijkheden rond FiFo, zodat ook de doelgroep hier optimaal gebruik van kan maken.

Voorzitter,
De visie van de SGP in deze is dan ook: Breng het Begeleid Werken onder bij de nieuwe functie van onafhankelijk klantmanager namens de 4 gemeenten.
Samen met een goede verordening betreffende het Persoons Gebonden Budget moet dit kunnen leiden tot een aanzienlijke besparing zonder dat het door ons bepleite ruimhartige sociale beleid hierdoor onder druk komt te staan.
De hierdoor vrijkomende gelden kunnen vervolgens aangewend worden om extra personen op de wachtlijst te helpen aan een baan.

Nu de deadline van 1 juli in zicht komt, krijgt men ook in Den Haag signalen dat er toch nog gemeenten zijn die star en behoudend blijven vasthouden aan het oude systeem.
Om dit te doorbreken heeft de staatssecretaris 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld om het MKB-Cedris project: SW & MKB: Samen aan het werk gestalte te laten geven.
Ook heeft PvdA-kamerlid Heijnen 11 juni een motie ingediend om in 2009 duizend WSW'ers verplicht extra in overheidsdienst te nemen.
Deze stok achter de deur mag in Staphorst niet nodig zijn!

Voorzitter, een laatste opmerking:
De invulling van zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur vindt plaats vanuit de colleges.
Nu er in het kader van de dualisering toch gesleuteld moet worden aan de bestuursinvulling vragen wij of er ook een andere formule gevonden kan worden.

In de praktijk blijkt namelijk dat er veel te vaak en ook gelijktijdig wisselingen plaatsvinden in functies die door politici worden bekleed.
Er gaat dan elke keer teveel kennis en ervaring verloren.

26-06-08
Aansluiting Staphorst op de A28

Op 24 juni is in een extra commissievergadering van Grondgebied gesproken over de een nieuwe aansluiting van Staphorst op de A28.
Vele jaren is er al over gesproken, vele varianten zijn op voor- en nadelen beoordeeld. De SGP-fractie is van mening dat er nu een goede oplossing in beeld is, die ook de volledige instemming heeft van Rijkswaterstaat. Daarbij is het interessant dat in het nu voorgestelde plan de Wethouder Buitenhuisstraat ook een belangrijke functie krijgt. Daarmee kan een belangrijk deel van het vrachtverkeer een goede route krijgen die verder van de woonwijk in Staphorst-Zuid ligt.
Hieronder vindt u de bijdrage van Lubbert Talen namens de SGP-fractie.

Voorzitter, vanavond ligt het voorstel voor de nieuwe aansluiting van Staphorst op de A28 voor ons.

Waarom vanavond?
Omdat er door het college toegezegd was, met een notitie te komen voor het zomerreces. Dit is gelukt. College ik feliciteer u hiermee.

De hele situatie zou je kunnen vergelijken met het springen over een sloot. We hebben met elkaar overlegd dat we een goede aanloop zouden nemen. En het is een flinke aanloop geworden. We hebben een aanloop genomen van een kilometer. En vanavond staan we voor de sloot. We zijn uitgeput. We zijn zo moe dat we de sprong nu niet durven wagen.
En wat gaan we nu overleggen. We lopen nog even 10 meter terug, we rusten even uit en dan. Ja dan, nemen we die korte sprint en springen energiek over de sloot.

Niks mis mee!

Even kort over de lange aanloop.
1. De aanloop begon al voor mijn komst in de gemeenteraad. Ik heb een notitie liggen van 20 februari 2002 waarin de verschillende varianten uitgewerkt zijn.
2. Er zijn inloopavonden geweest waar de verschillende mogelijkheden aan de bevolking getoond zijn.
3. We hebben uitgebreide sessies gehad met dhr. Dijkshoorn eind 2006 begin 2007. Dit heeft rapporten opgeleverd met de verkeersintensiteiten afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. De variant 1A is daarbij bijzonder intensief bestudeerd.

Op dit moment ligt een variant voor die zowel bij politiek-bestuurlijk Staphorst als bij Rijkswaterstaat (RWS) wellicht als een acceptabele variant voor ons ligt.

Van het door het college voorgelegde voorstel met betrekking tot de op- en afritten A28 kan terecht gezegd worden: "Met dit besluit, komt Staphorst vooruit."

Inhoudelijk:
Er ligt nu een voorstel vanuit het college met een volledig op- en afrit vanuit en naar zowel het noorden als het zuiden. Deze is gelegen nabij de huidige afrit vanuit het zuiden.

Als SGP fractie kunnen wij ons goed vinden in de voorliggende variant omdat er verschillende knelpunten voor de toekomst opgelost worden.
Het is immers belangrijk dat:
1. De verkeersstromen zoveel mogelijk verdeeld worden over de verschillende wegen. In het huidige voorstel komt dit goed tot zijn recht. Er komt een goede dubbele verbinding naar de Gorterlaan. Voor het autoverkeer via de Achthoevenweg, met daaraan de aftakkingen de woonwijk in. En de verbinding met de wethouder Buitenhuisstraat zorgt er voor dat het vrachtverkeer geheel vrij van de woonwijken, zelfs niet langs de woonwijken, van en naar de Baarge kan gaan. Ook is het zo dat het vrachtverkeer van CZ Rouveen in de toekomst niet de gehele streek over hoeft, maar ook via de Gorterlaan kan rijden.
2. Er een goede ontsluiting is voor de gehele gemeente. Het is een nadeel dat de oprit naar het noorden en de afrit vanuit het noorden op de huidige plaats dicht gaan en naar het zuiden verplaatst worden. Toch verschuift Staphorst qua bevolkingszwaartepunt langzaam naar het zuiden. Alle uitbreiding vindt immers in zuidelijke richting plaats. Mensen die in Staphorst-Noord wonen en naar het noorden willen kunnen gebruik blijven maken van de Rijksparallelweg. Een 80 km weg met een vrijliggend fietspad.
3. De woonwijken en de streek zoveel mogelijk ontlast worden van veel verkeer en van het vrachtverkeer. Zoals dit doorgerekend is, zullen de woonwijken flink ontlast worden. Dit verhoogt de veiligheid voor ouderen en kinderen enorm. Een klaar-over die bij de kruising Gemeenteweg-Van der Walstraat staat om schoolkinderen te begeleiden bij het oversteken, gaf aan dat het op deze kruising veel rustiger zou worden wanneer de oprit naar het Noorden dicht zou gaan. Een goed voorbeeld van het verhogen van de veiligheid en het verbeteren van het leefklimaat in een woongebied. Ook zal het voor alle fietsverkeer, en vooral voor de schoolgaande kinderen en jeugd, op de Gemeenteweg en Oude Rijksweg veiliger worden.
4. De stovonde niet meer belast wordt dan dat ze aankan. Op dit moment zijn er nog niet al te lange files voor de stovonde. Dit wordt echter op termijn wel een groot knelpunt. Doordat het gros van het vrachtverkeer van de stovonde verdwijnt, wordt deze ook veiliger voor de fietsers.

Financieel.
Het voorliggende voorstel heeft ook een financiële kant:
8 miljoen voor Staphorst binnen de grenzen van het project. Het betekent ook een even hoog bedrag voor de RWS. Laten we daar ook op letten. RWS heeft er voordeel bij, en legt er ook geld bij.

In het voorstel staat ook dat andere middelen aangeboord gaan worden. We vinden dat een must. In het bijzonder voor de eigen infrastructuur, buiten dit plan om, zullen wij wellicht wel middelen kunnen aanboren bij provincie, rijk en misschien wel EU.

We vinden het belangrijk dat het besluit er spoedig komt. Vooral om dan ook zo spoedig mogelijk over te kunnen gaan naar een verkeerscirculatieplan en een MJOV voor onze gemeente.

De besluitvorming is bewust uitgesteld naar september door de verschillende partijen. Het was niet nodig van onze kant om het nu nog verder uit te stellen, maar het heeft wel onze instemming.

Bij de fietsbrug hebben we gisteravond gehoord, dat de ideeën die in deze raad geboren zijn, door het netwerk van dhr. Talen van GB/VVD tot ontwikkeling gekomen zijn. Wellicht herhaalt de geschiedenis zich en zullen ook de op- en afritten tot een succes worden doordat het netwerk van het zojuist genoemde raadslid in het komende zomerreces opnieuw z´n werk zal doen. Ik heb er daarom nog steeds hoop op dat GB/VVD op het moment van besluitvorming ook voor het maken van een nieuwe op- en afrit zal stemmen. Dhr. Talen in mail "Willen we voldoende politiek draagvalk hebben, dan vraag ik bij dezen de procedures zorgvuldig te hanteren."

Voorzitter het moge duidelijk zijn: Wij stemmen in met het raadsvoorstel. Er zijn zoveel plannen en mogelijke ontwikkelingen die wachten op de besluitvorming rond de op- en afritten van de A28 dat terecht gezegd kan worden: "Zonder besluit, staat Staphorst stil."

25-06-08
Verzelfstandiging Scala Centrum voor de kunsten

Op 10 juni jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken gesproken over de beoogde verzelfstanding van Scala Centrum voor de kunsten (ook wel genoemd de muziekschool) per 1 januari 2009. Wij stemmen daar mee in, mede omdat daardoor onze verantwoordelijkheid voor de activiteiten kleiner wordt.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie in de eerder genoemde commissievergadering.

Uit oogpunt van slagvaardigheid en mogelijke belangenverstrengeling kunnen wij ons goed voorstellen dat besloten wordt tot verzelfstandiging van Scala.

Wel blijft het ons voorlopig minstens zoveel geld kosten dan het nu ook doet. En daar hebben wij toch wel grote moeite mee. De SGP-fractie stemt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling tegen het beschikbaar stellen van de begrote bedragen aan Scala. Er vinden daar activiteiten plaats die absoluut niet op onze instemming kunnen rekenen, Een op 23 april jl. door ons bezochte informatiebijeenkomst over de verzelfstandiging heeft onze mening niet positief beïnvloed. Uiteraard worden er ook lessen verzorgd die onze goedkeuring wel kunnen hebben. Ook dan vinden wij het nog onjuist dat er zoveel gemeenschapsgelden op toegelegd moeten worden.

Wij beseffen dat wij na een besluit tot verzelfstandiging niet direct goedkoper uit zijn. Dat zou ook niet het geval zijn bij een uittreding. Het is de opzet dat wij nu een overeenkomst aangaan voor de periode van 2009-2012. Voor de periode daarna kunnen dan vanaf 2010 nieuwe beleidsdoelstellingen worden geformuleerd. Het lijkt ons goed om daar gebruik van te maken en te zijner tijd te bezien welke alternatieven beschikbaar zijn, ook voor een breder deel van de bevolking.

Tenslotte nog enkele vragen:
1. Kunnen wij erop vertrouwen dat de jaarlijkse bijdrage met niet meer dan met de in het voorstel genoemde indexen wordt verhoogd?

2. Scala is één van de gebruikers (en wel de grootste) van het Cultureel Centrum Meppel (De Plataan). Daar zijn nog steeds strubbelingen. Welke gevolgen kan dit nog hebben voor Scala en vervolgens voor onze jaarlijkse bijdrage?

Wanneer deze vragen geen grote financiële risico's aan het licht brengen, kunnen wij instemmen met verzelfstandiging.

Bij de besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van 24 juni hebben wij de volgende stemverklaring afgelegd.

Omdat er bij Scala diverse activiteiten plaatsvinden, waar wij om principiële redenen niet mee instemmen, stemmen wij in de begrotingsvergaderingen ieder jaar tegen het beschikbaar stellen van het jaarlijks begrote bedrag.
De opzet is nu om Scala te verzelfstandigen. Wij stemmen daar mee in. Onze verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering vermindert daardoor.
Wil een verzelfstandiging kans van slagen hebben, dan dient Scala over een bepaald weerstandsvermogen te beschikken. Daarom zal onze fractie dit keer instemmen met het verstrekken van een bedrag van € 38.655 zoals in het voorstel staat.

25-06-08
Bespreking en besluitvorming kadernota 2009

In de raadsvergadering van 19 juni jl. hebben de fracties hun algemene beschouwingen over de kadernota 2009 voor de meerjarenbegroting uitgesproken. Het college heeft daarop in eerste termijn gereageerd. Vervolgens is de vergadering geschorst tot maandagavond 23 juni jl. In de tijd konden fracties overleg plegen binnen de eigen fracties en met andere fracties om te bezien of men elkaar kon vinden in verschillende voorstellen.

Hieronder vindt u de bijdrage in tweede termijn van Jan Visscher namens de SGP-fractie. Verder is bij diverse punten aangegeven wat er is voorgesteld en hoe erover gestemd is.

Raadsvergadering 23 juni 2008

Onze fractie bedankt het college voor de beantwoording van vragen en gegeven toelichting op verschillende punten.

Formatie-uitbreiding
Wij hebben de toezegging van de portefeuillehouder genoteerd dat er geen formatie-uitbreiding komt, tenzij dit van overheidswege wordt geëist voor Uitvoering van het programma Andere Overheid (Egem-I project). Omdat echter de loonkosten alsmaar stijgen, geven wij ook steun aan het voorstel van de CDA-fractie om de loonkosten te bevriezen, behoudens een inflatiecorrectie in de CAO-afspraken.

Het CDA heeft met steun van ons een (iets aangepast) amendement ingediend om de personeelskosten te bevriezen op het niveau van 2008. Wel blijft het mogelijk CAO aanpassingen door te voeren en periodieken toe te kennen.
Hoewel het college dit amendement ontraadde, is het met de 9 stemmen van SGP en CDA voor aangenomen.

OZB tarieven
De stijging van de OZB tarieven is in procenten aanzienlijk. Gezien de forse investeringen die op stapel staan, valt niet te ontkomen aan een flinke, procentuele stijging in de komende jaren. Voor 2009 gaan wij akkoord. Om het voor ons acceptabel te maken om op dit moment in principe ook in te stemmen met de voorgestelde verhogingen voor de komende jaren, doen wij het volgende voorstel.

De jaarrekeningen laten tot nu toe zonder uitzondering positieve saldi te zien. Zet de te verwachten positieve saldi in voor matiging van de OZB tarieven in de komende jaren,

Hiervoor heeft de SGP-fractie samen met het CDA een amendement ingediend. De strekking ervan is een te verwachten positief rekeningsaldo over 2008 in te zetten voor een minder grote stijging van de OZB tarieven in 2010. Het college ging akkoord met dit amendement. Dat is daarna door de gehele raad, dus unaniem aanvaard.

Afvalstoffenheffing
Wij hebben in eerste termijn geen reactie gehad op ons voorstel om voor 2009 een zelfde bedrag als in 2008 te onttrekken aan de voorziening matiging afvalstoffenheffing. Volgens de eerste bestuursrapportage 2008 kon er per saldo al weer bijna € 76.000 toegevoegd worden aan die voorziening. Dit bedrag, gevoegd bij de stand op 1 januari 2008 van € 316.000 (zie blz. 15 kadernota), rechtvaardigt volgens de SGP-fractie ook in 2009 een onttrekking van € 114.000.

De SGP-fractie heeft hiervoor een motie ingediend. Het college ging akkoord met deze motie. De raad heeft unaniem voor deze motie gestemd.

Brandweerkazerne
In de eerste termijn hebben wij voorgesteld het bedrag van € 200.000 voor planvorming en besteksgereed maken van huisvesting voor de brandweerkazerne en openbare werken. Onze fractie benadrukt nogmaals het lopende onderzoek te willen afwachten. Uit de beantwoording blijkt dat het college dit bedrag wil handhaven. Op dit moment willen wij zover gaan, dat dit bedrag mag blijven staan tot de definitieve begrotingsbehandeling in november a.s. Als er dan nog niets bekend is, zullen wij op dat moment alsnog voorstellen die € 200.000 te schrappen.

OVD (Officier Van Dienst) voertuig
Wat betreft het OVD voertuig hebben wij voorgesteld vervanging uit te stellen. Bij de beantwoording is gezegd dat het voertuig betrouwbaar moest zijn. Dat onderschrijven wij, maar er is niet gezegd dat deze auto nu onbetrouwbaar is. Ook zien wij niet in waarom de communicatieapparatuur niet in deze auto ingebouwd kan worden.
Daarom blijft onze fractie van mening het OVD voertuig in 2009 niet te vervangen.

Als fractie van de SGP hebben wij een amendement ingediend om in 2009 nog niet over te gaan tot vervanging. Het college ontraadde ons dit voorstel. Er moet geïnvesteerd worden in mobiele communicatieapparatuur. In de huidige auto zou daardoor waarschijnlijk de zitplaats naast de bestuurder moeten verdwijnen. Dat is volgens het college ongewenst.
Nadat het college had toegezegd de investering zeer kritisch te bezien, ook de soort auto, deed zij een dringend beroep op ons om dit amendement in te trekken. Gelet op de gedane toezeggingen heeft onze fractie dat uiteindelijk ook gedaan.

Verkeersregelinstallatie Lichtmis
Het antwoord op ons voorstel niet bij te dragen aan de verkeersregelinstallatie bij de Lichtmis is duidelijk. Wij kunnen kennelijk niet onder gemaakte afspraken uit komen en laten dit dan ook rusten.

Herinrichting Staphorst-Noord
Op onze opmerking over het verder uitsmeren van herinrichting Staphorst-Noord is geantwoord dat dit voortzetting is van besloten beleid. Dat zal waar zijn, zoals genoemd zijn het bomenplan, herinrichting van straten, oplossen parkeerproblematiek en uitvoering GRP III. Maar er is volgens ons ook afgesproken dat er jaarlijks een straat aangepakt zou worden.
Wij stellen daarom voor het bedrag van € 700.000 te verdelen in € 350.000 voor zowel 2009 als 2010.

Ook hiervoor heeft de SGP een amendement ingediend. Nadat het college had aangegeven te kunnen instemmen met het spreiden van deze investering over de beide genoemde jaren, is dat amendement met alle stemmen voor aanvaard.

Revitalisering De Baarge
In de beantwoording is aangegeven dat er al gesprekken geweest zijn met ondernemers. Ook dat er al een aanvang gemaakt is met planvoorbereiding. Voor aanvraag subsidie zou het plan in maart/april 2009 klaar moeten zijn om het daarna te kunnen uitvoeren.
Gelet op deze termijnen lijkt het ons niet reëel dat uitvoering in 2009 wordt afgerond. Ook is aangegeven in de beantwoording dat er wellicht een fors bedrag aan subsidie verwacht kan worden. Wij stellen daarom voor het investeringsbedrag te verdelen over de jaren 2009 en 2010, elk € 410.000.
Daarnaast willen wij hierbij nog opmerken dat het hier gaat om een bedrijventerrein. De werkbaarheid moet in de te maken plannen voorop staan.

De SGP-fractie heeft hiervoor samen met het CDA een amendement ingediend. Omdat het college volgens dit voorstel wel verder kan met de plannen, heeft zij aangegeven ook met dit amendement akkoord te kunnen gaan. Vervolgens is dit amendement ook unaniem aanvaard. Ook deze investering wordt dus in twee gelijke delen uitgesmeerd over 2009 en 2010.

Verharding Schuthekkeweg
Zowel bij het college als ook bij CU en CDA is hiervoor helaas geen draagvlak. Om dit moment moeten wij er dan helaas van af zien.

Reformatorische peuterspeelzaal
Wethouder De Jong heeft in zijn antwoord toegezegd dat hij met het bestuur in gesprek zal gaan. Daar zijn wij op dit moment tevreden mee. Ook hebben wij begrepen dat het bestuur kan instemmen met realisering in 2012.
Wel hebben wij erop gewezen dat over dit punt afspraken gemaakt zijn in het coalitieakkoord. Wij vertrouwen er op dat realisering in 2012 gestand gedaan wordt.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Wethouder Hutten heeft in de beantwoording toegezegd te straten op een vergelijkbare wijze als in Apeldoorn. Wij sluiten aan bij het consultatiebureau. Dat is voor ons een goede insteek.
Of voor een coördinator voor een gemeente als de onze € 35.000 uitgetrokken moet worden, wagen wij nog te betwijfelen. Apeldoorn, vele malen groter dan Staphorst, had ook één coördinator. Wij vragen daarvoor nogmaals de aandacht van de wethouder bij de nog vast te stellen notitie Centrum Jeugd en Gezin.

Fietspadenplan
In het coalitieakkoord is opgenomen dat o.a. geprobeerd zal worden fietspaden aan te leggen langs de Kanlaan, Gemeenteweg vanaf Berkenstouwe tot Halfweg en Lankhorsterweg. Op dit moment moet geconstateerd worden dat dit op korte termijn niet realiseerbaar is.
Daarom vragen wij nu extra aandacht voor een fietspad van IJhorst naar Bloemberg en een fietspad langs de Achthoevenweg.

Hierover heeft het CDA samen met de SGP een motie ingediend. Het college heeft daarop geantwoord dat zij in 2009 een fietspadenplan zal (laten) opstellen. Als vervolg daarop zal men de raad een nota met een fietspadenplan laten vaststellen, waarna in 2011 met de uitvoering zal worden gestart.
Na deze duidelijke toezegging hebben de beide fracties deze motie ingetrokken.

Naar aanleiding van de algemene beschouwingen in eerste termijn hebben wij in de tweede termijn ook gereageerd op enkele punten van andere fracties.

Bid- en dankdag
Het CDA wil af van betaald verlof voor de ambtenaren op bid- en dankdagen. In 2005 is daarover nog uitgebreid gediscussieerd. Wij betreuren het dat dit nu al weer aangestipt wordt.
In vroegere tijden riep een overheid op tot het houden van bid- en dankdagen. Die tijd is helaas voorbij. Toch zijn wij van mening dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven om die dagen te gebruiken om God te bidden en te danken voor het maatschappelijk en geestelijk welzijn van land en volk.
Wij willen de gemeente die voorbeeldfunctie ook in de toekomst graag laten geven.

Dodenherdenking op 4 mei
Jammer dat ook dit punt nu alsnog door het CDA ter discussie wordt gesteld wanneer 4 mei weer op een zondag zal vallen.
Wij willen opmerken dat deze organisatie berust bij de stichting herdenking 4 mei. Maar wij kunnen constateren dat er nu, ook de afgelopen keer toen de herdenking op zaterdagavond heeft plaatsgevonden, veel belangstelling voor is vanuit de gehele bevolking. Onze fractie wil dit graag zo houden en pleit er daarom voor om dit ook in de toekomst te verschuiven van 4 naar 3 mei als 4 mei op een zondag zal vallen.

Bouwen De Slagen
Natuurlijk ondersteunen wij ook het voorstel van de ChristenUnie om een projectgroep in te stellen die de problematiek van het bouwen in De Slagen in kaart moet brengen.
Wel pleiten wij er, net als in onze eerste termijn voor, dat deze commissie de werkzaamheden moet doen zonder vooraf voorwaarden of kaders mee te geven. De onderhandelingen moeten open ingegaan worden.

De CU heeft hierover een motie ingediend. Met alleen een tegenstem van de beide leden van Gemeentebelangen/VVD (GB/VVD) is deze motie aanvaard.

Door verschillende fracties zijn in de eerste termijn onderwerpen aangestipt die in meerdere gevallen in de tweede termijn geleid hebben tot amendementen of moties.

Doelstellingen begroting
CDA heeft met onze steun een motie ingediend om de doelstellingen in de begroting duidelijker in te vullen. Op deze manier kan de raad haar controlerende taak beter uitoefenen.
Het college was akkoord met deze motie, waarna deze unaniem is aanvaard.
Kosten stedenbouwkundigen
Ook heeft het CDA een motie ingediend om aanvragers te kunnen laten kiezen welke stedenbouwkundige zij willen aantrekken. Op die wijze kan een aanvrager meer invloed krijgen op de te maken kosten voor een bestemmingsplanwijziging.
Nu het CDA die motie iets minder strak had opgesteld dan de, ook door ons gekregen, indruk in eerste termijn, kon het college ook instemmen met deze motie. Die is bij stemming met algemene stemmen aanvaard.

AMBC
Door de fracties van GB/VVD en PvdA is een amendement ingediend om in 2010 een bedrag van € 1.000.000 in de lijst van investeringen voor de kadernota op te nemen voor de AMBC.
Het college ontraadde dit voorstel. Er loopt een locatieonderzoek, het college komt in september 2008 met een nota over dit onderwerp. Het is nu nog veel te vaag. Alles zal te zijner tijd getoetst worden aan de vastgestelde sportnota.
De fracties van SGP, CU en CDA hebben in het licht van het lopende onderzoek tegen dit amendement gestemd. Voor de SGP-fractie komt er nog bij dat zij alleen maar heeft ingestemd met een locatieonderzoek omdat de huidige locatie veel overlast geeft. Voor het verder beschikbaar stellen van gelden heeft onze fractie een nadrukkelijk voorbehoud gemaakt.

Huisvesting brandweer
GB/VVD en PvdA hebben ook voorgesteld om in 2011 € 1.500.000 op de investeringslijst te zetten voor huisvesting van de brandweer.
Ook hier wordt momenteel al onderzoek naar gedaan wat de beste optie is. SGP, CU en CDA willen dat dan ook afwachten en daarmee is dat amendement verworpen.

Jeugdhonk
Verder hebben GB/VVD en PvdA voorgesteld om € 250.000 als investering in één of meer jeugdhonken. Het college ontraadde dit amendement. Er is pas begonnen met een actiever jeugdbeleid, wij moeten oppassen niet direct alles te geven en eerst wat meer ervaringen opdoen.
Om die redenen, die de fracties van SGP, CU en CDA onderschrijven, hebben zij ook tegen dit amendement gestemd en is het verworpen.

Kantoor museumboerderij
De SGP heeft nog wel gestemd voor een amendement van GB/VVD en PvdA om de bouw van een nieuw kantoor bij de museumboerderij uit te stellen van 2009 naar 2010. Belangrijkste argumenten daarvoor zijn dat er eerst moet worden nagedacht over de toekomst van de museumboerderij en dat een totaalplan ontbreekt.

11-06-08
Bespreking jaarrekening 2007

Op 10 juni jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken de jaarrekening 2007 behandeld voor zover het punten betreft die tot deze commissie behoren.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie.

Programma 1: (Algemeen Bestuur)
Personeelszaken is een bevoegdheid van het college. Toch willen wij er in het kader van deze bespreking een opmerking over maken. Het verbaast ons zeer sterk dat Staphorst niet mee doet aan het Jong Talent Programma (zie blz. 13). Er zou om budgettaire redenen van afgezien zijn. Is, ook in het licht van het gigantische personeelsverloop van dit moment, hier geen sprake van verkeerde zuinigheid?
Is het niet verstandig deze beslissing te heroverwegen?

Het was de bedoeling de beschikkingen in het kader van de juridische kwaliteitszorg in 2007 te standaardiseren (zie blz. 15). Dat is niet gelukt. Gaat dit dan nu wel gebeuren in 2008?

Programma 5: Onderwijs en Welzijn
Lokaal onderwijs (blz. 42). Geen jongere moet het onderwijs verlaten zonder een startkwalificatie. Er zou een actief beleid gevoerd worden. Wat de resultaten zijn staat er echter niet en juist dat is van belang voor ons om te controleren.

Activiteiten alcoholmatigingsbeleid (blz. 43) zou gerealiseerd zijn eind 2007. Natuurlijk weten wij ook dat er aan gewerkt wordt, maar gerealiseerd is er nog niet zoveel. Wordt hier nog voortvarend aan gewerkt? In Binnenlands Bestuur van 6 juni jl. lazen wij dat het geduld van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) op raakt, Gemeenten zijn volgens die instantie veel te traag met deze materie volgens de VWA.

Geen huuropbrengst over 2007 van Deltion (blz. 44, komt in 2008), waardoor er een nadeel is ontstaan van € 8.000. Wij hebben begrepen dat ondanks aandringen van de afdeling financiën nog maar vrij recent deze facturering is verzorgd. Wij zijn van mening dat de afdeling hier totaal verkeerd handelt. Het is een afdeling die gigantisch veel geld uitgeeft. Zij dient er daarom ook voor te zorgen dat zij het geld wat binnen dient te komen, in de juiste periode in rekening brengt.
Wij dringen er bij het college sterk op aan dat dit soort zaken niet weer gebeurt.

Programma: Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken
Op blz. 47 lezen wij dat de ervaringen met Reestmond Raat Combinatie (RRC) zo positief zijn dat de overkomst in 2008 gecontinueerd wordt. Om dat echter als raad te kunnen controleren, zou dit wel concreter toegelicht moeten worden. Met zo'n zin als hier staat, kun je niets beginnen.

Paragraaf 1: Weerstandsvermogen
Op blz. 81 staat een tabelletje over de OZB. Ieder jaar wordt in begroting en jaarrekening ernaar verwezen dat wij zo'n groot deel van de mogelijkheden om OZB te heffen, onbenut laten. Wanneer dat mogelijk is, vinden wij dat nog steeds een groot goed. Zo bont als dit jaar heeft het college het echter nog niet eerder gemaakt. In de tabel wordt gesproken over resp. 86, 55 en 55% onbenutte belastingcapaciteit. Men deelt daarbij het verschil tussen het rekentarief en dat van onze gemeente door het tarief van Staphorst. Dat is geheel onjuist. Wanneer je het deelt door het rekentarief (dat de landelijke overheid hanteert bij de berekeningen van de algemene uitkering) kom je tot heel andere percentages. Dan wordt het resp. 46, 35 en 36%, toch een forse nuancering.

Paragraaf 4: Bedrijfsvoering
Op blz. 97 lezen wij dat de medewerkers die het meeste contact hebben met de burgers een cursus klantgerichtheid hebben gevolgd. Wij lezen echter niet over de resultaten. Of heeft die groep ons inmiddels grotendeels verlaten door het aanzienlijke personeelsverloop?

Op blz. 98 lezen wij dat de centrale balie voor Grondgebied nog niet optimaal functioneert. Verbeteringen zullen worden doorgevoerd in 2008. Mogen wij erop vertrouwen dat het nu wel goed komt? Er is de afgelopen tijd flink in geïnvesteerd. De vruchten daarvan moeten wel een keer zichtbaar worden.

Op blz. 99 lezen wij over de organisatieontwikkeling. Ik citeer: "Deze procesgeoriënteerde organisatie vraagt om een organisatie waarin niet de individuele 'activiteit' het uitgangspunt vormt, maar het 'proces' waarlangs een product tot stand komt leidend wordt voor de organisatie."
Wat betekent deze volzin concreet voor onze organisatie?

Op blz. 100 is te lezen dat de kosten van externen in 2007 extreem zijn gestegen, namelijk 425%. Dat zal verband houden met het al eerder door ons genoemde personeelsverloop, dat er ook al was in 2007.
Wat zijn de gevolgen daarvan voor de dienstverlening?
Moet er niet meer ingezet worden op het behoud van personeel? Iedere keer nieuw personeel inwerken, kost ook enorm veel inspanning en geld

08-05-08
Voorontwerp bestemmingsplan zandwinning Hooidijk

Op 7 mei jl. is in de commissievergadering van Grondgebied ondermeer gesproken over het verzoek van de Schagen Groep om medewerking aan de uitbreiding van de bestaande zandwinning in oostelijke richting.
Wij erkennen dat zand nodig is voor allerlei activiteiten in de (wegen)bouw. Wel hebben wij gevraagd naar een onderbouwing van de noodzaak van uitbreiding. Veel zand wordt gebruikt buiten onze gemeente. Echter ons wegennet wordt enorm belast door de vele zware zandtransporten. Of de bijdragen voor onderhoud aan wegen wel in verhouding staan tot de kosten daarvan, is voor ons de vraag.
Daarnaast geeft de recente, plotselinge verdwijning van een gedeelte van de Hooidijk voor onze fractie geleid tot toenemende zorgen over de gevolgen van de zandwinlocatie op de omgeving.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Brakke namens de SGP-fractie.

Onze fractie staat hier zeer terughoudend tegenover. Het wordt door de Schagen Groep zo zeer commercieel geëxploiteerd dat er een enorme druk op de omliggende wegen is. Een heel groot deel van het zand wordt buiten onze gemeente gebracht.
Voor het onderhoud aan de wegen en de bermen die door dit verkeer kapot gereden worden, wordt wel een afdracht per m³ zand betaald. Het gaat hierbij echt niet alleen om de Conradsweg. Is die bijdrage in de kosten van wegenonderhoud wel voldoende voor de schade die veroorzaakt wordt door al die zware zandtransporten?

In hoeverre is deze uitbreiding noodzakelijk. Bij Hasselt wordt ook een groot gebied als zandwinlocatie aangelegd, bij Meppel is er één, bij Zwolle één. Is dit niet alleen maar omdat het hier goedkoper is? Er is ons wel eens ter ore gekomen dat het zand helemaal naar Emst, Vaassen en dergelijke gebracht wordt.

Wat betreft de inbressing van de Hooidijk wordt geschreven dat dit een eenmalig incident is. Aan de kant waar ze nu willen uitbreiden, is ook al eens de hele boswal in het water verdwenen. Dit is dan de oostkant en ook aan de noordzijde is al eens een stuk weggespoeld.
In onderliggende stukken wordt meegedeeld dat dit in 2002 gebeurd is.
Dit heeft niet direct met de uitbreidingen of bestemmingsplan te maken. Het doet ons wel eens huiveren wanneer het hele wateroppervlak nog een keer verdubbeld wordt. We hebben nu gezien dat er een gedeelte van 40 meter breed weggespoeld is. Wanneer dit 100 meter zou zijn, bestaat er toch zeker gevaar voor de omliggende percelen.
Er wordt steeds geschreven van een talud van 1:3 of 1:5. Wat ons betreft, gaat het talud naar 1:7. Wij denken ook dat het goed is om een nog bredere strook grond om het water te laten liggen. Wanneer de zandwinning een keer stopt, is er ruimte om op deze strook bomen te planten.

Voorzitter, wij zijn toch behoorlijk terughoudend en zouden graag zien dat dit allemaal wat minder rigoureus gebeurde. De huidige plas is 35 meter diep. Wordt de nieuwe vergunning ook voor deze diepte afgegeven?

In het voorstel wordt aangegeven, dat er eventueel nog uitleg gegeven kan worden over de technische aspecten van de zandwinning. Wanneer er een voorlichting komt naar betrokkenen, willen we graag een onderbouwing dat de omliggende landerijen niet verzakken. Over het algemeen toch wel sterk betwijfeld dat dit niet het geval zou zijn.

07-05-08
Evenementenbeleid

Op 6 mei jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken ondermeer gesproken over het evenementenbeleid.
Het is positief dat er nu duidelijkheid is over de voorwaarden waaraan evenementen moeten voldoen. Controle op - en handhaving van- de gestelde voorwaarden is daarbij van groot belang. De evenementen zijn ingedeeld in een drietal categorieën, A, B en C. Het karakter van de meeste evenementen in de A-categorie en een deel van die in categorie B is zodanig dat wij geen instemming kunnen betuigen met het door de burgemeester (openbare orde en veiligheid) en het college vastgestelde evenementenbeleid.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie.

De SGP-fractie vindt het een goede zaak dat de fracties in deze commissie nu toch de gelegenheid krijgen om hun mening te geven over het evenementenbeleid.

Het is goed dat er beleidsregels zijn opgesteld. Er is duidelijkheid gekomen waaraan aanvragen getoetst kunnen en moeten worden. De voorwaarden voor brand- en bouwveiligheid, hulpverlening enzovoort zijn noodzakelijk voor plaatsen waar veel mensen samenkomen. Vervolgens is het wel noodzaak dat gecontroleerd wordt of aan de gestelde eisen en voorwaarden wordt voldaan. Handhaving is dan ook belangrijk onderdeel van dit vastgestelde beleid.
Graag zou onze fractie zien dat er door een gemeentelijke overheid ook getoetst zou kunnen en mogen worden op strijdigheid met Gods Woord en Zijn inzettingen. Helaas is dat in deze tijd niet mogelijk. Toch ontslaat het ons niet van de plicht om daar op te wijzen.

Terecht wordt er onderscheid gemaakt in een drietal categorieën evenementen. Voor onze fractie zitten de zorgen, die wij hebben over diverse evenementen, toch vooral in de A-categorie.
Dergelijke evenementen blinken vaak uit in feestvieren, muziek, dans en veel drankgebruik. Naar onze vaste overtuiging wordt daarmee God niet gediend maar op allerlei wijze oneer aangedaan. Wij beseffen dat deze activiteiten niet door de gemeente georganiseerd worden, maar door derden. Daarmee nemen de organisatoren een grote verantwoordelijkheid op zich. Een ieder zal voor zijn doen of laten eenmaal rekenschap moeten afleggen voor God, dus zowel voor het organiseren als het bezoeken van deze evenementen. Daarmee gaan wij niet boven de organisatoren of de bezoekers staan. Uit en van onszelf zijn wij net als hen. Dan zoeken ook wij niet God te dienen boven alles, van nature zijn wij even zondige mensen. Als wij niet meedoen aan het bezoeken van allerlei Godonterende activiteiten, dan is dat alleen Gods trouw en goedheid aan ontrouwe mensen. Wel bedroefd het ons dat zo velen hun vermaak zoeken in eten, drinken en vrolijk zijn.

Gods Woord waarschuwt in het bijzonder de jongeren heel ernstig in Prediker 11:9 waar staat: "Verblijd u, o jongeling! In uw jeugd, en laat uw hart zich vermaken in de dagen uwer jongelingschap, en wandel in de wegen uws harten, en in de aanschouwing uwer ogen; maar weet dat God, om al deze dingen, u zal doen komen voor het gericht.
Daarom roepen wij organisatoren van A-evenementen op om daarmee niet door te gaan. Hoewel de Heere aan niemand iets verplicht is, zou Hij het afzien van dit soort activiteiten nog kunnen zegenen, zowel in het persoonlijke als ook in het zakelijke. In het zojuist aangehaalde bijbelboek Prediker staat in hoofdstuk 12:13: "Vrees God, en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen".

Meerdere reacties hebben deze zorgen ook onder de aandacht van het college gebracht. Helaas lag alleen de brief van de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente van Staphorst bij de stukken op de leeskamer. Onze fractie kan zich goed vinden in de zorgen die ook in die brief aan de orde zijn gesteld.

Tijdens de inspraakavond kwamen er van mensen in de omgeving van de Tippe verschillende reacties over geluidsoverlast. Ook gaven zij aan veel hinder van wegafzettingen te hebben. Niet alleen tijdens de evenementen zelf, maar ook voor trainingen wordt de weg meerdere keren afgezet. Wij begrepen toen uit de beantwoording dat vooral die laatste wegafzettingen bij de gemeente niet of nauwelijks bekend waren. Wij dringen er op aan die wegafzettingen tot een absoluut minimum te beperken en zeker niet toe te staan voor trainingen. Er is een groot evenemententerrein en dat moet voor de trainingen afdoende zijn.

Over geluidsoverlast bij A-evenementen is ook altijd veel te doen. Zowel van omwonenden van de Tippe als het marktterrein is ons bekend dat er regelmatig geluidsoverlast ervaren wordt. Wanneer men er klachten over heeft, moet men die melden bij de politie, aldus antwoord op vragen daarover tijdens de inspraakavond. Maar wanneer de politie daarover gebeld wordt, komt het regelmatig voor dat men op dat moment geen tijd heeft om aandacht te schenken aan zo'n klacht. Dat vinden wij geen goede zaak. Dergelijke klachten moeten op die momenten de aandacht krijgen en (meestal) niet enkele uren later.
Het is een goede zaak om in het eerste jaar bij alle A-evenementen geluidsmetingen te doen.

In eerste instantie dachten wij dat het een hele verbetering was dat de eindtijd van A-evenementen teruggebracht is van 2.00 uur naar 24.00 uur. Bij nadere bestudering van de stukken is dat toch niet meer dan een kleine aanscherping. In het voorlopig vastgestelde beleid van 8 januari jl. stond dat op maximaal 17 dagen eindtijden van 2.00 uur en 0.30 uur (voor het marktterrein in Staphorst) gehanteerd zouden worden. Nu staat er in dat voor maximaal 16 dagen afgeweken kan worden van de standaard eindtijd van 24.00 uur. Dan mogen toch weer de zojuist genoemde tijden van 2.00 uur en 0.30 uur gehanteerd worden.

In het voorlopig vastgestelde beleid stond ook aangegeven dat er geen schuur- en/of tentfeesten konden plaatsvinden. Wij lezen daar nu niets meer van. Mogen wij erop vertrouwen dat dergelijke feesten niet toegestaan worden?
(Door de burgemeester is hierop geantwoord dat die feesten nog wel mogelijk zijn, maar om 24.00 uur afgelopen moeten zijn. Hij verwacht dat deze daarmee hun aantrekkingskracht min of meer gaan verliezen).

Dit evenementenbeleid kan om de hierboven genoemde redenen niet de instemming krijgen van onze fractie, daar waar het gaat om de meeste activiteiten in de categorie A en een deel van die in categorie B.
Tijdens de bespreking van dit agendapunt waren er hevige discussies tussen ons en de heer Messchendorp van de PvdA en in iets mindere mate met de heer Talen van Gemeentebelangen/VVD. Door de PvdA'er werden wij beschuldigd van ondermeer een gevaar voor de democratie en christelijk fundamentalisme. Wij hebben dat weerlegd en aangegeven op een waardige wijze deel te nemen aan het democratisch proces. Daarbij hebben wij wel benadrukt dat dé bron voor ons handelen is Gods Woord en de wetten die Hij ons daarin heeft gegeven.

04-04-08
Kadernota Buitengebied

Op 2 april jl. is in de commissievergadering van Grondgebied ook gesproken over de kadernota Buitengebied.
Hoewel onze fractie zich kan vinden in vele punten van deze nota, hebben wij toch op onderdelen een andere visie. Er wordt te weinig rekening gehouden met de schaalgrootte van landbouwbedrijven in onze gemeente. Wanneer een boer voldoende grond bij elkaar heeft liggen, moet deze alle medewerking krijgen voor verplaatsing naar het buitengebied. Terughoudendheid wil de SGP in acht nemen bij het benoemen van recreatie en toerisme als nieuwe economische drager van het buitengebied.
Hieronder vindt u de bijdrage van de heer A. den Ouden namens de SGP-fractie.

De Kadernota Buitengebied wordt ons voor een eerste behandeling aangeboden.

In het algemeen kunnen wij ons redelijk vinden in de voorliggende nota. Hij ziet er inhoudelijk goed uit, waarvoor alle waardering. Omdat er na deze eerste behandeling nog een tweede volgt, zullen we vooral ingaan op de zaken die wij graag gewijzigd zien.

Hoofdstuk 2: Landschap
Het landschap is de gehele nota door de bepalende factor. Uitgangspunt 1 (blz. 7) zegt dat nieuwe ontwikkelingen zullen worden getoetst aan de verschillende landschappelijke eenheden en de bijbehorende karakteristieken. Wat is dat voor een toetsing? Is dat een kritische toets in de zin van 'dat kan niet, basta'. Of is dat een richtinggevende toets: Als we het nou eens op die en die manier doen... En dan moet dat natuurlijk wel een reële mogelijkheid zijn. Wij zijn uiteraard voor deze tweede optie.

Dat geldt ook voor de Ruilverkaveling 2008-2013. Daarvan staat in de nota (op blz. 8): er moet "meer dan in het verleden, rekening worden gehouden met de nog aanwezige karakteristieke waarden met betrekking tot landschap en cultuurhistorie". We zijn het daar wel mee eens, maar het moet niet doorslaan. Daar zijn we toch wel wat bevreesd voor.

We denken hier met name aan het elzensingellandschap. Wij willen daar best wel voorzichtig mee om gaan, maar uiteindelijk moeten de bunders grasland wel grasland blijven, anders worden de singels een bos, en is het elzensingellandschap verdwenen. Uitoefening van het boerenbedrijf is daar dus evenzeer noodzakelijk tot onderhoud van het cultuurlandschap.
De enkele boer die daar een forse huiskavel heeft, moet wat ons betreft dan ook de nodige vestigingsruimte krijgen. Het college heeft ergens in de nota gesteld dat 'incidentele solitaire locaties op grond van landbouwgrond-eigendomssituaties buiten de aangegeven linten overwogen moeten kunnen worden'. Als dat ook op het elzensingellandschap slaat, is onze fractie op dit punt zeer tevreden.

Terzijde: Wat ons betreft mag het beeldkwaliteitsplan voor het buitengebied aangepast worden. Er wordt nu gesproken over aardkleuren. Wat ons betreft mag er best donkere aardkleuren van gemaakt worden. Zeker in dit kwetsbare gebied moeten gebouwen niet uit de verte oplichten als witte vlekken. Wij zijn voor een verdoken positie als het om kwetsbaar landschap gaat. Dat kan best nog wat beter en de kleur van een gebouw belemmert de boer niet in zijn bedrijfsvoering.

Hoofdstuk 3: Landbouw
Tijdens de rondrit in de bus heb ik wat vragen gesteld over de definitie van de term 'economische drager van het buitengebied' (blz. 20). Een medewerker van bureau Vijn (opsteller van de nota) stemde toe, dat als het over landschapsonderhoud gaat het grosso modo altijd alleen de boer geweest is die het landschap onderhouden heeft. Hij haalde zijn inkomen uit het landschap, en daarvoor onderhield hij dat dan ook. Dit economische eigenbelang ging en gaat in de praktijk vaak gepaard met liefde tot het landschap. Dit is een toegevoegde waarde. De boer onderhoudt het landschap! Dat heeft hij altijd al gedaan.

Het valt ons op dat de term 'nieuwe economische dragers van het landschap' vaak onterecht toegekend wordt. Meestal betekent het namelijk dat deze nieuwe bedrijven wel hun inkomen in meerdere of mindere mate uit het landschap halen, maar daarvoor geen substantieel deel van dat landschap onderhouden. We komen daar straks nog op terug.

Een punt dat voor onze fractie toch wel aangelegen is, is de geëiste volwaardigheid van agrarische bedrijven om in aanmerking te komen voor uitplaatsing. Dit zal ongetwijfeld de volwaardigheid zijn in termen van DLV (Dienst Landbouw Voorlichting). Wij hebben daar moeite mee.
In een gesprek met de Commissaris van de Koningin van Overijssel, enige jaren geleden, heeft onze fractievoorzitter gevraagd naar de mogelijkheden voor niet geheel volwaardige bedrijven in het buitengebied. De gemeente heeft, een jaar geleden als proef, een verzoek ingediend bij de provincie.
Daarom zijn wij er niet voor om in onze eigen kadernota nu zelf zo fors over volwaardige bedrijven te spreken. Wat onze fractie betreft wordt dit gewijzigd. Er zijn voorbeelden van kleinere bedrijven, die niet alleen verhoudingsgewijs maar zelfs in absolute zin meer inkomen genereren dan grotere bedrijven. Dat is uit economisch oogpunt. En ruimtelijk gezien geldt hetzelfde: Kleinere boeren hebben hun land er soms beter en netter bij liggen dan grote boeren. Zeker dit laatste heeft met de omvang van het bedrijf niet zoveel te maken.
Onze fractie zal hier, tenzij het college ons weet te overtuigen, bij de vaststelling van de definitieve nota een punt van maken.

Grondgebonden landbouw blijft een belangrijke functie. Daar stemmen wij graag mee in. Wij hebben dan wel vragen bij de genoemde paardenfokkerijen (blz.13).
In de eerste plaats levert het paardenbedrijf geen substantiële bijdrage aan het landschapsonderhoud. Wij vragen ons zelfs af of deze bedrijvigheid wel goed past in ons kwetsbare landschap. In het elzensingelgebied beslist niet, en in een landschap waar de landschappelijke waarde bestaat uit openheid, ook niet. Wat ons betreft worden deze bedrijven in ieder geval niet solitair in open landschap geplaatst.
(Bij de paragraaf over intensieve veehouderij hebben wij de indruk dat het hoofdbezwaar toch de ruimtelijke beïnvloeding is, met de sleutelwoorden grootschaligheid en bouwmassa). Is de verwachting dat bedrijfsgebouwen van de paardenfokkerij kleinschalig, en de bouwmassa bescheiden is?
Is een paardenfokkerij trouwens grondgebonden? Of is het intensieve veehouderij?
Hoeveel hectare heeft een paardenfokkerij in gebruik/in onderhoud? Wij hebben over de paragraaf nog wel vragen.


Het gebied tussen de Punthorst en de Maat wordt bestemd voor vollegrondstuinbouw met ondersteunend glas. Dit heeft onze volledige instemming.


Op blz. 14 lezen we over een absoluut verbod op buitenopslag. Wat onze fractie betreft mag dit geschrapt worden. Uiteraard moet het wel gaan om echte buitenopslag, en niet om zeecontainers of iets dergelijks. Die willen we in ieder geval niet permanent in het buitengebied hebben.


Biogasinstallaties (blz. 14)
Wat betreft deze installaties op zichzelf, met het gebruik van co-substraten, hebben we nogal wat reserves bij het omzetten van voedsel in energie, in een wereld waar honger nog steeds aanwezig is. Deze discussie die uiterst ingewikkeld is, zullen wij hier niet voeren. We stemmen in met ruimte voor categorieën A, B en C als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf.


Met de geboden geringe ruimte voor uitbreiding bij reeds bestaande intensieve veehouderij stemmen wij in. Wat ons betreft hoeft de intensieve veehouderij niet absoluut dichtgetimmerd te worden.

Hoofdstuk 5: Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme als nieuwe economische drager. Jawel, maar waarvan? In de uitwerking wordt hieraan toegevoegd: 'van het buitengebied'. Onzes inziens is dit kwantitatief gezien -en dan bedoel ik het aantal bunders van het buitengebied dat hierdoor onderhouden wordt- niet noemenswaard. Het toerisme onderhoudt net zoveel buitengebeid als de campings etc. groot zijn.

Mijns inziens kan de toeristische danwel recreatieve functie van het buitengebied wel gezien worden als een economische drager van de dorpssamenleving. Na de oorlog zijn in onze gemeente naast de landbouw, de industrie en de dienstensector als nieuwe economische dragers van de dorpssamenleving opgekomen. Met nieuwe economische dragers van de samenleving is als zodanig niets mis, verre van daar! Ze zijn noodzakelijk. Maar voor de doordenking van het beleid ten aanzien van het buitengebied lijkt het mij van belang om dit 'economische dragerschap' helder te onderscheiden. Onzes inziens dus echt niet van het buitengebied.

Wij ontkennen de recreatieve/toeristische potentie van het buitengebied niet, maar wij willen hier blijvend voorzichtig mee om gaan. Van de noodzaak om de huidige beleidsopstelling van de gemeente, met name de koppeling aan de vier ontwikkelingszones in de recreatie, ter discussie te stellen, (en ontwikkeling van toerisme en recreatie over het gehele Staphorster grondgebied fors te verruimen) zijn wij nog niet overtuigd. Wij zijn daar ook niet voor!
Wij hechten er daarom aan dat deze directe link tussen enerzijds de recreatieve functie en anderzijds de instandhouding van het buitengebied, uit de nota verwijderd wordt; voor de duidelijkheid.
Ter geruststelling: Met de uitwerking, kamperen bij de boer en bed & breakfast etc. hebben wij overigens niet zo veel problemen. Wij stellen ons voor dat deze paragraaf later uitgewerkt zal worden in een herziene recreatienota.

Twee aandachtspuntjes: Bij de twee zandwinlocaties wordt dagrecreatie als mogelijkheid geopperd. Wij zouden liever als eerste insteek natuurontwikkeling willen noemen, met als nevenfunctie recreatie.

Wij zouden wel eens onderzocht willen zien of er een mogelijkheid is dat de gemeente de heidehoogte verwerft om daar een stukje natuurschoon van te maken. Het zou een parel kunnen zijn aan de door onze burgemeester meermalen genoemde ketting.

Voor het overige staat onze fractie beslist positief tegenover de nota.

04-04-08
Rapportage De staat van de Gemeente

Op 1 april jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken ondermeer gesproken over de rapportage van De Staat van de Gemeente. Dit onderzoek is gedaan omdat het belangrijk is te weten hoe de inwoners denken over de dienstverlening van de gemeente, ook in vergelijking met andere gemeenten. Op de meeste punten komt Staphorst iets boven het gemiddelde uit. Positief vinden wij dat gewerkt gaat worden aan punten ter verbetering van de dienstverlening waar onze inwoners direct mee te maken kunnen krijgen. En dat, hoewel wij op die onderdelen maar iets onder de gemiddelde uitkomst zaten.
Hieronder vindt u de bijdrage van Hendrik Troost namens de SGP-fractie.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente klanttevredenheidsonderzoeken gaat houden. Daarom heeft de raad op 3 juli vorig jaar besloten om mee te doen aan het onderzoek van "De Staat van de Gemeente".

Op die wijze worden verschillende gemeenten in dezelfde periode onderworpen aan een gestandaardiseerd onderzoek. Daarmee kunnen wij ons spiegelen aan andere gemeenten. In dit geval is dat mogelijk met 27 gemeenten in de categorie tot 25.000 inwoners.
Het doel van dit onderzoek is wat ons betreft niet geweest om ons op de borst te kloppen wanneer wij op alle terreinen of op onderdelen beter uit de bus zouden komen. Wel om, daar waar onze inwoners aangeven dat wij onder het gemiddelde zitten, ernaar te streven om in elk geval te werken aan het bereiken van dat gemiddelde.
Verbetering van de dienstverlening door oplossing van aangegeven knelpunten zal het uitgangspunt moeten zijn.

Anderzijds is het toch goed te mogen constateren dat onze gemeente op verschillende terreinen de vergelijking met andere gemeenten goed heeft doorstaan. Ook dat is voor ons wel belangrijk om te weten.

Op het onderdeel "burger als partner" scoort onze gemeente laag, veroorzaakt door een aantal bestemmingsplannen dat meer dan 10 jaar oud is. Daaronder zit ook het bestemmingsplan Buitengebied en dat heeft bij ons betrekking op een grote oppervlakte. Het is daarom goed dat er volgens een plan van aanpak al geruime tijd gewerkt wordt aan actualisering van bestemmingsplannen.

Ook op het onderdeel "burger als belastingbetaler" komen wij iets minder goed uit de bus. Onze gemeente zou teveel weerstandsvermogen hebben in relatie tot de omzet van de gemeente. Dat zou kunnen betekenen dat wij teveel belasting heffen van onze burgers en het bedrijfsleven. Wij prijzen ons gelukkig dat wij nog relatief gunstige belastingtarieven hanteren. Wij willen dat graag zo houden. Anderzijds weten wij ook dat wij op het gebied van vooral infrastructuur nog komen te staan voor zaken waaraan een stevig kostenplaatje komt te hangen.
Het is een goed uitgangspunt om daarvoor te gaan sparen. Op dit moment vinden wij het dan ook geen bezwaar dat wij op dit onderdeel iets onder het gemiddelde uitkomen.

Doel van het meedoen is voor ons, zoals gezegd, ook geweest om te kijken waar wij staan met onze dienstverlening en die waar mogelijk te verbeteren.
Daarom vinden wij het een goede zaak dat het Kernteam Dienstverlening een aantal verbeterpunten heeft aangedragen. Het zijn geen punten waar wij ver onder het gemiddelde zitten. Wel punten waar de burger direct mee te maken heeft, zoals inleving en deskundigheid van de medewerker, doorlooptijd van aanvragen en vergunningen, het oplossen of voorkomen van tegenstrijdige regels. Ook zal geprobeerd worden de tevredenheid over afvalinzameling te verhogen. Dat laatste cijfer zal volgens onze fractie zeker beïnvloed zijn door het destijds, noodgedwongen, beëindigen van de succesvolle gescheiden inzameling van blik en verpakkingen van melk en allerlei soorten vruchtensappen.

Samenvattend is het voor ons:
Ø Positief dat wij de vergelijking met andere gemeenten goed hebben doorstaan;
Ø Dat wij door het onderzoek toch een aantal verbeterpunten oppakken om de dienstverlening aan de burger nog verder te verbeteren;
Ø Belangrijk dat een soortgelijk onderzoek over een jaar of vier herhaald wordt om te kijken of er verbeteringen bereikt zijn.

Tot slot willen wij ook die burgers en het bedrijfsleven dat meegedaan heeft aan het onderzoek bedanken voor hun medewerking. Dat is van essentieel belang voor het slagen van dit soort onderzoeken.

02-04-08
Vorming Veiligheidsregio IJsselland

Op 1 april jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken gesproken over vorming van de Veiligheidsregio IJsselland.
Dát de veiligheidsregio's er komen is een uitgemaakte zaak. Er is echter nog enige onduidelijkheid over de vorm. Niet alle regio's vullen dit op dezelfde wijze in. De discussie in de commissievergadering ging vooral over het wel of niet overgaan van de brandweercommandanten in regionale dienst.
De vrijwilligers van de brandweer hebben zetten daar vele vraagtekens bij. Ook de SGP-fractie heeft daar grote moeite mee, omdat zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers goed functioneren.
Eerst geven wij een korte uitleg van de veiligheidsregio, daarna kunt u de bijdrage van Klaas Slager namens de SGP-fractie lezen. Om te weten hoe hierover gedacht wordt bij de brandweer in Staphorst hebben wij aan het eind van dit artikel de bijdrage weergegeven van Erik Mussche namens de brandweervrijwilligers van Staphorst. Hij heeft gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens deze commissievergadering.

Het wetsvoorstel van de Wet veiligheidsregio's is in juli 2007 ingediend bij de Tweede Kamer. In deze wet worden de volgende wetten geïntegreerd: de Brandweerwet 1985, de Wet Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo). In het wetsvoorstel worden ook verankerd het beleid over de informatie- en communicatievoorziening bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Waarom veiligheidsregio's:
Ø Schaalvergroting biedt belangrijke mogelijkheden voor verbetering
Ø Beter multidisciplinair samenwerken door samenhangend beleid.

De veiligheidsregio beoogt:
Ø De burger beter te beschermen tegen risico's
Ø Betere hulpverlening en nazorg te bieden bij brand, zwaar ongeval, ramp of crisis
Ø Brandweerzorg, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie
Ø Versterken van bestuurlijke en operationele slagkracht.

Het doel van het project Veiligheidsregio's is het realiseren van 25 veiligheidsregio's in ons land. Deze regio's moeten wat werkgebied betreft gelijk zijn aan de huidige 25 politieregio's.

Nu volgt de bijdrage van de SGP-fractie bij monde van Klaas Slager.

Voorzitter, vanavond wordt ons de mogelijkheid geboden een visie te geven op de vorming van een nieuwe veiligheidsregio en het als gevolg daarvan aanpassen van de Regio IJssel-Vecht.

Het voordeel van een veiligheidsregio waarin alle deelnemende disciplines hetzelfde gebied bestrijken, is ons helder.
Dat er op regionaal niveau een structuurverandering moet komen, is ons ook duidelijk. Dit is in een wet is vastgelegd en ook dat het per 1 januari 2010 operationeel moet zijn.
Verder zijn we heel tevreden met het huidige regeerakkoord dat bepaald dat gemeentelijke korpsen en commandanten niet overgeplaatst hoeven worden in regionale dienst.

Voorzitter, voor zover wij kunnen beoordelen, zit het plan goed onderbouwd in elkaar en loopt het ingezette traject redelijk op schema.
De voordelen die door verdergaande samenwerking behaald kunnen worden, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor ons plaatselijke korps en de plaatselijk verleende basisbrandweerzorg, moeten we zeker benutten.

Wat ons echter ten zeerste verbaast, is dat in het koersdocument gesproken wordt over teveel vrijblijvendheid tussen de regionale commandant en de plaatselijke commandanten zodat de beoogde kwaliteitsslag niet gemaakt kan worden. Vervolgens wordt dit als hoofdreden genoemd om de plaatselijke commandanten in regionale dienst te nemen, hierbij de mogelijkheden die het regeerakkoord biedt niet benuttend.

Voorzitter, dit kunnen wij niet goed plaatsen. Is hier geen communicatie over geweest?
Stel dat het waar is, dan is het toch te gek voor woorden dat de portefeuillehouders hier nooit op ingegrepen hebben?

Misschien zijn we als raadsleden wel tekort geschoten in onze controlerende taak, maar wij hadden het gevoel dat alles aardig volgens de regels verliep. Vooral het project versterking brandweer en de uitbreiding van de beroepsondersteuning plus een actuele kernnota brandweerzorg en een door het college goedgekeurd oefenplan zijn hier debet aan.
Ook de mededeling dat de uitgevoerde audits een heel positief beeld liet zien, versterkte dat gevoel.

Een gevoel overigens dat we ondanks het rapport nog steeds hebben.
Wij als SGP hebben het volste vertrouwen in het functioneren van ons plaatselijke korps wat betreft de invulling en uitvoering van de basisbrandweerzorg. Dit betreft allen: vrijwilligers, beroepskrachten alsook de burgemeester als portefeuillehouder.

Voorzitter, wij begrijpen dan ook niets van bovengenoemde conclusie in het Lysias-rapport. Hoe het bij andere gemeenten gesteld is, weten we niet. Maar wanneer daar wel problemen zijn, moeten die plaatselijk aangepakt worden en niet afgeschoven worden op de nieuwe veiligheidsregio.

De voorbereiding van de noodzakelijke veranderingen in de gemeenschappelijke regeling Regio IJssel Vecht is een logisch gevolg van bovengenoemde plannen. Met inachtneming van goed werkgeversschap kunnen wij hier zeker mee instemmen.

Bijdrage van Erik Mussche namens de brandweer van Staphorst.

Mijnheer de voorzitter, geachte commissieleden,

De brandweervrijwilligers vormen 80% van de brandweer is Nederland en zijn daarmee de ruggengraat van de brandweerorganisatie en zo ook in Staphorst.
Een deel van die brandweerzorg, namelijk het opleiden, oefenen en uitrukken voeren wij als vrijwilligers met veel enthousiasme en toewijding uit. De inzet van voldoende gemotiveerde en gekwalificeerde vrijwilligers is een vereiste voor een adequate hulpverlening, bestrijding van branden, rampen en andere calamiteiten.
Voorzitter, er is al veel geschreven en gesproken over de veiligheidsregio en de regionalisering van de brandweerzorg in de Regio IJssel-Vecht. Een complex dossier waarvan wij als vrijwilliger de risico's om het maar eens zo te zeggen, moeilijk in kunnen schatten. Dat geeft voor een deel onrust binnen het korps. Wat betekent dat met onze positie en aansturing als vrijwilligers.
Wij zijn doeners, maar nu is er toch een moment gekomen om aan te schuiven aan de bestuurstafel. De laatste jaren zijn er veel rapporten over ons, de brandweer, de vrijwilligers, geschreven met eigenlijk maar één boodschap, jullie doen het niet goed en het MOET beter.
Voorzitter, wij hebben dat gevoel niet. Wij doen naar vermogen ons best, maar wij doen het zeker niet slecht en natuurlijk kan het altijd beter.
Het kan niet langer doorgaan met allerlei rapporten en nota's die voorbij vliegen. De grens van onze belastbaarheid is zo langzamerhand bereikt en dat kan niet ongestraft door blijven gaan.
Nu komt de regionalisering op ons af. Ook hier lezen wij weer dat het allemaal beter moet. Maar wie moeten het eigenlijk beter gaan doen? Zou het ook niet ergens anders kunnen liggen dan bij de vrijwilligers???

Het voorstel houdt in dat onze commandant voor zijn troepen weggehaald gaat worden. Waarom? Wordt het daarom dan beter. Gaan wij het als vrijwilligers dan beter doen? Okay, hij wordt wel teruggedetacheerd. Er verandert niets voor ons, wordt geruststellend meegedeeld. Dat voelt bij ons toch wel anders. Laat ik dat gevoel wat wij hebben voor u herkenbaar en inleefbaar proberen te maken met het volgende voorbeeld.

Voorzitter, er was eens een raadslid die de volgende droom had. 's Nachts in zijn droom beleefde hij het besluit van de nieuwe Wet op het Veiligheidsbestuur. Na enkele grote rampen in het land waren de commissarissen van de Koningin het beu. Zij waren met de minister van Staat tot de overeenkomst gekomen dat, wilden zij de veiligheid van ons mooie landje onder de zeespiegel kunnen garanderen, dan moest dat gepolder van die burgemeesters maar eens afgelopen zijn! En dat gedoe met al die gemeenteraden in alle gemeenten die steeds maar weer voor hun eigen lokale belang opkwamen, dat moest anders. Het MOET beter. De burgemeester zou in provinciale dienst komen. En de raadsleden, daar zou immers niets voor veranderen, want hun burgemeester werd gewoon teruggedetacheerd met een provinciaal takenpakket tot 0,5 fte.
Ja, maar dat zou toch niet gebeuren? Voor het eerst in de geschiedenis liep het park de Weezenlanden bij het provinciehuis in Zwolle vol met verontruste burgemeesters. Met zelfgeschilderde spandoeken maakten zij hun bedenkingen kenbaar.
"Wij vervullen een rol als burgervader".
"Wij zijn het aanspreekpunt voor onze lokale bevolking".
"Ik weet wat er speelt".
Onder de burgemeesters ook veel raadsleden met spandoeken:
"Straks alleen delegeren nog accepteren en niet meer regeren?"

De minister van Staat sprak de burgemeesters geruststellend toe. "Er verandert voor u niets. U blijft gewoon burgemeester. Wij detacheren u gewoon terug in de gemeente en daar blijft u namens mij alles uitvoeren en verantwoording afleggen naar de raad. Raadsleden, jullie blijven gewoon je controlerende taak uitvoeren, maar in het landsbelang: het moet toch anders……"
Bij deze gedachte schrok het raadslid wakker uit zijn enge droom.

"Nou dat voelt toch wel even anders", zou uw reactie als raadslid en burgemeester zijn. Dat weet ik zeker. En wat is het verschil met de commandant in regionale dienst? Gelukkig was het maar een droom, maar voor de vrijwilligers op dit moment niet.

Voorzitter, de vrijwilligers zijn niet tegen professionalisering en kwaliteitsverbetering. Maar als je de commandant voor de troepen weghaalt, gaat dat ten koste van het moreel. Dat geldt voor een brandweercommandant, voor een legerofficier maar ook voor een burgemeester waarvan de vaderrol met zijn bevolking wordt doorgeknipt, zoals net geschetst. Waar zijn wij dan bang voor?
Niet voor de opheffing van de brandweerpost want dat is helemaal niet ter sprake. Niet voor de waardering, nee die is er volop. Waar dan wel voor? Nergens voor, maar wel bezorgt! Daarom willen wij graag dat u als raad onze bezorgdheid zoveel mogelijk concreet en meetbaar wegneemt.

Natuurlijk zal op regionaal niveau de kwaliteit beter worden omdat er in geïnvesteerd wordt. Maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de lokale brandweerzorg en de zorg aan ons als korps en vrijwilligers en ten koste van onze identiteit en positie. Als onze commandant minder tijd heeft voor zijn korps, dan moet daar toch iets tegenover staan! Er zijn signalen dat de commandant 50-60% regionale taken moet gaan uitvoeren. Voorkomen moet worden dat kwaliteitsverbetering op regionaal niveau ten koste gaat van lokale zaken.

Zorg op maat is een veelgehoorde kreet. Daar zijn wij ook voorstander van, maar daar zijn mensen voor nodig die weten wat er speelt in het verzorgingsgebied, binnen het korps en de manschappen goed kent. Daarom willen wij een lokale commandant voor de troepen met voldoende beroepsondersteuning.

Onze zorg ligt hierin, dat wij niet alles kunnen overzien, maar wij vragen ons wel af of de nieuwe ontwikkelingen ons voldoende garanties blijven bieden.

Daarom doen wij u het voorstel:

- stel randvoorwaarden vast die de positie van de vrijwilliger en ons korps voldoende garanties bieden wanneer onze commandant in regionale dienst gaat en het brandweerkorps van Staphorst opgaat in een nieuwe veiligheidsregio.

Die randvoorwaarden zouden kunnen luiden:

Ten aanzien van onze positie en identiteit

* Behoud van het eigen vrijwilligerskorps;

* Maximale zeggenschap over de locatie en inrichting van de brandweerkazerne in Staphorst;

* Behoud van uitgangspunten, professionalisering en kwaliteitsverbetering ten behoeve van lokale brandweerzorg zoals beschreven in de Kernnota 2005-2010;

* Er vindt geen aanpassing plaats van de huidige repressieve uitgangspunten die kunnen leiden tot beperking van de kwantiteit en kwaliteit van de repressieve werkzaamheden van de vrijwilligers.

De financiën

Meerkosten veiligheidsregio's, boven de huidige lokale begrotingen mogen niet ten koste gaan van de brandweerbudgetten die benodigd zijn voor de uitvoering van de lokale brandweerzorg, zodat er geen ongewenste verschillen in de kwaliteit van de brandweerzorg ontstaan.

* De kosten voor het inhalen van de achterstanden om aan het kwaliteitsniveau te kunnen voldoen, zijn voor rekening van de betreffende gemeente.

De rechtspositie

* Medewerkers en vrijwilligers behouden hun adviesrecht bij de benoeming van leidinggevenden die als eerstverantwoordelijke op gemeentelijk niveau worden ingezet, inclusief de commandant;

* Handhaven van bestaande lokale bestuurlijke zeggenschap en invloed op de benoeming van beroepspersoneel dat in de eigen gemeente komt te werken (in verband met nauwe contacten met de brandweercommandant en behoud vrijwilligers);

* De rechtspositie en arbeidsvoorwaarde voor personeel en vrijwilligers blijven minimaal gelijkwaardig aan de huidige;

* Er vallen geen gedwongen ontslagen als gevolg van de regionalisering;

* De veiligheidsketen blijft in stand, van pro-actie tot nazorg.

Voorzitter en commissieleden, ik wens u allen voor straks een goede nachtrust als u eraan toe bent en hopelijk zonder angstige dromen. Ik dank u wel.

08-03-08
Fotoverslag debattrainingsavond op 7 maart

05-03-08
Uitvoering gezinscoaching

Op 4 maart jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken ondermeer gesproken over de uitvoering van gezinscoaching.
Dit is een uitvloeisel van afspraken tussen de provincie Overijssel en de gemeenten in de Regio IJssel-Vecht. Bedoeling ervan is een betere afstemming te bereiken tussen verschillende functies van het gemeentelijk jeugdbeleid en de Provinciale Jeugdzorg.
De SGP zette vraagtekens bij de taken van de gezinscoach en had bedenkingen bij de financiële gevolgen. Ook vroeg zij ruimte voor identiteitsgebonden maatschappelijk werk.
Hieronder vindt u de bijdrage van Klaas Slager namens de SGP-fractie.

Het voorstel dat hier voor ons ligt is voor de fractie van de SGP een zwaarwegend, moeilijk voorstel.
Het gaat hier om het in werking zetten van gezinscoaching. Allereerst: Wat is de taak van een gezinscoach? Is het een technisch gebeuren of is het toch wel duidelijk een betrokken gebeuren met de gezinssituatie?
Is dat een taak van de burgerlijke overheid? Ook die vraag komt bij ons op. Dan zeggen wij als SGP: Nee dus. De eerste opvang en begeleiding van problemen in een gezinssituatie zijn voor ons in de eerste plaats voor hen die dicht bij het gezin staan en dat is de familie en de verdere betrokkenen zoals de kerk. De overheid moet zich niet te veel in een gezinssituatie dringen.

Verder de financiële kant. Kan het niet zijn dat dit in financieel opzicht een open einde is? Waar ligt de grens en is het nodig dat wij dit structureel begroten voor de komende jaren of kunnen wij dit zien als een experiment?

Wij zien in ons voorstel dat wij in onderhandeling gaan met algemeen dus neutraal maatschappelijk werk. Dit komt op ons toch ook een beetje over, maar wij weten ook dat dit voor dit jaar 2008 vastligt. Toch willen wij ook hierin de portefeuillehouder er wel op wijzen dat in de begrotingsvergadering van 6 november 2007 een motie is aangenomen die aanstuurt op het mogelijk maken van identiteitsgebonden maatschappelijk werk. Gezien de bevolkingssamenstelling in onze gemeente is dit zonder meer aanbevelingswaardig.
Van de andere kant zijn wij uiteraard van mening dat een probleemgezin geholpen moet worden.
Kortom er zijn veel vragen die ons nog niet duidelijk zijn en graag horen wij hier duidelijkheid over.

- Is het een taak van de overheid en is het een verplichting uit Den Haag? Zo ja: Waar blijft het geld?
- Het financiële open eind. Hoe gaan we hier mee verder en is er een maximum bedrag?
- Vindt er een evaluatie plaats?
- Zo kunnen er meer van dit soort voorstellen komen in het kader van Jeugd en Gezin. Wat gaat ons dat de komende jaren kosten?
- Kan de wethouder ons toezeggen dat hij in de toekomst in overeenstemming met de aangenomen motie te werk gaat?

05-03-08
Deelname in VIS 2 (Vangnet Informatie- en Samenwerkingssysteem)

Op 4 maart jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken gesproken over een voorstel tot deelname in VIS 2.
Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid om organisatie goed te laten samenwerken en een sluitende keten te laten vormen rondom kinderen. Met dit systeem moeten organisaties eenvoudig kunnen zien of een kind of jongere al bekend is bij één of meer andere organisaties. Ook moet daarmee voor iedereen duidelijk zijn wie het aanspreekpunt is, omdat altijd een zorgverantwoordelijke is aangewezen.
De invoering kost € 45.090 welk bedrag ook weer als subsidie terugontvangen wordt van de provincie. Daarna komen de jaarlijkse onderhoudskosten, die begroot worden op € 0,23 per inwoner wel voor rekening van de gemeente.
Wij hebben ingestemd met invoering maar wel gevraagd om de ouders er ook bij te betrekken.
Hieronder vindt u de bijdrage van Hendrik Troost namens de SGP-fractie.

Dit agendapunt stelt ons voor te besluiten tot deelname in VIS 2, het Vangnet Informatie- en Samenwerkingssysteem binnen de provincie Overijssel.
Het beoogde doel, informatie-uitwisseling in de jeugdzorgketen spreekt ons aan. Ook dat VIS 2 aansluit bij plannen om tot een landelijk systeem te komen, lijkt ons vooral voor onze gemeente belangrijk. Onze jeugd heeft vaak meer met Meppel (=Drenthe) te maken dan met Overijssel. Het interesseren van naburige provincies zou voor Staphorst natuurlijk een soortgelijk effect sorteren.

Onze zorg is echter wel hoe in het voorgestelde systeem de ouders betrokken worden. Ons standpunt is namelijk dat als eerste de ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Het moet niet zo zijn dat jongeren in VIS 2 kunnen voorkomen zonder dat de ouders dit weten en er zelf actie op kunnen zetten.

Voorzitter, onze vraag is dan ook of het systeem zo is opgebouwd dat de ouders te allen tijde weten of hun kinderen daarin voorkomen en dat ze altijd inzicht kunnen krijgen.

Aangezien de start budgettair neutraal is en de begrote kosten vanaf 2009 € 0,23 per inwoner bedragen, is de financiering voor de SGP geen struikelblok.

05-03-08
Aanvraag nieuw budget zwembad "De Broene Eugte"

Op 4 maart jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken ook gesproken over de aanvraag van een nieuw budget voor het zwembad.
Het budget was de laatste jaren vastgesteld op € 413.562. Op basis van ingediende begrotingen over 2008 en 2009 werd voorgesteld dit budget met ruim 2% te verhogen tot € 422.400. Wij hebben daar, gezien een aantal onzekere factoren mee ingestemd. Wel hebben wij aangedrongen om zo snel mogelijk weer te komen tot budgetten voor een langere periode.
Met de sluiting van het buitenbad kunnen wij akkoord gaan. De vele handtekeningen hebben niet geleid tot meer bezoekers aan het buitenbad. Een gemeente met de omvang van Staphorst kan geen aantrekkelijk binnen- én buitenbad financieren. Dan is een goed binnenbad als basisvoorziening voor onze fractie de beste optie.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie.

Aan ons wordt gevraagd een nieuw budget vast te stellen voor ons zwembad. In het concept raadsvoorstel staan enkele opmerkelijke zaken.
Het bestuur wil afspraken maken over slechts 2 jaren. Wij kunnen daar tot op zekere hoogte begrip voor opbrengen omdat er een aantal onzekere factoren zijn, zoals de in hun ogen noodzakelijke sluiting van het buitenbad. (Daar gaan wij zo meteen op in). Ook de gevolgen van het aflopen van het WKK-contract met Essent en de aanschaf van een nieuwe CV-installatie brengt voor hen onzekerheden mee. Echter wanneer men zoveel mogelijk als een onderneming wil functioneren, hoort daar ook het nemen van risico's bij. Ook onzekerheden zijn inherent aan het uitoefenen van een bedrijf. Het komt op ons toch een beetje over alsof men nog graag heel sterk wil leunen op de gemeente. Is dat een juiste constatering?

In de stukken lezen wij dat het bestuur blijft bij haar besluit om het buitenbad te sluiten. Vorig jaar hadden wij daar nog grote moeite mee. Wij moeten echter wel constateren dat het grote aantal handtekeningen niet geleid heeft tot een stijging van bezoekers aan het buitenbad. Onze bevolking wist dat het open houden van het buitenbad ter discussie stond. Wanneer men dan wel een handtekening plaatst, zou men ook daadwerkelijk moeten laten zien dat dit de wens van de inwoners is. Helaas moeten wij constateren dat er een groot verschil zit tussen iets wensen en in praktijk brengen.
De SGP-fractie constateert dan ook dat openhouden van het buitenbad helaas geen reële optie meer is en zal instemmen met sluiting.
Voor dit jaar geeft dit extra kosten die ongeveer even groot zijn als de te verwachten besparing.
Door het bestuur is ook een indicatie gegeven van uitbreiding van het buitenbad en daaraan verbonden kosten. De daaraan verbonden extra kosten (bijna € 70.000 per jaar) zijn van dien aard dat onze fractie daar op dit moment niet aan toe is.

Laten wij ons ervoor inzetten om de basisvoorziening aantrekkelijk te houden tegen zo laag mogelijke kosten voor de gemeente en acceptabele tarieven voor de bezoekers.
Wij willen het bestuur die opdracht meegeven voor de toekomst.

Omdat er een aantal zaken anders gaan worden in de komende twee jaar, kunnen wij dit keer instemmen met een afspraak voor twee jaar met een daarbij behorende subsidie van € 422.400.

Wel willen wij benadrukken dat dit geen regel moet worden, want dan komt het er op neer dat wij bijna elk jaar nog weer uitgebreid moeten discussiëren over het zwembad. Dat zou met een toegekende budgetfinanciering juist minder aan de orde moeten zijn.

05-03-08
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

Op 4 maart jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken ook het voorstel voor een nieuwe verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden besproken.
Het betreft vooral technische aanpassingen. Eén punt sprong er voor ons toch uit. Dat betrof een tegemoetkoming van € 175 per jaar in de ziektekostenverzekering. Op zich een gering bedrag per raadslid maar de aangevoerde argumenten zijn volgens ons niet sterk.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie.

Deze verordening wordt, zoals in het voorstel staat, aangepast aan wijzigingen in de rechtspositiebepalingen en belastingregels. Het betreft vooral technische wijzigingen. Daar kunnen wij ons in bijna alle gevallen wel in vinden. Wat echter enige vragen oproept is de in artikel 13a opgenomen tegemoetkoming van € 175 in de ziektekostenverzekering. Uit de verordening en toelichting maken wij op dat dit een standaard bedrag is, ongeacht de vergoeding als raadslid die wel heel verschillend is.
Deze wijziging vloeit voort uit de wijziging in de zorgverzekering vanaf 2006. Vanaf die tijd wordt bij ons premie ingehouden. Dat was in 2006 € 278 en in 2007 € 285 bij onze gemeentegrootte. Er wordt echter als argument aangevoerd dat dit voor ons een nadeel was. Het zal voor sommigen mogelijk een nadeel opgeleverd kunnen hebben, maar wij verwachten dat dit bij verschillenden onzer helemaal niet aan de orde is. Wanneer iemand in loondienst een loon heeft boven het maximum (ruim
€ 30.000) heeft hij zijn ingehouden premie over 2006 in 2007 al helemaal terugontvangen. Datzelfde geldt voor iemand met een winst boven genoemde
€ 30.000.
Wij vinden dat ook om meerdere redenen de argumentatie om € 175 per jaar te vergoeden niet sterk.
Lang niet iedereen is benadeeld bij de invoering van de nieuwe zorgverzekering. Daarnaast wordt de vergoeding niet gekoppeld aan de gemeenteklasse waarop de raadsvergoeding wel gebaseerd is.
In de toelichting op het nieuwe artikel 13a staat dat de raad kan besluiten om een tegemoetkoming vast te stellen. Wij vragen ons af of dit wel verstandig is, vooral gelet op de zeer grove wijze waarop de vergoeding van € 175 is gebaseerd en dat lang niet iedereen schade geleden heeft bij de invoering van de nieuwe zorgverzekering.
Wij gaan akkoord met alle aanpassingen, maar zouden graag zien dat de vergoeding van € 175 per jaar beter uitgezocht zou worden.

20-02-08
Verkeersveiligheidsmaatregelen rondom Punthorst

Op 19 februari is in de raadsvergadering onder andere gesproken over de verkeersveiligheidsmaatregelen op en nabij de Punthorst.
Voor onze fractie is belangrijk dat de verkeersveiligheid verbetert door de te nemen maatregelen. Ook de gevolgen, na aanpassing van de Kanlaan/Evenboersweg, op andere wegen moeten goed in de gaten gehouden worden. Daarnaast hadden wij heel veel moeite met het verzenden van een brief aan het bedrijfsleven om de Kanlaan/Evenboersweg niet te gebruiken. Na de toezegging dat de te versturen brief meer zal gaan over het onder de aandacht brengen van de veiligheid van alle weggebruikers, dan een oproep tot het mijden van deze weg, hebben wij toch ingestemd met verzending van een brief.
Hieronder vindt u de bijdrage van Lubbert Talen namens de SGP-fractie.

In de commissievergadering is dit punt al uitgebreid besproken.
Het lijkt ons goed hier nogmaals te verklaren wat onze overwegingen zijn.

Voor de veiligheid van het fietsverkeer is het noodzakelijk dat de Kanlaan aangepakt wordt.

Het is op dit moment een haalbare optie om dat te doen door de weg een 60 km weg te maken en het gedeelte binnen de bebouwde kom 30 km.

Tijdens de commissievergadering hebben we enkele voorwaarden genoemd.

1. We moeten na realisatie de invloed op de verkeersdrukte op het omliggende wegennet goed in de gaten houden. Mochten er knelpunten ontstaan dan dienen we daar alert op te reageren.
2. Ook leek het ons goed de voorrang van de Kanlaan in het 30 km/uur gebied te houden zoals deze nu is.

Wat betreft het aanschrijven van bedrijven zijn we erg terughoudend. Als de weggebruikers zich aan de regels houden moeten wij het hen niet kwalijk nemen dat ze de Kanlaan gebruiken. Wanneer je in Nieuwleusen woont en je werkt in Staphorst neem dan gerust de Kanlaan. Je moet beter opletten en rustiger rijden, maar je bent welkom. Uiteindelijk laten we het bedrijfsleven meebetalen aan onze infrastructuur en dan moeten we hen niet weren uit ons eigen buitengebied.
Ik vind het woord sluiproute in dezen ook niet gepast. Het is een sluiproute voor iemand die in Meppel woont en in Balkbrug werkt. Maar het is geen sluiproute voor iemand die in Nieuwleusen woont en op de Baarge werkt. Het is ook niet een sluiproute voor een chauffeur die werkt bij een bedrijf op de Baarge en die ´s morgens z´n eerste klant in Balkbrug heeft. Sluipen doe je stiekem in andermans eigendom, niet in je eigen dorp. De wethouder heeft tijdens de commissievergadering aangegeven dat de brief een vriendelijke toon zal krijgen en dat de bedrijven er met name op gewezen zullen worden dat het een route is voor vele schoolkinderen. Zodat het meer een brief wordt die de bedrijven vraagt om de voorzichtigheid in acht te nemen op de Kanlaan, dan dat de bedrijven gevraagd worden deze weg te mijden. Ook zullen de aanwonenden er op gewezen worden dat het niet de bedoeling is dat het verkeer geweerd gaat worden op de weg.
Deze toezeggingen in acht genomen hebbende, kunnen wij akkoord gaan met dit voorstel.

In de raadsvergadering is een amendement van de fracties van ChristenUnie, Gemeentebelangen/VVD, PvdA en SGP ingediend waarin het college wordt opgedragen de voorrangssituatie op de kruising Kanlaan, Vijverweg, Schapendijk en Kanlaan/Nijsingstraat niet te wijzigen. Dit amendement is aangenomen met alleen de stem van het CDA tegen.

20-02-08
Afrekening verbouw Prins Mauritsschool

Op 5 februari is in de commissievergadering onder andere gesproken over de afrekening van de verbouw van de Prins Mauritsschool.
Wij hebben de conclusie getrokken dat het bouwheerschap goed heeft gewerkt. Er zijn afspraken gemaakt met de verschillende scholen hoe om te gaan met lagere kosten dan het beschikbaar gestelde krediet. Wanneer het overschot wordt besteed aan voorzieningen die ten goede komen aan het onderwijs, heeft een schoolbestuur recht het beschikbaar gestelde bedrag. Naar onze mening is dat het geval en stemmen wij in met uitbetaling van het resterende bedrag van € 17.458.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie.

Uit de gepresenteerde cijfers blijkt overduidelijk dat het bouwheerschap werkt. Er is in totaal € 367.458 beschikbaar gesteld. De bouwkosten zijn uitgekomen op
€ 350.000. Volgens de verordening mag het schoolbestuur dit voordeel houden wanneer dit wordt aangewend voor onderwijsdoeleinden. Uit de op de leeskamer ter inzage gelegde nacalculatie blijkt volgens ons dat het overgehouden bedrag geheel besteed is aan zaken die een directe relatie hebben met het onderwijs binnen dit gebouw.
Wij complimenteren het bestuur met het op deze wijze uitvoeren van een efficiënt bouwheerschap. Men is op een zorgvuldige wijze omgegaan met de voor deze verbouwing beschikbaar gestelde gemeenschapsgelden.

In de commissievergadering waren ook de fracties van Gemeentebelangen/VVD en PvdA van mening dat het schoolbestuur aanspraak kan maken op het bedrag van € 17.458. Het CDA vroeg of de besparing niet ten koste gegaan is van de kwaliteit van de verbouwing. Toen door de wethouder is geantwoord dat dit niet het geval is, stemden zij ook in met het voorstel.
Alleen de ChristenUnie wilde de stukken nog nader bestuderen tussen de commissie- en raadsvergadering van 19 februari. Zij hebben dat gedaan en gaven in de raadsvergadering aan moeite te houden met besteding van het overschot aan bijvoorbeeld zonwering. Wij zijn van mening dat dit de onderwijsprestaties en ook de werkomgeving voor leerkrachten zondermeer ten goede komt. Daarom blijven wij erbij dat het bespaarde bedrag op een goede wijze, ten nutte van het onderwijs, is besteed.

09-02-08
Bespreking jaarplan 2008 Team Horst en Waterland

Op 5 februari jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken onder andere het jaarplan 2008 van de politie, team Horst en Waterland, besproken. Daarbij was ook de teamchef aanwezig. Wij hebben de inzet van het VOS (Veiligheid op Straat)-koppel, beveiliging bedrijventerreinen, geluidsoverlast bij evenementen en de operationele planning aan de orde gesteld.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie met bij elk punt tussen haakjes geplaatst een korte beantwoording.

Allereerst willen wij onze erkentelijkheid ervoor uitspreken om in een vrij goed leesbaar stuk dit jaarplan aan ons te presenteren.
Enkele opmerkingen willen wij hierbij maken.

Inzet VOS-koppel op zaterdagavond (blz. 3)
Heeft deze actie wel het gewenste effect? Wij lezen helaas toch nog regelmatig over ongeregeldheden op de zaterdagavond. Op internet lezen wij daarna helaas ook meer dan eens klachten over het optreden van de politie. Daar zijn wij het echter absoluut mee oneens. Wij wensten dat er bij al onze jongeren (en helaas ook nogal eens ouderen) meer respect zou zijn voor het over ons gestelde gezag, waar ook de politie deel van uitmaakt. Het is zeer afkeurenswaardig hoe op de uitgaansavonden helaas regelmatig geageerd wordt tegen de politie. Onze collega Henk Koobs heeft ons daarover ook geïnformeerd o.a. enige tijd terug op een bijeenkomst in de patio op de dag van respect.
Het past onze inwoners niet om zo te reageren op de aanwezigheid van de politie.

(Hoe de politie geantwoord heeft op deze vraag kunt u duidelijk lezen in het artikel in de Meppeler Courant, geplaatst op deze website onder "Uit de pers" met als titel "Politie werkt aan relatie met jongeren", red. website.)

Bedrijventerrein (blz. 3)
Horst en Waterland stelt 1 fte beschikbaar in het kader van beveiliging van de bedrijventerreinen. Is er al zicht op of ook onze ondernemers gecharmeerd zijn van de aanpak van de beveiliging zoals die is opgezet in Hasselt en Genemuiden?
Wij zouden ervoor willen pleiten dat de gemeente samen met de politie ons bedrijfsleven daar ook warm voor probeert te krijgen.

(Er is geantwoord dat de gemeente, samen met de politie, en de ondernemersverenigingen ons bedrijfsleven warm probeert te maken voor collectieve beveiliging. Dat laat momenteel nog wisselende resultaten zien.)

Evenementen (blz. 4)
Het team is betrokken bij grootschalige evenementen en de politie verricht dan ook geluidsmetingen. Toch vernemen wij nog al eens klachten over dit werk. Men zegt dan dat je de politie wel kunt bellen met klachten over geluid, maar dat het nagenoeg altijd zo is dat de politie aangeeft geen tijd te hebben op dat moment werk te maken van die klacht. Na een aantal keren die ervaring te hebben opgedaan, belt men dan de politie maar niet meer en dat is jammer.
Daar waar mogelijk, vragen wij de politie toch serieus in te gaan op dergelijke klachten. Wanneer men aangeeft voorlopig geen tijd voor te hebben, kan zo'n klacht over geluidshinder achterhaald zijn als de politie er wel tijd voor heeft.
(Bij klachten over geluidshinder wordt door de politie in eerste instantie verwezen naar de door de gemeente aangewezen medewerker voor metingen van overlast als gevolg van geluidshinder, aldus de teamchef in zijn beantwoording. Metingen door de politie zelf worden alleen aanvullend verricht en op dat moment de politie-inzet niet vereist is voor de noodhulp of andere activiteiten met een hogere prioriteit.)

Operationele planning (blz. 8)
De waarde van dit overzicht zou veel meer informatiewaarde hebben wanneer er cijfers van 2007 (doelstelling) en werkelijke cijfers van 2006 naast zouden staan. De ruimte op de pagina is er ruimschoots en in enkele oogopslagen zou je een schat aan informatie, met trends, tot je kunnen nemen. Is dat niet een eenvoudig te realiseren verzoek?

(De heer Deiman heeft hierop geantwoord dat hij die informatie ook mist en dat dit volgend jaar wel zal gebeuren. Ook voor hem heeft dit een duidelijke meerwaarde.)

Wij wensen de politie samen met de gemeente en de inwoners veel succes in het realiseren van een veilige, rustige woon- en leefomgeving.

09-02-08
Veiligheidsregio IJsselland/IJssel-Vecht i.o.

Op 5 februari jl. zaten bij de punten voor de commissievergadering van Inwonerszaken ter kennisneming ook verschillende stukken van de op te richten Veiligheidsregio. De besluitvorming op dit terrein gaat al verder zonder dat eerst door de raad duidelijk gemaakt kan worden welke kant wij uit willen. Wij hebben onze zorg daarover kenbaar gemaakt en aangedrongen op spoedige bespreking in commissie en raad. Wij willen niet voor voldongen feiten geplaatst worden.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie.

Wij hebben kennis genomen van deze stukken. De instelling van Veiligheidsregio's geeft veel beroering. Ook hebben wij in verschillende artikelen over dit onderwerp gelezen dat dit lang niet overal op gelijke wijze wordt ingevuld. Afgelopen vrijdag lazen wij nog in de Meppeler Courant van die dag dat de brandweer Drenthe kiest voor een veiligheidsregio waarin de brandweer niet volledig wordt geregionaliseerd. Daar zal gewerkt worden met drie districten. Men laat zich daar ook niet lekker maken door de 'worst', in de vorm van extra geld van de minister.

Onze fractie hecht er aan dat onrust binnen het brandweerkorps voorkomen wordt. Wij hebben begrepen dat u in februari nog weer in vergadering bijeen komt. Is het niet gewenst dat u nu al een duidelijk signaal meekrijgt van onze raad hoe die tegen dit onderwerp aankijkt? Wellicht dat dan de volgende vergadering voor de raden op D.V. 6 maart in Dalfsen ook veel concreter van inhoud kan zijn dan de afgelopen keer op 6 december vorig jaar.

09-02-08
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Op 5 februari jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken onder andere de 1e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan de orde geweest. Hiermee wordt bereikt dat zowel voor het bedrijfsleven als de burgers het aanvragen of wijzigen van diverse vergunningen wordt vereenvoudigd. Wij kunnen ons goed vinden in de door de werkgroep minder regels voorgestelde aanpassingen.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie.

In de afgelopen tijd heeft de werkgroep minder regels een start gemaakt met de aanpassing van de APV . Verschillende onderdelen zijn omgezet van tijdelijke vergunningen in vergunningen voor onbepaalde tijd. Hiermee wordt zowel voor de burgers als het bedrijfsleven een forse administratieve lastenverlichting gerealiseerd.

Een aantal specifieke onderdelen die wij in de huidige APV hebben staan, worden overgenomen in de nieuwe APV.
Daarnaast zijn er ook onderdelen die wij willen laten beoordelen door SIRA Consulting die voor ons een veertigtal producten zal gaan doorlichten, waarvoor de gemeente ook een subsidietoezegging heeft van € 15.000.

Onderdeel van de APV is ook het evenementenbeleid. Wij weten dat door het college een voorlopig evenementenbeleid is vastgesteld. A.s. maandagavond (11-2-08) wordt er een inspraakavond gehouden over dit onderwerp. Dat is een goede zaak. De burgemeester heeft echter aangegeven dat hij het evenementenbeleid alleen ter kennisneming wil aanbieden aan de commissie Inwonerszaken. Er zou niet over gediscussieerd mogen worden. En juist daar hebben wij moeite mee. Is ons in een eerder stadium, toen bewoners van de Klaas Kloosterweg Oost een brief aan college en raad hebben geschreven over de overlast van het evenemententerrein, niet toegezegd dat wij nog uitgebreid zouden komen te spreken over het evenementenbeleid?
Ook vinden wij het vreemd dat gezegd wordt dat dit een onderwerp is dat geheel door de burgemeester als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid kan worden afgedaan. Wij hebben recent in het Reformatorisch Dagblad (RD) nog een tweetal artikelen gelezen over het evenementenbeleid in Ridderkerk. De Startnotitie evenementenbeleid is daar aangeboden aan de raadsfracties, omstreeks half januari 2008, en op 1 februari jl. heeft de raad het evenementenbeleid vastgesteld. Bij ons komt dan de vraag aan de orde waarom de raad van Staphorst haar mening niet mag geven over het evenementenbeleid en in bijvoorbeeld Ridderkerk wel.

De SGP-fractie heeft er geen moeite mee om nu de APV te wijzigen, maar hecht er aan dat het evenementenbeleid wel besproken wordt in deze commissie. Wij willen daarvan graag een toezegging van de burgemeester.

09-02-08
Herinrichting Gemeenteweg en Markt

Op 6 februari jl. is in de commissievergadering van Grondgebied gesproken over de herinrichting van de Gemeenteweg en de Markt. Wij hadden vragen over het al verbeterde stukje van rotonde tot Markt en andere kleur van de stenen bij de in-/uitrit van de gemeentewerf en brandweerkazerne. Omdat er vorig jaar is gesproken over een proef met fietsstroken in asfalt, is gevraagd of dit misschien hier zou gebeuren. Wij vinden dat in dit deel van het dorp niet passend. De wethouder heeft geantwoord dat dit inderdaad hier niet zal gebeuren. Met de verdere uitwerking van de plannen kunnen wij instemmen. Ook de proef om dit werk door de Grontmij met de contractvorm Co-makership te doen, kan rekenen op de steun van onze fractie.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Brakke namens de SGP-fractie.

Voorzitter, herinrichting Gemeenteweg, een flink bedrag van € 724.000 voor deze ± 700 meter. Maar vervanging van riolering en afkoppelen van regenwater is alles bij elkaar ook een hele klus.
Wordt het gedeelte van rotonde tot Markt, wat al nieuw is, ook nog weer overhoop gehaald? Is hier de riolering die eronder ligt al vervangen?
Onze fractie gaat er eigenlijk wel vanuit dat dit stuk het zelfde wordt als wat nu nieuw wordt aangelegd. Dus ook met een rijwielpadband en een iets hoger gelegen voetpad.

Zijn gele stenen voor de in-/uitrit gemeentewerf en brandweerkazerne wel zo nodig? Onze fractie hier nog wat twijfels bij. Wordt dit voor de weggebruiker niet te verwarrend?

Het voorstel om de fietssuggestiestroken uit te voeren in klinkers van een andere kleur heeft wel onze instemming. Wanneer er verder gesproken zou worden over asfalt, hadden we onze bedenkingen. Dan zouden wij zeker om een onderzoek door een deskundige vragen.
Het gevaar is namelijk nadrukkelijk aanwezig dat voertuigen zonder goede ABS scheef wegremmen richting voetpad omdat asfalt veel stroever is dan klinkers, vooral bij nat weer. Daarnaast is ook de vraag of fietssuggestiestroken in asfalt passen in het beschermde dorpsgezicht wat ook in het voorstel vermeld is. Wij kunnen er ons dan ook goed in vinden dat uit esthetisch oogpunt gekozen wordt voor gebakken materialen.

Wat betreft de aanbesteding is ons de concurrentie in de contractvorm Co-makership nog niet helemaal duidelijk. Voor de onderdelen die aanbesteed worden aan onze plaatselijke aannemers, althans geprobeerd wordt, is het ons wel duidelijk. Echter voor wat betreft het toezicht en het directievoeren niet. In de aanbieding van Grontmij is dit ook niet te zien. Kan de portefeuillehouder hier nog iets toelichten? Misschien moeten we een volgende keer wel 1 of 2 bedrijven meer, die dit ook kunnen, hiervoor uitnodigen.

30-01-08
Wijzigen beleidsnotities
Wijzigen beleidsnotities 'Open plekken' en 'Saneringslocaties'

In de raadsvergadering van 29 januari is na evaluatie de beleidsnotitie 'Open plekken Staphorst' gewijzigd. Enkele geringe inhoudelijke- dan wel zuiver tekstuele- wijzigingen zijn zonder noemenswaardige discussie vastgesteld. De discussie spitste zich vooral toe op de zichtlijnen.

Toelichting:
Bij alle vorige discussies in de raad werd steeds gezegd dat er nog zichtlijnen vastgesteld moesten worden. Wat is een zichtlijn? Als men vanaf ´de Diek´ het zicht op een monumentale boerderij of op het weidegebied achter de bebouwing wil handhaven, dan betekent dat dat er in die zichtlijn niet gebouwd kan worden, want dan wordt het zicht ontnomen. Het vaststellen van de zichtlijnen zou dus een beperking worden van de bouwmogelijkheden langs de Streek. Dat was voor iedereen duidelijk. Daar was de Raad het ook over eens. Maar welke zichtlijnen stellen we vast? Daarover ging de discussie, en daarover waren de meningen verdeeld.
De bijdrage van de SGP-fractie hierover, bij monde van A. den Ouden, was ongeveer als volgt:

Bijdrage:
"De zichtlijnen zijn wat ons betreft een nieuw onderdeel dat nu uitgewerkt is. Ze zijn in de bijlage bij het raadsvoorstel te vinden. We hadden eerlijk gezegd verwacht dat hier twee categorieën onderscheiden zouden worden. Namelijk: zichtlijnen op monumentale boerderijen en zichtlijnen op het achterland. De bijlage bevat echter alleen een lijst met zichtlijnen op het achterland. Hier stemmen we mee in, maar we hebben moeite met het ontbreken van zichtlijnen op monumentale boerderijen.
Omdat hierover dus geen voorstel lag, hebben we hier binnen de fractie breedvoerig met elkaar over gesproken. Uiteindelijk zijn we tot het voorstel gekomen om alleen bebouwing toe te staan tussen en achter de reeds bestaande bebouwing.
Omdat een maximum van vier gebouwen/woningen achter elkaar, in het verleden al is vastgelegd, blijft de hoeveelheid woningen die langs de Streek gebouwd kan worden in beginsel hetzelfde." (Tot zover de bijdrage (wat betreft de inhoud) in de raad.)

Dit voorstel is door ons als amendement ingediend, en is met de steun van GB/VVD en PvdA, aangenomen.

Naschrift:
We beseffen dat dit lijkt op een overdoen van eerdere discussies, en het terugdraaien van eerdere besluiten over het bouwen op open plekken. Dat werd ons in de raad ook wel verweten. Dat is echter niet waar. Het betreft namelijk maar een betrekkelijk klein onderdeel, namelijk, het bouwen op open plekken direct aan de Streek. Dit is hiermee inderdaad geheel teruggedraaid. Een keuze maken tussen de verschillende percelen bleek een onmogelijke opgave te zijn. Het was dus alles of niets. Dit heeft dus zondermeer te maken met de iets andere invalshoek, namelijk, het handhaven van zichtlijnen. Nogmaals: Beleid blijft dat in de meeste gevallen achteraan wel gebouwd kan worden, zodat het aantal bouwen woningen langs de Streek ongeveer gelijk zal blijven.

30-01-08
Bebouwing locatie Mussche, Kastanjelaan

Op 9 januari jl. is in de commissievergadering Grondgebied onder andere opnieuw gesproken over bebouwing van de locatie Mussche aan de Kastanjelaan. In de vorige raadsperiode is door de raad aangegeven dat er op deze locatie meer woningen, en dus tegen een lagere prijs, gebouwd zouden moeten worden.
Nu ligt een plan voor waarin het gaat om 32 woningen in diverse prijsklassen. Wij erkennen dat het aantal starterswoningen nog niet hoog is. Toch hebben wij gemeend met het huidige plan te kunnen instemmen.
Hieronder vindt u de bijdrage van A. den Ouden namens de SGP-fractie.

"Er worden geen starterswoningen gebouwd. Het beleid van onze gemeente is, dat dit wel moet. De SGP staat zondermeer achter dit beleid. Zegt de SGP daarom 'nee' tegen deze aanvraag? Wat ons betreft mag in rekening gebracht worden dat deze locatie aangeschaft is door de aanvrager voor het tijdstip dat er zo strak op starterswoningen gefocust wordt.
De vorige keer is de boodschap van starterswoningen wel meegegeven, maar er is kennelijk geen mogelijkheid voor. Wij betreuren dat, maar het voorliggende plan biedt wel aantrekkelijke gezichtspunten. De zeven goedkoopste woningen (192.000) kunnen casso opgeleverd worden.

Ander punt: Behalve armlastige starters en bemiddelde senioren is er een middenklasse die bediend moet worden wat betreft woningen. Dat lijkt hier te gebeuren als we hier toestemmen. Daarmee komen misschien tegelijk goedkopere woningen op de markt.
De gemeente zou ca. 100 woningen per jaar moeten realiseren. Daar wordt hiermee een aandeel geleverd."

De wethouder deelde bij de bespreking mee dat alle woningen waarschijnlijk casco geleverd konden worden.
Ook is hier geen gemeenschapsgeld mee gemoeid. De gemeente draagt niet bij.
Dit alles overziende heeft de SGP-fractie met dit plan ingestemd.

15-01-08
Gebouwenbeheersplan en vervanging haag begraafplaats

Op 8 januari jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken onder andere gesproken over het beschikbaar stellen van een krediet voor uitvoering van het gebouwenbeheersplan 2007 en vervangen haag rondom de begraafplaats nabij de Nederlands Hervormde Kerk te Rouveen. Onderhoud aan de muur en haag is een goede zaak, gelet op de uitstraling die dit nu heeft. Wel hebben wij aandacht gevraagd voor voldoende privacy op de begraafplaats, hoewel er nagenoeg geen begrafenissen meer plaatsvinden op deze locatie.
Ook de kerktorens van Staphorst en Rouveen krijgen een opknapbeurt. Goed onderhoud is van groot belang voor instandhouding van deze gebouwen.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie.

Muur en haag begraafplaats Rouveen
Het is terecht dat er het een en ander gedaan zal worden aan de muur en haag rondom de begraafplaats bij de Ned. Hervormde Kerk. Beiden verkeren, zoals terecht is geschreven, in een matige staat van onderhoud.
De voorgestelde werkzaamheden kunnen wat ons betreft uitgevoerd worden. Ook de vervanging van de coniferenhaag door een beukenhaag heeft onze instemming. Dat past inderdaad beter bij de omgeving. Wij gaan er daarbij wel vanuit dat er gekozen wordt voor bladhoudende beuken. In het stuk staat dat het oorspronkelijk de bedoeling was om hierbij te kiezen voor een hoogtemaat van 175-200 cm. Die zouden onvoldoende verkrijgbaar zijn. Wij hechten wel aan privacy op een begraafplaats. Door te kiezen voor exemplaren van 150-175 cm zou de minimale hoogte van de haag toch 180 cm bedragen. Kunnen wij erop vertrouwen dat hiermee de privacy gewaarborgd is? Zo ja, dan kan de genoemde maat van 150-175 cm onze goedkeuring wegdragen. Is dat niet het geval, dan zouden wij om een besparing van
€ 6.000 geen klachten willen riskeren over een gebrek aan privacy op de begraafplaats.

Onderhoud kerktorens Staphorst en Rouveen
Om de torens in goede staat van onderhoud te houden, zal er periodiek onderhoud verricht moeten worden. Hierover hebben wij maar één vraag. Waarom toch wordt bij de toren in Rouveen tot ca. 80 cm. onder het maaiveld het (herstelde) metselwerk ingevoegd. Onder de grond lijkt ons dat van weinig nut en is volgens ons te volstaan met pleisteren.
Doordat in Rouveen zowel aan de toren als aan de begraafplaats werk verricht zal worden, is dit plan ook voorgelegd aan het kerkbestuur. Wij vinden het terecht dat zij bij de positieve reactie als voorwaarde gesteld hebben een onbelemmerde kerkgang. Wij vertrouwen erop dat hieraan zal worden voldaan.

Zuilen hekwerk IJhorst en vervanging dak berging CNS/OBS
Dit betreft een tweetal zaken die "gewoon" uitgevoerd moeten worden. Wij hebben nog even gekeken of stalen platen geen gevaar zouden kunnen opleveren voor de veiligheid, maar volgens ons is dat niet aan de orde.

15-01-08
Nota 'verbonden partijen'

Op 8 januari jl. is in de commissievergadering van Inwonerszaken onder andere gesproken over de nota 'verbonden partijen'. Hierbij gaat het vooral om gemeenschappelijke regelingen waarin wij samen met andere gemeenten deelnemen. Daarnaast wordt daar in kaart gebracht in welke ondernemingen wij als aandeelhouder gerechtigd zijn en welke risico's wij daarbij eventueel lopen.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie.

Volgens de bepalingen in de financiële verordening moet in het tweede jaar van een raadsperiode een (bijgestelde) nota verbonden partijen worden vastgesteld. Wanneer wij dit zo lezen dat daarmee een periode van 24 maanden bedoeld wordt, dan zijn wij hiermee nog op tijd. Het zou ook zo gelezen kunnen worden dat het in dit geval had moeten gebeuren voor 31 december 2007 en dan is het net te laat. Hierover willen wij verder niet moeilijk doen. Alleen geven wij hiermee aan dat het uiterst belangrijk is om goed te formuleren. Mogelijk dat dit bij een aanpassing van de financiële verordening nog een keer wat beter omschreven kan worden.

Het is nuttig dat wij op deze wijze inzicht krijgen in de partijen waar wij aan verbonden zijn. Anderzijds gebeurt dat ook al jaarlijks in de paragraaf over verbonden partijen die een verplicht onderdeel is van de programmabegroting.

Wij lezen in het voorstel dat de raad met deze nota evalueert hoe het college invulling geeft aan haar taak. Deze evaluatie zou dan ook een praktische invulling zijn van de controlerende en kaderstellende rol van de raad op dit terrein. Wij kunnen ons daar echter niet zoveel bij voorstellen.

Aan een aantal zaken nemen wij deel om daarmee kosten voor de gemeente te besparen of kosten beheersbaar te houden. Daar kunnen wij ons nog het een en ander bij voorstellen. Wat voor ons in deze tijd nog het belang is van deelname in bijvoorbeeld Rendo, Essent, Vitens en Wadinko is bijna niet uit te leggen. Het is zo geweest dat gas, water en elektra gezien werd als een overheidstaak. Met alle vormen van privatisering en liberalisering is daar niets meer van over. Invloed van de gemeente Staphorst op de besluitvorming is ook marginaal. Het positieve aan deze deelnemingen is een over het algemeen interessante jaarlijkse dividenduitkering.

Wat betreft de gemeenschappelijke regelingen worden er drie genoemd, Regio IJssel-Vecht, Scala en Reestmond. Opvallend daarbij is dat de regeling die ons het meeste kost (Regio IJssel-Vecht) geen betrokkenheid van raadsleden in het Algemeen Bestuur kent. Wij beseffen dat het moeilijk is, maar geconstateerd moet ook worden dat terugkoppeling naar de raad op de huidige wijze verre van optimaal is. Wanneer het door instelling van de veiligheidsregio daadwerkelijk komt tot een ontvlechting van de Regio IJssel-Vecht, is het een goed moment om nog eens weer te kijken naar verbetering van betrokkenheid en/of vertegenwoordiging van raden in de Regio IJssel-Vecht.

Wat ons betreft stellen wij deze nota op dit moment vast zoals die voor ons ligt.

12-01-08
Huisvesting brandweer en buitendienst

Op 9 januari jl. is in de commissievergadering Grondgebied onder andere gesproken over de huisvesting van de brandweer en buitendienst.
De volgorde van het onderzoek is voor onze fractie van groot belang. Nu dit heel duidelijk is vastgelegd in het raadsvoorstel, stemmen wij in met dit onderzoek. Hierbij heeft ook meegespeeld dat de Arbeidsinspectie diverse opmerkingen gemaakt heeft over de huidige locatie.
Hieronder vindt u de bijdrage van Lubbert Talen namens de SGP-fractie.

We vinden dat er in de opdrachtformulering goed rekening is gehouden met de discussies die we hier de afgelopen tijd over gehad hebben.
Als SGP-fractie hebben we meerdere malen aangegeven dat een andere locatie geen must is. Dit komt nu duidelijk in de opdracht terug.

Immers fase 1: Onderzoek in hoeverre de huidige accommodatie adequaat is en voldoet aan de normen.

In fase 2 worden vier oplossingen onderzocht.
Oplossing 1. Aanpassing huidige gebouwen;
Oplossing 2. Nieuwbouw brandweer én openbare werken op de huidige locatie;
Oplossing 3. Nieuwbouw brandweer én openbare werken op nieuwe locatie;
Oplossing 4. Eventueel een oplossing die lopende het onderzoek naar boven komt.

De volgorde van oplossingen die genoemd wordt, is op dit moment ook onze voorkeursvolgorde. We willen daarbij echter wel duidelijk aangeven, dat wanneer het onderzoek tot een goed beargumenteerde, betere oplossing komt, we daar natuurlijk open voor staan.

We zijn tevreden met deze opdrachtformulering en dat willen we hierbij ook noemen.

Een minpuntje vinden we wel dat externe bedrijven aan de hand van wat ze in de media lezen bij de gemeente binnen komen, tijd gebruiken van onze belangrijke medewerkers en op die manier het al voor elkaar boksen om mee te mogen doen en een plan van aanpak mogen presenteren. Brutalen hebben natuurlijk de halve wereld. Maar wij vinden dat een portefeuillehouder toch zeker in dit soort zaken gevraagd moet worden voordat bureaus spreken met de ambtenaren.

12-01-08
Startersnotitie

Op 9 januari jl. is in de commissievergadering Grondgebied onder andere gesproken over de startersnotitie. Hierin wordt kort ingegaan op de problematiek van starters op de huidige woningmarkt en welke mogelijkheden er zijn om die problemen aan te pakken. Wij zijn van mening dat deze notitie de problemen goed in beeld brengt. In een aantal gevallen zou de VROM-Starterslening een verlichting van de financieringslasten kunnen geven. Anderzijds blijkt ook uit deze notitie dat onze mogelijkheden zeer beperkt zijn doordat de gemeente nagenoeg geen bouwgrond in eigendom heeft.
Hieronder vindt u de bijdrage van Lubbert Talen namens de SGP-fractie.

Het is voor starters op de woningmarkt moeilijk om een woning te kopen. Soms verwonderen we er ons over dat er nog zoveel huizen verkocht worden. Maar ook hoe zovele jongeren op een creatieve manier nog steeds aan een woning komen. We hebben het voorrecht een gemeente te mogen besturen met een enorme dynamiek.

Het is goed dat we nu een definitie van een starter hebben. Dat is dus:
"Een persoon die, of koppel dat, voor het eerst een woning koopt of in eigendom krijgt."

Het kan zijn dat binnen een bepaald plan een starterswoning gefinancierd wordt door de andere woningen in het plan. Wanneer we dat doen, dan kan de eerste eigenaar van deze starterwoning na verkoop direct een forse winst te pakken. Dit moeten we afschermen met een anti-speculatiebeding.

De notitie die voor ligt, is een goede notitie. Van verschillende varianten worden de voorwaarden genoemd . Ook de mogelijkheden en de onmogelijkheden worden goed in beeld gebracht.

Kijken we echter naar de marktwerking; het afstemmen van vraag en aanbod. Dan zullen door het subsidiëren van starters, de financiële mogelijkheden voor starters ook uitbreiden en daardoor de prijzen van de goedkope woningen eerder opdrijven dan verlagen. We zouden ons hierdoor in de vingers snijden. Gezien echter dat het subsidiëren van starters een algemeen gebruik aan het worden is in veel gemeenten, moeten wij ook wel mee.
In gesprekken met jongeren voelen we heel goed de nood die er is op dit terrein.

We vinden het ook belangrijk dat de spaarzaamheid bij jongeren benadrukt wordt. Wanneer ze, voordat ze een woning nodig hebben, een aantal jaren werken en enkele 10.000 euro's gespaard kan worden, scheelt dit al behoorlijk op hun benodigde hypotheek.
We stemmen er dan ook mee in om de VROM starterslening in te voeren. We kunnen daarmee toch een 6 tot 7 starters helpen. Na een jaar zien we vanzelf hoeveel animo ervoor is.

Daarnaast dienen we als gemeente het bouwen van starterswoningen zoveel mogelijk te stimuleren. Misschien moeten we als gemeente daarom bepaalde eisen ook wel los laten. Als we grote te saneren panden langs de streek vullen met appartementen, of panden bouwen in dezelfde stijl met appartementen, kan dit wellicht een grote groep starters helpen. We hebben gezien voor welke bedragen een tussenwoning aan de Kastanjelaan verkocht wordt. Het betekent mijns inziens dat we voor het startersbedrag gewoon andere woningen nodig hebben.

 

terug >>