Archief 2010 Archief 2009
     
Uit de pers 2010    

- Inrichtingsplan Oude Rijksweg en Gemeenteweg (nieuw)
- Alternatieve trouwlocaties
- Rouveens veebedrijf kan toch verhuizen naar de Koezenkooiweg
- Arrangement cultuurparticipatie en 200 jaar Staphorst
- Botsing tussen natuurplannen en landbouwers
- De woonbehoefte in Staphorst is onderzocht, en nu?
- Uw woon- en leefomgeving komt aan de orde
- Herstructurering bedrijventerrein 'De Baarge'
- Evaluatie Vergaderstructuur
- Financieel Perspectief (meerjaren)begroting 2011-2014
- Prioritering fietspaden
- Problemen rond afdeling Bouwen en Milieu worden aangepakt
- Bebouwing locatie Mussche, Kastanjelaan
- Vaststelling nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied
- Vaststelling van de jaarrekening 2009
- Eerste Bestuursrapportage 2010
- Oud bestuurslid Jacob Visscher onderscheiden
- Nieuw bestemmingsplan Buitengebied
- Collegevorming en coalitieakkoord
- Foto's verkiezingsavond in de Pieter Zandt
- Kadernota Burgerparticipatie
- Bouwrijp maken locatie Multifunctionele Combischool Rouveen en zorgwoningen
- Stichting Ontmoeting bij studievereniging SGP
- Bouwen en Milieu
- Jaarprogramma Bouwen en Milieu
- Wetenschap gebaat bij kritische bejegening
- Aanschaf vrachtauto
- Breedte Achthoevenweg

 

18-12-2010
Alternatieve trouwlocaties

In de raadsvergadering van 14 december jl. is een voorstel besproken om naast het gemeentehuis onder voorwaarden ook op elke andere locatie in onze gemeente te mogen trouwen. De SGP is van mening, dat het huwelijk een openbare gebeurtenis is, die het beste voltrokken kan worden in ons fraaie gemeentehuis.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

Het huwelijk is voor de SGP een openbare gebeurtenis. Wat is dan een betere locatie om een huwelijk te voltrekken dan het gemeentehuis, het zenuwcentrum van onze gemeente.
Stappen wij daarvan af en laten wij huwelijken voltrekken op diverse locaties, dan wordt het veel meer een privé gebeurtenis. Wij vinden dat een hoogst ongewenste ontwikkeling.
Echter, de door het college aangevoerde argumenten om er wel toe over te gaan, overtuigen ons geenszins.
Wij gaan de argumenten bij langs en voorzien die van ons commentaar.

1.1 Hierdoor wordt ingespeeld op een maatschappelijke behoefte

Daaronder wordt door het college zelfs al aangegeven dat er weinig vraag naar is.
Dat is voor ons dan ook een reden om er helemaal niet aan te beginnen.

1.2 Door het aanbieden van deze mogelijkheid wordt recht gedaan aan bevordering van particulier initiatief en vergroten van de dienstbaarheid van de gemeentelijke overheid aan de burger

Bij dit punt staat dat wanneer een locatie aan de criteria voldoet, deze eenmalig (per keer) als trouwlocatie kan worden aangewezen.
Dat is dus een heel omslachtige werkwijze. Daarom is ook dit voor ons een reden om afwijzend tegenover dit voorstel te staan.

2.1 Dat is de meest praktische en privacy vriendelijke oplossing

Omdat het volgens het voorstel de bedoeling zal zijn om per geval de alternatieve trouwlocatie aan te wijzen, stelt het college voor om de bevoegdheid daartoe aan het college over te dragen.

Wanneer dit voorstel onverhoopt wel een meerderheid krijgt, is dit inderdaad een praktische oplossing voor het iedere keer weer eenmalig aanwijzen van een alternatieve trouwlocatie.

5.1 Uitgangspunt is dat er kostendekkend gewerkt moet worden

Het college stelt voor om de extra kosten voor trouwen op een alternatieve trouwlocatie kostendekkend te laten verlopen en daarvoor zou dan € 50 extra in rekening gebracht worden.

Kan het college een onderbouwing geven hoe die € 50 tot stand gekomen is?

Onder de kanttekeningen wordt nog ingegaan op de werkzaamheden die verricht moeten worden als de museumboerderij gebruikt wou worden als alternatieve trouwlocatie.

> De museumboerderij moet voor het publiek gesloten zijn wanneer daar en trouwerij zou plaatsvinden.
> Medewerkers van de gemeente moeten worden ingezet om de museumboerderij vooraf in te richten als trouwzaal.

Het college gelooft toch zelf niet, dat dit betaald is met € 50 extra aan leges? Volgens mij is het een veelvoud van € 50.

Daarbij wordt dan echter nog niet genoemd, dat de museumboerderij ook weer teruggezet moet worden in de staat, zoals die was voordat die is klaargemaakt voor een huwelijksvoltrekking. Ook dat zal moeten gebeuren en daar zijn ook kosten aan verbonden.

Een ander heel groot bezwaar van het gebruik van de museumboerderij als alternatieve locatie is dat het echt niet zo vaak moet gebeuren dat mensen, die de museumboerderij willen bezoeken, niet toegelaten kunnen worden omdat er op dat moment een huwelijksvoltrekking plaatsvindt. Dat gaat dan ongetwijfeld bezoekers kosten.

Het zal u duidelijk zijn, dat wij er niets in zien om over te gaan tot aanwijzing van alternatieve trouwlocaties.
Allereerst omdat wij het huwelijk een openbare gebeurtenis vinden. Maar ook omdat de argumenten zwak zijn of gewoon niet deugen.

Bij de beantwoording is helaas overduidelijk gebleken dat de € 50 extra leges op geen enkele wijze door het college onderbouwd kon worden. Daarom zijn wij er totaal niet van overtuigd, dat dit geen extra kosten voor de gemeente met zich meebrengt. Gelukkig hebben ook de meeste andere fracties duidelijk aangegeven dat kostendekkendheid een absolute voorwaarde is.

18-12-2010
Rouveens veebedrijf kan toch verhuizen naar de Koezenkooiweg

In de raadsvergadering van 14 december jl. is de verplaatsing van het agrarisch bedrijf van Bouwmeester uit Rouveen wederom aan de orde geweest. Vorig jaar had de provincie dit plan geblokkeerd vanwege negatieve beïnvloeding van natuurgebieden. Nu blijkt dat er betere inzichten zijn ontstaan waardoor de wijziging van het bestemmingsplan wel doorgang kan vinden.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

Bij de stukken zat de verkeerde brief van de provincie, namelijk van 8 september 2009, gericht aan ons als raad.
Het gaat nu vooral om de brief van 1 november 2010, gericht aan de familie Bouwmeester.
We concluderen dat de familie Bouwmeester, met ondersteuning van LTO, richting de provincie overtuigend heeft aangetoond dat er geen Natuurbeschermingswetvergunning nodig is. De reden is dat de stikstofdepositie toch niet is toegenomen.

En daarmee is eindelijk de weg vrij voor de uitplaatsing van deze veehouderij. Dat een verplaatsing van Oude Rijksweg 496 naar de Koezenkooiweg (circa 400 meter) zoveel bezwaren kon oproepen is ongekend. Daaruit blijkt dat de bescherming van de natuur is doorgeschoten.
In de brief lezen we dat dit bedrijf stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige habitattypen in de Natura 2000 gebieden Olde Maten, Veerslootlanden en de Uiterwaarden van het Zwartewater en Vecht.
Simpel gezegd worden kwetsbare planten door teveel stikstof aangetast en vervolgens verdrongen door grassen en struiken. We verbazen ons over de enorme invloed van dit bedrijf, nota bene tot aan de Vecht. Dat heeft deze boer vast niet geweten.

Deze stelling gaat voorbij aan het feit dat een ook groot deel van de stikstofdepositie wordt veroorzaakt door het verkeer en energieopwekking. We hebben bij de verbreding van de A28 niet gemerkt dat de plannen zijn vertraagd door dit stikstofeffect.
Uit onderzoeksrapporten blijkt, dat door deze wegverbreding inderdaad meer stikstof wordt uitgestoten. Echter hier worden alleen negatieve effecten benoemd binnen een afstand van 1.500 meter.
Maar een eenvoudige boer aan de Oude Rijksweg, met een afstand van 4.000 meter tot de Olde Maten wordt de dupe en moet LTO inschakelen om een stap verder te komen.
We hopen dat de uitplaatsing van het bedrijf Bouwmeester nu snel gestalte zal krijgen.

Op 25 november schreef de Vereniging Nederlandse Gemeenten het volgende:
Het Planbureau voor de leefomgeving heeft samen met het RIVM kaarten van de stikstofdepositie in Nederland gemaakt. Deze laten de grootschalige stikstofdepositie zien van 2009 tot en met 2030. Een hoge hoeveelheid stikstof dat neerdaalt op de bodem, heeft een negatieve invloed op veel plaatsen in de Nederlandse natuur en op de biodiversiteit. Volgens het rapport komt de stikstofdepositie ongeveer 20% lager uit dan eerder gedacht.

Deze lagere uitkomst van stikstofdepositie kan ingebracht worden ten gunste van onze agrarische bedrijven.
Het is de hoogste tijd voor een heroverweging van de natuurplannen en het terugdringen van belemmerende effecten op de landbouw. Meerdere fracties geven aan dat natuur en landbouw geen tegenpolen behoren te zijn.
Daartoe zal het beleid en de regelgeving van met name de provincie wel herzien moeten worden.

We vragen het college met de gemeente Zwartewaterland en Dalfsen in overleg te gaan en gezamenlijk een strategie te bedenken richting de provincie, zodat er een heroverweging van deze problematiek op gang wordt gebracht.
Wellicht zijn er meer gemeenten in Overijssel die willen aanhaken, denk bijvoorbeeld aan Dinkelland en Raalte. Van deze gemeenten hebben we moties van gelijke strekking ontvangen.

18-12-2010
Arrangement cultuurparticipatie en 200 jaar Staphorst

In de raadsvergadering van 30 november jl. is een voorstel besproken over het arrangement cultuurparticipatie en 200 jaar Staphorst. Allereerst werd daarin informatie gegeven over in 2009/2010 opgestarte projecten. Daarnaast werd voorgesteld een aantal nieuwe zaken op te pakken. Tenslotte werd in het voorstel ook geld beschikbaar gesteld voor de viering van 200 jaar Staphorst op 14, 15 en 16 april 2011.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Arie den Ouden, namens de SGP-fractie.

Cultuur is een wezenlijk deel van het menszijn. Het Staphorster erfgoed en de Staphorster volkscultuur dragen we overwegend wel een warm hart toe.
Amateurkunst kan op zichzelf een zinvolle vorm van ontspanning zijn, en wat cultuureducatie betreft geldt, dat cultuur een wezenlijk deel is van het menszijn. Educatie op dit onderdeel is dus niet verkeerd, mits het goed onderwijs is. Want hoewel we in principe positief tegenover deze zaken staan, is het wel een feit dat deze zaken niet waardenvrij zijn.
Vanuit dat oogpunt hebben we nog wel wat verschil tussen de verschillende onderdelen die genoemd worden. Toch stemmen we integraal in met het arrangementsprogramma 2011

In het besluit zijn behalve het arrangement nog een aantal andere zaken opgenomen. Onder andere onderzoek museumboerderij. We stemmen hier graag mee in. De financiering is mooi geregeld zo.

Er wordt ook een krediet gevraagd voor de viering van tweehonderd jaar Staphorst. Er wordt gesproken over een breed draagvlak. Is dat een steekhoudend argument? Zijn daar signalen over ontvangen of is dat zomaar een aanname? In onze leefomgeving leeft dat nog helemaal niet. Gezien de financieel zorgelijke toestand van onze gemeente past ons hier soberheid. Wel willen de wens uitspreken, dat de herdenking bijdraagt aan saamhorigheid onder de bevolking, en niet zorgt voor verwijdering tussen de verschillende groepen.

We stemmen in met dit agendapunt, en zullen over de bijdrage van de raad aan de herdenking in een ander verband spreken.

20-11-2010
Botsing tussen natuurplannen en landbouwers

In de raadsvergadering van 16 november jl. heeft Lucas Mulder namens de SGP fractie stelling genomen tegen de natuurplannen van de provincie in de Olde Maten en Veerslootlanden. De opstart van de Milieu Effect Rapportage (MER) voor deze plannen was aan de orde. Hieronder leest u de bijdrage.

De SGP fractie gaat maakt zich grote zorgen over de natuurplannen van de provincie.
De natuur moet niet verankerd worden in onze bestemmingsplannen. De landbouw is ons hoofddoel en wordt hierdoor ernstig geschaad. Sterker nog we kunnen de negatieve gevolgen niet eens overzien. Waterpeilen verhogen heeft grote gevolgen, dat is niet op kavelniveau te corrigeren.
De plannen hebben afgelopen tijd ter inzage gelegen bij de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland.

De onderstaande partijen hebben hun mening gegeven. Daarop is een reactie geschreven door de gemeenten. We willen daar graag op reageren.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.
Het college pleit voor het naar voren halen van het beheer- en onderhoudsplan. Wij scherpen dit aan. Het is noodzakelijk. Op meerdere fronten staan budgetten voor natuuraankopen onder druk. Uit deze MER zal moeten blijken, dat deze plannen economisch en maatschappelijk haalbaar zijn, ook op lange termijn.

Natuurbeschermingsvereniging.
Deze reactie vinden we te soft. Wanneer we in dit gebied zelfs niet meer kunnen wandelen en kanoën, dan moeten we maar stoppen met deze plannen. Zelfs in de Weerribben mag dat.
We nemen nadrukkelijk afstand van deze zienswijze.


LTO Noord, ten Klooster en Visscher.
Deze zienswijzen en ook de reactie van de gemeente (Zwartewaterland) onderschrijven we van harte.
Hieruit blijkt duidelijk de grote bedreiging van deze plannen op onze landbouw.
Helaas zijn we in dit land zover dat natuur en landbouw door allerlei opgelegde regelgeving zwaar in botsing komen. En de linkse lobby gaat zelfs zover dat de landbouw het onderspit moet delven. Daar doen wij niet aan mee. Een schrijnend voorbeeld zijn de plannen voor het onder water zetten van de Hedwigepolder in Zeeland. Goede landbouwgrond vernietigen, een absurd idee.
Wij laten ons buitengebied niet figuurlijk onder water zetten door deze natuurplannen. Onze landbouwers dienen perspectief op uitbreiding en ontwikkeling te behouden, zonder voortdurend gekweld te worden door het zoveelste natuurplan. Dat geeft onzekerheid, daar moeten we vanaf. Staphorst heeft voldoende natuur, wat dat betreft zijn we al koploper, laten we ons als gemeenteraad sterk maken voor onze landbouw.

Kortom:
Deze MER moet vooral een LER zijn, een Landbouw Effect Rapportage voor alle voorkomende categorieën bedrijven. Wij willen dan ook antwoord op de volgende vragen:

1. Wat is de invloed op de bestaande bedrijfsvoering?
2. Wat is de invloed op de uitbreidingsmogelijkheden?
3. Wat is de invloed op het totale toekomstperspectief?
4. Wat zijn de invloeden van de waterpeilverhogingen op de omliggende percelen?
5. Hoever reiken deze invloeden? Graag benoemen en intekenen op een kaart.
6. Welke afspraken zijn gemaakt in het kader van de Ruilverkaveling Rouveen die betrekking hebben op dit plan?
7. Hoe wordt de waterbeheersing gegarandeerd?
8. Welke extra wateropgave ontstaat er voor de gemeente en het waterschap?
9. En wie gaat in de toekomst de kosten dragen?
10. Wat zijn de gevolgen en garanties voor de percelen in het gebied die niet in eigendom zijn bij de provincie?

30-09-2010
De woonbehoefte in Staphorst is onderzocht, en nu?

In de raadsvergadering van 28 september jl. is het Woononderzoek en de start van de gemeentelijke Woonvisie aan de orde geweest.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lucas Mulder, namens de SGP fractie.

De gehouden enquête onder onze inwoners was succesvol, een goede respons en ook een spiegel voor ons als overheid. Wat vindt de burger van ons als overheid? Zeer leerzaam.
Staphorst groeit, Staphorst wijkt af van de landelijke trend. Een groei van 120 personen per jaar wordt verwacht. Het aantal huishoudens neemt toe met 60 per jaar. Voor dit alles geldt, het is een prognose.

Een paar in het oog springende opmerkingen bij de enquête:
1. enquêtes doen is vaak een actie, die gedaan wordt door gebrek aan visie.
2. trots op Staphorst.
3. boerderijsplitsing eenvoudiger maken, geef jongeren ook een kans!


Conclusies woonwensenonderzoek:

Zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van de gewenste woningen is onderzocht. Het rapport geeft een goed beeld van het verleden, de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen.

De grote lijn is dat de laatste jaren teveel jongeren vertrekken uit Staphorst.
Ook ouderen vertrekken noodgedwongen, vanwege de vraag naar beschermd en verzorgd wonen.

Uit het vergelijk van vraag en aanbod blijkt een grote vraag naar gesplitste boerderijen, halfvrijstaande woningen, rij- en hoekwoningen.

De invulling van de zware zorgvraag, in een beschermde omgeving, wordt als grootste opgave gekenschetst.
Het blijkt wel, dat de meeste ouderen de afnemende gezondheidsverwachting niet geheel onder ogen zien.
Toch is het goed om te lezen, dat in Staphorst mensen nog bovengemiddeld voor elkaar zorgen. Dat is een voorrecht. De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is het cement van onze samenleving.

Doorschakelen naar de woonvisie:
Nu de woonvisie, hoe denken wij als raad over de woonbehoefte, welke doelen en kaders stellen we en hoe dient het college deze uit te voeren.

Onze inwoners moeten in hun eigen dorp kunnen wonen, de jongere en ook de oudere generatie moeten wij vasthouden. Wij ondersteunen de prognose van Companen, de komende vijf jaar zullen er ongeveer 80 woningen per jaar bij moeten komen. Een forse stap voorwaarts, gelet op de toename in de afgelopen jaren (50 per jaar). Een hoger ambitieniveau is positief, zeker in deze crisistijd en bijstellen wanneer nodig.

Punten uit het coalitieakkoord:
1. Vlottrekken woningbouw in de Slagen, contract met ontwikkelaar openbreken, alternatieve locaties onderzoeken.
2. Vrijkomende agrarische bebouwing een goede woonbestemming geven.
3. Duurzame maatregelen, besparen energie en CO2 uitstoot.

Analyse en monitoren van de bestaande woningvoorraad is van belang:
Gelukkig hebben we in de gemeente Staphorst geen achterstandswijken, dat is een positieve zaak.
Toch zullen we in de uitwerking ook de bestaande voorraad moeten analyseren. Niet alleen de woningen, maar ook de kwaliteit van de woonomgeving. Zodat we gefundeerd en tijdig maatregelen kunnen nemen. Voorkomen is beter dan genezen.
De herinrichting in Staphorst Noord is daar een goed voorbeeld van.

Hoeveel boerderijen zijn in potentie in de nabije toekomst (ook vijf jaar) om te vormen tot woningen? Hoeveel woningen staan leeg in de diverse kernen?
Graag ook de trend vastleggen, neemt het toe? Neemt het af?
Wanneer we dat over meerdere jaren volgen, kunnen we daar ons beleid op afstemmen.

Bestemmingsplannen:
De bestemmingsplancapaciteit mag niet meer zijn dan 130% van de verwachte groei van de woningvoorraad. Hoe staat het nu met deze capaciteit? De provincie ziet hier op toe, dus het is goed om dit in de woonvisie ook te onderbouwen.

Duurzaamheid en woonkwaliteit:
Streven naar een goede woonomgeving, het besparen van energie is een must.
Ook de bestaande woningen en wijken.
1. Loket voor advisering, dit wil de provincie ook stimuleren.
2. Provinciale subsidies aanboren voor energiebesparing en CO2- reductie.

Er zijn meerdere stimulerende maatregelen te bedenken. Geef particuliere initiatieven een kans. Verras de provincie met nieuwe plannen, er zijn middelen beschikbaar.

Woonservicegebieden wat houdt dat in?:
Het zorgaanbod zal vergroot moeten worden, dat wordt een forse opgave.
Doelstelling per 1 januari 2015 ten minste 50% van de huishoudens in enigerlei vorm van een woonservicegebied woont. Wat houd dit landelijke beleid in? Hoe gaan we dat vormgeven, heeft het college al ideeën?
In de notitie wordt een woonservicegebied in Staphorst en Rouveen genoemd. Graag een toelichting hierop.

Woonvisie op hoofdlijnen.
- Extra aandacht voor de huisvesting van starters en jonge huishoudens.
- Goede afstemming van wonen-welzijn-zorg.
- Huursector: inspelen op veranderende doelgroepen (seniorenwoningen).
- Nieuwbouwproductie afstemmen op de behoefte (kavels, casco's, prijs)
- Gemeente als regisseur.

Deze doelen steunen we, het laatste punt willen we nog nader belichten. Onzes inziens is dat van doorslaggevend belang.

De gemeente Staphorst als regisseur:
We moeten als gemeente én nieuwbouw op maat stimuleren én de bestaande woningvoorraad en leefomgeving op peil houden. Dat is een zware klus voor de komende jaren. Hoe krijgen we dat van de grond?
Door intensief overleg met de marktpartijen. In de gemeente Zwolle is dat ook ontstaan, toen de crisis op de woningmarkt uitbrak, eind 2008.
Het is een succes met landelijke bekendheid geworden, de zogenaamde Zwolse Aanpak.
Dus we gaan voor de Staphorster Aanpak!.
De gemeente Staphorst gaat intensief samenwerken met de provincie, de marktpartijen, makelaars, banken, ontwikkelaars, bouwers, corporaties en zorgaanbieders.

De crux is communicatie, verbeteren van onderling vertrouwen en samenwerking. De concrete oplossingen komen dan met draagvlak tot stand.
Ieder zal inbreng moeten hebben, niet vrijblijvend maar ook door middel van prestatieafspraken, zowel kwaliteit als kwantiteit.

Bijvoorbeeld:
- Hoeveel goedkope woningen brengen de corporaties de komende jaren waar op de markt?
- Hoe worden de diverse nieuwbouwplannen gewijzigd, zodat het aanbod aansluit op de vraag van onze inwoners?
- Hoe maken we prestatieafspraken met Megahome? Hoe krijgen we meer groen en speelruimte in de Slagen?

Ook als gemeente zullen we ons steentje bij moeten dragen.
Meer ondernemend optreden en goede initiatieven steunen. Het wijzigen van bestemmingen voor bijvoorbeeld de woonsplitsing van boerderijen moet goedkoper en sneller geregeld worden. Een eerste aanzet kunnen we wellicht in het bestemmingsplan voor de Streek regelen.

Graag zien we dit jaar de uitgewerkte Woonvisie terug op onze raadsagenda.
We wensen het college succes met deze regierol. Trek de kar op het gebied van volkshuisvesting.
Binnen een aantal jaren zullen onze inwoners merken, dat vertrekken uit Staphorst eigenlijk geen optie meer is…..

We sluiten af met een mooie opmerking uit de enquête.
Een fijne gemeente om in te wonen! Wij Blijven!

25-09-2010
Uw woon- en leefomgeving komt aan de orde

Als SGP-fractie willen we u attenderen op een aantal belangrijke wijzigingen en plannen, die dit jaar aan de orde zijn in onze gemeente.
Deze hebben betrekking op uw directe woon- en leefomgeving. U hebt als inwoner de mogelijkheid om informatie op te vragen en uw inbreng te leveren.

Het gaat om de volgende zaken:
- Vernieuwen bestemmingsplan Buitengebied.
- Vernieuwen bestemmingsplan de Streek (Staphorst en Rouveen).
- invoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Dit laatste punt betekent onder andere, dat het aanvragen van vergunningen per 1 oktober 2010 drastisch wordt veranderd. De gemeente brengt ook een informatiekrant uit over dit onderwerp.

Wat betreft het bestemmingsplan Buitengebied verwijzen we u ook naar de site van de gemeente Staphorst.
Voor het bestemmingsplan de Streek zullen D.V. in november en december 2010 informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Deze worden bekend gemaakt, ook in de Staphorster.

Zoals u wellicht weet, worden in een bestemmingsplan allerlei regels vastgelegd over de bestemming van de grond, de bouwmogelijkheden enz. Uw perceel en uw omliggende percelen staan op de kaarten afgebeeld. U kunt deze kaarten inzien en u heeft de mogelijkheid om hierop te reageren.

Wij adviseren u om goed kennis te nemen van deze plannen. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u die uiteraard aan ons stellen.

Namens de SGP-fractie,
Lucas Mulder

28-07-2010
Herstructurering bedrijventerrein 'De Baarge'

In de raadsvergadering van 29 juni jl. is het raadsvoorstel voor herstructurering van het bedrijventerrein 'De Baarge'. Het is een bedrijventerrein dat volgens de provincie Overijssel in aanmerking komt voor revitalisering. In de afgelopen tijd is er veel overleg geweest met ondernemers op dit bedrijventerrein. Een belangrijke wens die daaruit naar voren kwam, was de doortrekking van de Westerparallelweg. Het college nam die wens echter niet over in haar raadsvoorstel. In de besprekingen over dit agendapunt heeft de SGP-fractie, gesteund door het CDA en Gemeentebelangen (GB), een amendement ingediend om die mogelijkheid alsnog te onderzoeken. Dit amendement is aangenomen met de stemmen van de genoemde drie fracties. De ChristenUnie en de PvdA stemden helaas tegen.
Hieronder kunt u lezen wat door Lubbert Talen namens de SGP-fractie naar voren is gebracht.

Voorzitter,
De herstructurering van "De Baarge" is een voorbeeld van burgerparticipatie. Mensen die betrokken zijn bij dit plan, zijn gevraagd om mee te denken in een gedegen herstructurering. Eén van de belangrijkste succesfactoren van burgerparticipatie is het meegeven van goede regels (danwel: kaders) aan een projectgroep. Is dat bij deze burgerparticipatie wel goed gedaan? Was het budget duidelijk? Was het duidelijk, wie wat op zich zou nemen om iedereen te informeren?

Enkele zaken die we belangrijk vinden zijn:
1. Maatwerk, daar waar de regels knellen en moeilijk te verenigen zijn met de werkzaamheden van de betreffende ondernemers.
2. Vanuit de vorige bespreking is ons niet duidelijk geworden of de BIZ, dat is een organisatie die investeert in de verbetering van de openbare ruimte zowel van gemeente als bedrijven, wel draagvlak heeft bij de ondernemers. Omdat de overgang van het groen niet altijd even duidelijk is, is dit wel een goed idee, maar het kost de bedrijven een stukje extra OZB. De overgrote meerderheid van de bedrijven moet er daarom wel achter staan. Is het duidelijk wie met het opzetten van de BIZ aan de slag gaat?

Voorzitter, wat onze fractie betreft, spitst de discussie zich toe op het feit dat de Westerparallelweg wel doorgetrokken moet worden naar de Burg. Janssenstraat en daarvoor hebben we volgende argumenten.
1. Als het nu niet gebeurt, gebeurt het waarschijnlijk nooit.
2. Talen Recycling wil een hal bouwen en deze is bijna in een afrondend stadium. Deze moet, gezien het aan het zicht onttrekken van verschillende zaken, zo dicht mogelijk op de spoorlijn bouwen. Dat is een eis van de gemeente. Wanneer dit gebouw er staat, is de mogelijkheid van het doortrekken er niet meer.
3. In de vorige commissie was door B&W het argument naar voren gebracht, dat de Westerparallelweg een racebaan zou worden. Dit vinden wij een ondergeschikt argument. De veiligheid op de Industrieweg wordt door het doortrekken van de Westerparallelweg juist enorm verhoogd.
4. Het idee is om richting de streek het verkeer zo veel mogelijk via de Westerparallelweg te geleiden en weer terug naar de Gorterlaan zo veel mogelijk via de Industrieweg. Dit moet met de juiste bebording goed te realiseren zijn. Op deze manier zijn er langs deze hoofdas nauwelijks wegen van rechts.
5. Gezien ook het feit dat zich veel fietsers op de Industrieweg bevinden, en er ook af en toe gelost en geladen wordt (we bevinden ons immers op een industrieterrein, ook al moet het zoveel mogelijk op eigen grond gebeuren), vinden wij het van het allergrootste belang om deze weg te ontlasten.
6. Daarnaast moeten we er ook rekening mee houden dat de Staphorster Kerkweg op termijn afgesloten wordt voor het gemotoriseerd verkeer. Ook dan zal er beduidend meer gebruik gemaakt gaan worden van de Industrieweg.
7. Een ander argument is de grond. Het moet toch mogelijk zijn nu grond aan te kopen en te ruilen, mede gezien het feit dat de op de gronden, die nodig zijn om te kunnen ruilen door de betreffende eigenaar nog niet de exploitatiebijdrage betaald is.

Voorzitter, het zal u duidelijk zijn, wanneer het doortrekken van de Westerparallelweg in het plan blijft, gaan wij als fractie akkoord.

Het college bleef in haar beantwoording van de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen bij het afwijzen van de doortrekking van de Westerparallelweg. Daarom is door onze fractie onderstaand amendement ingediend, mede namens CDA en Gemeentebelangen.

Amendement

De raad van de gemeente Staphorst in vergadering bijeen op 29 juni 2010

Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel 'herstructurering bedrijventerrein De Baarge'

Constateert dat:
· De doortrekking van de Westerparallelweg naar de Burgemeester Janssenstraat niet noodzakelijk wordt geacht.

Spreekt uit dat:
· De doortrekking van de Westerparallelweg naar de Burgemeester Janssenstraat voor de verkeersinfrastructuur van belang is.
· Het in de toekomst onmogelijk wordt de weg door te trekken, wanneer een gebouw op betreffend perceel is geplaatst.

Draagt het college op:
· De mogelijkheid voor het doortrekken van de Westerparallelweg naar de Burgemeester Janssenstraat te onderzoeken.
· Het doortrekken van de Westerparallelweg naar de Burgemeester Janssenstraat moet binnen het uitvoeringskrediet van € 4.164.280,- blijven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst op 29 juni 2010.

De fracties van SGP, CDA en Gemeentebelangen

Er waren toen 15 stemgerechtigde leden aanwezig. Daarvan waren 10 stemmen (van SGP, CDA en GB voor) en 5 stemmen van CU en PvdA tegen dit amendement. Daarna is het geamendeerde raadsvoorstel met dezelfde stemverhouding aanvaard.

05-07-2010
Evaluatie Vergaderstructuur

In de raadsvergadering van 29 juni jl. is de wijze van vergaderen, zoals die gehouden wordt vanaf 1 januari 2010, geëvalueerd. Zoals wij nu vergaderen, bevalt ons goed. De gehele raad is beter betrokken bij het geheel waarover gesproken wordt. Ook bij de commissievergaderingen, die aansluitend aan de raadsvergaderingen worden gehouden, is namelijk (bijna) iedereen aanwezig. Een minpunt vinden wij wel, dat de raadsvergaderingen vaak van korte duur zijn. Dit is niet goed voor de waardigheid van het ambtsgebed,dat bij het begin en aan het einde van de raadsvergaderingen wordt uitgesproken. Onze fractie vindt het beter om de raads- en commissievergaderingen in elkaar te schuiven.
Hieronder kunt u lezen wat door Jan Visscher namens de SGP-fractie naar voren is gebracht.

Vanaf begin dit jaar zijn wij bezig met een proefperiode waarbij een andere vergaderstructuur wordt gehanteerd. In plaats van een maandelijkse commissievergadering Inwonerszaken en Grondgebied, gevolgd door een raadsvergadering, houden wij nu 2 raadsvergaderingen en 2 commissievergaderingen per maand.
In december jl. hebben wij aangegeven in te stemmen met de proef, maar de start niet het juiste tijdstip te vinden. Een groot deel van de nieuwe raad heeft geen ervaring met de vorige wijze van vergaderen.
Bij de meerderheid was dit geen probleem en daarom evalueren wij nu, zoals is afgesproken.

Vergaderen op de 2e en 4e dinsdag van de maand bevalt ons goed. Ook vindt onze fractie het een voordeel dat de hele raad zowel de raadsvergaderingen als ook de commissievergaderingen meebeleeft. Je bent dan directer betrokken bij alle onderwerpen die in de raad aan de orde komen.

Een minpunt vinden wij, dat de raadsvergaderingen veelal van zeer korte duur zijn. De fractie van de SGP is van mening dat het geen goede zaak is, dat de raadsvergadering geopend wordt met ambtsgebed en dan meer dan eens na een kwartier tot 20 minuten al weer besloten wordt met ambtsgebed. Daarna gaan wij weer in bijna dezelfde samenstelling verder met een commissievergadering. Dat schept verwarring voor het aanwezige publiek.
Omdat het debat toch meer in de raadsvergadering moet plaatsvinden en met inachtneming van de zojuist gemaakte opmerking over de korte raadsvergaderingen en het ambtsgebed, stellen wij voor om te kiezen voor een nog iets andere opzet. Wij hebben die opzet als overige opmerking vermeld op het evaluatieformulier. Die is in het concept raadsvoorstel opgenomen onder B als 'Andere variant".
Het grootste verschil zit hierin dat de raads- en commissievergadering in één geschoven worden.
De SGP-fractie stelt voor om die variant als uitgangspunt te nemen voor onze vergaderingen na de zomervakantie.

In het stuk wordt al kort gesproken over 2e en 3e waarnemend voorzitter van de raad. Het is gewenst om ook dat op korte termijn formeel te regelen.

05-07-2010
Financieel Perspectief (meerjaren)begroting 2011-2014

In de raadsvergadering van 29 juni jl. is het financieel perspectief voor de jaren 2011-2014 besproken. Omdat het nieuwe college nog niet aan lang aan de slag is, is het niet mogelijk om een kadernota voor die jaren op te stellen. Het huidige college moet eerst de gelegenheid krijgen om samen met de ambtenaren te werken aan het collegeprogramma voor de komende jaren. Dat er stevig bezuinigd moet worden door de gemeente Staphorst, is wel duidelijk. Maar er blijken ook nog grote onzekerheden te bestaan.
Hieronder kunt u lezen wat door Jan Visscher namens de SGP-fractie naar voren is gebracht.

Het overzicht is helder. Het bevat nog niet zoveel nieuwe gezichtspunten. Verschillende punten daarvan zijn in de vorige vergadering (15 juni jl.) ook aan de orde geweest bij de 1e bestuursrapportage 2010.
Momenteel hebben wij nog een aanzienlijk bedrag aan reserves. Door de lage rentestand brengt dat helaas minder rente op. Daarnaast liet de WMO ook toen een flinke overschrijding te zien. Dit laatste wordt in het kader van het coalitieakkoord ook nader onder de loep genomen.
Zo zijn er veel meer punten waarvan wij als coalitiepartijen gezegd hebben, dat daar verder naar gekeken moet worden en zal moeten leiden tot lagere uitgaven of hogere inkomsten. Het is nu nog te vroeg om daar uitgebreid over van gedachten te wisselen. Wij moeten het nieuwe college met de ambtenaren de gelegenheid bieden om daaraan te werken.
En ook de kabinetsformatie zal wellicht nog enige tijd op zich laten wachten. Ook dat is een onzekere factor, hoewel wij er verstandig aan doen er voorlopig niet vanuit te gaan dat daar in financieel opzicht opbeurende berichten van zijn te verwachten.

De lijst van investeringen -niet uitstelbaar- bevat ook vele investeringen in materieel en materiaal. Al vaker heeft onze fractie erop gewezen dat het geen automatisme moet zijn om tot vervanging over te gaan. Daarop heeft het college ook meerder keren geantwoord, dat dit niet het geval is.
Nu die posten wel op de lijst niet uitstelbaar staan, willen wij ook nu van het college toch nog maar een keer de bevestiging hebben, dat goed gekeken wordt of investeringen mogelijk nog 1 of meerdere jaren uitgesteld kunnen worden.

05-07-10
Prioritering fietspaden

In de commissievergadering van 15 juni jl. en raadsvergadering van 29 juni jl. is gesproken over - en ingestemd met de prioritering voor de fietspaden. Het is terecht, dat de Mr. J.B. Kanlaan / Evenboersweg op nummer 1 staat. Deze weg wordt veel gebruikt, zowel door de schoolgaande jeugd, de recreatieve fietser als woon-werk verkeer per fiets. Grondverwerving bleek hiervoor in het verleden moeilijk. Ook nu zal dit niet eenvoudig zijn. Toch is het van groot belang dat hier een goede fietsverbinding komt.
Hieronder kunt u lezen wat door Klaas Slager namens de SGP-fractie naar voren is gebracht.

Goede fietspaden zijn een waardevol bezit voor het woon-werk verkeer en de recreatieve fietser. Daarom is de aanleg van deze paden een goede investering in verbetering van de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd en de overige fietsers. De fractie van de SGP is een voorstander van de aanleg van fietspaden. Er moeten nu prioriteiten worden gesteld.
Het college komt met een voorstel, waar wij ons in grote lijnen in kunnen vinden. Wij zijn ons er goed van bewust, dat de verwerving van de grond een groot probleem kan zijn. De SGP vindt het jammer, dat er geen prioriteit is gegeven aan een fietspad langs de Gemeenteweg tussen de komgrens en Halfweg.

Wel vinden wij het belangrijk dat met de aanleg van fietspaden een afstemming plaats vindt met de buurgemeenten om, waar mogelijk, fietspaden op elkaar aan te sluiten. Wanneer dat haalbaar is, kunnen mooie en veilige fietsroutes worden gecreëerd.

30-06-10
Problemen rond afdeling Bouwen en Milieu worden aangepakt

In de commissievergadering van 29 juni jl. is opnieuw gesproken over de problemen rond het tijdig verstrekken van bouw- en milieuvergunningen. De aanvragers blijken regelmatig in de wachtkamer te vertoeven, een onhoudbare situatie. De overheid zal ook op dit punt betrouwbaar en ondernemend moeten functioneren.
Wethouder Talen heeft namens het college een stevig pleidooi gehouden voor het verbeteren van de afdeling Bouwen en Milieu. Hij ziet dit echt als een uitdaging.
Daarvoor is een krediet nodig van € 100.000,- Voor DV 1 oktober 2010 wordt de achterstand weggewerkt. Ook zal er geluidsbeleid en handhavingsbeleid worden ontwikkeld, zodat de afdeling op deze onderdelen ook beter kan functioneren.
Hieronder kunt u lezen wat door Lucas Mulder namens de SGP-fractie naar voren is gebracht.

We zijn blij met de toelichting van de portefeuillehouder. We proeven het enthousiasme om de klus te klaren.
De vraag is of dit voorstel leidt tot een incidentele of een structurele oplossing.
Er wordt een krediet gevraagd van € 100.000,- en dat is bedoeld voor het wegwerken van de achterstand.
Naast de belangen van de aanvragers is er nog een belang. Er is een nieuwe wet in aantocht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is DV 1 oktober 2010 een feit. Daar kunnen wij niet omheen. Deze wet geeft duidelijk aan, dat wij als overheid vergunningen binnen een bepaalde termijn moeten afhandelen.

Het benodigde krediet bevat een fors deel voor de bekostiging van zwangerschapsverlof van medewerkers. Het is niet terecht om dit aan de afdeling toe te rekenen. Andere sprekers hebben hier ook terecht op gewezen. Hiervoor moet een andere oplossing worden gevonden.
Voor het oplossen van de achterstand zal een probleemeigenaar benoemd moeten worden in de organisatie. Deze persoon zal de stapel aanvragen bijhouden en de voortgang bewaken, evenals de besteding van het krediet. Zodat wij als raad ook duidelijk op de hoogte blijven van het slechten van de berg vergunningaanvragen.

Wij zijn als fractie van mening dat het gevraagde krediet beschikbaar gesteld kan worden. Echter wel onder de voorwaarde dat ook voortvarend wordt gewerkt aan een structurele oplossing.
Het college gaat hier mee aan de slag, dat blijkt uit de toelichting van de portefeuillehouder. Ook in het coalitieakkoord is opgenomen dat het college de organisatie tegen het licht gaat houden.
Het slanker maken van de organisatie is de crux, minder management en meer handen aan de vergunningen. Dan valt het wellicht met de kosten nog mee.
We vertrouwen erop dat dit najaar het college een plan presenteert waaruit positieve stappen zullen blijken.
Er zijn al medewerkers die zich geprikkeld voelen en veranderingen en verbeteringen in gang willen zetten.
Laten we dit als bestuurders steunen, daardoor zal de motivatie en prestatie groeien.
We voorzien dat in de nabije toekomst de aanvragers verrast zullen zijn door de vlotte afhandeling van aanvragen in de gemeente Staphorst.

17-06-10
Bebouwing locatie Mussche, Kastanjelaan

In de commissievergadering van 15 juni jl. is opnieuw gesproken over de invulling van de locatie Mussche aan de Kastanjelaan. Het gaat hier om een saneringslocatie. Wanneer het nu voorliggende plan uitgevoerd wordt, zullen nog aanzienlijk meer starterswoningen gerealiseerd worden, namelijk 15 tot 17 in plaats van 8.
Hieronder kunt u lezen wat door Lucas Mulder namens de SGP-fractie gezegd is bij dit agendapunt.

Wij vinden het een goed plan. Verder is het positief dat het college een oplossing probeert te vinden. Daarnaast vinden wij het een goede zaak dat hier veel starterswoningen zijn gepland.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende punten.

1. Parkeren, oplossen binnen het plangebied. Het doel is dat de buurt hier niet mee wordt belast. Voorlopig Ontwerp (VO) geeft aan 2 parkeerplaatsen per woning (50 woningen). Dat is een goed uitgangspunt.

2. Het bebouwen van deze extra strook vergroot de kans op planschade. Volgens de uitgangspunten is de eventuele planschade voor de ontwikkelaar. Ook gezien de totale impact van dit plan zal dit goed met de ontwikkelaar geregeld moeten worden.

3. Overleg met gemeente Meppel wordt terecht als kanttekening genoemd. Druk op de openbare wegen neemt toe. Wordt het opwaarderen van de openbare wegen ook uit deze exploitatie bekostigd?
Graag vernemen we de resultaten van het overleg met de gemeente Meppel en de verdere ontwikkelingen van dit plan.

17-06-10
Vaststelling nota van uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied

In de commissievergadering van 15 juni jl. is weer gesproken over de nota van uitgangspunten voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan Buitengebied. Hierover was eerder van gedachten gewisseld in de commissievergadering van 16 maart jl. Naar aanleiding van de eerdere behandeling zijn diverse wijzigingen aangebracht. Er kan geconcludeerd worden dat goed geluisterd is naar de inbreng van de verschillende fracties.
Hieronder kunt u lezen wat door Lucas Mulder namens de SGP-fractie gezegd is bij dit agendapunt.

In eerdere vergaderingen is hierover al uitvoerig besproken. Een paar toegezegde wijzigingen willen we nog benadrukken en maken wat de SGP-fractie betreft deel uit van deze nota. Het gaat hierbij om de volgende punten.

· Het hanteren van de grens van 25 ha voor nieuw vestiging van agrarische bedrijven buiten het lint, is door de vorige portefeuillehouder behoorlijk hard aangezet. We hebben inmiddels begrepen, dat deze grens geen wet van Meden en Perzen is. Het is een serieus richtgetal in de beoordeling van de volwaardigheid van deze bedrijven. Deze uitleg is, wat ons betreft, onderdeel van deze norm.
· De ruimere mogelijkheden, die de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) biedt, worden in de verdere uitwerking meegenomen.
· De afstand tussen bijgebouw en voorgevel hoofdgebouw is wat ons betreft 1 meter, conform de Wabo. In de nu voorgestelde nota staat nog 4 meter.

De tabel op pagina 10 gaat over de categorieën agrarische bedrijven in relatie tot de grootte van het bouwperceel. In de vorige versie stond bij volwaardige agrarische bedrijven een bouwperceel van maximaal 2 ha. Nu is dat in dit voorstel gewijzigd in 1,5 ha. Dit punt heeft hier niet ter discussie gestaan, graag terug naar 2 ha.

Neemt de portefeuillehouder deze uitgangspunten ook over?

17-06-10
Vaststelling van de jaarrekening 2009

In de raadsvergadering van 15 juni jl. is de jaarrekening van de gemeente over 2009 vastgesteld. Deze is afgesloten met een batig saldo van € 656.456. Dit is sterk beïnvloed door incidentele baten. De voornaamste daarvan betreffen de verkoop van Essent en de verkoop van de woning Gemeenteweg 85.
Daarnaast is goed zichtbaar dat het proces waarbinnen de jaarrekening tot stand komt, in de loop der jaren sterk verbeterd is. Dat komt ook duidelijk naar voren in het accountantsverslag.
Hieronder kunt u lezen wat door Jan Visscher is gezegd bij dit agendapunt. Hij heeft dat allereerst gedaan als voorzitter van de rekeningcommissie. Daarnaast heeft hij enkele aanvullende opmerkingen gemaakt namens de SGP-fractie.

Allereerst zal ik een aantal opmerkingen toelichten als voorzitter van de rekeningcommissie. Wij hebben op 26 mei jl. als leden van deze commissie en de griffier gesproken met de accountant.
Daarbij is ons opgevallen, en dat wordt bevestigd door de accountant, dat de manier waarop de jaarrekening tot stand komt, prima is. Zelf loop ik ondertussen een aantal jaren mee als raadslid. Het is goed te zien dat er een stevige verbeterslag gemaakt is in de verslaglegging en verantwoording. Ook de interne controlefunctie is nu stevig verankerd in dit proces.
Een aantal jaren terug werden hierover nog stevige opmerkingen gemaakt in het accountantsverslag. Nu niet meer en daarvoor, is wat ons betreft, een compliment aan u als college en de betrokken medewerkers op zijn plaats.

Maar de rekeningcommissie is net als een accountant. Ook wij hebben toch nog enkele opmerkingen.

1. Beheersbaarheid kosten WMO
Wij maken ons best zorgen over de beheersbaarheid van de uitgaven in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wij dringen er op aan om hieraan in het komende jaar extra aandacht te schenken. Het is goed om daarbij ook het WMO-platform te betrekken.

2. Zorgvuldige planning van de investeringen
Elk jaar weer blijkt, dat de geplande investeringen niet gerealiseerd worden. Nu weten wij dat de daardoor in de begroting opgenomen, maar niet benutte middelen wel gereserveerd worden. Dus uiteindelijk komt het nog wel weer grotendeels goed. Toch zijn de tarieven voor het komende jaar altijd gebaseerd op de cijfers van die begroting, inclusief de daarin geraamde lasten van investeringen.
Daarom blijft de commissie erop aandringen dat de investeringen zo zorgvuldig mogelijk geraamd worden, ook wat betreft de periode van uitvoering.

3. Toezeggingen 2009.
Bij de bespreking van de jaarrekening 2008 op 30 juni vorig jaar is door de toenmalige wethouder Hutten o.a. toegezegd dat de nota bedrijfsvoering nog in 2009 zou worden aangepast. Die toezegging is helaas niet nagekomen. Wij lopen daarmee inmiddels bijna een raadsperiode achter. Deze moet namelijk in het 2e jaar van een nieuwe raadsperiode opnieuw worden vastgesteld. Kunnen wij deze nu eindelijk dit jaar tegemoet zien?

De commissie adviseert om in te stemmen met het voorstel zoals ons is aangeboden.

Als SGP-fractie nog een paar vragen of opmerkingen. Allereerst over de grondexploitatie. Op zich gelukkig dat er in 2009 flink wat grond is aangekocht. Toch moeten wij met de huidige financiële crisis en de minder goede economie alert blijven op al te grote risico's met de grond.
Hoe houdt het college hier de vinger aan de pols?

Wij hebben het zojuist ook gehad over de nota bedrijfsvoering. Vorig jaar stond in het verslag van de rekeningcommissie ook dat in 2008 was toegezegd dat de financiële verordeningen en de nota lokale heffingen nog moesten worden vastgesteld. De eerste (de financiële verordeningen) is inmiddels wel vastgesteld, maar de nota lokale heffingen ook nu nog niet. Wij hebben begrepen dat er wel aan gewerkt is, maar dat deze nog niet in het college is geweest en dus ook de raad nog niet is gepasseerd voor besluitvorming. Wat mag daarvan de reden zijn?
Het stelt ons wel teleur dat toezeggingen zo slecht worden nagekomen.

Door meerdere oorzaken blijkt uiteindelijk dat de OZB tarieven voor 2009 te hoog zijn vastgesteld. Conform een amendement van de SGP-fractie, en unaniem gesteund door de hele raad, bij de vaststelling van de kadernota 2009-2012, wordt de te vroeg geheven OZB terugbetaald in 2011. Dit op dezelfde wijze als nu is gebeurd begin 2010 op de aanslag OZB voor dit jaar.
Ondanks het feit dat dit op enig moment kan leiden tot een forse verhoging van de OZB vinden wij dit een goed systeem. Daarmee geef je aan niet meer te innen dan noodzakelijk is voor de verschillende verslagjaren.

17-06-10
Eerste Bestuursrapportage 2010

In de commissievergadering van 15 juni jl. is de Eerste Bestuursrapportage 2010 behandeld. Deze laat een tekort zien van € 405.000, terwijl in dezelfde periode van vorig jaar het nadeel € 63.000 was. Grote veroorzakers hiervan zijn de minder ontvangen rente (€ 60.000), minder doorberekende rente (€ 147.000) en hogere uitgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) € 115.000. Dit laatste bedrag kan dit keer nog, voor de laatste keer, gedekt worden uit de inmiddels bijna uitgeputte reserve Wet Voorziening Gehandicapten (WVG).
Hieronder kunt u lezen wat door Jan Visscher namens de SGP-fractie gezegd is bij dit agendapunt.

Deze eerste bestuursrapportage van dit jaar ziet er in financieel opzicht weer veel slechter uit dan die over dezelfde periode van 2009. Dat was een tekort van € 63.000. Uiteindelijk is de jaarrekening 2009, zoals die even eerder op deze avond is vastgesteld, wel afgesloten met een positief saldo. Dat was en is nog steeds het beeld. Toch zal het, omdat het negatieve saldo maar blijft stijgen, steeds moeilijker worden het jaar uiteindelijk nog weer af te sluiten met een saldo onder de streep aan de goede kant.

Ook vorig jaar hebben wij onze zorgen geuit over de beheersbaarheid van de kosten van de WMO. En bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 eerder op deze avond heeft de rekeningcommissie dat ook gedaan.
Wij horen overal in de lande signalen over het fors uit de hand lopen van uitgaven in het kader van de WMO. Dat plaatst ons voor een dilemma. Enerzijds wil je graag ruimhartig zijn naar de zwakkeren in de samenleving. Anderzijds moeten wij er ook op toezien dat de gemeenschapsgelden effectief besteed worden en werkelijk ten goede komen aan de minder draagkrachtigen. Daarom bij dezen ook de oproep aan het college op die kosten goede in de gaten te houden. Het moet namelijk wel betaalbaar blijven.

In deze bestuursrapportage lezen wij ook al weer dat in 2010 niet alle geplande investeringen worden uitgevoerd. Zojuist bij de behandeling van de rekening 2009 heeft de rekeningcommissie daar ook aandacht voor gevraagd. Ook nu bij dit agendapunt doen wij een dringend beroep op het college om de investeringen zo goed mogelijk te plannen. Wij houden nog steeds de indruk dat de investeringen toch wat te gemakkelijk op de investeringslijst gezet worden.

Voor het overige stemmen wij in met het voorstel van het college.

12-06-10
Oud bestuurslid Jacob Visscher onderscheiden

Donderdag, 10 juni jl., heeft ons oud bestuurslid Jacob Visscher alsnog een koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn werkzaamheden op kerkelijk en politiek terrein. Vijftien jaar, van 1988 tot 2003, is hij bestuurslid geweest van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP.
Wij willen hem ook vanaf deze plaats van harte feliciteren met die onderscheiding. Het is een onderscheiding toegekend door de koningin. Dat is groot. Het allergrootste zou echter zijn dat hij een onderscheiding mag ontvangen van de Koning der koningen. Ook dat wensen wij hem van harte toe.

Hieronder leest u het persbericht dat de gemeente Staphorst heeft uitgegeven in verband met deze koninklijke onderscheiding.

Persbericht gemeente Staphorst

10 juni 2010

Koninklijke onderscheiding voor de heer J. Visscher te Rouveen

STAPHORST - Burgemeester J.D. Alssema heeft vanmorgen in het gemeentehuis van Staphorst een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer J. Visscher te Rouveen. De heer Visscher is vanwege zijn kerkelijke en politieke verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Jacob Visscher (61 jaar) is een van de vijf inwoners van de gemeente Staphorst aan wie ter gelegenheid van Koninginnedag een Koninklijke onderscheiding is toegekend. In verband met ernstige ziekte in de naaste familie is de uitreiking van de onderscheiding op 29 april niet doorgegaan. Deze heeft nu vanmorgen plaatsgevonden.

De heer Visscher heeft sinds 1989 zitting in de kerkenraad van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rouveen. Van 1989 tot 2000 was hij diaken, sinds 2000 bekleedt hij het ambt van ouderling. De kerkelijke gemeente heeft sinds haar ontstaan in 1928 nog nooit een predikant gehad. Daardoor komt nagenoeg al het ambtelijke werk neer op de drie ouderlingen (tot 2009 waren dat er twee) en drie diakenen. De heer Visscher is sinds 1989 ook preeklezer.
Gedurende een periode van vijftien jaar (1988-2003) was hij bestuurslid van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP.

Ondanks het feit dat de naam van de heer Visscher wel in het rond Koninginnedag gepubliceerde landelijke overzicht van gedecoreerden voorkwam, was hij tot vanmorgen niet op de hoogte van de toekenning van de onderscheiding. Hij was dan ook bijzonder verrast.

12-06-10
Nieuw bestemmingsplan Buitengebied

Op de website van de gemeente Staphorst en via het gemeentelijk nieuws in de Staphorster is bekendgemaakt dat er wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Er wordt een oproep gedaan om plannen, die u wellicht hebt met eigendommen binnen dit bestemmingsplan, zo mogelijk direct mee te nemen in deze herziening. Dat kan veel geld besparen. Ook kunnen uw plannen, wanneer die inpasbaar zijn, in de toekomst mogelijk sneller gerealiseerd worden. Daarnaast is het goed om te beoordelen of de opgenomen bestemming(en) juist is/zijn.
Als SGP-fractie ondersteunen wij de oproep van de gemeente van harte. Dit ook door opgedane ervaringen in voorgaande jaren. Maak gebruik van deze mogelijkheid!!
Hieronder het bericht van de gemeentelijke website.

Inbreng mogelijk in nieuw bestemmingsplan Buitengebied
De gemeente Staphorst werkt momenteel aan een volledige herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. De voorbereidingen zijn in volle gang.Heeft u bepaalde (bouw)plannen voor uw perceel, bedrijf of woning die niet passen in het nog geldende bestemmingsplan? Deze kunnen misschien worden meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Dit kan kosten schelen voor het apart aanvragen van een bestemmingsplanherziening. Wellicht wilt u weten of uw perceel, bedrijf of woning valt binnen de grenzen van het bestemmingsplan buitengebied? Of misschien bent u gewoon nieuwsgierig naar de voortgang van de herziening of hoe een bepaalde bestemming er, nog onder voorbehoud, uit komt te zien?U kunt hiertoe een gesprek aanvragen met de behandelend ambtenaar, de heer R. (Richard) Stegeman, telefoonnummer (0522) 46 74 78, via email r.stegeman@staphorst.nl of via het algemene nummer van de gemeente Staphorst. Desgewenst is het mogelijk dat uw situatie ter plekke zal worden beoordeeld. Omdat de herziening nog niet gereed is, kan nog niet met zekerheid worden gezegd of uw perceel, bedrijf of woning al op een conceptplankaart is ingetekend.

02-06-10
Collegevorming en coalitieakkoord

In de raadsvergadering van 1 juni jl. is verantwoording afgelegd over de totstandkoming van het coalitieakkoord tussen de fracties van SGP, CDA en Gemeentebelangen (GB). Begrip is getoond voor de teleurstelling van de ChristenUnie dat zij nu niet meer in het college zitten. Maar ook is teleurstelling uitgesproken over hetgeen deze partij in de periode van collegeonderhandelingen allemaal geventileerd heeft in de media.
Hieronder leest u de bijdrage van Klaas Slager namens de SGP-fractie.

De coalitievorming in Staphorst is afgerond. SGP, CDA en Gemeentebelangen hebben elkaar gevonden in een coalitieprogramma voor de nieuwe raadsperiode. Respect en vertrouwen vormen de basis waarop de coalitiepartijen zich ten opzichte van elkaar én ten opzichte van andere partijen willen opstellen om Staphorst een vitale, ondernemende gemeente te laten zijn én blijven. Namens de fractie van de SGP zal ik een toelichting geven, eerst op de coalitievorming en daarna op het coalitieprogramma.

Coalitievorming

De vorming van een nieuwe coalitie mag een opmerkelijk resultaat worden genoemd. Als SGP-fractie hebben ons de afgelopen tijd vele vragen bereikt over het proces van coalitievorming. In verschillende media, uiteenlopend van opinies op het internet tot artikelen in dagbladen, zijn allerlei veronderstellingen gedaan en meningen geventileerd over het proces van coalitieonderhandelingen. Er zijn zelfs beschuldigingen geuit.

Bij de verkiezingen heeft de SGP aangegeven dat openbare verantwoording uitstekend is. De SGP heeft duidelijk laten weten dat verantwoording op het gepaste tijdstip, op de gepaste plaats en op de gepaste wijze moet plaatsvinden. Het tijdstip is vanavond, de plaats is deze raadszaal en de wijze is de vergadering van dit moment. De SGP wil transparant zijn. Dat is wat anders, dan toon zetten in de media. Het doen van ongefundeerde verdachtmakingen heeft niets met transparantie te maken.

Als grootste partij heeft de SGP na de raadsverkiezing verantwoording genomen door het voortouw te nemen bij de onderhandelingen. Vanuit iedere fractie hebben twee personen de besprekingen bijgewoond. Zij hebben tijdens het proces gezorgd voor de afstemming met de overige leden van de onderscheiden fracties. Voor de SGP hebben fractiegenoot Visscher en mijn persoon de onderhandelingen gevoerd. Als één van de onderhandelaars wil ik enkele saillante details uit het proces aanstippen.

De onderhandelingen hebben plaatsgevonden onder leiding van een informateur, die tijdens het verloop van de besprekingen formateur is geworden. Voor de SGP had het inschakelen van een informateur absoluut niet de voorkeur. Om de ChristenUnie en Gemeentebelangen tegemoet te komen, heeft de SGP toch ingestemd de leiding van de besprekingen aan een informateur over te geven. De keus is gevallen op de heer G. van den Berg, een ervaren politicus, die in staat werd geacht het proces in goede banen te begeleiden. De aanstelling van de voormalige burgemeester van Genemuiden, oud-directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging en lid van de Eerste Kamer kon rekenen op instemming van alle partijen.

In zijn hoedanigheid van informateur heeft Van den Berg twee rondes van besprekingen gevoerd, afzonderlijk met alle politieke partijen. Van deze gesprekken heeft de informateur verslagen gemaakt. Alle partijen hebben de tekst van hun verslagen goedgekeurd. De verslagen zijn openbaar gemaakt. Helaas blijft alleen het verslag van de ChristenUnie geheim. De ChristenUnie wilde het door hen goedgekeurde verslag eenzijdig wijzigen, door te gaan schrappen in de goedgekeurde tekst. De informateur heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Een groot deel van het verslag is door de ChristenUnie zelf in de openbaarheid gebracht.
De fractie van de SGP zou graag zien dat de originele versie alsnog openbaar gemaakt zal worden. Is de ChristenUnie daar toe bereid ?
Formele standpunten zijn belangrijk, want inhoud telt. Gespreksverslagen zijn relevant, maar coalitievorming is echter een zaak die veel verder gaat dan alleen uit de documenten naar voren komt. Zeker zo gewichtig in een proces van coalitievorming zijn de opstelling en houding van alle gesprekpartners.
De informateur heeft meerdere bronnen, waaruit hij zijn mening en conclusie heeft gevormd. In het eerste gesprek met de informateur hebben wij aangegeven, dat onze eerste keus was om de huidige coalitie voort te zetten.
In de eerste verkennende gesprekken die Visscher en mijn persoon na de verkiezingen met de fracties hebben gehouden, heeft de ChristenUnie gesteld met name op twee elementen zwaar in te zetten. Ten eerste zou de SGP voortaan geen voorbehoud meer mogen maken voor de zogeheten sportparagraaf. Ten tweede zou er hoe dan ook de mogelijkheid moeten zijn voor een fulltime wethouder. In dat gesprek sprak de CU géén voorkeur uit voor voortzetting van de huidige coalitie.

In de openbaar gemaakte verslagen geven de SGP, het CDA en Gemeentebelangen, ieder in eigen bewoordingen, aan dat gedurende de afgelopen raadsperiode, de chemie tussen de coalitiepartijen inderdaad was afgenomen. SGP en CDA hebben beide het woord "spanningen" gebruikt. Naar de mening van de ChristenUnie op dit punt kunnen wij slechts gissen. Zoals gezegd, is het officiële gespreksverslag niet openbaar gemaakt. Ondanks de benoemde spanningen heeft de SGP echter klip en klaar aangegeven de samenwerking met de ChristenUnie en het CDA voort te willen zetten.
Op grond van allerlei bevindingen en informatie is de informateur in een andere richting gaan denken. De SGP heeft de inschatting van de informateur serieus genomen. Wie een informateur inschakelt, verplicht zich serieus om te gaan met de advisering. Om te toetsen of zijn denkrichting juist was, en tot een levensvatbare samenwerking zou kunnen leiden, heeft de informateur voorgesteld een verkennend gesprek te houden tussen SGP, CDA en Gemeentebelangen. Tijdens dit in Genemuiden gehouden gesprek bleken de verhoudingen en inzichten tussen deze drie partijen dusdanig goed uit te pakken, dat het informatieproces een impuls kreeg. Een sfeer van onderling respect en vertrouwen leidde tot de conclusie, dat dit gesprek een zeer goede kans bood voor een verdere verdiepingsslag die zou leiden tot de formatie van de coalitie die nu gevormd is. Het was die middag duidelijk dat er een goede basis was.

De informateur heeft de raad de volgende avond in een besloten zitting, en na afloop daarvan ook de wethouders, op de hoogte gebracht van zijn bevindingen. Daarna heeft Van den Berg in de rol van formateur verder zorg gedragen voor het tot stand komen van een nieuwe coalitie met een programma dat door alle deelnemers wordt gedragen. Tijdens een persconferentie heeft de nieuwe coalitie in een prettige en positieve sfeer het coalitieprogramma gepresenteerd. In deze bijeenkomst hebben wij gesteld blij en tevreden te zijn met het bereikte resultaat.

Dit resultaat is een samenwerking tussen de drie partijen SGP, CDA en Gemeentebelangen. De PvdA heeft laten weten positief en constructief tegenover de huidige coalitie te staan. Voor de ChristenUnie is het moeilijk te aanvaarden niet tot de coalitie te behoren. Voor de gevoelens en soms heftige emoties die opspelen, hebben we als SGP alle begrip. Maar om daarmee het proces als oneerlijk te brandmerken en het optreden van de informateur onderuit te halen, gaat ons veel te ver. De informateur heeft naar de mening van de coalitiepartijen zijn rol serieus en enthousiast vervuld.

Coalitieprogramma

Tot zover de verantwoording van het proces van coalitievorming. Dan ga ik nu over tot het bespreken van hoofdlijnen van het coalitieprogramma. De fracties van de SGP, CDA en Gemeentebelangen hebben het coalitieprogramma ondertekend. Ook de woordvoerders van het CDA en de Gemeentebelangen zullen zo meteen een toelichting geven. Een belangrijk feit is, dat mag worden geconstateerd, dat de drie coalitiepartijen respect vóór en vertrouwen in elkaar hebben uitgesproken. Op deze basis zijn de besprekingen gestart en ook voltooid.

Het coalitieakkoord heeft de leus "Naar een ondernemend Staphorst" gekregen. Wij streven naar een gemeente met een gezond leef- en werkklimaat voor burgers en bedrijven. Voor burgers en het bedrijfsleven willen wij als gemeentelijke overheid ondersteunend en meedenkend werken.

Duidelijk mag zijn, dat voor de coalitie de zelfstandigheid van Staphorst het uitgangspunt is. Daarbij zal ook de ambtelijke organisatie worden getoetst op doeltreffend en doelmatig werken. Om de kosten te verlagen, de kwaliteit te waarborgen én de kwetsbaarheid te verminderen, zal samenwerking met andere gemeenten worden aangegaan. Zo noem ik de naburige plattelandsgemeenten Dalfsen en Zwartewaterland.
De coalitie is zich er van bewust dat er de komende bestuursperiode drastisch moet worden bezuinigd. In de loop van de nieuwe raadsperiode zullen de keuzes, waarvoor het coalitieprogramma de basis legt, concreet worden uitgewerkt. Bezuinigen betekent pijnlijke keuzes durven maken. Ik noem het streven een ton te bezuinigen op het wegennet van onze gemeente. Ook de kosten van het onderhoud van openbaar groen zullen naar beneden worden bijgesteld. Verder zal de nieuwbouw voor peuterspeelzaal "Spelenderwijs" worden uitgesteld. Dit zijn zo enkele voorbeelden. We wíllen een zelfstandige gemeente behouden, die financieel gezond is. Dan móeten we dus ingrijpende maatregelen wíllen nemen.

Bij de door te voeren bezuinigingen zullen inwoners van onze gemeente die moeilijk kunnen rondkomen, zoveel mogelijk worden ontzien. Zij mogen er in hun leefomstandigheden niet op achteruit gaan.

Er zal alles aan worden gedaan om de ruilverkaveling in Staphorst zo snel mogelijk gestalte te geven. De invloeden van Natura 2000 zullen met een kritisch oog worden bekeken. We willen daarbij terdege rekening houden met wat aanvaardbaar is voor onze agrariërs, onze boeren.

Voorzitter, we zouden nog veel kunnen toevoegen aan de enkele onderwerpen die zijn aangestipt. De inhoud van het coalitieprogramma is duidelijk opgesteld, goed leesbaar en spreekt voor zich.

Als fractievoorzitter van de SGP spreek namens onze fractie ik de wens uit dat we als raad en college onder Gods zegen de komende vier jaar op basis van dit coalitieakkoord het goede voor onze inwoners mogen zoeken. Het is onze wens, dat we ons als gehele raad én college de komende periode mogen blijven inzetten voor het welzijn van de inwoners van de gemeente Staphorst. Daar staan we voor en daar gaan we voor.

Tenslotte dragen wij onze huidige wethouder, de heer S. de Jong, namens de SGP voor als kandidaat voor het nieuwe college.

Ik houd het hierbij in de eerste termijn en laat het stuk ter verdere bespreking.

Dank u.

Klaas Slager, fractievoorzitter SGP

10-05-10
Foto's verkiezingsavond in de Pieter Zandt

03-04-10
Kadernota Burgerparticipatie

In de commissievergadering van 30 maart jl. is gesproken over de vaststelling van de Kadernota Burgerparticipatie. De SGP-fractie concludeert dat er momenteel al gebruik gemaakt wordt van verschillende vormen van Burgerparticipatie. Wat ons betreft moet het een vast onderdeel worden in ambtelijke voorstellen. Verder is het belangrijk dat daarmee niet alleen de mondige burgers bereikt worden. Wij kunnen ermee instemmen dat de invoering van burgerparticipatie verder uitgewerkt wordt.
Hieronder leest u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie.

Er zijn velerlei vormen van burgerparticipatie. Als wij even kijken naar de opsomming in bijlage 1, dan blijkt dat ook onze gemeente al gebruik maakt van diverse vormen van burgerparticipatie. Echter is het waarschijnlijk dat dit instrument dan vaak onbewust wordt ingezet.

Belangrijk is dat wij ons bij plannen af gaan vragen welke vorm van burgerparticipatie wij willen inzetten. In Hoofdstuk 5 (pag. 6) van deze kadernota wordt terecht opgemerkt dat in ambtelijke voorstellen aan het college een paragraaf burgerparticipatie moet staan. Altijd moet de vraag gesteld worden hoe wij de burger willen informeren. Het moet dus een bewuste keuze worden.

Frappant is, wanneer je even wat zoekt op internet over burgerparticipatie, wat daarover geschreven wordt. Diverse artikelen geven aan dat burgerparticipatie ook niet hét middel is om de burgers in te winnen voor genomen besluiten.

Zo maar een paar opmerkingen, die wij tegenkwamen (Bron: republic.nl 19-11-2009):

- Jongeren van nu willen sterke leiders, die duidelijke keuzes bieden.
(er is sprake van een fundamentele tegenstelling tussen de generatie tot 37 jaar en hun voorgangers, die de samenleving hebben gemaakt tot wat zij nu is).
- Neem het concept 'luisteren naar de burger' met varianten als burgerparticipatie en interactieve beleidsvorming. Dat sluit slechts aan bij een kleine groep burgers met een uitgesproken mening, van wie er onder jongeren steeds minder zijn.
Burgerparticipatie heeft dus geen toekomst. Toch zijn politici daar nog volop mee bezig.

Het advies in dat artikel is dat je niet alleen burgerparticipatie moet inzetten. Daar bereik je alleen de mondige zelfredzame burgers mee. Voor andere groepen zou je heel andere bestuursstijlen moeten inzetten. Dat moet dan weer afhankelijk zijn van wat men nodig heeft.

Het komt er dus op neer dat burgerparticipatie een middel kan zijn, maar dat je heel goed moet kijken naar de vorm die wij daarvoor kiezen. Dat is moeilijk in algemene termen vast te leggen.

Dat laat onverlet dat het goed is om onze inwoners waar mogelijk bij beleid te betrekken. Dit moet dan in een vroegtijdig stadium gebeuren.

Een algemene opmerking over deze nota. Het draagt de naam 'Kadernota Burgerparticipatie'. Maar het is nog geen uitgemaakte zaak welk middel gebruikt wordt. Deze nota is daarom in onze ogen niet veel meer dan dat deze aangeeft dat:

- Het belangrijk is draagvlak te creëren bij de inwoners voor uitvoering van beleid, nadat deze vooraf hebben mogen meedenken over de wijze van uitvoering.
- Er zijn vele vormen van burgerparticipatie waaruit een keuze gemaakt moet worden.
- Bij zware vormen van burgerparticipatie moet een goede inschatting gemaakt worden van de daaraan verbonden kosten.
- Het moet goed onder de aandacht gebracht worden dat het moet gaan om het algemeen belang. Individuele belangen kunnen in het algemeen niet opgelost worden met burgerparticipatie.

Samenvattend kan gesteld worden, dat het belangrijk is hoe wij burgerparticipatie gaan inzetten en voor welk middel wij kiezen.

03-04-10
Bouwrijp maken locatie Multifunctionele Combischool Rouveen en zorgwoningen

In de raadsvergadering van 30 maart jl. is gesproken over het beschikbaar stellen van een krediet voor het bouwrijp maken van de locatie voor de Multifunctionele Combischool Rouveen en de zorgwoningen.
Ook nu is door ons duidelijk aangegeven, dat wij het betreuren dat deze procedure zo is verlopen. Formeel kan het juist gegaan zijn. Echter slechts één plaatselijke ondernemer uitnodigen, is de SGP-fractie te mager. Wij hebben een motie van treurnis, ingediend door Gemeentebelangen, daarom volledig ondersteund. Deze motie is, met alleen de 2 stemmen van de PvdA tegen, aanvaard.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP-fractie.

In het voorstel wordt een krediet gevraagd groot € 404.000,- voor het bouwrijp maken van deze locatie. Dit is inmiddels [terecht] gecorrigeerd, het gaat nu om € 260.000,-
Wij stemmen in met het voorstel.
Zoals in de commissie aangegeven plaatsen we een paar kanttekeningen bij de
daadwerkelijke aanbesteding:
- De plaatselijke ondernemers en hun werknemers steunen waar mogelijk blijft één van onze doelstellingen.
- De raad drong erop aan om een pas op de plaats te maken, echter u hebt gemeend anders te moeten handelen gelet op de voortgang.
- Twee offertes is weinig, zeker gezien de huidige markt.
- Plaatselijke bedrijven die graag een aanbieding wilden maken hebben de kans niet gekregen. Wanneer daar goede redenen voor zijn verzoeken wij u dit ook met deze bedrijven te communiceren.
- De wethouder gaf aan dat de plaatselijke werkgelegenheid toch is gegarandeerd door de laagste inschrijver. Dat is positief, graag een toelichting.

Voor de toekomstige aanbestedingen willen we graag vroegtijdig met u in overleg.
Gezamenlijk kunnen we ons inkoop- en aanbestedingsbeleid en de uitvoering daarvan
verbeteren.
De aanbestedingsuitslag van dit project stemt tot tevredenheid, we hopen dan ook dat op korte termijn het bouwrijp maken van start gaat. Geef er een feestelijk tintje aan en betrek de omwonenden er ook bij. Een goed begin is het halve werk.

16-03-10
Stichting Ontmoeting bij studievereniging SGP

STAPHORST -Vrijdagavond 19 maart organiseert de studievereniging van de SGP een avond. Ditmaal in samenwerking met Stichting Ontmoeting. Op deze avond hopen we na te denken over de vraag hoe we met dak- en thuislozen om moeten gaan. Hoe leven deze mensen werkelijk? Willen ze deze manier van leven ook echt zelf? Ligt hier voor de politiek nog een taak? Kortom genoeg stof voor een interessante avond.
Iedereen is van harte welkom in het SJOS gebouw aan de Ebbinge Wubbenlaan 57 in Staphorst. Vanaf 20.00 uur is de zaal open en de avond begint om 20.15 uur. Na afloop is er weer een hapje en een drankje.

18-02-10
Bouwen en Milieu

Een sterke gemeente heeft een sterke raad nodig die sterke keuzes durft te maken. Daar stáát de SGP voor, ook wanneer de komende jaren niet valt te ontkomen aan ingrijpende bezuinigingen. De fractie vindt het onontkoombaar, dat ook de organisatie van de gemeente zelf tegen het licht wordt gehouden.

In de raad van dinsdag 16 februari 2010 leek de bijdrage van sommige partijen een hutspot van gebrek aan durf en gemis aan inzicht. Overigens niet voor het eerst. Met de verkiezingen in het vooruitzicht, hielden tijdens de vergadering alleen de fracties van de SGP en het CDA de rug recht.

Inzet van de discussie was het jaarprogramma van de afdeling Bouwen en Milieu. Een prima programma, daarover is de raad het unaniem eens. In de loop van de jaren is toegewerkt naar een weloverwogen pakket van werkzaamheden en taken, in plaats van een hap snap aanpak te volgen van 'we zien wel waar we uitkomen'. Het vaststellen van het programma is bovendien een wettelijke verplichting.

Een goed programma waarover inhoudelijk op hoofdlijnen overeenstemming bestaat, is geen onverplichtend stuk papier dat naar believen vooruit kan worden geschoven. Uitgangspunt is dat het programma als zodanig de weerslag is van datgene wat de raad wil bereiken. Wat is dan het probleem? Voor de uitvoering van het programma zijn onvoldoende uren beschikbaar om te waarborgen dat alle voornemens kunnen worden uitgevoerd. Momenteel zijn er duidelijk concrete knelpunten voor het uitvoeren van taken.

Dan zijn er twee richtingen denkbaar. De eerste is kiezen voor de gemakkelijke weg. Welke richting gaat die uit? De richting van onverplichtend ach en wee roepen. Oh, wat is het toch allemaal erg! Paniek! Zo kan het toch niet! Laten we het programma maar niet vaststellen! Wat is daarmee bereikt? Niets, helemaal niets. Een fors tekort aan uren wegwerken door het jaarprogramma Bouwen en Milieu vooruit te schuiven, is een papieren oplossing die niets oplevert.

De tweede richting is een stuk minder gemakkelijk begaanbaar. Het is wel de juiste weg. Bij het vaststellen van het programma is de SGP ervan doordrongen, dat in de loop van het jaar keuzes zullen moeten worden gemaakt. Sommige op korte termijn, maar niet alle keuzes moeten nu al worden gemaakt. Er zijn ontwikkelingen gaande, bijvoorbeeld over het verplicht overhevelen van taken van Bouwen en Milieu naar een bovenplaatselijke organisatie (Regionale Uitvoeringsdienst), waarover de discussie op rijksniveau, provinciaal en plaatselijk nog volop gaande is. Er zijn ook zaken waarover de raad in de loop van het jaar alsnog een besluit kan nemen.

Mogelijk doen zich knelpunten voor. Dan moet worden bezien, of die kunnen worden opgelost, liever dan ze op voorhand uit de weg te lopen door te doen alsof ze niet bestaan. Neem de vergunningverlening op agrarisch gebied. De achterstand wordt niet opgelost door het programma niet vast te stellen. (Of, er moeten partijen zijn die het verlenen van vergunningen uit het jaarprogramma willen schrappen. Nee, dat zal geen enkele partij voor zijn rekening willen nemen. Wek dan ook niet de indruk, alsof het uitstellen van het jaarprogramma daarvoor een oplossing biedt!)

Een ander voorbeeld is de advisering over milieuaspecten van aanvragen op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling. Dat duurt te lang. Dus heeft de gemeente iemand tijdelijk ingehuurd om met name daar weer vaart in te krijgen. Misschien moeten er in de organisatie andere accenten worden gelegd, om permanent meer capaciteit voor Bouwen en Milieu beschikbaar te krijgen.

Bij al zulk soort afwegingen vormt het jaarprogramma het vaste vertrekpunt en de toetssteen. Wat we als gemeente willen bereiken, staat daarin beschreven. Als we zaken niet kunnen bereiken, zullen we aan de hand van dat programma keuzes moeten maken. Want niet alle zaken kunnen worden verwezenlijkt, laten we zo nuchter zijn. Het is beter daarover als raad te worden geïnformeerd en zo nodig vervolgstappen te nemen, dan gemakshalve maar niet te beginnen aan de uitvoering omdat bij de aanvang van het programma van een groot urentekort sprake is.

De SGP wil met een vast omlijnd doel voor ogen vertrekken, om onderweg zo nodig de koers bij te stellen. Liever dat, dan al zwalkend in het ongewisse te laten waar de gemeente gaat uitkomen. Een sterke gemeente is gebaat bij sterke keuzes. Een sterke raad durft die te maken. Niet alleen na de verkiezingen, maar ook ervoor. Door nu een programma vast te stellen dat na de verkiezingen kan worden uitgewerkt en waar nodig bijgesteld.

17-02-10
Jaarprogramma Bouwen en Milieu

In de raadsvergadering van 16 februari jl. is uitvoerig gediscussieerd over het jaarprogramma Bouwen en Milieu. Uiteindelijk is dat vastgesteld met de alleen de 9 stemmen voor van de SGP en het CDA. De andere fractie stemden tegen omdat zij het niet juist vinden om dit jaarprogramma vast te stellen wanneer in hun ogen de ruimte om de wettelijke taken uit te voeren al zeer krap zou zijn.
Hierna kunt u de bijdrage lezen van Lubbert Talen namens de SGP-fractie.

Vorige week zouden we in de raadscommissie een toelichting krijgen op het Jaarprogramma Bouwen en Milieu. Wat schetst onze verbazing. We krijgen een presentatie, die het doel heeft: "Keuze maken voor een structurele oplossing voor de uitvoering van de wettelijke taken van de afdeling Bouwen en Milieu". Ik zat er zelf als voorzitter bij, maar aan deze infosessie was qua structuur redelijk wat mis.

Vraag 1: Was het college vooraf op de hoogte van de inhoud van de presentatie? Heeft het college gereageerd op deze presentatie naar de organisatie toe? En is er met deze reactie iets gedaan?

We hebben vanavond de volgende opmerkingen over het jaarprogramma met betrekking tot de bezetting van de afdeling.
1. Er wordt gesproken over een tekort van 3.600 uur. Zonder te stellen dat de urenraming geen waarde zou hebben, en de ambtenaar er zomaar een gooi naar gedaan heeft, is het toch niet meer dan een raming. Daarom niet blindstaren op deze 3.600 uren.
2. Door de recessie is te verwachten dat het komende jaar minder nieuwe milieuvergunningen aangevraagd zullen worden en ook minder vergunningswijzigingen. Dit onderdeel kost nogal veel uren. Dit kan wel eens drastisch minder worden. Bij afnemende vergunningverlening neemt ook de controle af. Dat scheelt ook weer uren.
3. Grote onzekere factoren zijn de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de invulling van de Regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). Wanneer de komst opnieuw wordt uitgesteld, scheelt dit op korte termijn weer behoorlijk wat implementatie-uren.
4. Een aantal programma's komen pas later in het jaar. Als taken daadwerkelijk blijven liggen, kan er aan de bel getrokken worden.
5. En het belangrijkste punt is wel dat we akkoord gegaan zijn met het besluit van het college om de organisatie tegen het licht te houden. Dat willen wij afwachten. Wij vinden een integrale afweging van de hele organisatie van groot belang. Geen ad hoc gedoe over hier en daar een fte, maar een structurele visie op de kerntaken in de volle breedte. Die afweging komt na het onderzoek. Het zou best kunnen dat er dan een fte elders vandaan naar Bouwen en Wonen geschoven wordt. Dit hebben we ook aangegeven in de eerste opiniërende vergadering over het programma Bouwen en Milieu. Het bezuinigingsamendement van CDA/SGP van de afgelopen begrotingsvergadering moet in het kader van de totale organisatie beschouwd worden. De bezuiniging is nooit gelabeld voor Bouwen/Wonen. Maar wanneer iemand nu denkt dat deze bezuiniging op de kosten niet nodig is, dan passen hier de woorden van de geïnterviewde vicepremier Bos over het verhoor van oud premier Kok voor de commissie De Wit: "Kok gaf een antwoord waarvan ik dacht: is hij al geland in 2010?"
6. Bij een vorige bespreking werd de suggestie dat 700 uur op jaarbasis voor het branden drastisch verminderd moet worden met een hele theorie naar de zijkant geschoven. Toch denken we als fractie dat hier winst te behalen moet zijn. Het moet toch mogelijk zijn dat we hier gaan testen hoe de eigen verantwoordelijkheid van de burger ontwikkeld kan worden. Stel we maken een A4´tje met alle regels waaraan een ontheffing voor het branden moet voldoen. En we laten het de burger invullen. Dan moet het toch zeker naar 350 uur op jaarbasis kunnen gaan. Ik neem dit als voorbeeld, maar het moet voor meerdere zaken zo kunnen.
7. We moeten het als raad, college en ambtenaren samen doen. En laten we duidelijk stellen dat we met z´n allen de neuzen in dezelfde richting hebben staan. De burger die een vergunning vraagt, is de klant, die zo goed mogelijk geholpen worden.

We wachten de uitkomsten van de lopende onderzoeken af. We staan open voor voorstellen vanuit de organisatie of vanuit het college die de afdeling het werken verbetert. De mission impossible moet omgezet worden in de uitdaging. En we stemmen ermee in dat het programma voor het komende jaar als leidraad gebruikt wordt voor de afdeling.

06-02-10
Wetenschap gebaat bij kritische bejegening

Staphorst vormt weer eens het middelpunt van een discussie over religie en politiek. Het plaatsen van kanttekeningen bij de wetenschap wordt haast als heiligschennis ervaren. Wie zich kritisch durft te uiten over datgene waarin de grote massa gelooft, krijgt het brandmerk van ketter.

Aanleiding voor de discussie is het opstellen van een archeologische waardekaart. De gemeente Staphorst werkt aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. De waardekaart maakt daarvan verplicht onderdeel uit en is bedoeld om (mogelijke) archeologische vondsten in beeld te brengen en te beschermen.

Raadslid Klaas Harke (ChristenUnie) heeft op 26 januari jl. bij de informatieve bespreking van het stuk in de commissievergadering een kritische opmerking geplaatst over de wetenschappelijke uitgangspunten van de waardekaart. Gesteund door zijn fractie en die van de SGP heeft hij verzocht of het wellicht mogelijk is bij het opstellen van de waardekaart te onderkennen dat er ook mensen zijn die anders tegen het ontstaan van het heelal aankijken.

Orthodoxe christenen nemen op grond van de bijbel aan dat de aarde ettelijke duizenden jaren oud is. Onnodig te vermelden dat deze opvatting lijnrecht tegen de evolutietheorie ingaat. De mens als kroonjuweel van de schepping is toch een wat ander perspectief dan de homo sapiens (denkende mens) als voorlopige tussenstap op weg naar een toekomstig wezen van wie de voorgangers meelijwekkende schepselen zijn.

In de media heeft zich naar aanleiding van de bespreking in het gemeentehuis van Staphorst een soort big bang voltrokken. De teneur in diverse berichten is er een van ongeloof. Hoe durft de politiek in Staphorst, het zal eens niet zo zijn, het aan vraagtekens te plaatsen bij De Onaantastbare Wetenschap. Het Darwinjaar is koud voorbij, of de uitgangspunten van de evolutietheorie worden ter discussie gesteld. Hoe bestaat het!

Wie naar intelligente bijdragen of steekhoudende argumenten op zoek is, hoeft geen waardekaart van het internet op te stellen. Het doorspitten van de sites levert weliswaar scherven op, maar nauwelijks waardevolle schatten.

Integendeel, wie vertrouwt op de vooruitgang van de menselijke soort, kan de internetfora beter ongelezen laten. Veel reacties zijn als een geiser waaruit een kokende afkeer tegen orthodoxe christenen spuit. Onontwikkelde oerkreten wekken het vermoeden dat een digitale degeneratie van de menselijke soort gaande is.

Wat bij de meer serieuze commentatoren opvalt, is de misvatting dat de politiek in Staphorst erop uit is de archeologische waardekaart naar eigen opvattingen te wijzigen en in te richten. Dat is onjuist. Wat de ChristenUnie en SGP op prijs zouden stellen, is dat de archeologische waardekaart vergezeld gaat van een paragraaf waarin wordt aangegeven dat niet iedereen de gehanteerde uitgangspunten deelt. Zeker gelet op de opvattingen in een groot deel van de Staphorster samenleving, door deze partijen vertegenwoordigd in de raad, is de vraag om een dergelijke verantwoording niet apert onredelijk.

De archeologische waardekaart gaat een wezenlijk onderdeel vormen van het bestemmingsplan. De raad van de gemeente Staphorst heeft het volste recht in de ruimtelijke ontwikkeling een zorgvuldig verwoord eigen accent te plaatsen bij de visie op archeologie. Zowel voor wat betreft de kaderstellende rol als de rol van vertegenwoordiger van het volk is het toe te juichen dat de raad verantwoording wil nemen, op een wijze die recht doet aan de planologisch voorgeschreven context van de waardekaart. Dat het gewenste accent indruist tegen de consensus in de wetenschap, is hooguit jammer voor de publieke opinie.

Wie het onbestaanbaar vindt dat de raad van Staphorst het aandurft kanttekeningen te plaatsen bij wetenschappelijke modellen, doet er goed aan eens te buurten bij het klimaatdebat. De groeiende twijfel over pretentieuze wetenschappelijke modellen die opwarming van de aarde koppelen aan de uitstoot van CO2 en de dubieuze gang van zaken in het klimaatpanel van de Verenigde Naties laten zien dat wetenschappelijke pretentie een voortdurende kritische bejegening behoeft.

Wetenschappelijke theorieën zijn geen feiten. Wetenschap werkt aan de hand van constructies, geënt op feiten, gebaseerd op aannames over de werkelijkheid. Een theorie die zich zelf werkelijkheid waant, brengt de wetenschap de doodsteek toe. Gelukkig zijn er buiten de kathedraal van de rede nog christenen te vinden die de bijbel voor waar houden. Deze veronderstelde ketters houden de wetenschap scherp, desnoods gebrandmerkt.

23-01-10
Aanschaf vrachtauto

In de raadsvergadering van 12 januari jl. is besloten tot aanschaf van een nieuwe vrachtauto. Door een ongeluk was de oude vrachtauto total loss geraakt. Voor de SGP-fractie was dat een gelegenheid om er serieus naar te kijken wat het beste was. Of zelf weer een nieuwe vrachtauto aankopen of inhuren. Wij hebben daarover in schriftelijke vragen opheldering over gevraagd. Gebleken is echter dat het uitermate moeilijk is om daarvoor goed vergelijkingsmateriaal boven water te krijgen.
Nu gebleken is dat de auto ongeveer 1.600 uur gebruikt wordt, hebben wij dit keer nog weer ingestemd met vervanging. Wel heeft wethouder Brand ons toegezegd om op termijn gegevens te verstrekken over het gebruik van de nieuw aan te kopen vrachtauto.
Hieronder leest u de bijdrage van Lubbert Talen namens de SGP-fractie.


Het doel van ons allen is om de Gemeentewerkplaats van alle middelen te voorzien, die de uitoefening van het takenpakket noodzakelijk zijn. Om tot investeringen te komen dient het een en ander goed onderbouwd te zijn.

We hebben geprobeerd via schriftelijke vragen het idee naar voren te brengen, om vanaf nu de klussen aan te besteden zonder dat de gemeentelijke vrachtwagen daarin een taak krijgt. We hebben op deze vragen antwoorden gekregen. Antwoorden die helaas voorbijgingen aan de essentie van de vragen die gesteld werden.
Stuk voor stuk zijn de antwoorden te weerleggen.
1. Gladheidsbestrijding: Hoeveel vrachtauto´s heeft RWS in bezit hiervoor? Doen zij de gladheidsbestrijding minder goed dan wij als gemeente?
2. Hebben de chauffeurs van de vrachtauto´s van de locale ondernemers minder ervaring met het wegennet in de gemeente dan de eigen chauffeur?

Uit de antwoorden blijkt ook dat het via deze weg niet eenvoudig is om een opdracht aan college of aan de ambtenaren te geven om 2 opties eerlijk en objectief met elkaar te vergelijken. Het subjectieve antwoord zoals ´We zijn van mening dat de zelfstandige gemeente Staphorst moet beschikken over minimaal één vrachtauto´, voert de boventoon.

Om een goed onderzoek te doen, moeten de klussen geïnventariseerd worden en daarbij gekeken te worden naar de meest optimale oplossing per klus. We blijven dan ook van mening dat dit onderzoek er moet komen. We zijn echter wel van mening, gezien de cijfers die nu gepresenteerd worden bij dit raadsstuk, dat een vrachtauto aanschaffen verantwoord is. Wanneer een auto of machine nu 1.600 uur per jaar gebruikt wordt, moet je deze niet gaan inhuren. Wel willen we de voorwaarde er aan koppelen dat het eerder genoemde onderzoek wel gaat plaatsvinden. Dat zou ons dan op de een of andere manier gepresenteerd moeten worden voor het eind van het jaar. Als straks de vrachtauto slechts voor de helft van de tijd ingezet wordt, betekent dit niet alleen dat er minder kosten zijn qua vrachtauto, maar ook qua manuren, die bijzonder goed anders ingezet kunnen worden. Kan het college ons dit onderzoek toezeggen? Misschien een leuke stage- of afstudeeropdracht.

Naast het zojuist gezegde willen we nog noemen dat de suggestie die in de inleiding genoemd wordt. Het zou een investering betreffen die er toch al zat aan te komen en nu slechts 1 jaar vooruitgeschoven is. Dat is niet geheel correct. De bedoeling bij de aanschaf van de autolaadkraan was, dat deze ook op de volgende aan te schaffen vrachtauto geplaatst zou worden. Het ongeluk heeft plaatsgevonden en daarom moeten we wel tot aanschaf overgaan, maar de informatie is in deze niet correct of volledig.

23-01-10
Breedte Achthoevenweg

In de commissievergadering van 12 januari jl. is door onze fractie in de rondvraag geïnformeerd naar de breedte van de nieuwe Achthoevenweg. Wij waren er door ondernemers op gewezen dat een al aangelegd deel van de Achthoevenweg 8 meter breed is en het nieuw aan te leggen stuk slechts 7 meter.
Hieronder leest u wat Lubbert Talen hierover namens de SGP-fractie heeft gezegd.


De raad heeft besloten om een rondweg te maken via de Achthoevenweg en Gorterlaan van 7 meter breed. Wat schetst nu onze verbazing: Het stukje Achthoevenweg dat al nieuw is aangelegd, is 8 meter breed. Gezien ons raadsbesluit is er over gegaan op het versmallen van de weg van 8 naar 7 meter.
Het college was zich hiervan niet bewust en ook ik als raadslid niet. Niet bewust dat we met het aannemen van het betreffende besluit over gingen op het versmallen van de nieuwe Achthoevenweg.
Op de raadstukken hadden wij hierover geïnformeerd moeten worden. Het betreft immers wezenlijke informatie. Een stuk kapitaalvernietiging. Er worden nu vanuit de ondernemers knelpunten aangedragen met betrekking tot het in- en uitrijden van inritten etc. die er voor die tijd niet waren. Zou de wethouder zich op de hoogte willen stellen van de situatie ter plekke en met eventuele verbeteringen komen? Wanneer er wezenlijke problemen zijn, moeten we die immers ook voorkomen bij de aanleg van het verlengde deel van de Achthoevenweg.

terug >>