Archief 2007 Archief 2006
     
Uit de pers 2007    

- Luitenant-kolonel dr. De Haas over Rusland
- Perspectiefnota Regio IJssel-Vecht en begrotingswijzigingen
- Formatie jongerenwerk
- Voorlichting alcoholmatiging
- Gezond leven in Staphorst
- Beleidsplan WMO
- Ruilverkaveling Staphorst/Reestdal
- Renovatie en budgetfinanciering bibliotheek
- Behandeling begroting 2008
- Afsluiting Krodhoeksweg
- Vaststellen structuurplan "De Esch 0"
- Beleidsnotitie "De keten in beeld"
- Centrum voor Jeugd en Gezin
- Verbouwing Harmen Doornveldschool
- Multifunctionele combischool Rouveen
- Gebruikersovereenkomst Noorderslag
- Startnotitie motorsportterrein Staphorst
- Kaderstelling begroting 2008
- Hendrik Troost nieuw raadslid SGP Staphorst
- Financiële bijdrage Stichting evenemententerrein "de Tippe"
- Bestuursopdracht samenwerking DOORSZ
- Sociale weerbaarheidstrainingen
- Brief schooldirecteuren over feesttent op marktterrein
- Brief van de Verenigde Horeca Staphorst (VHS)
- Kadernota Integrale Veiligheid
- Kadernota Sport
- Verkiezingsavond Vijverhoeve voor verkiezingen van Provinciale Staten
- Vrachtwagens op rijbaan op de Baarge
- Wandelpad naast groenwal de Slagen
- Ontwikkeling Medisch Centrum aan de J.C. van Andelweg
- Concept voorontwerpbestemmingsplan "De Esch III"
- Jaarplan 2007 en jaarcijfers 2006 van de politie

24-12-07
Luitenant-kolonel dr. De Haas over Rusland

Vrijdagavond 14 december was Luitenant- Kolonel dr. De Haas te gast bij de Studievereniging van de SGP in Staphorst. Dhr. de Haas is Rusland-deskundige en werkzaam bij instituut Clingendael in den Haag. Hij sprak dan ook vanuit zijn werkervaring en deskundigheid over Rusland. Een politieke, sociale, militaire en economische macht. De avond sloot aan bij een eerder gebeuren vorige week, waarin president Poetin zijn medewerking aan een internationaal wapenverdrag opzegde. Zowel militair als economisch blijft Rusland een mogendheid, waar internationaal terdege rekening mee wordt gehouden. De economische macht bestaat uit vooral uit de olie- en gasvoorraad, waarvan een groot deel van Europa gebruik maakt. Aan de militaire macht blijft Rusland nog steeds meer geld uitgeven, om zich te kunnen blijven profileren. Sociaal echter heeft Rusland te maken een krimpende bevolking door een hoog sterfte cijfer. Politiek vindt de Russische burger het wel best. President Poetin eigent zich steeds meer macht toe en dat betekend toch een kentering in het democratiseringsproces wat ingezet was onder Gorbatsjov. Al met al ontwikkelingen die volgends dhr. de Haas om aandacht blijven vragen. Dat het onderwerp en spreker aanspraken bleek wel uit de vele vragen die er leefden over de huidige internationale verhoudingen ook t.o.v. China en Israel. Ook de praktische zijde, hoe dhr. de Haas diverse bezoeken aan Rusland had gebracht als wapeninspecteur voor de NAVO, kwamen ter sprake. Kortom een boeiende en leerzame avond.


18-12-07
Perspectiefnota Regio IJssel-Vecht en begrotingswijzigingen

Op de agenda van de raadsvergadering van 18 december jl. stond bij de ingekomen stukken de perspectiefnota 2008-2012 en een tweetal begrotingswijzigingen voor 2007 en 2008. Uit de stukken kwam naar voren dat de beheersing van de kosten onvoldoende is. Daarnaast zijn wij van mening dat de inzet van (extra) dividend van de ROVA voor het opvangen van deze kosten ongewenst is.
Wat door ons is verwoord, werd door alle fracties onderschreven. De raad heeft daarom burgemeester Alssema, als vertegenwoordiger van onze gemeente in het Algemeen Bestuur (AB) van de Regio IJssel-Vecht een opdracht meegegeven naar de op 20 december 2007 te houden vergadering van dat AB. Hij zal de raadsbrede zorg over de kostenbeheersing en onze mening over het ongewenste gebruik van het dividend van de ROVA in die vergadering aan de orde stellen.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie.

In verband met een vergadering van de Regio IJssel-Vecht wordt ons gevraagd in te stemmen met de perspectiefnota 2008-2012 en een tweetal begrotingswijzigingen.

Uit de stukken hebben wij kennis genomen van een paar punten, die wij hier toch ook even willen aanstippen. Het zijn punten die ook door het college al naar voren gebracht zijn in een portefeuillehoudersoverleg.
Allereerst maken wij een opmerking over de beheersing van de kosten. Op een aantal punten geven wij een zware onvoldoende voor de beheersing van de kosten. Drie programma's laten een nadeel zien van € 184.000, € 103.000 en € 124.000. Dat baart ons zorgen. Wij verzoeken het college dan ook a.s. donderdag in het Algemeen Bestuur te laten horen dat aan de kostenstijgingen paal en perk gesteld moet worden. Uitgangspunt moet zijn dat maximaal de inflatiecorrectie doorgevoerd mag worden.

Vooral door een extra dividend van de ROVA van € 317.500 hoeft er gelukkig nog geen beroep op de gemeenten te worden gedaan. Wel zijn wij van mening dat zo'n extra dividend ten onrechte gebruikt wordt voor de bedrijfsvoering van de Regio. Dit forse extra dividend is namelijk het gevolg van het succes van ROVA. Dit bedrijf is opgericht om de kosten van afvalinzameling en -verwerking voor een groot aantal gemeenten, ook in de Regio IJssel-Vecht, zo voordelig mogelijk te doen. Voordelen die daarmee behaald worden, horen terug te vloeien naar de gemeenten. Zeker wanneer dit voordeel direct of indirect het gevolg is van te hoge tarieven van de ROVA. In onze gemeente worden uitkeringen van de ROVA gestort in de voorziening matiging afvalstoffenheffing. Op die wijze komt dit weer ten goede aan de burgers door lagere tarieven.
Wij roepen u op om de Regio te laten horen dat wij van mening zijn dat winsten van de ROVA niet gebruikt mogen worden voor de bedrijfsvoering maar terug moeten naar de gemeenten. Daarbij hopen wij dat dit signaal mag worden afgegeven namens alle fracties.
Natuurlijk beseffen wij dat de kosten van de Regio linksom of rechtsom door de deelnemende gemeenten betaald moeten worden. Door echter dividenden van de ROVA in te zetten voor de bedrijfsvoering, is er niet het juiste zicht op de kosten c.q. kostprijs van activiteiten van de Regio IJssel-Vecht. Dat vinden wij een ongewenste situatie.

12-12-07
Formatie jongerenwerk

In de commissievergadering Inwonerszaken van 4 december jl. is gesproken over de inzet en formatie van het jongerenwerk na 1 januari 2008. De SGP-fractie kan ermee instemmen dat na een periode van anderhalf jaar onderzoek dat geleid heeft tot het rapport "Jong in Staphorst" een volledige formatieplaats voor het jongerenwerk beschikbaar gesteld wordt.
Hieronder vindt u de bijdrage van Hendrik Troost namens de SGP-fractie.

Bij het uitbreiden van de taak van het jongerenwerk naar een volledige formatieplaats van 36 uur staan wij als SGP-fractie niet hard te juichen. Weer een halve arbeidskracht erbij binnen de organisatie.
Maar we zijn ons ook terdege bewust dat als je iets wilt bereiken, je het project breed moet oppakken.
In dat kader bezien kunnen wij het voorstel naar uitbreiding wel plaatsen.

Het onderbrengen bij een externe organisatie, de Stichting Maatschappelijke Opbouw Nieuwleusen (SMON), heeft onze instemming. Je bent dan minder kwetsbaar bij eventuele personeelsmutaties.
Ook kan dan optimaal gebruik gemaakt worden van de expertise, die deze organisatie al opgebouwd heeft.

Er wordt voorgesteld om in de toekomst, daar waar mogelijk jongerenwerk, breedtesport en Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) te laten samenwerken.
Kan misschien op termijn het Centrum voor Jeugd en Gezin hier ook bij betrokken worden om overlap te voorkomen?

Aangezien het welzijn van onze jongeren hoog op onze prioriteitenlijst staat, kan de SGP-fractie instemmen met de voorgestelde continuering en uitbreiding van het jongerenwerk.

12-12-07
Voorlichting alcoholmatiging

In de commissievergadering Inwonerszaken van 4 december jl. is onder andere aan de orde geweest de voorlichting over alcoholmatiging. Het voorlichtingsmateriaal wordt op verzoek van de vijf reformatorische scholen ontdaan van een aantal krachttermen. Op deze wijze wordt materiaal verkregen waar alle scholen achter staan. De SGP stemt daarom in met het beschikbaar stellen van een krediet van € 13.498.
Hieronder vindt u de bijdrage van Hendrik Troost namens de SGP-fractie.

Net als in andere gemeenten wordt ook in Staphorst aandacht besteed aan alcoholmatiging. Helaas is dat ook hier dringend nodig. In de hele Regio IJssel-Vecht, waarvan ook Staphorst deel uitmaakt, wordt veel gedronken. Dat blijkt uit gezondheidsmonitoren.

Daarom is de SGP ingenomen met het voorstel om al op de basisscholen te beginnen met voorlichting. Zeker omdat uit onderzoeken blijkt dat sommigen al op 12-jarige leeftijd alcohol gebruiken, is het belangrijk voor het eerste gebruik de voorlichting te laten plaatsvinden.

Ook het feit dat de voorlichting op school gebeurd en dus niet vrijblijvend is, spreekt ons aan.

De voorkeur van de scholen om voor materiaal in kleur te kiezen, de iets duurdere variant 3, is voor ons geen probleem. Hoe groter de impact van de voorlichting, hoe liever het ons is.

Dat ook in het voortgezet onderwijs, op de Scholengemeenschap Pieter Zandt (PZ), voorlichting gegeven wordt, lijkt ons heel nuttig.
Wel vragen wij ons af, hoe de leerlingen bereikt worden die niet op de PZ zitten, maar bijvoorbeeld voortgezet onderwijs in Meppel volgen.
Draait daar dan ook een soortgelijk programma?
Vooral voor het jongerenwerk lijkt het ons wel belangrijk en handig dat iedere jongere uit onze gemeente eensluidende voorlichting krijgt.
Kan de portefeuillehouder daar iets over zeggen?

Ook punt 2, het voorstel om aansluiting bij de regio te behouden, heeft onze instemming.

Aan het slot heeft Troost wethouder Hutten bedankt voor zijn inzet om alle scholen aan de voorlichting deel te laten nemen. Ook het geschikt maken van het voorlichtingsmateriaal voor alle scholen wordt door onze fractie gewaardeerd.

08-12-07
Gezond leven in Staphorst

In de commissievergadering Inwonerszaken van 4 december jl. is gesproken over de nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2007-2010. Alle fracties kunnen zich vinden in de uitgangspunten van de nota. Er zijn veel onderwerpen aangedragen in deze nota. Wij moeten echter beseffen dat dit grote invloed kan hebben op de inzet van personeel en geldmiddelen. Daarom hebben wij de nadruk gelegd op de beheersbaarheid van de plannen en de kosten.
Hieronder vindt u, na een korte inleiding over de wet en speerpunten, de bijdrage van Klaas Slager namens de SGP-fractie.

De Wet collectieve preventie volksgezondheid (WCPV) verplicht de gemeenten om hun lokale gezondheidsbeleid vast te stellen in een Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. Een regionale nota Lokaal gezondheidsbeleid vormt het uitgangspunt. Daarna konden de gemeenten ieder voor zich daarin punten opnemen die van belang zijn in de afzonderlijke gemeenten. Dat is ook door de gemeente Staphorst gedaan.
De speerpunten waar de gemeente Staphorst mee aan de slag wil gaan, zijn de volgende:
- Overgewicht;
- Schadelijk alcoholgebruik;
- Depressie bij ouderen;
- Opgroei en opvoedingsondersteuning;
- Verbeteren van het binnenmilieu.


Met interesse hebben we de Nota 'Gezond leven in Staphorst' doorgenomen, aldus Klaas Slager. Een ambitieus plan. We kunnen in grote lijnen staan achter de omschreven doelstellingen. Haalbaarheid en betaalbaarheid zijn twee kernwoorden die we plaatsen bij deze nota. We zullen de verdere uitwerking dan ook met interesse volgen. Het creëren van draagvlak bij, en een goede afstemming met de verschillende betrokken instellingen en organisaties is van groot belang om de doelen te kunnen halen.
Graag worden we op de hoogte gehouden van de uitwerking van deze nota, zowel daar waar het gaat om de activiteiten als in hoeverre de kosten in de pas blijven lopen met de begroting.
We hopen dat de uitwerking van de nota mag bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners.

08-12-07
Beleidsplan WMO

In de commissievergadering Inwonerszaken van 4 december jl. is gesproken over het Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De plannen die daarin opgenomen zijn, worden door de SGP in grote lijnen onderschreven. Aandacht en zorg voor de (zwakkere) medemens, bevorderen om zolang mogelijk te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer zijn belangrijke aandachtspunten. Bij de WMO dient echter ook goed te worden gelet op de financiën. Het Rijk heeft deze wet overgeheveld naar de gemeenten, omdat men bij de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelmatig geconfronteerd werd met onbeheersbare kosten.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie.

De gemeente is vanaf 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Als instantie die het dichtst bij de burger staat, is dat op zich een goede wijziging. Zij kan het beste zicht hebben op de wensen en behoeften van de inwoners.
Wij moeten echter wel blijven herinneren waarom het rijk deze taak heeft overgeheveld naar de gemeenten. De landelijke overheid werd er bij de voortduur mee geconfronteerd dat de kosten niet of nagenoeg niet beheersbaar waren. De zorg over de financiering van deze wet hebben wij ook uitgesproken in onze laatste algemene beschouwingen. Wethouder Hutten als portefeuillehouder heeft toen geantwoord op dat terrein ook wel zorgen te zien.

Dat neemt niet weg dat wij met de uitvoering van deze wet wel verder moeten. Daarvoor is onder andere ook vereist een beleidsplan voor maximaal vier jaar. Wanneer wij dit plan vaststellen, voldoen wij aan die eis.

Het is een ambitieus plan. Dat blijkt overduidelijk uit de samenvatting op de pagina's 7 t/m 9. Het komt ons voor dat wij daarmee heel veel hooi op onze vork nemen. Ook zal dat grote financiële consequenties hebben voor onze gemeente. Wij willen er dan ook voor waarschuwen om toch vooral ook goed te letten op de financiële gevolgen. Wij kunnen van alles wel willen maar het moet ook nog een keer betaald worden.

De wet schrijft bijvoorbeeld ook voor dat er sprake moet zijn van burgerparticipatie. Daar zit een goede klant aan, maar het valt ons toch regelmatig op dat burgers of groepen burgers heel gemakkelijk iets zeggen als: daar en daar moet de gemeente maar voor zorgen dat het er komt, zonder te beseffen wat de financiële gevolgen van die wensen zijn. Als raad hebben wij echter wel de plicht onze afwegingen te maken, ook over de financiën. Dat betekent niets anders dan dat alles niet tegelijk kan. Dat geldt ook voor de WMO.

Daarom willen wij ons nu ook absoluut niet vastpinnen op alle data die in de samenvatting genoemd zijn. Wij kunnen het niet genoeg benadrukken dat een goede beheersing van de financiën een absolute must is voor een goede uitvoering van deze wet gedurende een langere periode.

Dat neemt niet weg dat veel zaken en uitgangspunten die in deze beleidsnota zijn genoemd, onze instemming hebben. Ook het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van de burger, spreekt ons aan. Daarnaast is het belang, dat in gevallen waarin de burger het zelf niet aan kan, de overheid wel een schild der zwakken moet zijn.

Prestatieveld 1: Sociale samenhang en leefbaarheid
Aan het slot van 6.3 op pag. 20 lezen wij dat op het uitvoerende niveau van instellingen en organisaties coördinatie gewenst is en dat die schakel nu nog ontbreekt. De gemeente moet ervoor oppassen om dat voor al die organisaties op te pakken. Als wij dat namelijk wel doen, vrezen wij dat wij op verschillende terreinen nog vele coördinatoren moeten aantrekken. Ook dat kan weer een fors beslag leggen op de gelden die wij krijgen voor uitvoering van de WMO.

Prestatieveld 3: Informatie, advies en cliëntondersteuning
Op pagina 28 onder 8.5 lezen wij als gewenst resultaat onder andere: huis-aan-huis verspreiding van de zorggids. Wij zetten een paar vraagtekens bij het nut van een dergelijke zorggids. Er is er één keer eerder één verspreid. Wij vragen ons af hoeveel / hoevaak die gids als naslagwerk wordt gebruikt. Is daar onderzoek naar gedaan?

Financieel kader
Op de pagina's 49 en 50 wordt uitgebreider ingegaan op het financiële kader. Op basis van een objectief verdeelmodel is vanaf 2008 een bedrag vastgesteld van bijna € 885.000. Wij ontvangen dat pas vanaf 2010. Voor ons is ook dat een reden om enige terughoudendheid in acht te nemen bij allerlei plannen. Het zou niet voor het eerst zijn, dat bijvoorbeeld een kabinet van een andere signatuur zo weer met heel andere ambities op de proppen kan komen. Wanneer wij dan al al te grote verplichtingen zijn aangegaan naar de toekomst toe, zou dit voor ons grote financiële gevolgen kunnen krijgen.

Platform WMO Gemeente Staphorst
Het Platform WMO Gemeente Staphorst schrijft dat men nog te weinig samenhang kan ontdekken in de activiteiten. Wij zijn van mening dat men zich dan wel moet realiseren dat heel veel zaken zich nog in een beginstadium bevinden. Allerlei zaken die verband houden met de WMO moeten voorzichtig in gang gezet worden. Wij hebben vanavond al meerdere keren aangegeven en doen dat nog maar een keer weer, dat wij te allen tijde goed in de gaten moeten houden dat het Rijk de uitvoering van de WMO aan de gemeenten heeft overgedragen. Dat heeft men niet uit weelde gedaan, maar wel om de onbeheersbaarheid van de kosten. Daarom moeten wij ons absoluut niet laten verleiden tot een al te overhaaste invoering van allerlei zaken op het terrein van de WMO.

Raadsvoorstel
Volgens het concept-raadsvoorstel vraagt u ons verder om € 60.000 beschikbaar te stellen voor 1,5 extra fte. Op zich gaan wij daarmee akkoord, maar herinneren wel even aan ons aangenomen amendement waarin het college opdracht heeft gekregen 0,5 tot 1 fte minder structureel in te vullen dan opgenomen was in de begroting. Zoals wij hiervoor al hebben opgemerkt is het met dit soort maatregelen die van het Rijk naar de gemeenten gegaan zijn, altijd maar afwachten hoelang daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Voor dit jaar is al extra uitbreiding voor uitvoering van de WMO doorgevoerd en dan nu ook voor het komende jaar nog weer 1,5 fte. Wanneer het college oordeelt dat daar de hoogste prioriteit moet komen, akkoord maar dan moet die besparing op andere afdelingen ingevuld worden.

21-11-07
Ruilverkaveling Staphorst/Reestdal

In de commissievergadering Grondgebied van 14 november jl. is gesproken over uitkomsten van de landbouwenquête. In het bijzonder is aandacht gevraagd voor het gebied dat als Reestdal wordt aangemerkt. Is dat niet veel te groot? Wij willen niet dat er allerlei beperkingen komen op bijvoorbeeld het gehele Westerhuizingerveld en gronden tot aan de Kanlaan.
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Brakke namens de SGP-fractie.

Als we de algemene beschouwingen van de SGP van de laatste jaren zien, dan wordt daarin altijd iets over de landbouw en de ruilverkaveling geschreven. Het zal u dan ook niet verwonderen dat wij met dit plan instemmen.
Wij zijn van mening dat het Reestdal gebied wel heel erg grote omvang heeft gekregen. Volgens de stukken zou het gehele Westerhuizingerveld er onder vallen en zelfs de gronden aan de andere zijde van het staatsbos tot aan de Kanlaan zouden er onder vallen. Wat houdt dit in voor dit gebied? De SGP wil voor deze gebieden geen beperkingen. Wij hebben het hierbij over de gebieden 1 en 2 zoals deze op de kaart zijn aangegeven. Misschien kan de portefeuillehouder aangeven waar de grenzen precies lopen.

Er staat geschreven dat in het Reestdal nog 350 ha natuur geworven moet worden. Betreft dit echt alleen gronden langs De Reest en eventueel in De Vledders, of ook gangbare agrarische grond elders, als bijvoorbeeld gronden in het Westerhuizingerveld en nabij de Kanlaan? Wanneer daarvoor ook gezocht gaat worden in beide laatste gebieden, dan moet wat onze fractie betreft alles uit de kast gehaald worden om genoemde agrarische grond onder het Reestdal gebied weg te halen.

21-11-07
Renovatie en budgetfinanciering bibliotheek

In de commissievergadering Inwonerszaken van 13 november jl. is (opnieuw) gesproken over plannen tot aanpassing van de bibliotheek. Het nu gepresenteerde plan vindt de SGP-fractie heel wat realistischer dan het vorige plan. Naast een verbouwing is het belangrijkste dat zelfbediening wordt ingevoerd. Wij hebben aangegeven, dat wat ons betreft de uitleenfunctie de belangrijkste taak van de bibliotheek moet blijven.
In de stukken werd ook geschreven over budgetfinanciering. Dit is een goede zaak, maar daarbij moet ook gekeken worden naar de eigen inkomsten. Vergelijking van de huidige tarieven van bibliotheken in diverse gemeenten laat zien dat deze in Staphorst aanzienlijk lager liggen dan elders. Een extra budget van de gemeente is daarvoor de gemakkelijkste weg, maar moet dan ook niet de eerste optie zijn. De invoering van budgetfinanciering zal in de toekomst ongetwijfeld nog uitgebreid aan de orde komen.
Daarnaast hebben wij in deze vergadering aandacht gevraagd voor de inhoud van de boeken en de presentatie van de geselecteerde boeken
Hieronder vindt u de bijdrage van Jan Visscher namens de SGP-fractie.

Over de bibliotheek is de afgelopen tijd al vaker gesproken. Ook is in deze commissie (op 16 februari 2006) al eens een heel ambitieus plan gepresenteerd waarin vele veranderingen waren opgenomen. Daar hing toen een fors kostenplaatje aan. De SGP-fractie is er niet rouwig om dat dit toen niet in uitvoering is genomen. Wij vinden dat de eerste prioriteit moet zijn en blijven de bibliotheekfunctie. Daaronder verstaan wij vooral de uitleenfunctie.

Wij hebben in de diverse stukken op de leeskamer kunnen lezen, dat de aandacht zich steeds meer gaat richten op andere zaken dan boeken. Het is voor een bibliotheek uitermate belangrijk dat die zich blijft richten op bevordering van het lezen. Natuurlijk weten wij ook dat dit heden ten dage niet populair meer is, maar het lezen is en blijft zeer belangrijk. Dat is heel goed voor de algemene ontwikkeling en voor het opbouwen van een flinke woordenschat.

Positief is ook dat men meer aandacht wil schenken aan een goede afstemming o.a. op basis van de denominaties zoals die in Staphorst worden aangetroffen. Daarbij vragen wij tegelijkertijd nogmaals aandacht voor de geselecteerde boeken. Laat de bibliotheek ervoor zorgen dat die boeken ook inderdaad op de juiste plaatsen liggen en niet overal tussendoor gezocht, en gevonden, moeten worden.

Dit laatste kan dan misschien opgelost worden door de overstap naar zelfbediening, waardoor het personeel mogelijk wat meer tijd krijgt voor het correct presenteren van de collectie.
Dit is voor ons een zwaarwegend punt. Wij weten dat de bibliotheek een openbaar karakter heeft. Toch is er lange tijd, zeker vanuit onze achterban, een bepaalde huiver geweest om naar de openbare bibliotheken te gaan. De collecties die daar aanwezig zijn, kunnen niet altijd onze goedkeuring wegdragen. Anderzijds beseffen wij ook terdege dat wij, zeker wanneer er kinderen zijn die het voortgezet onderwijs, middelbare of hogere onderwijs volgen, bijna niet zonder de bibliotheek kunnen. Laat er daarom volop aandacht zijn voor een goede presentatie om aanstoot tegen bepaalde boeken en/of andere informatiedragers te voorkomen. Natuurlijk zou het gewenst zijn boeken enz. van een bedenkelijke inhoud helemaal niet in de collectie te hebben, maar de realiteit leert ons dat dit zeer waarschijnlijk niet haalbaar is.

In de inleiding van het plan van aanpak voor het renovatietraject lezen wij dat het meubilair en heel de verdere aankleding gedateerd is. Wij onderschrijven dat en zijn het ermee eens dat daar wat aan moet gebeuren.

De ontmoetingsfunctie heeft voor ons niet zo'n hoge prioriteit, omdat wij hiervoor al hebben aangegeven de oorspronkelijke functie van de bibliotheek veruit de belangrijkste te vinden.

Wij gaan er vanuit dat de te maken kosten voor de inrichting op een doeltreffende, verantwoorde manier worden ingezet om ervoor te zorgen dat de bibliotheek weer een uitstraling krijgt die jaren mee kan.

De kosten voor het realiseren van zelfbediening zijn wat ons betreft akkoord. Wij hopen dat daarmee inderdaad personeel vrijgemaakt kan worden voor andere functies. Helaas is het namelijk wel zo dat in de stukken veelvuldig aangehaald wordt dat er te weinig personeel beschikbaar is.

Gevolg van de verbouwing en de zelfbediening is wel dat het bestuur denkt daarvoor een lening te moeten afsluiten. De daaraan verbonden jaarlast bedraagt € 23.770. En daarvoor wordt ons gevraagd om akkoord te gaan met een structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie van de gemeente aan de bibliotheek.
Daar zit dan voor ons wel een pijnpunt. Wij zijn via internet eens even op onderzoek uitgegaan om te kijken hoe de tarieven in diverse andere gemeenten liggen. Daarbij hebben wij in de gemaakte opstelling niet bewust even een aantal weggelaten die ons niet van pas kwamen. De in dit overzicht gepresenteerde bibliotheken zijn de zeven die ik heb nagetrokken.

Vergelijking tarieven bibliotheken 2007 in diverse gemeenten

Leefijdscategorie: Staphorst Zw.waterland Dalfsen Hardenberg Ommen Rijssen Urk
0 t/m 12 jaar gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis
13 t/m 15 jaar gratis gratis gratis gratis gratis gratis 9,50
16 jaar gratis gratis 10,00 12,50 12,50 gratis 9,50
17 jaar gratis gratis 10,00 12,50 12,50 gratis 18,90
18 jaar gratis 42,00* 25,00 22,00 22,00 27,50** 18,90
19 jaar 18,50 42,00* 25,00 22,00 22,00 27,50** 37,00
20 jaar 18,50 42,00* 25,00 22,00 22,00 27,50** 37,00
21 t/m 64 jaar 24,00 42,00* 30,00 29,00 29,00 27,50** 37,00
65 jaar en ouder 18,50 42,00* 25,00 22,00 22,00 27,50** 18,90

*Zwartewaterland heeft voor volwassenen de volgende tarieven:
Klein abonnement (0-50 materialen per jaar) € 35 per jaar
Basis abonnement (51-100 materialen per jaar) € 42 per jaar
Plus abonnement (onbeperkt aantal materialen per jaar) € 52 per jaar

** Rijssen hanteert vanaf 18 jaar de volgende tarieven:
Basis abonnement (maximaal 60 boeken/tijdschiften per jaar) € 27,50 per jaar
Plus abonnement (onbeperkt aantalboeken/tijdschriften per jaar) € 37,50 per jaar

De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat de bibliotheek Staphorst veruit de laagste tarieven hanteert. Ook kunnen jongeren hier langer gratis terecht. Daarbij hebben wij geconstateerd dat Staphorst op haar website ook onjuiste informatie verstrekt over de tarieven. Zij zegt allereerst dat de jeugd tot en met 18 jaar gratis terecht kan. Vervolgens staat er dat volwassenen van 18 t/m 20 jaar € 18,50 moet betalen. Wij kunnen ons voorstellen dat iemand van 18 jaar niet altijd volwassen hoeft te zijn, maar zo'n tariefstelling is uitermate verwarrend.
Wellicht is het dan ook goed om nog eens te kijken of de uitgeleende boeken wel allemaal voor de jeugd zijn of dat er ook veel boeken voor volwassenen opgehaald worden op de gratis abonnementen van de jeugd.

Wij beseffen en erkennen dat de tariefstelling een zaak is van het bestuur. Omdat de gemeente echter wel een forse jaarlijkse subsidie verstrekt, willen wij toch in overweging geven om nog eens goed naar de tarieven te kijken.
In het meegeleverde stuk staat ook het een en ander over de uitgangspunten bij de subsidierelatie. Daar gaat het op pagina 7 ook over de ledenadministratie, maar dan alleen over de indeling van gebruikersgroepen.
Over de tariefstelling zelf lezen wij echter niets. Voor de budgetfinanciering zal dat naar onze mening mee moeten wegen. Wij kunnen alles wel willen voor een zacht prijsje, maar dat kan niet altijd. Ook vinden wij dat geen gezond uitgangspunt.

De SGP gaat verder akkoord met het verstrekken van een eenmalig bedrag van
€ 20.000 om de collectie uit te breiden.

19-11-07
Behandeling begroting 2008

In de raadsvergadering van 6 november jl. is de begroting voor het jaar 2008 behandeld en vastgesteld. Eerst heeft elke fracties haar algemene beschouwingen voorgelezen. Daarna heeft het college bij monde van de burgemeester en de wethouders geantwoord op vragen van de diverse fracties over ieders portefeuille. In de tweede termijn konden de fracties reageren op de antwoorden van het college, nadere vragen stellen en moties en/of amendementen indienen.

De SGP-fractie heeft uiteindelijk 2 amendementen ingediend. Deze zijn beiden aangenomen. In de ene wordt het college opgedragen 0,5 tot 1 personeelslid minder in te vullen dan in de lijst van investeringen voor het volgende jaar was verwerkt. Met het andere amendement, dat ook is aangenomen, wordt het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing in 2008 met € 10 verlaagd van € 123 naar € 113.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
In de algemene beschouwingen heeft onze fractie haar zorg uitgesproken over de uitbreiding van taken in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het rijk hevelt op dat terrein diverse zaken over naar de gemeenten. Of er altijd voldoende financiën mee over gaan naar de gemeenten, is voor ons de vraag en tegelijk een zorgvolle ontwikkeling.
Wethouder Hutten erkent dat dit op termijn een (financieel) knelpunt kan worden. Hij roept ons op met zijn allen alert te blijven op de ontwikkelingen.

Verhoging OZB
In de begroting werd geschreven over een mogelijk forse verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB), ook in de komende jaren. De SGP-fractie heeft erop gewezen dat een verhoging boven het inflatiepercentage geen uitgangspunt moet worden. Meerdere fracties hebben dezelfde zorg geuit.
De verantwoordelijke portefeuillehouder, wethouder Hutten, heeft gewezen op aanzienlijke investeringen waar wij voor staan. Dat zal niet kunnen zonder extra OZB verhoging(en). Wel heeft hij toegezegd, dat gebruikmaking van de maximale mogelijkheden voor verhoging van de OZB geen automatisme zal worden.

Uitbreiding personeel
In de begroting 2008 was een uitbreiding van het personeel geraamd van 5,9 fte. Ook vorig jaar was het personeelsbestand al gegroeid met 4,4 fte. Alle fracties hadden daar in een vergadering ter voorbereiding op de begroting al hun zorg over uitgesproken. Ook in de algemene beschouwingen kwamen de fracties daar weer op terug. Ten opzichte van de bespreking op 4 september jl. was er namelijk door het college niets gewijzigd. Wel heeft men een nadere onderbouwing gegeven waarom het in hun ogen nodig is. Verschillende taken hangen samen met o.a. de al eerder genoemde WMO. Ook in 2007 is echter al 1,1 fte extra aangetrokken voor WMO taken.
Om toch een signaal af te geven dat de raad terughoudend is over structurele uitbreiding van de personeelsformatie, heeft de SGP een amendement ingediend om 0,5 tot 1 fte minder uitbreiding toe te staan dan het college wilde. Om dit te realiseren, dachten wij in eerste instantie aan de afdelingen Sociale Zaken en Welzijn. Uit overleg met andere fracties was duidelijk geworden dat die zich er liever niet over wilden uitlaten op welke afdeling(en) die bezuiniging ingevuld moest worden. Wij hebben ons amendement daarop aangepast.
Met steun van de fracties van de ChristenUnie en het CDA is dit amendement van de SGP aangenomen.

Schoolzwemmen
Op de fractie van Gemeentebelangen/VVD (GB/VVD) na, hadden alle fracties moeite met de afschaffing van het schoolzwemmen. Door de ChristenUnie is hierover een amendement ingediend. Het college was bereid die over te nemen. Dit amendement is dan ook aangenomen met de tegenstem van de beide leden van GB/VVD.

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
Onze fractie heeft uitgebreid aandacht gevraagd voor de veranderingen in de WSW per 1 januari 2008. Uit de beantwoording van wethouder Hutten is gebleken dat zowel het dagelijks bestuur als ook het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap Reestmond inmiddels heeft ingestemd met een visiedocument. Binnenkort zal dat stuk ook besproken worden in de commissie Inwonerszaken.
Er wordt gekozen voor de landelijke lijn. Volgens de wethouder heeft de staatssecretaris de beweging om mensen vanuit werkvoorzieningsschappen, en dus ook Reestmond, te plaatsen bij werkgevers (van binnen naar buiten) al afgezwakt. Het opbouwen van werkgeversnetwerken zou volgens de beantwoording door wethouder Hutten geregeld worden via Reestmond. Wij hebben nogmaals benadrukt dat hier ook een belangrijke taak ligt voor de gemeenten en dus ook Staphorst.

Museumboerderij
Als SGP-fractie hebben wij gevraagd om te kijken of het mogelijk is bij de bouw van een kantoorruimte bij de museumboerderij daar ook ruimte te creëren voor het VVV kantoor of informatiepunt.
Door de fractie van GB/VVD is een amendement ingediend om de op de lijst van investering opgenomen € 38.000 voor een kantoorruimte vooralsnog te schrappen. Met algemene stemmen is dit amendement aangenomen. Het college heeft nu opdracht gekregen de te bouwen kantoorruimte te betrekken bij een bredere visie op de richting die wij willen inslaan met de museumboerdeij.
Ook de SGP heeft voor dit amendement gestemd. Daarbij hebben wij aangegeven daarin ook te betrekken de van de familie Buiter aangekochte boerderij. Momenteel is de aanblik daar niet altijd even fraai. Omdat deze op de route naar de museumboerdeij ligt, moet ook daar aandacht aan geschonken worden.

Inzameling en recycling van verpakkingen
In onze algemene beschouwingen zijn wij uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen met betrekking tot het (weer) gescheiden inzamelen en recyclen van verpakkingen. Uit de beantwoording van wethouder Brand is gebleken dat ROVA die de afvalinzameling in onze gemeente doet, daar volop mee bezig is. Er is echter ook duidelijk geworden dat het bedrijfsleven, ondanks een met hen gesloten akkoord, nog niet erg meewerkt aan de verdere uitwerking van het bereikte akkoord.
Daarom kon de wethouder ook nog niets zeggen over een eventuele besparing in 2008. Ook over de door gemeenten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006 te ontvangen vergoeding van het bedrijfsleven voor het inzamelen van huishoudelijk afval kon hij helaas nog geen duidelijkheid verschaffen.

In de week voor de begrotingsbehandeling was gebleken dat volgens de tweede bestuursrapportage nog een extra bedrag van € 74.586 toegevoegd kon worden aan de voorziening matiging afvalstoffenheffing. De afspraak is dat dit bedrag weer ten goede komt aan de inwoners. Dit wordt ingezet om het vaste tarief van de afvalstoffenheffing lager te kunnen vaststellen dan volgens de kostenberekening nodig zou zijn.
Mede hierdoor zat er dus nog een aanzienlijk bedrag in de hiervoor genoemde voorziening. Daarom heeft de SGP-fractie een amendement ingediend om het vaste tarief voor de afvalinzameling niet vast te stellen op € 123 maar € 113. Daardoor wordt ruim € 50.000 extra onttrokken aan deze voorziening. Er was echter ook bijna € 75.000 meer aan deze voorziening toegevoegd dan ten tijde van het opstellen van de begroting bekend was. Wij zijn van mening dat dit dus verantwoord was.

Dit amendement werd naast onze fractie gesteund door de ChristenUnie en is dan ook aangenomen met 9 stemmen voor en 6 tegen (van de fracties van CDA, GB/VVD en PvdA).

Zwerfafval
Velen ergeren zich aan zwerfafval. Gelukkig hebben wij van wethouder Brand gehoord dat het zwerfafval in het buitengebied wel iets minder wordt. Op een vraag van onze fractie heeft hij geantwoord dat ROVA bezig is met de aanpak van zwerfafval. Deze wil hierbij werklozen betrekken. ROVA heeft een subsidie aangevraagd voor de aanpak van zwerfafval in het kader van het Impulsprogramma Zwerfafval. Op dit moment is nog niet bekend of ROVA daarvoor in aanmerking komt.

Wij hadden ook een opmerking gemaakt over hondenpoep. Vooral in de kernen is dat volgens ons een probleem en zou dat leiden tot veel klachten. Uit de beantwoording van wethouder Brand blijkt echter, dat daarover toch maar weinig klachten bij de gemeente binnenkomen. Voor dit jaar hebben wij dit dan ook verder laten rusten.

Werktijd wethouders
Het college had in de begroting € 50.000 opgenomen om de officiële werktijd (en de daarop gebaseerde bezoldiging) van de wethouders te verhogen van 75% naar 100%. Onze gemeente zou daarmee drie fulltime wethouders krijgen. De wetgeving die dat eventueel mogelijk zou moeten maken, moet nog behandeld worden door de Tweede en Eerste Kamer. Onze fractie heeft gevraagd om een goede onderbouwing. Alle fracties hadden opmerkingen gemaakt over deze uitbreiding.

Door de fractie van GB/VVD is een amendement ingediend om de geraamde meerkosten voor 2008 toch uit de begroting te halen. De argumenten daarvoor waren onder andere dat vooruitgelopen wordt op landelijke ontwikkelingen, Staphorst nu nog niet voldoet aan het criterium voor 3 fulltime wethouders en dat dit wel leidt tot structurele meerkosten van € 50.000.

Wanneer het college zou toezeggen ons de nodige informatie tijdig te verstrekken om tot besluitvorming te komen, was onze fractie op dit moment bereid om het bedrag in de begroting te laten staan. De andere fracties hebben evenwel het amendement gesteund, waardoor het amendement van GB/VVD met 10 stemmen voor en de 5 stemmen van de SGP tegen is aanvaard.

Algemeen maatschappelijk werk
Door de ChristenUnie is een amendement ingediend over het algemeen maatschappelijk werk. Dat wordt nu verzorgd door een neutrale instelling, Carinova. De CU heeft erop gewezen dat de persoonlijke levensovertuiging en eigen identiteit van groot beland kan zijn bij hulpverlening op maat. De ChristenUnie riep het college dan ook op om het mogelijk te maken dat gekozen kan worden voor identiteitsgebonden maatschappelijk werk, gegeven door landelijk erkende organisaties.
De SGP-fractie ondersteunde dit amendement van harte en ook het CDA gaf hieraan haar steun. Daardoor is dit amendement met 12 stemmen (CU, SGP en CDA) voor en 3 stemmen (GB/VVD en PvdA) tegen aangenomen.

Gehandicaptenkaart
Het college had voorgesteld de kosten van de gehandicaptenkaart met 100% te verhogen. Dit levert echter slechts € 500 op.
Het CDA heeft hiervoor een amendement ingediend om dit te voorkomen. Met algemene stemmen is dat amendement aanvaard. Wij treffen daarmee vooral een groep minder draagkrachtige burgers mee en de meeropbrengst is minimaal.

Al met al is er wel het een en ander gewijzigd in de begroting. Toch kunnen wij daarnaast constateren dat er ook investeringsplannen zijn waarmee forse bedragen gemoeid zijn. In ondermeer wegen, riolering en scholen worden grote bedragen geïnvesteerd. Daar staan wij volledig achter. Dat is voor ons (en ook voor de ChristenUnie en het CDA) een reden geweest om dit jaar in te stemmen met een verhoging van de OZB met 12%. Voor onze fractie is dat echter geen automatisme voor de komende jaren.

31-10-07
Afsluiting Krodhoeksweg

Het college heeft op 9 oktober jl. besloten om de Krodhoeksweg af te sluiten voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Bij de SGP-fractie is dat besluit vol onbegrip ontvangen. Wij hadden het college er al enkele keren op gewezen dat wij dit absoluut niet willen. Omdat wij van het college nog niet gehoord hadden van een terugdraaien van het besluit, was het in onze ogen nuttig om het college te vragen nog niet tot actie over te gaan.
Tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering van 30 oktober jl. heeft ons fractielid Lubbert Talen de voorgenomen afsluiting van de Krodhoeksweg aan de orde gesteld. Hieronder leest u de opmerkingen en vragen namens de fractie van de SGP.

De wethouder heeft ons in de afgelopen commissievergadering mededeling gedaan over het afsluiten van de Krodhoeksweg. De afsluiting van deze weg voor autoverkeer vinden wij onacceptabel.
We hebben er in het verleden behoorlijk voor gevochten om deze weg verhard te krijgen. Deze weg lijkt nu aan zijn eigen succes ten onder te gaan.

De weg was oorspronkelijk bedoeld als:
- geschikte route voor het fietsverkeer vanuit Rouveen van en naar de Pieter Zandt.
- route om de Oude Rijksweg voor een deel te ontlasten van verkeer. Dit punt is voor ons van zeker niet minder belang.
Vooral dit laatste zal door de afsluiting volledig teniet gedaan worden.

Het is een recht van het college om dergelijke verkeersbesluiten te nemen. Maar vanuit onze controlerende rol vinden we toch de basis voor de besluitvorming te mager.

We denken ook dat, hoewel alles gepubliceerd wordt in de Staphorster, de meeste mensen die deze problematiek aangaat, niet weten wat hen boven het hoofd hangt.
1. Ik denk aan het transportbedrijf, gevestigd op de Esch, dat de melktransporten voor CZ Rouveen verricht, en:
2. aan de bewoners van de Middenwolderweg, die straks veel meer verkeer voor hun huis langs krijgen, en:
3. aan de bewoners langs de Oude Rijksweg waar het verkeer op de Oude Rijksweg significant zal toenemen.
De vraag van ons is of het college nu al op haar besluit wil terugkomen?

En zo niet, dan willen we dit als agendapunt opvoeren voor de as. commissievergadering.

Door wethouder Brand is op onze vragen, en die van de ChristenUnie over ditzelfde onderwerp, geantwoord dat de beslissing tot afsluiting op dit moment niet doorgevoerd wordt. Hij weet dat er een handtekeningenactie op gang gekomen is tegen dit besluit. Verder deelde hij mee dat de Verkeersadviescommissie zich op D.V. 12 november a.s. opnieuw over de eventuele afsluiting van deze weg zal beraden.

Op dit moment is onze fractie ermee ingenomen dat de afsluiting niet doorgaat. Wij vertrouwen erop dat men er geheel van afziet. Wanneer dat niet het geval is, komen wij er ongetwijfeld weer op terug.

31-10-07
Vaststellen structuurplan "De Esch 0"
Er verschillende zaken in de zaak "De Esch 0" die best wel moeilijk liggen.
1. De WVG die op de locatie ligt willen we in ieder geval handhaven. De weg daar naar toe is op dit moment een structuurplan. Een structuurplan is nog geen bestemmingsplan.

2. De reden voor de handhaving van de WVG ligt tweeërlei en daarin moeten wij als raad de komende tijd keuzes in gaan maken.
a. Aanleg van de op dit moment door ons gewilde ontsluiting van de A28 is voor een belangrijk deel op deze locatie geprojecteerd.

b. Mocht er geen ontsluiting komen op deze locatie, dan zouden we als gemeente graag willen dat we er mogelijkheden ontwikkelen voor bedrijven met een lage m2 behoefte, kantoren etc. Het is een toplocatie en ook goed vanuit onze kernen benaderbaar.

c. We vinden echter wel dat er individuen van deze invulling niet de dupe mogen worden. We vinden dat de bezwaren van de bedrijven die menen een zichtlocatie toegezegd gekregen te hebben behoorlijk zwaar wegen.

3. Kortom we vinden het noodzakelijk voor het behoud van de WVG dat het structuurplan aangenomen wordt, maar de trein zal wat ons betreft niet automatisch doorstomen naar een bestemmingsplan. Voor dat laatste dienen de betreffende bedrijven gekend te worden.

4. En wat ons betreft worden de agenda´s daar morgen voor getrokken. Het is allemaal nog niet aan de orde maar de lucht moet opgeklaard worden. We leven in een dorp.

24-10-07
Beleidsnotitie "De keten in beeld"

In de commissievergadering Inwonerszaken van 9 oktober jl. is de beleidsnotitie "De keten in beeld" besproken. Voor de SGP-fractie is het duidelijk dat wij niet op de huidige wijze voort kunnen gaan. Er is duidelijk naar voren gebracht dat er in diverse keten zaken aan de orde komen waarvoor wij ons diep moeten schamen. De eerste verantwoordelijkheid om daar wat aan te doen, ligt bij eigenaren van een keet, ouders van jongeren die een keet bezoeken en de bezoekers zelf. Dat mag niet afgewenteld worden op de gemeente. Wel heeft deze een taak om te letten op zaken als brandveiligheid en alcoholmatiging. Ook het beperken tot aantallen waarbij gesproken kan worden van vriendengroepen is een onderdeel waar de gemeente zich op moet richten.
De bijdrage die Hendrik Troost namens onze fractie heeft gehouden, kunt u hierna lezen.

Voorzitter, heren van de commissie,

Tijdens de vorige commissievergadering hebben wij als SGP-fractie uitstel van het agendapunt ketenbeleid gevraagd, omdat zorgvuldige voorbereiding van dit uiterst belangrijke punt veel tijd vroeg.
Onze dank voor de spontane medewerking die u daaraan gaf.

Bij het bestuderen van dit onderwerp, zowel landelijk als lokaal, hebben we vele gesprekken gevoerd met jongeren, ouders, onze jongerenwerkster alsook met de kerkelijke instanties in onze gemeente. We kwamen steeds meer tot de conclusie dat er, de goeden niet te na gesproken, keten zijn waar heel veel mis mee is. Ja sterker uitgedrukt, dat er keten zijn waar we ons diep voor moeten schamen dat zoiets binnen onze gemeente, ook binnen onze kerkelijke gemeenten, voorkomt.
Behalve dat veel keten maatschappelijk onaanvaardbaar zijn in verband met overlast en dergelijke, doet het ons nog veel meer pijn dat er in de keten dingen gebeuren die rechtstreeks indruisen tegen de normen en geboden die Gods Woord ons voorhoudt.

Niet alleen het overmatig alcoholgebruik, zelfs door zeer jeugdigen, maar ook een muziekkeuze waarvan je de haren ten berge rijzen door de vloeken en Godslasteringen die daarin voorkomen. Verder de onzedelijkheid die ten toon wordt gespreid, versterkt door de video's en dvd's die bekeken worden. Dit alles kan vaak onverbloemd gelezen en bekeken worden op de websites.

Wat ons echter minstens zo veel zorgen baart en wat in onze beleving een zeker zo grote zonde tegen God is, is het feit dat dit door veel ouders klakkeloos wordt geaccepteerd en gedoogd uit gemakzucht of onverschilligheid, zonder de verwoestende invloed onder ogen te willen zien.
Gelukkig bereiken ons inmiddels signalen dat er ouders zijn die actie ondernemen.

U zult begrijpen dat wij als SGP-fractie absoluut tegen optie 1 zijn; niets doen kunnen en mogen we niet langer accepteren.

Voorzitter, we zijn ons zeker bewust van het feit, dat we al eerder aangehaald hebben, dat er ook acceptabele keten zijn. Wij vinden in die hoedanigheid vriendengroepen een passender naam. Dit feit, gecombineerd met de omschrijving in ons verkiezingsprogramma, plus het coalitieakkoord, doet ons in grote lijnen instemmen met het voorliggende collegevoorstel.
Een heel belangrijk punt daarin dat we extra willen benadrukken, is het alcoholmatigingsbeleid, hoewel een keet zeker niet het enige fenomeen is waar dit speelt.
Ook een hot item voor ons is de handhaving op het beleid: helder en consequent. Dit is een zaak die ons niet eenvoudig lijkt en daarom ook zeker geen ondergeschoven kindje mag worden.
Wel willen we voorstellen als aanvulling in de regels op te nemen:

1. Vastgestelde openingstijden in verband met overlast. Niet alleen bij de keet zelf, maar ook bij het komen en gaan willen we geen overlast voor omwonenden. Ook is het niet eerlijk dat de horeca zich wel aan sluitingstijden moet houden en een keet niet. Eventuele opening op zondag is voor ons op geen enkele manier bespreekbaar.

2. Verplichte aanwezigheid van frisdrank in verband met alcoholmatiging. Het mag niet zo zijn dat de jeugd slechts kan kiezen tussen alcohol of op een droogje zitten.

3. Registratie. Het ketenbeleid staat of valt met een gedegen handhaving. De SGP-fractie vraagt zich af of dit aspect in de praktijk uit de verf zal komen. Om beter grip te krijgen op de keten, stellen wij het college voor te onderzoeken, of en hoe kan worden gekomen tot een vorm van registratie. Alleen wanneer vaststaat wie tot de reguliere keetbezoekers behoren, kan een doeltreffende naleving van de voorwaarden worden afgedwongen. Door een registratie in te voeren, kan verder meteen het probleem van de groepen "zwervende zuipers" worden aangepakt.

Voorzitter, wat betreft de begrote 40.000 euro: dit is een fors bedrag, maar wanneer hiermee de problemen opgelost kunnen worden, is het ons dat bedrag zeker waard.
Eerst zal de nadruk op de veiligheidscontrole voorop staan, maar vervolgens gaan we er van uit dat een fors deel van het bedrag gebruikt kan worden voor de handhaving.
Afrondend: wij hopen en bidden dat door dit beleid bij allen in onze gemeente het besef komt dat er structureel iets moet veranderen in de keet.

22-09-07
Centrum voor Jeugd en Gezin

In de commissie Inwonerszaken van 11 september jl. is gesproken over de startnotitie Regio IJssel-Vecht 2007 "Samenwerken aan Centra voor Jeugd en Gezin".
Belangrijk hierbij is het gezin als hoeksteen van de samenleving te zien. Ook moeten wij waken voor al te grote bemoeizucht van de overheid. Verder is het van groot belang dat hulpverlening of ondersteuning geschiedt vanuit dezelfde levensbeschouwelijke achtergrond van een gezin waarin hulp gewenst is.
Namens de SGP-fractie heeft ons fractievoorzitter Klaas Slager hierover het volgende gezegd.


Het is een goede zaak dat bepaalde zaken tot het verlenen van gezinsondersteunende activiteiten goed op elkaar worden afgestemd. Door een goede coördinatie kan het resultaat daarvan waarschijnlijk een betere afloop te zien geven.
Toch zijn er zaken in dit hele traject waar de SGP-fractie wel duidelijk in wil zijn.
Wij moeten ons wachten voor een al te grote bemoeizucht door de overheid.
Voor de SGP is de basis van de samenleving, de hoeksteen, het gezin. Dat moet goed onder ogen gezien worden. Wij moeten er ons voor wachten om al te snel op te treden en niet te snel vervallen in een enorme bureaucratie.

Van groot belang is voor de SGP-fractie dat de identiteit van het gezin als uitgangspunt wordt gekoppeld aan een levensbeschouwelijke organisatie die hierbij past.
Zo zal er eerder een gesprek op gang komen en zal de kans op een goed resultaat ook groter zijn.

22-09-07
Verbouwing Harmen Doornveldschool

Op 11 september jl. zijn in de commissie Inwonerszaken belangrijke zaken besproken over de scholen in onze gemeente. Naast de instemming met de uitwerking van plannen voor een nieuwe combischool in Rouveen, is gesproken over een verbouwing van de Harmen Doornveldschool in Staphorst.
Klaas Slager heeft hierover namens de SGP-fractie het volgende gezegd.

Voorzitter,

Meerdere malen hebben wij al gesproken over de uitbreiding van de Harmen Doornveldschool. Ook hier worden wij geconfronteerd met 2 mogelijke oplossingen.
Het is er, zoals het meestal het geval is, het beste is de duurste.

Gezien de groei van de school en het tot stand brengen van een praktische indeling geeft onze fractie de voorkeur aan plan B. Dit ondanks het feit dat onze fractie vindt dat de uitbreiding van de school in contrast staat met het verkleinen van het schoolplein. Dat plein zal dan inderdaad ook efficiënter moeten worden ingericht.

Als toelichting hierop is nog het volgende te melden.
Deze verbouwing gaat € 565.892 kosten. Dat is echter gewenst omdat deze school nog aangepast moet worden aan de nieuwe eisen voor de onderwijsvernieuwing. Dat is inmiddels al gebeurd bij zeven andere scholen in onze gemeente. Wanneer dan ook de scholen in Rouveen een nieuwe combischool krijgen, zijn daarmee alle scholen in de gemeente Staphorst aangepast aan de eisen die daaraan gesteld worden op het terrein van de onderwijsvernieuwing.

22-09-07
Multifunctionele combischool Rouveen

Op 11 september jl. is in de commissie Inwonerszaken gesproken over de huisvesting van de basisscholen in Rouveen. Er wordt een voorbereidingskrediet van € 30.000 beschikbaar gesteld om de plannen verder uit te werken. De SGP kan zich goed vinden in het bouwen van een combischool. Gebleken is namelijk dat de besturen er ook volledig achter staan. Wij zijn er content mee dat de besturen van mening zijn veranderd en inmiddels het duurste plan C (inclusief een multifunctioneel centrum) ook afwijzen.
Namens de SGP-fractie heeft Klaas Slager hierover het volgende gezegd.


Voorzitter,

De huisvestiging van onze scholen blijft onze aandacht houden. Al enkele jaren is er een discussie over het al dan niet in gang zetten van het plan om te komen tot het realiseren van een combischool of het handhaven van de huidige basisscholen.
Het coalitieakkoord geeft aan dat wij als coalitie positief staan tegenover de bouw van een combischool. Wat voor de SGP fractie van groot belang is dat de twee scholen twee afzonderlijke scholen blijven met hun eigen uitgangspunten.

In het voorstel wat hier voor ons ligt, geeft het college aan na afweging van de 3 verschillende varianten te kiezen voor de uitwerking van de plannen tot het realiseren vaan een combischool met gymzaal.
Onze fractie staat altijd voor goede huisvesting van al onze basisscholen. Zij gaat dan ook mee met het voorstel om deze plannen uit te werken met een kostenplaatje van 30.000 euro. De verdere uitwerking van het hele plan wachten wij af.

Hierbij kan nog opgemerkt worden dat de ChristenUnie bij monde van de heer Vedder en de heer Talen van Gemeentebelangen/VVD toch nog een pleidooi hielden voor een multifunctioneel centrum of Kulturhus. Dit ondanks het feit dat de schoolbesturen daar nu ook van afzien. In de stukken bij dit agendapunt staat te lezen dat dit, naast nog veel hogere investeringskosten met zich mee brengt, door het noodzakelijk zijn van een beheerder ook een sterke stijging van de jaarlijkse exploitatielasten tot gevolg zal hebben.

Het is dan ook een goede zaak daarvan af te zien. De behoefte aan een grotere multifunctionaliteit dan al opgenomen is in variant B die nu verder uitgewerkt kan worden, is ook niet uit aanvragen gebleken.

22-09-07
Gebruikersovereenkomst Noorderslag

Na heel veel discussie is uiteindelijk op 28 november 2006 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een nieuwe voetbalaccommodatie op het sportpark Noorderslag. Omdat dit complex nagenoeg geheel voor wedstrijdsport gebruikt wordt, stemde de SGP tegen. De ChristenUnie ging schoorvoetend akkoord hoewel zij eigenlijk niet verder wilden gaan dan 1,5 miljoen euro.
Om in aanmerking te komen voor teruggaaf van de BTW op de bouwkosten, moest nog een voor de Belastingdienst, Voetbalvereniging Staphorst en gemeente acceptabele gebruikersovereenkomst worden opgesteld. In de hiervoor genoemde raadsvergadering is toegezegd dat daarover overleg met de raad zou plaatsvinden. Vooral de ChristenUnie heeft er toen op gehamerd dat een reële gebruikersvergoeding afgesproken moest worden, wilden zij medewerking verlenen.
Hoewel wij niet hebben ingestemd met de plannen, hebben wij uiteraard wel onze inbreng geleverd over dit agendapunt. Het ging daarbij vooral over de gebruikersvergoeding, onderhoud en schoonmaakkosten.
U leest hierna de inbreng van Hendrik Troost namens de SGP-fractie in de commissievergadering van Inwonerszaken op 11 september jl.

Er zijn meerdere zaken samengevoegd onder agendapunt 10.
Wij zien die zaken los van elkaar en beoordelen ze dan ook gescheiden:

1: gebruikersvergoedingen.
2: onderhoud.
3: schoonmaakkosten.

1: gebruikersvergoedingen: Er worden totaalbedragen genoemd voor de voetbalvereniging en voor de P.Z..
We zouden liever klokuurbedragen zien zodat eventuele andere gebruikers ook weten waar ze aan toe zijn. Op dit bedrag per uur kan dan ook de jaarlijkse indexering worden gezet net als bij huurovereenkomsten. We zouden graag vastgelegd zien dat zodra de bewuste fiscale 10 jaar voorbij zijn, er gekeken wordt of huurovereenkomsten in de praktijk handiger zijn.

2: onderhoud: We gaan er wel vanuit dat de voetbalvereniging dit onderhoud doet voor het gehele complex. Dus ook het onderhoud eventueel veroorzaakt door andere gebruikers.

3: schoonmaakkosten: Wij hebben hier een heel andere visie op.
Vorige week dinsdagavond heeft de SGP op het voorstel van het college m.b.t. de W.S.W.-wachtlijst maximaal 1 jaar, gereageerd dat nog veel te lang te vinden. Ook dat het door het college gewenste maximum van 1 jaar met de huidige Reestmond-wachtlijst nooit gerealiseerd kan worden!!
Er is maar 1 remedie hiertegen en dat is zorgen dat Reestmond meer passend werk aangeboden krijgt. Nu is ons bekend dat Reestmond bij veel sportcomplexen alsook campings e.d. de complete schoonmaak verzorgd.
Het verbaast ons dan ook ten zeerste dat het college, zelf voorstander is van wachtlijstverkorting, zelf zitting heeft in het bestuur van Reestmond als deelnemende gemeente, bekend is met hun manier van werken omdat ze ook de velden maaien, deze optie niet onderzoekt!!
Navraag bij Reestmond bevestigde dat ze heel graag aan de hand van de bouwtekening en een lijst van gewenste werkzaamheden een passende offerte willen maken.
College, laat zien dat Staphorst hart heeft voor haar arbeidsgehandicapten!! We zouden deze offerte graag voor de raadsvergadering geregeld zien.

Voorafgaand aan de behandeling van dit punt heeft de burgemeester namens het college excuus aangeboden voor niet nagekomen verwachtingen. Zoals in het begin van dit stuk al is geschreven, had de ChristenUnie dit als voorwaarde gesteld voor instemming met het bedrag van 1,8 miljoen.
De burgemeester gaf aan dat het aangaan van gebruikersovereenkomsten een bevoegdheid is van het college. Daar staat de raad dus buiten. Wanneer dat zo is, had naar de mening van de SGP-fractie het college toch wel meer vooroverleg hierover moeten plegen met de gehele raad of de leden van de commissie Inwonerszaken. Ook het college wist hoe gevoelig dit onderwerp lag bij de meerheid van de raad.

15-09-07
Startnotitie motorsportterrein Staphorst

Op 11 september jl. is in de commissie Inwonerszaken gesproken over de startnotitie motorsportterrein Staphorst. Op het huidige crossterrein is sprake van geluidsoverlast, parkeerproblemen en ook de veiligheid is in het geding. Omdat de AMBC aangeeft het terrein absoluut niet op zondag te gaan gebruiken, wil de SGP meewerken aan het vinden van een nieuwe locatie. Planologische medewerking zegt wat ons betreft nog niets over het beschikbaar stellen van geldmiddelen.
Namens de SGP-fractie heeft ons nieuwe fractielid, Hendrik Troost, hierover het volgende gezegd.


Voor ons ligt een voorstel van B&W inzake de motorsport. Naar ons idee een duidelijke weergave van de problemen en de te volgen stappen in het traject.
Na een gesprek met het bestuur van de AMBC was ons duidelijk dat ook zij zich er wel in vinden kunnen, met als kanttekening dat ze wel een Staphorster club willen blijven.
Samenwerking met Ommen prima, maar geen fusie. Ook hebben ze benadrukt dat activiteiten op zondag absoluut niet aan de orde zijn. We zijn daar heel content mee. Ook wat dat betreft komt dat overeen met het B&W-voorstel.

Wij als SGP hebben er dan ook geen moeite mee om in te stemmen met het voorstel. Wanneer er een nieuwe locatie in beeld komt die de bestaande overlast en problemen oplost en de veiligheid ten goede komt, is dat voor alle betrokkenen winst. Wel willen we benadrukken dat planologisch meewerken niet automatisch betekent in een vervolgtraject ook altijd instemmend te reageren.

10-09-07
Kaderstelling begroting 2008

Tijdens de raadsvergadering van 4 september jl. is gesproken over de concept begroting voor het jaar 2008. Er is enkele jaren in het voorjaar gediscussieerd over de kaderstelling voor de begrtong voor het daaropvolgende jaar. Dit keer is dat niet gedaan. Nu is de begroting echter al voor een groot deel klaar. Daarom is het toch noodzakelijk weer terug te gaan naar behandeling van de kaderstelling in het voorjaar. Uiteraard heeft de SGP-fractie ook nu nog wel een aantal punten naar voren gebracht over de concept begroting. U kunt onze inbreng hierna lezen.

In het voorjaar hebben we besloten om bij wijze van proef, in afwijking van de financiële verordening, de kaderstelling voor de begroting niet in de maand mei maar begin september te laten plaatsvinden.

Vanavond mogen wij een kaderstellende reactie op hoofdlijnen geven. We kunnen nog enkele richtingen aangeven. Het college is toehoorder en informant. Gezien het laatste gaan we er dan ook vanuit dat het college op verschillende vragen vanavond een antwoord probeert te geven.

We willen enkele punten uit de voorliggende concept programmabegroting onder de aandacht brengen.

In de Inleiding staat dat we als gemeente hebben aangehaakt bij het landelijk bestuursakkoord waarbij gemeenten zich gezamenlijk hebben gecommitteerd aan de aanpak van verschillende maatschappelijke problemen. Problemen die ook onze zorg hebben. Het gevoel dat ons echter bekruipt, is dat er financieel niets tegenover dit commitment staat. Kan het college dit bevestigen?

Door het college worden in het concept dekkingsplan enkele maatregelen genoemd die een structurele verlaging van het huidige voorzieningenniveau betekenen. In de meeste maatregelen die daarin genoemd worden, kunnen wij ons wel vinden. Enkele maatregelen hebben echter nog wel een grondige onderbouwing nodig.

· Wat betreft het afschaffen van het schoolzwemmen lijkt het ons noodzakelijk dat we daarin een complete onderbouwing moeten hebben. Stel dat het schoolzwemmen afgeschaft wordt, komt er dan ook een grotere behoefte aan gymzalen? De hoeveelheid beweging die schoolkinderen krijgen, zal toch wel gelijk blijven.

Stel dat er daarvoor een gymzaal bijgebouwd moet worden. Zijn we dan geen dief van eigen portemonnee?

Daarnaast hebben we wel eens begrepen dat met name kinderen van de OBS en de CNS hun zwemdiploma A tijdens schoolzwemmen behalen. Nogmaals, we zien graag een goede onderbouwing van het college tegemoet. Ook dringen we erop aan dat dit als agendapunt in het schooldirecteurenoverleg opgevoerd wordt.

· Een ander punt is het afschaffen van de kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing. We zouden graag van het college willen horen hoe we dan omgaan met die gezinnen of alleenstaanden die het financieel niet trekken. Komt daar een compensatie in een andere vorm voor terug? Of wordt er door degenen waarvoor de regeling ten diepste bedoeld is, niet of nauwelijks gebruik van gemaakt? Ook dit punt verdient een goede onderbouwing.

· Een punt dat we eigenlijk niet goed begrijpen is het "minder onderhoud groenvoorziening langs wegen in verband met later onderhoud singels". Wat wordt hier mee bedoeld? Andere voorstellen die we langs krijgen, laten juist zien dat we meer doen met groen.

· In de stukken staat dat het vastrechtgedeelte van de afvalstoffenheffing gelijk blijft. Wij verwachten dat een ieder de afgelopen tijd vele stukken heeft gelezen over het akkoord dat gesloten is over de inzameling en recycling van verpakkingen. De consument moet daarvoor volgend jaar een heffing betalen. Tot nu toe is dat in het variabel deel begrepen en mogelijk ook een deel in het vastrecht.
Wanneer het opleggen van voorlopige aanslagen afvalstoffenheffing inderdaad wordt stopgezet, blijft nog over de vraag of in het vastrecht ook een component begrepen is voor de inzameling/verwerking van de verpakkingen waarvoor het convenant is afgesloten.
Wij vragen het college nog eens kritisch te kijken naar het vaste deel van de afvalstoffenheffing voor 2008.

Vanuit het programma Algemeen Bestuur en Organisatie leek het ons goed dat college nog komt met een uitgebreidere onderbouwing met betrekking tot de bezoldiging van de wethouders. We moeten het nu doen met de woorden: "aansluiting bij de landelijke ontwikkeling en decentralisatie taken". Dit kan nader gespecificeerd worden.

Uit het programma Openbare Orde en Veiligheid willen we met name de aandacht vestigen op de brandweerkazerne. De huisvesting van de brandweer voldoet niet aan de normen. Ter voorbereiding op ver- of nieuwbouw moet een onderzoek uitgevoerd worden naar de mogelijkheden. De SGP-fractie vindt dit een erg belangrijk punt. De voorzieningen voor de brandweer moeten op een hoog niveau staan. Het is duidelijk dat er meer ruimte moet komen, een ruimere kantine etcetera. Een kader dat we mee geven is dat dit onderzoek zich dient te beperken tot de huidige locatie. Een uitkomst van het onderzoek kan zijn dat het huidige gebouw anders gebruikt en/of ingevuld wordt en/of dat er ter plaatse nieuwbouw plaatsvindt. Graag zouden we hier de instemming van de andere fracties op willen horen. We zijn er allen immers voor om niet ins blaue hinein te gaan onderzoeken.

In het programma Economische Zaken en Landbouw wordt genoemd dat er in 2008 een leefbaarheidsmakelaar wordt ingevoerd. We hebben de afgelopen jaren al wat mensen gehad die bij de agrariër op de keukenstoel over allerlei soorten dingen komt praten. Zoiets hoeft van ons niet direct, tenzij we natuurlijk vanuit het college of de raad nog een goede onderbouwing horen.

In het programma Verkeer Openbare Ruimte en Water staan veel zaken die we in de afgelopen tijd in verschillende plannen bedacht hebben. We willen wat betreft de wegen nog wel oproepen om de Industrieweg vlot aan te gaan pakken. Deze weg staat vaak op het prioriteitenlijstje, maar zal toch eigenlijk wel in 2008 aangepakt moeten worden. De weg is op dit moment zo slecht dat de keuze voor de Staphorster Kerkweg eerder gemaakt wordt dan voor de Industrieweg. Graag zouden we wat de opgevoerde wegen betreft even duidelijk willen hebben in welke volgorde we ze aanpakken. En van welke andere factoren de eventuele start van een aanpak afhankelijk is.

Een ander punt uit dit programma is het Dorpsbos Rouveen. Is daar eigenlijk nog wel draagvlak voor in de Raad? We zijn niet verplicht om daar geld aan uit te geven. Als de raad vindt dat het niet noodzakelijk is om het dorpspark in te richten, gebeurt het niet. Graag zouden we van de andere partijen willen horen wat zij vinden van de noodzaak van het Dorpsbos.

Vanuit IJhorst kun je bij de "stenen duiker" oversteken naar het Staatsbos. Het fietspad waar je dan gebruik van kunt maken, is echter veel te smal en onverhard. Wij dringen er op aan dat vrij korte stuk in 2008 te verharden om een goede doorgaande fietsroute te creëren.

In het programma Onderwijs en Welzijn wordt aandacht besteed aan de bibliotheek. Het gebouw wordt aangepast en een budgetfinanciering wordt ingevoerd. We vinden dit op zich een goede zaak. Wel lijkt het ons op z´n plaats dat we als raad nog eens goed aangeven wat wij van onze bibliotheek verwachten. En daarbij willen we zowel Rouveen, IJhorst als Staphorst betrekken.

Uit het programma Sociale Zaken, Zorg en Burgerzaken willen we de werkloosheidsbestrijding en de sociale werkvoorziening uitlichten.
Eén van de activiteiten is het inkopen van trajecten en subsidiëren van arbeid. Er blijkt in deze wereld de laatste tijd veel gerommel plaats te vinden. Gemeenten kopen deze trajecten in bij erkende instanties en komen er dan later achter dat een instantie failliet gaat en meer van dat soort zaken. Dit heeft een enorme impact op het leven en werken van de personen die het aangaat. We willen bijzondere aandacht van het college voor dit punt.
Wat de Sociale Werkvoorzieningen betreft, wordt gesteld dat Arbeidsgehandicapten maximaal 12 maanden op de wachtlijst staan. Hoe kunnen we dit realiseren als de Sociale Werkvoorzieningen waar we mee samenwerken veel langere wachtlijsten hebben. Het invoeren van een wachtlijstbeheer lijkt ons niet een oplossing. Toch willen we hier wel graag een oplossing voor zien. Moet je immers nagaan, ben je lichamelijk arbeidsgehandicapt en moet je 12 maanden thuis zitten wachten. We denken toch niet dat de mensen van die 12 maanden gezonder worden? Het gaat alleen maar malen in hun hoofd. Graag zouden we hier een oplossing voor willen vinden waar we eventueel ons eigen creatieve bedrijfsleven in betrekken!!!

In het programma Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme wordt de monumentensubsidie genoemd. Wij kunnen ons voorstellen dat het hele monumentensubsidiebeleid de komende tijd door ons als raad onder de loep genomen wordt. Met name door de terugloop van de ISV subsidies is er een grondige bezinning nodig. Gaan we het subsidiebeleid handhaven zonder de ISV subsidies maar dan vooral uit de gemeentelijke geldpot? Daar dienen we een besluit over te nemen en niet zomaar door te hobbelen.

Vanuit het programma Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu willen we benadrukken dat de Meerjaren Ontwikkelings Visie hoog op ons prioriteitenlijstje staat. Er is begrip voor het feit waarom het er nog niet is, maar het is voor de goede kadervorming een must.

In het kader van het programma Financiën willen we nog even benadrukken hoeveel extra fte´s in het voorliggende plan genoemd zijn. Het betreft tenminste 6.2 fte. Samen komt dit neer op een extra loonsom in 2008 van € 266.000.
Bij een goede onderbouwing van noodzakelijkheid vallen wij niet over een fte meer of minder. Toch willen we enkele denkrichtingen aan het college meegeven.
1. Van de 6 fte zijn er 5 voor de afdeling Welzijn en één voor Ruimtelijke Ordening. Is dat wel in overeenstemming met het feit dat we eigenlijk wel in Ruimtelijke Ordening willen investeren, gezien de problematiek van tijdsbeslag bouwaanvragen etcetera?
2. De 5 voor Welzijn zullen voornamelijk uit WMO gelden bekostigt worden, deze zullen echter na enkele jaren afgebouwd worden, is er dan voldoende structurele dekking.
3. Wat betreft de jongerenwerker, die in de begroting van 2008 ingevuld is, is de toezegging gedaan dat de raad tijdig een gedegen evaluatie voorgeschoteld krijgt, zodat tijdig ("tijdig") beslist kan worden of deze in 2008 ook ingevuld wordt. We spreken dus nu niet over de inhoud van haar werk, maar over het proces wat is afgesproken.
4. Daarnaast dient natuurlijk ook gedegen gekeken te worden naar de extra fte voor het ketenbeleid in samenhang met de inzet van de jongerenwerker. Er hoeven immers geen meerdere stuurmannen aan één roer gezet worden.

Wat betreft het totale financiële dekkingsplan willen we opmerken dat er hier en daar wel wat lucht geconstateerd wordt, maar dat van enkele verhogingen de noodzaak ons dwingt, met name omdat we de komende tijd ook veel gaan doen. De laatste puntjes op de i zullen de komende tijd nog gezet moeten worden. Het kan immers ook nog zo zijn dat de septembercirculaire nog invloed heeft op de voorliggende begroting?

Voorzitter, tot zover onze bijdrage in eerste termijn.

30-05-07
Hendrik Troost nieuw raadslid SGP Staphorst

De heer Wicher Hoeve treedt terug als raadslid van de gemeenteraad van Staphorst. Hij is momenteel één van de volksvertegenwoordigers, die voor de SGP in de gemeenteraad zitting hebben. Hij heeft één jaar dienst gedaan als raadslid. In de raadsvergadering voor de zomervakantie hoopt hij afscheid te nemen; zijn beslissing is gebaseerd op persoonlijke afwegingen. Het bestuur respecteert zijn beslissing en is de heer Hoeve erkentelijk voor zijn werkzaamheden gedurende zijn raadslidmaatschap. Zijn plaats zal ingenomen worden door de heer Hendrik Troost. De heer Troost is sinds 2002 lid van de steunfractie van de SGP. Troost is directeur-eigenaar van een meubelfabriek. Het bestuur en de fractie zijn dankbaar, dat hij bereid is de opengevallen plaats in te nemen. Hij zal D.V. de volgende raadsvergadering geïnstalleerd worden.

12-05-07
Financiële bijdrage Stichting evenemententerrein "de Tippe"

In de vergadering van de commissie Inwonerszaken van 8 mei j.l. is onder andere gesproken over een financiële bijdrage aan Stichting "Evenemententerrein de Tippe". Het college had deze aanvraag afgewezen. Op verzoek van de CDA-fractie is er nu in de commissie over gesproken. De SGP-fractie staat wel achter het college om géén bijdrage te verstrekken voor uitbreiding van de verharding. De gemeente heeft de afgelopen jaren al fors geïnvesteerd in het evenemententerrein. Vanuit de bevolking komen er ook klachten binnen over verschillende vormen van overlast. Als fractie hebben wij ook moeite met verschillende activiteiten die er plaatsvinden.
Hieronder kunt u kennis nemen van de bijdrage van de SGP-fractie bij monde van Jan Visscher.

Wij hebben begrepen dat het college de aanvraag om een financiële bijdrage heeft afgewezen. Hoewel het niet gaat om een fors bedrag, zijn ook wij van mening dat wij daar niet toe over moeten gaan.
Gevolg van de verharding zal hoogstwaarschijnlijk een nog grotere aantrekkingskracht uitoefenen op instanties en verenigingen om hier activiteiten te ontplooien. (Dat argument noemt de stichting zelf namelijk ook al in haar brief binnengekomen bij de gemeente op 24 oktober 2006). Wij weten allemaal dat er nu al vele inwoners zijn die verschillende vormen van overlast ondervinden van het evenemententerrein. De SGP-fractie is van mening dat dit niet verder opgevoerd moet worden.
Ook kan nog genoemd worden dat de Stichting Evenemententerrein De Tippe commercieel bezig is. Dat is hun recht. Maar dan moet men niet aankloppen bij de gemeente voor een bijdrage in de kosten van verharding van een deel van hun terrein.
Wel vragen wij ons af of in het verstrekte overzicht van ontvangsten en uitgaven 2006 wel alle instanties zijn genoemd die activiteiten ontplooien op het evenemententerrein. Wij missen bijvoorbeeld de Stichting Oud en Nieuw, (geen feest gehad 1-1-2006, maar de meeste jaren is dat -helaas- wel aan de orde), Trekker Trek en volgens ons ook de Rotary Club.
Wanneer het verder zo is dat de verenigingen of stichtingen die tenten plaatsen daarvoor per evenement € 600 tot € 1.000 huur voor een harde ondervloer moeten betalen, kan De Tippe al snel de gehele investering doen. Dan is het nog niet eens nodig om genoemd bedrag per keer aan huur extra in rekening te brengen, waardoor ook de organiserende partij er nog beter mee uit zou kunnen zijn.

In de beantwoording heeft wethouder Brand nog benadrukt dat de gemeente in de afgelopen jaren al bijna € 384.000 heeft geïnvesteerd in het terrein. Voor dat bedrag is het terrein aangekocht, nutsvoorzieningen en drainage aangelegd en het terrein al voor een belangrijk deel verhard.
In de 2e termijn hebben wij nog opgemerkt dat de gemeente het terrein voor € 25 per jaar verhuurd aan de stichting. Dit is een symbolisch bedrag en op die wijze wordt dan jaarlijks ook nog een "verkapte" subsidie verstrekt.

12-05-07
Bestuursopdracht samenwerking DOORSZ

In de vergadering van de commissie Inwonerszaken van 8 mei j.l. is onder andere gesproken over de bestuursopdracht samenwerking DOORSZ*(voor betekenis, zie onderaan dit artikel). Op verschillende terreinen wordt al samengewerkt. De bedoeling van dit stuk is een stuk uitleg en creëren van draagvlak bij de gemeenteraad. Ook werd aan de raad een krediet gevraagd om € 10.000 als werkbudget beschikbaar te stellen.
Hieronder kunt u kennis nemen van de bijdrage van de SGP-fractie bij monde van Jan Visscher.

Wij hebben ontvangen de nota 'Samenwerken loont!' en ook de visie: DOORSZ, meer mogelijk door samenwerken.

Het stuk is, zo wij begrepen hebben, vooral bedoeld om ons als raad te informeren over zaken die in gang gezet zijn. Uiteraard is het ook de bedoeling om bij de raad draagvlak te krijgen om op de ingeslagen weg voort te gaan en een krediet te verkrijgen als werkbudget.
Van de secretaris hebben wij vernomen dat het op dit moment niet zo is dat er allerlei veranderingen in de visie staan. Natuurlijk zou er dat wel van kunnen komen. Wij weten allemaal dat het Rijk steeds meer taken op het bordje van de gemeenten neerlegt. In verschillende gemeenten heeft dit tot gevolg dat aan die deeltaken maar 1 persoon werkt. Daardoor wordt je als gemeente wel kwetsbaar. Ook is denkbaar dat dit dan voor gemeenten kan leiden tot relatief hoge(re) uitvoeringskosten. Daarvoor kan in DOORSZ verband bij projecten mogelijk wat gedaan worden door vooral te kijken naar de 3 K's, te weten:

- Het reduceren van Kosten,
- Het verlagen van de Kwetsbaarheid en
- Het verbeteren van de Kwaliteit.

Op meerdere terreinen zijn inmiddels al voordelen behaald.
De SGP-fractie kan instemmen met de visie op de dienstverlening, met name verwoord in paragraaf 3.2. Wel willen wij hierbij in het bijzonder onderstrepen dat elke gemeente zelf het beleid blijft bepalen. De zelfstandigheid van onze gemeente staat voor ons niet ter discussie.
Verdere uitwerking van de bestuursopdracht is ook akkoord, wij zien de resultaten daarvan met belangstelling tegemoet.
Het zal dan ook duidelijk zijn dat wij ook instemmen met de beschikbaarstelling van een krediet van € 10.000 als werkbudget.

In de visie hebben wij verschillende keren kunnen lezen dat het streefbeeld is te digitaliseren om de 7x24 uurs beschikbaarheid, zelfbediening en efficiency van dienstverlening te realiseren en te borgen. Het is inmiddels al weer een aantal jaren geleden, maar ook toen hebben wij erop gewezen dat wat ons betreft 6x24 uur meer dan voldoende is. Wij beseffen terdege dat velen daar helaas anders over denken. Toch blijven wij van mening dat het een goede zaak zou zijn als onze gemeente de zondag als rustdag ook zo hoog in het vaandel zou hebben staan dat wij onze inwoners die dag ook echt rust gunden en ook geen gelegenheid boden om allerlei zaken met de gemeente te regelen op zondag.

* De afkorting DOORSZ staat voor de gemeenten Dalfsen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst en Zwartewaterland

09-05-07
Sociale weerbaarheidstrainingen

In de vergadering van de commissie Inwonerszaken van 8 mei j.l. is onder andere gesproken over het geven van de sociale weerbaarheidstraining "Schatjes, Katjes, Watjes" aan leerlingen op scholen in onze gemeente. Eind vorig jaar leek het erop dat deze cursussen alleen vergoed zouden worden als deze gezamenlijk door de GGD en Carinova verzorgd werden. Daar had onze fractie moeite mee, omdat een aantal scholen om inhoudelijke redenen aan de cursus een eigen invulling wilden geven.
Hieronder kunt u kennis nemen van de bijdrage van de SGP-fractie bij monde van Klaas Slager.

De sociale weerbaarheid/vaardigheid is al eerder in deze commissie aan de orde geweest.
Het voorstel zoals dat hier nu voor ons ligt, geeft enige financiële ruimte voor die zes basisscholen die via een eigen kanaal de soiale weerbaarheidstraining geven. Wij zijn dan in ieder geval blij met deze tegemoetkoming van de gelden voor deze scholen. Wij hebben zo nog wel enige vragen over de verdeling van deze gelden over de 6 en de 4 basisscholen. Wat onze fractie betreft lijkt het ons goed om deze zaak na een jaar te evalueren en dan ook de verdeling van de gelden opnieuw te bezien.
Bij de begrote kosten is denk ik een fout gemaakt bij de tegemoetkoming aan de Pieter Zandt scholengemeenschap. In het stuk wordt gesproken over € 600 per cursus en in de begroting van € 500 per cursus. Ik wacht de reactie van de wethouder af.
Van dit laatste heeft de wethouder gezegd dat dit gelijkgetrokken wordt met de basisscholen en op € 500 per cursus wordt vastgesteld.

09-05-07
Brief schooldirecteuren over feesttent op marktterrein

In de vergadering van de commissie Inwonerszaken van 8 mei j.l. is onder andere besproken de brief die door 9 van de 10 schooldirecteuren is verstuurd aan de leden van deze commissie. Dit naar aanleiding van de in de vorige vergadering door vier van de vijf fracties gegeven toestemming voor verruiming van de openingstijden van de feesttent op het marktterrein tijdens de Staphorstdagen.
Hieronder kunt u kennis nemen van de bijdrage van de SGP-fractie bij monde van Klaas Slager.

Het zal duidelijk zijn dat wij ons geruggensteund voelen aangaande het alcoholmatigingsbeleid door deze brief van de 9 van de 10 directeuren van onze basisscholen en wij onderschrijven deze brief van harte.
Als er dan in een vorige commissievergadering een opmerking wordt gemaakt: "is de SGP nog wel van deze tijd", dan vraag ik mij af: misschien zijn wij net iets voor jullie uit met onze zienswijze.
Verder wil ik er nog dit van zeggen dat het ons echt gaat om de alcoholmatiging en ik wil dan ook graag de andere partijen oproepen om hier mee verder te gaan en ook op bepaalde momenten te tonen dat wij er voor gaan en ook een voorbeeldfunctie daarin geven.
Dweilen met de kraan open heeft geen enkele zin. Ik wil de directeuren oproepen om hun inbreng aan het realiseren van een alcoholmatigingsbeleid voort te zetten. Zo kunnen de scholen proberen ook hieraan een steentje bij te dragen. Ook hierin mag gelden: Jong geleerd, oud gedaan.

05-04-07
Brief van de Verenigde Horeca Staphorst (VHS)

In de vergadering van de commissie Inwonerszaken van 3 april j.l. is onder andere de brief van de VHS aan de orde gekomen. Zij verzocht om verruiming van de openingstijden van de feesttent op het marktterrein tijdens de Staphorstdagen. Als enige fractie heeft de SGP aangegeven hier niet mee in te stemmen.
Hieronder kunt u kennis nemen van de bijdrage van de SGP-fractie bij monde van Klaas Slager.

Duidelijk willen wij als SGP-fractie stellen dat wij op voorhand niet voor allerlei tentfeesten zijn waar heel vaak luidruchtige muziek wordt geproduceerd en overmatig alcohol wordt gedronken.
Maar nu ter zake: de aanvraag van de gezamenlijke horeca voor het verruimen en verlengen van de tijd voor het produceren van muziek en het nuttigen van alcohol.
Het overdadige alcoholgebruik is een probleem wat landelijk wordt onderkend. Er wordt gezocht naar een oplossing en zo wordt er een actie gehouden met als thema 'vroeg op stap' om de sluitingstijden weer wat naar voren te halen. Ook in onze gemeente is dit onderkend en is er een platform voor normen en waarden opgericht met als uitgangspunt 19 leefregels waaraan wij ons behoren te houden.
In regel 15 lees ik: "Wij leven met elkaar in de mooie gemeente Staphorst en daarom verstoren we elkaars nachtrust niet" en in regel 16: "weten wij maat te houden bij het gebruik van alcohol."
Ook zijn wij dit jaar als gemeente goed begonnen met een nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester met zijn inzet voor alcoholmatiging en ik citeer: "We worden gewezen op onze verantwoordelijkheid." Een goed begin, waar wij voor behoren te gaan, Daarom past het beleid wat de horeca hier in deze brief voor staat niet in het beleid van de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij vinden het dan ook absoluut niet kunnen dat de nachtrust van veel omwonenden wordt verstoord. Ook vinden wij het van de zotte dat onze jeugd op een doordeweekse avond zich moet volzuipen om een festijn financieel haalbaar te maken.
Hoeveel van de bezoekers moeten toch, al is het vakantietijd de volgende dag weer werken. Zijn ze daar dan toe in staat? Het is een feit dat ook in onze provincie een ongeluk met dodelijke afloop is veroorzaakt door een jongeman die tijdens het stappen te veel had gedronken en, nadat hij geslapen had, alsnog een ongeluk veroorzaakte. Onze vraag is, zijn we zo met onze doelstellingen bezig? Nee toch. Laten we staan waar we voor gaan en als overheid het goede voorbeeld geven. Ik heb nog een enkele vraag: wordt de geluidsbelasting gecontroleerd? Zo ja, is er een overschrijding, wie kan men dan bellen dat de geluidsknop wordt gehanteerd voor minder geluidsvolume? Als de geluidsnorm wordt overtreden, wordt er dan handhavend op getreden en beboet?

05-04-07
Kadernota Integrale Veiligheid

In de vergadering van de commissie Inwonerszaken van 3 april j.l. is onder andere de Kadernota Integrale Veiligheid besproken. Veiligheid in en om huis, openbare ruimte, uitgaan, alcohol en verkeer zijn de speerpunten voor de komende vier jaar.
Hieronder kunt u kennis nemen van de bijdrage van de SGP-fractie bij monde van Jan Visscher.

Veiligheid, wie raakt dit niet? Wij hebben er allemaal in meerdere of mindere mate mee te maken. Het is dan ook belangrijk dat periodiek wordt gekeken of de aanpak bijstelling behoeft of dat verder gegaan kan worden op de ingeslagen weg.

Er zijn een vijftal speerpunten benoemd waar wij ons in kunnen vinden. Geeft de volgorde zoals deze genoemd is ook aan de mate waarin daar aandacht aan geschonken wordt? Als dat zo is, dan betwijfelen wij toch of veiligheid in en om huis wel bovenaan moet staan. Uiteraard betekent dat niet dat ook wij daar geen problemen zien. Wel denken wij dat onze inwoners aan dat terrein niet de hoogste prioriteit zouden geven.
Volgens ons zou de volgorde moeten zijn:
· Alcohol
· Uitgaan
· Verkeer
· Openbare ruimte
· Veiligheid in en om huis.

Een aantal zaken willen wij de revue laten passeren. Het is goed dat er integraal gewerkt wordt aan het veiligheidsbeleid.
Op pag. 7 van de kadernota lezen wij onder aanleiding echter: "Er bestaat op dit moment nog onvoldoende samenhang tussen beleid op de verschillende beleidsterreinen. Er moet efficiënt gebruik gemaakt worden van elkaars expertise en kennis. Verschillende initiatieven moeten elkaar versterken in plaats van tegenwerken.
Wij vragen ons dan af of dit in onze gemeente gebeurt. Zo ja, dan moet dit zo snel mogelijk verholpen worden.

Op pag. 10 lezen wij onder andere dat ook de ambtenaren zelf integraal besef dienen te ontwikkelen. Dat is een belangrijk punt want datzelfde lezen wij ook in de nota "Samenwerken loont!" Daar staat namelijk o.a. op pagina 16 in tabel 3: "Integraal gebruik van gegevens is geen gemeengoed" en ook: "Afdelingsoverstijgende samenwerking gebeurt maar in beperkte mate."

Voorzitter, dit is dus een punt wat veel breder getrokken moet worden dan de behandeling van de Kadernota Integrale Veiligheid maar wel van uitermate groot belang.

Wij hebben gelezen dat deze nota slechts zijdelings betrekking heeft op bedrijven. Een punt van zorg is voor ons wel dat er zo weinig bedrijven meedoen aan collectieve beveiliging van onze bedrijventerreinen. Wat is daarvan de oorzaak? Het is naar onze mening goed om daar veel aandacht aan te schenken wanneer ook over integrale veiligheid gesproken wordt met het bedrijfsleven.

Het is bij verschillende gelegenheden al genoemd dat de hoeveelheid alcohol die de jongeren gebruiken, sterk toeneemt. Dit is zeer verontrustend en heeft een verwoestende uitwerking op de gezondheidstoestand van de jeugd. Wij vertrouwen erop dat met alle mogelijke middelen geprobeerd wordt dat verbruik/misbruik fors terug te dringen.
Daarvoor is het ook nodig om voorlichting te geven aan de ouders. Ook die hebben er volgens onderzoeken steeds minder problemen mee dat hun kinderen grote hoeveelheden alcohol nuttigen.

Keer op keer komt uit enquêtes verder naar voren dat er veel overlast is van jongeren die racen op brommers en in auto's. Wanneer dit door velen als een probleem ervaren wordt, zal daar wat aan gedaan moeten worden. Wij beseffen terdege dat de politie niet alles tegelijk kan. Toch is dit een punt dat niet altijd kan blijven liggen. Het is een probleem dat volgens ons vooral speelt in de avonden en dan is helaas niet zoveel politie beschikbaar. Toch is het naar onze mening een zaak die extra inzet verdient. Is dat te regelen?

Wat betreft brandveiligheid kunnen wij (op pag. 16 van de nota) lezen dat de brandveiligheid bij horeca en evenementen en in de keten extra aandacht zou kunnen krijgen. Dat staat er behoorlijk vrijblijvend. Is het niet noodzakelijk dat deze gelegenheden extra aandacht krijgen? Er is al vaker de vraag gesteld wie er op aangesproken wordt wanneer daar onverhoopt iets gebeurt. Is de gemeente dan niet aansprakelijk?

Op pag. 17 staat dat de sleutelfiguren hebben aangegeven dat de traditionele gemeenschap van Staphorst niet direct open staat voor mensen 'van buiten'. Daardoor zijn er problemen in de buurt en signalen van discriminatie en conflicten tussen groepen. Nu zal er best eens ergens iets zijn, maar zo algemeen als het hier is opgeschreven, lijkt ons zwaar overtrokken. Daarbij denken wij ook dat het belangrijk is dat die mensen 'van buiten' zich realiseren waar zij in die gevallen gaan wonen. Wij hebben de indruk en dat is ook meerdere keren bevestigd dat men er best tussen kan komen. Het vraagt dan uiteraard ook om een open instelling van de mensen die hier komen wonen. Wanneer er moeilijkheden komen, is dit vaak iets dat van 2 kanten komt. Wij vinden het onjuist dit uitsluitend neer te leggen bij de traditionele Staphorster bevolking.

Tot slot nog enkele opmerkingen over de onder de speerpunten genoemde activiteiten voorzover wij er hiervoor al niet wat van gezegd hebben.

Onder speerpunt 3, alcohol, staat bij b (zie pag. 20): "zorgen voor een beperking van beschikbaarheid van alcohol voor jongeren onder de 16 jaar". Wij vinden het belangrijk om dit punt, samen met winkeliers, horeca én ouders heel goed op te pakken. Uit steeds meer publicaties lezen wij welke grote gevolgen dit voor de jongeren van nu op latere leeftijd kan krijgen.

Onder speerpunt 4, uitgaan, lezen wij over het ontwikkelen van beleid rond uitgaansgebieden. In de veiligheidsanalyse staat daarover (op blz. 23): "Horecaondernemers hebben een verantwoordelijkheid voor het beperken van deze overlast. Hiertoe zijn voorschriften opgenomen in de exploitatievergunning. Er is nog geen beleid voor de handhaving van deze voorschriften. Nu hebben wij enige tijd terug vernomen dat er met die exploitatievergunningen nog niet veel vorderingen zijn gemaakt. Hoe denkt het college dit nu te gaan aanpakken? Dat klemt temeer daar er inmiddels ook twijfels zijn of de exploitatievergunningen wel een begaanbare weg is.

In diezelfde veiligheidsanalyse is over evenementen het volgende te lezen: "De meeste evenementen in Staphorst komen elk jaar terug en verlopen altijd op dezelfde manier. Echter de controle op de voorschriften bij de vergunning verloopt min of meer ad hoc en krijgt bij veel evenementen nauwelijks aandacht en bij anderen wel. De handelwijze van de gemeente is volstrekt onvoorspelbaar. Hierdoor is het voor de organisatie onduidelijk wat van hen verwacht wordt, maar is voor de hulpdiensten (politie en brandweer) ook onduidelijk wat ze kunnen verwachten van het evenement.
Hiermee wordt naar onze mening bevestigd hetgeen wij eigenlijk altijd al vermoedden. De controle op evenementen is volstrekt onvoldoende. Bijzonder kwalijk is het dat er ook onduidelijkheid bij de hulpdiensten bestaat over evenementen. Wij verzoeken het college hier grote aandacht aan te schenken en op een eenduidige wijze de evenementen te controleren.

Voorzitter, veel hebben wij er inmiddels al van gezegd en wij zouden er nog veel meer over kunnen zeggen. Toch willen wij het op dit moment hierbij laten.

05-04-07
Kadernota Sport

In de vergadering van de commissie Inwonerszaken van 3 april j.l. is ook de Kadernota Sport besproken. Er is in deze nota meer aandacht voor niet in verenigingsverband georganiseerde activiteiten gericht op meer beweging. Grote bedragen worden ook nu weer ingevuld voor verschillende wedstrijdsporten.
Hieronder kunt u de realistische bijdrage van de SGP-fractie bij monde van Wicher Hoeve.

Door ongezonde eetgewoonten in combinatie met te weinig beweging doen zich, zowel bij de jeugd als in de andere leeftijdscategorieën, problemen voor met de gezondheid. Hierover worden vanuit medische hoek regelmatig alarmerende berichten geventileerd. De SGP fractie onderkent het belang van gezonde dosis beweging. Wij hebben altijd tegen het beschikbaarstelling van miljoenen voor sport gestemd. De zondagsport zal van onze fractie ook geen enkele steun ontvangen. Aangezien dit de dag van de HEERE is die wij dan mogen gebruiken in Zijn dienst. Een rustdag voor ons lichaam en een dag om op te gaan naar de kerk. Waar Hij ons Zijn Woord laat verkondigen. Daar waar de echte rust kan worden ontvangen.

De SGP fractie is verheugd dat de Kadernota Sport is uitgekomen. Nu wordt inzichtelijker gemaakt wat voor bijdrage per inwoner aan sport uitgegeven wordt. In 2007 is met sport in Staphorst € 1.688.000 gemoeid ofwel € 105,50 per inwoner. De nieuwe accommodatie voor de Voetbalvereniging Rouveen staat alvast voor anderhalf miljoen euro in de boeken voor 2009.

Wij zouden graag in de Kadernota Sport meer waardering zien voor hen die sporten buiten een georganiseerd verband. De SGP fractie is voor voldoende speelruimte voor de kinderen in de kernen van onze gemeente. Trapveldjes en basketbalveldjes voor de oudere jeugd. De gemeente moet hier in hun ruimtelijk ordeningsbeleid veel aandacht aan geven en er middelen voor uittrekken.
De precedentwerking waar wij reeds eerder op attendeerden, blijkt te kloppen gezien de nota. Waarom moet de gemeente de totale voetbalsport financieren? De tarieven voor de sport moeten de komende jaren helderder worden volgens de Kadernota Sport. Wij pleiten voor een tariefstelling in de definitieve nota, dus niet over jaren. Nu de nieuwbouw de Noorderslag zal aanvangen zal er nu duidelijkheid moeten komen over de huur van deze locatie.

Tenslotte, de gemeentelijke taak is voor sport voorwaardenscheppend, zegt men. Het is een gevleugeld woord, ook in de politiek, maar het is nergens wettelijk vastgelegd. In die zin is er dus nog niet zo snel sprake van wanbeleid, als men over sport een andere mening heeft dan de meerderheid. Ons land kent geen sportwet. Ook in de Gemeentewet staat niets over een voorwaardenscheppende taak van de overheid. Alleen artikel 22 van de Grondwet zegt in lid 3: De overheid draagt zorg voor de volksgezondheid (...) en schept voorwaarden voor vrijetijdsbesteding. Daar zal het dan onder moeten vallen. Toch wel erg weinig voor een zo algemeen aanvaard gebeuren.
Van de zijde van de PvdA is voor voorgehouden dat wij ook oog moeten hebben voor hen die wel willen sporten. Ook die groep betaalt gemeentelijke belastingen, aldus hun woordvoerder Van Lambalgen. Wij kunnen daar echter tegen inbrengen, dat er net zo goed grote groepen van de bevolking zijn die op geen enkele wijze gebruik maken van deze voorzieningen. Toch moet ook die er fors voor betalen, zoals hierboven al is opgemerkt (€ 105,50 per inwoner in 2007). Dat vindt de SGP fractie onterecht. Daarom blijven wij aandringen op hogere bijdragen door gebruikers van sportvoorzieningen. Wellicht kunnen wij dan komen tot een wat meer kostendekkende exploitatie van de hiervoor in gebruik zijnde voorzieningen.

06-03-07
Verkiezingsavond Vijverhoeve voor verkiezingen van Provinciale Staten

Maandag 5 maart werd een verkiezingsavond belegd in de Vijverhoeve voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Er was een redelijke opkomst en de sfeer was goed. Diverse onderwerpen passeerde de revue, de A28, de A50-N50, de Deventer aanpak voor alcoholmisbruik door minderjarigen etc. De heren van Dijk, Slagman en Talen kwamen goed beslagen ten ijs.

08-02-07
Vrachtwagens op rijbaan op de Baarge

Tijdens de rondvraag van de commissie Grondgebied van 7 februari jl. heeft de SGP-fractie aandacht gevraagd voor vrachtwagens die op de rijbaan staan op industrieterrein de Baarge. Wanneer deze auto's geladen of gelost worden, ontstaan er nogal eens gevaarlijke situaties. De inrichting van de groenstroken langs de wegen is daar volgens ons vooral de oorzaak van. Toegezegd is dat geprobeerd zal worden het laden en lossen in de toekomst zoveel mogelijk op eigen terrein te laten plaatsvinden.

Op het industrieterrein de Baarge staan vrachtwagens die geladen of gelost worden vaak op de rijbaan. De oorzaak hiervan ligt in de verplichte groenstroken langs de weg. Dit is erg gevaarlijk en heeft er al eens voor gezorgd dat er een auto op een lossende vrachtwagen is gebotst.
Op industrieterreinen moet naar de mening van de SGP-fractie de praktische inrichting veel belangrijker zijn dan het mooie plaatje. Daarom vraagt de SGP of de wethouder met ons van mening is dat de gemeente bedrijven met veel ladend en lossend verkeer vanaf nu zal moeten stimuleren zo'n deel van de bermen te verharden, dat daardoor het laden en lossen zoveel mogelijk buiten de rijbaan gebeurt.
Voor dit punt geldt dat de wethouder aangaf deze problematiek te kennen en dat hij vanaf nu de bedrijven bij het inrichten van het terrein op een zodanige wijze zal adviseren dat het laden en lossen zoveel mogelijk op eigen terrein kan plaatsvinden.

Tegelijk is er een vraag aan gekoppeld over navigatiesystemen. TomTom zou graag van de gemeenten optimale routes aangeleverd willen krijgen. De wethouder geeft hierbij aan dat de gemeente zich gaat verdiepen in de materie. Door de goede routes aan te geven voorkomen we wellicht ook dat vrachtwagens in zandwegen terecht komen. In de toekomst kan de gemeente ook de optimale route van en naar de Baarge aan TomTom doorgeven.

08-02-07
Wandelpad naast groenwal de Slagen

Op de agenda van de commissie Grondgebied van 7 februari jl. stond ter kennisname onder andere een drietal brieven van inwoners nabij het geplande wandelpad naast de groenwal in de nieuwe wij de Slagen. In een eerdere vergadering hierover heeft onze fractie al aangegeven, aanleg van dit wandelpad te willen doorzetten. Wel is het belangrijk dat vanaf nu voor iedereen, die daar een woning koopt, duidelijk moet zijn dat er een wandelpad is gepland.

De SGP-fractie onderschrijft dat de aanleg van een wandelpad op dit moment zuur is voor de aanliggende bewoners. Er is echter ook onlangs opnieuw een woning verkocht die grenst aan de groenwal. Het betrof een woning van MEGA. Een vraag van de fractie was of deze nieuwe eigenaren nu wel voldoende op de hoogte zijn van de plannen betreffende het wandelpad. Hoe wordt geborgd dat vanaf nu bij iedereen bekend is dat er een wandelpad komt?
De wethouder heeft hierop toegezegd dat alle betrokken instanties opnieuw een brief toegestuurd wordt.

08-02-07
Ontwikkeling Medisch Centrum aan de J.C. van Andelweg

Op de agenda van de commissie Grondgebied van 7 februari jl. stond ook de ontwikkeling van een Medisch Centrum (MC) aan de Van Andelweg in Staphorst. In een eerdere commissievergadering, 15 februari 2006, is de principe-uitspraak gedaan om medewerking te verlenen aan de oprichting van een MC. Nu ging het meer over de te hanteren stedenbouwkundige randvoorwaarden.

De inbreng tijdens de commissievergadering was als volgt:
De visie van de SGP was enkele jaren geleden: Eerst een rondweg rond Staphorst-Zuid, dan een kronkel in de Van Andelweg en daarna de instelling van een 30 km/uur zone.
Het lijkt dat het college onze visie volledig van achter naar voren leest. De 30 km zone is immers al ingesteld, nu ligt de kronkel voor ons en de rondweg laat nog even op zich wachten.

Het is eigenlijk ook maar de vraag waarom er nu een kronkel in de Van Andelweg moet komen. Geen kronkel betekent dat de riolering helemaal niet omgelegd hoeft worden, dat er bijna niets voor de buren verandert en dat het stuk grond van MEGA niet nodig is. Wanneer de kronkel vervalt, kan dus direct gestart worden met de bouw.

We zijn er blij mee dat een dergelijk centrum er komt, en dat dit komt in het dorp Staphorst. De zuidkant van de kern van Staphorst is ook wel logisch vanwege de centrale ligging voor al de inwoners van onze gemeente. Alleen het verplaatsen van de apotheek is eigenlijk een beetje een minpunt. Ouderen uit de kern van Staphorst zullen nu vaker zelf hun medicijnen komen ophalen dan in de toekomst.

We hebben enkele vragen.
1. Hoe gaat het met het rioleringsstelsel onder de J.C. van Andelweg? We dachten dat er een vrij belangrijk riool liep. Wordt deze omgelegd, of blijft deze onder de parkeerplaatsen van het MC doorlopen? Zijn daarom bewust de parkeerplaatsen zo gepositioneerd als ze nu zijn?
2. Er lijkt een voetpad aan de zuidkant van de J.C. van Andelweg zomaar op een willekeurige plek uit te komen. Wat is hiervan de bedoeling? Is het niet logischer om nabij de T-splitsing een voetgangersoversteek naar het MC te creëren?
3. We weten niet in hoeverre de tekeningen, die nu bij de stukken liggen, definitief zijn. Toch willen wij wijzen op de enorme letters "Medisch Centrum" op de tekening. Misschien per letter wel 2 meter breed en 2 meter hoog. Dat vinden wij wel erg overdone. Als ze verlicht worden, kan ik me voorstellen dat een helikopter, die bij het ziekenhuis in Zwolle moet zijn, volledig de kluts kwijt raakt en bij ons aan de Van Andelweg landt. Dus onze vraag aan het college is, of dit bewust zo getekend is?
4. Wat we echt ontzettend belangrijk vinden, is dat tijdens de ombouw van de Van Andelweg het verkeer maximaal slechts enkele dagen geen gebruik kan maken van de Van Andelweg. Het is namelijk zo dat, wanneer het vrachtverkeer enkele weken omgeleid wordt, het verkeer daarna automatisch ook de nieuw ontdekte routes blijft kiezen. Dit wordt dan een ramp voor de verkeersveiligheid van zowel de Gemeenteweg als ook de Hoogeweg. Kan de wethouder hier een toezegging over doen?

De wethouder gaf aan dat de kronkel in de Van Andelweg moet komen om tot een duidelijker 30 km/uur zone te komen en dat deze kronkel eigenlijk al vast ligt. Het gehele plan, de vorm van de gebouwen e.d., is gebaseerd op de aanwezigheid van de kronkel. De wethouder zei ook dat de noodzaak tot het omleggen van de riolering nog onderzocht moest worden. Daarop is namens de SGP-fractie geantwoord dat dit toch wel essentieel is voor een goede besluitvorming waarbij we de kosten vooraf in beeld hebben. Het betreft waarschijnlijk wel een operatie die de gemeente enkele eurotonnen kost. Wethouder De Jong gaf aan dat de belettering van het pand meer bescheiden zal worden. Ook deed hij de toezegging dat bij een eventuele omlegging van de Van Andelweg het bestek op een dusdanige wijze beschreven wordt, dat omleiding van het vrachtverkeer maximaal enkele dagen nodig zal zijn.

08-02-07
Concept voorontwerpbestemmingsplan "De Esch III"

Tijdens de vergadering van de commissie Grondgebied van 7 februari jl. is het concept voorontwerpbestemmingsplan "De Esch III" besproken. Hieronder leest u de aandachtspunten die daarbij door ons naar voren gebracht zijn.

De SGP-fractie had voor dit punt de volgende inbreng:
De aansluiting met de A28 wordt buiten beschouwing gelaten, omdat daar nog geen besluit over gevallen is. Toch moet het ons inziens mogelijk zijn, de wegen anders te laten lopen dan nu voorgesteld is. Blijft dit nog mogelijk na het vaststellen van dit voorontwerpbestemmingsplan?

Ook voor dit plan geldt, dat de praktische inrichting belangrijker is dan het mooie beeld. Langs de A28 willen we wel wat uitstraling hebben, maar ik geloof niet dat dat er komt door de eisen die gesteld zijn, zoals:
1. Het toepassen van Staphorst-groen en Staphorst-blauw. De hier genoemde kleuren zijn alleen maar op zijn plaats op karakteristieke boerderijen. Om dit hier als eis op te voeren gaat ons te ver en we willen deze eis graag laten vervallen.
2. Er moeten minstens 3 bouwlagen gebouwd worden. Jawel, minstens, 4 of 5 mag dus ook. We vinden ook deze eis te ver gaan. Bedrijven als Bebe Jou ogen vanaf de snelweg mooi en het zijn typische bedrijven waar we als Staphorst trots op willen zijn. Laat de ABN AMRO Bank maar in Zwolle blijven. Ook deze eis zien wij graag vervallen.

Dan wordt er voor de gehele beeldkwaliteitszone gesteld dat er geen buitenopslag mag zijn. Ook geen terreinafscheidingen op de grens met openbare terreinen worden niet toegestaan. Ook dit gaat ons te ver. Er zijn voldoende bedrijven die net als OPG, transportbedrijven, aannemersbedrijven bijvoorbeeld een afscheiding nodig hebben tussen hun eigen terrein en de openbare weg. Dit moet toch mogelijk zijn? Of wordt hier iets anders bedoeld?

De Esch III wordt een bedrijventerrein zonder bedrijfswoningen. Dat is ook wel logisch vanwege de nabije A28, maar het heeft wel een negatief gevolg. De gevallen van inbraak en roof komen op dit soort terreinen vaker voor dan op bedrijfsterreinen waar wel bedrijfswoningen zijn.
Dit moeten we volgens mij oplossen door het bedrijfsterrein een minimale hoeveelheid uitgangswegen te geven. Dit zie je ook in andere plaatsen wel meer. Soms is een enorme industriële zone slechts voorzien van één toegangsweg. (Vaak nog een achteringang voor de brandweer). Mocht er dan een inbraakalarm afgaan, dan kan de hoofdingang in de gaten gehouden worden. Een snelle vlucht van de inbrekers, alle kanten uit, wordt daarmee voorkomen. Zou de portefeuillehouder in dit licht het gehele Esch-bedrijfsterrein nog eens onder de loep willen nemen. Het is volgens mij een heel essentieel punt. We moeten dat nu oppakken. Wanneer toegangswegen eenmaal gerealiseerd zijn, kun je ze niet zomaar meer dichtstoppen.

De intentie van de bijdrage van de SGP nam het college over. In het voorontwerpbestemmingsplan worden echter nu nog geen wijzigingen aangebracht. De wijzigingen worden pas doorgevoerd na de periode van inspraak.

07-02-07
Jaarplan 2007 en jaarcijfers 2006 van de politie

Op de agenda van de vergadering van de commissie Inwonerszaken van 6 februari j.l. stond onder andere de bespreking van het jaarplan van de politie in het team Horst en Waterland. Daarvoor was bij deze bespreking ook aanwezig, de heer H. Deiman, teamchef van het hiervoor genoemde team. Op een gedegen en enthousiaste wijze heeft hij de vragen en opmerkingen van de commissieleden uitvoerig beantwoord.
Hieronder kunt u kennis nemen van de bijdrage van de SGP-fractie bij monde van Jan Visscher.

Allereerst hebben wij de complimenten overgebracht voor het duidelijke en beknopte jaarplan 2007. Geen lijvig boekwerk wat bij de politiestukken die wij als commissieleden onder ogen krijgen, helaas vaak wel het geval is. Dergelijke stukken nodigen niet uit om te lezen. Dat geldt gelukkig niet voor het jaarplan.

Wijkzorg
Wij hebben vernomen dat Jan Bos met de VUT gaat. Dat is in onze gemeente de wijk- of dorpsagent. Wij zijn van mening dat hij een heel nuttige functie vervult, temeer omdat hij heel veel mensen kent.
De SGP-fractie stelt het daarom zeer op prijs dat die functie op vergelijkbare wijze weer ingevuld wordt als door Bos gedaan wordt. Daarbij geven wij er een sterke voorkeur aan dat zijn opvolger ook in Staphorst of Rouveen woonachtig is.

Staandehoudingen
Wij lezen dat er bij staandehoudingen extra aandacht zal uitgaan jeugd in het verkeer (verlichting van fietsen). Dat is een goede zaak, maar dan moet men niet alleen het individu aanhouden maar ook de groepen waarvan er vaak slechts enkelen of zelfs niemand het licht aan heeft. Dit geldt zeer zeker voor de zaterdagavonden, hoewel wij ook willen opmerken dat de laatste weken op die avond toch een verbetering is waar te nemen.

Ziekteverzuim
Van het ziekteverzuim wordt geschreven dat dit redelijk hoog was in 2006 (9%). Wij vinden dat een eufemisme. Zo'n percentage vinden wij schrikbarend hoog. Wat is een redelijk percentage ziekteverzuim bij de politie? Wat zijn daarvan de oorzaken? Wij lezen dat het doel is om beneden de 6,95% te blijven. Als dat lukt, is dat wel een mooie verbetering, maar wij zijn van mening dat het streven gericht moet zijn op een nog veel lager percentage. Dat scheelt direct fors in meer beschikbare uren.

Geluidsoverlast
Wij lezen onder verbetering leefbaarheid wel het woord "geluidsoverlast". Echter onder de activiteiten komen wij er weinig meer over tegen.
Wat wil de politie doen aan terugdringing van geluidsoverlast?

Ontwikkeltraject jeudzorg
Daar lezen wij onder doelstelling: Afname meldingen van overlast, vernielingen en vandalisme door jongeren met 5% t.o.v. 2006.
Wij vinden dat een weinig ambitieuze doelstelling en zouden graag zien dat de lat wat hoger gelegd zou worden. Er is heel veel overlast, vooral op de zaterdagavonden en daarvan ondervinden vele inwoners de gevolgen.

Verkeer (en verkeersveiligheid)
Verkeersveiligheid moet ons aller aandacht hebben. Daarom staan er onder dat punt ook diverse activiteiten. Wij lezen dat bijvoorbeeld 1 medewerker voor 50% ingezet wordt op de videoauto. Wij denken dat het minstens zo zinvol is om meer te surveilleren, zichtbaar aanwezig zijn op de weg. Dan houden alle weggebruikers zich beter aan de regels en zijn voorzichtiger. Dat betekent niet dat een videoauto geen nuttige functie vervult voor het opsporen van mensen die allerlei regels aan de laars lappen, maar toch, daarmee spoor je er maar enkelen op. Surveilleren is, uit preventief oogpunt, veel beter.

Milieu grijs
Onder de activiteiten lezen wij dat de MCA 4 keer per jaar samen met de AID een dagdeel wil controleren op illegaal mestuitrijden.
Vervolgens dat de MCA in 2007 2 keer zal deelnemen aan controle vrachtvervoer op naleving van afvalregelingen.
Vooropgesteld dat ook wij van mening zijn dat illegaal mestuitrijden niet mag, willen wij toch opmerken dat wij de indruk hebben dat de verhoudingen in de zojuist genoemde controles wel behoorlijk scheef liggen. Gezien het helaas geringe aantal boeren dat wij hebben, en het gelukkig toch maar kleine aantal boeren dat zich wat dit betreft niet aan de regels houdt, zijn wij van mening dat òf wel minder tijd besteed kan worden aan de controles op illegaal mestuitrijden òf dat er ook veel meer gecontroleerd moet worden op naleving afvalregelingen.

Convenant horeca
In dezelfde vergadering hebben wij bij de rondvraag geïnformeerd naar de stand van zaken omtrent het convenant horeca. Dat zou namelijk afgesloten worden, toen vorig jaar de sluitingstijden van de horeca zijn verruimd.
Onlangs is er een bijeenkomst geweest over Integrale Veilgheid. Mede naar aanleiding daarvan hebben wij de volgende vraag en verzoek.

Onze fractie wil in de eerstvolgende vergadering als bespreekpunt opgevoerd zien het convenant met de horeca. Met harde cijfers onderbouwd willen wij zien hoever het daarmee staat. Tot nu toe wordt ons voorgehouden dat het heel voorspoedig verloopt. Op genoemde avond zijn ons echter verontrustende berichten ter ore gekomen. In de gevraagde rapportage dient duidelijk te worden ingegaan op de wijze hoe de horecaondernemers staan tegenover het convenant, hoe afgesloten convenanten worden gecontroleerd, hoe het zit met naleving van de afspraken enzovoort.

Door de burgemeester als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid is dat nog niet toegezegd. Wel heeft hij geantwoord dat er op dit moment nog geen convenant is afgesloten. Er worden wel exploitatievergunningen afgegeven. Ook wordt er volgens de beantwoording wel gehandeld naar de strekking van het af te sluiten horecaconvenant.

 

terug >>