Algemene beschouwingen 2010, 2009, Terug

INLEIDING

Geacht college, leden van de raad,

In het afgelopen jaar zijn de raadsverkiezingen gehouden. Als SGP-fractie zijn we deze verkiezingen ingegaan met het motto: "Op duurzaam fundament". Er is een verband tussen dit motto en de gelijkenis van de dwaze en wijze bouwer uit Gods Woord.

De eerste bouwer gaat aan het graven in het zand. Hij zoekt een stevig fundament om op te bouwen. Na een tijd graven stoot hij op een rots. Op die steenrots gaat de man zijn huis bouwen.

De andere bouwer is al bezig om een huis te bouwen. Deze man heeft niet gegraven. Hij begint gelijk met het bouwen van een huis bovenop de zandgrond. Zijn huis wordt al zichtbaar, terwijl de andere bouwer nog niet klaar is met graven.

Na een lange tijd zijn beide bouwers klaar. De huizen zien er allebei hetzelfde uit. Totdat het begint te waaien, te regenen en te stormen. Het water stroomt van de bergen af en neemt het zand mee.

Bij het huis van de dwaze bouwer spoelt het zand onder het huis weg. Hierdoor komen er scheuren in het huis. Uiteindelijk stort het huis in elkaar.

Het huis van de wijze bouwer staat echter nog recht overeind. Het zand is wel weggespoeld, maar het huis staat nog op de steenrots. Het stormt hard, maar het huis van de wijze bouwer gaat niet omver.

Voor ons betekent het dat ons politiek werk, ja ons gehele handelen, gefundeerd moet zijn op Gods Woord. Dan kunnen we een goede bijdrage leveren aan deze samenleving. Een samenleving, die het laatste jaar op zijn fundamenten schudt. Zaken lopen anders dan gewenst.

Er is een maatschappelijke, en er is een economische crisis. Dit komt voort uit een morele crisis, het ontbreken van een vast fundament.

Openlijk zeggen landelijke politici immers dat de christelijke godsdienst volledig gelijkwaardig is aan andere godsdiensten. Er is weinig begrip voor partijen, die vanuit hun christelijke achtergrond op een bepaalde wijze handelen. En er is aan de andere kant een overdreven begrip voor alles, wat het oorspronkelijke unieke christelijke karakter van onze samenleving stuk wil maken.

Daar staan wij als SGP anders in. We proberen op een waardige, respectvolle manier, onze levensovertuiging uit te dragen. Onze boodschap is bijvoorbeeld niet alleen tegen de islam, maar in plaats van de islam het Evangelie. Dat is een gunnende liefde naar de samenleving, wat ook in de 133ste psalm verwoord is:

Waar liefde woont, gebiedt de HEER´ den zegen;
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.

Met deze inleiding gaan we over tot de behandeling van de begroting.


AANBIEDING / FINANCIËN

Coalitieprogramma
Deze begroting is een uitwerking van het coalitieprogramma "Naar een ondernemend Staphorst'. Door de economische crisis zal er veel aandacht geschonken moeten worden aan het op orde houden van onze (meerjaren)begroting. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een zelfstandig Staphorst. Dit betekent, dat wij allen de bezuinigingen zullen gaan voelen. Wél hebben de fracties van SGP, CDA en Gemeentebelangen (GB) daarbij duidelijk uitgesproken, dat zij onder andere:
· Recht doen aan de maatschappelijk zwakkeren en aan particulier initiatief;
· Zorg dragen voor de zondagsrust en kwalitatief goed onderwijs;
· Zorg dragen voor een goed (agrarisch) ondernemersklimaat en minder regelgeving;
· Zorg dragen voor een goede infrastructuur en kwaliteit van het milieu.
Dit alles is voor ons een reden om de collegevoorstellen te steunen, zoals verwoord op de pagina's 5-7 van de programmabegroting.

Algemene uitkering en Onroerend Zaak Belasting (OZB)
Het beeld van de gemeentefinanciën is somber. Al geruime tijd is duidelijk, dat wij te maken krijgen met een forse korting op de Algemene Uitkering. Daarom is vorig jaar besloten om tot en met 2013 de OZB met 7,25% extra te verhogen. Door een in 2008 unaniem aanvaardt amendement van SGP en CDA kan deze stijging in 2011 nog weer ongedaan gemaakt worden uit het rekeningoverschot van 2009. Het college stelt in de meerjarenraming voor die extra stijging van 7,25% ook te doen voor 2014. Gelet op de grote onzekerheden zullen wij daar nu nog geen definitief oordeel over uitspreken. Deze stijging is voor ons geen automatisme.

In Binnenlands Bestuur van 8 oktober jl. stond een artikel met de kop 'Megakorting van de baan'. Volgens het artikel zou er mogelijk voor alle gemeenten samen in 2015 helemaal geen sprake meer zijn van korting, maar mogelijk zelfs een plus. Wel blijft onduidelijk welke kosten gepaard gaan met allerlei taken, die het Rijk aan gemeenten wil overdragen. Ervaringen vanuit het verleden, stellen ons wat dit betreft niet gerust.
* Hoe kijkt het college aan tegen de geluiden, die hierover vanuit Den Haag komen?

Provinciaal toezicht
De Provincie Overijssel heeft de afgelopen tijd duidelijk aangegeven meer werk te gaan maken van het provinciaal toezicht. Enerzijds terecht, maar door de financiële crisis zien gemeenten zich geplaatst voor zware opgaven. Wij hebben door verschillende artikelen de indruk gekregen, dat diverse andere provincies wat meer ruimte bieden, vooral in de meerjarenbegroting, om hun financiën op orde te brengen.
* Hoe ervaart het college dat?

ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE
Bid- en dankdag
In het kader van de toenemende uitwisseling van personeel met Dalfsen en Zwartewaterland moet de verlofdagenregeling gelijkgetrokken worden. Voor Staphorst heeft dat consequenties. Er komt helaas een eind aan de jarenlange praktijk van twee extra doorbetaalde vrije dagen, de bid- en dankdag. Maar wat de fractie van de SGP betreft blijven de deuren van het gemeentehuis zowel aan de voor- als achterkant gesloten.
Wij verlangen daarom van het college de toezegging dat bid- en dankdag verplichte roostervrije dagen worden. Onze coalitiepartners steunen dit uitgangspunt. Wij beseffen dat hiervoor overleg nodig is met het Georganiseerd Overleg (GO).

Kerstpakket
Het afschaffen van de jarenlange traditie van het aanbieden van kerstpakketten aan het eind van het jaar mag wat ons betreft opnieuw bekeken worden. Het sociale aspect vinden wij een factor, die zwaar genoeg weegt om de voorgenomen afschaffing te heroverwegen. Wellicht is er in overleg met het GO een oplossing te vinden om deze bezuiniging anders in te vullen. We denken hier bijvoorbeeld aan een beperkter invulling van de teambuilding.

Samenwerking Dalfsen, Staphorst en Zwartewaterland (DSZ)
De nieuwe coalitie zet sterk in op een zelfstandig Staphorst. Voor een goede dienstverlening is het wel noodzakelijk om verschillende taken samen met andere gemeenten uit te voeren. Dat is ook de uitkomst van recente provinciale vergaderingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
* Hoe is de stand van zaken op dit moment?
Wij moeten wel druk op de ketel houden. Ook moeten duidelijke afspraken gemaakt worden.
* Worden er nog taken opgepakt in breder (DOORSZ) verband?

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Verhogen leges commerciële evenementen
De coalitiepartners hebben afgesproken, dat de leges van commerciële evenementen fors verhoogd zullen worden. Als meeropbrengst is € 25.000,- geraamd, maar het college gaat niet verder dan de helft hiervan. Een motivatie voor de afwijking ontbreekt.
* Waarom gaat het college niet voor het in het coalitieakkoord opgenomen bedrag van
€ 25.000,-?

ONDERNEMEN
Duurzame energie
Gegeven de landelijke opgave werkt het college aan duurzame doelen, onder andere energiebesparing en vermindering van de CO2 uitstoot. Gelet op onze verantwoordelijkheid voor het bewaren van Gods schepping is dat een goede zaak.
Duurzame energie en groene activiteiten concreet gestalte geven is een uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan LED-verlichting. Deze raadsperiode willen we een voordeel behalen van
€ 25.000. Hoe denkt het college dit te faseren?
* Welke plannen heeft het college verder op korte termijn?

Markten en Detailhandelsvisie
We zijn erg content met onze weekmarkt, die toch als markt bijzonder goed functioneert. Toch kan men daar ook merken dat het iets minder wordt. Het is goed deze weekmarkt ook in de te maken detailhandelsvisie mee te nemen.

Bedrijfsbezoeken hoger niveau
Het college wenst de bedrijfsbezoeken weliswaar qua aantal in te perken, maar inhoudelijk meer vorm te geven. We denken dat dit een goede insteek is. Wellicht is het goed om als raad ook eens een strategisch belangrijk bedrijfsbezoek te plannen.

Ruilverkaveling
De SGP heeft zich altijd hard gemaakt voor een ruilverkaveling in het oostelijke deel van onze gemeente. Nu eindelijk de zaken de goede kant op lijken te gaan met de gebiedsontwikkeling van Staphorst/Reestdal, roepen we het college op zich in te spannen om de geplande ruilverkaveling met kracht ter hand te nemen. Onze agrariërs hebben dit hard nodig.

VERKEER, OPENBARE RUIMTE EN WATER
Verkeer/Wegen
De ontsluiting van het bedrijventerrein De Baarge wordt duidelijk beter door de werkzaamheden aan de Achthoevenweg en de Gorterlaan. Hierdoor wordt de Gemeenteweg ontlast en zo kan met de herinrichting van de Gemeenteweg hier rekening mee worden gehouden. Grote investeringen, die nog volgen, zijn; de revitalisering van De Baarge, het onderhoud van Staphorst Noord en de aanpak van de Oude Rijksweg.
* Hoe staat het met de voortgang van de planvorming Oude Rijksweg?

Fietspad langs Kanlaan
Een vrijliggend fietspad langs de Kanlaan blijft een grote wens van de SGP. Wij roepen het college op hier nog eens met nadruk naar te kijken. Misschien in overleg met andere belanghebbenden.

Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) IV
In het najaar van 2010 wordt het GRP IV nog voorgelegd aan de raad ter besluitvorming. Afhankelijk van de uitkomsten van dit plan zal de hoogte van de noodzakelijke rioleringsheffing bepaald kunnen worden. De SGP-fractie is voor de voorgestelde verhoging, maar wil aan de wijze van heffing nog wel sleutelen. Wij willen gaan werken aan het stimuleren van het afkoppelen van het regenwater. Afkoppelen van regenwater betekent immers dat er minder geïnvesteerd hoeft te worden in de riolering. Officieel is de gemeente slechts verplicht regenwater van die burgers af te nemen, die het niet op hun eigen perceel kunnen lozen, infiltreren of afkoppelen. Aan die gedachtegang willen we verder werken in onze bijdrage aan het GRP IV.

LEREN EN LEVEN
Ontwikkelingen rond Multifunctionele Combischool Rouveen
De SGP ziet met tevredenheid de Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR) meer concreet vorm krijgen. De SGP is benieuwd naar het proces van de inrichting van het voorterrein.
*Hoe is de stand van zaken met betrekking tot dit voorterrein?

Tegelijkertijd hecht de fractie aan een snelle realisatie van de bouwplannen van de Zorgcombinatie. Ook over de status hiervan zouden we graag ingelicht worden.

SOCIALE ZAKEN, ZORG EN BURGERZAKEN

Ontwikkelingen Reestmond
Vanuit de landelijke overheid worden er forse bezuinigingen bij de werkvoorzieningschappen neergelegd. Dat zien we allemaal aankomen.
* Hoe denkt het college hierop te kunnen anticiperen?

Begraven
Er komt een voorstel tot aanpassing van de duur van het grafrecht. Onze fractie wil dat daarbij aandacht geschonken wordt aan het uitgeven van graven met onbeperkt grafrecht. Wat is er voor, wat is er tegen?
* Wil het college dit bij de afdeling neerleggen?

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
De overheid als schild der zwakken, dat is voluit christelijk. Wij hebben echter de indruk dat de regelgeving dusdanig is dat voor bepaalde voorzieningen niet alleen de zwakken, maar iedereen bij de overheid terecht kan. Wij achten dit geen goede zaak. Wij zijn van mening dat de gemeente concreet de boer op moet met een voortgaande oproep aan familie, vrienden, diaconieën en verenigingen om hun verantwoordelijkheid te nemen; en dan niet als verplichting maar als betoning van liefde tot - en zorg voor - de naaste. Liefde is niet in geld uit te drukken. Dat wordt onbetaalbaar. Dat wordt de WMO dan ook. En het blijft in zekere zin surrogaat.
* Deelt het college onze mening dat het maatschappelijk middenveld hier een eerste verantwoordelijkheid heeft?

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. We worden steeds meer geconfronteerd met de schrijnende gevolgen van ontwrichte gezinnen, en wat dies meer zij. We zien kinderen en jongeren om ons heen soms heel erg in de knel komen. Dan mogen we als overheid niet werkeloos toezien. Daar geen misverstand over. Maar we gaan op dit terrein niet iets organiseren omdat het mode is. Het product gaat boven het proces. Wat in de jeugdzorg goed gaat, moeten we zo laten. We stemmen in met een pas op de plaats.

SPORT, CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME
Zwembad
In 2011 zal het college komen met een voorstel voor de toekomst van het zwembad. De SGP-fractie is van mening dat, wanneer er een keuze gemaakt wordt voor 2017, dit gevolgen moet hebben voor de begroting van 2012. Dit vanwege de huidige reservevorming van het zwembad.
* Kan het college daarmee instemmen?

Voetbal
De sportclubs in onze gemeente die verplichtingen aangegaan zijn in richting van de gemeente, dienen deze ook na te komen. Er zijn flinke investeringen door de gemeente gedaan en de beperkte inkomsten die er daardoor zijn, moeten niet verder beperkt worden.

Museumboerderij / VVV kantoor
Onze fractie is voor instandhouding van de museumboerderij. Bij verzelfstandiging zal een commerciële insteek onontkoombaar zijn. Wij stemmen in met een onderzoek naar de mogelijkheden.

Als de bekostiging van het VVV kantoor wordt stilgezet, zal voortzetting op de huidige voet in gevaar komen. Wij achten dat bij het onderzoek naar overlevingsmogelijkheden, in wat voor vorm dan ook, de museumboerderij als vestigingslocatie als eerste in aanmerking komt.

RUIMTE EN WONEN
Sinds het aantreden van de nieuwe raad is de ruimtelijke ontwikkeling en het wonen in Staphorst al meerdere keren aan de orde geweest. Ook de komende periode staan we voor belangrijke afwegingen. Grote bestemmingsplannen worden opnieuw besproken en vastgesteld, bijvoorbeeld Het Buitengebied, de Streek en de natuurontwikkeling in en rond de Olde Maten. Voor het bestemmingsplan Buitengebied zijn in het voorjaar door de raad de uitgangspunten vastgesteld.
* Hoe staat het met de voortgang van dit plan?

We ervaren steeds meer druk van de provincie., Natuur en beschermde dorpsgezichten moeten in bestemmingsplannen verankerd worden. Ons inziens zijn dit ongewenste ontwikkelingen. Onze boeren horen niet thuis in een natuurreservaat en onze Streek mag geen Orvelte worden.

De zeggenschap die wij als gemeenteraad hebben, willen we ook behouden ten dienste van onze boeren, bedrijven en inwoners. We zullen als college en raad gezamenlijk deze belangen moeten verdedigen.

We zijn blij met de stevige doelstellingen voor het aanjagen van de woningbouw en het realiseren en verbeteren van bedrijventerreinen en zorgvoorzieningen. Met veel energie en creatieve oplossingen kan de woningbouw in de Slagen vlotgetrokken worden. Een goede leefomgeving is van belang, zowel in bestaande als nieuwe situaties.

Met de invoering van de Wabo verbetert de advisering en de vergunningverlening richting burgers en ondernemers. Het zal druk worden bij het nieuwe loket zes. Kortom meer ruimte voor wonen en ondernemen in Staphorst.

SLOT
We komen tot een afronding. De SGP fractie wenst het college, het gemeentepersoneel en de leden van de vrijwillige brandweer ook voor het komende begrotingsjaar 2011 Gods onmisbare zegen toe. En zoals ook in de inleiding genoemd is, dat een ieder ook mag weten dat er een goed Fundament is om op te bouwen voor ons gehele handelen, zoals ook in het eerste deel van het 6de couplet van ons volkslied duidelijk naar voren gebracht wordt:

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.

Staphorst, 2 november 2010

terug >>