Archief 2008 Archief 2007
     
Uit de pers 2008    

Uit de pers
- Natura neemt boeren in de Kop in de tang - De Stentor
- Koeien op stal door modderkruiper - De Stentor
- Geen garanties Verburg Natura 2000 Rouveen - Meppeler Courant
- Boeren Staphorst komen in de knel - De Stentor
- Jeugdhonk beroert politiek - Meppeler Courant
- Locatie Dienstencentrum nog geen gelopen race - Meppeler Courant
- Geen geld voor aanpak overlast rondhangende jeugd - De Stentor
- Politie drukt overlast kop in - De Stentor
- Jeugdagent actief in Staphorst - Meppeler Courant
- Wethouder in de kou - Meppeler Courant
- Natuur als buur heeft grote gevolgen - Meppeler Courant
- Spoedbijeenkomst over Natura 2000 - Meppeler Courant
- Boeren dreigen boot te missen - De Stentor
- Subsidie voor kunst in Reestdal - De Stentor
- Bepaling maatschappelijk belang zorgt voor verdeeldheid - Meppeler
- Staphorst gaat voor nieuwe afrit op A28 - Reformatorisch Dagblad
- Staphorst zuidelijk naar A28 - De Stentor
- Urenlange finale over A28 - De Stentor
- Lokale politiek om van te smullen - Meppeler Courant
- Slag om de afslag' nog niet gestreden - Meppeler Courant
- Miljoenenplan nieuw crossterrein AMBC Staphorst - Meppeler Courant
- Ozb voor 2010 lager bij positief saldo - De Stentor
- Nieuwe aansluiting Staphorst lijkt nog slechts hamerstuk - De Stentor
- Gedeelde kosten als totaal onder de 13 miljoen euro blijft - De Stentor
- Vakje met bedrag AMBC nog leeg - Meppeler Courant
- Staphorst krijgt nieuwe aansluiting A28 - Meppeler Courant
- Overschot aftrekken van OZB-verhoging - Meppeler Courant
- Projectgroep onderzoekt malaise woningmarkt - Meppeler Courant
- Dagje vrijaf om in gebed te gaan - Meppeler Courant
- Bid- en dankdag blijven vrij - De Stentor
- Staphorst houdt bid- en dankdag vrij - Reformatorisch Dagblad
- Verdeeldheid over nieuwe aansluiting - De Stentor
- De vier K's van de Staphorster jeugd - De Stentor
- Felle discussie over evenementen - Meppeler Courant
- 'Terughoudend zijn met bemoeienis achter voordeur' - Meppeler Crt.
- Verbaal vuurwerk tijdens debatfinale - Meppeler Courant
- De preek, het weer en de rijksweg - Meppeler Courant
- Politiek is huiverig voor gezinscoach - Meppeler Courant
- Teveel geld voor uitgekleed bad - Meppeler Courant
- A28 aan beide kanten rotonde - De Stentor
- Politie werkt aan relatie met jongeren - Meppeler Courant
- Geld voor structuurvisie Staphorst - Meppeler Courant
- Staphorst bouwt niet voor bestaande bebouwing - Meppeler Courant
- 'Staphorster enclave snel verleden tijd' - Meppeler Courant
- Staphorst gaat voor startersleningen - Meppeler Courant

Uit de pers

23-12-08 - de Stentor
Natura neemt boeren in de Kop in de tang


Henk Buitenhuis uit Rouveen is een van de jonge boeren, die na
een ruilverkaveling door Natura 2000-beperkingen met zijn veeteeltbedrijf
in de problemen kan komen. foto Frens Jansen

GIETHOORN - Als de wet- en regelgeving met betrekking tot het Europese natuurbeschermingsprogramma Natura 2000 stringent en onverkort wordt gehandhaafd, worden zeker driehonderd boeren in de Kop van Overijssel direct in hun bestaan bedreigd. Over een maand hakt de Tweede Kamer definitief knopen door over de aanwijzing van Natura-gebieden.

Maar als het parlement minister Verburg niet weet te overtuigen dat het natuurbeleid doorschiet, kan de helft van de Noordwest-Overijsselse melkveehouders het schudden. "Ik ben er bepaald niet gerust op", zegt de Giethoornse bestuurder Wim Brus van landbouworganisatie LTONoord. " Boeren kunnen dan geen meter meer uitbreiden. Ze stoppen of emigreren, met totale verpaupering van het platteland als gevolg."

23-12-08 - de Stentor
Koeien op stal door modderkruiper

ROUVEEN - In 1999 verhuisde Gert Buitenhuis samen met zijn broer Henk door middel van een ruilverkaveling naar het buitengebied van Rouveen aan de Klaas Kloosterweg West.

De beperkingen van de Natura 2000 regeling bedreigen twee gezinnen in hun bestaansrecht.

Op dit moment hebben ze 70 koeien op stal staan, maar ze willen graag uitbreiden naar 100 stuks.

Gert Buitenhuis (36): "We hebben dit jaar een extra stal laten zetten, maar het zal de vraag zijn of we wel kunnen uitgroeien naar de door ons gewenste veestapel van 100 koeien. En als we nu een bouwvergunning bij de gemeente Staphorst willen aanvragen, zouden we die wellicht niet meer krijgen.''

De aanwijzing van natuurgronden door minister Verburg van LNV zit de boeren hoog. "Wat de echte beperkingen van de Natura 2000-maatregelen zijn kan ik nog niet overzien, maar we maken ons wel ernstige zorgen.''

Een maatregel kent hij al wel. De koeien moeten op stal blijven vanwege de ammoniak-uitstoot. Buitenhuis: "Omdat de ammoniak mogelijk wilde flora en fauna bedreigt.'' De mogelijke aanwezigheid van de kleine modderkruiper of de platte schijfhoorn lijkt het voortbestaan van de Buitenhuisen in de weg te staan. "Maar ik heb die modderkruiper hier nog nooit gezien'', zegt Gert.

De investeringen van de boeren worden door de aanwijzing van natuurgebieden aanzienlijk minder waard. Een hectare agrarische grond kost 40.000 euro en een hectare natuurgrond 5000 euro.

22-12-08 - Meppeler Courant
Geen garanties Verburg Natura 2000 Rouveen

ROUVEEN - Minister Gerda Verburg van Landbouw kan niet garanderen dat de landbouw rondom Olde Maten en Veerslootslanden bij Rouveen niet belemmerd wordt in de ontwikkeling. Dat schrijft de bewindsvrouwe in een brief aan de gemeenteraad van Staphorst.

'De Natuurbeschermingswet 1998 bepaalt dat bedrijven en organisaties in of rondom een Natura 2000-gebied bij hun plannen rekening moeten houden met de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied', schrijft de minister.

Het college van B en W en ook de gemeenteraad van Staphorst hadden een zienswijze ingediend tegen het concept-aanwijzingsbesluit voor Natura 2000. Ze zijn bang dat boeren in het gedrang komen, terwijl ze net een heftige ruilverkaveling achter de rug hebben.

Natura 2000 komt erop neer dat de natuur in de Olde Maten en Veerslootslanden het belangrijkste wordt en de boeren hun bedrijfsvoering daarop aan moeten passen, althans geen of weinig schade mogen veroorzaken. Ammoniakuitstoot en waterbeheer worden van cruciaal belang.

Het verzoek om het ontwerp-aanwijzingsbesluit in te brengen bij de Structuurvisie van de provincie en het ook in die volgorde te laten vaststellen, kan de minister ook niet niet honoreren. 'In nieuwe en bestaande provinciale en gemeentelijke plannen moet rekening worden gehouden met de verplichtingen die voortvloeien uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Zonodig moeten provinciale en gemeentelijke plannen hierop worden aangepast', schrijft Verburg.

20-12-08 - de Stentor
Boeren Staphorst komen in de knel

STAPHORST - De ontwikkeling van de landbouw in de gemeente Staphorst komt ernstig in gevaar nu het ministerie van LNV overgaat tot het aanwijzen tot Natura-2000 gebieden.

Staphorst kreeg deze week van minister Verburg geen positief antwoord op haar verzoek om de ontwikkeling van de landbouw in de Olde Maten en Veersloten te ontzien als het ministerie deze gebieden straks als Natura 2000-gebieden gaat aanwijzen.

De minister schrijft in haar brief aan de gemeente, die eerder een motie van de raad hierover had aangenomen, dat ze de betrokkenheid van de burgers van Staphorst over dit onderwerp zeer op prijs heeft gesteld.

"De hoge opkomst van een door u zelf georganiseerde bijeenkomst op 16 oktober in het gemeentehuis, geeft aan dat Natura-2000 leeft bij de inwoners van Staphorst'', schrijft ze.

Het verzoek van Staphorst om het ontwerp-aanwijzingsbesluit bij de structuurvisie van de provincie onder te brengen kan ze niet honoreren, omdat zowel provincie als gemeente rekening moet houden met de Vogel- en habitatrichtlijnen, zegt ze.

Volgens de minister bepaalt de Natuurbeschermingswet 1998 dat bedrijven en organisaties in of rondom een Natura 2000-gebied bij hun (ontwikkel)plannen rekening moeten houden met de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied.

Voor boeren rond de Olde Maten gaat de beslissing grote gevolgen hebben. Hun bedrijven kunnen niet uitbreiden en de ammoniak- uitstoot van boerenbedrijven rondom de aangewezen gebieden moeten sterkt beperkt worden.

"We zijn met veel subsidie hier heen verhuisd en dan willen ze acht jaar later de boel op slot gooien'' verzuchtte Klaas Smit een van de getroffen boeren al eerder.

17-12-08 - Meppeler Courant
Jeugdhonk beroert politiek

STAPHORST - Voor het eerst in Staphorst werd door de politiek echt openlijk gesproken over een jeugdhonk in het dorp. Niet dat de voorziening er binnenkort al komt, daarvoor is de tijd nog niet rijp, maar het punt werd wel door politici aan de orde gesteld toen er gesproken werd over een nieuw Dienstencentrum in het dorp.

B en W van Staphorst willen dat de politiek besluit dat een nieuw Dienstencentrum komt op de plek van de oude voorziening. Het is volgens het college de beste plek voor deze voorziening. Hoe een nieuw Dienstencentrum eruit komt te zien, of er verbouwd wordt of nieuwbouw wordt gepleegd, is volgens B en W niet aan de orde. Maar de gemeenteraad wil eigenlijk eerst weten hoe een Dienstencentrum eruit komt te zien en dan pas besluiten of de locatie geschikt is, zo bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering. De kip of het ei in Staphorst.

Alleen de SGP is het eens het met college, zo bleek gisteravond. Ook deze partij vindt dat de huidige plek de beste is. Wel willen de Staatkundig Gereformeerden op voorhand uitsluiten dat er een jeugdhonk komt in het nieuwe Dienstencentrum. Ze vinden dat dit niet kan, omdat De Berghorst vlakbij ligt.

Deze houding kwam de partij gisteravond op flinke kritiek te staan van de overige fracties in de gemeenteraad. Ze beschuldigden de SGP van het voeren van een dubbele agenda: met dit besluit een jeugdhonk in de toekomst op deze plek al uit te sluiten. SGP-fractievoorzitter Klaas Slager zei overigens ook dat een plek voor de jeugd op voorhand geen struikelblok is voor deze locatie. De jeugd zelf en ook PvdA en GB/VVD zijn groot voorstander van een plek voor de jeugd in de gemeente.

De ChristenUnie vindt het eigenlijk veel te vroeg om nu al een locatie vast te leggen voor het Dienstencentrum. Een combinatie met de gymzaal aan de Van der Walstraat zou ook kunnen. Het CDA ziet een combi met de sporthal ook wel zitten. Na flink gesteggel werd unaniem besloten dat het college door mag gaan met de planvorming 'en dat de huidige locatie richtinggevend is'.

03-12-08 - Meppeler Courant
Locatie Dienstencentrum nog geen gelopen race

STAPHORST - De SGP in Staphorst vindt het helemaal niet erg dat het jongerenwerk een plek krijgt in het nieuwe Dienstencentrum in Staphorst, ook niet als de nieuwe voorziening vlakbij De Berghorst komt te liggen. Als er wordt nagedacht over afzonderlijke in- uitgangen kan het best.

Dat heeft de partij deze wijk bij monde van fractievoorzitter Klaas Slager gezegd tijdens de commissievergadering waarbij de locatie van het Dienstencentrum aan de orde was. De SGP is als enige positief over het voorstel van B en W om het centrum op de huidige plek te houden. De andere fracties hebben nog veel vragen. Eigenlijk willen ze eerst een doordacht plan en pas dan over de locatie beslissen.

B en W willen van de politiek weten of het Dienstencentrum op de huidige plek moet blijven of niet? Onderzoek wees uit dat deze plek de beste is. De vraag is zeer actueel, omdat ten noorden van De Berghorst een accommodatie komt voor dertig verpleeghuisbedden en huur- en koopappartementen. De gemeente heeft de handen vrij om na te denken over de toekomst van het verouderde Dienstencentrum. Het liefste dus op deze plek.

Of het nieuwbouw of renovatie wordt, is niet nog niet aan de orde. Wethouder Ruimtelijke Ordening Sytse de Jong wil dat de politiek zich uitspreekt over de locatie, maar dat bleek gisteravond lastig. Het belooft een project van lange adem te worden.
Het Dienstencentrum is van groot belang voor de leefbaarheid. Onderzoek wees uit dat de huidige locatie voor een dergelijk centrum de beste is. Samenvoeging met de gymzaal aan de Van der Walstraat is wat het college betreft van tafel, waardoor ook deze voorziening opgeknapt kan worden.

Het gaat de politiek allemaal te snel. CDA en de ChristenUnie willen eerst weten hoe het nieuwe Dienstencentrum eruit gaat zien en wie erin komen, alvorens het over de locatie te hebben. Je kunt niet kiezen voor een locatie als je niet weet hoe een nieuw centrum eruit komt te zien. De wethouder draait de boel om, vinden ze. Volgens De Jong is het allemaal niet zo moeilijk. 'Ik vraag u alleen deze plek als vertrekpunt te nemen voor een nieuw of vernieuwd Dienstencentrum. De volgende stap is alle opties te onderzoeken. Hij heeft de steun van de SGP. Volgens deze partij is een Dienstencentrum een pand waar vele organisaties een plekje in krijgen.

GB/VVD vindt het vreemd dat besloten moeten worden over een locatie waar het centrum al zit. 'Je vraagt ook niet of de Gemeenteweg op de huidige plek moet blijven of niet.' De PvdA is milder, maar de partij wil niet dat het nieuwe Dienstencentrum onderdeel gaat worden van Het Zand.

13-11-08 - de Stentor
Geen geld voor aanpakken overlast rondhangende jeugd Staphorst

STAPHORST - Wethouder Henk Hutten van de gemeente Staphorst kan voorlopig fluiten naar zijn duiten om de jeugdoverlast rond het Dienstencentrum aan de Berkenlaan in Staphorst op korte termijn op te lossen.

De wethouder vraagt de gemeenteraad een blanco cheque van 10.000 euro beschikbaar te stellen om de harmonie tussen buurt en rondhangende jongeren te herstellen. Juist twee van de drie coalitiepartijen - het CDA en de SGP, samen goed voor negen van de zeventien raadszetels - zien het vooralsnog niet zitten om 10.000 euro te besteden zonder een concreet plan. Beide partijen vinden dat er een oplossing zonder financiële injectie moet komen.

Het onderkomen van het jongerenwerk bij het Dienstencentrum wordt behalve op openingstijden in de nachtelijke uren in het weekeinde door jeugd bezocht. Optrekkende scooters en draaiende automotoren zorgen voor geluidsoverlast en regelmatig worden vernielingen aangericht. Zo werden onlangs brievenbussen, tuinmeubilair en fietsenrekken gesloopt.

Wethouder Hutten wil graag snel een pleister kunnen plakken om de overlast enigszins te verhelpen, het liefst zonder te veel inzet van politie. Vervolgens moet dan dieper naar de jeugdproblematiek gekeken worden. "Eerst moet het probleem beheersbaar gemaakt worden, op wat voor manier weet ik echter ook nog niet precies", aldus de wethouder deze week tijdens de vergadering van de commissie Inwonerszaken. "Als er wat geld beschikbaar is, dan kan ik ieder geval iets doen. Later kunnen we dan kijken of ik de goede keuzes heb gemaakt."

Overigens kreeg het jongerenwerk tijdens de commissievergadering niets dan lof toegezwaaid. Dat de aanzuigende werking in de vorm van hangjongeren voor negatieve kanten zorgt mag nooit op het bordje van het jeugdwerk worden geschoven, zo was de teneur.

13-11-08 - de Stentor
Politie drukt overlast kop in

STAPHORST - Jeugdoverlast stevig aanpakken, asociaal verkeersgedrag terugdringen en preventief optreden bij huiselijk geweld. Dat zijn drie speerpunten in het jaarplan 2009 voor Staphorst van het politieteam Horst en Waterland.

Een agent wordt vrijgemaakt om samen met de jongerenwerker de jeugdoverlast te beteugelen. Daarnaast wordt extra aandacht geschonken aan 'kleine ergernissen'. "Denk dan aan lawaai of alcohol drinken op straat", zegt teamchef Edwin Dorland. "Dronken jongeren onder de 16, brengen we thuis. Daar confronteren we de ouders met de situatie." Volgens de lokale politiebaas Dorland moet nog wel eens goed naar de coördinatie van overlast worden gekeken. "Beter overleg met woningstichtingen bijvoorbeeld, om zo huiselijk geweld eerder te signaleren. Daarnaast gaan we per 1 januari 2009 beginnen met het uitdelen van huisverboden, daar waar het uit de hand dreigt te lopen." Zo'n huisverbod houdt in dat de pleger van huiselijk geweld in eerste instantie tien dagen zijn eigen woning niet meer in mag en ook geen contact mag zoeken met zijn huisgenoten. De burgemeester is bevoegd om een dergelijk proefverbod op te leggen.

Ander speerpunt in het politiejaarplan 2009 is het terugdringen van het zogenaamde 'mobiel banditisme'. Grootscheepse nachtelijke controles op de A28 moeten voorkomen dat criminelen hun slag slaan op bijvoorbeeld het aanpalende bedrijventerrein in Staphorst en dan met de buit heel snel en heel ver weg zijn.

12-11-08 - Meppeler Courant
Jeugdagent in Staphorst

STAPHORST - Staphorst heeft sinds kort een jeugdagent die een paar uur in de week actief is. Ook is in de gemeente het beleid 'Meer dan een biertje' van kracht. Dat betekent dat dronken jongeren die door de politie in de kladden worden gegrepen, soms thuis worden gebracht.

Volgend jaar wordt dit beleid voortgezet. Dat hebben de politie Horst en Waterland en burgemeester Joop Alssema laten weten. De politie is ook begonnen met extra surveilleren in de gemeente. Vooral op plekken waar zich veel jeugd ophoudt. Ook wordt doorgegaan met het zogeheten VOS-team (Veiligheid op Straat). Dit betekent dat er iedere zaterdagavond, naast de normale bezetting, twee politiemensen extra in dienst zijn. Eén van de taken van dit VOS-koppel is opvallend toezicht houden tijdens sluiting van horecagelegenheden en bij evenementen in de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland.
De overlast van jeugd, verkeersonveiligheid, huiselijk geweld en het zogeheten mobiel banditisme op bedrijventerreinen in de gemeente Staphorst, dat zijn de speerpunten voor de politie het komende jaar. Door de ligging aan de A28 heeft Staphorst last van inbraken bij bedrijven. De boeven komen, slaan hun slag en verdwijnen naar elders in Nederland. Volgend jaar houdt de politie diverse keren grootschalige nachtelijke controles op de A28 om zo het boeventuig in de kladden te grijpen. Van de acties moet ook een preventieve werking uitgaan.
De politie zegt ook verder te willen investeren in contact met de Staphorster bevolking. Onbekend maakt onbemind. De banden moeten volgens de politie Horst en Waterland aangehaald worden. Dat kan door betere service, maar ook bijvoorbeeld door een poster die opgehangen wordt op strategische plekken. Op de poster komen de hoofden te staan van de jeugdagent en de wijkagent.

12-11-08 - Meppeler Courant
Wethouder in de kou

STAPHORST - Het lijkt erop dat wethouder Henk Hutten van de gemeente Staphorst geen tienduizend euro krijgt van de gemeenteraad om overlast van jeugd bij het Dienstencentrum in het dorp tegen te gaan.

SGP en CDA zijn tegen, zo bleek gisteravond tijdens de commissievergadering. Vooral omdat Hutten nog geen concrete plannen heeft waaraan hij het geld wil besteden. Het voorstel komt nog in de raad. De SGP vindt dat de oplossing van het probleem gevonden moet worden met bestaande middelen. Het gaat volgens deze partij om jongeren die, nadat ze een uitspanning hebben bezocht, ergens gaan hangen. Het zou ook gaan om jeugd van buiten Staphorst, waar het jongerenwerk de dupe van wordt.

Met het CDA en SGP tegen is er geen meerderheid voor het voorstel. Tot grote teleurstelling van Hutten. De wethouder wil het geld gebruiken om op korte termijn maatregelen te nemen. Wat hij wil doen, bleef gisteravond in het midden, maar de wethouder vroeg om vertrouwen. 'U kunt mij er later op afrekenen.' Volgens Hutten is de tien mille, hoewel een druppel op de gloeiende plaat, een positief signaal naar de jeugd toe. Hutten kon niet rekenen op coalitiegenoten CDA en SGP. Alleen de ChristenUnie steunde hem, net als GB/VVD en de PvdA. Te weinig.

17-10-08 - Meppeler Courant
Natuur als buur heeft grote gevolgen

STAPHORST - Eén ding is zeker: de aanwijzing van het gebied Olde Maten en Veerslootslanden tussen Zwartsluis en Staphorst tot Natura 2000-gebied maakt de tongen onder de agrariërs meer dan los. Gisteravond werden tientallen betrokken boeren in het gemeentehuis van Staphorst bijgepraat door een medewerker van het ministerie van Landbouw en een spreker van LTO. De centrale vraag: wat betekent de aanwijzing voor mijn bedrijfsvoering?

Het antwoord? Dat is nog niet helemaal duidelijk, maar merken ga je het zeker. Onzekerheid troef dus voor de agrariërs. Zoals voor boer en recreatieondernemer Wout van Dalfsen die zijn bedrijf aan de Postweg heeft, middenin het gebied. Hij wil uitbreiden, maar hij kreeg van de medewerker van het ministerie gisteravond zeker geen garanties dat het ook allemaal kan. En dat is beroerd als je een prachtig bedrijf hebt met potentie. Het is bijna niet te snappen dat de grote modderkruiper, een bijzondere vis, roet in het eten kan gooien.

Voor velen is Natura 2000 een zeer complexe materie. In het kort komt het erop neer dat de natuur in de Olde Maten en Veerslootslanden het belangrijkste wordt en de boeren hun bedrijfsvoering daarop aan moeten passen, althans geen of weinig schade mogen veroorzaken. Dat betekent ambities bijstellen of heel creatief boeren. Het gebied gaat niet op slot, maar agrariërs moeten veel voorzichtiger te werk gaan. Ammoniakuitstoot en waterbeheer worden in de toekomst van cruciaal belang.

Van cruciaal belang is het dat boeren zienswijzen indienen. Doen ze dat niet, dan worden bezwaren verder in het proces, bijvoorbeeld bij het veel concretere beheerplan, niet meer in behandeling genomen. Belangrijk is ook dat de reacties goed beargumenteerd zijn en betrekking hebben op de persoonlijke situatie. Boeren moeten bezwaar maken tegen ecologische waarden. Voor 22 oktober moeten de brieven op de bus zijn. Gebeurt dat niet, dan heb je als betrokken boer niets meer in te brengen. De LTO, afdeling Staphorst, heeft voorbeeldbrieven die gebruikt kunnen worden. Tot nu toe zwegen de boeren en dat is niet handig, zo bleek gisteravond.

Het gebied wordt grofweg begrensd door de Stadswegsloot, Rechterensweg, Dekkersland en de Stadswijk. In de Veerslootslanden ligt een natuurreservaat dat ook binnen het gebied valt. Door de minister van Landbouw is het gebied aangewezen als Natura 2000-gebied. Het wordt een beschermingszone onder de zogeheten habitatrichtlijn. Klinkt ingewikkeld, is het niet. De bijzondere flora en fauna, zoals trilveen, blauwgras en diverse bijzondere dieren, moeten behouden en beschermd worden, in opdracht van Europa. 26 gebieden in Overijssel zijn aangewezen, waaronder ook de Wieden en Weerribben.

De aanwijzing heeft zeker gevolgen voor boeren rondom en natuurlijk in de Olde Maten. Een bufferzone van drie kilometer, waar boeren hun bedrijfsvoering moeten aanpassen, werd in het verleden nogal eens aangehouden. Maar die is van tafel. Bescherming van flora en fauna staat centraal. Bedreigingen kunnen ook van veel verder komen. Denk maar aan de waterhuishouding of de uitstoot van ammoniak.
Tientallen boeren waren gisteravond in het gemeentehuis om zich te laten voorlichten. De avond was een initiatief van de gemeenteraad van Staphorst die het heel vreemd vond dat er nauwelijks werd gereageerd, terwijl het voor de toekomst van de betrokkenen in het gebied natuurlijk een zeer belangrijk onderwerp is. De ingewikkeldheid van de materie zorgde er waarschijnlijk voor dat de boeren het erbij lieten zitten. Niet zo vreemd, wie de rapporten leest, krijgt bijkans duizelingen. De meningen waren verdeeld over 'nog meer natuur' in Staphorst, een gemeente met al zoveel natuur. Boeren vinden het eigenlijk maar niks. 'Nog meer verrommeling', klonk het.

De boeren kunnen hoog of laag springen, het aanwijzingsbesluit ligt er en het gebied wordt aangewezen. De LTO roept mensen dan ook op in werkgroepen en klankbordgroepen te gaan zitten. Er ligt nu een concept aanwijzingsbesluit, maar er moet ook een beheerplan komen voor het gebied, een plan waarin staat wat in de toekomst wel en niet meer kan. Een beheerplan geldt voor een termijn van zes jaar. eind volgend jaar moet het beheerplan er liggen. Als je het niet tegen kunt houden, kun je maar beter meepraten en zorgen dat je er zo goed mogelijk uitrolt, zo was ook de teneur van LTO Noord .

De gemeente Staphorst gaat ook reageren. Het is volgens het college niet normaal dat boeren die net uitgeplaatst zijn, een fikse ruilverkaveling om de oren hebben gekregen, nu dit weer over zich heen krijgen, weer geconfronteerd worden met beperkingen. Ook over de natuurwaarde dient Staphorst een bezwaar in. Of het allemaal wat uithaalt, is natuurlijk de vraag. Eén ding is zeker: als boer moet je reageren, anders heb je in de rest van de procedure nog slechts lege briefjes in te leveren.

10-10-08 - Meppeler Courant
Spoedbijeenkomst over Natura 2000

STAPHORST - De SGP-fractie in de gemeenteraad in Staphorst maakt zich grote zorgen over de gevolgen van Natura 2000 voor boeren in het gebied Olde Maten en Veerslootlanden.

Raadslid Arie den Ouden greep de raadscommissie Grondgebied aan om zijn verontrusting uit te spreken. Daar bleek dat niet alleen de SGP zich zorgen maakt, ook de andere fracties zijn bang dat boeren in de knel komen door Natura 2000. Daarom nam de raad gezamenlijk het initiatief om op korte termijn een voorlichtingsavond te houden. Deze staat gepland voor donderdag 16 oktober in het gemeentehuis.

'Een afvaardiging van onze fractie heeft een voorlichtingsavond in Zwartsluis bezocht en is daar zeer verontrust vandaan gekomen. Met name over de eventuele breedte van de effect-gordel, zo'n drie kilometer. Het gaat dan om uitstoot van ammoniak door boerenbedrijven. Er werd in Zwartsluis zelfs gesproken over sanering van uitbreiding van boerenbedrijven die na de peildatum, oktober 2005, gerealiseerd zijn.' Ook sluiting van bedrijven in de drie kilometerzone was volgens Den Ouden een thema. 'Geen uitbreidingen dus meer', aldus Den Ouden in zijn betoog. 'Het heeft dus grote gevolgen voor boerenbedrijven gevestigd langs de Klaas Kloosterweg, in een zojuist verkaveld gebied.'

Volgens Den Ouden is het zaak de mensen die het betreft zo snel mogelijk te mobiliseren om zienswijzen in te dienen. 'De inspraaktermijn loopt op 22 oktober af. willen boeren reageren, dan moet dit dus snel, heel snel gebeuren.' De verontrusting van Den Ouden werd gedeeld door de raad. Direct na afloop van de vergadering werden de koppen bij elkaar gestoken en besloten om de agrariërs op donderdag 16 oktober te mobiliseren. 'We hebben agrariër en provinciaal bestuurder LTO Noord W. Brus uit Giethoorn bereid gevonden een inleiding te houden. Ook komt er een vertegenwoordiger van het ministerie van LNV naar Staphorst´, aldus Den Ouden. Volgens de SGP´er dient de raad van Staphorst zelf ook een zienswijze in tegen Natura 2000. ´Verder zijn we van plan een motie in te dienen in de Tweede Kamer en bij de minister van LNV. We wachten echter even komende donderdag af. Daarna hebben we nog een week om te reageren richting Den Haag.´

De voorlichtingsavond voor alle agrariërs begint 16 oktober om 20.00 uur in het gemeentehuis.

10-10-08 - de Stentor
Boeren dreigen boot te missen

STAPHORST - Boeren die in de gebieden De Olde Maten en Veerslootlanden hun agrarische werk uitoefenen weten niet wat hen met Natura 2000 boven het hoofd hangt. Dat vinden de politieke partijen in Staphorst, onder aanvoering van de SGP, en daarom houden ze zeer binnenkort een voorlichtingsavond voor de landbouwsector.

Begin vorige maand werden De Olde Maten en Veerslootlanden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen als potentieel Natura 2000-gebied. Als een gebied definitief die beschermde status krijgt, dan houdt dat onder meer in dat boerenbedrijven niet meer mogen uitbreiden. Boeren die net een schuur aan het bouwen zijn, hebben dan kans dat er nooit vee in komt te lopen.

De inspreektermijn voor boeren en andere betrokkenen om hun zienswijze te geven over de invulling van beide gebieden eindigt op 22 oktober. "En dat gaat aan veel agrariërs voorbij", merkte Arie den Ouden, SGP-raadslid en initiatiefnemer van de spoedbijeenkomst, tijdens een voorlichtingsavond in Zwolle. "Wie niet inspreekt, heeft zijn beurt aan zich voorbij laten gaan en krijgt in de toekomst weinig kans meer om mee te beslissen. Gebieden zijn dan definitief een Natura 2000-gebied."

De voorlichtingsavond in het gemeentehuis begint 16 oktober om 20.00 uur. Ook vertegenwoordigers van landbouworganisatie LTO en het ministerie van LNV zijn aanwezig.

09-10-08 - de Stentor
Subsidie voor kunst in Reestdal

IJHORST/DE WIJK - Stichting Kunstroute De Wijk en IJhorst krijgt voor de komende drie jaar een startsubsidie van 5.000 euro.

De afgelopen weken bezochten twaalfhonderd mensen de kunstwerken die in en om beide dorpen opgesteld stonden voor bezichtiging. En dat is de gemeente goed bevallen. "Je krijgt echt te zien hoe mooi het Reestdal is, er kwamen bezoekers uit het hele land", aldus wethouder Henk Hutten, die blij was dat de politieke partijen het met hem eens waren.

"Wel blijft het streven om zoveel mogelijk lokale kunstenaars in de route op te nemen. Ook mensen met een verstandelijke beperking moeten de kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen. Dat is dit jaar in ieder geval goed gelukt."

Als laatste punt wees de wethouder tijdens de commissievergadering op het educatieve karakter van het project. Zo hielpen scholen uit De Wijk en IJhorst mee aan het succes. Vrijwel alle politieke partijen waren voor het verstrekken van de subsidie, de SGP stribbelde echter tegen, omdat de route een verstoring van de zondagsrust zou geven.

08-10-08 - Meppeler Courant
Bepaling maatschappelijk belang zorgt voor verdeeldheid

STAPHORST - De vraag wat het maatschappelijk belang van een sportvereniging in Staphorst is en hoe dit vastgesteld moet worden, blijft de politiek bezighouden. In de commissievergadering Inwonerszaken werd gisteravond een collegevoorstel besproken, maar de commissieleden kwamen er niet uit. Het college moet de notitie waar alleen de SGP-fractie weinig aanmerkingen op had, nogmaals onder de loep nemen en opnieuw ter bespreking terugbrengen in de commissie.

De notitie is belangrijk voor het bepalen welke verenigingen in aanmerking komen voor een subsidie voor sportvoorzieningen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen basissportvoorzieningen en niet-basissportvoorzieningen. Voor de eerste groep draagt de gemeente Staphorst zorg voor de realisatie en onderhoud van de accommodaties. Voor de tweede groep zal een bijdrage worden verleend waarbij de hoogte van de subsidie afhankelijk is van het maatschappelijk belang van de instelling. En juist dat laatste zorgt voor nogal wat verwarring en onrust, want hoe meet je het maatschappelijk belang.

In de notitie van het college worden acht punten genoemd om het maatschappelijk belang te beoordelen. Met name de laatste van de acht indicatoren verdeelde de Staphorster politici. In dat punt worden verenigingen en instellingen beoordeeld op de mate waarin een vereniging nadelige effecten veroorzaakt voor de omgeving. Daarbij valt te denken aan stank- en geluidsoverlast en aantasting van de verkeersveiligheid en volksgezondheid. Vallen er bij de eerste zeven indicatoren in totaal 100 punten te verdienen, bij de laatste en achtste indicator kan in één keer 100 punten verloren worden.

Dik Vedder (ChristenUnie) stelde voor om de vier genoemde negatieve punten in de achtste indicator afzonderlijk te beoordelen teneinde een eerlijker beeld te krijgen. Het voorstel van de ChristenUnie ging Henk van Lambalgen (PvdA) niet ver genoeg. `Iedereen beoordeelt overlast anders. De één heeft ergens hinder van, de ander niet. Dat is heel subjectief.` Jan Talen (VVD/Gemeentebelangen) vond dat het het college aan daadkracht ontbrak. `Als het college wil dat motorsportvereniging AMBC geen subsidie krijgt, moeten ze dat roepen.` Die opmerking schoot verantwoordelijk wethouder Klaas Brand in het verkeerde keelgat. `Ik neem nadrukkelijk afstand van de opmerkingen van Talen en wil ook dat hij die terugneemt.`

Brand was een heel andere mening toegedaan. `Het college wil ook een notitie die duidelijkheid geeft en niet een notitie die aan alle kanten rammelt. De ambtenaren hebben knap werk afgeleverd. ` De wethouder zegde toe de discussiepunten mee te nemen en nog eens kritisch te kijken naar de notitie en met name de achtste indicator. Ook zegde hij toe in contact te treden met de gemeente Zwolle om te bekijken hoe die gemeente omgaat met de situatie. Daarna komt de notitie opnieuw op tafel in de commissie Inwonerszaken.

25-09-08 - Reformatorisch Dagblad
Staphorst gaat voor nieuwe afrit op A28

STAPHORST - De gemeenteraad van Staphorst heeft deze week onder voorwaarden ingestemd met de plannen voor een nieuwe aansluiting op de A28. Dat moet met behoud van de huidige aansluitingen.

Met een voorbereidingskrediet van 200.000 euro kunnen de plannen de komende tijd uitgewerkt worden.
Aanvankelijk steunde een krappe raadsmeerderheid het ontwerp. Alleen de SGP en een deel van de ChristenUnie steunden het voorstel; de overige partijen tekenden bezwaar aan tegen de gemeentelijke bijdrage van 8 miljoen euro.

Deze partijen deelden wel de opvatting dat de verwachte verkeerstoename in de toekomst tot problemen zal leiden. De investering van 8 miljoen euro was voor de meeste partijen echter een zwaarwegend punt. Behalve deze bijdrage voor de nieuwe aansluiting is ook nog een bedrag van 1 miljoen euro nodig voor aanpassing van de lokale infrastructuur.

SGP-woordvoerder Talen relativeerde de bezwaren tegen de financiële lasten door te verwijzen naar de 6,6 miljoen euro die de achterliggende jaren reeds gereserveerd is voor een nieuwe afslag op de A28. "De reserve voor verkeersontsluiting mag ook een keer besteed worden aan het doel waarvoor het is gespaard", vindt Talen. Wel vindt de SGP de 8 miljoen ook "het absolute plafond."

Het CDA ging uiteindelijk akkoord nadat in het voorstel was opgenomen dat de huidige aansluiting in noordelijke richting zou blijven. Het CDA wil de aansluiting nog minimaal vijf jaar na ingebruikname van de nieuwe aansluiting openhouden. Daarna moet bezien worden of deze nadelig is voor de verkeersdoorstroming en om die reden alsnog moet verdwijnen.

Overigens hebben het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat, die hun fiat moeten geven, eerder laten weten dat het aanhouden van de noordelijke aansluiting geen optie is. Als de gestelde voorwaarden tijdens de voorbereidingsperiode onhaalbaar blijken, zullen ChristenUnie en CDA zich opnieuw beraden op hun standpunt.

25-09-08 - De Stentor
Staphorst zuidelijk naar A28

STAPHORST - Staphorst trekt zo'n 10 miljoen euro uit voor aanleg en bijkomend werk van een nieuwe aansluiting op de A28, met op- en afritten richting Zwolle en Meppel tussen bouwmarkt Boer en het Total-tankstation aan de zuidkant van Staphorst.

Een raadsmeerderheid (SGP, ChristenUnie en CDA) besloot dit dinsdagnacht. Van dezelfde partijen kregen burgemeester en wethouders verder opdracht 'alles op alles' te zetten om de huidige oprit richting Meppel in Staphorst-Noord open te houden. Ministerie en Rijkswaterstaat zeiden eerder nee tegen handhaving van de noordelijke op- en afritten in combinatie met een extra zuidelijke ontsluiting.

"De opdracht van SGP, CDA en ChristenUnie is duidelijk. Na het eerdere Haagse nee wordt het weliswaar niet gemakkelijk en garanderen kunnen we dus niks, maar het college zal alles uit de kast halen om Den Haag op andere gedachten te brengen", aldus wethouder Sytze de Jong.

24-09-08 - De Stentor
Urenlange finale over A28

STAPHORST - Politiek in optima forma, gisteren in het gemeentehuis van Staphorst tijdens de zoveelste aflevering over discussiepunt aansluiting op de A28. Inzet was een volledige zuidelijke aansluiting op de autosnelweg, voor een slordige tien miljoen euro.

Debat over en weer, een volle publieke tribune en verleidingen van het ene naar het andere raadslid. GB/VVD en PvdA die het CDA probeerden over te halen om zo ook de ChristenUnie mee te krijgen en SGP die op haar beurt ook het CDA voor zich probeerde winnen. De slotsom was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet opgemaakt.

Na een eerste termijn, een schorsing en een tweede termijn viel de beslissing pas tegen middernacht. Alles leek in eerste instantie af te stevenen op een meerderheid aan voorstemmers, maar het CDA leek scherprechter. Bij een 'nee' van die partij zou, samen met het negatieve oordeel van raadslid Vedder van de ChristenUnie, een magere 9-8 meerderheid worden bereikt. Duidelijk was dat een gedeelte van de gemeenteraad het een fiasco zou vinden als de gemeente acht miljoen zou uittrekken voor een zuidelijke aansluiting op de A28 en daar bovenop nog eens een miljoen voor veranderingen in de lokale infrastructuur.

Volgens de oppositiepartijen zou de geldkraan overigens nog lang niet dicht gaan. Een nieuwe aansluiting op de A28 kan slechts tot stand komen met instemming van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Eerdere plannen voor het openhouden van de noordelijke op- en afritten werden door laatst genoemde afgeschoten. Een volledige aansluiting, met op- en afritten in de richting van zowel Zwolle als Meppel, tweehonderd meter ten zuiden van de stovonde, krijgt wel steun. De SGP en ChristenUnie, samen goed voor tien van de zeventien zetels, hadden in het voortraject al aangekondigd voor deze variant van de nieuwe aansluiting te kiezen. Raadslid Vedder van de ChristenUnie besloot echter op eigen houtje tegen te stemmen.

24-09-08 - Meppeler Courant
Lokale politiek om van te smullen

STAPHORST - Een stampvolle tribune, urenlang vergaderen en felle debatten. Er is maar één onderwerp in Staphorst dat dit teweegbrengt: de nieuwe aansluiting op de A28. De eerste twee ton is beschikbaar gesteld, maar het ultieme besluit of de aansluiting er komt, werd gisteravond weer niet genomen. Nieuwe, maar eigenlijk oude eisen, werden weer op tafel gelegd. Lokale politiek om van te smullen.

Hoofdrollen waren er gisteravond voor het CDA en ChristenUnie-raadslid Dik Vedder, zie zich distantieerde van zijn partij. De overige raadsleden van de ChristenUnie en de SGP, een raadsmeerderheid, zijn voor de nieuwe aansluiting die een paar honderd meter ten zuiden van de afrit naar Staphorst gepland staat.

Het CDA is tegen. De 8 miljoen euro die Staphorst op moest hoesten, speelt een rol, maar belangrijker nog is de noordelijke oprit die het CDA koste wat kost wil behouden. CU'er Vedder vindt dit ook. Burgemeester Alssema wordt met die nieuwe eis, die eigenlijk een oude eis is, op pad gestuurd. Voor de zoveelste keer.

Volgens GB/VVD en de PvdA, felle tegenstanders van de in hun ogen veel te dure aansluiting, is het voorstel nu onhoudbaar. Het openhouden van de noordelijke oprit is immers al lang een gepasseerd station. Rijkswaterstaat en ook voormalig minister Peijs van Verkeer veegden dit voorstel van tafel. Alssema wordt met een onmogelijke eis op pad gestuurd, vinden ze. De burgemeester liet weten naar minister Eurlings te stappen.

Wat het CDA gaat doen als Alssema wederom nul op het rekest krijgt, is niet duidelijk. 'We hebben dan alles geprobeerd en dat is dan een nieuwe situatie.' De ChristenUnie heeft altijd gezegd alleen voor te stemmen als er een grote meerderheid is. Die houding hebben ze laten varen. Volgens de partij had dit standpunt betrekking op een eerder voorstel, vóórdat Rijkswaterstaat beloofde meer bij te dragen en een nieuw viaduct beloofde te bekostigen.

De urenlange vergadering is voor het massaal toegestroomde publiek leuk om te volgen. Lokale politiek om van te smullen. De SGP en (het grootste deel van) de ChristenUnie zijn voor het voorstel. Verkeersprognoses maken de nieuwe aansluiting noodzakelijk, vinden ze. De leefbaarheid komt door al het verkeer op de streek in het geding.

Volgens de CU en de SGP heeft de gemeente door verkopen van gronden gelden gereserveerd om te sparen voor een extra ontsluiting. 'Ondernemers die kavels kochten, betaalden voor deze reservering. We kunnen nu tegen diegenen toch niet vertellen dat we er alleen maar leuke dingen mee willen doen en de centen niet willen gebruiken voor datgene waarvoor ze bestemd zijn', aldus ChristenUnie-fractievoorzitter Henk Koobs.

GB/VVD en de PvdA willen dat de bevolking via een referendum wordt geraadpleegd over de aansluiting, maar de andere partijen zijn tegen. De mensen zijn de afgelopen jaren al genoeg voorgelicht en bovendien is de gemeenteraad het bevoegde orgaan. Over een aantal maanden komt Alssema terug met het antwoord op de eisen van de raad. Dan wordt er eindelijk besloten.

24-09-08 - Meppeler Courant
'Slag om de afslag' nog niet gestreden

STAPHORST - De Staphorster gemeenteraad heeft gisteravond de eerste twee ton beschikbaar gesteld voor een nieuwe volledige aansluiting op de A28 nabij de Krodhoekweg. Het besluit of de nieuwe op- en afritten er komen werd weer niet genomen tijdens de raadsvergadering die tot in de kleine uurtjes duurde. Er kwam wel een besluit om de aansluiting te realiseren, maar met zoveel voorwaarden, dat je van een besluit nog niet kunt spreken.

Het CDA eist dat de noordelijke oprit, dus naar Meppel, na de voltooiing van de nieuwe aansluiting, vijf jaar open blijft en dat Rijkswaterstaat dan de zaak evalueert.

Bovendien wil het CDA dat Rijkswaterstaat de verantwoording heeft over de werkzaamheden en dus ook het risico draagt. De wensen werden gesteund door de meerderheid van de raad en aan het collegevoorstel toegevoegd. Als de wens door Rijkswaterstaat wordt afgewezen - en die kans is zeer groot- ontstaat er een nieuwe situatie volgens het CDA. 'Dan hebben we echt alles geprobeerd', aldus het CDA. De nieuwe aansluiting kost 8 miljoen euro. Het CDA wil dat als blijkt dat het plan duurder wordt, van de nieuwe aansluiting wordt afgezien. Ook de ChristenUnie wilde de zaak dichttimmeren.

Het CDA wilde aanvankelijk tegenstemmen, maar toen hun amendement door een raadsmeerderheid werd aangenomen, gingen de christendemocraten toch door de bocht. De twee ton die beschikbaar werd gesteld, is nodig om de voorbereidingen voor het project te kunnen betalen. Als de raad uiteindelijk tegenstemt, is dit geld weg.

PvdA en Gemeentebelangen/VVD waren tegen. De partijen zien de peperdure nieuwe aansluiting niet zitten. 'Een kleine gemeente als Staphorst kan dit simpelweg niet betalen', zo betoogden ze. Ook ChristenUnie-raadslid Dik Vedder was tegen. Hij wil ook de noordelijke oprit behouden. Hij splitste zich daarmee van zijn drie fractiegenoten af, die voor waren. Na het wijzigen van het collegevoorstel, stemde Vedder toch voor. De SGP is ronduit voorstander van de nieuwe aansluiting. Op het hoogtepunt van de vergadering was de stand negen voor en acht tegen.

Burgemeester Alssema van Staphorst is van plan met deze opdracht van de raad naar minister Eurlings van Verkeer te gaan. Hij toonde zich lichtjes teleurgesteld. Een echt besluit werd eigenlijk weer niet genomen, want de hele zaak komt weer terug naar de raad. Al eerder kreeg Staphorst nul op het rekest van Rijkswaterstaat om de noordelijke oprit te behouden. Alssema lijkt dus met een onmogelijke missie op pad te zijn gestuurd. Het CDA heeft lijntjes naar de collega's in Den Haag uitgegooid om op hoog niveau de oprit in noordelijke richting in elk geval vijf jaar open te houden, na de ingebruikname van de nieuwe aansluiting.

27-06-08 - Meppeler Courant
Miljoenenplan nieuw crossterrein AMBC Staphorst

STAPHORST - Motorsportvereniging AMBC heeft een plan ingediend bij de gemeente Staphorst voor een nieuw crossterrein in Staphorst-Zuid, nabij Dekkersland, vlakbij de A28. De kosten bedragen een kleine 2 miljoen euro, exclusief grondaankoop. Het is niet zeker of dit de definitieve locatie wordt, maar de raming qua kosten zal op diverse locaties gelijk zijn. Een extern bureau is nog bezig met een locatieonderzoek.

Het plan bij Dekkersland behelst een crossbaan van 1.900 meter, een minibaan, een grasbaan van 520 meter en een asfaltcircuit van 1.300 meter. Rondom het terrein is een geluidswal gepland. Daarnaast komt er een kantine, parkeerplaatsen en een grote loods als berging. De gemeente Staphorst heeft nog geen bedrag in de boeken staan voor de AMBC.

De club kampt al jaren met een enorm ruimtegebrek en is ook al jaren bezig om een nieuwe locatie te vinden. Tevergeefs. De huidige baan bij het Wiede Gat is veel te krap voor de nog altijd uitdijende club. In september komt wethouder Sportzaken van Staphorst, Klaas Brand, met een nota, waar ook het maatschappelijk belang van de AMBC in te lezen zal zijn.

Duidelijk moet worden wat de AMBC doet voor de Staphorster gemeenschap. 'Eerst moet het algemeen belang duidelijk worden, dan worden er keuzes gemaakt', aldus Brand. Hij stelde dat het niet noemen van een bedrag niet betekent dat er geen geld komt. Duidelijk is dat de AMBC vele tonnen nodig heeft. Duidelijk is ook dat de vereniging van groot maatschappelijk belang is. Vrijwilligers zijn op tal van vlakken actief.

In de Kadernota Sport van de gemeente staat namelijk dat de club geen basisvoorziening is in Staphorst. Dat zou inhouden dat de AMBC voor de realisatie van dit nieuwe terrein niet kan rekenen op gemeentelijke steun. Mocht blijken dat de AMBC van groot maatschappelijk nut is in de gemeente, dan kan de steun, als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat, flink oplopen.

In 2010 wil de gemeente Staphorst concrete actie ondernemen als het gaat om de nieuwe crosslocatie voor de AMBC, met afstand de grootste vereniging van Staphorst, met 1.200 leden. Ook de provincie moet meewerken.

27-06-08 - De Stentor
Ozb voor 2010 lager bij positief saldo

STAPHORST - De onroerende zakenbelasting (ozb) in de gemeente Staphorst stijgt wellicht niet in de mate waarin dat eerder door het college werd geopperd.
De gemeenteraad heeft bij de algemene beschouwingen unaniem een amendement van het CDA en de SGP aangenomen, waardoor de ozb in 2010 weer kan worden verlaagd.

In de kadernota 2009-2012 concludeerde het Staphorster college dat de ozb tot 2012 elk jaar met 10 procent moet worden verhoogd, om onder meer de nieuwe aansluiting op de A28 te financieren. Dit voorstel viel verkeerd binnen de gemeenteraad. Het college moet zich bij het vaststellen van de definitieve begroting nu iets terughoudender opstellen.

De CDA- en SGP-fracties constateren dat de gemeentelijke rekening jaarlijks een positief saldo heeft. Als de jaarrekening over 2008 ook in de plus eindigt, wordt de rekening gebruikt om de ozb voor 2010 te verlagen. De overige partijen in Staphorst sloten zich aan bij dit initiatief.

26-06-08 - De Stentor
Nieuwe aansluiting Staphorst lijkt nog slechts hamerstuk

STAPHORST - Er lijkt nu toch echt een nieuwe aansluiting op de A28 bij Staphorst te komen.
Het is nog niet definitief, maar de geluiden vanuit de raadscommissie Grondgebied lieten dinsdagavond de indruk achter dat de nieuwe op- en afritten ter hoogte van de Krodhoeksweg er komen.

Vooraf aan de vergadering was al duidelijk dat de SGP voorstander was van de nieuwe aansluiting, terwijl Gemeentebelangen/VVD en de PvdA pertinent tegen waren. Het was dan ook aan de CDA- en ChristenUnie-fracties om de twijfels weg te nemen en een 'kant' te kiezen. Het CDA blijft wat onpeilbaar, maar de CU is voor de nieuwe aansluiting, vooral omdat Rijkswaterstaat in het nieuwste plan een grotere bijdrage wil leveren. Daarmee is met de combinatie van SGP en CU een politieke meerderheid ontstaan, waardoor in september kan worden besloten om 200.000 euro vrij te maken voor het uitvoeren van vooronderzoeken naar de afslag.

Burgemeester Joop Alssema kwam in de commissievergadering weer op het onderzoek waarmee een adviesbureau in 2005 kwam. In 2020 zal de verkeerssituatie in de gemeente Staphorst volgens dat onderzoek problematisch zijn, waardoor een aanpak nodig is. "De leefbaarheid is in het gedrang en het centrum van Staphorst komt onder een grote druk te staan", geeft Alssema aan. "Dat doet afbreuk aan het leefklimaat aan de Oude Rijksweg en de Gemeenteweg."

Volgens de SGP-fractie staat Staphorst stil zonder een besluit over de A28, omdat veel plannen en ontwikkelingen in de gemeente hierop wachten.

De eerste ideeën over een nieuwe aansluiting van Staphorst op de A28 stammen al van twintig jaar geleden. Als in september het voorbereidingskrediet van twee ton beschikbaar komt, zal er zoals het er nu naar uitziet in 2012 worden begonnen met de werkzaamheden.

De PvdA is tegen de aansluiting en wil de verkeersproblematiek oplossen door de stovonde aan te pakken. Zo kan het vrachtverkeer volgens de fractie soepeler rond komen. Er zouden verkeerslichten moeten komen om de massa's fietsers te geleiden, omdat die volgens de PvdA voor veel oponthoud op en rond de stovonde veroorzaken.

Burgemeester Alssema zegt "geen zin te hebben om nu discussies te voeren over stilstaande situaties". Hij geeft aan dat de gemeente moet kijken naar 2020, wanneer het knooppunt Lankhorst bij Meppel is aangepakt en de A28 een zesbaans snelweg is.

26-06-08 - De Stentor
Gedeelde kosten als totaal onder de 13 miljoen euro blijft

STAPHORST - Het actuele plan voor de nieuwe op- en afritten van de A28 bijStaphorst vergt een gemeentelijke bijdrage van acht miljoen euro.
De overige kosten komen voor de rekening van Rijkswaterstaat. Mochten de totale kosten onder de dertien miljoen euro uitkomen, dan betalen gemeente en Rijkswaterstaat beide de helft.

De genoemde acht miljoen van Staphorst vergt wel enige nuancering. De gemeente zal namelijk minimaal negen miljoen euro kwijt zijn, omdat er voor de aanpassingen in de lokale infrastructuur voorlopig één miljoen euro staat geraamd. Het is niet ondenkbaar dat deze kosten verder oplopen. Zo zal er ook na 2012 meer geld nodig zijn voor gefaseerde werkzaamheden aan het wegennet in Staphorst en Rouveen.

Burgemeester Joop Alssema noemde in de commissievergadering Grondgebied dinsdagavond een tot nu toe onbesproken manier om de kosten te dekken. Door de aanleg van een nieuw viaduct in de Middenwolderweg zal het oude viaduct verdwijnen. Op die plaats kunnen kavels worden verkocht.

Gemeentebelangen/VVD blijft bij het standpunt dat Staphorst zichzelf een "financiële molensteen om de nek hangt" door de aansluitingen op de snelweg "een paar honderd meter te verplaatsen".

De fractie vindt dat de aanpassingen niets of weinig voor de gemeenschap opleveren, terwijl de inwoners wel worden opgezadeld met hoge kosten. GB/VVD zou het liefst langer afwachten om te forceren dat Rijkswaterstaat met een voor Staphorst voordeliger oplossing komt. Onzin, volgens de ChristenUnie: "Wij geloven niet in deze sinterklaas".

25-06-08 - Meppeler Courant
Vakje met bedrag AMBC nog leeg

STAPHORST - Gemeentebelangen/VVD en de PvdA in Staphorst willen dat B en W een miljoen euro in de boeken zetten voor de locatie van een nieuw motorcrossterrein van de AMBC in de gemeente. Het college en de andere partijen willen het niet en dus blijft het hokje in de gemeentelijke begroting maagdelijk wit.

En dat terwijl de AMBC een plan indiende dat minimaal 1,9 miljoen euro kost, exclusief grondaankoop. PvdA en Gemeentebelangen/VVD (GB/VVD) stemden dan ook tegen de kadernota van de gemeente Staphorst, waarin het financiële beleid voor 2009 en de jaren erna staat. Kaders stellen betekent volgens de partijen man en paard noemen en daar bedragen bij zetten. 'Als je over een paar jaar plotseling nog honderdduizenden euro's ergens vandaan moet halen, is dat volksverlakkerij.' Deze laatste zin werd maandagavond uitgesproken door Jan Talen van GB/VVD. Volgens hem moet je in de meerjarenbegroting bedragen zetten als je weet dat er in de nabije toekomst geld beschikbaar moet komen. Doe je dat niet, dan bestaat de kans dat gelden voor een broodnodig AMBC-terrein niet beschikbaar zijn en dan ben je nog verder van huis. De PvdA sloot zich aan bij de andere oppositiepartij. Tevergeefs.

In 2010 wil Staphorst concrete actie ondernemen als het gaat om de nieuwe crosslocatie voor de AMBC, met afstand de grootste vereniging van Staphorst, met 1.200 leden. De club kampt al jaren met een enorm ruimtegebrek. De baan bij het Wiede Gat is veel te krap voor de nog altijd uitdijende club.

In september komt wethouder Sportzaken van Staphorst, Klaas Brand, met een nota, waar ook het maatschappelijk belang van de AMBC in te lezen zal zijn. Duidelijk moet worden wat de AMBC doet voor de Staphorster gemeenschap. 'Eerst moet het algemeen belang duidelijk worden, dan worden er keuzes gemaakt', aldus Brand. Hij stelde dat het niet noemen van een bedrag niet betekent dat er geen geld komt. Duidelijk is dat de AMBC vee tonnen nodig heeft. Duidelijk is ook dat de vereniging van groot maatschappelijk belang is. Vrijwilligers zijn op tal van vlakken actief.

De vereniging heeft deze week een plan ingediend bij de gemeente voor een nieuw crossterrein in Staphorst-Zuid, nabij Dekkersland, vlakbij de A28. Het is niet zeker of dit de definitieve locatie wordt, maar de raming qua kosten zal op diverse locaties gelijk zijn. Een extern bureau is nog bezig met een locatieonderzoek. Het plan bij Dekkersland behelst een crossbaan van 1.900 meter, een minibaan, een grasbaan van 520 meter en een asfaltcircuit van 1.300 meter. Rondom het terrein is een geluidswal gepland. Daarnaast komt er een kantine, parkeerplaatsen en een grote loods als berging.

Natuurlijk is het niet zo dat Staphorst voor alle kosten op moet draaien van dit crossterrein met regionale uitstraling, maar een raming van de AMBC, gemaakt door gerenommeerde bedrijven, komt uit op 1.925.000 euro, exclusief btw. De kosten van grondaankoop zijn nog niet meegenomen. Om die reden wil Jan Talen van GB/VVD een miljoen euro in de meerjarenbegroting laten opnemen om al vast voorbereid te zijn. Hij kreeg het niet voor elkaar.

Hetzelfde wilden PvdA en GB/VVD overigens ook voor de nieuwe brandweerkazerne en gemeentewerkplaats. Ook dit wordt een grote kostenpost in de nabije toekomst. De partijen wilden hiervoor 1,5 miljoen euro in de boeken laten zetten. Ook hier vingen zij bot. Volgens Brand is er nog te veel onduidelijk om nu al bedragen te noemen. Beide oppositiepartijen komen aan zoveel geld, door de 9 miljoen euro voor de nieuwe aansluiting op de A28 te schrappen. Zoals bekend zijn beide partijen tegen de nieuwe aansluiting.

Voorzitter Jan Hofstede van de AMBC wil niet reageren. Daarvoor is het volgens hem te vroeg.

25-06-08 - Meppeler Courant
Staphorst krijgt nieuwe aansluiting A28

STAPHORST - Hoewel er een klein slagje om de arm gehouden moet worden, kan eigenlijk wel de conclusie getrokken worden dat de gemeente Staphorst haar nieuwe aansluiting op de A28 krijgt ter hoogte van de Krodhoeksweg. Het einde van twintig jaar praten lijkt in zicht.

Dat bleek gisteravond tijdens de behandeling van de veelbesproken nieuwe aansluiting door de Staphorster politiek. SGP en ChristenUnie zijn voorstander Daarmee is er een meerderheid van tien tegen zeven stemmen voor het voorstel van B en W: een nieuwe volledige aansluiting bij de Krodhoeksweg en het verdwijnen van de huidige op- en afritten.

Het college wil de nieuwe aansluiting, omdat uit onderzoek is gebleken dat de verkeersintensiteit op lokale wegen en met name op de Oude Rijksweg en de Gemeenteweg in 2020 enorm toeneemt. Onderzoek wees uit dat de drukte met tientallen procenten toeneemt. Met de nieuwe aansluiting en het aanpassen van lokale wegen, wordt het verkeer beter door de gemeente geleid. Dat komt de leefbaarheid ten goede.

De SGP was al voorstander van de nieuwe aansluiting. 'Zonder besluit staat de gemeente stil', aldus deze partij. De ChristenUnie was altijd wat minder stellig, maar het feit dat Rijkswaterstaat meer wil betalen, onder andere de kosten voor een nieuw viaduct voor zijn rekening neemt, trok deze partij over de streep.

Na de zomervakantie wordt de knoop echt doorgehakt, vandaar de slag om de arm, maar gisteravond tekende zich een meerderheid af. Wel wil de politiek voor de vergadering van september actuele cijfers zien over verkeersprognoses op lokale wegen. De cijfers die beschikbaar zijn, dateren van 2006. Ook wil de politiek dat er meer aandacht besteed wordt aan fietsers in de plannen.

PvdA en Gemeentebelangen/VVD zijn tegen. PvdA vindt het plan goed, maar de partij is niet bereid dit enorme bedrag op tafel te leggen, waardoor Staphorst in de ogen van de sociaal-democraten verlamd wordt. De PvdA wil maatregelen om het verkeer op de stovonde beter door te laten stromen. GB/VVD vindt dat Staphorst het probleem met tweehonderd meter naar het zuiden verplaatst. Deze partij noemt de aansluiting 'een financiële molensteen voor de toekomst.'

Het CDA nam gisteravond nog geen standpunt in. Deze partij vindt dat het college nogmaals moet praten met Rijkswaterstaat over in elk geval het behouden van de noordelijke oprit, de afrit zou mogen verdwijnen. De aansluiting waar het nu over gaat is een nieuwe volledige aansluiting bij de Krodhoeksweg. De huidige op- en afritten verdwijnen in dit plan. Onverteerbaar voor het CDA.

De nieuwe aansluiting kost Staphorst ten minste 9 miljoen euro. Acht miljoen euro voor het daadwerkelijke project en een miljoen voor werkzaamheden aan de lokale wegen. Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat de gemeente voor het project niet meer kan betalen dan 8 miljoen euro. De rest betaalt 's rijks wegbeheerder. Blijft het project onder de 13 miljoen euro, dan delen gemeente en Rijkswaterstaat de kosten. Duidelijk is geworden dat ook na 2012 nog geld uitgetrokken moeten worden voor aanpassing van lokale wegen. Dit kan gefaseerd gebeuren. De oppositie is bang dat hier geen geld meer voor is.

25-06-08 - Meppeler Courant
Overschot aftrekken van OZB-verhoging

STAPHORST - Een amendement van SGP en CDA op de kadernota van de gemeente Staphorst heeft ervoor gezorgd dat de OZB in de gemeente Staphorst in 2010 mogelijk toch niet met 10% stijgt ten opzichte van het jaar ervoor, waarin deze belasting ook al met 10% de lucht ingaat.

Als blijkt dat het huishoudboekje van de gemeente een overschot laat zien en die kans is groot, dan wordt dit geld gebruikt om de OZB minder te verhogen.

25-06-08 - Meppeler Courant
Projectgroep onderzoekt malaise woningmarkt

STAPHORST - Er komt een projectgroep, bestaande uit diverse deskundigen, die de woningbouwmalaise in Staphorst gaat onderzoeken. Het is meer dan alleen een praatgroep. De leden krijgen een brede opdracht mee. De gemeente wil middelen beschikbaar stellen die een oplossing dichterbij brengen. De woningbouw zit al jaren op slot en de vooruitzichten zijn niet goed.

Dat heeft de politiek maandagavond tijdens de algemene beschouwingen in meerderheid besloten. Na de zomervakantie wil de politiek een uitgewerkte notitie zien, waar echt mee gewerkt kan worden. De projectgroep is een initiatief van de ChristenUnie. Deze partij wilde eigenlijk nog verder gaan. Staphorst zou eenmalig het heft in handen moeten nemen door achttien halfvrijstaande woningen in het tweede deel van de eerste fase van de Slagen op te kopen, deze met tien procent 'af te toppen' om ze zo toegankelijker te maken voor starters.

Dit gaat de andere politieke partijen te ver. Een groep deskundigen die de zaak onderzoekt, is wel een goede zaak. Half succes dus voor de ChristenUnie. Volgens deze partij zit Staphorst door de stagnerende woningbouw al jaren op slot. Inwoners worden gedwongen door het ontbreken van betaalbare woningen zich elders te vestigen. De gevolgen hiervan zijn terugloop van het aantal leerlingen voor basisscholen, minder inkomsten voor de middenstand en minder inkomsten voor de gemeente.

Kern van het probleem is dat de gemeente jaren geleden een contract met de de projectontwikkelaars van De Slagen afsloot, waarin staat dat elders rondom Staphorst geen nieuwbouwwijk mag komen, voordat de huizen op De Slagen verkocht zijn. De verkoop van de huizen op De Slagen gaat langzaam, tergend langzaam. Daardoor stagneert de doorstroming op de woningmarkt. Onder dit wurgcontract valt niet uit te komen. De projectgroep moet onderzoeken hoe dit toch kan. En dat is dan ook de reden dat de meerderheid van de politiek, behalve GB/VVD, wil dat er gelden beschikbaar worden gesteld voor de oplossing. De overeenkomst openbreken, betekent dat de projectontwikkelaars afgekocht moeten worden.

Het eerste deel van de eerste fase op De Slagen is nu nagenoeg verkocht, het wachten is op het tweede deel. Dit betreft dertig woningen, bestaande uit achttien halfvrijstaande huizen, zes hoekwoningen en acht vrijstaande huizen. Dit zijn de laatste woningen van het eerste deel van de eerste fase. Om met het tweede deel van de eerste fase te kunnen starten, dit betreffen dan ongeveer 110 woningen, moeten eerst genoemde huizen voor het grootste gedeelte verkocht worden. Als de gemeente deze achttien woningen opkoopt, bevordert dit de doorstroming. Worden deze huizen niet verkocht, dan kunnen ze verhuurd worden.
Dit deel van het plan van de CU gaat dus niet door.

25-06-08 - Meppeler Courant
Dagje vrijaf om in gebed te gaan

STAPHORST - Bid- en dankdagen in de gemeente Staphorst blijven gewoon verplichte vrije dagen voor gemeentepersoneel. Het plaatselijke CDA wilde af van de bijzondere regeling in Staphorst, maar maandagavond tijdens de algemene beschouwingen schoven de christen-democraten het idee op de lange baan. De reden: geen meerderheid in de raad.

SGP en ChristenUnie zijn tegen het afschaffen van de regeling. Trekken aan een dood paard heeft geen zin, vandaar dat het CDA het idee in de ijskast stopte. Het wil niet zeggen dat de partij van mening is veranderd. Het CDA blijft vinden dat gemeentepersoneel maar een atv-dag of een snipperdag moet opnemen, net als in het bedrijfsleven. In de toekomst zal de partij hier weer op terugkomen, maar voorlopig blijft het zoals het is in Staphorst.
Tot grote vreugde van de SGP. Die zei bij monde van raadslid Jan Visscher het jammer te vinden dat er nu weer over- bid- en dankdag wordt gesproken. In 2005 werd er ook al over gediscussieerd. De SGP is groot voorstander van de vrije dagen. De staatkundig gereformeerden zijn bang dat met het afschaffen van de vrije dagen de gemeente zich op een hellend vlak begeeft. De openstelling van het huis der gemeente zou immers de volgende stap kunnen zijn.
Volgens de SGP moet de gemeente het goede voorbeeld geven door gesloten te zijn op dagen 'dat er gebeden en gedankt kan worden voor het welzijn van ons land'. Dat er ook andere godsdiensten zijn die ook hun specifieke feestdagen hebben, zoals bijvoorbeeld het Suikerfeest voor Moslims - en die daarvoor geen vrij krijgen, doet daar niks aan af. In Staphorst is die situatie niet aan de orde en bovendien is Nederland volgens de SGP een land met een christelijke traditie.
De PvdA en ook GB/VVD waren ontstemd over het feit dat het CDA de confrontatie niet aan durfde te gaan. De partijen vinden dat je geen onderscheid mag maken tussen de verschillende godsdiensten. De gemeente kan de verplichte vrije dagen instellen, omdat dit regelingen zijn die de werkgever zelf mag vaststellen.

24-06-08 - De Stentor
Bid- en dankdag blijven vrij

STAPHORST - Het betaald verlof voor ambtenaren in Staphorst op biddag en dankdag blijft vooralsnog gehandhaafd.

De Staphorster CDA-fractie ziet af van het afschaffen van de vrije dag, omdat er onvoldoende steun binnen de raad zou zijn. Dat bleek gisteravond tijdens de tweede raadsvergadering over de kadernota 2009-2012.

De SGP-fractie gaf als reactie aan blij te zijn met het besluit van hun CDA-collega's. Volgens de fractie moet de gemeente het goede voorbeeld geven, door op biddag en dankdag God te danken. "Ons land is van oudsher een christelijk land. Die invloed is nog altijd merkbaar in verschillende gebruiken die ons land kent", zegt SGP-raadslid Visscher. "Het is goed dat het betaald verlof gehandhaafd blijft."

Volgens het CDA gaan steeds meer mensen op de genoemde dagen gewoon naar hun werk. Andere dagen, zoals de Goede Vrijdag, zouden belangrijker zijn. De PvdA-fractie vult aan dat er niets mis mee is dat ambtenaren op bid- en dankdag vrij nemen, maar dat er geen onderscheid in religieuze feestdagen gemaakt moet worden.

De gemeenteraad maakte gisteravond besluiten over de te stellen kaders, waarmee het college voor de meerjarenbegroting aan de slag moet.

Vooral de woningbouw in Staphorst bleek een aandachtspunt. Een raadsmeerderheid steunt het initiatief van de ChristenUnie om als college een stuurgroep in te stellen en de problematiek rond de nieuwbouw aan te pakken.

24-06-08 - Reformatorisch Dagblad
Staphorst houdt bid- en dankdag vrij

STAPHORST - Bid- en dankdagen blijven gewoon vrije dagen voor de gemeenteambtenaren van Staphorst. Het onderwerp kwam maandag ter sprake in de gemeenteraadsvergadering, maar er bleek geen meerderheid voor afschaffing. Wel vindt men dat Goede Vrijdag er -ter vergelijking- in Staphorst "bekaaid vanaf komt."

Het CDA-voorstel om gemeenteambtenaren op bid- en dankdagen te laten doorwerken dan wel zelf vrij te laten nemen werd maandagavond behandeld. Tot een stemming kwam het echter niet, omdat volgens CDA-fractievoorzitter K. Kuiper duidelijk werd dat er geen meerderheid voor was. "We hadden er 's middags al overleg over gehad. Het onderwerp ligt te gevoelig en is daarom niet ter stemming ingebracht. De kous is hiermee voor ons af, en u zult ons er deze periode niet meer over horen."

Het ontbreken van steun zat vooral vast op de ChristenUnie, die samen met CDA en SGP de coalitie vormt. De partij sprak zich maandag in de wandelgangen opnieuw uit tegen het afschaffen van de vrije dagen op bid- en dankdag. ChristenUniefractievoorzitter H. Koobs zei dinsdagmorgen de vrije dagen juist een goed voorbeeld te vinden voor de gemeenschap. "De gemeente toont zich hierin een dienaresse Gods. We willen dit mooi zo laten."

Burgemeester J. D. Alssema laat desgevraagd weten de bid- en dankdagkwestie "een gecompliceerd punt te vinden, waarvan de vraag is of je het altijd zo moet houden. Er zijn ook nog andere groeperingen in onze gemeenschap die ook hun eigen feestdagen hebben. Moeten die straks dan ook een vrije dag krijgen? Tot hoe ver kun je hiermee doorgaan?"

Ook Alssema heeft zijn eigen gedachten over het religieuze aspect van de bid- en dankdagen. "Ze worden hier vooral gezien als bijzondag. Maar 's middags, tussen de kerkdiensten door, wordt alles gedaan wat men op zondag niet doet."

In de raadsvergadering ontspon zich hierover maandagavond een kleine discussie tussen CDA'er Kuiper en het SGP-raadslid Visscher. Deze benadrukte het religieuze aspect van de bid- en dankdag in Staphorst. Kuiper reageerde echter door te stellen dat over het religieuze aspect van christelijke feestdagen nog wel meer te melden is. Vanmorgen lichtte hij toe: "Het is op zijn minst merkwaardig dat Goede Vrijdag zo weinig aandacht krijgt, terwijl die dag van oudsher veel belangrijker is. Hij valt in het drukke voorjaar en iedereen werkt die dag maximaal door totdat het 's avonds tijd is voor de kerk."

SGP-fractievoorzitter K. Slager liet vanmorgen weten de zorgen te delen. "Naar onze mening heeft Goede Vrijdag meer aandacht nodig. We leven er te veel overheen."

Ook H. Koobs van de ChristenUnie erkent: "Goede Vrijdag komt er hier bekaaid vanaf. Maar veel kan het college daar niet aan doen. Die dag is namelijk ook al een vrije dag voor de ambtenaren."

20-06-08 - De Stentor
Verdeeldheid over nieuwe aansluiting

STAPHORST - In het gemeentehuis in Staphorst zijn gisteravond de algemene beschouwingen rond de kadernota begonnen.

Raadsleden buigen zich ook komend weekeinde nog over de begroting voor 2009-2012, die onlangs door het college werd opgesteld.

Het is voor het eerst dat Staphorst met een kadernota werkt. Voorheen werd in de algemene beschouwingen in het najaar de begroting voor het komende jaar vastgesteld. Dat traject wordt nu versimpeld, door met kaders te werken.

De kadernota die het college heeft opgesteld is in feite een sluitende begroting voor de komende vijf jaar. Maandagavond worden in de tweede openbare raadsvergadering rond deze kadernota door de gemeenteraadsfracties kaders ofwel aanpassingen gesteld. Indien deze kaders worden gesteund door een raadsmeerderheid, gaan burgemeester en wethouders met de voorgestelde wijzigingen aan de slag en ligt in het najaar de definitieve begroting op tafel.

De vijf raadsfracties deden hun opvattingen over de begroting uitgebreid uit de doeken. De aangekondigde verhoging van de ozb deed bij alle partijen veel stof opwaaien. Volgens Gemeentebelangen/VVD is 'een greep uit de reserves en per definitie een boventrendmatige verhoging van de ozb de weg van de minste weerstand'. De fractie vindt dan ook dat de investering in een nieuwe aansluiting op de A28, wat de grootste kostenpost en reden voor de ozb-verhoging is, niet moet doorgaan. De SGP-raadsleden menen juist dat de realisering van de nieuwe afslag 'een must' is en dat de reserves daarvoor best gebruikt mogen worden, hoewel een kleine kanttekening wordt gemaakt: 'Wel missen wij door het aanspreken van die reserves de rente-inkomsten daarvan in de jaarlijkse exploitatie'.

Het CDA laat zich nog niet uit over de 'kwestie A28'. Wel wijst de fractie het college erop dat er met spoed een verkeerscirculatieplan moet worden opgesteld, met aandacht voor de ontsluiting van bedrijventerreinen en woonwijken.

De raadsleden proberen de komende dagen tot eenduidige kaders richting het college te komen. Op veel punten staan de verschillende partijen nog niet op één lijn. Maandagavond worden in de raadsvergadering de kaders vastgesteld.

20-06-08 - De Stentor
De vier K's van de Staphorster jeugd

STAPHORST - Eén van de 'hot items' tijdens de beschouwingen rond de kadernota van Staphorst is het jeugdbeleid.

De afgelopen tijd is er al veel over te doen geweest, al was het alleen maar door het uit te voeren ketenbeleid in de gemeente. Onlangs werd nog bekend dat de gemeente een extern bureau inhuurt, om het aantal keten en hun locatie te inventariseren.

De Gemeentebelangen/VVD-fractie wil 250.000 euro extra reserveren voor het jeugdbeleid, voor onder meer een extra jeugdhonk. De fractie wordt daarin gesteund door de PvdA. Volgens die partij staat Staphorst met het jeugd- of jongerenbeleid nog in de kinderschoenen.

De jeugd brengt volgens de PvdA de vrije tijd door in vier kwadranten: de kerk, de klus, de keet en de kroeg. Met de kerk wil de raadsfractie zich niet bemoeien en 'de klus', ofwel het werk, "worden de centen verdiend". Voor de laatste twee k's, "als ongezonde vrijetijdsbesteding van onze opgroeiende en veelal nog zeer jonge jeugd", is wat de PvdA betreft een alternatief gewenst. Zij sluiten zich aan bij GB/VVD en pleiten voor één of meerdere jeugdhonken, waar door het jongerenwerk sportieve en recreatieve activiteiten worden gehouden. In de begroting moet als het aan de PvdA ligt geld worden gereserveerd voor de bouw van dergelijke accommodaties.

Het CDA maakt zich zorgen dat er bij de uitvoering van het ketenbeleid een budgettekort ontstaat, omdat een deel van het budget nu al wordt gebruikt voor een extern bureau dat de keten inventariseert. De fractie wil de kennis van de jongerenwerkers gebruiken, omdat die de keten in Staphorst al in beeld hebben: "Uiteraard hebben zij een vertrouwenspositie, maar de jeugd wil zelf ook duidelijke regels".

Opmerkelijk genoeg komt het CDA terug op de Nationale Dodenherdenking, die in Staphorst dit jaar op zaterdag 3 mei werd gehouden. De fractie geeft aan dat er begin mei niets over is gezegd, vanwege de emotionele lading. Nu wil het CDA het punt maken dat de herdenking voortaan gewoon op 4 mei gehouden moet worden, omdat het een plechtigheid is die de zondagsrust niet verstoort.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat iedere gemeente moet realiseren, levert ook genoeg discussiestof op. Het CDA wil met het geld van de overheid zo praktisch mogelijk een oplossing vinden en stelt voor het centrum te integreren in het groene kruisgebouw aan de Hoogeweg. De SGP vraagt zich af of de bedragen in de kadernota zinvol zijn, omdat het volgens hen ook gaat om het vinden van een goede en eenvoudige ruimte. De fractie benadrukt dat "de overheid zeer terughoudend moet zijn met zich mengen in gezinssituaties".

07-05-08 - Meppeler Courant
Felle discussie over evenementen

STAPHORST - De nieuwe notitie evenementenbeleid van de gemeente Staphorst biedt duidelijkheid. Daarover waren de commissieleden Inwonerszaken het gisteravond roerend eens. Over de aard van de evenementen waarvoor de beleidsregels gaan gelden, waren de meningen echter ernstig verdeeld. Het leidde tot een verbaal scherpe discussie tussen PvdA en SGP.

Jan Visscher (SGP) sprak waarschuwende woorden aan organisatoren en bezoekers van evenementen die 'uitblinken in feestvieren, muziek, dans en veel drankgebruik.' 'Daarmee wordt God niet gediend, maar op allerlei wijze oneer aangedaan.' Hij riep de organisatoren op deze evenementen niet door te laten gaan. De SGP-fractie sloot zich hierbij aan bij de brief van dominee Tj. de Jong namens de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente van Staphorst.

In deze brief stelde de kerkenraad zich zeer kritisch op tegenover het nieuwe evenementenbeleid en met name feesten die tot na middernacht door mogen gaan en waar veel drank wordt genuttigd. PvdA en GB/VVD pleitten ervoor deze brief slechts voor kennisgeving aan te nemen, vooral om de zinsnede dat de overheid in alle gevallen gehouden is aan Gods wet. 'Politiek ontoelaatbaar', oordeelde Henk Messchendorp.

De brief werd toch onderwerp van gesprek toen Visscher stelde zich goed te kunnen vinden in de zorgen van de kerkenraad. Hij haalde in zijn betoog een vers uit Prediker aan waarin jongeren gewaarschuwd worden voor hun gedrag en het gericht van God hierover. 'Dat past hier niet. Als Gods woord boven de wet gaat, dan leven we niet in een democratie, maar in een theocratie', reageerde Messchendorp. Volgens Visscher, die zijn partij zeker als democratisch ziet, hebben Gods wetten echter zeggenschap voor ieder mens, ook voor niet-gelovigen. 'Een partij die zo werkt, zou eigenlijk verboden kunnen worden', vond Messchendorp. Dik Vedder (ChristenUnie) betreurde deze toonzetting. 'Onnodig, jullie zijn beide volwaardige democratische partijen', stelde hij na afloop.

ChristenUnie, CDA, PvdA en GB/VVD uitten vooral complimenten voor de notitie die de gemeente handvatten geeft om te toetsen en te handhaven. Er werd wel op aangedrongen goed te controleren op sluitingstijden en geluidsnormen. ChristenUnie sprak ook wel zorgen uit over de uitwassen, zoals 'Herrie op 't land'. 'dat is op het randje, het gaat er daar om zoveel mogelijk te zuipen. Maar iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag, niet organisatoren', stelde Dik Vedder. Jacob Spiker (CDA) vond de zorg van SGP niet terecht. 'Deze notitie is er vooral voor de regels, niet om zoveel mogelijk evenementen te houden,' Jan Talen (GB/VVD) en Henk Messchendorp (PvdA) vonden het een waardevol document. 'Er zijn vaak klachten over geluidsoverlast, nu is duidelijk waar men zich aan moet houden', aldus Talen.

07-05-08 - Meppeler Courant
'Terughoudend zijn met bemoeienis achter voordeur'

STAPHORST - De SGP heeft moeite met de toenemende bemoeienis van de overheid met zaken die achter de voordeur van mensen gebeuren. Dat stelde Klaas Slager(SGP) gisteravond tijdens de commissiebehandeling van het voorstel voor het Centrum Jeugd en Gezin, een wettelijke verplichting voor gemeenten vanaf 2011.

'Het is zo dat er steeds meer mis is achter de voordeur, maar we willen het wel heel terughoudend oppakken', aldus Slager. Wethouder Henk Hutten was duidelijk in zijn reactie: 'Ik maak me zorgen over wat er achter de voordeur schijnt te gebeuren en ik help liever één kind.'
De gemeente heeft voor het Centrum Jeugd en Gezin een model ontwikkeld waarbij de partijen die hulp bieden aan ouders en kinderen zijn samengebracht. Het moet volgens wethouder Henk Hutten een gebouw worden waar iedereen welkom is. Wat de SGP betreft mogen de kerken er wel wat meer bij betrokken worden, 'Het verbaast ons zeer dat er geen plaats is ingeruimd voor de psycho-sociale zorg die vanuit de kerken wordt gegeven', bracht Slager naar voren. 'Wij onderschrijven die rol van harte, al moet het niet zo zijn dat iedereen een loketje krijgt in het centrum. Het gaat om een goede front office die weet waar de zorg gevonden kan worden. Kerken zijn daarbij zeker in beeld', aldus Hutten.

21-04-08 - Meppeler Courant
Verbaal vuurwerk tijdens debatfinale

STAPHORST - 'De Gemeenteweg in Staphorst, tussen hoek en spoor moet 30 km/uur worden' of 'Het roken in de horeca moet verboden worden'. Het zijn stellingen die vrijdagavond in het gebouw van de Stichting Jongeren Ontmoeting Staphorst (SJOS) door acht debatteams, bestaande uit drie personen, werden verdedigd. De jongeren debatteerden zich de blaren op hun tong tijdens de debatfinales.

De SGP studievereniging organiseerde de debatten die vrijdagavond tot een boeiende finale kwamen. Zoals in de achterban gebruikelijk is, was het meedoen belangrijker dan het winnen. Toch waren er winnaars. Geertje Dunnink, Klaas Slager en Albert Dunnink werden uiteindelijk de besten, gevolgd door het team, bestaande uit Jolanda Bisschop, Grietje Troost en Jouk Coster. Zij mogen de studievereniging op 6 juni vertegenwoordigen op een avond van de SGP Debat Society in Gouda. Het debatteren is de SGP jongeren goed bevallen. Er komt dan ook zeker een vervolg. Hoe en wanneer? Dat is nog even afwachten. De afgelopen maanden zijn de 24 deelnemers een aantal keren bijeen geweest om te oefenen onder leiding van diverse deskundigen. Argumenteren, structureren, woordgebruik het kwam allemaal aan de orde. Debatteren is een vak apart en je kunt vaardigheden wel degelijk trainen. Vrijdagavond was de finale. Honderd man publiek zat in de zaal. Het bestuur van de studievereniging had stellingen bedacht, die de teams moesten verdedigen. Via een afvalsysteem van zeven debatronden, bleven de twee beste teams over. De trio's hadden elk zes minuten om van opbouw tot aan de conclusie te komen. Heikele punten werden niet geschuwd. 'Een extra financiële injectie in de voetbalvereniging Staphorst is nodig', was een stelling die uitgediscussieerd moest worden. Het leverde mondeling vuurwerk op. De jury bestond uit Albert van der Veer (lid van Debat Society SGP jongeren), Lucas Mulder, voormalig bestuurslid en Wim Akster, voormalig voorzitter van de commissie verenigingen van de SGP jongeren en bestuurslid van de SGP kiesvereniging.

Opmerking: de genoemde debatfinale in Gouda is niet 6 juni 2008 maar D.V. donderdag 5 juni 2008. Aanvang 19.30 uur aan de Bleulandweg 492 in Gouda. (Aula gebouw Zeta, Driestar).

05-03-08 - Meppeler Courant
De preek, het weer en de rijksweg

STAPHORST - Je hebt in Staphorst het weer, de preken van de vele dominees en de nieuwe aansluiting op de rijksweg A28. Drie dingen die vaak het gesprek van de dag zijn. Er is opnieuw stof tot praten. B en W hebben in samenspraak met Rijkswaterstaat een definitief ontwerp gepresenteerd: een volledig nieuwe aansluiting bij de Middenwolderweg. Het zal weer het gesprek van de dag zijn.

Brenger van heil en onheil en onderwerp van gesprek en dat al decennia lang. Het gaat dan over de nieuwe aansluiting die er op de A28 moet komen. Volgens het gemeentebestuur zijn nieuwe op- en afritten nodig . Staphorst breidt uit in zuidelijke richting, terwijl het verkeer in het noorden binnenkomt. Gevolg: veel blik en vooral ook veel vrachtwagens die door het karakteristieke dorp denderen. Vervelend en gevaarlijk. Staphorst verdient een aansluiting die deze ontwikkeling recht doet, vindt het college: een nieuwe aansluiting, meer in zuidelijke richting.

Na vele jaren praten en nog meer varianten, met daarbij horende discussies van voor- en tegenstanders, ligt er nu een definitief plan als het gaat om de nieuwe aansluiting op de A28 in Staphorst: een nieuwe aansluiting op de A28 bij de Middenwolderweg in Staphorst. Dat is het plan dat de gemeente bij Rijkswaterstaat heeft ingediend en dat voor tachtig procent is goedgekeurd. De op- en afritten bij Waanders en in Staphorst-Noord (bij het oude gemeentehuis) verdwijnen.

Niet optimaal
Wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke plan zijn er ook: een parallelweg ten westen van de rijksweg vanaf de nieuwe aansluiting naar de Gorterlaan vervalt en de Wethouder Buitenhuisstraat wordt ontsluitingsweg voor het vrachtverkeer. Ook de verlengde Achthoevenweg krijgt straks een belangrijke ontsluitingsfunctie.

In het laatste plan van B en W lagen de op- en afritten ten westen en ten oosten van de A28 wat uit elkaar. Aan de Rouveen-kant lag de aansluiting met rotonde wat zuidelijker, aan de Staphorst-kant wat noordelijker. Nu liggen ze tegenover elkaar. Grofweg tussen Boer en het Total-tankstation. Rijkswaterstaat vond de oplossing van Staphorst niet optimaal. Nu zitten de wegbeheerder en het college op één lijn.

Bovendien komt er een nieuw viaduct over de A28, ter hoogte van de Middenwolderweg. Ook een aanpassing. Het vrachtverkeer uit noordelijke richting zou aanvankelijk over de nieuwe westelijke parallelweg richting de Gorterlaan afgewikkeld worden om daar met een rotonde op de Gorterlaan te komen. Straks kunnen de vrachtwagens voor Boer, Brink, Dulasta en dergelijke over het viaduct, via de Wethouder Buitenhuisstraat op de diverse industrieterreinen komen.

Besluit
Als iedereen op één lijn zit, wordt de weg in 2010/2011 gerealiseerd, tegelijk met de verbreding van de A28 tot twee keer drie rijbanen. In juni moet de gemeenteraad een besluit nemen. Dan ligt er ook een financieel plan. Staphorst wil maximaal 8 miljoen euro bijdragen. Twintig jaar praten over de A28 kan ook in één klap klaar zijn. Als de raad nee zegt, is het over en uit. De PvdA was altijd al mordicus tegen. De partij vindt dat de lokale infrastructuur beter moet en het geld beter besteed kan worden. Het CDA presenteerde vorig jaar zelfs nog een eigen plan. De ChristenUnie ging vorig jaar met moeite akkoord. GB/VVD was ook zeer kritisch en pleitte voor goede rondwegen. De SGP was wel voor. Sterker nog, het opwaarderen van de Wethouder Buitenhuisstraat was een idee van deze partij.

Ook de bevolking roerde zich de afgelopen jaren, net als het bedrijfsleven. Er werden informatiebijeenkomsten gehouden en er was een actiegroep 'De Hoek' die op de trom sloeg. De gemeente werd beschuldigd van het achterhouden van informatie, niet zelden was iedereen in rep en roer. Verschillende ideeën passeerden de revue. Soms leek het wel scrabble, zoveel letters werden gekoppeld aan de diverse plannen. Zo was er het idee voor een totaal nieuwe aansluiting bij de Gorterlaan in het zuiden. Iedereen buitelde over elkaar heen om het af te wijzen. Slecht voor het noorden van het dorp en 'je laat je gasten toch niet over het industrieterrein je mooie gemeente binnenkomen', waren argumenten. Daarna was er de 'anderhalve variant': een nieuwe aansluiting op de Gorterlaan en het behoud van op- en afritten vanuit en naar het noorden. Rijkswaterstaat veegde het van tafel: geen halve aansluitingen was het argument. Staphorst was terug bij af.

Leefbaarheid
Burgemeester Alssema, 'chef A28' namens de gemeente, vindt het prima dat iedereen een mening heeft en die ook uit. Volgens B en W is dit iets gewijzigde collegeplan de beste oplossing. Niets doen kan ook. Dan rijden er in 2020 8.000 auto's over de Oude Rijksweg en 11.000 over de Gemeenteweg. 'De leefbaarheid is dan zoek', vindt de burgemeester. Veel mensen zijn het met hem eens, velen ook niet.
Het gesprek over de A28 in Staphorst houdt waarschijnlijk nooit op.

05-03-08 - Meppeler Courant
Politiek is huiverig voor gezinscoach

STAPHORST - De christelijke politiek in Staphorst staat huiverig tegenover het aanstellen van een gezinscoach die zijn plek moet krijgen binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook GB/VVD is niet overtuigd.

SGP, ChristenUnie en het CDA vinden dat ouders en daarna directe familie, vrienden of de kerk verantwoordelijk zijn voor opvoeding en hulp. GB/VVD vindt dat de overheid zich terughoudend moet opstellen achter de voordeur. De PvdA in Staphorst is wel voorstander van de komst van een gezinscoach.

Het college wil 8.600 euro uittrekken voor een coach die de hulpverlening aan probleemgezinnen coördineert. Coördinatie van zorg is een plicht van gemeenten binnen de WMO. Het geld is bedoeld voor hulp aan één gezin. Er zijn in de gemeente rond de tien gezinnen die met drie of meer hulpverleningsinstanties te maken hebben, maar bij de overgrote meerderheid is een coach niet nodig. Komt er een ander gezin, dan laat de gemeente deze niet in de kou staan.

Volgens wethouder Hutten bemoeit een gezinscoach zich niet direct met de opvoeding. Hij coördineer de zorg, zodat de juiste organisaties zich met het probleemgezin bezighouden. Het zou dus ook kunnen dat de coach op zoek gaat naar identiteitsgebonden hulp.

05-03-08 - Meppeler Courant
Teveel geld voor uitgekleed bad

STAPHORST - De partij Gemeentebelangen/VVD in Staphorst gaat niet akkoord met het collegevoorstel om ruim 422.000 euro per jaar beschikbaar te stellen aan een uitgekleed zwembad De Broene Eugte. Het buitenbad wordt gesloten en met alleen een binnenbad zou het volgens GB/VVD goedkoper moeten.

Dat bleek gisteravond tijdens de commissievergadering Inwonerszaken waar het nieuwe budget én de sluiting van het buitenbad aan de orde kwam. Die sluiting is nu definitief. De politiek ziet schoorvoetend in dat het niet anders kan. Vorig jaar zamelde de Reddingsbrigade nog duizenden handtekeningen in om het bad open te houden, maar dit resulteerde niet in één enkele zwemmer meer. Een groot verschil in steun op papier en steun in de praktijk, waar je een bad niet mee open kunt houden, zo concludeerde het CDA.

GB/VVD vindt dat er goed gekeken moet worden naar efficiency, ook omdat veel kinderen van buiten de gemeente in Staphorst leren zwemmen. 'Ergens doen we wat niet goed.' GB/VVD vindt ook dat de behoefte gepeild moet worden, dus wat willen de klanten eigenlijk. Dat houdt volgens raadslid Adri Hekman ook in dat je niet halsstarrig de ogen moet sluiten voor opening op zondag, mits natuurlijk blijkt dat mensen dit willen.

Open op zondag
De PvdA ging niet zover, maar Henk Messchendorp zei wel dat als je het bad op zondagen sluit, je een groter exploitatietekort voor lief moet nemen. Daar werd door de christelijke partijen, die mordicus tegen opening op zondag zijn, tegenin gebracht, dat er op de zevende dag waarschijnlijk toch geen kip komt. Het zwembad open op zondag is in Staphorst niet haalbaar. Messchendorp noemde het logisch dat het buitenbad sluit. 'Het is 1,40 meter diep en volstrekt onaantrekkelijk en dat is al jaren bekend.'

Een goed binnenbad blijft voor de politiek een basisvoorziening. Leren zwemmen in een waterrijke gemeente is heel belangrijk. Het budget van 422.000 euro per jaar geldt voor twee jaar. Het is veel geld, maar het bad staat voor onzekerheden en grote investeringen. De CU wil graag de prestatieafspraken zien die de stichting met de gemeente heeft. Het zou volgens deze partij kunnen dat onderdeel van die afspraak is een buitenbad open te houden. Daar wordt dan niet meer aan voldaan.

05-03-08 - De Stentor
A28 aan beide kanten rotonde

STAPHORST - De A28 bij Staphorst wordt in de toekomst ontsloten door rotondes aan weerszijden van de snelweg.

De volledig nieuwe op- en afritten richting Meppel en Zwolle komen ter hoogte van de Middenwolderweg te liggen. De komende maanden wordt gewerkt aan de uitwerking van aansluitingen op de lokale infrastructuur.

Het verkeer uit de richting Zwolle komt in het nieuwe plan na de afrit tussen het Total tankstation en Boer Staphorst op een rotonde terecht. Daar kan worden gekozen om de snelweg weer op te gaan, of Staphorst in te rijden richting de Achthoevenweg. Om de verkeersdruk te reguleren zal de Wethouder Buitenhuisstraat ook een verbindingsfunctie krijgen. Kruisend vrachtverkeer kan via een nieuw viaduct in de Middenwolderweg de andere kant van de snelweg bereiken.

Verkeer uit de richting van Meppel komt onderaan de afrit ook op een rotonde terecht. De situatie is vergelijkbaar met de oostkant. Vrachtverkeer wordt ook hier via de Middenwolderweg geleid.

De eerder voorgestelde parallelweg aan de westzijde van de A28, tussen de Oude Rijksweg en de Gorterlaan, is van de baan.

Aan de afwerking en details van het complete plan, waaronder de aansluiting op de lokale infrastructuur, wordt tot juni gewerkt. De raad velt dan een oordeel over het plan. Gaat de raad akkoord, dan zal met de werkzaamheden worden begonnen, als ook aan de verbreding van de A28 wordt gewerkt. Zegt de raad nee, dan houdt het volgens B en W op. De huidige situatie zal dan blijven bestaan

06-02-08 - Meppeler Courant
Politie werkt aan relatie met jongeren

STAPHORST - Het blijft een tikkie lastig voor de politie in Staphorst om contact te maken met jongeren, vooral op de zaterdagavond. Dat komt volgens teamchef Henk Deiman door de geslotenheid van de groep.

Toch gaat het volgens Deiman steeds beter met de relatie tussen politie en jongeren in Staphorst. Dat komt volgens hem door het project Veiligheid op straat (VOS), waarbij koppels, dus altijd twee agenten, tijdens uitgaansavonden aanwezig zijn bij de uitgaansgelegenheden.

Het VOS-project is vorig jaar begonnen en wordt dan ook zeker voortgezet. Twee agenten zijn de hele zaterdagavond paraat om aanwezig te zijn bij de cafés en discotheken in Staphorst en Zwartewaterland. Vooral als de zaken dichtgaan, wil de politie er zijn om jongeren in de gaten te houden, aan te spreken, om zo herkenbaar te zijn en de relatie met de jeugd op te bouwen. Vooral dit laatste is belangrijk, vindt Deiman.

'Je kent je pappenheimers, weet wat er vorige week is gebeurd en je kunt de jongeren waarschuwen zich deze avond rustig te houden. We willen de gezichten van de jongeren leren kennen en zij moeten ons leren kennen.' Deiman was gisteravond te gast bij de commissie Inwonerszaken van de gemeente Staphorst.

De politie is niet alleen op straat te vinden, ook gaan de koppels in de vooravond in gesprek met het horecapersoneel. Ook dit helpt, want er ontstaat volgens Deiman een band tussen sterke arm en de horeca. Laatst nog was er in een uitgaansgelegenheid in Staphorst een vechtpartij tussen groepen uit Genemuiden en Zwartsluis. Samen met portiers kon de politie de knokpartij beëindigen. Ook is een voorbeeld bekend van een agent die lastig gevallen werd door een burger en door de jeugd werd ontzet en geholpen.

'Het heeft tijd nodig, maar we zijn zeker op de goede weg', aldus Deiman, die overigens volgende maand vertrekt naar het team Ommen-Dalfsen, waar hij teamchef wordt.

Staphorst is niet zo heel veel anders dan de andere gemeenten in de regio. Het is wat gesloten en de mensen zullen niet snel naar de politie gaan als er wat is.

Stevig optreden
Ook ging de teamchef in op vragen van politici. Zo werd hem voor de voeten geworpen dat er ook jongeren zijn die niet tevreden zijn over de aanwezigheid van de politie. Er zou te pittig worden opgetreden. 'Als ik als vader de touwtjes bij mijn kinderen wat stevig aantrek, hebben ze ook kritiek. Voor mij is dit juist een signaal dat het wel goed gaat.'

Toch heeft de politie wel een handicap als het gaat om de relatie met de jongeren in Staphorst. Zo wonen er geen agenten van het team Horst en Waterland meer in deze gemeente. Wijkagent Bos uit Rouveen heeft afscheid genomen. Volgens Dik Vedder van de ChristenUnie is dit een nadeel. Hier wonen, werken en recreëren, zorgt voor betrokkenheid en je weet wat er speelt. Deiman beaamde dit, maar hij zei dat hier weinig aan is te doen.

Beschamend
SGP'er Jan Visscher legde de nadruk op de houding van de jongeren tegenover de politie. 'We zouden graag meer respect zien voor het gezag. Het is betreurenswaardig hoe onze politie door onze jeugd bejegend wordt. Het past onze inwoners niet om zo tekeer te gaan tegenover de politie. Het is helaas soms zeer beschamend.'

01-02-08 - Meppeler Courant
Geld voor structuurvisie Staphorst

STAPHORST - De gemeenteraad van Staphorst is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een krediet van 20.000 euro voor het opstellen van een ruimtelijke structuurvisie. In de visie moet komen te staan waar de gemeente Staphorst tot 2030 naar toe moet. Een duidelijke boodschap tijdens de raadsvergadering was wel dat de raadsleden nadrukkelijk betrollen willen worden bij het opstellen van de visie.

Met namen Jan Talen van Gemeentebelangen/VVD hamerde er in de vergadering op dat de raadsleden betrokken moeten worden bij het opstellen van de structuurvisie. 'Wij moeten er als raad zelf bovenop zitten. Dat zijn wij verplicht tegenover de burgers. Ik ben er echter niet gerust op dat het bureau dat de visie gaat opstellen de door ons aangebrachte informatie meeneemt. Ik vind dat de raad in de glazen bol moet kijken', aldus Talen.

Amendement
Burgemeester Alssema probeerde de ongerustheid bij Talen weg te nemen door te zeggen dat de raad en het bureau samen de kaders gaan stellen. De GB/VVD'er werd niet overtuigd door Alssema en diende een amendement in dat bij het opstellen van een ruimtelijke structuurvisie, door een extern bureau, ook nadrukkelijk de raad wordt betrokken. Het amendement werd niet gesteund door een meerderheid van de raad en werd met tien stemmen tegen (SGP en ChristenUnie) en zes voor (PvdA, GB/VVD en CDA) verworpen.

PvdA'er Henk Messchendorp zei veel te verwachten van de te schetsen ontwikkeling voor alle dorpen in de gemeente Staphorst in een ambitieuze structuurvisie, inclusief een verkeerscirculatieplan. Met het beschikbaar stellen van de 20.000 euro voor het opstellen van de visie had zijn fractie dan ook geen moeite. SGP'er Lubbert Talen vroeg zich hardop af of de op te stellen ruimtelijke structuurvisie niet de Kadernota Buitengebied in de wielen rijdt. Burgemeester Alssema was daar duidelijk over. 'Dat zal niet gebeuren, ze moeten elkaar juist aanvullen.'

Frisse blik
Klaas Harke van de ChristenUnie was van mening dat de Staphorster ambtenaren de visie moesten opstellen. 'Zij hebben de kennis van de gemeente in huis.' Alssema was ook hierover duidelijk. 'Wanneer de ambtenaren de visie moeten gaan opstellen, moeten we daar tijd voor vrijmaken. En ook dat kost geld en gaat ten koste van andere werkzaamheden. Bovendien is het goed dat iemand van buiten met een andere blik naar ontwikkelingen kijkt. Een frisse blik kan nieuwe ideeën opleveren.'

Infrastructuur
Alssema benadrukte dat bij het opstellen van de visie ook in gesprek wordt gegaan met doelgroepen als ondernemers, recreatieondernemers en huisvesters. 'Wij willen naar de toekomst kijken en ontwikkelingen op gebieden als wonen, werken, recreatie en infrastructuur met elkaar in verband brengen. Toewerken naar een visie zodat we duidelijk weten wat het toekomstperspectief van Staphorst is.'

Voor het opstellen van de ruimtelijke structuurvisie voor de gemeente Staphorst zijn de bureaus Witpaard, Bügel Hajema en Vijn benaderd. Deze bureaus gaan een offerte uitbrengen om de visie op te stellen.

30-01-08 - Meppeler Courant
Staphorst bouwt niet voor bestaande bebouwing

STAPHORST - De gemeenteraad van Staphorst is gisteravond akkoord gegaan met de wijzigingen beleidsnotitie 'Open Plekken Staphorst' en de beleidsnotitie 'Saneringslocaties'.

Wel werd het door SGP'er Arie den Ouden ingediende amendement over de bebouwing voor bestaande bebouwing in het beschermde dorpsgezicht aan de Streek aangenomen. Dt betekent dat er in de toekomst niet meer gebouwd mag worden voor bestaande bebouwing. In eerste instantie leek het er op dat de beleidswijziging er niet zou komen, maar na een korte schorsing van de vergadering diende de SGP alsnog het amendement in. De formele wijziging kreeg steun van de fractie van Gemeentebelangen/VVD en PvdA. Met negen tegen zeven stemmen werd het amendement gesteund.

11-01-08 - Meppeler Courant
'Staphorster enclave snel verleden tijd'

STAPHORST - Het is een wonderlijke enclave van de gemeente Staphorst, eigenlijk in Meppel en Jan Talen van Gemeentebelangen/VVD in Staphorst denkt dat als er 32 woningen gebouwd worden op het bedrijf van Mussche Bestratingen aan de Kastanjelaan dat het einde van het 'Staphorster eiland' in zicht is.

Volgens Talen is medio jaren negentig afgesproken dat de enclave voor Staphorst behouden mocht blijven als het een open gebied zou blijven, althans er gebouwd zou worden in de stijl van de Kastanjelaan. Nu ligt er een plan voor 32 woningen en dat is heel wat anders dan 'in de stijl van de Kastanjelaan bouwen, laat staan dat je het open gebied respecteert. 'Hier komt trammelant (woord gewijzigd door redactie website) van. Over tien jaar zijn we het gebied kwijt en wordt de Hoogeveense vaart de grens', zo voorspelt Talen. Dat komt volgens hem omdat de afspraken uit het verleden niet worden nagekomen.

Volgens de Staphorster wethouder Sytse de Jong van Ruimtelijke Ordening ligt het wat genuanceerder. Dit is volgens hem geen groen gebied, maar een grijs gebied, waar bedrijvigheid plaatsvond, zelfs een saneringslocatie. Bouwen kan gewoon.

Het gebied van Mussche Bestratingen aan de Kastanjelaan in die merkwaardige uiterste noordpunt van Staphorst, is al langer een heet hangijzer. Het plan van een ontwikkelaar in 2005 was om het terrein in te vullen met twaalf mooie woningen. Dit werd afgeschoten: te duur en niet voor starters. Deze groep heeft de hoogste prioriteit in Staphorst. Daarna werden het 27 woningen en nu dus 32. Zeven woningen kunnen in casco worden gebouwd, voor een koopprijs van 160 mille. De rest is duurder.

Nog steeds is politiek Staphorst ernstig verdeeld. PvdA en Gemeenbelangen/VVD zijn tegen. Er zou niet genoeg voor starters gebouwd worden en bovendien zouden de financiën niet goed geregeld zijn. Ook het CDA is niet tevreden. Meer voor starters doen, vindt deze partij. Logisch de woningbouw in Staphorst voor starters is dramatisch.

ChristenUnie en SGP, een meerderheid in de raad, zien het plan wel zitten. Volgens deze partijen is er al een behoorlijke slag gemaakt, van twaalf luxe woningen naar 32 huizen, variërend in prijs van 192.000 euro tot 410.000 euro, met een optie voor casco bouwen. Daardoor krijgen middengroepen de ruimte en genereer je ook doorstroming. Wethouder Ruimtelijke Ordening Sytse de Jong onderzoekt nog of alle 32 woningen in casco gebouwd kunnen worden en daardoor in prijs kunnen dalen. Vooralsnog lijkt het erop dat er een kleine Staphorster woonwijk komt op de grens met Meppel.

11-01-08 - Meppeler Courant
Staphorst gaat voor startersleningen

STAPHORST - De kans is groot dat de gemeente Staphorst dit jaar startersleningen kan verstrekken aan mensen die voor het eerst een woning kopen. De meerderheid van de Staphorster politiek is voorstander van het invoeren van een dergelijke lening om zo de financiële drempel te verlagen.

Voorheen was de gemeente geen voorstander van dit instrument, omdat het de symptomen van de woningnood voor starters niet wegneemt. Maar de nood voor starters in Staphorst is hoog en bovendien wordt de regeling voor de gemeente aantrekkelijker, omdat ook de provincie Overijssel voor 25 procent mee wil betalen. De VROM-starterslening is een aanvullende lening bovenop een reguliere hypotheek om de aankoop van een eerste woning mogelijk te maken. Maximaal twintig procent van de kosten van de woning kan worden ondergebracht in een dergelijke starterslening.

Als Staphorst mee gaat doen, moeten er eisen opgesteld worden. Met een schuin oog wordt gekeken naar Steenwijkerland, waar mensen tenminste vijf jaar in de gemeente moeten wonen, voor de eerste keer een woning kopen, bestaand of nieuw en een belastbaar inkomen hebben tussen de 25.000 en 37.500 euro per jaar. In Steenwijkerland mogen de kosten voor het kopen van een woning met grond niet hoger zijn dan 165.000 euro.

Politici in Staphorst willen geen leeftijdsgrens instellen voor starters. Het zou dus ook zo kunnen zijn dat senioren die in de inkomenscategorie vallen en voor het eerst kopen in aanmerking komen voor de lening, maar volgens de meerderheid van de politiek komt dit nauwelijks voor.

Het CDA in Staphorst zou ook graag zien dat een erfpachtregeling wordt onderzocht, de ChristenUnie ziet ook wel wat in een koopsubsidie. Er zal wat moeten gebeuren in Staphorst, dat is wel duidelijk. Want de nood is zeer hoog. Woningen voor starters worden er niet gebouwd en ondanks de startersnotitie die ideeën aandraagt en de vinger op de zere plek legt, vindt ook wethouder Sytse de Jong dat de situatie momenteel 'dweilen met de kraan open' is. De gemeente heeft nauwelijks eigen grond om voor starters te bouwen. Er wordt dus niet gebouwd en er is dus ook geen doorstroom. Hij is ook van plan de afspraken met VechtHorst over het verkopen van woningen onder de loep te nemen.

Lubbert Talen van de SGP kwam met een andere oplossing: anders bouwen. Volgens hem kun je bijvoorbeeld in de verpauperde melkfabriek van Ons Belang aan de Gemeenteweg ook appartementen bouwen voor een geschikte prijs, in plaats van de hele zaak saneren en er woningen neer te zetten, wat nu het plan is.

Hij vond gelijk een bondgenoot in de PvdA die dit bestempelde met 'dit is ook ons belang.' Volgens Talen zijn er meer van dergelijke gebouwen in de gemeente waar appartementen voor een schappelijke prijs in gebouwd kunnen worden. Daardoor blijven deze - vaak authentieke - panden aan de streek ook nog eens behouden.

terug >>