Archief 2005
 
Actueel 2005
Politieke thema's 2005
 

Politieke thema's
- Vaststelling Belvedère-beleid Staphorst
- Vaststelling herziene APV
- Nota Belvedère
- Vloekverbod in APV
- Herziening APV
- Horecasluitingstijden Gemeente Staphorst
- Themabijeenkomst Normen en Waarden
- Groenbeleidsplan Staphorst 2005


06-06-05
Vaststelling Belvedère-beleid Staphorst

In de raadsvergadering van 31 mei 2005 is het Belvedère-beleid Staphorst vastgesteld.
Het standpunt van de SGP over alle twaalf onderdelen van deze nota is elders op deze website te vinden. Bij de definitieve vaststelling van de reactienota is door de SGP een drietal amendementen ingediend.

1. Het eerste amendement behelsde een algeheel verbod op het bouwen van nieuwbouwappartementen langs "de Streek". Met de twee appartementencomplexen bij de rotonde te Staphorst vindt de SGP het wel genoeg, wat betreft "de Streek". Wel blijft het mogelijk om in bestaande gebouwen appartementen te realiseren. Dit amendement werd nu in de raadsvergadering, in tegenstelling tot de eerder gehouden commissievergadering over dit beleid, volmondig door de ChristenUnie ondersteund, waarmee het dus een meerderheid in de raad verkreeg.

2. Het tweede amendement wilde de mogelijkheid tot het oprichten van moderne bouwwerken langs "de Streek" uitsluiten. Dit amendement werd door het college ontraden, verkreeg geen steun van andere partijen en is daarmee door de raad verworpen.

In de nota Belvedère staat dat er langs "de Streek" ruimte is voor 'eigentijdse vormgeving', Omdat hier uitdrukkelijk gesproken wordt over vormgeving, is de vrees gerechtvaardigd dat hier gedoeld wordt op allerlei moderne architectonische uitingen, die aan "de Streek" niet thuishoren.
De gewraakte zinsnede staat in de aangehaalde nota. Daarom is de SGP-fractie van mening dat de reactienota de juiste plaats is om die uitspraak te neutraliseren en niet de welstandsnota.
Het college heeft dit amendement ontraden omdat zij van mening is dat men daardoor in een harnas gedrukt wordt.

3. Het derde amendement ging over erfinrichtingsplannen. In de oorspronkelijke nota was het naar de letter mogelijk, het verlenen van een vergunning tot boerderijsplitsing af te laten hangen van het erfinrichtingsplan.
De SGP vond dit veel te zwaar aangezet. Inhoudelijk was de inhoud van het amendement ongeveer: Een adviserend overleg over de erfinrichting is prima, maar verder niet. Meerdere fracties stemden met deze bedoeling in. Het amendement hoefde niet in stemming gebracht te worden, omdat het college het zonder problemen overnam. Daarop werd het door ons ingetrokken.

06-06-05
Vaststelling herziene APV

In de raadsvergadering van 31 mei 2005 is de herziene Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente Staphorst vastgesteld. Daarin is het vloekverbod waar in de commissievergadering van uitgebreid over gesproken is opgenomen. Het standpunt van de SGP over het vloekverbod, en over een aantal andere zaken uit de APV is elders op deze website te lezen. Door ons werden bij de definitieve vaststelling van de APV een motie en een amendement ingediend. Daarbij ging het om de volgende twee zaken.

1. Volgens de APV mag er in horeca-gelegenheden in Staphorst geen enkele vorm van handel bedreven worden. De SGP, en meerdere partijen met ons, zijn hier niet gelukkig mee omdat er in Staphorst met grote regelmaat gehandeld wordt in horeca-gelegenheden: Goed- en kledingverkopingen, veilingen van land of huizen etc. Deze verkopingen leveren echt een bijdrage aan het plaatselijke voorzieningenniveau. Het zou jammer zijn als dit niet meer mag.
Daarom heeft de fractie van de SGP tijdens de vergadering een motie ingediend waarin het college verzocht wordt de mogelijkheden tot het verlenen van ontheffing te onderzoeken, zodat het houden van deze verkopingen toch voortgang kan vinden.
Voordat deze motie in stemming kwam, zegde het college al toe de motie uit te voeren, waarop de motie door ons werd ingetrokken.

2. Voor het verlenen van festiviteiten met een uitstraling naar het dorp (veelal met harde muziek en soms met overlast) heeft men een vergunning nodig. Tot nu toe waren daarbij aantallen per jaar genoemd. Deze aantallen zijn in de nieuwe APV zeer fors verruimd, danwel geheel vrijgegeven. Hierover heeft de SGP een amendement ingediend, om in ieder geval de tot nu toe gebruikelijke aantallen te handhaven. Geen van de andere politieke partijen steunde dit amendement, zodat het verworpen werd.

Voor collectieve festiviteiten lag het aantal op maximaal 12 keer per jaar. Omdat ons voorstel niet overgenomen is, wordt dit geheel vrijgegeven. Daarbij heeft het college wel aangegeven niet direct alles vrij te geven.
Wanneer een aanvrager aan de voorwaarden voldoet, zal het naar onze mening moeilijk worden om een vergunning te weigeren. Op termijn kan dit dan toch leiden tot een grote toename van festiviteiten.

Incidentele festiviteiten mochten vier keer per jaar worden gehouden. Nu komt er in de APV te staan dat deze tien keer per jaar mogen plaatsvinden.

De SGP-fractie is van mening dat de aangevoerde redenen niet van dien aard zijn dat op grond daarvan sprake zou zijn van een noodzaak tot verruiming. Hierdoor zal de overlast voor omwonenden en andere inwoners naar evenredigheid toenemen.

28-05-05
SGP over Europese Grondwet: stem tegen!

Zie ook het artikel: EU-Grondwet maakt verkeerde keuzes

Op 19 mei jl. heeft de kiesvereniging van de SGP, samen met de studievereniging, een informatieavond georganiseerd in de aula van de Pieter Zandt te Staphorst. Het te houden referendum over de Europese Grondwet op 1 juni a.s. stond daarbij centraal.
Deze avond heeft mr. C.G. van der Staaij, lid van de Tweede Kamer voor de SGP, uitleg gegeven over verschillende onderdelen van deze grondwet. Hoewel hij ook een aantal positieve punten heeft opgesomd, heeft hij allen toch met overtuiging opgeroepen om te gaan stemmen en een krachtig nee te laten horen.

Voorzitter ds. Tj. de Jong opende de vergadering, waarvoor grote belangstelling bestond, met het laten zingen van een psalmvers, schriftlezing en gebed. Hij memoreerde dat gezien de peilingen het de goede kant op lijkt te gaan wat de stemming betreft. Voorstanders van de Europese Grondwet worden zenuwachtig, al is het maar een raadplegend referendum. Maar het zou wel merkwaardig zijn dat, als het referendum negatief uitpakt, de regering voorstemt.

Hierna kwam ons Tweede Kamerlid Van der Staaij aan het woord om één en ander te vertellen over de Europese Grondwet.
Eerst werd een stukje geschiedenis aangehaald. Aan het komende referendum zijn al 4 referenda voorafgegaan. Dit is inmiddels zo'n 200 jaar geleden. Toen waren de opkomsten zeer minimaal en werd er duidelijk gemanipuleerd met de uitkomsten.

Voor de SGP was het komende referendum niet nodig geweest. Nu het er komt, roept ze wel op om te gaan stemmen, met als duidelijk advies: stem tegen! Er kleven nogal wat bezwaren aan de Europese Grondwet. Hij gaf wel aan dat het noodzakelijk was om de lappendeken aan regels eens tegen het licht te houden, vooral nu de Europese Unie zo sterk is uitgebreid met diverse lidstaten.

De pre-ambule (het woord vooraf) zet de verkeerde toon. De religieuze kern van onze samenleving wordt erin veronachtzaamd. Na een uitvoerige discussie is er voor gekozen om geen verwijzing naar de christelijke wortels van Europa op te nemen.

Machtsverschuiving
Ook zijn tal van bevoegdheden vaag geformuleerd wat zeer gevaarlijk is. Wie heeft het in het Europa van deze Grondwet voor het zeggen? Er is een gevaarlijke tendens met de grote lidstaten als Frankrijk en Duitsland (en straks Turkije?). Ook de geweldige machtsconcentratie is een groot gevaar.
Nederland, en ook andere lidstaten, kunnen straks tegen problemen aanlopen omdat het vetorecht voor de afzonderlijke lidstaten bij de meeste onderwerpen wordt opgeheven.

Europese regering?
Volgens deze Grondwet zal Europa een vaste voorzitter krijgen die benoemd wordt voor een periode van twee en een half jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming van deze persoon één keer voor eenzelfde periode. De Unie krijgt daarmee voor het eerst een soort president. Ook zal er een Europese minister van buitenlandse zaken komen. Vooral de gróte lidstaten zullen aanzienlijke invloed uitoefenen op de benoeming van die toppolitici.
Op termijn zal ook niet elke afzonderlijke lidstaat nog een Europese Commissaris kunnen leveren. Daardoor zal dan minder rekening gehouden worden met de belangen van deze lidstaten maar zal de Europese Commissie meer de belangen van Europa als geheel gaan behartigen.

Financiën
Bij het opstellen van de Europese Grondwet heeft de Nederlandse regering er op aangedrongen meer evenwicht te krijgen in hetgeen Nederland aan Europa moet afdragen en wat zij ervan terugkrijgt. Nu is Nederland nog steeds de grootste netto betaler. Dat moest en zou veranderen maar het is niet gelukt.

Is er dan niets goeds in deze Grondwet? Dat is te kort door de bocht. Op sommige punten zijn de bepalingen wel duidelijker geworden. Maar over het algemeen: Stem tegen!, aldus Van der Staaij.

Na de pauze kwam er een levendige discussie op gang naar aanleiding van diverse vragen die er toch nog leefden. Zo werden duidelijk overeenkomsten gezien tussen destijds de torenbouw van Babel en de komende toren van Europa.
Ook werd de klacht gehoord dat de discussie over de Grondwet veel te laat op gang is gekomen. Duidelijk kwam wel naar voren dat eigenlijk alles al is besloten.
Al met al kan de SGP Staphorst terugzien op een geslaagde avond met belangstellenden uit alle geledingen van de bevolking.

De voorzitter heeft de heer Van der Staaij bedankt heeft voor zijn duidelijke betoog en beantwoording van vragen. Daarna heeft Van der Staaij op verzoek van de voorzitter de avond besloten met dankgebed na eerst nog te hebben gezongen psalm 119 vers 1.

21-05-05
Concept programmabegroting 2006

Op 17 mei jl. heeft de gemeenteraad in een extra raadsvergadering gesproken over de invulling van de programmabegroting 2006. Met de door de verschillende fracties ingebrachte opmerkingen kan het college aan de slag om de definitieve begroting op te stellen die ons D.V. omstreeks september 2005 aangeboden zal worden.

Door de fractie van de SGP is in die vergadering in de eerste termijn het volgende naar voren gebracht.
Voor de eerste keer worden wij in de gelegenheid gesteld om uitgebreider mee te denken over de invulling van de programmabegroting. Vorig jaar hebben wij al een voorproefje gehad, nu wordt er dus weer wat meer invulling aan gegeven.

Het blijft echter op dit moment nog behoorlijk gissen wat gerealiseerd kan worden zonder over te gaan tot aanzienlijke lastenverzwaring voor onze inwoners en het bedrijfsleven.
Voordat wij meer inzicht krijgen in de financiën willen wij zondermeer niet verder gaan dan aanpassing van de tarieven aan de inflatie.

Voor enkele onderdelen zijn met ingang van 2005 de tarieven al verhoogd met 50% (huur sportaccommodaties en uitgifte nieuwe graven of verlenging). In de begroting waren dat namelijk enkele onderdelen waar slechts geringe inkomsten stonden tegenover aanzienlijke uitgaven. De SGP-fractie wil daar nu niet weer aan gaan tornen, ook niet met ingang van 2006 nu verschillende sportverenigingen hard roepen dat hun groot onrecht wordt aangedaan.

Op dit moment hebben wij ook nog geen enkel inzicht in eventuele investeringen op het gebied van de diverse sportactiviteiten. Als wij echter terugzien op de wijze waarop in de afgelopen periode gesproken is over de voortgang van de realisatie van een nieuw onderkomen voor de VV Staphorst, dan zijn wij er niet gerust op dat dit geen grote gevolgen heeft voor onze gemeente.
Afgezien van de principiële bezwaren van onze fractie tegen de wedstrijdsport, is het ook zakelijk bekeken niet verantwoord om voor één vereniging zo'n groot bedrag beschikbaar te stellen.

De SGP geeft nu al een duidelijk signaal af dat wij niet meewerken aan forse bezuinigingen op bijvoorbeeld onderhoud aan wegen en groenvoorzieningen of flinke lastenverzwaringen om toch vooral de investeringen ten behoeve van sportactiviteiten door te laten gaan.

Wij hebben begrepen dat voor nieuw beleid (daaronder worden ook verstaan de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen) nog geen middelen geraamd zijn in de begroting 2006. Daarom zullen er naar onze mening zeker prioriteiten gesteld moeten worden.

Vervangingsinvesteringen die wat ons betreft zeker door moeten gaan, betreffen de volgende punten:

Ø Jaarschijf 2006 van het wegenbeheersplan. Wanneer wij het werk aan de wegen gaan uitstellen, kan dit later heel gemakkelijk leiden tot extra kosten. Uiteraard zijn wij het er wel mee eens dat gekeken wordt of in plaats van een bepaalde weg die gepland staat, er misschien een andere weg is die voor moet gaan omdat die bijvoorbeeld sneller achteruit gegaan is in de afgelopen tijd;
Ø Renovatie begraafplaats Rouveen.

Uitbreidingsinvesteringen die wat ons betreft in 2006 zeker ter hand genomen moeten worden, zijn:

Ø Aanschaf tankautospuit indien daarmee het zelfstandig blijven van het brandweerkorps voor langere tijd veilig gesteld kan worden;
Ø Groenbeleidsplan: intensivering groenonderhoud;
Ø Uitbreiding begraafplaats IJhorst. Wij hebben vernomen dat daar op korte termijn een aanvang mee gemaakt dient te worden omdat de beschikbare ruimte om te begraven snel minder wordt. Onze fractie geeft hierbij aan dat wij om principiële redenen geen medewerking willen verlenen aan de aanleg van een urnentuin.

Daarnaast hebben wij begrepen dat er nog voor vele jaren ruimte beschikbaar is op de urnenbegraafplaats. Daarvan zijn, zo ons is meegedeeld, nog maar 16 van de 60 beschikbare plaatsen gebruikt. Bij een globaal gebruik van 2 urnen per jaar is dit nog vele jaren ruim voldoende.

Enkele specifieke punten die wij onder uw aandacht willen brengen, zijn de volgende.

Algemeen Bestuur

Loketfuncties
Wij willen nogmaals aandringen op een functieverbreding van de loketfuncties. Degene die aan het loket zit, zal wat ons betreft bij veel meer verschillende aanvragen, vergunningen enz. moeten kunnen helpen. De kennis wordt dan meer gedeeld en de kwetsbaarheid wordt minder. Daarbij komt dat het werk voor de medewerkers aan het loket meestal interessanter wordt. Door functieverbreding kan een medewerker zich ook op deze wijze prima verder ontwikkelen.

Het verder ontwikkelen van de loketfuncties heeft voor ons een even hoge prioriteit als het ontwikkelen van de website. Daar komt bij dat, wanneer vergunningverlening via de website mogelijk is, dit voor alle burgers te begrijpen moet zijn en dan ook zeker voor onze medewerkers aan het loket.

Automatisering
Als vervangingsinvesteringen onder Algemeen Bestuur is opgenomen de uitvoering van de jaarschijf 2006 van de automatiseringsnota. Daarnaast is als uitbreidingsinvestering vermeld het digitaliseren van de vergunningverlening. Hoort dit niet een onderdeel te zijn van de automatiseringsnota?
Het lijkt er nu een beetje op dat extra ruimte gecreëerd wordt.

Voordat de SGP instemt met de investeringen volgens de jaarschijf 2006 van de automatiseringsnota willen wij eerst meer weten over de beoogde investeringen die dan gedaan zullen worden.

Economische Zaken en Landbouw

Bedrijfsbezoeken
Wij hebben de indruk gekregen dat het college, na opmerkingen van diverse fracties, wil stoppen met de bedrijfsbezoeken. Voor onze fractie is het echter een must om daar wel mee door te gaan. Het zorgt voor inzicht in de lokale economie en versterkt de band met het bedrijfsleven.
Wij moeten juist drempelverlagend bezig zijn naar de ondernemers toe. Wanneer de raad zou aangeven, dat deze bezoeken niet noodzakelijk zijn, geeft zij daarmee naar onze mening een geheel verkeerd signaal af.

Vast aanspreekpunt
Daarom is in maart 2005, toen wij konden reageren op het eerste concept van deze programmabegroting, door de SGP-fractie al aangegeven hier nog iets aan toe te willen voegen. Wij vinden het belangrijk dat een ambtenaar aangewezen wordt die van alle bedrijven/ondernemers de ontwikkelingen bijhoudt.

Door het creëren van een vast aanspreekpunt binnen de gemeente die ook de voortgang van aanvragen enzovoort van ondernemers bewaakt, kan er naar onze overtuiging meer gedaan worden voor het bedrijfsleven.

Ruilverkaveling of kavelruil
Op pagina 6 wordt ook nu nog gesproken over een vorm van ruilverkaveling bewerkstelligen nu een RAK (Ruilverkaveling met Administratief Karakter) is afgewezen.
Meerderen, ook onze fractie, hebben er al een aantal keren op gewezen dat een ruilverkaveling geen schijn van kans heeft als een RAK al niet haalbaar is.
Misschien dat hier gedacht wordt aan kavelruil, maar dan moet dat hier ook zo omschreven worden.

Omdat de agrariërs daar waar mogelijk door de gemeente ondersteuning verdienen, wil onze fractie aandringen op steun van de gemeente bij vrijwillige kavelruil.
In welke vorm deze ondersteuning gestalte kan krijgen, zal zo snel mogelijk besproken moeten worden met de landbouworganisaties binnen onze gemeente.

Openbare Orde en Veiligheid

Brandweer
In de begroting is een extra formatieplaats ingevuld voor het uitvoeren van de kernnota brandweerzorg (1e fase).
Op 2 juni a.s. krijgen wij voorlichting over de ontwikkelingen bij de brandweer. Wij willen eerst die voorlichting afwachten voordat wij ons uitspreken over extra beroepspersoneel.

Verkeer en Openbare Ruimte

Uitbreidingsinvesteringen - Ebbinge Wubbenlaan
De fractie van de SGP heeft er moeite mee dat voor de realisatie van het 4e kwadrant met betrekking tot de Ebbinge Wubbenlaan voor € 680.670 onttrokken zal worden aan de reserve Verkeersinfrastuctuur. Graag zouden we op korte termijn een complete begroting, waarbij we ervan uitgaan dat deze al aanwezig is binnen het gemeentehuis, voor het 4e kwadrant tegemoet willen zien.
Wanneer op deze indirecte manier zulke grote bedragen toegevoegd wordt aan plannen, vragen wij ons af of we als gemeente wel juist bezig zijn. Een groot deel moet bekostigd worden door het plan zelf.
Wij hadden veel liever het deel van de Ebbinge Wubbenlaan vanaf de Boldewijnlaan tot aan de kruising met de Van Nesstraat aangepakt.
Juist daar moet het veilig zijn voor de schooljeugd en de bejaarden. En juist over dat gedeelte komen de laatste jaren de meeste klachten van burgers en de school over onveiligheid.

Verder willen wij onder dit programma toevoegen:
Ø In 2006 onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van verharding van het gedeelte van de Schuthekkeweg dat nu nog zandweg is. Dat is het deel van Dekkersland tot bijna aan Jan Arendsland. Ook het kostenplaatje in beeld brengen van eventuele verharding in beton en/of asfalt.

Ø In 2006 onderzoeken welke alternatieven mogelijk zijn om een veilige fietsroute te realiseren langs de Gemeenteweg van de Berkenstouwe/Buitenstouwe tot Halfweg.

Onderwijs en Welzijn

Multifunctioneel centrum Rouveen
Voor het multifunctionele centrum Rouveen staat in het eerste kwartaal van 2006 een plan van aanpak vermeld. Dat lijkt ons wat al te voortvarend. Het is nog volstrekt niet duidelijk, wat een haalbaarheidsonderzoek zal opleveren.

Nota jeugdbeleid
Het stimuleren van sport en beweging staat al op pagina 27 (sport) vermeld. Bij de speerpunten in de jeugdnota staan ook het bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten en het behalen van startkwalificaties. Waar komt dit onderwerp terug?

Jongerenwerker
Er is sprake van het invullen van een jongerenwerker, waarbij tussen haakjes staat: na evaluatie. Voor de SGP-fractie is dit veel te kort door de bocht geformuleerd.

Of een evaluatie zal uitwijzen dat de jongerenwerker kan blijven, staat op voorhand nog allerminst vast. Daar dient nu net die evaluatie voor.
Als reeds in dit prille stadium min of meer voetstoots vaststaat dat de jongerenwerker als permanent gegeven wordt beschouwd, betekent dit dat de evaluatie een wassen neus is. Voor de SGP is mede van belang dat van uitbreiding van het personeelsbestand slechts dan sprake kan zijn, wanneer het ook echt, maar dan ook werkelijk nodig is. Het onbekommerd invullen van formatieplaatsen getuigt van onverantwoord beleid.

Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme

Accommodatie Van der Walstraat
Voor het eerste kwartaal van 2006 staat een rapport gepland inzake de haalbaarheid en de omvang van een accommodatie die een gymzaal en een dienstencentrum bevat.
De fractie van de SGP spreekt haar tevredenheid uit over het feit dat de gemeente serieus gaat kijken naar een alternatief voor het huidige dienstencentrum. Bij herhaling zijn daarbij diverse overwegingen voor kenbaar gemaakt.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Zoals wij vorige week in de vergadering van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening hebben afgesproken, zou nu ongetwijfeld aan de orde komen het punt van extra formatie.

Toen hebben wij er volmondig mee ingestemd om een tijdelijke kracht voor ca. 2 jaar aan te trekken voor het taakveld Ruimtelijke Ordening.
Wij staan er nog geheel achter dat die ingezet moet worden voor een snellere afwikkeling van aanvragen van burgers en bedrijven voor een bouwvergunning.

Wij zijn van mening dat het goed is daarmee te beginnen. Op die wijze kan er volgens ons zo gauw mogelijk meer orde op zaken gesteld worden op die afdeling. Wanneer er minder vragen komen hoever het staat met de afhandeling van een bepaalde aanvraag, komt er op termijn meer tijd beschikbaar voor andere zaken, zoals bouwcontroles en handhaving.

Wat aan die laatste onderdelen op korte termijn meer gedaan kan worden, zal wat ons betreft toch moeten komen uit efficiënter proberen te werken. Wij gaan hier niet herhalen wat wij er vorige week over gezegd hebben.

Extra personeel hiervoor aantrekken is voor ons op dit moment nog geen optie. Voor het jaar 2005 heeft de raad opgedragen om te bezuinigen. Daarvan zou € 125.000 op personeelskosten gerealiseerd kunnen worden.
Wanneer wij dat voor 2006 al weer ongedaan maken, is dat wat ons betreft te kort door de bocht. Dan zal misschien het college eerst moeten bekijken of er op andere afdelingen bezuinigingen mogelijk zijn op de personeelskosten.

Afhankelijk van de financiële ruimte kunnen verschillende punten die niet genoemd zijn, alsnog gerealiseerd kunnen worden. Helaas is het de laatste jaren gebruikelijk dat de landelijke overheid steeds meer taken afstoot en die neerlegt bij gemeenten. Wat dan echter veelal in onvoldoende mate mee overgaat naar de gemeenten is het daarvoor benodigde geld. Ook een aantal dagen voor de gehouden raadsvergadering werden wij daar nog weer mee geconfronteerd door een brief van het college.
Alle gemeenten ontvangen een groot deel van hun inkomsten via de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds van de nationale overheid. Daar is men bezig met een herijking van de zogenoemde clusters "zorg" en "bijstand" Dit zijn onderdelen van die Algemene Uitkering uit het gemeentefonds die voor Staphorst zeer nadelige effecten zouden krijgen. Voor een belangrijk deel zou dat komen doordat de Gemeente Staphorst veel inwoners heeft die jonger zijn dan 20 jaar.

Gelukkig kon de burgemeester als portefeuillehouder financiën juist die avond meedelen dat men op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een fout had gemaakt. Concreet betekent dit dat de verwachte terugval in inkomsten door de hiervoor genoemde herijking iets minder zal worden.

14-05-05
Kroegentocht op 4 en 5 mei

In de raadsvergadering van 26 april 2005 heeft de CristenUnie bij monde van fractievoorzitter Henk Koobs tijdens het "vragenuurtje" gevraagd of burgemeester Alssema misschien een stokje kon steken voor de te houden kroegentocht in de avond en nacht van 4 op 5 mei jl.

Al een aantal jaren wordt door een aantal horecaondernemers in de Gemeente Staphorst een kroegentocht gehouden die begint aan de vooravond van hemelvaartsdag en tot diep in de nacht doorgaat. Dit jaar zou dit dus beginnen op de avond van de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. De burgemeester heeft er, zoals hij in zijn antwoord aangaf, met de betrokken horecaondernemers over gesproken en zijn bezwaren kenbaar gemaakt. Toch wilde men de kroegentocht door laten gaan omdat deze van start gaat op het moment dat de officiële herdenking voorbij is.

Uiteraard is ook de SGP extra ontstemd over een kroegentocht die dit keer begint op de avond van dodenherdenking. Wij zouden echter liever zien dat die tochten geheel afgeschaft zouden worden, ook in andere jaren omdat dit naar onze mening nog minder past bij de herdenking van hemelvaartsdag. Wij betreuren het dan ook dat er toen nimmer een kritisch geluid is vernomen.

Inmiddels hebben wij in Rouveen op zowel 30 april als 5 mei ook feest gehad in een feesttent aan de Schipgravenweg.
Op zaterdag 30 april mocht men van 13.00 uur tot 01.00 uur open zijn. In de vergunning was wel opgenomen dat de muziek om 24.00 uur uit moest. Gelukkig was dit volgens ons ook het geval. Toch was hiermee, door de openstelling tot 01.00 uur, wel de zondag gemoeid.
Dat vindt de SGP nog erger dan een kroegentocht die begint kort na de officiële dodenherdenking op woensdag 4 mei, hoewel het duidelijk is dat wij helemaal niet voor die tochten zijn, op welke avond dan ook.

Dit jaar viel 5 mei (bevrijdingsdag) samen met hemelvaartsdag. Op die dag mocht men volgens de afgegeven vergunning een feest organiseren van 16.00 uur tot 01.30 uur (met muziek tot 01.00 uur). Naar de mening van de SGP-fractie gaat het feestvieren op die manier absoluut niet samen met een op gepaste wijze herdenken van de hemelvaart van Christus.

Niet alleen een kroegentocht aansluitend aan de dodenherdenking maar ook het uitbundig feestvieren op hemelvaartsdag is volgens de SGP-fractie ongepast.

07-05-05
Informatieavond wijkbeheer

De commissies Inwonerszaken en Grondgebied zijn recent in de kantine van gemeentewerken bijgepraat en voorgelicht over een jaar wijkbeheer. Onder leiding van Hans Breukhoven en in aanwezigheid van de 4 wijkbeheerders Henk Roo, Harm Trompetter, Jan Visscher en Luuk de Vries, hebben we daar een goede indruk gekregen van alle facetten die een wijkbeheerder in de dagelijkse praktijk tegenkomt. En dat zijn er nogal wat, af en toe kreeg je de neiging om van moedeloosheid te zuchten bij het aanhoren van alle verhalen en aanzien van de getoonde beelden van vernielingen, dumpen van afval, schade aan wegen en onachtzaam omgaan met gemeentelijk zaken e.d.. Gelukkig waren er ook positieve zaken te melden, maar het zwaartepunt was toch wel gelegen in het feit dat de wijkbeheerders enorm veel tijd kwijt zijn aan zaken die beslist niet nodig zouden moeten zijn. Tijd die wij als inwoners van onze gemeente moeten betalen! De commissieleden waren onder de indruk van alles wat zich op dit front afspeelt in onze gemeente. Hieronder proberen we een aantal zaken nader te belichten en daar waar mogelijk vergezeld te doen gaan van enkele foto´s.

Vernielingen
Ook afgelopen jaar was het weer raak wat betreft het grote aantal vernielingen aan borden, afvalbakken, lichtmasten, schakelkasten, bomen e.d. Soms is een verkeersbord nog maar een paar dagen vervangen en het wordt alweer gestolen of vernield. Waar zijn al die borden gebleven? Hier is wel voor een groot gedeelte een antwoord op te geven, maar een bewijs? Misschien is het nuttig om alle borden fabrieksmatig te voorzien van een teken om te kunnen bewijzen wie de rechtmatige eigenaar is. De totale schade in 2004 kwam uit op € 46.656,00.

Dumpen van afval
Een steeds groter probleem is de toenemende hoeveelheid gedumpt afval. Ook de kosten die hier mee gemoeid zijn om dit week in, week uit weer op te ruimen komen uiteindelijk voor rekening van de inwoners via de afvalstoffenheffing. Opvallend is de sterke toename van hennepafval. Ook autobanden worden regelmatig overal in de gemeente gevonden. Wie doet nou zo iets vraag je je dan af. Dat dumpen van afval asociaal is mag duidelijk zijn, maar het is ook laf om anderen met jouw afval op te zadelen. Het is goed om verdachte zaken in dit opzicht ook direct te melden bij de politie, een meer socialere controle en onder de aandacht brengen van deze problemen kan misschien preventief werken.

Schade aan wegen
Door steeds zwaarder materieel, vrachtauto´s, landbouwvoertuigen e.d. is het onoverkomelijk dat ook onze wegen en bermen hieronder te lijden hebben. Vaak en daar sluiten wij ons zelf bij in, gaan we bij het passeren van een tegenligger met volle snelheid door de soms weke berm. Het resultaat is dat de berm kapot gereden wordt en er randschade aan de weg ontstaat. Hierover komen bij de wijkbeheerders vele klachten binnen. Maar laten we ons realiseren dat wij mede verantwoordelijk zijn. Waarom moeten we bijvoorbeeld steeds op volle snelheid via de verharde en onverharde wegen en bermen naar onze bestemming. En als we daar dan zijn doen we voorzichtig aan om geen schade te veroorzaken aan ons eigen bezittingen. Wellicht is het goed dat bij het passeren het lichtste voertuig het meest uitwijkt, maar dit ook te doen met aangepaste snelheid. Laten we zuinig zijn op onze wegen, herstelkosten komen allemaal bij de belastingbetaler terecht. De slogan 'Wees een heer in het verkeer' geldt ook hier.

Onachtzaam omgaan met gemeentelijke zaken
Soms komen de wijkbeheerders zaken tegen waar je………….. Precies, vul zelf maar in.
Als we goede rentmeesters zijn, moeten we op andermans zaken zeker zo zuinig zijn als op onze eigen zaken. Onderstaande foto´s tonen voorbeelden die niet navolgenswaardig zijn. Wie betaalt hier weer de kosten van herstel?

Overige zaken
Naast alle drukte die de wijkbeheerders hebben met bovengenoemde zaken, zijn nog tal van andere werkzaamheden te doen. Het gaat te ver om dit allemaal te vermelden. Vermeldenswaard is wel dat om de veertien dagen de wijkbeheerders in piketdienst op 90 plaatsen in onze gemeente de grondwaterstanden meten. Ook worden wekelijks de 25 stuks rioolgemalen en roosters aan een inspectie onderworpen. Verder dient de straatverlichting onderhouden te worden en bij winterse omstandigheden en gladheid is het zoutstrooien een aandachtsgebied. Ook (zoals recent het geval was) bij een nachtelijke ontruiming van een hennepplantage worden de wijkbeheerders ingezet. Kortom een veelzijdig werkgebied die het noodzakelijk maakt dat er veel contact is met burgers, wijk - en dorpsraden e.d. Klachten worden zoveel mogelijk dezelfde dag afgewerkt, zoniet, dan volgt altijd een berichtje.

Afsluiting
U zult zich misschien afvragen waarom de SGP zoveel aandacht aan het wijkbeheer schenkt op haar website. Dat hebben wij gedaan omdat onze inwoners vaak niet op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt op dit terrein. Wij zien de wijkbeheerders vaak langs rijden, maar wat doen ze eigenlijk. Wij hopen u met bovenstaande impressie, een klein beetje meer duidelijkheid te hebben gegeven over hun werkzaamheden. Wellicht dat daardoor een beter begrip ontstaat over de functie van het wijkbeheer. De foto´s hebben niet een specifiek doel om bewust iemand aan de schandpaal te nagelen of te kwetsen, maar zijn slechts de aan ons getoonde voorbeelden van hoe het niet moet.

03-05-05
Huurtarieven

De commissie Inwonerszaken heeft gesproken over de wenselijkheid om de verhoging van de huurtarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties terug te draaien.

Na een aantal jaren bijna dezelfde tarieven te hebben gehanteerd, heeft de gemeente besloten een grotere stijging door te voeren. De gevolgen zijn te overzien. Hoewel het percentage van 50 procent dramatische gevolgen doet vermoeden, moeten de 'zwaarst getroffenen' per jaar nog geen twee tientjes meer betalen aan hun club. Wat een drama. Vergelijk dat maar eens met de materiaalkosten voor een doorsnee sport. Dan gaat het om andere bedragen, waarvoor de sporters grif het veelvoudige neertellen.

Desondanks trok een enkele club aan de bel, wat ertoe leidde dat in de vergadering van de commissie Inwonerszaken van 4 april 2005 een trio vertegenwoordigers uit de sportieve hoek een poging deden aannemelijk te maken waarom de huurverhoging zou moeten worden teruggedraaid.

De SGP-fractie gaat hiermee uiteraard niet akkoord. Een redelijke afspraak om de begroting sluitend te krijgen, halverwege het jaar onderuitschoffelen vanwege een paar centen - geen sprake van.

Daarbij komt, dat de SGP de sporttarieven altijd heeft gekoppeld aan de begraafrechten. Toen in de begrotingsvergadering van 9 november 2004 duidelijk werd, dat de huur van sportaccommodaties met 50 procent zou stijgen, ging de SGP óók akkoord met een stijging van de laatste. Een man een man, een woord een woord. Het zou niet getuigen van fair play, als dan plotseling een paar maanden later de ene helft van het besluit wordt teruggedraaid. Als de zaken zo liggen, wil onze fractie bijvoorbeeld nog wel eens kijken naar een verlaging van de eigen bijdrage voor de riolering in het buitengebied.

22-04-05
Inrichting veldschuur Bid en Werk

In de vergadering van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening van 2 februari 2005 en de raadsvergadering van 22 maart 2005 is gesproken over de inrichting van de veldschuur Bid en Werk.
Tijdens de commissievergadering waren alleen de fracties van Gemeentebelangen/VVD (GB/VVD) en PvdA het voorgestelde bedrag van € 11.400 beschikbaar te stellen. SGP, ChristenUnie en CDA waren daar op dat moment nog niet aan toe.
In de raadsvergadering heeft uiteindelijk de SGP-fractie en de heer K. Kuiper van het CDA tegen het voorstel gestemd om geld beschikbaar te stellen voor de inrichting van de veldschuur.

Voor de bouw van de veldschuur is in 2002 door de gemeente Staphorst ruim € 90.000 beschikbaar gesteld. Ook andere partijen, waaronder de gemeente Zwartewaterland, hebben bijgedragen aan de bouw van de veldschuur. De gemeenteraad van Staphorst heeft toen al aangegeven, dat er niet weer aangeklopt hoefde te worden voor meer geld.

Nu wordt gezegd dat het toen ging om de bouw en dat de inrichting een ander verhaal is. De SGP-fractie is het daar niet mee eens.
Ook kunnen wij constateren dat er inmiddels een zeer luxe veldschuur is gebouwd. Helaas lijkt die op geen enkele manier op de veldschuur die er in het verleden heeft gestaan. Wij hadden liever gezien dat er een wat soberder veldschuur zou zijn gebouwd. Mogelijk dat dan een deel alsnog besteed had kunnen worden aan de inrichting.

Om de inrichting van de veldschuur te realiseren heeft de "Stichting Vrienden van de Oldematen" dit project aangemeld bij het Europaloket van de provincie in het kader van de Leader+ regeling. Dit project komt daarvoor in principe in aanmerking.

Voor de inrichting was in eerste instantie een begroting opgesteld met een totaal bedrag van ruim € 400.000. De gemeentelijke bijdrage zou dan uitgekomen zijn op € 60.000. De gemeente heeft aangegeven dat de financiële ruimte om dit project (inrichting) nog weer met zo'n bedrag te steunen er niet was na de bijdrage van € 90.452 voor de bouw.
Daarna heeft de stichting haar begroting fors naar beneden bijgesteld en is men uitgekomen op € 231.500.

De gemeentelijke bijdrage aan Leader+ projecten is in principe 15% van de begroting. Als richtlijn wordt uitgegaan van de volgende verdeelsleutel: 40% Europese Unie, 15% provincie, 15% gemeente en 30% private financiering.
Voor de gemeente zou dit neerkomen op een bijdrage aan de inrichting van 15% van € 231.500 of € 34.725. Het college heeft echter aangegeven niet verder te willen gaan dan € 10.000 te vermeerderen met het overgebleven bedrag van € 1.400 in 2004 voor aanvragen Leader+. Daarmee kon de inrichting van de veldschuur gerealiseerd worden. Als de gemeente geen bijdrage geeft, zouden de subsidies van andere instanties ook in gevaar kunnen komen.
Ondanks dit gegeven heeft de SGP niet ingestemd met een bijdrage voor de inrichting van de veldschuur. Vanaf het begin hebben wij op het standpunt gestaan om niet verder te gaan dan het bedrag van € 90.452. Dit bedrag had men wat ons betreft mogen verdelen over de bouw en inrichting, maar extra geld hoefde men van ons niet te verwachten.

Nu de bouw geleid heeft tot een zeer luxueuze veldschuur is bij ons de animo voor een extra bijdrage helemaal verdwenen. De andere fracties, met uitzondering van de heer Kuiper van het CDA, hebben er wel mee ingestemd.
Daarbij heeft vooral de doorslag gegeven dat men niet het risico wou lopen dat we een veldschuur zouden krijgen zonder inrichting.

22-04-05
Straatnaamgeving De Slagen

Nu binnenkort eindelijk gebouwd kan worden in de 1e fase van het bestemmingsplan De Slagen is het tijd om over te gaan tot straatnaamgeving. In de vergadering van de commissie Inwonerszaken van 28 februari 2005 heeft het college een voorstel in bespreking gegeven. In grote lijnen kon de SGP-fractie zich vinden in de voorgestelde namen. Wel heeft Klaas Slager namens onze fractie nog enkele kanttekeningen geplaatst.

In de commissievergadering heeft K. Slager aangegeven dat hij de o.a. voorgestelde "Weidehof" en "Grashof" wat dubbel vindt. Ook hebben wij in Staphorst al een straat met de naam "Graspieper" waardoor gemakkelijk verwarring kan ontstaan.
Daarnaast heeft hij aangegeven dat de voorgestelde naam "De Meent" beter gewijzigd kan worden in "De Meente". Wij spreken namelijk ook over "De Eugte" en die naam wordt door het college wel met een "e" aan het eind voorgesteld.
Verder heeft hij erop gewezen dat enkele voorstellen niet eenduidig waren. Ook daarvoor reikte hij alternatieven aan.

Na bespreking in de commissievergadering had het college al een aantal aanpassingen doorgevoerd. Voor "Grashof" stelde men nu voor "Vlashof" en ook de suggestie om er "De Meente" van te maken is overgenomen.

Toch hebben wij in de raadsvergadering van 22 maart 2005 nog een amendement ingediend met de volgende aanpassingen.

1. De aanduiding "Maïslaan" voor het gedeelte aansluitend op de J.C. van Andelweg te wijzigen in "Graanhof". Het past beter in de systematiek van de indeling in velden, die alle parallel lopen met de J.C. van Andelweg en hoven, die in het plan dwars aansluiten op de velden.

2. De benaming voor diverse straten met de nadere aanduiding van "laan" te wijzigen in "veld". Wij vinden de aanduiding van "veld" in combinatie met gewasnamen beter bij elkaar passen dan "laan". Bovendien is de benaming "laan" minder gelukkig gekozen. Het straatbeeld in de betreffende wijk komt niet overeen met datgene wat men in het dagelijkse verkeer van een laan verwacht.

3. Wijziging van de naam "Korenbloemveld" in "Korenveld". Een korenbloem ziet er uitbundig fraai uit, maar dit is geen gewas.

De fractie van Gemeentebelangen/VVD (GB/VVD) had voorgesteld om de straatnamen niet op "laan" te laten eindigen maar op "straat" en de voorgestelde namen "Tarwehof" en "Vlashof" te schrappen. Deze gewassen zouden vroeger niet of nauwelijks in Staphorst zijn verbouwd. Het voorstel van GB/VVD verkreeg geen steun van andere fracties.

Het door de SGP-fractie ingediende amendement is daarna unaniem aanvaard. Voor het overige is de straatnaamgeving volgens het collegevoorstel goedgekeurd.

Het was de bedoeling om te kiezen voor een wijk "Lanen en Hoven" en "Eiland op de Esch". De straten in eerstgenoemde wijk eindigen door aanvaarding van ons amendement op "veld" of "hof". Daarom zal worden bezien of de benaming van die wijk in de officiële stukken nog gewijzigd kan worden in "Velden en Hoven". In het spraakgebruik ligt het voor de hand dat deze wijk voortaan bekend staat als velden en hoven.

16-04-05
Keten op de kaart

De keten blijven de gemoederen bezighouden. Inmiddels staan ze landelijk op de kaart. Staphorst is geen uitzondering. Ook de SGP is op de hoogte van het bestaan van tientallen keten. In enkele woorden geven wij weer hoe wij als fractie tegen de problematiek aankijken.

Als vrienden elkaar daar willen ontmoeten, is er wat ons betreft weinig op tegen. Een stukje gezelligheid in eigen kring valt positief te waarderen. Wel benadrukken wij het belang van het ouderlijk toezicht. Vader en moeder hoeven beslist niet de hele avond in de keet door te brengen. Zij moeten echter wel even hun neus om de deur kunnen steken zonder zich meteen wezenloos te hoeven schrikken. Of te horen krijgen: waar bemoeien jullie je mee. Afgezien van de vraag of de gemeente daarmee rechtstreeks bemoeienis heeft, vraagt de SGP-fractie met name aandacht voor het overmatige drankgebruik in de keten. Een ander bedenkelijk aspect betreft de ronduit smakeloze inhoud van veel websites van de hokkies. Toegegeven, de namen getuigen wel van originaliteit.

De vraag: "Wanneer doet de gemeente eindelijk eens iets", kan met recht andersom worden gesteld. Nemen ouders hun rol voldoende serieus? Want wie een keet op het erf toelaat, accepteert daarmee meteen een stevige verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Zeker ook, daar waar het minderjarige jongeren betreft. Het is bovendien de vraag, of mensen wel beseffen wat er op ze af kan komen, wanneer er ongelukken gebeuren. Dat niemand zit te wachten op een 'Volendam' op de deel zal duidelijk zijn. Maar de vraag hoe het met de veiligheid zit, zal in veel gevallen met een veelbetekenend stilzwijgen moeten worden beantwoord. Het invoeren van een keurmerk kan de moeite van een onderzoek waard zijn.

Zolang een keet het domein is van een clubje kameraden, is er gewoon sprake van particulier initiatief waarmee de overheid weinig bemoeienis heeft. Dat wordt anders, naarmate het gebeuren grootschaliger trekken aanneemt. Zeker als er sprake is van verkapte horeca-gelegenheden, al is dat moeilijk te controleren!, is het zaak om handhavend op te treden. Wie een café wil beginnen, heeft ervoor te zorgen dat er voldoende diploma's en vergunningen achter de tapkast hangen. Zo simpel is dat. Hoge prijzen in de horeca geven geen vrijwaring voor oneerlijke concurrentie.

In een nieuwsbrief heeft de SGP-fractie vorig jaar een zinsnede aan de keten gewijd waarmee ik deze reactie wil besluiten. Vrienden zoeken vrienden op. Daar is niets op tegen, met daarbij de aanmerking dat óók de avondbesteding onder de normen van Gods Woord valt.

17-02-05
Hart voor…

Persbureau ANP meldt dat de LPF-Kamerleden Nawijn en Van As met hun nieuwe partij bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar de boer op willen met de slogan "Hart voor ...". Op de plek van de puntjes moet de naam van de betreffende gemeente komen, bijvoorbeeld Rotterdam, Zoetermeer en Tilburg.

Aanvankelijk opteerde het duo voor de naam "Hart voor Nederland". Televisiezender SBS6 maakte daar bezwaar tegen, omdat de naam te veel lijkt op die van een van zijn populairste programma's, "Hart van Nederland". SBS6 dreigde met juridische stappen.

Toch aardig om te zien, dat de SGP in Staphorst de LPF voor is geweest. Want de LPF kan géén "Hart voor Staphorst" hebben. Daar kan slechts één partij aanspraak op maken!

01-02-05
Identiteitskaart

Vanaf dit jaar moet iedereen in ons land van veertien jaar en ouder op verzoek van de politie kunnen aantonen wie hij of zij is. Veel mensen moeten daarom een identiteitskaart halen bij de gemeente.

De SGP-fractie in de gemeenteraad van Staphorst heeft het College van B&W gevraagd na te gaan of mensen met een minimuminkomen een tegemoetkoming kunnen krijgen. Voor zogenoemde minima, die ieder uit te geven muntje toch al moeten omkeren, komt deze verplichte aankoop extra ongelegen.

In de commissie Inwonerszaken van maandag 31 januari heeft wethouder Ws. Bron toegezegd dat het College gaat werken aan een voorstel om voor de minima de te maken kosten voor identiteitskaarten ten behoeve van kinderen van 14 tot en met 17 jaar voor vergoeding in aanmerking te laten komen.

Een goede zaak, meent de SGP. Gezinsvriendelijk én sociaal, zo willen wij Staphorst graag zien.

30-01-05
Nieuw onderkomen voor VV Staphorst

De Voetbalvereniging Staphorst krijgt een nieuwe accommodatie. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 25 januari besloten alle partijen, uitgezonderd de SGP, dat de procedure die moet leiden tot de aanbesteding in gang kan worden gezet. Echt sprake van een discussie was er niet meer. Die heeft al in een eerder stadium plaatsgevonden. Voorzover er van een echte, serieuze discussie kan worden gesproken.

In het kort de punten waarom de SGP niet kan instemmen met de voorliggende plannen.

- De SGP is voor gezonde ontspanning en beweging. Sporten kan goed zijn voor een mens. Maar de verafgoding van sport, wat met name grootse vormen aanneemt bij voetbal, kan en mag nooit onze instemming hebben. Aan teamsporten is inherent dat ze een zeker competitief element hebben. De onverzadigbare honger naar steeds meer, steeds beter, steeds hoger maakt sporten echter tot doel op zich, in plaats van geëigend middel om lichaam en geest in goede conditie te krijgen.

- De gemeente Staphorst gaat nu zonder meer de accommodatie in zijn geheel financieren. Daaraan komt geen cent zelfwerkzaamheid te pas. En reken maar, dat het een luxe onderkomen zal worden. Het wordt immers gebouwd volgens de normen die belanghebbenden binnen de Nederlandse voetbalsport zelf hebben aangedragen. Alles wordt gefinancierd met gemeenschapsgeld. Pogingen om te ontkennen dat de kapitaallasten zwaar op de onroerendezaakbelasting (OZB) rusten zijn begrijpelijk, want dat is een pijnlijke vaststelling. Maar de stelling dat de plannen rond het Noorderslag hun weerslag zullen hebben op de portemonnee van de Staphorster bevolking, is onweerlegbaar.

- De zelfwerkzaamheid van de VV Staphorst komt ten goede aan een eventueel te bouwen trainingshal. Die dient ervoor om de voetballers in het koude seizoen warm en droog binnen te laten voetballen. Voor dat extraatje draait de gemeente op. Want iedere cent die aan zelfwerkzaamheid wordt besteed, wordt verdubbeld. Bovendien verdubbelt de gemeente ook nog eens de sponsorgelden! Dat is een wel bijzonder bedenkelijke constructie waarvan de gevolgen op voorhand niet zijn te overzien.

- Terwijl de trainingshal er komt voor de VV Staphorst, wordt er druk over nagedacht hoe ook andere partijen naar het Noorderslag kunnen worden gesleept. Want op die manier lijkt het alsof de politiek een weloverwogen besluit heeft genomen. Terwijl het net andersom is. Want die hal moet er gewoon komen -hoewel er kennelijk nog wat hobbels zijn te nemen- dus moeten er vervolgens zoveel mogelijk argumenten bij elkaar worden gesprokkeld om aan te tonen dat de voetballers 'slechts' één van de belanghebbenden zijn. In plaats van eerst kijken naar de haalbaarheid, om vervolgens plannen te maken, is de zaak nu omgedraaid. Eerst een hal neerzetten, daarna eens kijken hoe het zit met zaken als bezetting, beheer en onderhoud.

- Over de precedentwerking is niet nagedacht. Het enige wat de meerderheid in de raad doet, is stellig beweren dat er géén precedentwerking is - zonder daarvoor een onderbouwing te leveren. Dat is dan zuur voor andere verenigingen en instellingen die óók wel graag een paar duizend euro subsidie per lid zouden willen krijgen. Sorry, dames en heren, voetbal heeft nu eenmaal een streepje voor! Een streepje? Wel honderd.

Dat zijn zo een paar in het oog springende zaken die voldoende reden bieden om het ferme "nee" van de SGP in dit geval recht overeind te houden. Praktisch gesproken is het enige waarop onze fractie nog kan hopen, dat de kosten niet uit de pan zullen rijzen. Het zou toch te zot voor woorden zijn, als er straks moet worden bezuinigd op de bouw van een peuterspeelzaal -het is ongelooflijk, maar dat wordt voorgesteld!- om de hobby van een paar honderd mensen te financieren.

Politieke thema's

13-04-05
Nota Belvedère

Nadat de inwoners op een tweetal inspraakavonden in januari 2005 hebben kunnen reageren op de concept nota Belvedère, is deze op 5 april jl. besproken in een commissievergadering.
Onderstaand een uitgewerkte versie van hetgeen in die vergadering door de fractie van de SGP naar voren is gebracht.

De visie van de SGP op de nota 'Staphorst, een eigen wereld'

In 1999 heeft de Tweede Kamer de 'Nota-Belvedère' aangenomen. In deze nota zijn de cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden en steden van Nederland in kaart gebracht. Zeventig stuks. Onze gemeente is er daar één van. Daar mogen we best trots op zijn. "Staphorst is een gebied met een duidelijke culturele identiteit. Het is cultuurhistorisch een waardevol gebied."

Uit deze aanwijzing door de Tweede Kamer is de nota 'Staphorst, een eigen wereld' voortgekomen. Deze nota gaat dus alleen over onze gemeente. De opstellers stellen, er op uit te zijn de culturele identiteit van Staphorst in stand te houden en die mee te willen dragen naar de toekomst. Dat uitgangspunt moet ons aanspreken.

Bij cultuurhistorische identiteit gaat het om een herkenbare eigen leefomgeving in de zin van: "Dat is Staphorst. Dat is ons dorp!". Leiddraad van de nota is: Historiciteit en binding met het voorgeslacht. Dat schept een leefklimaat van eigenheid, vertrouwelijkheid, geborgenheid, veiligheid etc. Dat heeft, ook volgens de SGP, zeker waarde.
Kortom: Met de theoretische uitgangspunten zit het wel goed. Maar wat betekent het in de praktijk? Want mooie woorden kunnen van alles verbergen. De nota loopt uit op een twaalftal praktische aanbevelingen. En dan moeten er spijkers met koppen geslagen worden. En nu is de vraag: Wat vindt de SGP van deze twaalf aanbevelingen?

We geven een reactie op hoofdlijnen. We volgen daarbij de indeling van de nota, die eerst spreekt over het Landschap, dan over "de Streek" en als laatste over de boerderij en haar erf.

Het Landschap

1. Beschermen, instandhouden en opnieuw aanplanten van houtsingels
Zolang dit op vrijwillige basis geschiedt, waarbij de belangen van grondeigenaren van aangrenzende kavels in acht genomen worden, hebben we er geen bezwaar tegen.
Deze twee elementen, vrijwilligheid en oog voor aangrenzende kavels, zijn voor onze fractie wel van groot belang. Onze fractie zet vooralsnog vraagtekens bij het geven van financiële vergoeding voor het onderhoud. Dit worden vaste lasten voor de gemeente. Daar zijn we nog niet aan toe.

2. Beschermen, instandhouden en opnieuw aanplanten van laanbeplanting langs de wegen die de Gemeenteweg of de Oude Rijksweg doorsnijden
Dit is eigenlijk al gebeurd. Er hoeft wat betreft de SGP niet veel meer bij te komen.

3. Ontwikkelen recreatieve (fiets)routes, en zichtbaar maken van bijzondere plekken
Met het oog op het scheppen van mogelijkheden voor gepaste vormen van ontspanning, en (voor onze eigen inwoners) ter bevordering van kennisname van de geschiedenis van het eigen dorp, en het herkennen van de sporen van het eigen voorgeslacht, stemmen we hier mee in.
Naast de verkeersveiligheid moet ook rekening gehouden worden met eigenaren en emotionele waarden, zoals bij oude kerkhoven. Wij gaan hiermee akkoord.

4. Bij het ontwikkelen van nieuwbouwlocaties de specifieke kenmerken van de plek in acht nemen
Hierbij gaat het niet om open plekken aan "de Streek", maar om grote nieuwbouwwijken. De nota stelt voor om bij toekomstige ontwikkeling van nieuwe woonwijken de cultuurhistorie van de plek in rekening te brengen. Het heeft op dit moment geen zin om hier op in te gaan.
Helaas hebben deze locaties altijd een zeer geringe dorpsspecifieke identiteit. Wij veronderstellen dat dit, alle mooie woorden ten spijt, in de toekomst niet beter zal worden. Helaas.

De Streek

5. Behoud en ontwikkeling van de karakteristieke bebouwingsstructuur
Hierbij gaat het om het al of niet mogelijk maken van bebouwing van open plekken aan "de Streek". Onze fractie kan zich uitstekend vinden in de formulering van het college: Het onder strikte voorwaarden mogelijk maken van nieuwbouw. Dit komt onzes inziens ten goede aan de woongelegenheid en kleinschalige bedrijvigheid langs de Streek.
Daarbij hebben we twee opmerkingen.

A. Wat betreft de SGP mogen er aan "de Streek" geen nieuwbouwappartementen verrijzen. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt hoort deze woonvorm aan "de Streek" in het geheel niet thuis. Het is merkwaardig en onjuist dat deze mogelijkheid door de nota open gehouden wordt. Over behoud van culturele identiteit gesproken! (Helaas bleek er in de commissievergadering geen meerderheid aanwezig te zijn om deze mogelijk af te sluiten. De andere partijen willen de mogelijkheid voor appartementen langs "de Streek" open laten.)

B. De SGP is voorts van mening dat nieuw te bouwen huizen langs "de Streek" wel eigentijds mogen zijn, maar niet modern in de zin van: contrasterend met het bestaande. Ze moeten daarmee juist harmoniëren op een wijze zoals gewone burgers dat verstaan. Het onder ons bekende en door velen verafschuwde voormalige gebouw van de ABN AMRO Bank, of een gebouw zoals blz. 71 van de nota suggereert, wordt door de geleerde heren als harmoniërend met de omgeving benoemd, maar de meesten onzer hebben daar andere gedachten over. Daarom zeggen wij: wel eigentijds, maar niet modern. Bijkomend argument: Als het gemeentebestuur waarde hecht aan cultuurbehoud, en als we onze bewoners daar warm voor willen krijgen, dan is het gewoon dom om allerlei moderne bouwsels toe te staan, waar iedereen zich geweldig aan ergert.
(Onze fractie heeft geprobeerd moderne woningbouw langs "de Streek" uit te sluiten, maar ook op dit punt kregen we de andere partijen niet mee. Die hebben hier kennelijk geen bezwaar tegen.)

Dat de SGP met deze twee zaken moeite heeft, betekent overigens niet dat wij van ons dorp een museum willen maken. Beslist niet. Maar wij zijn gewoon van mening dat deze twee zaken langs "de Streek" niet passen. De andere partijen denken er echter anders over.

6. De Diek
Wat betreft "de Diek" zijn wij tegen versmalling. Een ander profiel is wat ons betreft geen bezwaar. Voorstellen daarover zullen te zijner tijd door ons beoordeeld worden.

7. Stegen
Herinrichting van stegen kan hier en daar best een vooruitgang betekenen. Dat weerspreken we niet. Maar onze fractie is wel van mening dat dit beslist een zaak moet zijn van vrijwilligheid. Als het gemeentebestuur dit toch wel graag zou zien, lijkt het wat tegenstrijdig dat voor het verleggen van stegen etc. een bestemmingsplanwijziging nodig is, hetgeen dan ook nog eens de nodige kosten met zich meebrengt. Wij zouden graag zien dat hier een oplossing voor gezocht wordt.
Bij de actualisatie van het bestemmingsplan "de Streek", kan er wellicht ruimte gemaakt worden door een herformulering van het planvoorschrift betreffende de bestemming 'stegen'.

8. Bedrijvigheid
De nota stelt voor om grootschalige bedrijvigheid langs "de Streek" weg te halen en naar het industrieterrein te verwijzen, etc. Wij zijn van mening dat de echte groeiers onder de bedrijven die langs "de Streek" starten, bij voortgaande groei vanzelf wel naar het industrieterrein vertrekken. Dat hoeft wat ons betreft niet gestimuleerd te worden.

In het afgelopen halve jaar heeft de raad, beide keren op voorstel van de SGP, raadsbreed uitgesproken dat alleen stank en volksgezondheidsredenen aangevoerd kunnen worden als motief om bedrijfsverplaatsing actief te stimuleren.
Deze uitspraak is verwerkt in het Bedrijvigheidsplan voor de gemeente Staphorst (november 2004). Hoewel duidelijk is, en wij er ook mee instemmen, dat grote uitbreidingen langs "de Streek" niet mogelijk zijn, vinden wij wel dat de bestaande bedrijfsvoering langs "de Streek" niet oneigenlijk belemmerd mag worden.

9. Behoud van industriële bebouwing langs "de Diek"
Hierbij gaat het om de leegstaande melkfabrieken. Die wil men behouden en herbestemmen om er zomogelijk passende bedrijvigheid in onder te brengen, of om er appartementen van te maken.
Drijfveer is hier het behoud van een levendig bebouwingskarakter aan "de Streek". Dit wordt bevorderd door juist enkele bouwwerken met afwijkende bouwvormen. Tegelijk blijft er een stukje dorpshistorie zichtbaar. Dit heeft onze instemming. Onze fractie geeft wel duidelijk de voorkeur aan passende bedrijvigheid, en niet aan het omvormen tot appartementen.
Een levendige bebouwing kan overigens bevorderd worden door bij nieuwe woningbouw langs de Streek" een enkele keer een dwars geplaatst voorhuis toe te staan, zoals restaurant De Korenmolen, of eventueel zelfs een 'huizenrijtje' zoals ooit de Waag voor Talen-antiek.

De boerderij en haar erf

10. Functieverandering boerderijen
Voortgaande boerderijsplitsing, en herbestemming tot woondoeleinden heeft onze instemming. Wij vinden dat daarbij het gesprek over een erfinrichtingsplan heel duidelijk tot een advies beperkt moet blijven. Het mag geen voorwaarde zijn voor vergunningverlening. Wij vinden dat te betuttelend.
De eisen die monumentenzorg in voorkomende gevallen aan de bebouwing stelt staan overigens niet in deze nota. Die gaat niet over monumentenzorg.

11. Bescherming en herbestemming gebouwen
Instandhouden en herbestemmen van historische bijgebouwen heeft onze instemming. Er wordt ook gesproken over randvoorwaarden voor nieuwe bijgebouwen.
Wij staan daar niet afwijzend tegenover mits zij zich wat betreft stijl voegen in de bestaande omgeving. Wij vragen ons af of het hier gaat om reconstructie van verdwenen streekeigen gebouwen van het boerenerf. In dat geval vragen we ons af of de bepalingen omtrent goot- en nokhoogte in het betreffende bestemmingsplan hier ruimte voor laten.

12. Erfinrichting
Het project 'Bossies an diek' loopt al geruime tijd. De SGP heeft geen bezwaar tegen voortzetting hiervan.

Slotbeschouwing

Voor velen was de Belvedère-nota niet nodig geweest. Velen staan er ronduit afwijzend tegenover. Ook de SGP is van mening dat de cultuurhistorische waarde van ons dorp geen knellend juk mag worden voor onze eigen inwoners. Ook hoeven er niet nog meer toeristen naar ons dorp gezogen te worden. De leefbaarheid van onze inwoners moet voorop blijven staan. Toch is het niet terecht om enkel negatief te zijn over de nota. Cultuurhistorische kennis van het eigen dorp is verrijkend. De SGP hoopt dat dit ook zo ervaren mag worden. En wat betreft de concrete voorstellen: Als de vrijwilligheid gewaarborgd blijft, kan men als bewoner van "de Streek" best goede zaken uit de verschillende voorstellen halen. Al was het enige winstpunt maar dat er nu aan "de Streek" weer wat gebouwd mag worden, hetgeen jarenlang in het geheel niet meer mocht.

06-04-05
Vloekverbod in APV

Tijdens de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan Staphorst 2003-2007, in de raadsvergadering van 23 september 2003, heeft de SGP-fractie het idee geopperd om een vloekverbod op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het college heeft zich daarop beraden. Omdat momenteel ook gewerkt wordt aan een algehele herziening van de APV, kan deze daarin worden meegenomen.
In de vergadering van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening op 6 april 2005 is bij een afzonderlijk agendapunt het opnemen van een vloekverbod besproken.
De uitkomst daarvan was dat de fracties van SGP en CU een groot voorstander zijn van opname van een vloekverbod in de APV en dat ook het CDA hiermee akkoord gaat.

Namens de SGP-fractie is door de heer A. den Ouden het volgende gezegd:

Voor ons ligt het voorstel een vloekverbod op te nemen in de APV. Daar is door een meerderheid van de raad om gevraagd.

Onze goede God, heeft in Zijn geboden, die heilzaam zijn voor mens en samenleving, gezegd: Gij zult de Naam des Heeren Uws Gods niet ijdellijk gebruiken. Het past de mens niet zijn Schepper te beledigen. Daarnaast zegt ons het Heilig Evangelie: Er is ook onder de hemel geen andere Naam gegeven door welke wij moeten zalig worden, dan de Naam Jezus. Die Naam vertegenwoordigd voor Zijn volk een volkomen zaligheid, dat wil zeggen: de hoogste ervaring van geestelijke rijkdom en geluk.

Op deze dubbele grond als samenvatting van Wet en Evangelie, wordt door ieder Christen het misbruiken van Gods Naam afgewezen, en wordt alles in het werk gesteld om, liefst langs de weg van overtuiging, ons volk tot het vrijwillig onderhouden van dit gebod te brengen.

Daarnaast ziet de SGP, als politieke partij ook voor de overheid, Gods dienares, een taak in dezen. Onzes inziens getuigt het niet van een goede orde, als die God, bij wiens gratie onze Vorstin haar ambt bekleed, door ieder vrijelijk gelasterd mag worden. Vandaar ook dat ons land in haar Wetboek van Strafrecht een artikel opgenomen heeft om dit tegen te gaan: Artikel 147.

In het kader van de plaatselijke Waarden en Normen discussie is een vloekverbod in de APV zeer op zijn plaats. Dat er in de praktijk geen sanctie op het overtreden van dit verbod bestaat, is geen reden om het enkel symbolische waarde toe te dichten. Zelfs dat is al zinvol als signaal tegen voortschrijdende taalverloedering in onze maatschappij. Het mondeling kunnen verwijzen naar dit verbod zou een overredend effect kunnen hebben.

Daarnaast heeft bijvoorbeeld de regiopolitie Zeeland uitgesproken, blij te zijn met het verbod. Het geeft een extra handvat om op te kunnen treden bij conflicten waarbij ook verbaal geweld gebruikt wordt. In die zin dient het de veiligheid, als dus de politiewoordvoerder.

Onze fractie stemt in met dit voorstel. Wij wéten dat niemand in deze raad taalverruwing toejuicht. Ook de niet-confessionele partijen niet. Wij zouden het bijzonder waarderen als dit voorstel raadsbreed gedragen zou worden. Daartoe willen wij alle collega-raadsleden van harte oproepen.

06-04-05
Herziening APV

De huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is verouderd. Diverse wetswijzigingen vragen om een aanpassing. Hierbij kan gedacht worden aan de Wet dualisering gemeentebestuur, daarmee samenhangende wijzigingen in de Gemeentewet, wijzigingen in de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) enzovoort. Verder is het de bedoeling dat er wijzigingen worden doorgevoerd in de horecasluitingstijden en wordt een artikel over het vloekverbod toegevoegd.
Beide laatste punten zijn afzonderlijk behandeld in dezelfde vergadering van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening op 6 april 2005.

Bij de behandeling van de herziening van de APV is door de heer A. den Ouden namens de SGP-fractie het volgende gezegd.

We hebben het concept doorgenomen. Het is noodzakelijk allerlei zaken vast te leggen. Het is geen opwekkende lectuur. Het gaat om kleine lettertjes, letterlijk en figuurlijk.
Grote inhoudelijke wijzigingen waren, voor zover wij het opgevat hebben, niet aan de orde. We zouden allerlei beschouwingen kunnen geven, maar dat heeft geen zin.
De verordeningen m.b.t. horeca-sluitingstijden en het vloekverbod zijn zojuist behandeld. Andere zaken zoals het afvalstoffenverhaal en de bordeelverordening zullen nog herzien worden.

Wij betreuren dat drankgebruik aan de openbare weg niet geheel verboden wordt. Verder zouden wij speelautomaten en vuurwerkverkoop liever geheel geweerd zien. We hebben ook vragen bij het in de hand houden van verontreinigingen door loslopende maar ook zelfs door aangelijnde honden.
Toch is het goed dat deze zaken hier verwoord worden. Ook hier is sprake van een signaalfunctie.

Een punt hebben we bij artikel 255, Handel in horecabedrijven. Waarom is hier geen uitzonderingsmogelijkheid opgenomen? Dit lijkt ons een omissie.

Bij artikel 4.1.2. lid 2 is het maximumaantal van 12 collectieve festiviteiten verdwenen. Wij zouden dit graag gehandhaafd zien. Hetzelfde geldt voor 4.1.3, lid 2, waar in plaats van 4, nu sprake is van 10 incidentele festiviteiten.
Is het juist dat wij het evenemententerrein in dit onderdeel gemist hebben, of valt dit onder de noemer inrichting?

Er wordt nogal sterk gehamerd op handhaving. Wij zijn daar uiteraard voor. Maar het overdreven insteken hierop, komt voort uit een maakbaarheidsdenken waar wij niet in geloven. Daarom is handhaafbaarheid voor ons geen criterium om zaken in de APV op te nemen. Ook met deze APV is onze samenleving niet maakbaar. Wie dat denkt, droomt. We twijfelen er echter niet aan dat deze APV van belang zal zijn bij het leefbaar houden van onze samenleving.

06-04-05
Horecasluitingstijden Gemeente Staphorst

In onze gemeente wordt al geruime tijd gesproken over de horecasluitingstijden. Daarom is in de vergadering van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening van 6 april 2005 de "Notitie horecasluitingstijden Gemeente Staphorst" besproken. Voor in te gaan op de inhoud van dit stuk, wordt in het kort aangegeven wat hierover nu in de huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is opgenomen. Ook wordt kort aangegeven waarom de al genoemde notitie is opgesteld, wat de inhoud is van de belangrijkste varianten.
Daarna kunt u lezen wat door J. Visscher namens de SGP-fractie naar voren is gebracht in de eerste termijn van de bespreking van dit onderwerp in deze commissievergadering.

Momenteel staat in de APV dat een horecabedrijf gesloten moet zijn en dat er geen bezoekers aanwezig mogen zijn:
- op zaterdag van 01.00 tot 6.00 uur en na 23.30 uur;
- op de overige dagen tussen 00.00 uur en 06.00 uur.

De in de APV vastgelegde tijden worden echter niet nageleefd. Al een aantal jaren wordt overschrijding van de sluitingstijden toegestaan. Omdat dit een ongewenste zaak is, is na veelvuldig overleg met diverse partijen, een "Notitie horecasluitingstijden Gemeente Staphorst" opgesteld. Omdat de discussie over deze sluitingstijden zich vooral toespitst op de nacht van zaterdag op zondag, wordt daar in de genoemde notitie uitgebreid op ingegaan. Daarbij worden een vijftal varianten besproken voor die nacht. De belangrijkste zijn:
- variant II 23.30 uur;
- variant III 02.00 uur en
- variant V 23.30 uur met exploitatievergunning.

Ook in laatstgenoemde variant blijft het algemene sluitingstijdstip 23.30 uur op zaterdagavond. Wel zou dan gebruik gemaakt kunnen worden van de in de APV geboden mogelijkheid om de burgemeester door middel van een vergunningvoorschrift in de exploitatievergunning aan een aantal individuele horecaondernemingen ruimere openingstijden toe te kennen. Het college stelde de raad voor 3 zaken toe te staan om open te zijn tot maximaal 02.00 uur.

Bijdrage van J. Visscher
Vanavond hopen wij in het openbaar te spreken over de "Notitie horecasluitingstijden Gemeente Staphorst".
In meerdere of mindere mate zal dit voor alle fracties moeten leiden tot moeilijke keuzes. Toch kunnen en mogen wij het maken van keuzes niet uit de weg gaan.

Het is ons allen bekend dat de op dit moment in de APV opgenomen sluitingstijden niet worden nagekomen door de horeca. Ook aan controle wordt weinig gedaan.
Aan handhaving van de vastgestelde sluitingstijden wordt al een aantal jaren helemaal niets gedaan.

Hoewel wij uiteraard ook niet echt gelukkig zijn met de voorgestelde sluitingstijden voor doordeweekse dagen, zal de SGP de voorstellen voor die dagen goedkeuren.
( om 1.00 uur 's nachts en om 2.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag).
Dalfsen en Zwartewaterland hanteren deze tijden voor doordeweekse dagen ook. Dit kan duidelijkheid scheppen maar voor ons is dat niet meer dan mooi meegenomen.

Onze fractie is van mening dat wij een eigen afweging moeten kunnen maken.
Wat betreft de sluitingstijd in de nacht van zaterdag op zondag doen wij dat ook zondermeer.

Voor de SGP is echter allereerst van belang om stil te staan bij het bijzondere karakter van de zondag, omdat die in het geding is bij een verruiming van de openingstijden in de nacht van zaterdag op zondag. Momenteel wordt sluiting na 24.00 uur in die nacht nog steeds gedoogd. Ook onze fractie is daar, net als andere fracties, niet gelukkig mee.
Dan blijven er 2 mogelijkheden over, te weten terugkeren naar de huidige in de APV vastgelegde sluitingstijd van 23.30 uur of verruiming van de officiële openingstijd waarmee bijna direct de zondag is gemoeid.

De SGP kan aan dat laatste, gezien het karakter van de zondag, geen medewerking verlenen.

Het vierde gebod uit de Tien Geboden is duidelijk: Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt. Dit was onder het Oude Testament de zevende dag. De Nieuw-Testamentische sabbat, dus de eerste dag van de week, de zondag, is gegeven uit de overwinning van Christus, Die dood en graf heeft overwonnen en op die eerste dag is opgestaan uit de doden.

Met deze dag wordt niet een deel van die dag bedoeld. De hele zondag draagt een specifiek karakter en dient te worden geheiligd. In vraag 103 van de Heidelbergse Catechismus staat: "Wat gebiedt God in het 4e gebod?" Dan staat er als antwoord onder andere: "… en dat ik, inzonderheid op de sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods (dus de kerk) naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen."

In een catechismusverklaring over de verklaring van het 4e gebod las ik vanmiddag nog het volgende:
De zondag moet ons eigenlijk zo dierbaar zijn dat, wanneer wij met een gezond lichaam die dag een kerkdienst hebben verzuimd, wij 's avonds niet gerust durven te gaan slapen. (Er stond verder nog: "Om dan uit te roepen: O God, nu heb ik van U gestolen, want het is Uw dag en ik heb die dag dienstbaar gesteld aan mijzelf.")

Dan moet ik bij mij zelf beginnen en met droefheid zeggen dat ook wij daarin gemakkelijk te kort schieten. Toch ontslaat het ons niet van de plicht u allen op te roepen, met alle gebreken en tekorten die wij allemaal hebben door de zondeval, de zondag te heiligen van 0.00 uur tot 24.00 uur.

Naar de overtuiging van de SGP dient ook de (gemeentelijke) overheid als Gods dienares het specifieke karakter van de zondag te waarborgen.

Daarom is het voor de SGP-fractie, met de worsteling die dat ook bij ons heeft gegeven, niet mogelijk om in te stemmen met een andere variant dan de onder II genoemde, namelijk handhaving van de sluitingstijd op 23.30 uur op zaterdagavond.
(Hoewel wij dat uiteraard graag zouden zien, beseffen wij dat de gegroeide praktijk niet in één keer teruggedraaid kan worden. Dit zal in enkele fases moeten gebeuren. Het lijkt ons niet zinvol om ons vanavond al met die vraag bezig te houden.)

Ook met variant V, handhaving op 23.30 uur en mogelijkheden exploitatievergunning, kunnen wij niet meegaan. Op die wijze zouden wij namelijk een aantal horecagelegenheden wel ruimte bieden voor opening tot bijvoorbeeld 2.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij vragen wij ons af of het houdbaar is om dat te beperken tot enkele horecagelegenheden.

In het kader van het opstellen van deze notitie zijn onder andere op de pagina's 3 t/m 5 de standpunten van Politie, Justitie en Horeca weergegeven.

Het is goed om die in deze notitie op te nemen, maar het zal u duidelijk zijn dat dit ons niet op andere gedachten kan brengen.

Wij kunnen om principiële redenen niet meegaan met verruiming van de openingstijden in de nacht van zaterdag op zondag.

11-03-05
Themabijeenkomst Normen en Waarden

Op 21 februari 2005 is door de gezamenlijke politieke partijen in de Gemeente Staphorst een avond georganiseerd over het thema "Normen en Waarden" in De Vijverhoeve.
Als inleiders voor die avond waren uitgenodigd dr. R. Bisschop uit Veenendaal, onder andere fractievoorzitter van de SGP in die gemeente, vanuit de confessionele hoek en de heer J. Dijkstra, onder andere oud-gedeputeerde van Overijssel, vanuit de sociaal-liberale invalshoek.
Verder hebben de fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad de gelegenheid gekregen om in het kort aan te geven op basis van welke normen en waarden zij politiek bedrijven.
Omdat de heer Bisschop al diverse zaken had aangehaald die wij ook in ons verhaal hadden verwerkt, hebben wij die niet alle weer genoemd.
Onderstaand kunt u de gehele bijdrage van de fractievoorzitter van de SGP lezen.

Het is een goede zaak om als gezamenlijke politieke partijen na te denken over het thema "Normen en Waarden". Echter is het ook zo, dat het helaas een droevige zaak is, dat aan dit onderwerp al geruime tijd zoveel aandacht geschonken moet worden. Helaas is het geen vanzelfsprekendheid meer dat wij ons laten leiden door normen. De tegenwoordige mens wil vrij zijn en niet gebonden zijn aan wetten en regels. Toch is en blijft dat wel noodzakelijk. Wij hebben in onze maatschappij helaas een ontwikkeling kunnen zien dat vrije opvoeding en het zich niet gebonden achten aan regels, leidt tot allerlei ontsporingen.
Het fundament voor de overdracht van normen en waarden moet volgens ons beginnen bij de opvoeding in de gezinnen. Schieten wij er als ouders met zijn allen niet in tekort om daarmee bezig te zijn met onze kinderen?

Aan mij is gevraagd namens de SGP in het kort aan te geven op basis van welke normen en waarden wij praktische politiek bedrijven.

Wij moeten allereerst erkennen dat de Bijbel ons door middel van de Tien Geboden een goede norm heeft gegeven. Dit is kort samen te vatten als: God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.
Hoe kun je daar in de praktische politiek, met alle gebreken en tekortkomingen van onze kant, want ook wij moeten erkennen zondige mensen te zijn, invulling aan geven?

Zaken op gemeentelijk terrein die dan voor ons van groot belang zijn, zijn onder andere:

 • · Eerbied voor Gods dag, de zondag, en Gods Naam.
  De gemeente mag er in onze ogen geen medewerking aan verlenen dat haar eigendommen op zondag opengesteld worden voor het publiek. Gelukkig is dat in onze gemeente, wat gemeentelijk bezit betreft, nu niet aan de orde. Wij moeten er echter wel alert op blijven dat wij daar niet in mee gaan. Helaas zijn er in onze maatschappij, vooral ook op het gebied van recreatie en toerisme, talloze mogelijkheden om zich op die dag te vermaken. Wij zijn echter van mening dat die dag aan God en in Zijn dienst besteed moet worden. Alle niet noodzakelijke activiteiten op Gods dag wijzen wij dus af.
  Daarnaast betekent dit ook dat de SGP de sluitingstijden van horecagelegenheden in de nacht van zaterdag op zondag niet wil verruimen tot na 23.30 uur. Wij beseffen terdege dat dit ingaat tegen de wens van zeer velen. Toch zijn wij van mening dat wij Gods wetten moeten zetten boven eigen opvattingen.
  Daar waar mogelijk dient de gemeente ook te bevorderen dat Gods Naam niet gelasterd wordt. Hoewel wij erkennen dat een vloekverbod helaas niet veel meer dan een symbolische werking zal hebben, zijn wij er toch voorstander van om daarvoor een artikel in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van onze gemeente op te nemen.
  Het is toch een signaal naar onze inwoners om door vloeken, in de eerste plaats Gods Naam niet te misbruiken maar daarnaast ook onze naaste niet te kwetsen.

 • · Onze naaste lief te hebben als onszelf, betekent in meer praktische zaken bijvoorbeeld:
  Geen roekeloos gedrag in het verkeer. Wij moeten iedereen oproepen om niet met hoge snelheden op brommers en in auto's door onze gemeente te rijden. Daarmee wordt meer dan eens het leven, niet alleen van zichzelf, maar ook van andere weggebruikers in gevaar gebracht.
  Ook betekent dit dat wij andermans eigendommen, als dit nu particulieren of de gemeente betreft, niet vernielen. Onlangs hebben wij kunnen vernemen dat in 2004 voor ruim € 46.500 aan niet verhaalbare schade is aangericht in onze gemeente. Dit kunnen en mogen wij niet tolereren.
  Bijna altijd wordt dan gezegd dat er in onze gemeente zo weinig te doen is voor onze jeugd. Maar wij moeten de zaak niet omdraaien. Allereerst moet een ieder beseffen dat men van gemeentelijke en particuliere eigendommen afblijven moet.

Uiteraard is er veel meer te zeggen over dit belangrijke thema. In de ons toegemeten tijd is daar echter niet de ruimte voor.

Zoals u hebt kunnen beluisteren, vinden wij het zeer belangrijk dat wij de norm zoeken in Gods Woord. Dat Woord is namelijk door alle tijden en eeuwen heen onveranderd gebleven. Wel erkennen wij dat dit vraagt om een praktische invulling in de tijd waarin wij leven. Als wij het echter gaan zoeken in allerlei door de mens zelf ingestelde normen, dan zijn dit normen die iedere keer weer anders zijn en elk mens op zijn of haar wijze gaat invullen. Dit is naar onze overtuiging een doodlopende weg.

Wij hopen dat het project "Normen en Waarden" er aan kan bijdragen dat in onze gemeente op een goede wijze nagedacht gaat worden dit belangrijke thema.

J. Visscher

07-03-05
Groenbeleidsplan Staphorst 2005

Het Groenbeleidsplan vormt de basis voor het ontwikkelen en uitwerken van beleid over het openbaar groen in de gemeente Staphorst.

Dit plan is een vervolg op het eerste Groenbeleidsplan van 1996. Sindsdien heeft het openbaar groen een bepaalde omvang, inrichtings- en onderhoudsniveau gekregen. Om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie op groengebied is er eerst een inventarisatie en een kwaliteitsmeting gedaan.

Aan de hand van deze uitkomsten is het beleid bij te sturen. Uit dit onderzoek is ondermeer gebleken dat het met de inrichting en het onderhoudsniveau van groen, vooral in Rouveen, niet al te best gesteld is. De waardering voor Rouveen in het algemeen kwam uit op een 5 en een 5,3 voor de begraafplaatsen in het bijzonder. Omdat ook de SGP-fractie klachten binnen kreeg over het onderhoud en de inrichting van met name de begraafplaatsen, hebben we in willen zetten op meer geld voor groen voor Rouveen.

Tijdens de vergadering van de commissie grondgebied op 1 februari 2005 is er door de SGP-fractie dan ook op aangedrongen om de magere uitkomsten voor Rouveen op te waarderen door er extra geld in te stoppen. Zeker waar het de begraafplaatsen betreft, dient er een inhaalslag te worden gemaakt. Het college stelde voor om pas vanaf 2006 extra middelen voor Rouveen beschikbaar te stellen. Onze fractie kon hier niet mee leven en wilde direct extra middelen beschikbaar stellen.

Een mogelijkheid daartoe lag in het feit dat er op het gebied van groenbeleid volgens de concept jaarrekening van 2004 nog een kleine € 60.000,-- over is gehouden. De SGP- fractie heeft vervolgens het idee naar voren gebracht om deze middelen daarvoor alvast voor 2005 te bestemmen. De wethouder zou onderzoeken of dit mogelijk is. Het is namelijk niet een gebruikelijke wijze van werken.

De andere fracties hielden zich op de vlakte, geen blijken van instemming en ook geen afkeuring. Bij het afronden van dit agendapunt had dit dan ook als een hamerstuk naar de raad gekund, maar dan zonder de extra € 60.000,-- voor het oppeppen van het groen in Rouveen. Vandaar dat de SGP-fractie hier een bespreekpunt van heeft gemaakt.

Toen een anderhalve week later de agenda voor de raadsvergadering van 22 februari binnen kwam, bleek dat het college al om was en bereid was om de € 60.000,-- te willen bestemmen als extra voor het groen in Rouveen. In de zojuist genoemde raadsvergadering gingen in de eerste termijn de fracties van GB/VVD en het CDA ook al direct mee.

Hiermee waren we nog niet aan een meerderheid omdat uit onze fractie Arie den Ouden ziek was en Jan Talen van de fractie van de GB/VVD nog niet was gearriveerd. De PvdA twijfelde in eerste termijn en de CU was tegen.
In de tweede termijn ging ook de PvdA akkoord en wilde de CU-fractie blijkbaar geen gezichtsverlies lijden en haalde bakzeil en ging ook mee met het voorstel.

Het door het college overgenomen voorstel van de SGP is dus unaniem aangenomen. Met dank aan de andere fracties kan er dus in 2005 bijna € 60.000,-- meer besteed worden aan het opkrikken van het onderhoudsniveau van groen in Rouveen.

 

terug >>