Archief 2005
 
Actueel 2005
 
- Beleidsnotitie “Parkeren van grote voertuigen”
- Eikenbomen in de Eikenlaan
- Openingstijden horeca met exploitatievergunning naar 2.00 uur
- Belastingverordening OZB 2006
- Schoon schip op het Noorderslag
- Horecasluitingstijden en exploitatievergunningen
- Noorderslag
- Klaas Slager lijsttrekker SGP
- Jeugdbeleid
- Renovatie gracht c.q. beschoeiing gracht Rouveen
- Bouw sociale koopwoningen Rouveen
- Verhoging drempelbedrag aanvraag planschade
- Rekening 2004 Zwembad
- Toepassing Wet Voorkeursrecht Gemeenten
- Bestemmingsplan Rouveen-West
- Verzoek Voerman om vergoeding planschade
- SGP over Europese Grondwet: stem tegen!
- Concept programmabegroting 2006
- Kroegentocht op 4 en 5 mei
- Informatieavond Wijkbeheer
- Huurtarieven
- Inrichting veldschuur Bid en Werk
- Straatnaamgeving De Slagen
- Keten op de kaart
- Hart voor…
- Identiteitskaart
- Nieuw onderkomen voor VV Staphorst

29-12-05
Beleidsnotitie “Parkeren van grote voertuigen”

Parkeren van grote voertuigen in woonwijken leidt steeds vaker tot klachten. Daarom is een beleidsnotitie opgesteld om het parkeren van deze vrachtauto’s ed. in de kernen te beperken. Tegelijkertijd zijn plaatsen aangewezen waar het wel toegestaan wordt om grote voertuigen te parkeren.
Kort voor de vaststelling in de raadsvergadering, hebben chauffeurs uit Rouveen aan de bel getrokken over de parkeerplaats aan Scholenweg. Omdat het college van plan was om de parkeermogelijkheden daar ook af te schaffen, heeft de SGP-fractie een amendement ingediend om daar de huidige situatie te handhaven. Met instemming van de gehele raad is dit aanvaard.
Hieronder kunt u diverse zaken lezen die door de SGP in de verschillende vergaderingen waarin dit onderwerp aan de orde was, naar voren heeft gebracht.

In de raadsvergadering van 20 december 2005 is de beleidsnotitie “Parkeren van grote voertuigen” vastgesteld. Deze notitie is al verschillende keren in de commissie Grondgebied geweest. Er zijn aan de hand van de inbreng in de commissie verschillende wijzigingen aangebracht. De SGP heeft tijdens de commissievergaderingen van 6 september en 29 november jl. de volgende zaken benadrukt:
Het is goed dat er binnen de gemeente beleid gemaakt wordt op het parkeren van grote voertuigen. Met name het parkeren van voertuigen in woongebieden kan als hinderlijk ondervonden worden. Het roept de vraag op of er landelijk niets op dit gebied geregeld is. Wanneer dit immers zo is, hoeven wij niet nog eens extra borden rond onze woonwijken te plaatsen. Als je Amsterdam binnenrijdt, zie je toch ook geen borden staan dat er geen grote voertuigen geparkeerd mogen worden in woonwijken? Het kan natuurlijk zo zijn dat daar ook geen chauffeurs wonen. Wij hebben ze wel en zijn daar trots op. Het is een mooi, vrij en zelfstandig beroep. We willen wel dat het binnen onze gemeente een werkbare situatie oplevert. De notitie die voorligt, is goed doordacht en levert een redelijk werkbare situatie op. Wel zijn er enkele opmerkingen te maken over het parkeren op de industrieterreinen.

1. Het parkeren dient in redelijk overleg te gaan met bedrijven en aanwonenden.
2. Bepaalde bermen op de industrieterreinen worden als parkeervakken aangewezen. De gemeente moet er dan wel voor zorgen dat de brandkranen in de bermen duidelijk gemarkeerd worden. Ervaringen van onze brandweermannen en de commandant zeggen ons dat het niet de eerste keer zal zijn dat een vrachtwagen boven een brandkraan geparkeerd is, terwijl de kraan nodig is.
3. Het is gewenst dat koelwagens, waarvan de motoren dus ook ´s nachts en in het weekend draaien niet in de buurt van woningen parkeren of nog liever van een elektrische stroomvoorziening gebruik maken.
4. De landelijke normen voor parkeren met een minimale afstand tot een bocht dienen aangehouden te worden.
5. De collectieve beveiligingsdienst heeft al eens aangegeven dat de op industrieterreinen geparkeerde vrachtwagens hen een doorn in het oog zijn. Slechtwillenden kunnen zich hierdoor gemakkelijk aan het oog onttrekken.
6. De SGP gaat ervan uit dat alles wat in deze notitie onder de geparkeerde voertuigen valt, volgens de normen van de Rijksdienst Wegverkeer voorzien zal zijn van verlichting en reflectoren, wat niet onbelangrijk is voor de veiligheid.
7. Er is onderzoek gedaan naar het eventueel achterwege laten van de plaatsing van borden. De SGP fractie is tegen teveel borden. Toch zijn enkele borden, zoals voorgesteld, wel noodzakelijk. Er zijn immers genoeg onbekende chauffeurs bijvoorbeeld uit het buitenland die anders niet van de regelgeving af weten. Tot tevredenheid van de SGP is toegezegd door B en W dat de nieuwe borden zoveel mogelijk bijgeplaatst worden op een bestaand verkeersbord.

De week voor de raadsvergadering is de SGP fractie benaderd door de chauffeurs die hun vrachtauto parkeren op de parkeerplaats aan de Scholenweg in Rouveen. Er blijkt een afspraak te zijn, die 20 jaar geleden gemaakt is, door de chauffeurs en de toenmalig burgemeester Niemeijer. Wij staan erachter deze mogelijkheid te handhaven. Niet alleen om de afspraak maar ook omdat het uiterst praktisch is voor de chauffeurs en omdat de omwonenden er geen last van blijken te hebben. Zaken die goed lopen moeten wij niet willen veranderen.
Het lijkt ons het gemakkelijkste om dit te doen door vrijstellingen in de vorm van vergunninghouders zoals dit ook aan de Stationsweg in Staphorst geregeld is. Het college stond niet direct achter dit voorstel van de SGP, maar nadat de SGP een amendement op deze beleidsnotitie had ingediend, bleek de gehele raad achter dit amendement te staan.
Hierdoor kreeg het college de opdracht om met de chauffeurs in gesprek te gaan en een goede manier te zoeken om deze parkeerplaats voor de Rouvener chauffeurs in stand te houden.

Wat de SGP fractie wel opvalt en daarom ook in de raadsvergadering aan de orde gesteld heeft, is dat de communicatie naar burgers die bepaalde regelgeving aangaat, moeizaam verloopt. Misschien moet het college of de raad af en toe eens gek doen en, met bijvoorbeeld een regelgeving als deze, op een avond de auto pakken en achter de ruitenwissers van alle vrachtwagens een envelop steken met de veranderende regelgeving over het parkeren van grote voertuigen. Niet dat het alles afdekt, maar je kunt toch op zo´n manier wel in een vroeg stadium reactie verwachten. We denken dat de burgers en dus ook chauffeurs dat ook wel waarderen. Deze manier van “Politiek op klompen”.

Verder is de SGP fractie akkoord gegaan met de notitie

27-12-05
Eikenbomen in de Eikenlaan

In de raadsvergadering van 20 december is gesproken over het Bomenplan Staphorst-Noord. Eén onderdeel uit dit plan behelst de overlast aan te pakken van de fors uit de kluiten gegroeide eikenbomen in de Eikenlaan. Het college stelde voor om de eiken om en om te kappen. In de vergadering van de Commissie Grondgebied van 29 november was een meerderheid er voor om alle eiken te kappen. Het college negeerde de mening van de aanwonenden én van de meerderheid in de commissie en stelde in het raadsvoorstel weer voor om de eiken om en om te kappen.
Daarom heeft de SGP een amendement ingediend om alsnog alle eikenbomen te kappen. Dit amendement is met de steun van de ChristenUnie aanvaard.

De bewoners van de Eikenlaan pleiten er al langer voor om de eikenbomen te kappen. Op een enkel geval na zijn in het verleden alle verzoeken om een kapvergunning afgewezen. De bewoners zijn de overlast die de bomen veroorzaken moe. De bomen (circa 55 jaar oud) geven overlast door blad, luis en eikels. Tevens is er overlast door wortelgroei in het riool. In de aanpalende tuinen groeit weinig of niets omdat de bomen alle vocht wegtrekken en het licht benemen. Een ander ongemak is dat door de forse bomen het trottoir hier en daar te smal wordt en door de wortelgroei ongelijk is. Hierdoor is het op deze paden slecht toeven voor mensen die slecht ter been zijn en/of voor mensen die zich in een rolstoel of met een rollator moeten voortbewegen.

In de commissievergadering van Grondgebied hebben, onder andere om bovengenoemde redenen, de fracties van CU en SGP voorgesteld om alle bomen te kappen. Een oude opgekroonde boom naast een nieuwe jonge eikenboom, dat straatbeeld zou ontstaan door het om en om kappen van de oude bomen. Het zou geen mooi aanzien geven, maar ook de overlast van de oude eikenbomen zou blijven.

De portefeuillehouder hield echter voet bij stuk en wilde niet van het collegevoorstel afwijken ondanks een meerderheid in de commissie. Het college kwam dan ook in de raadsvergadering van 20 december opnieuw met het voorstel de eikenbomen om en om te kappen. Men wilde dus bewust geen rekening houden met de meerderheid in de commissie, maar evenmin met de duidelijk beargumenteerde wens van de bewoners in de Eikenlaan.

Hierop heeft de SGP fractie het initiatief genomen en een amendement ingediend welke ook de steun van de CU fractie kreeg. Alle eikenbomen in de Eikenlaan worden nu gekapt. De gemeente kan dan langs de hele laan op regelmatige afstand nieuwe jonge eikenbomen gaan planten. Dit zal in samenhang met een eventueel nieuw straatprofiel in de toekomst weer een frisse uitstraling aan de Eikenlaan geven.
De fracties van CDA, GB/VVD en PvdA hadden geen boodschap aan de overlast van de bewoners en waren tegen het amendement.

24-12-05
Openingstijden horeca met exploitatievergunning naar 2.00 uur

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 20 december met een nipte meerderheid besloten de sluitingstijden van de horeca in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te handhaven op 23.30 uur. Met een exploitatievergunning, waarin daarnaast regels worden opgenomen over verlichting rond het bedrijf, toezicht, beperking overlast e.d. mag men echter tot maximaal 2.30 uur open zijn in de nacht van zaterdag op zondag.
De fractie van de SGP heeft tijdens die vergadering een laatste oproep gedaan om geen verruiming toe te staan. ChristenUnie, CDA en PvdA, samen 9 van de 17 raadsleden hebben gestemd voor handhaving van de tijd van 23.30 uur in de APV maar met een exploitatievergunning toestaan tot 2.30 uur open te zijn.
De SGP kon daarin niet meegaan omdat dit hun te ver ging. Gemeentebelangen/VVD (GB/VVD) heeft tegengestemd omdat die fractie de openingstijden alleen in de APV wilde verruimen tot 2.30 uur of nog iets verder.
Wat bij dit agendapunt namens de fractie van de SGP is gezegd, kunt u hierna lezen.

Het punt van de openingstijden horeca is in de commissievergaderingen van 6 april en 30 november 2005 uitvoerig besproken. (Zie daarvoor op deze website de artikelen "Horecasluitingstijden en exploitatievergunningen" en "Horecasluitingstijden Gemeente Staphorst" - red. website).
Wij hebben in die vergaderingen al uitgebreid aangegeven hoe wij hier tegenaan kijken. Dat op doordeweekse avonden de openingstijden verruimd worden, wordt door ons ook geenszins toegejuicht. Daarvan kunnen wij echter niet zeggen dat daarmee principes in het geding zijn. Voor dergelijke avonden dient het alleen te gaan om overlast tot een minimum te beperken.
Dit betekent ook dat daarvoor geen extra verruimingen meer moeten worden toegestaan. Omwonenden kunnen door onverhoopte aanneming van dit agendapunt alle avonden tot in de nacht daarmee geconfronteerd worden.
Omdat het nu gelegaliseerd kan worden, is de gemeente daarvoor de eerstverantwoordelijke. Tot op zekere hoogte was dat nu ook wel zo, maar als raad droeg men tot nu toe niet de eindverantwoordelijkheid.

Wanneer dit voorstel wordt aanvaard, zullen ook in onze gemeente de horecabedrijven in de nacht van zaterdag op zondag pas diep in de nacht gesloten moeten zijn. Op dat punt wijken wij dan ook niet echt meer af van andere gemeenten. Dit betekent niet dat wij ons boven andere gemeenten willen verheffen. Geenszins, van nature zijn wij allen zondige mensen en is het Gods goedheid wanneer Hij ons ervoor bewaart dat wij Zijn dag niet ontheiligen.

God is niets aan ons verplicht maar Hij zou onze gemeente nog kunnen zegenen, al is het maar naar het uitwendige, wanneer wij toch zouden besluiten om op de zaterdagavond de sluitingstijd te handhaven op 23.30 uur.
Wij betreuren het ten zeerste dat de ChristenUnie bij monde van de heer Koobs in beide vergaderingen met een beroep op de scheidbrief van Mozes instemt met het afgeven van exploitatievergunningen waardoor alle horeca die dat wil open kan zijn tot 2.30 uur in de nacht van zaterdag op zondag.
Het was in de tijd van Mozes inderdaad ook al zo dat mensen veel te gemakkelijk gingen scheiden. Om niet al te lichtvaardig te scheiden, moest men toen een scheidbrief opstellen. Dat was bedoeld ten gunste van de vrouw omdat een man haar niet zonder reden mocht verlaten.
Dit betekende ook niet dat er veelvuldig gebruikt gemaakt werd van de scheidbrief. Wij lezen in de bijbelverklaring van Dächsel (bij Deut. 24:1): Voor Jesaja wordt niet van een scheidbrief gesproken (Jes. 50:1), dus dat is 700 jaar na het maken van de wet, en na die tijd slechts zeer zelden.
Door met een beroep daarop medeverantwoordelijk te zijn aan de ontheiliging van Gods dag (en dan elke week), daarin kan en mag de SGP fractie niet meegaan.

Matthew Henry (een andere gezaghebbende bijbelverklaarder) zegt bij de verklaring van Mattheus 19: 7-9 waar men Jezus vraagt waarom Mozes dan geboden heeft een scheidbrief te geven het volgende:
Een vrouw verlaten is alleen geoorloofd om één oorzaak, namelijk in geval van hoererij.
Wat de Farizeën in dat hoofdstuk een gebod noemen, is slechts een toelating. Maar Christus zegt er ook bij dat er een reden was voor die toelating en dat strekte niet tot eer van de mensen. Mozes heeft vanwege de hardigheid van de harten toegelaten hun vrouwen te verlaten. Wanneer het namelijk niet toegestaan zou worden te scheiden, dan gebeurde het onder de Joden dat men hun vrouwen mishandelde, beledigde, sloeg en wellicht ook vermoordde. Joden waren daarom berucht en in dat geval kon het soms toegestaan worden een scheidbrief te schrijven. Nogmaals, dat strekte niet tot hun eer, maar tussen mensen onderling kon dat soms het minst erge zijn.

Maar wanneer wij aan Gods dag komen, is dat nog veel erger dan dat mensen zich onderling iets aandoen wat ook niet is geoorloofd. Op vele plaatsen in Gods Woord wordt daar ook op gewezen en ons zijn geen plaatsen bekend waar goedgekeurd wordt dat Gods dag ontheiligd wordt.

Wij mogen daarom alle partijen nu voor de laatste keer oproepen om te buigen onder Gods Wet. Wanneer alle partijen dat niet voor hun rekening willen nemen, dan zou het toch groot zijn wanneer de christelijke partijen in deze raad dat wel zouden doen. Wij hoeven ons er niet voor te schamen wanneer wij de Wet des Heeren als richtsnoer nemen voor al ons politieke handelen, hoewel wij daarin ook zelf veelal tekortkomen. Wij verheffen ons dan ook geenszins boven anderen maar proberen in alle gebrek op te komen voor Gods dag en Zijn inzettingen.

24-12-05
Belastingverordening OZB 2006

De gemeenteraad heeft 20 december de belastingverordening Onroerende Zaak Belasting (OZB) 2006 vastgesteld. Probleem daarbij was tot het laatste moment de onzekerheid of het gebruikersdeel van de OZB op woningen nu wel of niet afgeschaft wordt. Diezelfde avond moest over het wetsvoorstel dat die afschaffing beoogde, nog gestemd worden in de Eerste Kamer.
Hieronder de bijdrage namens de raadsfractie van de SGP.

Per 1 januari 2006 wordt misschien het gebruikersdeel van de OZB voor woningen afgeschaft. Daarbij blijven woongedeelten van panden met zowel een zakelijk als privé gedeelte buitengesloten.
Daarmee wordt, zeker ook in onze gemeente, een belangrijk deel uitgesloten van de zogenaamde lastenverlichting die het Rijk geeft.
Wij hebben begrepen dat in de Tweede Kamer een amendement De Pater-van der Meer is aangenomen om dat ook voor die panden mogelijk te maken. Het betreft hier vooral agrariërs en middenstanders. Wij dringen er op aan dat de landelijke overheid, zoals ook verwoord is in de motie/amendement van de heer Kuiper¹, dan voor die woongedeelten ook compensatie verleend via de algemene uitkering zoals het ook gaat gebeuren voor woningen. Dit alles onder voorbehoud van aanvaarding van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Wij hebben begrepen dat er nogal forse kritiek leeft bij de Eerste kamerleden².


¹ In de raad heeft het CDA, samen met de ChristenUnie, een amendement ingediend om die afschaffing, (waartoe inmiddels is besloten in de Eerste Kamer) ook te laten gelden voor woningen die deel uitmaken van een bedrijfspand. Vooraf was ook de SGP gevraagd of wij dat amendement zouden willen steunen. Wij hebben daarop positief gereageerd, maar door een misverstand bij het opstellen van dat stuk is het alleen ingediend door CDA en CU. Uiteraard hebben wij daarom in de raadsvergadering alsnog onze instemming gegeven.

² Het gebruikersdeel van de OZB is in de Eerste Kamer toch afgeschaft. CDA, VVD, D'66 en PvdA hebben ermee ingestemd. De andere partijen, waaronder SGP en ChristenUnie stemden tegen.

19-12-05
Schoon schip op het Noorderslag

STAPHORST - De Voetbalvereniging Staphorst mag in beginsel geen bouwheer meer zijn bij de totstandkoming van de nieuwe accommodatie. De coalitiepartijen in de raad van Staphorst vinden dat het tijd is om schoon schip te maken.

We moeten terug naar af, heeft Wethouder Klaas Brand afgelopen vrijdag te kennen gegeven aan twee afgevaardigden van de commissie die de bouw begeleidt. De keuze is finaal van voren af aan beginnen, of trachten een doorstart te maken met aangepaste tekeningen.

Na het vertrek onlangs van Buro Visser, dat toezicht had zullen houden, zijn de ontwikkelingen rond het nieuwe onderkomen van de voetbalvereniging in een stroomversnelling geraakt. Eind november werd op verzoek van de SGP en de ChristenUnie een extra agendapunt ingelast in de vergadering van de commissie Inwonerszaken. Beide fracties waren gealarmeerd over de gang van zaken.

Deze inschatting blijkt juist te zijn geweest. Een door het college ingeschakeld bureau maakte vorige week vernietigende conclusies bekend. ISA Sport, een onderdeel van sportkoepel NOC*NSF, constateerde dat het gebouw dat was voorzien op het Noorderslag veel te groot was. 'Bij alle ruimte zit een enorme overcapaciteit', aldus adviseur Wenting. De overschrijding bedraagt in totaal meer dan 50 procent.

De beoordeelde afmetingen zijn daarmee ook meteen de helft groter dan de ervaren adviseur waar dan ook ooit in Nederland is tegengekomen. Wenting wees erop dat bij realisatie van een dergelijk gebouw ook de exploitatie veel duurder zou worden. Want al die grote ruimtes moeten worden verwarmd en onderhouden.

De door ISA Sport berekende afwijkingen zijn gebaseerd op een vergelijking met de vereisten uit het zogenoemde programma van eisen. Dit voorziet in een gebouw waarin de voetbalvereniging in een ruim jasje wordt gestoken. De overschrijding valt nog hoger uit doordat de ruimtes die formeel niet onder het PVE vallen, er toch in moeten worden ondergebracht.

Raadslid Sytse de Jong is verheugd dat de politiek eindelijk eens lijkt te beseffen dat het zo niet langer gaat. 'Reeds vanaf het begin heeft de SGP gewaarschuwd tegen het bouwen van luchtkastelen. Het blijkt nu dat dit geen luchtspiegeling was. Want wat moet een voetbalclub met een keuken die een paar maten groter is dan die van restaurant Waanders?'

Eerder vrijdag had voorzitter Bé Veen van de Voetbalvereniging Staphorst aan de leden van de commissie Inwonerszaken laten weten dat hij niet van plan was in januari toelichting te willen geven in de openbare vergadering. In plaats van gebruik te maken van het spreekrecht, wilde Veen, nummer drie op de kandidatenlijst van de PvdA, 'met alle partijen om de tafel zitten om een en ander nu eens in het juiste licht te plaatsen'. Wat hem betreft in 'gewoon een open discussie met elkaar' in de bestuurskamer van de VV Staphorst.

03-12-05
Horecasluitingstijden en exploitatievergunningen

In de vergadering van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening van 30 november is verder gesproken over het verstrekken van exploitatievergunningen aan horecabedrijven bij verruiming van de openingstijden.
CDA, Gemeentebelangen/VVD (GB/VVD) en PvdA zijn voorstander van opname in de APV van een sluitingstijd van 2.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Daar is echter geen meerderheid voor. ChristenUnie wil de sluitingstijd handhaven op 23.30 uur maar wel meewerken aan het verstrekken van exploitatievergunningen tot 2.00 uur. Deze kan de burgemeester afgeven. De SGP-fractie wil de sluitingstijden handhaven op 23.30 uur.
Om een meerderheid voor verruiming te krijgen, stemmen CDA en PvdA met de CU voor handhaving van de sluitingstijd op 23.30 uur in de APV maar kan elk horecabedrijf die voldoet aan de in de exploitatievergunning op te nemen voorwaarden open zijn tot 2.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag.
Mogelijk stemt ook GB/VVD daar wel mee in, maar op dit moment blijft die fractie op het standpunt staan dat de verruiming van de openingstijden in de APV thuishoort.

Op 6 april jl. is uitgebreid gesproken over de notitie horecasluitingstijden gemeente Staphorst.
In die vergadering hebben wij namens de SGP-fractie een uitgebreid principieel geluid laten horen over de instelling en betekenis van de zondag (zie "Horecasluitingstijden Gemeente Staphorst" op deze website -red. website -). Wij gaan dat nu niet herhalen, maar onze mening over de wijze waarop wij de zondag dienen te besteden is nog precies dezelfde.
Ook onze fractie weet dat door velen, waarbij er helaas ook zijn die vanuit onze achterban afkomstig zijn, de zondag niet begonnen wordt op de wijze die wij voorstaan. Daarbij moeten wij er tegelijkertijd op wijzen dat ten principale niet onze eigen mening van belang is maar dat God ons door middel van de Tien Geboden heel duidelijk heeft voorgeschreven in het vierde gebod: Gedenkt de sabbatdag, dat gij die heiligt. Het is dus niet een gebod van mensen maar een gebod Gods!!

Dit betekent ook niet dat wij ons verheffen boven hen die de zondag niet doorbrengen zoals God dat eist van elk mens. Als wij ons persoonlijk niet aan overtreding van dat vierde gebod schuldig maken, is dat Gods bewarende hand. Anderzijds zegt de bijbel ook heel duidelijk dat zo iemand overtreden heeft tegen één van de geboden Gods, hij schuldig staat aan al die geboden.
Daarom roepen wij u allen deze avond op om samen te buigen onder Gods geboden en die tot richtsnoer van ons handelen te nemen. Het zou tot welzijn van onze gemeente zijn.

In de al genoemde commissievergadering van 6 april 2005 was er geen meerderheid voor één van de varianten. Wel is toen gezegd dat er eerst ook gesprekken met de horeca gevoerd zouden worden over de te vertrekken exploitatievergunningen. Dat is inmiddels gebeurd.
Uit de korte verslagen hebben wij kunnen lezen dat de horeca niet alleen moeite heeft met de sluitingstijden voor de nacht van zaterdag op zondag maar ook met de tijden op doordeweekse dagen zoals die genoemd staan in het B&W besluit van 1 februari 2005. Voor maandag t/m donderdag werd toen nog als sluitingstijd voorgesteld 1.00 uur en van vrijdag op zaterdag 2.00 uur.
Wij hebben toen ook aangegeven met die sluitingstijden niet echt gelukkig te zijn, maar daarmee toch in te stemmen. Er werd daarbij ondermeer aangehaald dat ook Dalfsen en Zwartewaterland die tijden hanteren en dat kon extra duidelijkheid scheppen. (Voor ons was dat geen voorwaarde maar een goede bijkomstigheid).
Nu lezen wij dat alle avonden van maandag t/m vrijdag al weer gesteld worden op 1.30 uur. Met een cooling down periode periode van maximaal een half uur kan het dus op alle doordeweekse avonden al 2.00 uur worden. Het begint dus al te schuiven voordat er aan begonnen is.

Voor de nacht van zaterdag op zondag geldt hetzelfde. Eerst werd er gesproken over maximaal 2.00 uur. Nu kan men, met ook hier een cooling down periode van een half uur, al uitkomen op uiterlijk 2.30 uur.
Het zal u duidelijk zijn dat wij daarover niet alleen bedroefd maar ook verbaasd zijn.

In de bespreking op 6 april jl. is ook gesproken over variant 5 (in de APV 23.30 uur laten staan) en de mogelijkheden verruimen met daaraan gekoppeld een exploitatievergunning (toen dus tot 2.00 uur).
Door anderen maar ook door ons is er toen al op gewezen dat het moeilijk is om aan enkele horecabedrijven middels een exploitatievergunning toe te staan tot 2.00 uur open te zijn terwijl voor andere ondernemingen nog wel 23.30 uur als sluitingstijd geldt.
In de notulen van de commissievergadering van 6 april 2005 staat (op pag. 10) en ik citeer: "De heer Doornbos zegt dat als besloten zal worden tot het afgeven van exploitatievergunningen, dan zal zijn fractie direct eisen dat iedere exploitatievergunning er precies hetzelfde uitziet; geen enkele afwijking, waarbij variant 3 (tot 2.00 uur als uniforme sluitingstijd opnemen in de APV) dus in ieder geval materieel tot stand komt.

In die eerder genoemde notulen (zie pag. 3) heeft de heer Koobs namens de ChristenUnie aangegeven dat het voor zijn fractie onoverkomelijk is om de sluitingstijd op te rekken tot over het tijdstip van 24.00 uur. Wanneer alle horecaondernemers een exploitatievergunning kunnen aanvragen tot 2.00 uur, zit er volgens ons geen enkel verschil tussen variant 5 en variant 3.

Dat is voor de SGP-fractie de reden om niet in te stemmen met de ontwerp-exploitatievergunning horeca-inrichting en de ontwerp-tekst artikel 2.3.1.4 APV- Sluitingstijden.

(N.B. Het argument dat ruimere openingstijden overlast en geweldpleging zouden verminderen, is ook zeer omstreden. In het RD van 6-9-2005 stond een artikel over deze materie in Rijssen. De ChristenUnie in de gemeente Rijssen-Holten wou daar de sluitingstijden van de horeca tegen het licht houden omdat juist het tegendeel praktijk blijkt te zijn van wat de raad ook daar altijd is verteld.)

01-12-05
Noorderslag

De commissie Inwonerszaken van de gemeente Staphorst heeft maandagavond 28 november gesproken over de nieuwe accommodatie van de Voetbalvereniging Staphorst. De fracties van de SGP en de ChristenUnie hadden verzocht het onderwerp extra op de agenda te plaatsen vanwege dringende vragen over de gang van zaken.

Bij de algemene beschouwingen over de begroting 2006 heeft de fractie van de SGP nog eens aangedrongen op een transparante besluitvorming met respect voor de onderscheiden verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Omdat daarover onduidelijkheid dreigt te ontstaan, heeft de SGP-fractie wethouder Brand, die in het college het betreffende onderwerp behartigt, de volgende vragen gesteld ( * ).

1) Voor het Noorderslag staat 2 miljoen euro gereserveerd. Er circuleren berichten dat de accommodatie zelfs nog tonnen duurder gaat uitvallen. Er zou zelfs sprake zijn van een bedrag van 2,5 miljoen euro voor realisatie van het totaalplaatje.

- Maakt het college genoeg werk van zijn informatieplicht, zodat niet alleen de raad, maar ook de burgers van onze gemeente de relevante ontwikkelingen tijdig én in de openbaarheid kunnen vernemen?
- Zijn er aanwijzingen dat de plannen mogelijk veel meer geld gaan kosten dan de 2 miljoen euro die nu al is geraamd?

2) De VVS is aangewezen als bouwheer. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Dit is zeker het geval, nu de politiek duidelijk heeft aangegeven wat de voorwaarden en kaders voor de nieuwbouw zijn. In voorgaande jaren heeft de gemeente goede ervaringen opgedaan met scholen die optraden als bouwheer.

- Is de wethouder van oordeel dat het programma van eisen, de voorwaarden waaronder eventueel een trainingshal zou kunnen worden gerealiseerd, alsmede de overige kaders die de politiek heeft gesteld, voldoende duidelijk zijn geweest om er de aanbesteding mee in te gaan?
- Heeft de Voetbalvereniging Staphorst tot dusverre de verwachtingen waargemaakt die u had van het bouwheerschap door deze vereniging?
- Is het een juiste keuze geweest, de VVS het bouwheerschap te verstrekken?

3) De onafhankelijke toezichthouder, de heer Visser, is opgestapt. Reeds vanaf het begin heeft de SGP-fractie grote twijfels gehad bij de werkbaarheid van het gekozen model van toezicht. Daarbij komt, dat de toezichthouder veel invloed heeft gehad op de manier waarop hij te werk wilde gaan.

- Om welke reden is de toezichthouder opgestapt?
- Heeft bureau Visser de tot nu toe verrichte werkzaamheden naar behoren verricht?
- Komt het opstappen van de toezichthouder als een verrassing?
- Heeft het college tijdig maatregelen getroffen, als er mogelijk al eerder signalen waren dat de zaken wellicht niet liepen zoals ze zouden moeten lopen?
- Is aan te geven hoeveel extra kosten de nu ontstane situatie tot gevolg heeft?
- Welke kosten dienen er te worden betaald aan bureau Visser, of is er misschien sprake van wanprestatie waardoor de gemeente niet alles aan Visser hoeft te betalen?
- Kan een nieuwe toezichthouder voortborduren op het werk van bureau Visser conform de huidige aanpak, of dienen er (grondige) wijzigingen plaats te vinden?

Naar aanleiding van de beantwoording, die vaag bleef vanwege allerlei informatie die bij het college en de raad bekend maar tevens besloten is, constateert de SGP-fractie grote zorgen te hebben over de aanbesteding. Het opstappen van de toezichthouder vanwege voortdurende belangentegenstellingen van meet af aan schept aanzienlijke verwarring. Onduidelijk is, hoe het nu precies verder moet. Wethouder Brand wil nu een projectleider aanstellen. Het oorspronkelijke plan voorzag nog in een onafhankelijk toezichthouder, terwijl echter uiteindelijk iemand werd benoemd die én toezichthouder én projectleider was.

Bijzonder kwalijk vindt de SGP-fractie verder dat de aanbesteding klaarblijkelijk heeft plaatsgevonden zonder rekening te houden met de grenzen die in het programma van eisen zijn vastgelegd. Uit de beantwoording van de vragen maakt hij op, dat de voetbalvereniging in strijd met de door de politiek gestelde kaders toch nog weer allerlei extra's probeert binnen te slepen. Voorzitter Bé Veen van de VVS geeft dat in de Meppeler Courant van woensdag 30 november ook onomwonden toe. Zijn bouwcommissie heeft al liefst vijf (!) bouwtekeningen bij de gemeente ingediend waarop telkens teveel zaken waren ingetekend…

De afspraak was, dat de voetbalvereniging zou proberen geld te verzamelen om een trainingshal te realiseren. Om dat te stimuleren zou de gemeente tot hooguit de helft van de kosten kunnen bijdragen. De SGP krijgt de indruk, dat de voetbalvereniging geld genoeg heeft. Dat besteden ze zeker liever aan zaken als een tribune.

In het interview in de genoemde Meppeler Courant geeft Veen te kennen rekening te houden met het feit dat de gemeente maximaal voor 1,3 miljoen euro wil bijdragen aan het programma van eisen, en niets meer. 'Wij hebben een bedrag liggen dat de ChristenUnie begin dit jaar heeft genoemd.' Een bedrag dat natuurlijk direct voor het volle bedrag wordt ingetekend, want wat als maximum wordt genoemd, beschouwt de VVS ongetwijfeld als minimumbijdrage.

De commissie Inwonerszaken spreekt in januari verder over de nieuwbouw.

( * ) De ChristenUnie heeft vragen van ongeveer gelijke strekking gesteld.

12-11-05
Klaas Slager lijsttrekker SGP

STAPHORST – Klaas Slager is bij de komende verkiezingen voor de gemeenteraad van Staphorst lijsttrekker voor de SGP. De kiesvereniging stelde vrijdagavond de lijst met kandidaten vast.

Op de tweede plaats kozen de leden SGP-fractievoorzitter Jan Visscher uit Rouveen. Hiermee kan de fractie steunen op jarenlang ervaring. In een rustige vergadering heerste een eensgezinde sfeer. Dat kwam tot uiting in een reeks stemmingen die in rap tempo duidelijk maakte met welk gezicht de SGP voor de verkiezingen van DV 7 maart 2006 naar buiten zal treden. Het resultaat is een mix van deskundigheid en ervaring uit de verschillende kernen van de gemeente.

‘Slager is een rasechte Staphorster, die als weinig anderen in de politiek weet wat er onder de bevolking leeft’, zegt secretaris Akster van de kiesvereniging. ‘Hij zet zich volledig in voor de Staphorster gemeenschap. Om die reden zijn wij verheugd dat hij zich als lijsttrekker beschikbaar heeft gesteld.’

Sytse de Jong komt op nummer drie. De 34-jarige redacteur bij het Reformatorisch Dagblad staat tevens kandidaat om wethouder Wisse Bron op te volgen. Na twee ambtsperioden zal de loco-burgemeester volgend voorjaar afscheid nemen. Akster: ‘Met deze beoogd opvolger van Bron wil de SGP nadrukkelijk een brug slaan naar de toekomst. In de raad heeft De Jong een herkenbare inbreng. De partij heeft er alle vertrouwen in dat hij een kwalitatief goede inbreng zal hebben in het college van B&W.’

De nummers vier en vijf op de kieslijst zijn de gemeenteraadsleden Lubbert Talen en Arie den Ouden. Nieuwkomer op de lijst is Jan Brakke. Het bestuurslid van de kiesvereniging komt op de zesde plaats. Sinds de zetelwinst bij de verkiezingen van 2002 heeft de SGP ook zes zetels in de gemeenteraad. De zevende positie is voor de Rouvener Wicher Hoeve, bestuurslid van het jubilerende CZ Rouveen.

De SGP is blij met de beschikbaarheid van goede kandidaten. De partij hoopt en vertrouwt, dat de SGP met deze gevarieerde lijst opnieuw met zes zetels het welzijn van de gehele bevolking in de gemeenteraad mag behartigen.

06-10-05
Jeugdbeleid

Staphorst gaat een begin maken met de uitwerking van de speerpunten van de nota jeugdbeleid. De commissie Inwonerszaken sprak maandag 3 oktober over de concrete invulling van de nota jeugdbeleid, die de raad in maart 2005 heeft vastgesteld.

Nadien is er op 22 juni een werkconferentie geweest in de combischool waar allerlei betrokken personen en instellingen 'uit het veld' hun visie gaven op het jeugdbeleid.

Een bekend gezegde is: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. We kunnen daaraan toevoegen: jeugd die naar Gods woord leeft, heeft de toekomst. De SGP-fractie is vanuit die achtergrond ingenomen met de grote aandacht voor identiteitsaspecten. Jeugdbeleid staat immers niet los van de achtergrond van een gemeenschap, maar hoort aan te sluiten bij de waarden en normen die jongeren van huis uit meekrijgen.

De zes speerpunten van het jeugdbeleid zijn: 1) het aanstellen van een jongerenwerker; 2) het geven van opvoedingsondersteuning; 3) het bevorderen van samenwerking tussen instellingen; 4) het aanmoedigen van bewegen en sporten; 5) het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten; 6) het uitvoeren van een alcoholmatigingsbeleid.

Vooralsnog zal het accent liggen op de werkzaamheden van de jongerenwerker en het alcoholmatigingsbeleid. Binnenkort wordt gestart met de activiteiten die ertoe moeten leiden dat drankmisbruik en uitwassen die verband houden met de keten worden teruggedrongen. De jongerenwerker zal bij leven en welzijn per 1 januari 2006 beginnen. Na 10 maanden volgt een evaluatie.

10-09-05
Renovatie gracht c.q. beschoeiing gracht Rouveen

Al geruime tijd wordt er gesproken over een opknapbeurt van de gracht en de begraafplaats aan de Meidoornlaan in Rouveen.
In de commissievergadering op 6 september van Grondgebied hebben de leden ingestemd met het nu voorliggende plan. De SGP-fractie heeft verder gevraagd om het nieuw aan te leggen voetpad tussen de Meidoornlaan en de Rozenlaan door te trekken tot de Elzenlaan. Daarnaast heeft de ChristenUnie voorgesteld om in het raadsvoorstel alsnog een ijsvogelwand op te nemen.
Door elkaars voorstel te steunen is daarvoor een meerderheid in de raad en heeft de wethouder toegezegd deze punten uit te laten werken om daarover in de komende raadsvergadering te kunnen besluiten.

Dit plan behelst het uitbaggeren van de gracht rondom de begraafplaats aan de Meidoornlaan. Daarnaast worden ook de beschoeiingen rondom de gracht vervangen en de taluds aan de buitenzijde van de begraafplaats voorzien van nieuwe beplanting. Verder komt er een trottoir langs het Scholenland vanaf de Meidoornlaan tot de Rozenlaan.
De totaalprijs voor deze werkzaamheden bedraagt € 192.000,-- excl. BTW. Dit bedrag valt binnen het reeds gereserveerde budget. Aanvankelijk lag er een plan met een totaalprijs van € 679.000,-- . Dit veel te dure plan is opnieuw tegen het licht gehouden en een stuk vereenvoudigd. Ook zijn er enkele voorzieningen komen te vervallen.

De commissie Grondgebied heeft in haar vergadering van 6 september jl. hierover met de wethouder van gedachten gewisseld. De commissieleden waren overwegend positief over de inhoud van het plan en blij dat het nu voor minder geld gerealiseerd kan worden.
Wel zal de laagste inschrijver, de firma H. Piel & Zn uit Rouveen, nog klip en klaar aan moeten tonen dat de door hun aangeboden beschoeiing voldoende sterk is en berekend is op de functie die het moet uitoefenen. De nieuwe beschoeiing dient op zijn minst weer twintig jaar mee te kunnen.
Het werk is aanbesteed op turn-key basis, dat wil zeggen tegen een vaste prijs zonder verrekeningen.
Deze renovatie zal het aanzien van de gracht en de begraafplaats weer een frisse uitstraling geven. Daar was het ook aan toe, het verrommelde allemaal een beetje. De SGP-fractie kan hier dan ook van harte mee instemmen.

De fractie van de SGP wil het plan zelfs graag nog een beetje verder uitbreiden. Hierbij doelen wij op het doortrekken van het nieuwe voetpad tussen de Meidoornlaan en de Rozenlaan tot aan de Elzenlaan. Nu we hier toch mee bezig gaan, kan deze wens vanuit de bevolking hierin zo meegenomen worden.
De wethouder zal dit ook door de ChristenUnie ondersteunde voorstel financieel uit laten werken zodat wij hier in de eerstvolgende raadsvergadering een besluit over kunnen nemen.
Dit geldt ook een door de CU ingediend voorstel voor een ijsvogelwand dat door de SGP werd ondersteund.

10-09-05
Bouw sociale koopwoningen Rouveen

In Rouveen zullen binnenkort een vijftal sociale koopwoningen gebouwd worden door woonstichting Vechthorst. Om de verkoopprijzen op een aanvaardbaar niveau voor de doelgroep (starters) te houden, heeft het college afspraken gemaakt met Vechthorst. Omdat deze deels afwijken van de gemaakte prestatieafspraken tussen de gemeente en de woonstichting, is goedkeuring gevraagd van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening op 7 september jl.
De SGP-fractie is van mening dat Vechthorst geen daadwerkelijke bijdrage verleend aan de verlaging van de verkoopprijzen.
Hierna kunt u de opvattingen van onze fractie over dit onderwerp lezen.

Er zijn inmiddels nadere afspraken gemaakt met Vechthorst om te komen tot de bouw van de huurwoningen en sociale koopwoningen in Rouveen. Die wijken deels af van de gemaakte prestatieafspraken. Voor wij op het voorstel ingaan, allereerst even het volgende.

Het is terecht om te proberen om aandacht te schenken aan het bouwen voor doelgroepen waarvoor dit het meest nodig is, ook volgens de woonvisie. Gezien de hoge prijzen van bestaande woningen of nieuwbouwwoningen van Mega is daaraan zeker een grote behoefte.
Toen wij de eerste prijzen zagen in B&W notulen, waren wij er niet blij mee dat die nog op zo'n hoog niveau lagen. Terecht dat ook het college daarover bezorgd was en aangedrongen heeft op prijzen die eerder passen bij de financiële mogelijkheden van starters.

Enkele kanttekeningen bij de gemaakte nadere afspraken zijn:

- Deze afspraken kunnen voor Vechthorst niet moeilijk geweest zijn omdat die de bouwkosten alleen naar beneden brengen. Van een wezenlijke bijdrage van hun kant is dan ook absoluut geen sprake. De woningen worden, zoals in het voorstel staat, alleen niet meer maximaal levensloopbestendig gebouwd.
Voor ons is dat geen enkel probleem omdat wij juist niet erg enthousiast zijn over levensloopbestendig bouwen. In de meeste gevallen is gevarieerd bouwen naar onze mening veel verstandiger dan alles levensloopbestendig gaan bouwen.

Wij lazen de afgelopen tijd regelmatig artikelen van rijke woningcorporaties en steevast geklaag van die zijde over het niet kunnen betalen van grond e.d. die over het algemeen geheel onterecht zijn.
Kan het college niet aandringen op een echte financiële tegemoetkoming ook van de zijde van Vechthorst, bijvoorbeeld € 3.000,-- per woning?

- Alleen de gemeente levert een bijdrage die bestaat uit een lagere opbrengst van de grond, voor de 5 woningen samen € 23.880,--.

- De verlaging van de verkoopprijzen met in totaal € 48.300,-- wordt voor een veel te groot deel in mindering gebracht op de beide hoekwoningen, namelijk 2/3 deel. (ruim 32% en bijna 35% bij de 2 hoekwoningen en iets meer dan 10% bij 2 tussenwoningen en iets minder dan 13% bij de 3e tussenwoning ).
Wij zijn van mening dat die verdeling anders gemaakt moet worden. Op basis van het op dit moment voorliggende voorstel stellen wij voor de beide hoekwoningen te verhogen met € 4.500,-- tot €193.000,-- en de 3 tussenwoningen nog extra te verlagen met € 3.000,-- tot € 156.000,--.

- Wanneer de woningen na 3 maanden nog niet verkocht zijn, mogen deze volgens bijlage 1 te koop aangeboden worden aan kandidaten uit het effectieve werkgebied van Vechthorst. De SGP is het daar niet mee eens.

In de toelichting bij het advies voor B&W staat onder punt 5 dat kandidaten een binding moeten hebben met Rouveen. Dat is terecht. Wanneer dan de woningen na 3 maanden onverhoopt nog niet verkocht zouden zijn, dan willen wij absoluut nog niet verder gaan dan aanbieden aan kandidaten uit de Gemeente Staphorst.

Voor het overige kunnen wij akkoord gaan met de gemaakte afspraken.

10-09-05
Verhoging drempelbedrag aanvraag planschade

De laatste jaren is er in het hele land sprake van een toename van verzoeken om toekenning van planschade wanneer iemand schade leed door het meewerken van de gemeente aan bestemmingsplanwijzigingen. Dit kreeg zo'n omvang dat gemeenten hebben aangedrongen op wijziging van de wet waarin dit is geregeld (artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening -WRO- ).
Vanaf 9 juni jl. is al een nieuw toegevoegd artikel 49a in werking getreden. Daarin is geregeld dat de gemeente eventuele planschade kan verhalen op een aanvrager van een wijziging van het bestemmingsplan. Per 1 september 2005 is het gewijzigde artikel 49 in werking getreden. Vanaf die datum is het college en niet meer de raad het bevoegd gezag inzake toekenning van planschade en is een verjaringstermijn van 5 jaar ingevoerd. Ook is het mogelijk het drempelbedrag (voor het in behandeling nemen van een verzoek om toekenning van planschade) te verhogen of te verlagen met 2/3 van € 300,--.
Op 7 september jl. is hierover gesproken in de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening.

Omdat de datum van 1 september 2005 steeds dichter bij kwam en inmiddels is gepasseerd, hebben wij onlangs enkele schriftelijke vragen aan het college gesteld over de per 1 september jl. van kracht geworden wijzigingen in artikel 49 WRO.
Het was correcter geweest van het college om dit te bespreken voor 1 september, omdat dit nu al weer met terugwerkende kracht ingevoerd moet worden. Daar zijn wij geen groot voorstander van, temeer omdat de VNG middels een ledenbrief het college op de hoogte gesteld heeft van de door de Eerste Kamer aangenomen wetswijzigingen op de dag van aanname (7 juni 2005!!).

De vragen zijn intussen ook beantwoord en voorzover het gaat om het drempelbedrag helder. Vorig jaar is door de raad unaniem een amendement van de SGP aangenomen om dat drempelbedrag op € 1.000,-- te stellen.
Daarna is dit alsnog gewijzigd in € 300,-- omdat dit het maximale bedrag zou worden in de toen al de Tweede Kamer in behandeling zijnde wetswijzigingen.
Nu er alsnog ruimte is om het drempelbedrag met 2/3 te verhogen of te verlagen, stelt u terecht voor om dit alsnog op € 500,-- vast te stellen.

Wat de SGP-fractie betreft, had het drempelbedrag voor minimumloners (maar ook niets meer dan het minimumloon) gehandhaafd mogen worden op € 300,--. Enerzijds om het voor deze personen niet al te gemakkelijk te maken en anderzijds voor gerechtvaardigde verzoeken niet onmogelijk te maken. Daar komt bij dat bij toekenning van planschade het wettelijk verplicht is het drempelbedrag terug te betalen.
De andere fracties waren unaniem voor een eenvoudige regeling en pleitten daarom voor één tarief van € 500,--. Om die reden hebben wij het bedrag van € 300,-- voor eventuele verzoeken, van iemand met een minimumloon, om toekenning van planschade niet meer ingebracht in de discussie.

Wij hebben in onze vragen ook geïnformeerd naar de wijze waarop het college rekening zal houden met de toch wel wat andere opvattingen van de raad over honorering van verzoeken om toekenning van planschade.
Dit antwoord stelt ons echter niet gerust. U schrijft namelijk: "Op voorhand brengt de gewijzigde wetgeving niet met zich mee dat de wijze waarop ons college aankijkt tegen planschadeverzoeken veranderd."
Uw opvattingen hoeven wat ons betreft niet te zijn veranderd door deze wetgeving maar wij hebben wel gevraagd hoe u rekening houdt met de toch wel iets hardere opstelling van de raad tegenover dergelijke verzoeken. Daar gaat u echter helemaal niet op in. Wij verzoeken u dat alsnog te doen in deze commissievergadering.

Verder is het antwoord op onze vraag over de wijze waarop u vanaf 9 juni jl. (vanaf die datum kunnen mogelijke claims verhaald worden op iemand die een verzoek tot wijziging van een bestemmingsplan of vrijstelling ex artikel 19 WRO heeft ingediend) beoordeeld of er misschien een verzoek tot toekenning van planschade kan worden ingediend, heel summier beantwoord.

Omdat op de beide laatste vragen ook in de commissievergadering nog geen duidelijkheid is verkregen, zal onze fractie maar ook de anderen dit nauwlettend volgen. Dit zou er toe kunnen leiden dat de raad in de begroting van 2006 geen bedrag voor eventuele toekenning van planschade wil opnemen.

10-09-05
Rekening 2004 zwembad

Dat zwembad "de Broene Eugte" moeite heeft het hoofd financieel boven water te houden, is bekend. Het verlies van 396.000 euro dat uit de Rekening 2004 viel op te maken, was voor de commissie Inwonerszaken van 5 september geen koude douche.

Doordat de gemeentelijke subsidie ruim 423.000 euro bedraagt, kon de Stichting Zwembad "de Broene Eugte" per saldo zo'n 27.000 euro batig saldo noteren.

Zolang het zwembad als een basisvoorziening wordt beschouwd, zal de gemeente tot op zekere hoogte moeten leven met een jaarlijks terugkerende geldelijke bijdrage waarin zelfs Dagobert Duck baantje zou kunnen trekken.

Om het aantal bezoekers ten minste op peil te houden, gaat het zwembadbestuur kijken hoe het buitengebied aantrekkelijker kan worden gemaakt. Daarbij zal contact worden opgenomen met de scholen, wijkraden en breedtesport om zogenoemde groepsgerichte activiteiten te ontwikkelen.

De SGP vindt het de moeite waard te bekijken of het zwembad op deze manier meerwaarde kan krijgen. Wel wijst onze fractie erop, dat een voorziening die een breed maatschappelijk belang dient en bovendien gefinancierd wordt uit gemeentegelden, rekening moet houden met de breedte van de Staphorster samenleving. Harde muziek en kermisachtig vermaak horen wat ons betreft niet in en rond een zwembad thuis.

30-07-05
Toepassing Wet Voorkeursrecht Gemeenten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 mei 2005 besloten om gebruik te maken van de mogelijkheden die de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) biedt om gebieden aan te wijzen waar in de nabije toekomst waarschijnlijk een andere bestemming gegeven wordt. Het gaat om de gebieden 'De Esch 0' en 'Oosterparallelweg'.
Op deze wijze kan de gemeente een betere onderhandelingspositie verwerven, wanneer de gemeenteraad er mee instemt om deze gronden te bestemmen voor bedrijventerrein.
In grote lijnen kunnen wij ons vinden in deze aanwijzing. De gronden in het gebied 'Oosterparallelweg' ten noorden van de Akkerweg zijn er, door de stemmen van de fracties SGP en ChristenUnie tegen dit gedeelte, buiten gehouden. Daarnaast hebben wij aandacht gevraagd voor het goed uitzoeken van in het verleden gedane toezeggingen voor een blijvend vrij uitzicht naar de A-28 voor enkele bedrijven die nu gevestigd zijn aan de rand van het bestaande bedrijventerrein 'De Esch'.
De mening van de SGP-fractie zoals deze naar voren is gebracht in de commissie- en raadsvergadering van resp. 15 juni en 5 juli jl. kunt u hierna uitgebreider lezen.

Vanaf 1 februari 2004 kunnen ook gemeenten met een omvang als Staphorst gebruik maken van de WVG. Door gebruikmaking hiervan kunnen wij voorkomen dat wij helemaal overgeleverd worden aan projectontwikkelaars als wij de betreffende gebieden willen bestemmen voor bedrijfsdoeleinden.

Dit betekent niet dat eigenaren in de beide gebieden nu verplicht zijn hun grond te verkopen. Wanneer men echter wel wil verkopen, zal men de aangewezen percelen eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Ook de gemeente zal dan een reële prijs moeten betalen. Daarom zullen er ongetwijfeld eigenaren blij zijn met de aanwijzing van deze gronden. Zij ontvangen nu veel meer dan wanneer ze deze grond ooit als landbouwgrond zouden verkopen.

Met de aanwijzing van het gebied 'Oosterparallelweg' stemt onze fractie in. De SGP heeft zich in het verleden meerdere keren over deze locatie uitgesproken. Wel hebben wij in de commissievergadering aangegeven, er tegen te zijn dat in het gebied 'Oosterparallelweg' de gronden ten noorden van de Akkerweg hierin ook betrokken worden. De ChristenUnie was dezelfde mening toegedaan, dus al een meerderheid in de raad.
De reden van deze opschuiving is voor ons dat wij het daar nog uitgeoefende agrarisch bedrijf van de familie Coster niet willen beperken in de bedrijfsvoering zo lang zij nog niet voornemens zijn hun bedrijfsvoering af te bouwen. Wij vragen toch echt aandacht voor dat agrarisch bedrijf.
Daar komt bij dat van dat deel slechts een gering deel beschikbaar kan komen voor bebouwing. Achter de daar aanwezige woonbebouwing zal naar verwachting eerst een geluidswal moeten komen.
Desondanks lezen wij dat het college vasthoudt aan hun oorspronkelijke voorstel en geen enkele handreiking doet.

Wij weten dat het op dit moment nog niet gaat om de verdere invulling. Toch willen wij nu de toezegging van het college dat zij bereid is de gronden ten noorden van de Akkerweg buiten de aanwijzing voor de WVG te houden.
Omdat het college die toezegging niet wilde doen, heeft de ChristenUnie daarover een amendement ingediend. Met de stemmen van de SGP-fractie is dit amendement in de raadsvergadering aanvaard. De andere fracties vonden het niet gewenst om nu al delen van het beoogde gebied er buiten te laten.

Wat betreft 'De Esch 0' dient bij de verdere uitwerking goed uitgezocht te worden, welke toezeggingen gedaan zijn over zichtlocaties.
Verder is ca. 2 jaar terug naar aanleiding van het verzoek van de heer Harke om daar een kantoorpand te mogen bouwen uitgebreid gesproken over dit gebied.

Allereerst moet er dus duidelijkheid zijn over de zichtlocaties en gedane toezeggingen.
Als die niet leiden tot belemmeringen om wat te doen met dit gebied, dan moet naar onze mening bekeken worden of de destijds door de heer Harke gedane aanvraag ingepast kan worden in dit gebied.

Op dit moment is dat echter niet aan de orde. Daarom kan de namens Harke ingebrachte zienswijze nu nog niet leiden tot aanpassing van het aangewezen gebied.

Nu met betrekking tot het gebied 'Oosterparallelweg' de gronden ten noorden van de Akkerweg buiten de aanwijzing zijn gebleven en het college voor 'De Esch 0' wil kijken naar gedane toezeggingen, zijn wij als SGP bereid om in te stemmen met deze aanwijzing die, zoals het college in de stukken ook schrijft, indicatief is.
Bij de verdere besluitvorming zal het dan gaan over de ruimtelijke invulling.

20-07-05
Bestemmingsplan Rouveen-West

Op 15 juni jl. is in de commissievergadering Middelen/Ruimtelijke Ordening gesproken over een partiële herziening van het bestemmingsplan Rouveen-West, vooral om de bouw van 2 blokken van 5 woningen mogelijk te maken. Op diezelfde plaats stonden eerst 4 vrijstaande woningen ingetekend. Bewoners aan de Mispellaan tegenover de bewuste locatie zijn fel tegen die wijziging.
In de raadsvergadering van 5 juli 2005 opnieuw uitgebreid gesproken over dit onderwerp. Besloten is dat de beide blokken van 5 woningen wel gebouwd mogen worden op de daarvoor bestemde grond. Ook de SGP-fractie heeft daar mee ingestemd.
Hierna kunt u lezen wat voor ons de argumenten zijn om in te stemmen met de partiële herziening van het bestemmingsplan.

In de commissievergadering Middelen/Ruimtelijke Ordening van 15 juni jl. is heel wat verwarring geschapen.
De wijze waarop ons een aantal zaken duidelijk is geworden, had beter gewoon in de stukken opgeschreven kunnen zijn. Dan konden wij er tijdig op inspelen en eventueel navraag naar doen. Nu moest er veel opgehelderd worden na de commissievergadering.

Het bestemmingsplan Rouveen West is vastgesteld in 1998 en door GS goedgekeurd in 1999.
Dat bestond uit een gedetailleerd deel, waarvan alle kavels begin 2003 waren uitgegeven, zoals wij konden lezen in de stukken die na 15 juni jl. voor ons ter inzage zijn gelegd op de leeskamer.
De bewoners van de Mispellaan die tijdens de commissievergadering zeer verontwaardigd waren, wat niet helemaal onbegrijpelijk was, wonen in dat deel van het bestemmingsplan dat vanaf het begin gedetailleerd was ingevuld.

Daarnaast was er een globaal ingevuld deel. Onder andere de grond tegenover hen viel daaronder. Daar konden toen vrijstaande woningen of 2/1 kapwoningen gebouwd worden. Tegenover hen stonden eerst inderdaad 4 vrijstaande woningen ingetekend.
Wij moeten echter wel in ogenschouw nemen dat het nog een globale invulling was.

Inmiddels zijn wij een aantal jaren verder. De vraag naar goedkopere koopwoningen en ook huurwoningen is sterk gestegen.
Dit is heel nadrukkelijk aan het licht gekomen bij de enquête die gehouden is om te komen tot de woonvisie. De SGP-fractie is nimmer een groot voorstander geweest van het bouwen van huurwoningen en heeft haar bedenkingen daartegen iedere keer weer genoemd.
Wij denken nog steeds dat de vraag daarnaar grotendeels ontstaan is door de verslechterde economische omstandigheden.
Toch zullen wij in Rouveen ook een aantal huurwoningen dienen te bouwen, gezien de aanzienlijke vraag daarnaar op dit moment.
Om (huur)woningen te kunnen bouwen in een rij, is echter een partiële herziening van het bestemmingsplan nodig. Nu laat het plan geen andere woningen toe dan vrijstaand of 2/1 kap.
Dat is de belangrijkste reden waarom wij in de commissie- en raadsvergadering hebben beziggehouden met dit onderwerp.

Zoals gezegd, ligt er een woonvisie. De provincie hamert er iedere keer weer op, dat wij bij het bouwen van woningen meer rekening moeten houden met die woonvisie.
Meerdere fracties vragen er bij verschillende gelegenheden naar om daar meer aandacht aan te schenken en er in de plannen zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Voor onze fractie is het, maar wij denken dat dit ook geldt voor de andere fracties, daarom nu dé gelegenheid om bij de gedetailleerde invulling van dit deel van Rouveen-West in ieder geval ruimte te bieden voor een aantal huurwoningen.

Wanneer wij daar mee instemmen, willen wij echter wel de toezegging dat die woningen niet verhuurd gaan worden aan inwoners van buiten onze gemeente. Wij gaan geen huurwoningen bouwen voor de buurgemeenten. Als dat het geval zou worden, kunnen deze kavels beter verkocht worden voor de bouw van starterswoningen.

Naar aanleiding van de ingebrachte bezwaren vorig jaar, zijn in de plannen die wij op 15 juni besproken hebben, zijn de bewoners al op een aantal punten tegemoetgekomen. Na die commissievergadering zijn er nog weer een aantal aanpassingen doorgevoerd, voornamelijk m.b.t. de parkeervoorzieningen.

Helaas is ons duidelijk geworden dat de bewoners van mening zijn dat de raad hen onvoldoende is tegemoetgekomen.
Zij willen de woningen waar het nu om gaat, niet gebouwd worden aan de Mispellaan maar aan de Beukenlaan. Daarom hebben zij bezwaar ingediend tegen de partiële herziening van het bestemmingsplan. Die bezwaren zijn tijdig ingediend, hoewel de wethouder in de commissievergadering gezegd heeft dat zij te laat waren met hun bezwaar.
De SGP is van mening dat, nu ook tegemoetgekomen is aan de opmerkingen over te weinig parkeerruimte, er geen reden is om de bouw van de 2 blokken van 5 woningen onmogelijk te maken. In vergaderingen in 2003 en 2004 heeft de commissie al ingestemd met de plaats waar de woningen gebouwd konden worden. Wij zien geen reden om daar nu nog weer van af te wijken. Er blijft voldoende ruimte over tussen de woningen van de bezwaarmakers en de woningen waar het op dit moment om gaat.
Ook heeft de Provincie Overijssel de bezwaren al getoetst en meegewogen bij het wel of niet afgeven van een verklaring van geen bezwaar om met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening alvast de tien woningen te kunnen bouwen. Op 29 maart 2005 heeft de provincie die verklaring afgegeven.
Zowel het college als ook de provincie heeft de bezwaren getoetst en dus niet van zodanige aard gevonden dat de plannen geen doorgang kunnen vinden.

Het gebied waar de aanleg van een dorpsbos gepland staat, is alsnog uit het plan gelicht. Wat de fractie van de SGP betreft, wordt er helemaal geen dorpsbos aangelegd.
Tijdens de eerder genoemde commissievergadering hebben wij al aangegeven vraagtekens te zetten bij het alsnog realiseren van een dorpsbos. Daarvoor is het gewenst dat allereerst gepeild zou moeten worden wat het draagvlak nog is voor een dorpsbos.
Gezien de brief van de Dorpsraad Rouveen is het de vraag of er wel echt behoefte is aan een dorpsbos. Het kost een flink bedrag om dit te realiseren en de jaarlijks terugkerende onderhoudskosten zullen ook niet gering zijn. Daarom hadden wij op 15 juni al een vraagteken gezet bij de noodzaak om het dorpsbos in dit plan op te nemen.

Bij enkele fracties leefde de behoefte om nu vast te leggen dat er in de toekomst een mogelijkheid voor een doorsteek naar de Schipgravenweg moet komen. Op die wijze kunnen toekomstige bewoners er rekening mee houden dat er mogelijk extra verkeer langs hun woningen komt.
De SGP-fractie zou er op dit moment niet zelf mee komen. Wij hadden dat te zijner tijd willen bezien bij de behandeling van de Meerjarenontwikkelingsvisie. Daarin wordt over die weg en de ontsluiting enzovoort geschreven. Dan kan tijdens voorlichtings- en/of inspraakavonden daar ook op gereageerd worden.
Het college heeft die doorsteek nu niet alsnog willen opnemen om vertraging in het plan te voorkomen. Wel heeft zij toegezegd dit op korte termijn, in ieder geval voordat er in die omgeving gebouwd gaat worden, te agenderen voor bespreking met de raad.

Nu uiteindelijk op meerdere punten tegemoetgekomen is aan de ingediende bezwaren en het punt van ontsluiting naar de Schipgravenweg binnenkort aan de orde komt, stemmen wij in met de partiële herziening van het bestemmingsplan.

20-07-05
Verzoek Voerman om vergoeding planschade

Door de heer P.A. Voerman, Frederik Hendrikstraat 23 te Staphorst, is een verzoek ingediend om vergoeding van planschade ex artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). De reden waarom hij dit verzoek heeft ingediend, is een verleende bouwvergunning voor de oprichting van een antennemast op het perceel aan de Henri Dunantstraat 22, ook in Staphorst.
Zowel in de commissievergadering van 15 juni 2005 als de raadsvergadering van 5 juli 2005 heeft de raad dit verzoek unaniem van de hand gewezen.
Hierna kunt u de inbreng van de SGP-fractie lezen.

Door het college is een bouwvergunning verleend voor het oprichten van een berging en het plaatsen van een antennemast op het al eerder genoemde perceel aan de Henri Dunantstraat. De heer Voerman heeft daar een bezwaarschrift tegen ingediend. Dit bezwaar is ongegrond verklaard.
Wanneer een belanghebbende meent dat hij schade lijdt van een bouwplan, geeft artikel 49 WRO de mogelijkheid om bij de raad een verzoek in te dienen om vergoeding van de geleden schade.
De heer Voerman heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Wij hebben de situatie ter plaatse beoordeeld. Het eerste dat bij ons opkwam, is de vraag hoe iemand in zo'n situatie durft te vragen om planschadevergoeding. Wat is hier nu de daadwerkelijke schade?
Wanneer dhr. Voerman hiervan schade ondervindt, verwachten wij op zijn minst ook dat hij aangeeft hoeveel schade hij geleden heeft.

Nu moeten wij eerst al weer een, misschien, relatief groot bedrag uitgeven om te laten onderzoeken of er misschien sprake is van planschade. Wij hebben daar heel veel moeite mee.

Zoals wij in de commissievergadering van 15 juni jl. ook al hebben aangegeven, is het voor ons onbegrijpelijk dat dhr. Voerman hiervoor een verzoek tot planschade durft in te dienen. De commissieleden waren dat unaniem van mening. Toch staat dit onderwerp nu als bespreekpunt op de agenda van de raadsvergadering. Het college stelt voor om Hoogstate uit Nijverdal aan te wijzen om advies uit te brengen.

Dit betekent dan wel dat de gemeente daarvoor nu al kosten moet maken. In de stukken wordt zelfs al een bedrag genoemd van € 3.750,--. De SGP-fractie wil hier absoluut nog niet aan meewerken.

Wij hebben gelezen dat wij dit alleen ongegrond kunnen verklaren als wij dat nader gemotiveerd aangeven.
Hoewel wij op geen enkele wijze overtuigd zijn van schade voor de verzoeker, kunnen wij nog een heel andere reden opgeven waarom wij dit verzoek ongegrond verklaren.

Volgens de op 1 juni 2004 aangenomen "Procedureverordening Planschadevergoeding 2004" moet de aanvrager of diens gemachtigde hiervoor een gemotiveerd schriftelijk verzoek om vergoeding van planschade indienen. Daaruit moet duidelijk blijken "de aard, omvang en oorzaak van de schade".

Wij kunnen ons echter niet herinneren iets te hebben gezien over de aard en omvang van de schade. Naar onze overtuiging kunnen wij dit verzoek dan ook zonder meer ongegrond verklaren.
Wij betreuren het dat het college ons die handreiking op geen enkele wijze heeft gedaan en dat wij dit zelf hebben moeten nalezen in de verordening.

Het is dan ook terecht dat de raad voet bij stuk heeft gehouden. Aan het college is opdracht gegeven met de door ons aangedragen argumenten om het verzoek gemotiveerd af te wijzen.

13-06-05
VV IJhorst

De Voetbalvereniging IJhorst wil dat de gemeente opdraait voor de renovatie van vier kleedkamers. Dat gebeurt ook. In de vergadering van de commissie Inwonerszaken van maandag 13 juni stemden alle partijen daarmee in. Behalve de SGP.

In een eerdere vergadering heeft onze fractie al aangegeven onoverkomelijke bezwaren te hebben tegen sport op zondag. Financiering ervan uit publieke middelen is onbespreekbaar. Aanvankelijk stelde ook de ChristenUnie zich gelukkig eveneens op dat standpunt.

Bovendien is nog eens schriftelijk vastgelegd dat onderhoudskosten geheel voor rekening van de voetbalvereniging komen. De gemeente verleent geen enkele financiële bijdrage. Daarover bestaat geen misverstand. De reden dat de gemeente alsnog een rekening in de bus krijgt, is gelegen in het feit dat bij de bouw fouten zijn gemaakt. Hoe een en ander precies is verlopen, is -volgens de argumentatie van het collegevoorstel- ondanks de vele briefwisselingen niet meer exact na te gaan. Dat de onduidelijkheid over de exacte gang van zaken uit het verleden tot gevolg heeft dat de gemeente alles moet betalen, stuit bij de SGP-fractie op bezwaren.

Bij veel bouwprojecten lopen bepaalde zaken mis. Om te voorkomen dat op den duur niemand meer weet waar hij aan toe is, kent het Nederlandse recht grote betekenis toe aan schriftelijk bevestigde afspraken. Anders dan in bananenrepublieken is een handtekening in ons land geen betekenisloze krabbel op een vodje papier. Dat heeft te maken met waarden en normen. De waarde van rechtszekerheid leidt tot de norm dat contractpartijen gebonden zijn aan gemaakte afspraken.

Het feit ligt er dat de VV IJhorst in 1994 een overeenkomst heeft getekend dat de bouw van de kleedkamers naar genoegen door de aannemer is opgeleverd en dat aan alle verplichtingen is voldaan. Op volwassen mensen die weten welke belangen op het spel staan en die tekeningsbevoegd vertegenwoordiger zijn, rust een grote verantwoordelijkheid. Te stellen dat de gemeente eindverantwoordelijke was voor de bouw en dus dan ook verantwoordelijk zou zijn voor het oplossen van dit probleem, is veel te kort door de bocht.

Dat geldt helaas niet voor de ChristenUnie. Voor deze partij is deze redenering van de VV IJhorst voldoende steekhoudend om, ondanks de bezwaren die deze partij zegt tegen de zondagsport te hebben, in te stemmen met het financieren van de renovatie.

Wat de SGP-fractie betreft, mag het echter niet zo zijn, dat wanneer een afspraak voor de ene partij nadelige gevolgen heeft, deze in zijn totaliteit voor rekening komen van de andere partij. Het is onbestaanbaar, dat de gemeente de VV IJhorst zo ontheft van de verplichtingen die deze heeft aangegaan. Als de gemeente overstag gaat, is de boodschap naar de bevolking dat men gemakkelijk onder een afspraak met de gemeente kan uitkomen. De gemeente is immers bereid alle gevolgen voor zijn rekening te nemen, al zijn er inmiddels jaren verstreken. Dat is in strijd met de rechtszekerheid, dat staat op gespannen voet met waarden en normen, en het schept verwachtingen die de SGP-fractie niet voor zijn rekening wil en kan nemen.

06-06-05
Vaststelling Belvedère-beleid Staphorst

In de raadsvergadering van 31 mei 2005 is het Belvedère-beleid Staphorst vastgesteld.
Het standpunt van de SGP over alle twaalf onderdelen van deze nota is elders op deze website te vinden. Bij de definitieve vaststelling van de reactienota is door de SGP een drietal amendementen ingediend.

1. Het eerste amendement behelsde een algeheel verbod op het bouwen van nieuwbouwappartementen langs "de Streek". Met de twee appartementencomplexen bij de rotonde te Staphorst vindt de SGP het wel genoeg, wat betreft "de Streek". Wel blijft het mogelijk om in bestaande gebouwen appartementen te realiseren. Dit amendement werd nu in de raadsvergadering, in tegenstelling tot de eerder gehouden commissievergadering over dit beleid, volmondig door de ChristenUnie ondersteund, waarmee het dus een meerderheid in de raad verkreeg.

2. Het tweede amendement wilde de mogelijkheid tot het oprichten van moderne bouwwerken langs "de Streek" uitsluiten. Dit amendement werd door het college ontraden, verkreeg geen steun van andere partijen en is daarmee door de raad verworpen.

In de nota Belvedère staat dat er langs "de Streek" ruimte is voor 'eigentijdse vormgeving', Omdat hier uitdrukkelijk gesproken wordt over vormgeving, is de vrees gerechtvaardigd dat hier gedoeld wordt op allerlei moderne architectonische uitingen, die aan "de Streek" niet thuishoren.
De gewraakte zinsnede staat in de aangehaalde nota. Daarom is de SGP-fractie van mening dat de reactienota de juiste plaats is om die uitspraak te neutraliseren en niet de welstandsnota.
Het college heeft dit amendement ontraden omdat zij van mening is dat men daardoor in een harnas gedrukt wordt.

3. Het derde amendement ging over erfinrichtingsplannen. In de oorspronkelijke nota was het naar de letter mogelijk, het verlenen van een vergunning tot boerderijsplitsing af te laten hangen van het erfinrichtingsplan.
De SGP vond dit veel te zwaar aangezet. Inhoudelijk was de inhoud van het amendement ongeveer: Een adviserend overleg over de erfinrichting is prima, maar verder niet. Meerdere fracties stemden met deze bedoeling in. Het amendement hoefde niet in stemming gebracht te worden, omdat het college het zonder problemen overnam. Daarop werd het door ons ingetrokken.

06-06-05
Vaststelling herziene APV

In de raadsvergadering van 31 mei 2005 is de herziene Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de Gemeente Staphorst vastgesteld. Daarin is het vloekverbod waar in de commissievergadering van uitgebreid over gesproken is opgenomen. Het standpunt van de SGP over het vloekverbod, en over een aantal andere zaken uit de APV is elders op deze website te lezen. Door ons werden bij de definitieve vaststelling van de APV een motie en een amendement ingediend. Daarbij ging het om de volgende twee zaken.

1. Volgens de APV mag er in horeca-gelegenheden in Staphorst geen enkele vorm van handel bedreven worden. De SGP, en meerdere partijen met ons, zijn hier niet gelukkig mee omdat er in Staphorst met grote regelmaat gehandeld wordt in horeca-gelegenheden: Goed- en kledingverkopingen, veilingen van land of huizen etc. Deze verkopingen leveren echt een bijdrage aan het plaatselijke voorzieningenniveau. Het zou jammer zijn als dit niet meer mag.
Daarom heeft de fractie van de SGP tijdens de vergadering een motie ingediend waarin het college verzocht wordt de mogelijkheden tot het verlenen van ontheffing te onderzoeken, zodat het houden van deze verkopingen toch voortgang kan vinden.
Voordat deze motie in stemming kwam, zegde het college al toe de motie uit te voeren, waarop de motie door ons werd ingetrokken.

2. Voor het verlenen van festiviteiten met een uitstraling naar het dorp (veelal met harde muziek en soms met overlast) heeft men een vergunning nodig. Tot nu toe waren daarbij aantallen per jaar genoemd. Deze aantallen zijn in de nieuwe APV zeer fors verruimd, danwel geheel vrijgegeven. Hierover heeft de SGP een amendement ingediend, om in ieder geval de tot nu toe gebruikelijke aantallen te handhaven. Geen van de andere politieke partijen steunde dit amendement, zodat het verworpen werd.

Voor collectieve festiviteiten lag het aantal op maximaal 12 keer per jaar. Omdat ons voorstel niet overgenomen is, wordt dit geheel vrijgegeven. Daarbij heeft het college wel aangegeven niet direct alles vrij te geven.
Wanneer een aanvrager aan de voorwaarden voldoet, zal het naar onze mening moeilijk worden om een vergunning te weigeren. Op termijn kan dit dan toch leiden tot een grote toename van festiviteiten.

Incidentele festiviteiten mochten vier keer per jaar worden gehouden. Nu komt er in de APV te staan dat deze tien keer per jaar mogen plaatsvinden.

De SGP-fractie is van mening dat de aangevoerde redenen niet van dien aard zijn dat op grond daarvan sprake zou zijn van een noodzaak tot verruiming. Hierdoor zal de overlast voor omwonenden en andere inwoners naar evenredigheid toenemen.

28-05-05
SGP over Europese Grondwet: stem tegen!

Zie ook het artikel: EU-Grondwet maakt verkeerde keuzes

Op 19 mei jl. heeft de kiesvereniging van de SGP, samen met de studievereniging, een informatieavond georganiseerd in de aula van de Pieter Zandt te Staphorst. Het te houden referendum over de Europese Grondwet op 1 juni a.s. stond daarbij centraal.
Deze avond heeft mr. C.G. van der Staaij, lid van de Tweede Kamer voor de SGP, uitleg gegeven over verschillende onderdelen van deze grondwet. Hoewel hij ook een aantal positieve punten heeft opgesomd, heeft hij allen toch met overtuiging opgeroepen om te gaan stemmen en een krachtig nee te laten horen.

Voorzitter ds. Tj. de Jong opende de vergadering, waarvoor grote belangstelling bestond, met het laten zingen van een psalmvers, schriftlezing en gebed. Hij memoreerde dat gezien de peilingen het de goede kant op lijkt te gaan wat de stemming betreft. Voorstanders van de Europese Grondwet worden zenuwachtig, al is het maar een raadplegend referendum. Maar het zou wel merkwaardig zijn dat, als het referendum negatief uitpakt, de regering voorstemt.

Hierna kwam ons Tweede Kamerlid Van der Staaij aan het woord om één en ander te vertellen over de Europese Grondwet.
Eerst werd een stukje geschiedenis aangehaald. Aan het komende referendum zijn al 4 referenda voorafgegaan. Dit is inmiddels zo'n 200 jaar geleden. Toen waren de opkomsten zeer minimaal en werd er duidelijk gemanipuleerd met de uitkomsten.

Voor de SGP was het komende referendum niet nodig geweest. Nu het er komt, roept ze wel op om te gaan stemmen, met als duidelijk advies: stem tegen! Er kleven nogal wat bezwaren aan de Europese Grondwet. Hij gaf wel aan dat het noodzakelijk was om de lappendeken aan regels eens tegen het licht te houden, vooral nu de Europese Unie zo sterk is uitgebreid met diverse lidstaten.

De pre-ambule (het woord vooraf) zet de verkeerde toon. De religieuze kern van onze samenleving wordt erin veronachtzaamd. Na een uitvoerige discussie is er voor gekozen om geen verwijzing naar de christelijke wortels van Europa op te nemen.

Machtsverschuiving
Ook zijn tal van bevoegdheden vaag geformuleerd wat zeer gevaarlijk is. Wie heeft het in het Europa van deze Grondwet voor het zeggen? Er is een gevaarlijke tendens met de grote lidstaten als Frankrijk en Duitsland (en straks Turkije?). Ook de geweldige machtsconcentratie is een groot gevaar.
Nederland, en ook andere lidstaten, kunnen straks tegen problemen aanlopen omdat het vetorecht voor de afzonderlijke lidstaten bij de meeste onderwerpen wordt opgeheven.

Europese regering?
Volgens deze Grondwet zal Europa een vaste voorzitter krijgen die benoemd wordt voor een periode van twee en een half jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming van deze persoon één keer voor eenzelfde periode. De Unie krijgt daarmee voor het eerst een soort president. Ook zal er een Europese minister van buitenlandse zaken komen. Vooral de gróte lidstaten zullen aanzienlijke invloed uitoefenen op de benoeming van die toppolitici.
Op termijn zal ook niet elke afzonderlijke lidstaat nog een Europese Commissaris kunnen leveren. Daardoor zal dan minder rekening gehouden worden met de belangen van deze lidstaten maar zal de Europese Commissie meer de belangen van Europa als geheel gaan behartigen.

Financiën
Bij het opstellen van de Europese Grondwet heeft de Nederlandse regering er op aangedrongen meer evenwicht te krijgen in hetgeen Nederland aan Europa moet afdragen en wat zij ervan terugkrijgt. Nu is Nederland nog steeds de grootste netto betaler. Dat moest en zou veranderen maar het is niet gelukt.

Is er dan niets goeds in deze Grondwet? Dat is te kort door de bocht. Op sommige punten zijn de bepalingen wel duidelijker geworden. Maar over het algemeen: Stem tegen!, aldus Van der Staaij.

Na de pauze kwam er een levendige discussie op gang naar aanleiding van diverse vragen die er toch nog leefden. Zo werden duidelijk overeenkomsten gezien tussen destijds de torenbouw van Babel en de komende toren van Europa.
Ook werd de klacht gehoord dat de discussie over de Grondwet veel te laat op gang is gekomen. Duidelijk kwam wel naar voren dat eigenlijk alles al is besloten.
Al met al kan de SGP Staphorst terugzien op een geslaagde avond met belangstellenden uit alle geledingen van de bevolking.

De voorzitter heeft de heer Van der Staaij bedankt heeft voor zijn duidelijke betoog en beantwoording van vragen. Daarna heeft Van der Staaij op verzoek van de voorzitter de avond besloten met dankgebed na eerst nog te hebben gezongen psalm 119 vers 1.

21-05-05
Concept programmabegroting 2006

Op 17 mei jl. heeft de gemeenteraad in een extra raadsvergadering gesproken over de invulling van de programmabegroting 2006. Met de door de verschillende fracties ingebrachte opmerkingen kan het college aan de slag om de definitieve begroting op te stellen die ons D.V. omstreeks september 2005 aangeboden zal worden.

Door de fractie van de SGP is in die vergadering in de eerste termijn het volgende naar voren gebracht.
Voor de eerste keer worden wij in de gelegenheid gesteld om uitgebreider mee te denken over de invulling van de programmabegroting. Vorig jaar hebben wij al een voorproefje gehad, nu wordt er dus weer wat meer invulling aan gegeven.

Het blijft echter op dit moment nog behoorlijk gissen wat gerealiseerd kan worden zonder over te gaan tot aanzienlijke lastenverzwaring voor onze inwoners en het bedrijfsleven.
Voordat wij meer inzicht krijgen in de financiën willen wij zondermeer niet verder gaan dan aanpassing van de tarieven aan de inflatie.

Voor enkele onderdelen zijn met ingang van 2005 de tarieven al verhoogd met 50% (huur sportaccommodaties en uitgifte nieuwe graven of verlenging). In de begroting waren dat namelijk enkele onderdelen waar slechts geringe inkomsten stonden tegenover aanzienlijke uitgaven. De SGP-fractie wil daar nu niet weer aan gaan tornen, ook niet met ingang van 2006 nu verschillende sportverenigingen hard roepen dat hun groot onrecht wordt aangedaan.

Op dit moment hebben wij ook nog geen enkel inzicht in eventuele investeringen op het gebied van de diverse sportactiviteiten. Als wij echter terugzien op de wijze waarop in de afgelopen periode gesproken is over de voortgang van de realisatie van een nieuw onderkomen voor de VV Staphorst, dan zijn wij er niet gerust op dat dit geen grote gevolgen heeft voor onze gemeente.
Afgezien van de principiële bezwaren van onze fractie tegen de wedstrijdsport, is het ook zakelijk bekeken niet verantwoord om voor één vereniging zo'n groot bedrag beschikbaar te stellen.

De SGP geeft nu al een duidelijk signaal af dat wij niet meewerken aan forse bezuinigingen op bijvoorbeeld onderhoud aan wegen en groenvoorzieningen of flinke lastenverzwaringen om toch vooral de investeringen ten behoeve van sportactiviteiten door te laten gaan.

Wij hebben begrepen dat voor nieuw beleid (daaronder worden ook verstaan de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen) nog geen middelen geraamd zijn in de begroting 2006. Daarom zullen er naar onze mening zeker prioriteiten gesteld moeten worden.

Vervangingsinvesteringen die wat ons betreft zeker door moeten gaan, betreffen de volgende punten:

Ø Jaarschijf 2006 van het wegenbeheersplan. Wanneer wij het werk aan de wegen gaan uitstellen, kan dit later heel gemakkelijk leiden tot extra kosten. Uiteraard zijn wij het er wel mee eens dat gekeken wordt of in plaats van een bepaalde weg die gepland staat, er misschien een andere weg is die voor moet gaan omdat die bijvoorbeeld sneller achteruit gegaan is in de afgelopen tijd;
Ø Renovatie begraafplaats Rouveen.

Uitbreidingsinvesteringen die wat ons betreft in 2006 zeker ter hand genomen moeten worden, zijn:

Ø Aanschaf tankautospuit indien daarmee het zelfstandig blijven van het brandweerkorps voor langere tijd veilig gesteld kan worden;
Ø Groenbeleidsplan: intensivering groenonderhoud;
Ø Uitbreiding begraafplaats IJhorst. Wij hebben vernomen dat daar op korte termijn een aanvang mee gemaakt dient te worden omdat de beschikbare ruimte om te begraven snel minder wordt. Onze fractie geeft hierbij aan dat wij om principiële redenen geen medewerking willen verlenen aan de aanleg van een urnentuin.

Daarnaast hebben wij begrepen dat er nog voor vele jaren ruimte beschikbaar is op de urnenbegraafplaats. Daarvan zijn, zo ons is meegedeeld, nog maar 16 van de 60 beschikbare plaatsen gebruikt. Bij een globaal gebruik van 2 urnen per jaar is dit nog vele jaren ruim voldoende.

Enkele specifieke punten die wij onder uw aandacht willen brengen, zijn de volgende.

Algemeen Bestuur

Loketfuncties
Wij willen nogmaals aandringen op een functieverbreding van de loketfuncties. Degene die aan het loket zit, zal wat ons betreft bij veel meer verschillende aanvragen, vergunningen enz. moeten kunnen helpen. De kennis wordt dan meer gedeeld en de kwetsbaarheid wordt minder. Daarbij komt dat het werk voor de medewerkers aan het loket meestal interessanter wordt. Door functieverbreding kan een medewerker zich ook op deze wijze prima verder ontwikkelen.

Het verder ontwikkelen van de loketfuncties heeft voor ons een even hoge prioriteit als het ontwikkelen van de website. Daar komt bij dat, wanneer vergunningverlening via de website mogelijk is, dit voor alle burgers te begrijpen moet zijn en dan ook zeker voor onze medewerkers aan het loket.

Automatisering
Als vervangingsinvesteringen onder Algemeen Bestuur is opgenomen de uitvoering van de jaarschijf 2006 van de automatiseringsnota. Daarnaast is als uitbreidingsinvestering vermeld het digitaliseren van de vergunningverlening. Hoort dit niet een onderdeel te zijn van de automatiseringsnota?
Het lijkt er nu een beetje op dat extra ruimte gecreëerd wordt.

Voordat de SGP instemt met de investeringen volgens de jaarschijf 2006 van de automatiseringsnota willen wij eerst meer weten over de beoogde investeringen die dan gedaan zullen worden.

Economische Zaken en Landbouw

Bedrijfsbezoeken
Wij hebben de indruk gekregen dat het college, na opmerkingen van diverse fracties, wil stoppen met de bedrijfsbezoeken. Voor onze fractie is het echter een must om daar wel mee door te gaan. Het zorgt voor inzicht in de lokale economie en versterkt de band met het bedrijfsleven.
Wij moeten juist drempelverlagend bezig zijn naar de ondernemers toe. Wanneer de raad zou aangeven, dat deze bezoeken niet noodzakelijk zijn, geeft zij daarmee naar onze mening een geheel verkeerd signaal af.

Vast aanspreekpunt
Daarom is in maart 2005, toen wij konden reageren op het eerste concept van deze programmabegroting, door de SGP-fractie al aangegeven hier nog iets aan toe te willen voegen. Wij vinden het belangrijk dat een ambtenaar aangewezen wordt die van alle bedrijven/ondernemers de ontwikkelingen bijhoudt.

Door het creëren van een vast aanspreekpunt binnen de gemeente die ook de voortgang van aanvragen enzovoort van ondernemers bewaakt, kan er naar onze overtuiging meer gedaan worden voor het bedrijfsleven.

Ruilverkaveling of kavelruil
Op pagina 6 wordt ook nu nog gesproken over een vorm van ruilverkaveling bewerkstelligen nu een RAK (Ruilverkaveling met Administratief Karakter) is afgewezen.
Meerderen, ook onze fractie, hebben er al een aantal keren op gewezen dat een ruilverkaveling geen schijn van kans heeft als een RAK al niet haalbaar is.
Misschien dat hier gedacht wordt aan kavelruil, maar dan moet dat hier ook zo omschreven worden.

Omdat de agrariërs daar waar mogelijk door de gemeente ondersteuning verdienen, wil onze fractie aandringen op steun van de gemeente bij vrijwillige kavelruil.
In welke vorm deze ondersteuning gestalte kan krijgen, zal zo snel mogelijk besproken moeten worden met de landbouworganisaties binnen onze gemeente.

Openbare Orde en Veiligheid

Brandweer
In de begroting is een extra formatieplaats ingevuld voor het uitvoeren van de kernnota brandweerzorg (1e fase).
Op 2 juni a.s. krijgen wij voorlichting over de ontwikkelingen bij de brandweer. Wij willen eerst die voorlichting afwachten voordat wij ons uitspreken over extra beroepspersoneel.

Verkeer en Openbare Ruimte

Uitbreidingsinvesteringen - Ebbinge Wubbenlaan
De fractie van de SGP heeft er moeite mee dat voor de realisatie van het 4e kwadrant met betrekking tot de Ebbinge Wubbenlaan voor € 680.670 onttrokken zal worden aan de reserve Verkeersinfrastuctuur. Graag zouden we op korte termijn een complete begroting, waarbij we ervan uitgaan dat deze al aanwezig is binnen het gemeentehuis, voor het 4e kwadrant tegemoet willen zien.
Wanneer op deze indirecte manier zulke grote bedragen toegevoegd wordt aan plannen, vragen wij ons af of we als gemeente wel juist bezig zijn. Een groot deel moet bekostigd worden door het plan zelf.
Wij hadden veel liever het deel van de Ebbinge Wubbenlaan vanaf de Boldewijnlaan tot aan de kruising met de Van Nesstraat aangepakt.
Juist daar moet het veilig zijn voor de schooljeugd en de bejaarden. En juist over dat gedeelte komen de laatste jaren de meeste klachten van burgers en de school over onveiligheid.

Verder willen wij onder dit programma toevoegen:
Ø In 2006 onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van verharding van het gedeelte van de Schuthekkeweg dat nu nog zandweg is. Dat is het deel van Dekkersland tot bijna aan Jan Arendsland. Ook het kostenplaatje in beeld brengen van eventuele verharding in beton en/of asfalt.

Ø In 2006 onderzoeken welke alternatieven mogelijk zijn om een veilige fietsroute te realiseren langs de Gemeenteweg van de Berkenstouwe/Buitenstouwe tot Halfweg.

Onderwijs en Welzijn

Multifunctioneel centrum Rouveen
Voor het multifunctionele centrum Rouveen staat in het eerste kwartaal van 2006 een plan van aanpak vermeld. Dat lijkt ons wat al te voortvarend. Het is nog volstrekt niet duidelijk, wat een haalbaarheidsonderzoek zal opleveren.

Nota jeugdbeleid
Het stimuleren van sport en beweging staat al op pagina 27 (sport) vermeld. Bij de speerpunten in de jeugdnota staan ook het bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten en het behalen van startkwalificaties. Waar komt dit onderwerp terug?

Jongerenwerker
Er is sprake van het invullen van een jongerenwerker, waarbij tussen haakjes staat: na evaluatie. Voor de SGP-fractie is dit veel te kort door de bocht geformuleerd.

Of een evaluatie zal uitwijzen dat de jongerenwerker kan blijven, staat op voorhand nog allerminst vast. Daar dient nu net die evaluatie voor.
Als reeds in dit prille stadium min of meer voetstoots vaststaat dat de jongerenwerker als permanent gegeven wordt beschouwd, betekent dit dat de evaluatie een wassen neus is. Voor de SGP is mede van belang dat van uitbreiding van het personeelsbestand slechts dan sprake kan zijn, wanneer het ook echt, maar dan ook werkelijk nodig is. Het onbekommerd invullen van formatieplaatsen getuigt van onverantwoord beleid.

Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme

Accommodatie Van der Walstraat
Voor het eerste kwartaal van 2006 staat een rapport gepland inzake de haalbaarheid en de omvang van een accommodatie die een gymzaal en een dienstencentrum bevat.
De fractie van de SGP spreekt haar tevredenheid uit over het feit dat de gemeente serieus gaat kijken naar een alternatief voor het huidige dienstencentrum. Bij herhaling zijn daarbij diverse overwegingen voor kenbaar gemaakt.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

Zoals wij vorige week in de vergadering van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening hebben afgesproken, zou nu ongetwijfeld aan de orde komen het punt van extra formatie.

Toen hebben wij er volmondig mee ingestemd om een tijdelijke kracht voor ca. 2 jaar aan te trekken voor het taakveld Ruimtelijke Ordening.
Wij staan er nog geheel achter dat die ingezet moet worden voor een snellere afwikkeling van aanvragen van burgers en bedrijven voor een bouwvergunning.

Wij zijn van mening dat het goed is daarmee te beginnen. Op die wijze kan er volgens ons zo gauw mogelijk meer orde op zaken gesteld worden op die afdeling. Wanneer er minder vragen komen hoever het staat met de afhandeling van een bepaalde aanvraag, komt er op termijn meer tijd beschikbaar voor andere zaken, zoals bouwcontroles en handhaving.

Wat aan die laatste onderdelen op korte termijn meer gedaan kan worden, zal wat ons betreft toch moeten komen uit efficiënter proberen te werken. Wij gaan hier niet herhalen wat wij er vorige week over gezegd hebben.

Extra personeel hiervoor aantrekken is voor ons op dit moment nog geen optie. Voor het jaar 2005 heeft de raad opgedragen om te bezuinigen. Daarvan zou € 125.000 op personeelskosten gerealiseerd kunnen worden.
Wanneer wij dat voor 2006 al weer ongedaan maken, is dat wat ons betreft te kort door de bocht. Dan zal misschien het college eerst moeten bekijken of er op andere afdelingen bezuinigingen mogelijk zijn op de personeelskosten.

Afhankelijk van de financiële ruimte kunnen verschillende punten die niet genoemd zijn, alsnog gerealiseerd kunnen worden. Helaas is het de laatste jaren gebruikelijk dat de landelijke overheid steeds meer taken afstoot en die neerlegt bij gemeenten. Wat dan echter veelal in onvoldoende mate mee overgaat naar de gemeenten is het daarvoor benodigde geld. Ook een aantal dagen voor de gehouden raadsvergadering werden wij daar nog weer mee geconfronteerd door een brief van het college.
Alle gemeenten ontvangen een groot deel van hun inkomsten via de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds van de nationale overheid. Daar is men bezig met een herijking van de zogenoemde clusters "zorg" en "bijstand" Dit zijn onderdelen van die Algemene Uitkering uit het gemeentefonds die voor Staphorst zeer nadelige effecten zouden krijgen. Voor een belangrijk deel zou dat komen doordat de Gemeente Staphorst veel inwoners heeft die jonger zijn dan 20 jaar.

Gelukkig kon de burgemeester als portefeuillehouder financiën juist die avond meedelen dat men op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een fout had gemaakt. Concreet betekent dit dat de verwachte terugval in inkomsten door de hiervoor genoemde herijking iets minder zal worden.

14-05-05
Kroegentocht op 4 en 5 mei

In de raadsvergadering van 26 april 2005 heeft de CristenUnie bij monde van fractievoorzitter Henk Koobs tijdens het "vragenuurtje" gevraagd of burgemeester Alssema misschien een stokje kon steken voor de te houden kroegentocht in de avond en nacht van 4 op 5 mei jl.

Al een aantal jaren wordt door een aantal horecaondernemers in de Gemeente Staphorst een kroegentocht gehouden die begint aan de vooravond van hemelvaartsdag en tot diep in de nacht doorgaat. Dit jaar zou dit dus beginnen op de avond van de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. De burgemeester heeft er, zoals hij in zijn antwoord aangaf, met de betrokken horecaondernemers over gesproken en zijn bezwaren kenbaar gemaakt. Toch wilde men de kroegentocht door laten gaan omdat deze van start gaat op het moment dat de officiële herdenking voorbij is.

Uiteraard is ook de SGP extra ontstemd over een kroegentocht die dit keer begint op de avond van dodenherdenking. Wij zouden echter liever zien dat die tochten geheel afgeschaft zouden worden, ook in andere jaren omdat dit naar onze mening nog minder past bij de herdenking van hemelvaartsdag. Wij betreuren het dan ook dat er toen nimmer een kritisch geluid is vernomen.

Inmiddels hebben wij in Rouveen op zowel 30 april als 5 mei ook feest gehad in een feesttent aan de Schipgravenweg.
Op zaterdag 30 april mocht men van 13.00 uur tot 01.00 uur open zijn. In de vergunning was wel opgenomen dat de muziek om 24.00 uur uit moest. Gelukkig was dit volgens ons ook het geval. Toch was hiermee, door de openstelling tot 01.00 uur, wel de zondag gemoeid.
Dat vindt de SGP nog erger dan een kroegentocht die begint kort na de officiële dodenherdenking op woensdag 4 mei, hoewel het duidelijk is dat wij helemaal niet voor die tochten zijn, op welke avond dan ook.

Dit jaar viel 5 mei (bevrijdingsdag) samen met hemelvaartsdag. Op die dag mocht men volgens de afgegeven vergunning een feest organiseren van 16.00 uur tot 01.30 uur (met muziek tot 01.00 uur). Naar de mening van de SGP-fractie gaat het feestvieren op die manier absoluut niet samen met een op gepaste wijze herdenken van de hemelvaart van Christus.

Niet alleen een kroegentocht aansluitend aan de dodenherdenking maar ook het uitbundig feestvieren op hemelvaartsdag is volgens de SGP-fractie ongepast.

07-05-05
Informatieavond wijkbeheer

De commissies Inwonerszaken en Grondgebied zijn recent in de kantine van gemeentewerken bijgepraat en voorgelicht over een jaar wijkbeheer. Onder leiding van Hans Breukhoven en in aanwezigheid van de 4 wijkbeheerders Henk Roo, Harm Trompetter, Jan Visscher en Luuk de Vries, hebben we daar een goede indruk gekregen van alle facetten die een wijkbeheerder in de dagelijkse praktijk tegenkomt. En dat zijn er nogal wat, af en toe kreeg je de neiging om van moedeloosheid te zuchten bij het aanhoren van alle verhalen en aanzien van de getoonde beelden van vernielingen, dumpen van afval, schade aan wegen en onachtzaam omgaan met gemeentelijk zaken e.d.. Gelukkig waren er ook positieve zaken te melden, maar het zwaartepunt was toch wel gelegen in het feit dat de wijkbeheerders enorm veel tijd kwijt zijn aan zaken die beslist niet nodig zouden moeten zijn. Tijd die wij als inwoners van onze gemeente moeten betalen! De commissieleden waren onder de indruk van alles wat zich op dit front afspeelt in onze gemeente. Hieronder proberen we een aantal zaken nader te belichten en daar waar mogelijk vergezeld te doen gaan van enkele foto´s.

Vernielingen
Ook afgelopen jaar was het weer raak wat betreft het grote aantal vernielingen aan borden, afvalbakken, lichtmasten, schakelkasten, bomen e.d. Soms is een verkeersbord nog maar een paar dagen vervangen en het wordt alweer gestolen of vernield. Waar zijn al die borden gebleven? Hier is wel voor een groot gedeelte een antwoord op te geven, maar een bewijs? Misschien is het nuttig om alle borden fabrieksmatig te voorzien van een teken om te kunnen bewijzen wie de rechtmatige eigenaar is. De totale schade in 2004 kwam uit op € 46.656,00.

Dumpen van afval
Een steeds groter probleem is de toenemende hoeveelheid gedumpt afval. Ook de kosten die hier mee gemoeid zijn om dit week in, week uit weer op te ruimen komen uiteindelijk voor rekening van de inwoners via de afvalstoffenheffing. Opvallend is de sterke toename van hennepafval. Ook autobanden worden regelmatig overal in de gemeente gevonden. Wie doet nou zo iets vraag je je dan af. Dat dumpen van afval asociaal is mag duidelijk zijn, maar het is ook laf om anderen met jouw afval op te zadelen. Het is goed om verdachte zaken in dit opzicht ook direct te melden bij de politie, een meer socialere controle en onder de aandacht brengen van deze problemen kan misschien preventief werken.

Schade aan wegen
Door steeds zwaarder materieel, vrachtauto´s, landbouwvoertuigen e.d. is het onoverkomelijk dat ook onze wegen en bermen hieronder te lijden hebben. Vaak en daar sluiten wij ons zelf bij in, gaan we bij het passeren van een tegenligger met volle snelheid door de soms weke berm. Het resultaat is dat de berm kapot gereden wordt en er randschade aan de weg ontstaat. Hierover komen bij de wijkbeheerders vele klachten binnen. Maar laten we ons realiseren dat wij mede verantwoordelijk zijn. Waarom moeten we bijvoorbeeld steeds op volle snelheid via de verharde en onverharde wegen en bermen naar onze bestemming. En als we daar dan zijn doen we voorzichtig aan om geen schade te veroorzaken aan ons eigen bezittingen. Wellicht is het goed dat bij het passeren het lichtste voertuig het meest uitwijkt, maar dit ook te doen met aangepaste snelheid. Laten we zuinig zijn op onze wegen, herstelkosten komen allemaal bij de belastingbetaler terecht. De slogan 'Wees een heer in het verkeer' geldt ook hier.

Onachtzaam omgaan met gemeentelijke zaken
Soms komen de wijkbeheerders zaken tegen waar je………….. Precies, vul zelf maar in.
Als we goede rentmeesters zijn, moeten we op andermans zaken zeker zo zuinig zijn als op onze eigen zaken. Onderstaande foto´s tonen voorbeelden die niet navolgenswaardig zijn. Wie betaalt hier weer de kosten van herstel?

Overige zaken
Naast alle drukte die de wijkbeheerders hebben met bovengenoemde zaken, zijn nog tal van andere werkzaamheden te doen. Het gaat te ver om dit allemaal te vermelden. Vermeldenswaard is wel dat om de veertien dagen de wijkbeheerders in piketdienst op 90 plaatsen in onze gemeente de grondwaterstanden meten. Ook worden wekelijks de 25 stuks rioolgemalen en roosters aan een inspectie onderworpen. Verder dient de straatverlichting onderhouden te worden en bij winterse omstandigheden en gladheid is het zoutstrooien een aandachtsgebied. Ook (zoals recent het geval was) bij een nachtelijke ontruiming van een hennepplantage worden de wijkbeheerders ingezet. Kortom een veelzijdig werkgebied die het noodzakelijk maakt dat er veel contact is met burgers, wijk - en dorpsraden e.d. Klachten worden zoveel mogelijk dezelfde dag afgewerkt, zoniet, dan volgt altijd een berichtje.

Afsluiting
U zult zich misschien afvragen waarom de SGP zoveel aandacht aan het wijkbeheer schenkt op haar website. Dat hebben wij gedaan omdat onze inwoners vaak niet op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt op dit terrein. Wij zien de wijkbeheerders vaak langs rijden, maar wat doen ze eigenlijk. Wij hopen u met bovenstaande impressie, een klein beetje meer duidelijkheid te hebben gegeven over hun werkzaamheden. Wellicht dat daardoor een beter begrip ontstaat over de functie van het wijkbeheer. De foto´s hebben niet een specifiek doel om bewust iemand aan de schandpaal te nagelen of te kwetsen, maar zijn slechts de aan ons getoonde voorbeelden van hoe het niet moet.

03-05-05
Huurtarieven

De commissie Inwonerszaken heeft gesproken over de wenselijkheid om de verhoging van de huurtarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties terug te draaien.

Na een aantal jaren bijna dezelfde tarieven te hebben gehanteerd, heeft de gemeente besloten een grotere stijging door te voeren. De gevolgen zijn te overzien. Hoewel het percentage van 50 procent dramatische gevolgen doet vermoeden, moeten de 'zwaarst getroffenen' per jaar nog geen twee tientjes meer betalen aan hun club. Wat een drama. Vergelijk dat maar eens met de materiaalkosten voor een doorsnee sport. Dan gaat het om andere bedragen, waarvoor de sporters grif het veelvoudige neertellen.

Desondanks trok een enkele club aan de bel, wat ertoe leidde dat in de vergadering van de commissie Inwonerszaken van 4 april 2005 een trio vertegenwoordigers uit de sportieve hoek een poging deden aannemelijk te maken waarom de huurverhoging zou moeten worden teruggedraaid.

De SGP-fractie gaat hiermee uiteraard niet akkoord. Een redelijke afspraak om de begroting sluitend te krijgen, halverwege het jaar onderuitschoffelen vanwege een paar centen - geen sprake van.

Daarbij komt, dat de SGP de sporttarieven altijd heeft gekoppeld aan de begraafrechten. Toen in de begrotingsvergadering van 9 november 2004 duidelijk werd, dat de huur van sportaccommodaties met 50 procent zou stijgen, ging de SGP óók akkoord met een stijging van de laatste. Een man een man, een woord een woord. Het zou niet getuigen van fair play, als dan plotseling een paar maanden later de ene helft van het besluit wordt teruggedraaid. Als de zaken zo liggen, wil onze fractie bijvoorbeeld nog wel eens kijken naar een verlaging van de eigen bijdrage voor de riolering in het buitengebied.

22-04-05
Inrichting veldschuur Bid en Werk

In de vergadering van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening van 2 februari 2005 en de raadsvergadering van 22 maart 2005 is gesproken over de inrichting van de veldschuur Bid en Werk.
Tijdens de commissievergadering waren alleen de fracties van Gemeentebelangen/VVD (GB/VVD) en PvdA het voorgestelde bedrag van € 11.400 beschikbaar te stellen. SGP, ChristenUnie en CDA waren daar op dat moment nog niet aan toe.
In de raadsvergadering heeft uiteindelijk de SGP-fractie en de heer K. Kuiper van het CDA tegen het voorstel gestemd om geld beschikbaar te stellen voor de inrichting van de veldschuur.

Voor de bouw van de veldschuur is in 2002 door de gemeente Staphorst ruim € 90.000 beschikbaar gesteld. Ook andere partijen, waaronder de gemeente Zwartewaterland, hebben bijgedragen aan de bouw van de veldschuur. De gemeenteraad van Staphorst heeft toen al aangegeven, dat er niet weer aangeklopt hoefde te worden voor meer geld.

Nu wordt gezegd dat het toen ging om de bouw en dat de inrichting een ander verhaal is. De SGP-fractie is het daar niet mee eens.
Ook kunnen wij constateren dat er inmiddels een zeer luxe veldschuur is gebouwd. Helaas lijkt die op geen enkele manier op de veldschuur die er in het verleden heeft gestaan. Wij hadden liever gezien dat er een wat soberder veldschuur zou zijn gebouwd. Mogelijk dat dan een deel alsnog besteed had kunnen worden aan de inrichting.

Om de inrichting van de veldschuur te realiseren heeft de "Stichting Vrienden van de Oldematen" dit project aangemeld bij het Europaloket van de provincie in het kader van de Leader+ regeling. Dit project komt daarvoor in principe in aanmerking.

Voor de inrichting was in eerste instantie een begroting opgesteld met een totaal bedrag van ruim € 400.000. De gemeentelijke bijdrage zou dan uitgekomen zijn op € 60.000. De gemeente heeft aangegeven dat de financiële ruimte om dit project (inrichting) nog weer met zo'n bedrag te steunen er niet was na de bijdrage van € 90.452 voor de bouw.
Daarna heeft de stichting haar begroting fors naar beneden bijgesteld en is men uitgekomen op € 231.500.

De gemeentelijke bijdrage aan Leader+ projecten is in principe 15% van de begroting. Als richtlijn wordt uitgegaan van de volgende verdeelsleutel: 40% Europese Unie, 15% provincie, 15% gemeente en 30% private financiering.
Voor de gemeente zou dit neerkomen op een bijdrage aan de inrichting van 15% van € 231.500 of € 34.725. Het college heeft echter aangegeven niet verder te willen gaan dan € 10.000 te vermeerderen met het overgebleven bedrag van € 1.400 in 2004 voor aanvragen Leader+. Daarmee kon de inrichting van de veldschuur gerealiseerd worden. Als de gemeente geen bijdrage geeft, zouden de subsidies van andere instanties ook in gevaar kunnen komen.
Ondanks dit gegeven heeft de SGP niet ingestemd met een bijdrage voor de inrichting van de veldschuur. Vanaf het begin hebben wij op het standpunt gestaan om niet verder te gaan dan het bedrag van € 90.452. Dit bedrag had men wat ons betreft mogen verdelen over de bouw en inrichting, maar extra geld hoefde men van ons niet te verwachten.

Nu de bouw geleid heeft tot een zeer luxueuze veldschuur is bij ons de animo voor een extra bijdrage helemaal verdwenen. De andere fracties, met uitzondering van de heer Kuiper van het CDA, hebben er wel mee ingestemd.
Daarbij heeft vooral de doorslag gegeven dat men niet het risico wou lopen dat we een veldschuur zouden krijgen zonder inrichting.

22-04-05
Straatnaamgeving De Slagen

Nu binnenkort eindelijk gebouwd kan worden in de 1e fase van het bestemmingsplan De Slagen is het tijd om over te gaan tot straatnaamgeving. In de vergadering van de commissie Inwonerszaken van 28 februari 2005 heeft het college een voorstel in bespreking gegeven. In grote lijnen kon de SGP-fractie zich vinden in de voorgestelde namen. Wel heeft Klaas Slager namens onze fractie nog enkele kanttekeningen geplaatst.

In de commissievergadering heeft K. Slager aangegeven dat hij de o.a. voorgestelde "Weidehof" en "Grashof" wat dubbel vindt. Ook hebben wij in Staphorst al een straat met de naam "Graspieper" waardoor gemakkelijk verwarring kan ontstaan.
Daarnaast heeft hij aangegeven dat de voorgestelde naam "De Meent" beter gewijzigd kan worden in "De Meente". Wij spreken namelijk ook over "De Eugte" en die naam wordt door het college wel met een "e" aan het eind voorgesteld.
Verder heeft hij erop gewezen dat enkele voorstellen niet eenduidig waren. Ook daarvoor reikte hij alternatieven aan.

Na bespreking in de commissievergadering had het college al een aantal aanpassingen doorgevoerd. Voor "Grashof" stelde men nu voor "Vlashof" en ook de suggestie om er "De Meente" van te maken is overgenomen.

Toch hebben wij in de raadsvergadering van 22 maart 2005 nog een amendement ingediend met de volgende aanpassingen.

1. De aanduiding "Maïslaan" voor het gedeelte aansluitend op de J.C. van Andelweg te wijzigen in "Graanhof". Het past beter in de systematiek van de indeling in velden, die alle parallel lopen met de J.C. van Andelweg en hoven, die in het plan dwars aansluiten op de velden.

2. De benaming voor diverse straten met de nadere aanduiding van "laan" te wijzigen in "veld". Wij vinden de aanduiding van "veld" in combinatie met gewasnamen beter bij elkaar passen dan "laan". Bovendien is de benaming "laan" minder gelukkig gekozen. Het straatbeeld in de betreffende wijk komt niet overeen met datgene wat men in het dagelijkse verkeer van een laan verwacht.

3. Wijziging van de naam "Korenbloemveld" in "Korenveld". Een korenbloem ziet er uitbundig fraai uit, maar dit is geen gewas.

De fractie van Gemeentebelangen/VVD (GB/VVD) had voorgesteld om de straatnamen niet op "laan" te laten eindigen maar op "straat" en de voorgestelde namen "Tarwehof" en "Vlashof" te schrappen. Deze gewassen zouden vroeger niet of nauwelijks in Staphorst zijn verbouwd. Het voorstel van GB/VVD verkreeg geen steun van andere fracties.

Het door de SGP-fractie ingediende amendement is daarna unaniem aanvaard. Voor het overige is de straatnaamgeving volgens het collegevoorstel goedgekeurd.

Het was de bedoeling om te kiezen voor een wijk "Lanen en Hoven" en "Eiland op de Esch". De straten in eerstgenoemde wijk eindigen door aanvaarding van ons amendement op "veld" of "hof". Daarom zal worden bezien of de benaming van die wijk in de officiële stukken nog gewijzigd kan worden in "Velden en Hoven". In het spraakgebruik ligt het voor de hand dat deze wijk voortaan bekend staat als velden en hoven.

16-04-05
Keten op de kaart

De keten blijven de gemoederen bezighouden. Inmiddels staan ze landelijk op de kaart. Staphorst is geen uitzondering. Ook de SGP is op de hoogte van het bestaan van tientallen keten. In enkele woorden geven wij weer hoe wij als fractie tegen de problematiek aankijken.

Als vrienden elkaar daar willen ontmoeten, is er wat ons betreft weinig op tegen. Een stukje gezelligheid in eigen kring valt positief te waarderen. Wel benadrukken wij het belang van het ouderlijk toezicht. Vader en moeder hoeven beslist niet de hele avond in de keet door te brengen. Zij moeten echter wel even hun neus om de deur kunnen steken zonder zich meteen wezenloos te hoeven schrikken. Of te horen krijgen: waar bemoeien jullie je mee. Afgezien van de vraag of de gemeente daarmee rechtstreeks bemoeienis heeft, vraagt de SGP-fractie met name aandacht voor het overmatige drankgebruik in de keten. Een ander bedenkelijk aspect betreft de ronduit smakeloze inhoud van veel websites van de hokkies. Toegegeven, de namen getuigen wel van originaliteit.

De vraag: "Wanneer doet de gemeente eindelijk eens iets", kan met recht andersom worden gesteld. Nemen ouders hun rol voldoende serieus? Want wie een keet op het erf toelaat, accepteert daarmee meteen een stevige verantwoordelijkheid voor de gang van zaken. Zeker ook, daar waar het minderjarige jongeren betreft. Het is bovendien de vraag, of mensen wel beseffen wat er op ze af kan komen, wanneer er ongelukken gebeuren. Dat niemand zit te wachten op een 'Volendam' op de deel zal duidelijk zijn. Maar de vraag hoe het met de veiligheid zit, zal in veel gevallen met een veelbetekenend stilzwijgen moeten worden beantwoord. Het invoeren van een keurmerk kan de moeite van een onderzoek waard zijn.

Zolang een keet het domein is van een clubje kameraden, is er gewoon sprake van particulier initiatief waarmee de overheid weinig bemoeienis heeft. Dat wordt anders, naarmate het gebeuren grootschaliger trekken aanneemt. Zeker als er sprake is van verkapte horeca-gelegenheden, al is dat moeilijk te controleren!, is het zaak om handhavend op te treden. Wie een café wil beginnen, heeft ervoor te zorgen dat er voldoende diploma's en vergunningen achter de tapkast hangen. Zo simpel is dat. Hoge prijzen in de horeca geven geen vrijwaring voor oneerlijke concurrentie.

In een nieuwsbrief heeft de SGP-fractie vorig jaar een zinsnede aan de keten gewijd waarmee ik deze reactie wil besluiten. Vrienden zoeken vrienden op. Daar is niets op tegen, met daarbij de aanmerking dat óók de avondbesteding onder de normen van Gods Woord valt.

17-02-05
Hart voor…

Persbureau ANP meldt dat de LPF-Kamerleden Nawijn en Van As met hun nieuwe partij bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar de boer op willen met de slogan "Hart voor ...". Op de plek van de puntjes moet de naam van de betreffende gemeente komen, bijvoorbeeld Rotterdam, Zoetermeer en Tilburg.

Aanvankelijk opteerde het duo voor de naam "Hart voor Nederland". Televisiezender SBS6 maakte daar bezwaar tegen, omdat de naam te veel lijkt op die van een van zijn populairste programma's, "Hart van Nederland". SBS6 dreigde met juridische stappen.

Toch aardig om te zien, dat de SGP in Staphorst de LPF voor is geweest. Want de LPF kan géén "Hart voor Staphorst" hebben. Daar kan slechts één partij aanspraak op maken!

01-02-05
Identiteitskaart

Vanaf dit jaar moet iedereen in ons land van veertien jaar en ouder op verzoek van de politie kunnen aantonen wie hij of zij is. Veel mensen moeten daarom een identiteitskaart halen bij de gemeente.

De SGP-fractie in de gemeenteraad van Staphorst heeft het College van B&W gevraagd na te gaan of mensen met een minimuminkomen een tegemoetkoming kunnen krijgen. Voor zogenoemde minima, die ieder uit te geven muntje toch al moeten omkeren, komt deze verplichte aankoop extra ongelegen.

In de commissie Inwonerszaken van maandag 31 januari heeft wethouder Ws. Bron toegezegd dat het College gaat werken aan een voorstel om voor de minima de te maken kosten voor identiteitskaarten ten behoeve van kinderen van 14 tot en met 17 jaar voor vergoeding in aanmerking te laten komen.

Een goede zaak, meent de SGP. Gezinsvriendelijk én sociaal, zo willen wij Staphorst graag zien.

30-01-05
Nieuw onderkomen voor VV Staphorst

De Voetbalvereniging Staphorst krijgt een nieuwe accommodatie. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 25 januari besloten alle partijen, uitgezonderd de SGP, dat de procedure die moet leiden tot de aanbesteding in gang kan worden gezet. Echt sprake van een discussie was er niet meer. Die heeft al in een eerder stadium plaatsgevonden. Voorzover er van een echte, serieuze discussie kan worden gesproken.

In het kort de punten waarom de SGP niet kan instemmen met de voorliggende plannen.

- De SGP is voor gezonde ontspanning en beweging. Sporten kan goed zijn voor een mens. Maar de verafgoding van sport, wat met name grootse vormen aanneemt bij voetbal, kan en mag nooit onze instemming hebben. Aan teamsporten is inherent dat ze een zeker competitief element hebben. De onverzadigbare honger naar steeds meer, steeds beter, steeds hoger maakt sporten echter tot doel op zich, in plaats van geëigend middel om lichaam en geest in goede conditie te krijgen.

- De gemeente Staphorst gaat nu zonder meer de accommodatie in zijn geheel financieren. Daaraan komt geen cent zelfwerkzaamheid te pas. En reken maar, dat het een luxe onderkomen zal worden. Het wordt immers gebouwd volgens de normen die belanghebbenden binnen de Nederlandse voetbalsport zelf hebben aangedragen. Alles wordt gefinancierd met gemeenschapsgeld. Pogingen om te ontkennen dat de kapitaallasten zwaar op de onroerendezaakbelasting (OZB) rusten zijn begrijpelijk, want dat is een pijnlijke vaststelling. Maar de stelling dat de plannen rond het Noorderslag hun weerslag zullen hebben op de portemonnee van de Staphorster bevolking, is onweerlegbaar.

- De zelfwerkzaamheid van de VV Staphorst komt ten goede aan een eventueel te bouwen trainingshal. Die dient ervoor om de voetballers in het koude seizoen warm en droog binnen te laten voetballen. Voor dat extraatje draait de gemeente op. Want iedere cent die aan zelfwerkzaamheid wordt besteed, wordt verdubbeld. Bovendien verdubbelt de gemeente ook nog eens de sponsorgelden! Dat is een wel bijzonder bedenkelijke constructie waarvan de gevolgen op voorhand niet zijn te overzien.

- Terwijl de trainingshal er komt voor de VV Staphorst, wordt er druk over nagedacht hoe ook andere partijen naar het Noorderslag kunnen worden gesleept. Want op die manier lijkt het alsof de politiek een weloverwogen besluit heeft genomen. Terwijl het net andersom is. Want die hal moet er gewoon komen -hoewel er kennelijk nog wat hobbels zijn te nemen- dus moeten er vervolgens zoveel mogelijk argumenten bij elkaar worden gesprokkeld om aan te tonen dat de voetballers 'slechts' één van de belanghebbenden zijn. In plaats van eerst kijken naar de haalbaarheid, om vervolgens plannen te maken, is de zaak nu omgedraaid. Eerst een hal neerzetten, daarna eens kijken hoe het zit met zaken als bezetting, beheer en onderhoud.

- Over de precedentwerking is niet nagedacht. Het enige wat de meerderheid in de raad doet, is stellig beweren dat er géén precedentwerking is - zonder daarvoor een onderbouwing te leveren. Dat is dan zuur voor andere verenigingen en instellingen die óók wel graag een paar duizend euro subsidie per lid zouden willen krijgen. Sorry, dames en heren, voetbal heeft nu eenmaal een streepje voor! Een streepje? Wel honderd.

Dat zijn zo een paar in het oog springende zaken die voldoende reden bieden om het ferme "nee" van de SGP in dit geval recht overeind te houden. Praktisch gesproken is het enige waarop onze fractie nog kan hopen, dat de kosten niet uit de pan zullen rijzen. Het zou toch te zot voor woorden zijn, als er straks moet worden bezuinigd op de bouw van een peuterspeelzaal -het is ongelooflijk, maar dat wordt voorgesteld!- om de hobby van een paar honderd mensen te financieren.

 

terug >>