Archief 2006 Archief 2005
     
Uit de pers 2006    

- Besluit bouw accommodatie sportpark Noorderslag
- Krediet bouw accommodatie sportpark Noorderslag
- Column van Klaas Slager
- Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Verkoop Rendo Energielevering B.V.
- Optreden Normaal
- In Memoriam: Ws. Bron
- Aanvraag bijdrage Bisschopsschans
- Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan en 4e kwadrant
- Koninklijke onderscheiding voor ds. Tj. de Jong
- Afwijzing verzoeken voorbereidingsbesluit recreatieparken IJhorst
- Plaatsing statushouders
- Toespraak bij afscheid wethouder Ws. Bron
- Noorderslag
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- Toespraak bij afscheid raadslid H. Bisschop
- Beste kiezer, bedankt voor uw steun!!
- Riolering buitengebied > (Persbericht SGP/CU/CDA/PvdA)
- OPROEP: Laat uw stem niet verloren gaan!
- Geen woningen op gemeentewerf
- Teleurstelling SGP over schoolplein
- Voortgang Noorderslag
- Geen woningen op huidige locatie gemeentewerf
- Uitgifte 5 sociale koopwoningen CNS-terrein Staphorst
- Grondbeleid gemeente Staphorst 2006-2009
- SGP wil ‘Staan voor Staphorst’

02-12-06
Besluit bouw accommodatie sportpark Noorderslag

In de raadsvergadering van 29 november jl. is uiteindelijk een besluit genomen tot nieuwbouw van een accommodatie voor de voetbal op sportpark Noorderslag. De meerderheid van de raad ingestemd met de beschikbaarstelling van een krediet van 1,8 miljoen euro voor dit plan. De SGP fractie is vanaf het begin duidelijk tegen elk krediet voor deze nieuwbouw geweest. Wij zijn tegen het uittrekken van gelden voor de wedstrijdsport. Daarnaast heeft dit volgens ons grote gevolgen voor de gemeentebegroting. Ook andere verenigingen, met name de AMBC (motorsport) en de Voetbalvereniging Rouveen, zullen een beroep doen op forse ondersteuning door de gemeente.

Tijdens de raadsvergadering is namens de fractie van de SGP door Wicher Hoeve het volgende gezegd.

Voorzitter,

Deze raadsvergadering buigt de politiek zich opnieuw over de accommodatie Noorderslag. In mijn bijdrage wil ik een vijftal zaken aan de orde stellen. Dat zijn ten 1e de procedure, ten 2e de BTW, ten 3e de post onvoorzien, ten 4e de huur en ten 5e de precedentwerking.

1. De procedure

Is het normaal dat gewijzigde stukken betreffende agendapunten pas een dag voor de raadsvergadering per mail worden toegezonden? Op zo'n wijze kun je geen stukken bestuderen. Wat zegt hierover het reglement van orde? Je kunt je afvragen of een onderwerp als dit, waar zoveel onzekerheden over zijn, nu wel behandeld kan worden.

2. BTW terugvordering

De onzekerheid over het wel/niet kunnen terugvragen van de BTW. Als het in het geheel niet voor aftrek in aanmerking zou komen, praten wij, in het geval van € 1.800.000 over een bedrag van € 342.000 aan Omzetbelasting. Ook al zou de helft wel voor aftrek in aanmerking komen, dan nog is er onzekerheid over bijna 10% van de inmiddels iets naar beneden bijgestelde investeringskosten. Een dergelijke onzekerheid zou ieder weldenkend mens op voorhand niet willen accepteren.

Mogen wij dan wel zo politiek bedrijven met gemeenschapsgelden? Kunnen wij het verantwoorden dat deze onzekerheid, die kan variëren van € 0 tot € 342.000, er niet echt toe doet? Denk maar niet dat in het geval de meerderheid van de raad het voorstel nu wel in behandeling neemt, er op terug komt na een ongunstige beslissing door de Belastingdienst. Wanneer deze instantie niet instemt met teruggave van de betaalde BTW verwachten wij niet dat men alsnog gaat bezuinigen of meer geld gaat vragen van de Voetbalvereniging Staphorst (VVS).
Juist daarom zal er eerst volstrekte zekerheid moeten komen over de opstelling van de Belastingdienst.

3. Post onvoorzien

De post onvoorzien is teruggebracht naar € 25.000. Dat is minder dan 1,5% van de totale kosten van € 1.800.000. Is dit niet in strijd met gemaakte afspraken over de hoogte daarvan naar aanleiding van de problemen/kostenoverschrijdingen destijds bij de scholen en de riolering in IJhorst.
Is toen niet afgesproken dat een post onvoorzien 10% van het investeringsbedrag moet zijn?

4. Huur van de accommodatie

In de toegezonden stukken staat als voorstel punt 6: 'te besluiten voor de start van de bouwwerkzaamheden bindende afspraken te maken inzake de huur van de accommodatie'. Wat is de huurprijs van de huidige accommodatie en wat mag de stijging in procenten maximaal zijn?
Als de BTW wel aftrekbaar is, moet de gemeente dan over de te ontvangen huurprijs ook omzetbelasting afdragen?

5. Precedentwerking

Hetgeen wij in de commissie Inwonerszaken reeds aan de orde stelden aangaande de precedentwerking baart ons zorgen. Tijdens de dorpsraadvergadering in Rouveen kwam ook de accommodatie daar ter sprake. Het kan toch niet zo zijn dat de burger opgezadeld wordt met een steeds hogere OZB door het geheel financieren van allerlei sportaccommodaties? Wij hopen dat er in de toekomst consequent beleid wordt gehanteerd. Een volledige financiering hoort, en mag in onze visie, zeker geen automatisme te zijn.

Voorzitter, tot zover de bijdrage van mijn fractie in de eerste termijn.

Tijdens deze uiteenzetting van onze bezwaren, maar ook in tweede termijn en in de bijdragen van de andere fracties, is ons verweten onduidelijk te zijn geweest. Wij hebben dit echter duidelijk kunnen weerleggen aan de hand van passages uit ons verkiezingsprogramma. Ook in verkiezingsbijeenkomsten zijn wij hierop aangesproken. Als er één fractie duidelijk geweest is over de nieuwe accommodatie voor de VVS, dan was dat de SGP. Een belangrijk deel van onze bevolking heeft er in de verkiezingen van maart 2006 blijk van gegeven daar achter te staan.

De fractie van de ChristenUnie bij monde van de heer Vedder wil de SGP ervoor verantwoordelijk stellen dat wij nu niet klaar zijn met 1,3 miljoen euro maar € 500.000 meer. Wij hebben daar krachtig stelling tegen genomen, omdat dit een onjuiste voorstelling van zaken is.

De fracties van Gemeentebelangen/VVD (GB/VVD) en PvdA hadden er geen moeite mee om een bedrag van € 2.000.000 beschikbaar te stellen zoals het oorspronkelijke voorstel luidde dat besproken is in de commissievergadering van november 2006.
Om echter een meerderheid te krijgen voor een hoger bedrag dan het ongeveer 2 jaar geleden door de ChristenUnie genoemde maximum van 1,3 miljoen euro, hebben ook de fracties van G B/VVD, PvdA en CDA samen met de ChristenUnie ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van € 1.800.000 voor de nieuwbouw van de voetbalvereniging.

15-11-06
Krediet bouw accommodatie sportpark Noorderslag

Verschillende keren is er inmiddels gediscussieerd over de bouw van een nieuwe accommodatie voor de Voetbalvereniging Staphorst op het sportpark Noorderslag.
In de commissievergadering Inwonerszaken van 14 november 2006 is dit onderwerp opnieuw besproken. Vanaf het begin is de SGP-fractie om principiële redenen tegen het beschikbaar stellen van gelden voor deze bouw geweest. Wij hebben grote bezwaren tegen verschillende vormen van wedstrijdsport. Ook zijn er meerdere praktische redenen aan te voeren waarom wij hierin niet mee kunnen gaan. In de zojuist genoemde vergadering heeft de fractie van de ChristenUnie aangegeven absoluut niet verder te willen gaan dan 1,5 miljoen euro. De fracties van CDA (wel opgeroepen om te proberen de kosten door zelfwerkzaamheid nog zoveel mogelijk te drukken), Gemeentebelangen/VVD en PvdA (die vindt de 2 miljoen euro zoals in het collegevoorstel staat zelfs een bodembedrag) stemmen in met de beschikbaarstelling van een krediet van € 2.000.000. Om dit moment is er dus nog geen meerderheid voor geen van beide bedragen.
Hieronder kunt u de bijdrage (eerste termijn) lezen van de fractie van de SGP bij monde van Wicher Hoeve.

Opnieuw spreekt de politiek over het nieuwe onderkomen van de Voetbalvereniging Staphorst (VVS). In mijn bijdrage wil ik vier zaken aan de orde stellen. Dat zijn:
1. De mogelijke precedent werking die van het besluit zal uitgaan;
2. In verband daarmee: de toekomst;
3. Het bedrag dat met de investering is gemoeid;
4. De besteding van de opbrengst uit de zelfwerkzaamheid.

Precedentwerking
Van meet af aan heeft de SGP-fractie er op gewezen dat het uittrekken van een bedrag voor één groep sporters in verhouding moet staan tot bedragen die andere sporters krijgen. Er wordt geredeneerd dat het onderkomen van de voetbalvereniging een gemeentelijke basisvoorziening zou zijn. Dit lijkt vooral een verlegenheidsoplossing om te voorkomen dat andere verenigingen ook aanspraken maken op veel geld.

Dat de precedentwerking geen theorie is, is vorige week gebleken uit het voorstel van de fracties van GB/VVD en PvdA bij de behandeling van de begroting 2007. Zij wilden toen alvast 1 miljoen euro opzij zetten voor de AMBC. Het argument dat de voetbal een basisvoorziening verdient en de motorsport niet, zal de leden van de motorclub bijzonder theoretisch in de oren klinken. Consequent beleid betekent dat de politiek niet naar gelegenheidsargumenten moet zoeken om in het ene geval wel en in het andere geval niet met geld te schuiven. Dit is te meer van belang, nu de discussie over het al dan niet openhouden van het buitenbad van De Broene Eugte ook weer gaat opspelen.

Toekomst
Bovendien komt straks de accommodatie van de Sportclub Rouveen in beeld als wij om ons heen kijken, zien wij dat hete hoogst ongebruikelijk is dat een gemeente complete onderkomens van sportclubs financiert. Als voor de SC Rouveen dezelfde aanpak wordt gehanteerd als voor de VV Staphorst, betekent dat opnieuw een enorme investering. Het zou raadzaam zijn de lessen van het Noorderslag ter harte te nemen. Eerst moet de vraag worden beantwoord of het voorwaardenscheppende karakter van het gemeentelijk sportbeleid betekent dat dus het gebouw van een sportvereniging tot op de laatste euro moet worden gefinancierd. Een volledige financiering door de gemeente hoort geen automatisme te zijn.

In dat licht onderschrijft de SGP-fractie het streven van de ChristenUnie inzichtelijk te krijgen welke bedragen naar de verschillende sportverenigingen gaan. Wij vragen om een volledig en duidelijk overzicht, zodat zinnige conclusies te trekken zijn.

Bedrag
Aan het voorstel dat wij vandaag bespreken, is een onvoorstelbaar goochelen met getallen voorafgegaan. Ik wijs er maar even op, dat in de begroting 2007 een bedrag van 1,7 miljoen euro is geraamd op de lijst van investeringen. In de begroting 2008 van 2008 zal nog € 300.000 worden verwerkt. Dan komen wij weer op het bedrag van 2 miljoen euro dat ook in voorgaande jaren al geraamd was voor de accommodatie van de VVS. En dan is het nog altijd maar afwachten, hoe hoog het totaalbedrag uiteindelijk zal uitvallen. Ik wijs op de onzekerheid over de teruggave van de BTW.

Zelfwerkzaamheid
Tot besluit noem ik de besteding van het bedrag aan zelfwerkzaamheid door de leden van de voetbalvereniging. In de vorige raadsperiode heeft de fractie van de SGP het volstrekt onjuist genoemd dat de besparingen door zelfwerkzaamheid en sponsorgelden aan allerlei extra's worden besteed. In het voorliggende concept-raadsvoorstel ontbreekt de trainingszaal. Dat is terecht. Zelfwerkzaamheid, hoe weinig dat volgens het voorstel ook zal zijn, hoort ten goede te komen aan het gebouw zelf.

14-11-06
Column van Klaas Slager

Tijdens de verkiezingsbijeenkomst in de Scholengemeenschap Pieter Zandt voor de landelijke verkiezingen op D.V. 22 november is door de fractievoorzitter van de SGP in de gemeenteraad kort gesproken. Hij heeft een ieder opgewekt om te gaan stemmen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen voorjaar is voor onze fractie ook gebleken dat elke stem telt. Met een miniem verschil van zes stemmen mochten wij onze zesde zetel behouden. Hieronder kunt u zijn bijdrage aan die avond lezen.

Dames en heren,

Voor de tweede keer dit jaar is het verkiezingstijd. Op 7 maart 2006 ging Nederland stemmen voor de gemeenteraad. Op 22 november aanstaande mag u opnieuw naar de stembus. Nu gaat het om een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer.

Als plaatselijk vertegenwoordiger van de SGP wil ik nog heel even terugblikken op de gemeenteraadsverkiezingen in onze gemeente Staphorst. Met dankbaarheid zien we erop terug dat we ook in deze raadsperiode zes zetels in onze raad mogen bezetten. De coalitievorming is in een goede sfeer verlopen en wij mogen weer een wethouder leveren in de persoon van de heer de Jong.

Wat hebben we toen, op de dag voor biddag, duidelijk ervaren dat naar menselijke berekening elke stem telt. De uitslag liet zien, dat we een marge hadden van slechts zes stemmen. Zes zetels door een marge van zes stemmen… Elke stem telt!

Nu wij bij leven en welzijn 22 november opnieuw onze stem mogen uitbrengen, is dat voor onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Steeds meer lijkt het erop, dat het bij deze verkiezingen om twee personen gaat: Balkenende en Bos. Voor velen in de zaal zal gelden: liever verder met Balkenende dan nog verder van huis met Bos.

Dat zou ons tot de gedachte kunnen brengen, om zoals men dat noemt, strategisch te gaan stemmen. Wie de vorige keer per ongeluk zogenaamd strategische heeft gestemd, mag zich wel afvragen wat die stem uiteindelijk heeft opgeleverd…

Maar er is nog wat anders mis met strategisch stemmen. De slogan van de SGP voor deze verkiezingen luidt: "Naar eer en geweten". Kunnen wij zeggen, dat we gaan stemmen naar eer en geweten? Strategisch stemmen, betekent berekenend stemmen. Dat is toch wat anders, dan stemmen naar eer en geweten.

Als wij echt naar eer en geweten gaan stemmen, zie ik slechts één juiste keus. Dat is stemmen op de oudste politieke partij van ons land. Dat is stemmen op een partij die een principieel geluid wil laten horen naar de waarden en normen van Gods Woord. Dan denk ik aan het opkomen voor zondagsheiliging en zondagsrust. Ik denk dan aan het opkomen voor de beschermwaardigheid van het leven. Dan denk ik aan het opkomen voor het gezin. Ik denk dan aan het opkomen voor kleine gemeenten op het platteland en de agrarische sector en industrie. Kortom, de speerpunten van de SGP in Den Haag zijn speerpunten in het belang van Staphorst.

Onlangs verscheen er weer een boekje waarmee een bekende politicus zichzelf in de etalage wilde zetten. Een columnist in Elsevier maakte een boekbespreking van drie woorden. Leeg, lui, laf. Op de SGP zijn de woorden leeg en lui en laf niet van toepassing. SGP staat voor inhoud en inzet, ook als er lef nodig is voor een visie die haaks staat op de tijdgeest.

Geachte aanwezigen, jong en oud,

Wij zijn ervan overtuigd, dat onze kamerleden de ministersploeg kennen. Zij zijn niet zoals mevrouw Van Oudenallen, die minister Hoogervorst niet kende, maar meende dat Hoogervorst was vermomd als zijn vervanger.

Onze mannen weten tenminste waar ze het over hebben. Of het nu onze lijsttrekker Van der Vlies is, met zijn 25 jaar ervaring in de Tweede Kamer, of een bekwaam volksvertegenwoordiger als de heer Van der Staaij. Of het de heer Dijkgraaf betreft, of de heer Tanis. De SGP heeft herkenbare kandidaten met kenbare kwaliteiten. Ze staan klaar om ons land te dienen, met een eerlijk en rechtvaardig beleid.

Daarom roep ik u op:

Laat geen stem verloren gaan

Val ons niet tegen,
Stem lijst negen!
Stem precies,
Stem Van der Vlies!

Bedankt voor uw aandacht,

Klaas Slager, fractievoorzitter SGP in de gemeenteraad van Staphorst

27-09-06
Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Per 1 januari 2007 wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ingevoerd. Het is een nieuwe wet waarin een aantal bestaande wetten wordt gebundeld. Te denken valt aan de Welzijnswet, Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) en verschillende onderdelen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een belangrijke taak is daarin weggelegd voor de gemeenten. Daarom is er in de commissievergadering Inwonerszaken van 12 september jl uitgebreid over gesproken. Besluitvorming heeft plaats gevonden in de raadsvergadering van 26 september 2006. Dit betekent dat wij er in Staphorst mee kunnen starten per 1 januari 2007. Voor die tijd dient er nog heel wat werk te worden verricht, onder andere de aanbesteding van de huishoudelijke zorg.

De invoering van de WMO is een veel besproken onderwerp. Het Rijk kan de kosten van de AWBZ niet beheersen (is ook niet eenvoudig) en wil daarom in fasen steeds meer neerleggen op het bordje van de gemeenten.

Ongetwijfeld is het zo dat in de afgelopen tijd soms wel eens wat te gauw naar collectieve voorzieningen is gegrepen en dat de eigen verantwoordelijkheid is ondergesneeuwd. Mantelzorg dient weer meer ingeburgerd te geraken. Dat zal echter niet altijd eenvoudig zijn, omdat beschikbare personen daarvoor steeds moeilijker te vinden (zullen) zijn. Dit mede doordat men tegenwoordig een betaalde baan moet hebben voordat men meetelt.

(Op voorstel van de SGP-fractie in de Tweede Kamer heeft het kabinet met ingang van 2007 wel 65 miljoen euro per jaar toegezegd om ondersteuning te bieden aan mantelzorgers).

Mensen die zich toch nog willen inzetten voor mantelzorg moeten wij koesteren. Ook is het niet verkeerd om dat weer wat meer te stimuleren. Daarbij moeten wij ook de kerken betrekken. Zij kunnen daarmee invulling geven aan het begrip christelijke naastenliefde. Daarbij geven wij direct aan dat dit niet betekent dat men alleen hulp verleend aan de "huisgenoten des geloofs". Nee, daarin heeft men juist te helpen zonder onderscheid te maken. Uiteraard mag men er dan wel voor uitkomen dat men dit doet vanuit een christelijke achtergrond en dit ziet als een opdracht aan onze hulpbehoevende medemens.

De verordening "Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2007"

Wij hebben een brief gehad van de Stichting Gehandicapten Platform Staphorst. Zij geven aan dat er bij hen vele bezwaren leven tegen het huidige concept, zodat zij genoodzaakt zijn die af te keuren en een negatief advies mee te geven.

Wij betreuren het dat zij dit doen, hoewel wij er best begrip voor hebben dat men huiverig is voor de invoering van de WMO.
Wat wij ook jammer vinden is, dat men het zo algemeen formuleert. Als er zoveel bezwaren leven, zou het toch niet moeilijk zijn om dat wat meer te concretiseren. Zoals het nu gedaan is, komt het wat goedkoop over om de verordening af te keuren en een negatief advies mee te geven.

Wij hebben van de voorzitter van het Gehandicaptenplatform een aantal stukken ontvangen, waaronder een door Versterking CliëntenPositie (VCP) opgestelde artikelsgewijze reactie op de modelverordening van het VNG.
Het valt ons daarbij op dat diverse zaken die daarin genoemd worden om aan te passen, in onze verordening al zijn gewijzigd. Het gaat dan bijvoorbeeld heel vaak om 'kan' waaruit een zekere vrijblijvendheid spreekt. Dat is nu echter al gewijzigd in 'biedt' en dat komt toch veel stelliger over. (Diverse keren in hoofdstuk 2, 3, 4, 5 en 6).
Volgens ons is daar dus al op een redelijke wijze uitvoering aan gegeven.

Men is ook van mening dat het 'compensatiebeginsel' niet goed is omschreven. VCP is van mening dat hier gesproken moet worden van 'compensatieplicht'. Wanneer wij echter de toelichting bij de verordening lezen, wordt er uitvoerig geschreven over deze twee woorden. Volgens ons zit hier niet echt ruimte in de gegeven uitleg bij de verordening en de reactie van de VCP.
v - Kan de wethouder dit bevestigen?


Het is terecht dat geprobeerd wordt mensen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. In het stuk van de VCP wordt geschreven dat het functioneren van iemand die geen voorzieningen nodig heeft, de norm moet zijn. Wij vragen ons af of dit niet wat al te stellig is opgeschreven door de VCP.
Een omschrijving waarbij wordt aangegeven dat de beperkingen zoveel mogelijk worden opgeheven, lijkt ons ook goed te verdedigen.
Dat betekent dat een beperking wel op de een of andere wijze aantoonbaar moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld ook met een doktersverklaring.

Er staan ook zeker een aantal goede punten genoemd bij de reacties van de VCP, zoals bij 1p over de huisgenoot. De reikwijdte van de modelverordening van de VNG zou zelfs mensen in studentenhuizen, een klooster, een woongroep, of kamerbewoners onder huisgenoten kunnen laten vallen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Men stelt voor: "Een huisgenoot is iemand met wie de aanvrager een gezamenlijke huishouding voert."

Beleidsplan WMO 2007 Gemeente Staphorst

Dit plan is een goede start maar probeer hiermee wel te komen tot een voor de doelgroepen aanvaardbaar plan. Daarom zal die nader bekeken dienen te worden door het op te richten Platform WMO. Dit platform zal zo spoedig mogelijk opgericht moeten worden om te kunnen meedenken over zaken die hen aangaan.

Volgens de SGP fractie is het goed om per 1 januari 2007 te starten met de uitvoering van de WMO en dit niet, zoals de fractie van de ChristeUnie voorstelde uit te stellen tot uiterlijk 1 oktober 2007. Daarmee zouden wij namelijk onder andere het risico lopen dat wij nieuwe aanbieders van huishoudelijke zorg zouden buitensluiten. Wij zouden dan aangesproken kunnen worden door die nieuwe aanbieders.

Verder vinden wij het beter om zo snel mogelijk met de WMO aan de slag te gaan. Wij kunnen dan ervaring opdoen. Het is een illusie te denken dat in één keer alles goed gaat verlopen. Daarom is het beter om direct te starten op 1 januari 2007 en zo nodig het plan bij te stellen.

Vervolgens kan dan, na opgedane ervaringen, een beleidsplan opgesteld worden voor de periode 2008-2011.

In de besprekingen is verder naar voren gekomen dat alle fracties hebben aangedrongen op een zorgvuldige invoering. De wethouder heeft, op vragen van meerdere fracties, heel duidelijk aangegeven dat niemand van hen die nu ook al gebruik maakt van een voorziening die straks onder de WMO valt, er financieel op achteruit mag gaan. Dit is een belangrijke toezegging voor ons.

Een punt dat voor de SGP-fractie ook van groot belang is, is de keuzevrijheid. Er kan gekozen worden uit zorg in natura, een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget (PGB). Vooral door laatstgenoemde optie kan de zorgvrager ook terecht bij een instantie die zorg kan verstrekken overeenkomstig zijn of haar levensovertuiging.

Alles overziende wordt de invoering van de WMO een project dat de gemeente al heel veel tijd en energie heeft gekost. Ook in de komende jaren zal dit veel gemeentelijke inzet vragen. Het is een wet die vooral voor zorgvragers mogelijk kan leiden tot een periode van onzekerheid. Op ons allen rust de taak om dit waar mogelijk te voorkomen. Waar er onverhoopt wel knelpunten aan het licht komen, zal met voortvarendheid gewerkt moeten worden aan oplossingen omdat wij hierbij veelal te maken hebben met een kwetsbare groep inwoners uit onze gemeente.

06-07-06
Verkoop Rendo Energielevering B.V.

In de raadsvergadering van 4 juli is door de gemeenteraad van Staphorst gesproken over verkoop van Rendo Energielevering. Unaniem heeft de raad besloten de vertegenwoordiger van Staphorst in de aandeelhoudersvergadering te stemmen tegen verkoop aan het Belgische Electrabel.
Hieronder leest u de bijdrage van J. Visscher namens de SGP-fractie tijdens genoemde raadsvergadering,


Er is de afgelopen tijd veel in de media vernomen over Rendo. (Gratis reclame voor de Rendo). Het is bekend dat er al vaker gesproken is over een eventuele verkoop van Rendo. Als argument wordt daarvoor onder andere aangevoerd dat zij steeds meer commercieel bezig zijn. Een gemeente zou zich daar verre van moeten houden. Dat is naar onze mening echter maar ten dele waar. Energie is ook een basisvoorziening en moet ten allen tijde gewaarborgd blijven. Dat is volgens ons dus ook bij uitstek een taak voor de overheid.
Rendo staat inmiddels bekend als het beste energiebedrijf van ons land. Een bedrijf om trots op te zijn.

Wij hebben begrepen dat Electrabel toenadering gezocht heeft tot Rendo. Dat is op zich niet verwonderlijk in een markt die volop in beweging is. Waar mij wel moeite mee hebben, is, dat men aan Electrabel het exclusieve recht gegeven heeft een boekenonderzoek te doen. Het meest verbaasd waren wij erover dat daarmee volgens de directeur van Rendo Electrabel zoveel inzage gehad heeft, dat deze alle ins en outs van Rendo weet en het voor Rendo zelfs moeilijk zou worden om nu de zaak af te blazen.

Juist van dat punt vragen wij ons af of dat boekenonderzoek en de mogelijke gevolgen daarvan voor Rendo wel voldoende duidelijk gemaakt is naar de aandeelhouders.
Het lijkt erop dat het de bedoeling van directie en Raad van Commissarissen is geweest om Rendo te willen verkopen aan Electrabel.
Wie zegt ons dat er geen betere biedingen kunnen komen?

Vooralsnog is een eventuele verkoop voor Staphorst helemaal niet aantrekkelijk. Ons wordt dan voorgehouden dat er ook risico's zijn voor Rendo, vooral op het gebied van inkoop van energie. Het is mogelijk dat Rendo inderdaad niet kan inkopen voor de scherpste prijs. Anderzijds heeft zij ook niet een forse overhead als de grote spelers op de markt van energieleveranciers. Wij zijn er momenteel nog niet zo beducht voor dat Rendo niet mee kan komen. Ook de directie van Rendo gaf aan dat zij verwacht ook dit jaar wel weer een flinke groei van klanten te kunnen realiseren. Daarom:

- Rendo levert nu een goed rendement voor de gemeente;
- Rendo hanteert korte lijnen, scoort goed bij de consument;
- Rendo kan kennelijk, gezien de groei in de klanten, toch energie leveren voor een acceptabele prijs;
- Kortom voor ons is er op dit moment geen reden om Rendo te verkopen.

06-07-06
Optreden Normaal

Op 22 september wil de popgroep Normaal in Staphorst optreden. De SGP heeft in de vergadering van de raad van dinsdag 4 juli hierover verontrusting uitgesproken. Het liefst zou de fractie zien dat onze gemeente van het optreden van deze formatie uit de Achterhoek blijft gevrijwaard. Als het weigeren van een vergunning niet mogelijk is, moet scherp worden toegezien op het stellen en naleven van de randvoorwaarden.

Voor de landelijke media is de verontrusting van de SGP koren op de molen. Er heerst veel onbegrip over het feit dat er mensen zijn die het wagen vraagtekens te zetten bij zaken die de gemiddelde burger kennelijk normaal zou moeten vinden. Terwijl er toch voldoende redenen zijn, om stevige bedenkingen te hebben.

Dat van Normaal een zekere aantrekkingskracht uitgaat, is begrijpelijk. De popgroep heeft een uitstraling van plattelandsmensen die gewoon dialect spreken en zich niets aantrekken van wat de verstedelijkte Randstad het oosten van ons land voorschrijft. De belevingswereld van de muzikanten, de onderwerpen van hun liedteksten, zijn herkenbaar en uit het leven gegrepen.

Wie echter de teksten hoort of onder ogen krijgt, komt echter al gauw tot de conclusie dat de woordkeuze ronduit stuitend is. Grof, plat en onverschillig zijn trefwoorden die stuk voor stuk de lading dekken. Daarbij komt, dat Normaal een onverschilligheid bezingt die haaks staat op een leefstijl waarin de zin van het bestaan in een positief daglicht staat. Nog even afgezien van het oorverdovende geluidsniveau tijdens de concerten.

Kenmerkend voor Normaal is het begrip høken. Het woord is afgeleid van hokken, een platte aanduiding voor het ongehuwd bij elkaar wonen. In breder verband staat høken voor luidruchtig en lallend feesten, waarbij het nuttigen van letterlijk liters bier de vreugde moet verhogen. Of het nu om hokken gaat, of om feesten, in beide gevallen schrijft de bijbel een volslagen andere leefwijze voor.

In Staphorst is de afgelopen tijd veel werk gemaakt van waarden en normen. Dit jaar brengen de basisscholen de 10 leefregels onder de aandacht die in de breedte van de samenleving zijn vastgesteld. De leefregels hebben onder andere betrekking op taalgebruik, omgaan met elkaar en respect. Wie de leefregels naast Normaal legt, kan moeilijk aan de conclusie ontkomen dat ze op belangrijke onderdelen strijdig zijn met elkaar.

In de gemeentelijke politiek is alcoholmatiging een agendapunt dat zeer terecht de aandacht heeft. Wie alcoholmatiging serieus neemt, kan niet vergoelijkend de andere kant uitkijken bij de voorgenomen komst van een band waarvan de optredens met alcoholmisbruik onder de bezoekers gepaard gaan. Bij het noemen van de politiek kan niet ongenoemd blijven de verantwoordelijkheid van ouders, jongeren, kerken, scholen en andere instellingen en personen die bij de jeugd zijn betrokken.

De posters die her en der bij bushokjes in de gemeente ophangen als aankondiging van het voorgenomen optreden van Normaal in Dalfsen, zijn een treffende illustratie van de bezwaren van de SGP. De doodskop, brutaal in beeld op de bandana, is een aanfluiting voor het leven.

23-06-06
In Memoriam: Ws. Bron

In de loop van vrijdag 23 juni bereikte ons het droevige bericht dat op de leeftijd van 67 jaar de heer Ws. Bron is overleden. Onze oud-wethouder, bestuurslid van de kiesvereniging Oude Paden te Staphorst/Rouveen en voormalig raadslid overleed aan de gevolgen van een ernstige ziekte. Sinds vorig jaar oktober was blaaskanker vastgesteld. Hoewel zijn gezondheidstoestand geleidelijk aan verslechterde, komt het snelle heengaan van deze aimabele bestuurder onverwacht.

Ws. Bron was voorzitter van de reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt in Kampen. Tevens was hij lid van de raad van toezicht van de Overijsselse zorginstelling Zorgspectrum Het Zand en van de Erdee Media Groep lid van de raad van bestuur.

Gedurende twee raadsperioden, van 1998 tot 2006, was Ws. Bron wethouder in Staphorst voor de SGP. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was hij raadslid voor deze partij. Tot aan hun zijn pensionering in 1999 was hij directeur van het vormingsinstituut Ora et Labora in Staphorst. Deze onderwijsinstelling is inmiddels gefuseerd met het Hoornbeeck College in Amersfoort.

Ws. Bron werd geboren in Opsterland (Friesland). Hij bekleedde kerkelijke ambten in de christelijke gereformeerde kerk in Siegerswoude-De Wilp en in de christelijke gereformeerde kerk in Zwartsluis.

Het overlijden van Ws. Bron betekent een verlies voor de SGP. Wij spreken de wens uit dat de Heere zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, maar ook zijn moeder en verdere familie ondersteunt en vertroost.

15-05-06
Aanvraag bijdrage Bisschopsschans

In de vergadering van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening
van 10 mei 2006 is geadviseerd om de raad voor te stellen € 10.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van het project Bisschopsschans.
Hieronder kunt u onder andere lezen wat hierover namens de SGP-fractie is gezegd door J. Visscher.

Dit punt past goed in het beleid dat de SGP-fractie voorstaat met cultuur en recreatie. Een stukje cultuurhistorie wordt op deze wijze weer zichtbaar. Op informatiepanelen wordt uitleg gegeven over de cultuurhistorie van het gebied.
De contouren van de Bisschopsschans worden weer in ere hersteld door middel van het inrichten van een gracht die geaccentueerd wordt door rietkragen. Daarnaast konden wij in het stuk lezen dat het schouwpad in gebruik genomen kan worden als wandelpad en dat er enkele bankjes geplaatst zullen worden.

Wanneer dan ook door de gracht de waterberging vergroot kan worden, dan is dit volgens ons een goed plan waarmee meerdere doelen gediend worden.

Wij gaan er daarbij vanuit dat omliggende agrariërs akkoord gaan met de plannen en dat zij hierdoor niet belemmerd worden in hun bedrijfsvoering.
Is dat juist?

Verder nog de vraag of er inmiddels nog meer duidelijkheid gekomen is over een opmerking van wethouder Brand dat de gemeente Zwolle en de eigenaar van de Koperen Hoogte wellicht ook belang hebben bij de uitvoering en ook een bijdrage zouden kunnen leveren.

In principe gaat de fractie van de SGP akkoord wanneer ons toegezegd wordt dat de agrariërs hiervan geen belemmeringen ondervinden.

Door het CDA is aandacht gevraagd voor het stuk Oostermenneweg, dat een in slechte staat verkerende schakel is tussen de in goede staat verkerende asfaltwegen (Tiphoeksweg en Boerveenseweg). Dit gedeelte wordt ook veel gebruikt door fietsers. Wanneer straks de Bisschopsschans in ere is hersteld, is het gewenst dat deel van de Oostermenneweg dat er vlak langs loopt, te herstraten om het voor fietsers nog aantrekkelijker te maken deze route ook eens te volgen.
Als fractie van de SGP ondersteunen wij de aandacht voor dit stukje weg van harte.

Het totale project zoals het is behandeld in de commissie zal ongeveer
€ 100.000 gaan kosten. Hiervan neemt het waterschap Groot Salland
€ 40.000 voor haar rekening. De provincie Overijssel draagt in het kader van gebiedsgericht werken bij met € 50.000. Voor de gemeente Staphorst resteert dan nog een bedrag van €10.000 waar de leden van de commissie dus unaniem mee instemden.

11-05-06
Herinrichting Ebbinge Wubbenlaan en 4e kwadrant

In de vergadering van de commissie grondgebied van 9 mei 2006, is het krediet voor de herinrichting Ebbinge Wubbenlaan en het 4e kwadrant aan de orde geweest.
De SGP-fractie had en heeft grote moeite met het één op één aanbesteden van dit werk aan Roelofs. Wel is ons gebleken dat helaas de tijd (te) kort is om nog een bestek te maken en ook tijdig klaar te zijn ter voorkoming van vertraging in de geplande opening van de winkels. In het vervolg dient het college deze voorzienbare werken eerder op te pakken zodat een (onderhandse) aanbesteding kan plaatsvinden conform het door de raad vastgestelde aanbestedingsbeleid.
Hieronder kunt u lezen wat hierover door L. Talen namens de SGP-fractie is gezegd.

De SGP-fractie stond één onderdeel in het voorliggende voorstel slecht aan. Er staat in dat over het één op één aanbesteden de commissie Grondgebied in besloten vergadering heeft vergaderd en dat de commissie heeft ingestemd met deze vorm van aanbesteding. Daarbij heeft de commissie echter twee eisen gesteld, namelijk:
1. Dat een onafhankelijke partij na moest kijken of de eenheidsprijzen marktconform waren.
2. Dat de betreffende aannemer een afstandsverklaring dient te ondertekenen, zodat de gemeente vrij blijft de onderhandelingen te beëindigen.

Deze twee zaken zijn conform de eis van commissie uitgevoerd. Maar de belangrijkste redenen voor het één op één aanbesteden worden in het hele voorstel niet genoemd.

De belangrijkste reden is: Het project is al in zo'n ver stadium dat er niet voldoende tijd meer over is om een goed bestek te maken! Een duidelijk tekort aan projectmanagement. Wanneer er alsnog een bestek gemaakt moet worden, moeten de winkels van het vierde kwadrant de eerste tijd door een zandbak bereikt worden. Dit brengt ongelooflijk veel gedoe met zich mee.

Een tweede reden waarom toch overstag is gegaan, is vanwege het feit dat tijdens het gesprek over deze aanbesteding gezegd is, dat het op deze manier aanbesteden integraal voor de gemeente minder kosten met zich mee brengt dan de cyclus bestek maken en daarna aanbesteden en vervolgens controleren of het werk conform bestek uitgevoerd wordt.
De SGP-fractie heeft het college dan ook gevraagd over dit onderwerp eens met een A-4tje te komen. Er dient volgens de fractie van de SGP bijvoorbeeld in te komen staan dat wanneer we alle aanleg en (groot) onderhoud wegen op deze manier gaan uitvoeren, hoeveel FTE´s dat in het gemeentehuis op jaarbasis scheelt?

De wethouder heeft toegezegd dit onderdeel te verwerken in een voorstel voor de raad voor een nieuw aanbestedingsbeleid. De SGP-fractie heeft daarop gezegd, dat wanneer het op deze wijze werken met een aannemer niet voordeliger uitvalt, dat dan de commissie op dit moment een oor aangenaaid is.

Vanwege beide bovenstaande redenen voelde de commissie zich gedrongen om mee te gaan in het één op één aanbesteden. Al de andere redenen waren voor de commissie onderschikt aan deze redenen. Wij hebben het college dan ook gevraagd deze beide redenen op te nemen in het voorstel, zodat dit voorstel bij de raadsvergadering rijp is om in stemming te brengen.

Daarnaast sprak de heer Talen namens de fractie van de SGP ook uit ontstemd te zijn over het feit dat de Staphorster ondernemers in dit werk in het geheel geen rol spelen. Ja, misschien mogen zij bepaalde werkzaamheden uitvoeren van de hoofdaannemer. Maar dit is natuurlijk een zoethoudertje. We weten allen dat het schuim der handel beter is dan het vet van de arbeid.
Als plaatselijke overheid steken we vaak de loftrompet op over onze eigen ondernemers en de werkmentaliteit die hier ter plaatse is. Dit moeten we omzetten in opdrachten. Het kan toch niet zo zijn dat we als gemeente onze eigen ondernemers passeren.
Van het college is tijdens de commissievergadering ook de toezegging gehoord dat vanaf nu in alle aanbestedingen van de 3 gevraagde ondernemers die offerte uitbrengen, er zeker twee van het Staphorster grondgebied moeten zijn. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt de commissie vooraf en tijdig geïnformeerd worden.

Dan hebben we nog enkele inhoudelijke zaken aan de orde gebracht. Is de prijsaanbieding van Roelofs B.V. ten bedrage van € 640.000 zoals deze op de commissiekamer in te zien was compleet?
Betekent dit dat we voor dit bedrag de volledige herinrichting Ebbinge Wubbenlaan en het 4e kwadrant voor elkaar hebben. De wethouder heeft op deze vraag geantwoord dat we tijdens de raadvergadering een voorstel voorgelegd krijgen waarop een krediet gevraagd wordt wat nodig is en dat duidelijk is wat uit welke reserves geput gaat worden.

Daarnaast is nog gesproken over het deel tussen de Meester Boldewijnlaan en de Berkenlaan. De SGP-fractie heeft nog overwogen om dit niet te doen. Dit vooral omdat door onze fractie de laatste vier jaar al meerdere malen aangedrongen is op het herinrichten van de Ebbinge Wubbenlaan ter hoogte van de oversteek voor de scholieren van de Prins Willem Alexanderschool.
Dit wordt steeds maar vooruitgeschoven. Daar balen we best wel van. Het gaat daar om een stukje veiligheid voor de kinderen. Een ander deel wordt wel aangepakt. Alleen maar omdat het esthetisch mooi is, het staat prachtig.
De SGP-fractie wil de nadruk leggen op de veiligheid. Het is echter een feit dat langs dit deel van de Ebbinge Wubbenlaan ook winkels staan. Als wij dan alles tegen elkaar afwegen, is het toch ook wel logisch om het gehele deel waar winkels staan in één gang mee te nemen.
Daarom gaan we als SGP akkoord met het meenemen van dit deel, onder de voorwaarde dat het college dit jaar met een plan komt voor het aanpakken van het resterende deel van de Ebbinge Wubbenlaan binnen de bebouwde kom.
Het college heeft toegezegd dat voor dit deel eind dit jaar een plan gemaakt zal worden, maar dat het er om zal lopen of het dan ook dit jaar nog gepresenteerd kan worden.

29-04-06
Koninklijke onderscheiding voor ds. Tj. de Jong

Op vrijdagmorgen 28 april is tijdens de zogenoemde 'lintjesregen' ook een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan ds. De Jong. Vele werkzaamheden naast zijn predikantschap in de (Hersteld) Nederlands Hervormde Kerk mag hij verrichten. Ook op politiek terrein heeft hij verschillende functies (bekleed). Kort na zijn komst naar Staphorst is hij voorzitter van onze kiesvereniging geworden. Een functie die hij tot op de dag van vandaag mag bekleden. Aan het opstellen en herschrijven van programma's en nota's heeft hij op verzoek van de landelijke SGP meerdere keren een bijdrage mogen verlenen.
Voor al deze werkzaamheden is hij voorgedragen voor een koninklijke onderscheiding. Dit heeft ertoe geleid dat hem door burgemeester Alssema de versierselen zijn opgespeld die behoren bij een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ds. Tj. de Jong (Staphorst) is sinds 1969 predikant, eerst in de Nederlandse Hervormde Kerk en vanaf 1 mei 2004 in de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk. Hij staat sinds 1992 in Staphorst. De predikant maakt deel uit van het moderamen van de landelijke synode en is preses van de classis Oost. Tevens heeft hij zitting in de eindredactie van het Hervormd Kerkblad, het tweewekelijkse landelijke orgaan van deze kerk.
Gedurende 23 jaar was hij mede-eindredacteur van het landelijke Hervormde orgaan 'Het Gekrookte Riet'.
Ds. De Jong is verder sinds de jaren '70 actief als bestuurslid van de Gereformeerde Bijbelstichting. Vanaf 1987 heeft hij zitting in het bestuur van de Stichting Mbuma-Zending. Van eind jaren '70 tot 1987 was hij voorzitter van de toenmalige Rhodesiëzending, die later is samengegaan met de Mbuma-Zending.
Daarnaast is de predikant sinds 1989 bestuurslid van de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Amersfoort. Ook vervult hij - sinds 1993 - het voorzitterschap van het Hoornbeeck College voor beroeps- en volwasseneneducatie met diverse locaties in het land.
In Staphorst maakt ds. De Jong vanaf 1992 deel uit van het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel.
Eenzelfde periode is hij voorzitter van de plaatselijke kiesvereniging van de SGP.
Tenslotte is ds. De Jong sinds 1989 bestuurslid van de landelijke Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg die ook een aantal voorzieningen in Staphorst heeft.


Ds. de Jong en mevrouw de Jong en burgemeester Alssema

29-04-06
Afwijzing verzoeken voorbereidingsbesluit recreatieparken IJhorst

Tijdens de raadsvergadering van 25 april jl. is bij één van de agendapunten onder andere gesproken de afwijzing van diverse verzoeken tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor recreatieparken te IJhorst. Ook de SGP-fractie heeft ingestemd met het afwijzen van die verzoeken.
Aan de andere kant hebben wij wel aandacht gevraagd voor de overlast die omwonenden ondervinden van de recreatieparken. Het college heeft op aandringen van de raad toegezegd opnieuw in gesprek te gaan met bewoners/beheerders van de parken.

Over de recreatieparken in IJhorst is in de afgelopen jaren al veel te doen geweest. Het heeft een vlucht genomen die wij ons allen waarschijnlijk niet gerealiseerd hebben bij het vaststellen van het nu nog geldende bestemmingsplan "Buitengebied". Op de gronden met bestemming "Verblijfsrecreatieve doeleinden" is het mogelijk om per bruto hectare 25 zomerhuizen te bouwen.

Nu hebben een aantal personen en instanties al in oktober 2002 en februari 2003 verzocht om het bestemmingsplan te wijzigen daarop vooruitlopend alvast een voorbereidingsbesluit te nemen.
Het college stelt voor om daaraan geen medewerking te verlenen. Wij kunnen ons daar wel iets bij voorstellen. Het zou mogelijk grote financiële gevolgen kunnen hebben. Daarnaar is echter geen enkel onderzoek gedaan. Zo het nu gepresenteerd wordt, is het niet meer dan bangmakerij. Wij moeten proberen besluiten te nemen die goed onderbouwd zijn. Zoals het raadsvoorstel er nu ligt, hadden wij het ook wel in behandeling kunnen nemen bijvoorbeeld medio 2003.
Wij zijn van mening dat het vorige college wat dat betreft in deze zaak niet adequaat heeft gehandeld.

Enkele fractieleden van de SGP hebben onlangs een gesprek gehad met de heer Venemann. Daarin is duidelijk naar voren gekomen dat er een aantal pijnpunten zijn die wel om een oplossing vragen.

- Allereerst moet genoemd worden dat niet van elk park bekend is wie het aanspreekpunt is. Is dat momenteel nog zo? Zo ja, dan is het zaak om het park of de parken die het aangaat daarop aan te spreken. Wij zijn het zondermeer eens met omwonenden die stellen dat dit ontoelaatbaar is.

- Toen de plannen voor het park 't Veldhuijs destijds gepresenteerd zijn aan omwonenden, was dit geheel omgeven door hekwerk en een hoge groenblijvende haag. Nu het park er is, is daarvan niet veel te zien. Wij dringen er op aan om dergelijke zaken, waarop omwonenden mede het achterwege laten van bezwaar hebben gebaseerd, niet worden nageleefd om alsnog het aanspreekpunt of desnoods de individuele bezitters te wijzen op de voorschriften van het bestemmingsplan.

Wanneer op die wijze gehandeld wordt, kan er voor omwonenden heel wat kou uit de lucht gehaald worden.
Wil het college toezeggen hier nog eens goed naar te kijken?

Wil het college ook nog eens goed onderzoeken wat volgens de bepalingen van het bestemmingsplan er nu precies wel en niet is toegestaan?
Wij stemmen er wel mee in om geen medewerking te verlenen aan het nemen van een voorbereidingsbesluit. Dit is volgens ons niet het geëigende instrument om te hanteren inzake de recreatieontwikkelingen in IJhorst.

Hierna kwamen ook andere fracties nog met meerdere punten die overlast en ergernis veroorzaken bij meerdere bewoners aan de Veldhuisweg. Genoemd werden onder andere, parkeeroverlast en afval storten op niet toegestane plaatsen.

Bij de beantwoording heeft het college toegezegd om binnenkort weer een gesprek te regelen, met daarbij vooral ook bewoners van park 't Veldhuijs. Getracht zal worden de bezwaren van omwonenden onder de aandacht te brengen van bewoners op de parken om de overlast voor de buren te verminderen.

29-04-06
Plaatsing statushouders

Tijdens de raadsvergadering van 25 april jl. is naar aanleiding van een brief van de Wijkraad Staphorst-Noord door ons aandacht gevraagd voor spreiding van statushouders over de kernen en wijken. Het college heeft opnieuw de intentie uitgesproken dat dit nagestreefd zal worden.

Als gemeente hebben wij een taak op het gebied van het vestigen van een aantal statushouders binnen onze gemeente. Onze fractie onderkent dat. Toch is het daarbij zaak om ook de belangen van de huidige bewoners niet uit het oog te verliezen. Als wij dat zeggen, is gelijk al duidelijk dat er dan een spanningsveld kan optreden.
Daarom willen wij onderstrepen dat het van belang is te streven naar een evenwichtige verdeling over de kernen. Het kan en mag niet zo zijn dat in twee naast elkaar gelegen woningen statushouders worden gevestigd. Voor integratie in een buurt is dat naar onze mening ook geen goede zaak.
Hoewel wij onderkennen dat wij aan onze taak op dit gebied hebben te voldoen, mag dit niet gebeuren zonder rekening te houden met de belangen van de eigen inwoners. Daarom willen wij onderstrepen het punt waarvoor de wijkraad Staphorst-Noord de aandacht heeft gevraagd, namelijk te streven naar een evenredige verdeling over de straten en wijken.

20-04-06
Toespraak bij afscheid wethouder Ws. Bron

In de extra raadsvergadering van 18 april jl. zijn de nieuwe wethouders benoemd en beëdigd. Daarna is ook afscheid genomen van de (oud)-wethouders Bron en Kruidhof. Hierna kunt u lezen wat daarbij namens SGP-fractie is gezegd door de fractievoorzitter, J. Visscher.

Voorzitter,

Geachte (oud)-wethouder Bron, mevrouw Bron, kinderen en verdere familie Bron, belangstellenden en collega's,

Namens de fractie van de SGP willen wij u kort toespreken nu het uw laatste officiële raadsvergadering is. Als raadslid hebt u deel uitgemaakt van deze raad van 27 januari 1982 tot en met 29 september 1987. In een interview in het Reformatorisch Dagblad beschreef u deze periode als "zeer boeiend, ook bijzonder tijdrovend, maar toch niet vruchteloos". In die periode was u, volgens datzelfde interview, dé woordvoerder van de SGP-fractie. U hebt toen ervaren dat Staphorst voor velen een steen des aanstoots scheen te zijn. Uw ervaring was toen dat datgene wat in de Staphorster raadszaal werd gezegd, naar buiten toe een veel zwaarder accent kreeg dan wanneer hetzelfde gezegd zou zijn in andere raadszalen in ons land. Alles wat niet in het straatje van de massa paste, werd in het negatieve getrokken. Men kon proberen dergelijke vooroordelen weg te nemen, maar dat lukte niet. Helaas moeten wij dan erkennen dat er heden ten dage nog niet zo heel veel ten goede is veranderd.

Een absoluut dieptepunt in uw bijna zesjarige raadsperiode is geweest de bestuurscrisis rond toenmalig wethouder Wassebalie. Van raadsleden uit die periode hebben wij zelf er meerderen horen zeggen te hopen nooit weer zo'n situatie te hoeven meemaken.

Omdat uw werkzaamheden op Ora et Labora, en avondcursussen, steeds meer tijd kostten, hebt u in 1987 afscheid genomen van deze raad.
Toch zei u de politiek niet geheel vaarwel, want daarna bleef u betrokken bij het werk in de schaduwfractie.
Daarbij gaf u ook aan dat u, wanneer die mogelijkheid er zou zijn, best nog een keer wethouder zou willen worden. Dit heeft er toe geleid dat het bestuur van de kiesvereniging u heeft gevraagd om bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1998 lijstaanvoerder te willen zijn. De bedoeling was dan dat u voor de SGP de opvolger zou worden van mijn schoonvader, oud-wethouder Kroll. De verkiezingsuitslag heeft dat mogelijk gemaakt. Op 14 april 1998 bent u gekozen als wethouder. Na een herverkiezing op 25 april 2002 hebt u uw werk als wethouder tot vandaag mogen doen.

Helaas zijn er in het laatste jaar toch zorgen in uw leven gekomen over uw eigen gezondheid. Toen wij vorig jaar de begrotingsvergadering hadden, lag u in het ziekenhuis voor een operatie. In eerste instantie leek het een goed geslaagde operatie. Toch kwamen er al gauw berichten dat er nog meer moest gebeuren. U hebt inmiddels een aantal chemokuren gehad. Helaas hebben ook die niet mogen leiden tot een zodanig herstel dat een operatie mogelijk zou zijn. In een paar interviews in verband met uw naderend afscheid als wethouder, hebt u onder andere verwezen naar koning Hizkia. Die kreeg er nog vijftien jaar bij. Toch weten wij allen, en u hebt daar ook op gewezen, dat dit geen vanzelfsheid is, ook niet wanneer wij er om bidden. Velen hebben in de afgelopen tijd meegeleefd en met u gebeden om zegen op de behandelingen. Wij weten Gods bedoelingen niet met deze weg die Hij nu met u houdt. U had gehoopt het wat rustiger te mogen krijgen en wat meer tijd te hebben voor vrouw, kinderen en kleinkinderen. Door uw drukke werkzaamheden zijn die veel tekort geschoten.
Ook hierin blijkt maar weer: de mens wikt, maar God beschikt. Dat Hij u in deze tijd, met de ziekte die u omdraagt, nog genadig zou willen zijn. Wanneer het in Gods Raad besloten ligt dat er geen genezing meer zal volgen, dan bidden wij u toe dat Hij u dan, met uw vrouw en kinderen, nabij wil zijn in deze weg. Dat het getuigenis, waarvan u in de interviews blijk gegeven hebt, dan bewaarheid mag worden. Dan is het, hoewel het smartelijk kan zijn voor vrouw en kinderen, eeuwige winst die God dan komt te bewijzen aan een in zichzelf verloren en alles verbeurd hebbend zondaar. De Heere zij u met de uwen nabij, ook in de tijd die u nog gegeven zal worden.

Wij willen afsluiten.

Als blijk van waardering voor uw werk voor en als aandenken aan uw raadsperiode en wethoudersschap wil ik u namens de fractie van de Staatkundig Gereformeerde Partij een boek aanbieden. Het is een verklaring van de Heidelberger Catechismus van ds. A. Moerkerken. Hij heeft het als titel meegegeven: Ons troostboek. Dit boek wil een eenvoudige en praktische verklaring bieden van de 52 Zondagen en is ook zeer geschikt voor persoonlijk gebruik. In de toelichting wordt verder gezegd dat de nadruk ligt op het feit dat onze 'oude Heidelberger' in de eerste plaats tróóstboek wil zijn.
Dat dit boek daartoe gezegend zou mogen worden, in het bijzonder ook in uw persoonlijk leven en in de omstandigheden waarin u momenteel verkeert.

04-04-06
Noorderslag

Afgaande op krantenberichten, zou de nieuwbouw van de accommodatie VV Staphorst op de gewijzigde tekening veel kleiner zijn uitgevallen. Bij nadere bestudering van de plannen valt daarop het nodige af te dingen. De commissie Inwonerszaken kon gisteren niet instemmen met het nieuwe plan. Er is nog te veel onduidelijkheid.

De SGP, voor welke de financiering van meet af aan een groot bezwaar heeft gevormd, is verbaasd over het voorstel. Nog in december bleek dat de plannen veel te groot zijn uitgevallen. Het Programma van eisen (PVE), dat de basis vormt voor de nieuwbouw, was door de belanghebbenden buitengewoon royaal geïnterpreteerd.

In het nieuwe plan is het op een of andere manier mogelijk gebleken het PVE dusdanig te interpreteren dat min of meer dezelfde tekening van december met hier en daar wat aanpassingen gewoon de basis blijft voor de te realiseren nieuwbouw. Het goochelen met getallen en oppervlaktes is zelfs voor degenen die de zaak op de voet hebben gevolgd, amper meer te volgen.

De conclusie van de SGP moet vooralsnog luiden: de overschrijding van de plannen, die aanleiding had moeten zijn voor een veel bescheidener opzet van een nieuwe accommodatie, is met de gewijzigde tekening goeddeels gelegaliseerd.

04-04-06
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Hoe de nieuwe zorgwet er precies uitkomt te zien, is nog steeds niet duidelijk. Intussen is de gemeente Staphorst voortvarend bezig met de voorbereidingen. Maandagavond 3 april stemde de commissie Inwonerszaken in met de uitgangspunten voor een WMO-loket.

Een van de zaken die straks moeten zij geregeld, betreft het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning. Eenvoudig gezegd, burgers met vragen moeten terechtkunnen bij het loket. De SGP wil ook graag dat het om een enkel loket gaat. Hoe de gemeente verder de zaken intern heeft geregeld, is voor mensen die vragen hebben over zorg volstrekt niet interessant.

De uitgangspunten zoals die staan verwoord in de 'Startnotitie WMO-loket in de gemeente Staphorst' voorzien in een dergelijk loket. Iedereen kan straks in het gemeentehuis terecht met alle vragen over zorg.

Maar er is meer. Op een aantal middagen in de week kunnen mensen ook terecht bij het Steunpunt Informele Zorg in het Dienstencentrum. Ook het steunpunt moet alle vragen die verband houden met de nieuwe zorgwet kunnen beantwoorden. De vrijwilligers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die bij het steunpunt zijn betrokken, gaan daarvoor nog instructies krijgen, zodat zij goed weten wat er allemaal speelt.

15-03-06
Toespraak bij afscheid raadslid H. Bisschop

In de laatste raadsvergadering in de oude samenstelling is onder andere afscheid genomen van onze fractie genoot H. Bisschop. Hij heeft zich na ruim 10 jaar niet weer beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode. Hierna kunt u lezen wat daarbij namens SGP-fractie is gezegd door de fractievoorzitter, J. Visscher.


Voorzitter,

Geachte fractiegenoot Bisschop, mevrouw Bisschop (Annuk en Jauki), kinderen en verdere familie Bisschop, belangstellenden en collega's,

Namens de fractie van de SGP willen wij u kort toespreken nu het uw laatste officiële raadsvergadering is waarvan u deel uitgemaakt hebt vanaf dinsdag 5 maart 1996, een periode dus van iets meer dan tien jaar. In die raadsvergadering ben je samen met de heer Eissen beëdigd en beiden nemen jullie op deze avond ook afscheid.

In deze eerste periode onder het dualisme kwam daar nog bij, vier jaar voorzitterschap van de commissie Grondgebied. In uw raadsperiode hebt u zich in het bijzonder beziggehouden met zaken op het gebied van onderhoud/aanleg wegen, onderhoud groenvoorzieningen inclusief de begraafplaatsen, riolering en milieu. De raadsperiode die vanavond wordt afgesloten, mocht dit werk gedaan worden samen met fractiegenoot L. Talen.
Wij hebben u daarbij leren kennen als een betrokken raadslid die met kennis van zaken bezig was met de aan de orde zijnde onderwerpen. Ook met betrekking tot zaken op het gebied van aanbestedingen en aanbestedingsbeleid hebt u, mede door verkregen inzicht vanuit de dagelijkse praktijk, ons als fractie van tips kunnen voorzien.

In maart 1996 bent u, zoals hiervoor al is aangehaald, voor het eerst beëdigd als raadslid. Als opvolger van uw schoonvader (Willem Bisschop) die op dat moment een ernstige ziekte bij zich droeg. Maar ook in uw eigen gezin waren er toen zorgen. Vooral met betrekking tot uw zoontje Lucas die in augustus van datzelfde jaar 1996 op tienjarige leeftijd is overleden. In een interview in de Meppeler Courant van 20 februari 2002 (in de serie "Anders bekeken" met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar terug) gaf u terecht aan dat dit een zware periode geweest is in uw gezin.

Ondanks die niet eenvoudige beginperiode heeft de Heere moed, lust en kracht geschonken om dit werk te mogen doen. Dat is vooral toen niet mogelijk geweest in eigen kracht.

Het was al heel lang bekend dat de politiek niet een echt leuke tijdsinvulling was naast het werk bij Aluvo. Vier jaar terug hebben wij u nog weer kunnen overreden om bij gezondheid nog weer een periode mee te draaien. Wij hebben gehoopt dat dit ook nu weer mogelijk zou zijn. Helaas is dat niet gelukt.
Er is aangegeven dat het uw wens is, meer tijd beschikbaar te hebben voor uw gezin.

Het verbaasde ons daarom onlangs wel enigszins dat wij in de Meppeler Courant lazen dat u niet gemakkelijk stil kunt zitten en al weer een studie hebt opgepakt. Bent u nu al weer bang dat u vrouw en kinderen teveel voor de voeten gaat lopen?

Vanaf 1931 (voor het eerst in de persoon van mijn overgrootvader Jan Bisschop sr.) heeft er tenminste 1 persoon met de achternaam Bisschop (en van 1982 tot en met 1994 zelfs 2 personen met die achternaam) deel uitgemaakt van deze raad. Met dit afscheid verdwijnt inderdaad na 75 jaar deze naam (tijdelijk?) uit deze raad. In de lijn der geslachten is de familie nog wel vertegenwoordigd in de raad in mijn persoon maar zonder de naam "Bisschop".

Wij willen afsluiten. Wij hopen dat het u met uw gezin gegeven mag worden nog vele jaren in goede gezondheid te mogen ontvangen. Vul dan niet uw tijd weer geheel in met de studie die u bent begonnen, want dan komt er niet veel terecht van de wens om wat meer tijd aan uw gezin te kunnen besteden.
De Heere gedenke u met die u lief en dierbaar zijn.

Als blijk van waardering voor uw werk voor en als aandenken aan uw raadsperiode wil ik u namens de fractie van de Staatkundig Gereformeerde Partij een boek aanbieden. Het is een verklaring van de Heidelberger Catechismus van wijlen ds. C. Smits.

08-03-06


06-03-06
Riolering buitengebied

STAPHORST - De GB/VVD misleidt de inwoners van het buitengebied. In een brief die vrijdag naar de inwoners van het buitengebied is gestuurd, beweert de fractie eind 2004 tegen de verplichte aansluiting op de drukriolering te hebben gestemd.

Volgens SGP-lijsttrekker Klaas Slager is dit pertinent onjuist. 'Wij hebben het nagetrokken, en het is ons gebleken dat de GB/VVD, evenals de overige partijen, heeft voorgestemd.' Dat blijkt uit het verslag van de commissie grondgebied van 7 september 2004 en het verslag van de raad van 27 april 2004 .

Letterlijk zei de heer J. Talen in de commissievergadering van 7 september 2004: 'Vroeger werden inderdaad geen aansluitingskosten berekend. Nu is de vraag welke kosten de gemeente in rekening mag brengen om tot een bepaalde doorrekening te komen. Alle percelen kunnen gelukkig aangesloten worden. Wettelijk is vastgesteld dat ook in het buitengebied riolering moet komen, daarbij uitgaand van een tarief van 2200 tot 2700 euro. … Wel is het tarief op het laatste moment nog enigszins omhoog gegaan. Het plaatje past bij een tarief van 3200 euro.'

In de brief aan de inwoners van het buitengebied stelt de GB/VVD te hechten aan een 'goede informatievoorziening'. Slager: 'Ik ben diep teleurgesteld dat op deze wijze campagne wordt gevoerd met informatie die pertinent onjuist is.'

De SGP roept de inwoners van het buitengebied op hun stem niet verloren te laten gaan.

Daarnaast wordt in de brief van de GB/VVD gewezen op het lagere tarief van de gemeente Hardenberg. Deze gemeente compenseert dit echter door 4 jaar lang de rioleringsbijdrage voor de gehele bevolking fors te verhogen. Overigens zijn er ook uitspraken van een rechtbank bekend ('jurisprudentie') waarbij een aansluitbijdrage van 3700 euro acceptabel wordt gevonden.

Voor de pijn die deze materie bij de buitengebiedbewoners oproept is een raadsbreed begrip. Alle partijen binnen de gemeente Staphorst zullen eventuele toekomstige mogelijkheden om de bewoners van het buitengebied de lasten beter draagbaar te maken, ondersteunen. Dit zal moeten gebeuren door eerlijke praktijken.

06-03-06


02-03-06
Geen woningen op gemeentewerf

In de raadsvergadering van 28 februari zijn door het CDA enkele vragen gesteld over de gemeentewerf. Zijn er nu wel of geen afspraken gemaakt over een toekomstige uitbreiding van de begraafplaats op de gemeentewerf.
De burgemeester heeft in die vergadering aangegeven dat in december 1980 door het toenmalige college inderdaad toezeggingen zijn gedaan.

Aanleiding voor de vragen was de reactie van de SGP, ondermeer in de Meppeler Courant, op een punt (2.1.1.8) in het verkiezingsprogramma van het CDA.
In dat onderdeel staat het volgende: "Het CDA is voorstander van het verplaatsen van de brandweerkazerne naar een locatie nabij een aansluiting op de A-28. deze locatie combineren met een nieuwe gemeentewerf. De huidige locatie zou dan aangewend kunnen worden als inbreidingslocatie voor woningbouw".

Daarop heeft de SGP gereageerd en gesteld dat er in het verleden afspraken gemaakt zijn over verdere uitbreiding van de begraafplaats, onder andere in westelijke richting. Daar is destijds in het dorp Staphorst flinke beroering aan voorafgegaan.
Het ging ons er niet om anderen af te schilderen als onbetrouwbaar of het niet nakomen van afspraken. Wel hebben wij duidelijk willen stellen dat wij nog staan voor de toen gemaakte afspraken.

Volgens correspondentie en verslagen is inmiddels duidelijk geworden dat er in de jaren eind '70, begin '80 veel gesproken is over uitbreiding van de begraafplaats in Staphorst. Dat heeft de gemoederen toen sterk beziggehouden.

De Stichting ons eigen Staphorster Dorp heeft toen een bezwaarschrift ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan "Staphorst-Zuid-partiële herziening Binnenweg".

Het college heeft bij brief van 10 november 1980 het volgende te kennen gegeven. Zij is "bereid in de toekomst te trachten de gronden ten noorden van de begraafplaats in eigendom te verwerven". Ook stemt het college ermee in "bebouwing op het terrein gelegen aan de westkant van de begraafplaats (opslagterrein gemeentewerken) onmogelijk te maken door eventueel een wijziging van de bestemmingsvoorschriften".

Op grond van deze toezeggingen heeft het bestuur van de voornoemde stichting in een brief van 19 november 1980 hun bezwaarschrift ingetrokken.

In een brief van 15 december 1980 van het college aan de stichting heeft het college haar erkentelijkheid uitgesproken voor de intrekking van het bezwaarschrift. In het ontwerp-bestemmingsplan is toen al opgenomen dat bebouwing op het terrein gelegen aan de westkant van de begraafplaats (opslagterrein gemeentewerken) niet mogelijk is. Verder gaf het college toen al aan dat zij, bij gebleken noodzakelijkheid in de verdere toekomst, bereid is mee te werken aan een nog grotere uitbreiding in westelijke richting, wanneer men hieraan ook van hogerhand wil meewerken.

Al met al is voor de SGP helder geworden dat er duidelijke afspraken gemaakt zijn over uitbreiding van de begraafplaats in Staphorst en het niet bebouwen van de gemeentewerf.

01-03-06
Teleurstelling SGP over schoolplein

De SGP is diep teleurgesteld over de weigering van de gemeenteraad geld uit te trekken voor aanpassing van het parkeerterrein bij de Willem de Zwijgerschool.

Wegens ruimtegebrek is een gedeelte van de parkeerplaats bij de sporthal in gebruik als speelterrein voor de schoolkinderen. De bestrating is van dien aard, dat spelende kinderen ernstig gevaar lopen op letsel.

De aanvraag voor een krediet voor aanpassing van het terrein kwam aan de orde bij de bespreking van het agendapunt 'huisvesting reformatorische peuterspeelzaal'. Klaas Slager pleitte voor een snelle aanpak. 'De SGP heeft zich in de afgelopen jaren ingezet voor goede huisvesting van alle scholen in onze gemeente. Daar hoort een goede en veilige speelplaats bij. De grootste school met de kleinste, en ook nog eens een onveilige, speelplaats mag dus zeker niet achterblijven.'

Vorig jaar kwam een van de moeders van de schoolkinderen ongelukkig ten val op de parkeerplaats. Zij liep twee maanden met een beenwond rond.

Voor wethouder Bron zat er niets anders op het voorstel terug te nemen. Alleen de SGP bleek bereid het krediet, dat het college omlaag had weten te krijgen tot een bedrag van maximaal 39.000 euro, beschikbaar te stellen.

Nog deze week bleek dat Staphorst tot de middenmoot behoort, als het gaat om kindvriendelijke gemeenten. Slager: 'Als de gemeente op deze manier omgaat met kinderen, zullen we snel verder dalen in de ranglijst'.

15-02-06
Voortgang Noorderslag

De SGP heeft in de commissie inwonerszaken van maandag 13 februari het college dringend verzocht de eerstvolgende vergadering van de commissie met een helder, werkbaar voorstel over het Noorderslag te komen. Dan weet iedereen hoe de vlag erbij hangt en kan dit slepende dossier zo snel mogelijk worden gesloten. Het voorstel, aldus SGP-fractie, moet onmiskenbaar voldoen aan de opdracht van de meerderheid van de raad, zoals gedaan in de bijeenkomst die eind vorig jaar is gehouden. In deze vergadering gaf een accommodatiedeskundige zijn visie. Dat betekent, dat er in geen enkel geval sprake mag zijn van doormodderen. Wethouder Brand, de portefeuillehouder, heeft op deze vraag toegezegd daadwerkelijk met een voorstel te zullen komen.

14-02-06
Geen woningen op huidige locatie gemeentewerf

In het verkiezingsprogramma van het CDA Staphorst staat dat deze partij voorstander is van het verplaatsen van de brandweerkazerne, te combineren met een nieuwe gemeentewerf. De huidige locatie zou dan gebruikt kunnen worden als inbreidingslocatie voor woningbouw.
Uiteraard staat het elke partij vrij om haar mening naar voren te brengen. De SGP heeft echter grote moeite met dit idee. Er zijn afspraken gemaakt over een bestemming als begraafplaats wanneer in Staphorst een volgende uitbreiding noodzakelijk is.

In het verleden is in het dorp Staphorst grote beroering ontstaan over de plaats waar de uitbreiding van de begraafplaats zou moeten plaatsvinden. Om de begraafplaats te kunnen vergroten, is destijds de Stichting Ons Staphorster Dorp opgericht. Deze heeft zich ervoor ingezet om de begraafplaats aansluitend aan het bestaande gedeelte te kunnen uitbreiden. Dat is gerealiseerd door aankoop van een gedeelte waar nu nieuwe graven worden uitgegeven. Ook zijn er toen afspraken gemaakt over verdere uitbreiding. Wanneer het nodig is, zou de volgende uitbreiding van de begraafplaats dan kunnen komen op het terrein dat nu in gebruik is als gemeentewerf.

De SGP wil de gemeentewerf daarvoor achter de hand houden. Zij is er absoluut op tegen om deze aan te wijzen als inbreidingslocatie voor woningbouw. Wij willen geen onrust onder de bevolking veroorzaken door dergelijke plannen te lanceren.
Ook zijn wij van mening dat gemaakte afspraken over een toekomstige uitbreiding van de begraafplaats nagekomen moeten worden.

Volgens de SGP is de huidige brandweerkazerne gelegen op een prima locatie. Het is een centraal gelegen plaats van waaruit de brandweer in de gehele gemeente snel op de plaats van een brand of ongeval kan zijn. Daarbij is het van belang dat de meeste vrijwilligers van het korps wonen in de omgeving van de huidige kazerne. Ook dat is van essentieel belang voor snel uitrukken.

14-01-06
Uitgifte 5 sociale koopwoningen CNS-terrein Staphorst

In de commissievergadering Middelen/Ruimtelijke Ordening van 11 januari jl. is gesproken over de uitgifte van 5 sociale koopwoningen op het terrein van de voormalige CNS in Staphorst-Noord. Uiteraard waren alle fracties het erover eens dat daar zo snel mogelijk tot uitgifte overgaan moet worden. Deze woningen zijn namelijk bedoeld voor starters en daarvoor is de afgelopen jaren weinig gerealiseerd. Toch hebben de fracties een aantal kritische geluiden laten horen. Het ging vooral om de vraag of wij dergelijke woningen altijd moeten laten bouwen door Vechthorst en is de inkomensgrens (€ 40.000) misschien niet te hoog.

Namens de SGP-fractie is het volgende naar voren gebracht.
Vanaf het begin is onze fractie niet enthousiast geweest over het laten bouwen van de sociale koopwoningen door Vechthorst.
Net als in Rouveen, komt ook hier weer een prijskaartje aan de woningen te hangen, die wij eigenlijk te hoog vinden voor goedkope starterswoningen. Als gemeente moeten wij ons de komende tijd vooral richten op groepen die al veel te lang bijna niet aan bod komen. De starterswoningen worden zo gauw ook al weer te duur. Daarbij moeten wij ook aandacht schenken aan de doorstroming en de starterswoningen betaalbaar proberen te houden.

Daarom hebben wij er nog steeds moeite mee dat deze huizen ook weer door Vechthorst worden gebouwd. Waarom nemen wij daarvoor niet een plaatselijke aannemer in de arm?
Wij willen voor een volgende uitgifte die vergelijkbaar is met Rouveen en nu Staphorst voorstellen om daar toch serieus naar te gaan kijken. Wil wethouder Kruidhof daar in de beantwoording op ingaan?

Om in dit plan nu niet weer extra vertraging te laten optreden, zullen wij dit keer nog akkoord gaan met de in het advies voorgestelde werkwijze. De meeste moeite hebben wij nog met de daarin genoemde verkoop van de grond door de gemeente totdat de woningen worden doorverkocht. Vechthorst krijgt de grond wel al in gebruik. Dit is volgens ons een hoogst ongebruikelijke constructie, tenzij wij de absolute zekerheid krijgen dat dit rentevoordeel voor Vechthorst zich weer vertaald in een iets lagere verkoopprijs van de woningen.

14-01-06
Grondbeleid gemeente Staphorst 2006-2009

In de commissievergadering Middelen/Ruimtelijke Ordening van 11 januari jl. is gesproken over de nota 'Grondbeleid gemeente Staphorst 2006-2009'. Daarin staan niet zozeer nieuwe zaken beschreven. Wel dat zoveel mogelijk geprobeerd zal worden weer een actief grondbeleid te voeren. De SGP-fractie is het daarmee helemaal eens. Wel vragen wij ons af of wij de projectontwikkelaars die vooral in de kern Staphorst actief zijn, zo gemakkelijk links kunnen laten liggen. Daarom hebben wij er opnieuw op aangedrongen om vooral Mega onder druk te zetten om te bouwen waaraan men in Staphorst behoefte heeft.

Namens de SGP-fractie is het volgende naar voren gebracht.
Deze nota moet per vier jaar samengesteld worden, op grond van artikel 212 van de Gemeentewet.
Een behoorlijk aantal zaken wordt hierin beschreven. Belangrijk punt daarbij is ook hoe wij als gemeente op een verantwoorde manier meer grip proberen te krijgen op de aankoop en uitgifte van gronden, vooral ook in de kern Staphorst.
Is het echter reëel om nu ook al weer te denken aan het zelf verwerven van gronden in Staphorst? De projectontwikkelaars hebben toch voorlopig nagenoeg het hele bouwvolume in De Slagen? Wat zijn de gevolgen als wij hun passeren?

Gezien het verloop van de verkopen op dit moment, was het beter om Mega eruit te werken en eraan mee te helpen om de Staphorster aannemers een veel grotere vinger in de pap te geven. Wordt daarover overleg gepleegd met de aannemers uit onze gemeente?

In hoofdstuk 2 (instrumenten grondverwerving) wordt wat ons betreft de juiste volgorde van grondverwerving genoemd, nl. minnelijke verwerving, met gebruikmaking van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en tot slot de onteigening.

Wel wordt aan het slot (op pag. 5) geschreven dat onteigening een volwaardig instrument is. Dat is ons toch iets te fors aangezet. Wij blijven toch huiverig staan tegenover onteigening en willen dat alleen inzetten als er anders in redelijkheid geen overeenstemming is te bereiken.

In hoofdstuk 3 (samenwerking met marktpartijen) staat op pag. 6 dat "gezien de juridische complexheid van samenwerkingsovereenkomsten, de gemeente vanaf de eerste gesprekken/onderhandelingen gesteund wordt door een specialist in samenwerkingsovereenkomsten". Hoe en met wie is dat geregeld?

Wat betreft de gronden die wij zelf als gemeente nog in exploitatie hebben, hebben wij begrepen dat wij daarmee met de nu bekende gegevens geen financiële risico's lopen.
Wel is het goed om langzamerhand te overwegen of de kosten van het definitief herstraten niet weer geraamd moeten worden. Dat is er een paar jaar geleden uitgehaald, maar voor een juist inzicht is het beter dit toch weer te verwerken in de herzieningen van de financieel nog niet afgewerkte nieuwe bestemmingsplannen.

Overigens is het moeilijk om een inschatting te maken van de risico's voor de gemeente van eventueel door haar uit te betalen bedragen aan planschadevergoeding.

04-01-06
SGP wil ‘Staan voor Staphorst’

STAPHORST – De SGP in Staphorst is aangenaam verrast met de wijze waarop burgemeester Alssema zijn nieuwjaarstoespraak begon. ‘Daar staan we voor en daar gaan we voor.’

In het Staphorster gemeentehuis wisten de aanwezige SGP’ers maandagavond even niet wat ze hoorden. In de wervende openingszin van de burgervader gaat namelijk hun slogan voor de verkiezingen schuil.

De SGP gaat de campagne voor 7 maart in met ‘Staan voor Staphorst’. Daarmee wil de partij aangeven opnieuw pal te zullen staan voor de belangen van deze gemeente en haar inwoners. De slogan sluit naadloos aan bij het inmiddels vertrouwde ‘Hart voor Staphorst’.

Om een principiële duiding te geven aan ‘Staan voor Staphorst’, gaat deze slogan vergezeld van de toevoeging ‘principieel & praktisch’. De SGP wil in de politiek praktisch bezig zijn, maar wel vanuit haar principes. Ook hier is, om aan te duiden dat de partij de koers van afgelopen jaren voortzet, aansluiting gezocht bij het tot voor kort gebruikte ‘principes in praktijk’.

 

 

 

 

 

terug >>