Archief 2004
 
Actueel
Politieke thema's 2004
 
- Inrichten 30 km/u gebied Staphorst-Noord
- Stand van zaken projecten A28/A32
- Programma van huisvesting Prins Mauritsschool
- Vestiging handelsbedrijf op perceel Rijksweg 2 te Staphorst
- Voortgang bouwplannen Winters
- Aanpassing vlaginstructie
- Herziening Planschade- en Legesverordening
- Wijziging verordening op de raadscommissies 2002
- Rijksparallelweg: Fietsvoorziening en aanpassing kruising
- Wegcategorisering


Politieke thema's

03-07-04
Inrichten 30 km/u gebied Staphorst-Noord

Op 14 juni 2004 is door de commissie Grondgebied opnieuw gesproken over het inrichten van Staphorst-Noord tot 30 km/uur gebied. Het ging dit keer met name nog over eventuele aanpassingen naar aanleiding van de ter inzage legging van het conceptplan. De belangrijkste aanpassing die toen is voorgesteld, betrof het handhaven van de drempels in de Parallelweg. De SGP-fractie is daar niet zo gelukkig mee. Hierna kunt u één en ander lezen van de inbreng van onze fractie in die vergadering en de besluitvorming in de raadsvergadering.

De commissie Grondgebied behandelde op 14 juni 2004 het plan om een 30 km/uur gebied in te richten in Staphorst-Noord. Deze gebieden kennen we al lange tijd in plan-Zuid. De plannen waren al verschillende keren besproken en gewijzigd. De wijziging die tijdens deze vergadering met name besproken werd, was het handhaven van de drempels in de Parallelweg. Onze fractie is nog steeds een voorstander van het verwijderen van deze drempels. Hiervoor blijkt echter geen draagvlak, mede door een handtekeningenactie van degenen die in de Generaal Eisenhowerlaan wonen. Waarom zijn we voor het verwijderen van de drempels?

Daarvoor schetsten we de situatie op een willekeurige werkdag.
Ebbinge Wubbenlaan:
a. Kinderen Prins Willem-Alexanderschool steken 4 keer op een dag over.
b. Jeugd van en naar scholen in Meppel fietsen 2 keer op een dag het tracé.
c. Bejaarden van de Berghorst gaan van en naar de winkels.

Parallelweg:
´s Avonds verkeer van en naar de sportvelden en het evenemententerrein.

Als wij kijken naar de situatie op een zaterdag, zien wij op deze wegen het volgende.
Ebbinge Wubbenlaan:
Erg druk in de buurt van de rotonde, vooral van mensen die boodschappen doen.

Parallelweg:
Verkeer van en naar de sportvelden en het evenemententerrein.

Wanneer we het bovenstaande bekijken, is het vooral van belang dat de Ebbinge Wubbenlaan meer ontlast wordt van landbouwverkeer en vrachtwagens. Dat verkeer hoort zo min mogelijk door een woon- en winkelgebied te gaan. Dan ligt het meer voor de hand om het landbouw- en vrachtverkeer gebruik te laten maken van de Parallelweg. Dát is namelijk een weg die aan de rand van de kern Staphorst-Noord is gelegen. (Daarom heeft de SGP-fractie destijds als enige fractie tegen de aanleg van drempels in de Parallelweg gestemd).

Het ontlasten van de Ebbinge Wubbenlaan van zwaarder verkeer kunnen we dus niet anders doen, dan ten koste van een andere weg. De Parallelweg zou hiervoor een optie kunnen zijn. In de commissievergadering werd ons toen verweten dat we de sportjeugd liever een ongeluk gunden dan de jeugd van onze eigen scholen.
Dit is natuurlijk grote onzin. Niemand gunnen we een ongeluk. Als raad zijn we immers verantwoordelijk voor het totaal van onze verkeersafwikkeling. Wij zien de afwikkeling van het verkeer via de Ebbinge Wubbenlaan als een groot toekomstig probleem. Daarom willen wij de Parallelweg geschikter maken voor het landbouw- en vrachtverkeer en willen wij drempels eruit hebben. Dit gaat zo niet lukken. Er is nu een concessie gedaan door de drempels iets te verflauwen. Hierbij moeten we nog bezien of we daar onze doelgroep mee terug krijgen op de Parallelweg. Eigenlijk willen de aanwonenden dit ook niet. En we kunnen ze nog geen ongelijk geven ook. Het hemd is immers nader dan de rok.

Wel voorzien wij hiermee dat er in de toekomstige vernieuwing van de Ebbinge Wubbenlaan veel kosten gemaakt moeten worden om daar het zware verkeer te weren. Ook een brief van een verontruste ouder die het vorig jaar had over het problematisch oversteken van de schooljeugd van de Prins Willem-Alexanderschool leggen we in dezen naast ons neer. Hoewel we er ons ongemakkelijk bij voelden, gingen we akkoord met het voorliggende plan.

Een vraag die nog wel tijdens de commissie naar boven kwam was, waar we het 30km/u gebied op de Ebbinge Wubbenlaan zouden willen laten beginnen, bij de Burgemeester Van der Walstraat of bij de Admiraal Van Nesstraat. Als SGP-fractie kozen we voor de Admiraal Van Nesstraat omdat we hiermee de driehoek Admiraal Van Nesstraat, Ebbinge Wubbenlaan en een deel van de Burgemeester van der Walstraat, met daarin onder andere een school en een hertenkamp, konden meenemen in het 30km/u gebied.

Na een uitvoerige discussie in de raadsvergadering van 29 juni 2004 is inderdaad besloten in Staphorst-Noord een 30 km/uur gebied in te richten inclusief bovengenoemde driehoek. Hoewel het niet onze voorkeur had, zoals hiervoor duidelijk is weergegeven, hebben wij uiteindelijk toch ingestemd met handhaving van de drempels in de Parallelweg. Wel is nu overeengekomen dat de op- en afritten van de verkeersdrempels worden verflauwd.

03-07-04
Stand van zaken projecten A28/A32

In de vergadering van de commissie Grondgebied op 14 juni 2004 stond onder andere ook op de agenda uitleg over de stand van zaken met betrekking tot de projecten A28/A32.
Als SGP-fractie hebben wij de portefeuillehouder gevraagd in de komende besprekingen aandacht te schenken aan geluidwerende voorzieningen. Ook moet blijvend aangedrongen worden op goede aansluitingen van Staphorst op de A28. Aanpassingen ten behoeve van de bereikbaarheid van Staphorst kunnen het beste nu bespreekbaar gemaakt worden. De A28 zal namelijk in de komende jaren waarschijnlijk flink aangepakt worden.

Op dit moment is Rijkswaterstaat bezig met studies naar de wijze waarop bij Meppel-Zuid een goede aansluiting gecreëerd kan worden van de A28 op de A32 en omgekeerd. De Gemeente Staphorst dient er vanuit te gaan dat de studies zullen uitwijzen dat dit dan gerealiseerd zal worden op haar grondgebied. Daarom heeft zij er op aangedrongen daar volop bij betrokken te willen zijn. Als gemeente hebben wij ook nog wel een aantal wensen op ons lijstje staan die wij graag verwezenlijkt zouden zien. Verder is het zo dat, wat er ook precies gaat gebeuren, dit altijd gevolgen zal hebben voor onze inwoners.
Zaken waar wij dan aan denken zijn onder andere geluidsoverlast, bereikbaarheid van de woningen aan de Rijksparallelweg, Noordweg en Vaartweg. Op dit moment is daar nog weinig van te zeggen omdat er eerst bekend zal moeten worden, welke oplossingen volgens Rijkswaterstaat mogelijk zijn. Daarna zal beoordeeld moeten worden of de Gemeente Staphorst bereid is daaraan medewerking te verlenen. Het is namelijk wel zo dat men ons nodig heeft om het bestemmingsplan te wijzigen.
Burgemeester Alssema is daarom bij dit proces betrokken. Afgesproken is dat hij de leden van de commissie Grondgebied regelmatig op de hoogte zal houden van de stand van zaken.

In de vergadering van die commissie op 14 juni jl. is door onze fractie doorgegeven dat we onlangs door een inwoner nog gevraagd zijn vooral ook aandacht te schenken aan het geluidsaspect. Het ging in dat geval met name om Staphorst-Noord, maar voor Staphorst-Zuid geldt natuurlijk hetzelfde. Er zijn op beide plaatsen geen voorzieningen die het geluid tegen houden. Wij hebben de portefeuillehouder gevraagd aandacht te willen schenken aan geluidsvoorzieningen in de komende bestuurlijke besprekingen. Dit bleek geheel in de planvorming te worden meegenomen. Er moet een geluidsonderzoek plaatsvinden om naar een extra rijstrook te mogen gaan.

Het eerste project, "Kortsluiting Hoogeveen Steenwijk" bij Knooppunt Lankhorst, wordt door de andere partijen, Rijkswaterstaat en de Provincies Overijssel en Drenthe, meer en meer los gezien van de andere projecten. Hierin schuilt naar mening van de SGP-fractie een gevaar. Het project waar men de Gemeente Staphorst voor nodig heeft, is straks voor elkaar en Rijkswaterstaat heeft geen enkele verplichting op zich genomen voor het realiseren van een afslag nabij de Gorterlaan.
Het lijkt onze fractie goed om het ontbreken van deze afslag maar eens als een flink probleem te definiëren. We hoeven echt geen super visionair te zijn om hierin wat te voorspellen. Ook vanuit de presentatie van Rijkswaterstaat en Goudappel Coffeng van 20 februari 2002 is al duidelijk met cijfers op te maken dat er een afslag bij moet komen. In eerste instantie dachten wij dat we als gemeente toch eigenlijk alle medewerking aan de plannen zouden moeten weigeren, wanneer wij met onze wensen en problemen niet serieus genomen worden. Ook wanneer er momenteel geen projecten aan de A28/A32 op stapel zouden staan, moet de ontsluiting van woongebied Staphorst-Zuid en de industrieterreinen geregeld worden. Het is toch onvoorstelbaar dat alle verkeer hiervoor via de stovonde naar de snelweg moet gaan. In dat geval zal het altijd zo blijven dat er vrachtverkeer van de Baarge via de Gemeenteweg of de van Andelweg (woongebieden!!!) zal blijven rijden. Je kunt het verbieden, maar dan zal bijvoorbeeld een vrachtwagen die bij Brink moet lossen, twee keer 4 á 5 kilometer om moeten rijden. Waar zijn we dan eigenlijk mee bezig?

03-07-04
Programma van huisvesting onderwijs Prins Mauritsschool

In de vergadering van de raadscommissie Inwonerszaken van 7 juni 2004 is onder andere gesproken over het opnemen van het verbouwingsplan van de Prins Mauritsschool in het Programma van huisvesting onderwijs 2005. In eerste instantie werd gedacht aan onderhoud en verbouwing in drie fasen. Dit was in het voorstel dat in bespreking werd gegeven al teruggebracht naar twee fasen. De eerste (daarvoor aangemerkt als eerste en tweede) fase zou dan in 2005 kunnen worden uitgevoerd en de tweede ( in het voortraject derde) fase in 2007. De woordvoerder van de SGP-fractie bij onderwijszaken, de heer K. Slager, had contact opgenomen met het schoolbestuur en gevraagd of die niet bereid zouden zijn om de derde fase voor te financieren. Als men daartoe bereid zou zijn, heeft dat verschillende voordelen voor de school. Wethouder Bron heeft toegezegd dat hij met het schoolbestuur zou gaan praten over de voorfinanciering en dan uitvoering in één keer in 2005.

De Prins Mauritsschool is gebouwd in 1973. Dit was een tijd waarin het geven van klassikaal onderwijs de norm was.
In deze tijd bestaat er, door de onderwijskundige vernieuwingen, steeds meer behoefte aan kleinere ruimtes waar de kinderen zelfstandig en in kleinere groepjes kunnen werken.

In het Integraal Huisvestingsplan is opgenomen dat een schoolgebouw, gezien de onderwijskundige vernieuwingen, naast de noodzakelijke lokalen (inclusief speellokaal), dient te beschikken over de volgende ruimtes: directiekamer, gemeenschapsruimte, personeelskamer, twee extra ruimtes voor intern begeleider e.d. en handenarbeidruimte of ICT-ruimte.
Deze ruimten zijn niet allemaal beschikbaar. Op grond van het Integraal Huisvestingsplan heeft de school nog recht op twee extra ruimtes voor bijvoorbeeld logopedie, schoolarts enz. en een ICT-ruimte. Ook is er geen invalidentoilet in de school en is de personeelskamer gelegen aan de achterkant van het gebouw waardoor er geen zicht is op het schoolplein.
Samengevat betekent dit dat de school niet geschikt is voor de onderwijskundige vernieuwingen.

Daarnaast heeft de school geen doorlopend gangenstelsel. Deze worden onderbroken door een lokaal, de directiekamer en de personeelskamer. Om in enkele lokalen te kunnen komen, moet men door een ander lokaal. Onderwijskundig gezien en vanuit brandveiligheidsoogpunt een verre van ideale situatie.

Verder is er nog gepland onderhoud dat nog niet is uitgevoerd, zoals het vervangen van ijzeren en roestige gasleiding, het vervangen van de meterkast en vervanging van voegwerk. Ook zijn er geen tochtsluizen bij de ingangen, is het sanitair verouderd en zijn diverse gangen te smal en moeten er nog enkele brandveiligheidaanpassingen worden uitgevoerd.

Dit alles samen heeft ertoe geleid dat samen met het bestuur een meerjarenhuisvestingsplan is opgesteld. Op grond daarvan zou het gebouw in twee fasen worden aangepast. De gemeenschapsruimte zou dan ook echt die functie kunnen gaan vervullen.
De SGP-fractie, maar ook de andere fracties, zijn er bij een rondgang van de leden van de commissie Inwonerszaken van overtuigd geworden dat er wel het een en ander moet gebeuren aan de Prins Mauritsschool.
Wij hebben er sterk op aangedrongen de noodzakelijke verbouwingen in één keer uit te voeren en het schoolbestuur de tweede fase, zoals die opgenomen was in de stukken bij de behandeling in de commissievergadering, te laten voorfinancieren tot het moment dat die gepland staan in 2007. K. Slager had daarover voorafgaand aan de vergadering al contact gehad met het schoolbestuur. Zij hebben zich bereid verklaard tot voorfinanciering.
Als wij rekening houden met die toezegging van het bestuur, dan is de SGP-fractie van mening dat het veel beter is de gehele verbouwing in één keer te realiseren. Argumenten daarvoor zijn dat:
· Dit veel minder overlast bezorgd tijdens de lessen;
· Men zit dan maar één keer in de rommel;
· Als de lessen doorgaan en ondertussen ook gewerkt wordt aan de bouw, is het veiliger voor de kinderen wanneer dit beperkt kan worden tot één bouwperiode;
· Wij verwachten dat dit financieel veel voordeliger is, zeker omdat momenteel over het algemeen de bouwkosten niet zo hoog zijn.

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2004 is duidelijk geworden dat de andere fracties wel kunnen instemmen met het door de SGP-fractie gedane voorstel van realisering in één keer en voorfinanciering van de tweede fase door het schoolbestuur. Er rees toen echter nog wel de vraag (van de PvdA-fractie en ondersteund door de fracties van CU, CDA en Gemeentebelangen/VVD) of voorfinanciering tot 2007 in plaats van 2013 geen precedent schept. De PvdA-fractie meende dat de CNS in het verleden in een vergelijkbare situatie wel moest voorfinancieren tot de termijn dat men aan de beurt is voor ingrijpend onderhoud (als de school 40 jaar oud is). Wij als SGP-fractie kunnen ons echter niet voorstellen dat de CNS in een vergelijkbare situatie in staat is geweest een dergelijk bedrag als waar het hier om gaat, voor te financieren.
Als raadsfractie zien wij graag dat alles zo snel mogelijk gerealiseerd wordt en dat de school weer voor vele jaren kan voldoen aan de onderwijskundige eisen. Wij zijn het bestuur erkentelijk voor de toezegging om de tweede fase tot 2007 voor te financieren.

14-06-04
Vestiging handelsbedrijf op perceel Rijksweg 2 te Staphorst

De heer Dunnink heeft het pand Rijksweg 2 te Staphorst aangekocht om daar een handelsbedrijf in bestratingsmaterialen te gaan uitoefenen. Omdat dit perceel de bestemming "agrarische doeleinden" heeft en er zo dus geen detailhandel gevestigd kan worden, wil het college onder voorwaarden medewerking verlenen aan een partiële wijziging van het bestemmingsplan.

In de vergadering van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening van 9 juni 2004 is onder andere behandeld het verzoek van de heer Dunnink om medewerking te verlenen aan een bestemmingswijziging van het door hem aangekochte perceel Rijksweg 2 te Staphorst.
De heer Dunnink oefent nu een handelsonderneming uit aan de Rechterensweg 18-b in Staphorst. Omdat dit niet strookt met de voorschriften van het daarvoor geldende bestemmingsplan is hem verzocht zijn activiteiten daar te staken. (Detailhandel laat het bestemmingsplan "Buitengebied" niet toe).Uiteindelijk is hij in overleg getreden met de wethouder en heeft het pand Rijksweg 2 aangekocht.
Ook dit pand heeft echter geen bestemming die een handelsonderneming toestaat op die plek. In de stukken hebben wij kunnen lezen dat de aanvrager bij het vooroverleg met de gemeente echter een andere schets had ingeleverd dan die hij nu bij de aanvraag heeft gevoegd. Op basis van de eerste schets was het college bereid een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan voor te leggen aan de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening.
Het is nu evenwel veel grootschaliger ingetekend en er vindt dan aanzienlijk meer buitenopslag van bestratingsmateriaal plaats. Op deze locatie aan één van de belangrijkste wegen naar "De Streek" en gelegen binnen het beschermd dorpsgezicht is dat echter ongewenst. Als aanvrager instemt met gebruik conform de oorspronkelijk ingeleverde schets, kan onze fractie instemmen met een partiële herziening van het bestemmingsplan. Het moet daar echter geen gigantische opslag worden van bestratingsmaterialen.

(Hoewel dat een heel ander verhaal is, hadden wij dan destijds veel liever medewerking verleend aan de uitbreiding van Troost aan de Oosterparallelweg waar hij al een handelsbedrijf in bestratingsmateriaal uitoefende maar enige uitbreiding had aangevraagd. Onze fractie had daar niet zo veel moeite mee, maar dat kon bij de andere fracties niet op steun rekenen).

12-06-04
Voortgang bouwplannen Winters

De heer Winters heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van een drietal woningen op een perceel grond dat nu nog een agrarische bestemming heeft. Die grond is gelegen tussen de Gemeenteweg, Bergerslag, Evert Reddersland en Berghorstland. Momenteel is dat nog een groene buffer tussen de oorspronkelijke lintbebouwing langs de Gemeenteweg en het begin van de bebouwing in de eerste nieuwbouw van Staphorst-Zuid. De fractie van de SGP kan zich wel indenken dat de bewoners niet zo enthousiast zijn over de gepresenteerde plannen. Wij vragen ons dan ook af of het wel verstandig is als de heer Winters de plannen in de oorspronkelijke vorm probeert door te voeren en niet in overleg met de omwonenden treedt om te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.
Namens de SGP-fractie heeft de fractievoorzitter, J. Visscher, in de commissievergadering van 11 juni 2004 het volgende naar voren gebracht.

De plannen van de heer Winters zijn eerder in deze commissie besproken op 4 februari 2004. Namens de omwonenden is toen ingesproken door de heren Schraa en Molenaar.
Kort samengevat kwamen de opmerkingen er toen op neer, dat men zich overrompeld voelde, moeite had met het verdwijnen van de groene bufferzone tussen de historische bebouwing aan de Gemeenteweg en de nieuwbouwwijk, verlies van privacy en vrij uitzicht over het eiland, waardevermindering van hun woningen en de toezegging aan diverse kopers van grond of een woning aan Bergerslag, Evert Reddersland en Berghorstland dat er een groene buffer zou blijven bestaan tussen de historische bebouwing aan de Gemeenteweg en de nieuwbouwwijk.

Er is toen echter geen beslissing genomen om medewerking te verlenen omdat alle fracties eerst meer zekerheid wilden hebben over de mogelijkheden om eventuele verzoeken om vergoeding van planschade voor rekening van de aanvrager, in dit geval de heer Winters, te laten komen. De raad wil absoluut niet opdraaien voor vergoeding van planschade als een particulier een bouwplan wil realiseren.

In genoemde commissievergadering heb ik namens onze fractie gezegd dat het rijk en de provincie steeds meer nadruk gaan leggen op het benutten van de mogelijkheden van inbreiding. Dit betekent echter niet dat alle open plekken geheel vol gebouwd moeten worden. Verder hebben wij gezegd het te betreuren dat de aanvrager toen nog geen contact had opgenomen met de omwonenden. Wil men iets realiseren, dan is het wel belangrijk af te tasten wat de mogelijkheden of beperkingen zijn.

Wij hebben echter begrepen dat er helaas ook nu nog geen contact gezocht is door de heer Winters met de bewoners aan Bergerslag, Evert Reddersland en Berghorstland. Naar onze mening is dat heel onverstandig. Ook toen hebben wij aangegeven dat er in overleg met de omwonenden wel wat te realiseren is. Wel zal het dan misschien beperkt moeten blijven tot 2 woningen. Maar wanneer men op een redelijk snelle wijze mogelijk 2 woningen kan bouwen of anders de omwonenden zich tot het uiterste zullen verzetten tegen de plannen, is naar onze mening de keuze niet zo moeilijk.
Nu het er op lijkt dat in de loop van 2004 of begin 2005 in het parlement een wet zal worden aangenomen die het mogelijk maakt planschadekosten geheel of gedeeltelijk door te berekenen, kan er ook wat de SGP-fractie betreft verder gewerkt worden.

Wel adviseren wij dan medewerking te verlenen aan bijvoorbeeld 2 woningen, na overleg met omwonenden over hun op- en aanmerkingen en de wensen van de heer Winters.
Op die wijze is het volgens ons mogelijk een win-win situatie te verkrijgen, én voor Winters én voor de omwonenden, in elk geval ten opzichte van de eerder gepresenteerde plannen. Ook dan er is sprake van een vorm van inbreiding:

12-06-04
Aanpassing vlaginstructie

De raadsleden Koobs en Slager hebben gevraagd waarom er niet gevlagd werd vanaf de kerktorens in Staphorst en Rouveen op de verjaardag van Prins Willem Alexander (27 april 2004). Waarschijnlijk is dat aangesloten werd bij de richtlijnen voor het vlaggen vanaf rijksgebouwen. Daarom is de raad voorgesteld dit aan te passen en in het vervolg ook bij de verjaardagen van de Prins van Oranje en zijn vrouw de vlag uit te steken vanaf de kerktorens te Staphorst en Rouveen.

In de raadsvergadering van 27 april 2004 is door de heer H. Koobs van de ChristenUnie gevraagd waarom er op de verjaardag van Prins Willem Alexander niet werd gevlagd vanaf de torens van de Hervormde kerken in Staphorst en Rouveen. K. Slager van de SGP had dezelfde vragen en was er ook over benaderd door inwoners van onze gemeente.

Als gevolg van deze vragen is nagezien wat de vlaginstructie in onze gemeente is bij de verjaardagen van de Prins van Oranje en Prinses Maxima. Uit de stukken is ons gebleken dat waarschijnlijk aansluiting gezocht is bij de richtlijnen voor het vlaggen vanaf de rijksgebouwen. Daar wordt op de verjaardagen van Prins Willem Alexander en Prinses Maxima 'beperkt' gevlagd. Dat wil zeggen alleen van de hoofdgebouwen van de departementen en de hoofdgebouwen van de niet onder de departementen vallende instellingen.
Naar aanleiding van bovengenoemde vragen is de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening voorgesteld de vlaginstructie voor de Gemeente Staphorst aan te passen.

Namens de SGP-fractie heeft de heer Den Ouden gezegd ermee in te stemmen dat de vlaginstructie zodanig aangepast wordt dat in het vervolg de vlag ook wappert van de kerktorens in Staphorst en Rouveen bij de verjaardagen van het kroonprinselijk paar.

Verder was in de vlaginstructie te lezen dat wanneer 4 of 5 mei op een zondag valt, die dag ook gevlagd zal worden. Het zal duidelijk zijn dat de SGP er niet voor is om in voorkomende gevallen 's zondags te vlaggen. Dit betreft dus 4 en 5 mei. Wij zien 4 mei (Dodenherdenking) graag verschoven naar 3 mei, omdat je anders op 5 mei terecht komt. 5 mei (Bevrijdingsdag) zal dan wat de SGP-fractie betreft naar 6 mei verschoven moeten worden.
In de eerste plaats menen wij dat de gemeente dit zelf niet moet willen. In de tweede plaats zou het netjes zijn om dan toch in ieder geval rekening te houden met het feit dat een grote groep kerkgangers heel direct met dit vlaggen geconfronteerd wordt, wat zij niet op prijs stellen. Wij willen de Dag des Heeren stellen boven de dodenherdenking op zondag.
Wij verzoeken het college deze data in het raadsvoorstel te veranderen.

Tenslotte hebben wij gevraagd waarom IJhorst niet genoemd wordt in het rijtje van gemeentelijke locaties waar wordt gevlagd. Wordt daar nooit gevlagd? Daarop is geantwoord dat er in IJhorst helaas geen geschikte locatie is om te vlaggen.

In de tweede termijn hebben wij aangegeven het te betreuren dat wij voor het verplaatsen van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag naar de zaterdag respectievelijk maandag als 4 of 5 mei op zondag vallen, weinig bijval kregen, zelfs niet van de vertegenwoordiger van de ChristenUnie. Wel heeft burgemeester Alssema nog toegezegd het vlaggen op 4 mei direct te willen koppelen aan het feit of er wel of geen officiële herdenking in onze gemeente plaatsvindt als deze datum op zondag valt.

05-06-04
Herziening Planschade- en Legesverordening
Herziening procedureverordening Planschade en aanpassing Legesverordening

Door als gemeente mee te werken aan wijziging(en) in bestemmingsplannen, is het mogelijk dat anderen naar hun mening daardoor schade lijden aan hun eigendommen. Men kan dan een verzoek indienen om de hoogte van die schade te laten vaststellen op grond van daartoe strekkende bepalingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

In de afgelopen tijd is er veelvuldig gesproken over het onderwerp planschade. Eén van de punten die daarbij ook een aantal keren aan de orde is geweest, betrof het verplicht zijn om advies te vragen aan de SAOZ. Hoewel SAOZ een onafhankelijk advies dient uit te brengen over de hoogte van de geleden planschade, waren wij er vooral niet van overtuigd of men voldoende rekening heeft gehouden met de in onze ogen bij een ieder als gegeven bekend zijnde uitbreiding Staphorst-Zuid achter de Van Andelweg.

Ondermeer dat heeft de vraag opgeroepen of het niet zinvol zou zijn om per geval te beoordelen wie wij in voorkomende gevallen in de arm nemen voor de beoordeling van een verzoek om vergoeding van planschade.

De SGP-fractie stemt ermee in dat de verordening wordt aangepast zoals verwoord is in het voorstel. Per aanvraag zal dan bepaald worden aan wie een onafhankelijk advies gevraagd wordt om te bepalen hoe hoog de geleden schade is als gevolg van de verleende medewerking aan een wijziging van het bestemmingsplan.

Daarnaast wordt voorgesteld om de Legesverordening aan te passen om daarmee te voorkomen dat al te lichtvaardig een verzoek om vergoeding van planschade wordt ingediend. In de commissievergadering van 11 mei jl. was ook in het door het college ter bespreking ingediende stuk uitgegaan van een tarief van € 300,--. Namens onze fractie is toen het voorstel gedaan om daar € 1.000,-- van te maken. Verschillende gemeenten hanteren tarieven in die orde van grootte of nog meer. Unaniem is daar toen voor gekozen. Het heeft ons dan ook aangenaam verrast toen wij in de B&W notulen van week 21 en nu ook in het raadsvoorstel lezen dat het college toch het tarief van € 300,-- blijft hanteren. Als enige argument daarvoor lezen wij dat in de concepttekst van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening dat bedrag is opgenomen. Dat was ons ook bij de commissiebehandeling wel bekend. Wij zijn van mening dat zo'n verzoek veel meer kosten teweeg brengt dan de genoemde € 300,--.
Toen is unaniem gekozen voor € 1.000,--. Als er geen andere argumenten aangevoerd worden dan alleen de concepttekst van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, dan kunt u van ons een amendement verwachten waarin het tarief alsnog gesteld wordt op € 1.000,--.
Omdat na beantwoording van de vragen uit de eerste termijn geen inhoudelijk nieuwe punten zijn aangedragen, waarom het college toch bleef staan op € 300,-- hebben wij in tweede termijn onderstaand amendement ingediend.

Aanpassing legesverordening 2004

De raad van de gemeente Staphorst in vergadering bijeen d.d. 1 juni 2004;

Ondergetekenden, leden van de fractie van de S.G.P. stellen met betrekking tot bovengenoemde legesverordening het volgende amendement voor ten aanzien van

Artikel 4.12 Planschade
In afwijking van het voorstel van het college om voor het in behandeling nemen van een verzoek om planschadevergoeding overeenkomstig artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bedrag van € 300,-- in rekening te brengen, stellen wij voor dit bedrag vast te stellen op € 1.000,--.

Toelichting:
De kosten van behandeling van een verzoek om vergoeding van planschade zullen voor de gemeente veel hoger zijn dan € 300,--. De motivatie hiervoor is alleen de concepttekst van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening. Deze is er nog niet door. Het bedrag kan nog wel heel anders worden. Wij zien dan ook geen enkele reden om dit nu lager vast te stellen dan de € 1.000,-- die is afgesproken in de Commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening van 11 mei jl. Daar komt nog bij dat de leges van verzoeken die gehonoreerd worden, weer terugbetaald worden.

05-06-04
Wijziging verordening op de raadscommissies 2002

Enige tijd terug heeft de heer G. Doornbos (PvdA) zijn ontslag ingediend als voorzitter van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening. Daarna is aan de heer J. Talen (toen plaatsvervangend voorzitter) het 1e voorzitterschap van die commissie aangeboden. Hij heeft dat geweigerd en zelfs bedankt voor het 2e voorzitterschap.
Als gevolge van de ontstane vacatures hebben de fracties van SGP, CU en CDA in de raadsvergadering van 1 juni 2004 voorgesteld om de heren P.M. Mes en A. den Ouden te benoemen als respectievelijk de nieuwe 1e en 2e voorzitter van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening.

Met een brief van 9 april 2004 heeft de heer G. Doornbos op eigen initiatief ontslag genomen als voorzitter van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening met ingang van 27 april 2004. Daarvoor heeft hij met name 2 redenen aangevoerd.
Allereerst wordt opgemerkt dat in deze commissie één van de zwaarste portefeuilles is opgenomen, namelijk Ruimtelijke Ordening. De dubbelrol om de vergaderingen objectief te leiden en ondermeer het bewaken van een goede sfeer om tot resultaten te komen, werd volgens hem steeds moeilijker. Daarnaast heeft hij er uiteraard behoefte aan de standpunten van de PvdA naar voren te brengen en in debat te gaan met het college en de collega-raadsleden. In die rol voelde hij zich volgens genoemd schrijven teveel gehinderd door zijn functie van commissievoorzitter.
Verder kost het voorbereiden van de commissievergaderingen veel tijd. Omdat hij bezig is met zijn laatste termijn als raadslid, wil hij toch weer meer tijd hebben voor het raadswerk maar ook de fractie (onder andere voor kennisoverdracht).
Hij schrijft verder dat hij wel zal blijven in de context, zoals de Partij van de Arbeid in de raad wenst te functioneren, kritisch maar constructief.

Het ontslagverzoek is uiteraard ingewilligd door de raad. De fracties van SGP, CU en CDA hebben daarna de heer J. Talen gevraagd of die in plaats van 2e voorzitter van die commissie 1e voorzitter zou willen worden. Dit heeft hij niet aanvaard, hij heeft zelfs ook zijn ontslag ingediend als 2e voorzitter van deze commissie. Als redenen daarvoor voert hij aan dat hij bedenkingen heeft bij diverse bestuurlijke facetten en het managen van de afdeling Ruimtelijke Ordening. Daarnaast heeft hij het volgende geschreven: "Gezien de huidige politieke constellatie en het gevoerde beleid aangaande Ruimtelijke Ordening kan en wil ik hier als voorzitter van de betreffende commissie geen verantwoording voor dragen. Een vruchtbare samenwerking met de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening ligt wellicht niet in het verschiet".
Formeel was die brief geen ontslagbrief omdat deze niet was gericht aan de raad die de voorzitters van de verschillende raadscommissies benoemd.

Bij de start van deze raadsperiode is de bemensing van de 3 commissies en de verdeling van de voorzitterschappen afgesproken. Na 2 jaar zijn met name de heren Doornbos en J. Talen tot de conclusie gekomen dat het functioneren als voorzitter van de Commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening en tevens volwaardig lid van die commissie namens hun partij niet eenvoudig is. Wij kunnen ons daar wel iets bij voorstellen.
Toch waren genoemde heren destijds behoorlijk geïnteresseerd in het voorzitterschap van de Commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening. Daarnaast zijn vooral zij voorstander geweest van voorzitters van de commissies die ook volwaardig lid waren van de commissies. De andere fracties waren eigenlijk meer geporteerd van technische voorzitters.
Omdat er geen nieuwe voorzitters van GB/VVD en/of PvdA voorgedragen zouden worden, hebben de fracties van SGP, CU en CDA een aantal gesprekken gevoerd en zijn uiteindelijk uitgekomen bij de personen die genoemd worden in het volgende agendapunt. De SGP en CU leveren al de voorzitter van resp. Grondgebied en Inwonerszaken. Daarom hebben wij een voorzitter gezocht binnen het CDA. De heer Mes is bereid voorzitter te worden van de Commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening.

Daardoor werd het echter noodzakelijk om de verordening aan te passen omdat de heer Mes alleen als technisch voorzitter wil fungeren. Als gevolg daarvan zou het CDA met 2 personen vertegenwoordigd worden in deze commissie maar de verordening biedt daarvoor nu niet de ruimte.
Om dit wel mogelijk te maken, kunnen wij instemmen met de voorgestelde aanpassing van de verordening.

In de raadsvergadering hebben wij verder aangegeven het de heer J. Talen zeer kwalijk te hebben genomen dat hij de laatste vergadering van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening (11 mei 2004) een drietal punten niet op de agenda wilde hebben. De aanwezigheid van wethouder Kruidhof als portefeuillehouder van Ruimtelijke Ordening vond hij in die vergadering niet gewenst. Onbegrijpelijk vonden wij dat van iemand die anders altijd het hardste roept dat de burger en het bedrijfsleven er niet de dupe van mogen worden als alles op de afdeling Ruimtelijke Ordening niet geheel vlekkeloos verloopt. Juist door dit nu te weigeren zouden door zijn toedoen een aantal procedures vertraging oplopen. (Gelukkig hebben de fracties van SGP, CU en CDA er toen, met instemming van de PvdA, voor gezorgd dat het punt dat anders zou leiden tot vertraging alsnog aan de agenda van die commissievergadering is toegevoegd).

Al met al een felle discussie waarin uiteindelijk dus de heren Mes en Den Ouden zijn benoemd tot de nieuwe 1e en 2e voorzitter van de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening.

05-06-04
Rijksparallelweg: Fietsvoorziening en aanpassing kruising
Fietsvoorziening Rijksparallelweg en aanpassing kruising Viaductweg-Rijksparallelweg

In de raadsvergadering van 1 juni 2004 is besloten tot aanleg van een fietsverbinding tussen de Oude Rijksweg en de Rijksparallelweg/Viaductweg. Dit ging niet zonder slag of stoot. SGP en CU hebben hier voor gestemd en CDA, Gemeentebelangen/VVD en PvdA waren tegen dit voorstel. De tegenstanders noemden het plan 'een halve maatregel voor teveel geld'. De inbreng van de SGP-fractie kunt u hierna lezen.

Voor degenen die op de fiets naar Meppel gaan, gaat er binnenkort veel verbeteren. Het bestaande fietspad langs de Rijksparallelweg wordt doorgetrokken tot de Schuthekkeweg. Vanaf de Schuthekkeweg tot de kruising met de Viaductweg wordt de Rijksparallelweg voorzien van rode fietssuggestiestroken.
Daarbij zal deze kruising met de Viaductweg ook een behoorlijke gedaantewisseling ondergaan. Het fietspad vanaf Meppel aan de westkant wordt doorgetrokken tot aan de Klaas-Kloosterweg West en een deel van de Rijksparallelweg wordt verlegd. Dit alles op een wijze dat de fietsers naar Meppel vanaf het viaduct haaks de nieuwe kruising kunnen oversteken.
De weg naar het nieuwe plan was lang, maar er zijn ook verschillende zaken onderzocht die wij zeker van belang vonden. Het maken van een vrijliggend fietspad had onze voorkeur. Verschillende pogingen hiertoe zijn mislukt. Er was geprobeerd om een fietspad achter de bebouwing langs te laten lopen. Dit had echter behoorlijke impact op de privacy van de aanwonenden. Daarnaast is de sociale veiligheid van een dergelijk vrijliggend fietspad zeer gering. Ook is er onderzocht om langs de Rijksparallelweg, dus vanaf de Schuthekkeweg een direct grenzend aan de rijbaan vrijliggend fietspad te realiseren. Hiervoor was het echter op verschillende plaatsen erg nauw en waren de kosten om de nutsvoorzieningen (gas, water en elektra) te verleggen erg hoog.
Een belangrijk voordeel in het nu te realiseren plan vinden wij dat scholieren van de Ds. Harmen Doornveldschool de Viaductweg niet langer hoeven oversteken. Ze kunnen over een fietspad fietsen, dat door middel van betonranden van het autoverkeer gescheiden is. Hier zijn we erg blij mee, ook omdat we de wens hiertoe van de betreffende verkeersouder hebben mogen kenbaar maken aan de commissie Grondgebied.
De wegversmalling in de buurt van de nieuwe kruising wordt weggehaald. Deze is ons inziens ook overbodig in de nieuwe situatie. Het zorgt voor een rustiger verkeersbeeld en een vermindering van het aantal borden. Het aantal borden langs de Rijksparallelweg komt nu bij veel mensen toch wel wat komisch over.
We staan erop dat het plan zo snel mogelijk uitgevoerd wordt omdat het werk nu nog slap is bij de wegenbouwers.

21-05-04
Wegcategorisering

In de vergadering van de commissie Grondgebied op 18 mei 2004 is gesproken over een plan om te komen tot een nieuwe wegcategorisering van de wegen in het buitengebied. Het meest in het oog springende deel van dit plan was dat het gehele buitengebied een maximale snelheid krijgt van 60 km per uur. Uitzonderingen daarop zijn de Stadsweg, de Conradsweg en een deel van de Rijksparallelweg. Vanuit de SGP-fractie zijn hierbij wel enkele kanttekeningen geplaatst.

Het is ons inziens het beste om met wegcategorisering verkeerstromen te sturen. Daarvoor moeten er voorkeurswegen gekozen worden waar iets harder gereden mag worden. En er dient juist op de plaatsen die gevaarlijk zijn een snelheidsbeperking te gelden. Dus met name bij veel bebouwing, fietsroutes voor de schooljeugd en kruisingen. Door zo te werken wordt het gevoel bij de weggebruiker beter ontwikkeld, dan door een heel gebied te bombarderen tot 60 km/uur gebied.
We hebben als fractie ook wel het gevoel dat we door al onze besluiten en ondertekeningen van afspraken met betrekking tot duurzaam veilig, het ons zelf erg moeilijk gemaakt hebben. We kunnen nu eigenlijk niet veel anders meer dan doorgaan op het voorstel wat nu voor ons ligt. Elk besluit werd in het verleden gezien als relatief onbetekenend voor de hoofdstructuur, maar alles samen maakt het doel wel duidelijk.
Als fractie van de SGP stelden we voor om enkele wegen in het buitengebied als gebiedsontsluitingsweg te definiëren. Het gaat daarbij om Geerligsland, Dekkersland en Dekkersweg. We zien deze wegen namelijk als ontsluitingswegen voor bewoners van o.a. de Postweg, Buitenmiddenweg, Rechterensweg en Hamingerweg. Het zijn wegen zonder veel direct aanliggende bebouwing. Bewoners aan laatstgenoemde wegen moeten telkens gebruik maken van de eerstgenoemde wegen als ze naar de kern van Staphorst rijden. Een maximale snelheid van 60 km per uur vonden we voor deze wegen niet gepast.
Helaas was het zo dat de andere fracties tijdens deze commissievergadering met andere wegen kwamen. Noodzakelijk voor een 60 km per uur gebied is echter, dat het een omsloten geheel is, zodanig dat er alleen maar op de grenzen van dit gebied bebording geplaatst moet worden. Komen er een tiental wegen binnen dit gebied, waar wel 80 km per uur gereden mag worden, dan neemt de bebording waarschijnlijk ook wel met een veelvoud toe. Dit kost natuurlijk erg veel.
Hiermee is de wegcategorisering nog zeker niet ten einde. De wethouder heeft de zaken die de verschillende fracties te berde brachten aangehoord en zal waarschijnlijk over niet al te lange tijd met een verbeterd voorstel komen.
Maar de contouren van de wegcategorisering worden wel duidelijk …… overal ….. in het buitengebied …. 60 km per uur?!!!

terug >>