Archief 2011 Archief 2010
     
Uit de pers 2011 Gehouden bijeenkomsten in 2011

- Nieuwsbrief 2011 najaar (7,13 Mb)
- Nieuwsbrief 2011 voorjaar (6,32 Mb)

- Voorontwerpbestemmingsplan Olde Maten, Veerslootlanden (2)
- Bestuursrapportage 2011
- Begroting Staphorst 2012, 2e termijn
- Negen rijwoningen aan de Gersthof in de Slagen
- Startdocument Centrum voor Jeugd en Gezin
- Startnotitie Wmo-beleidsplan 2012-2015
- Brief van Voetbalvereniging Staphorst
- Zorgvuldig handelen!
- Vaststellen bestemmingsplan natuurgebied Stadsgaten van Hasselt
- Voorontwerpbestemmingsplan Olde Maten, Veerslootlanden
- Kadernota 2011 (2)
- Kadernota 2011
-
Landschapsplan Staphorst (nieuw)
- Herontwikkeling locatie Ons Belang
(nieuw)
- Overname veldinventaris V.V. Staphorst
- Voorontwerp bestemmingsplan "De Streek"

- Woningbouwplan locatie "Mussche Kastanjelaan" vordert
- Kaderstelling jeugdbeleid (2)
- Kaderstelling jeugdbeleid

- Samenwerking met buurgemeenten/ambtelijke organisatie (2)
- Samenwerking met buurgemeenten/ambtelijke organisatie
- Aanwijzen alternatieve trouwlocaties (2)
- Aanwijzen alternatieve trouwlocaties
- Schoolplein MCR (2)
- Verbieden van langzaam verkeer op de Rijksweg / Achthoevenweg (2)
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015
- Motie evenementenbeleid
- Vlaggen vanaf kerktorens Staphorst en Rouveen
- Inspraakreacties Voorontwerpbestemmingsplan Stadsgaten van Hasselt
- Bedrijventerreinenvisie
- Schoolplein MCR
- Vaststellen archeologiebeleidsnota

 

 

29-06-2011
Kadernota 2011 (2)

In de raadsvergadering van 28 juni jl. is de tweede termijn voor de behandeling van de kadernota 2011 aan de orde geweest. De fracties konden toen reageren op de beantwoording door het college in de week daarvoor, eventueel reageren op de voorstellen van de andere fracties. Ook kon men moties indienen om het college een opdracht mee te geven bij de verdere uitwerking voor het komende begrotingsjaar of de jaren daarna. De SGP heeft moties ingediend over de Onroerend Zaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en de schoolbegeleidingsdienst.
Hieronder kunt u de tweede termijn van de SGP-fractie lezen, namens deze uitgesproken door Jan Visscher.

Allereerst zeggen wij alle collegeleden dank voor hun uitgebreide beantwoording.

Het college heeft het in de kadernota aangegeven, en ook wij hebben er in eerste termijn duidelijk op gewezen, dat de coalitiepartijen de uitdrukkelijke intentie hebben uitgesproken om de gemeentebegroting financieel gezond te maken. Daarom benadrukken wij opnieuw, dat er op dit moment nog geen ruimte is voor nieuwe plannen, die zwaar op de begroting komen te drukken.

Er zijn nog veel te veel onzekerheden over de gevolgen van het bestuursakkoord van gemeenten met het Rijk (naast de onzekerheid of er sowieso nog wel sprake is van een bestuursakkoord na de gedeeltelijke afwijzing door bijna 87% van de gemeenten).

Onroerend Zaak Belasting (OZB)
Daarom gaan wij, zij het met moeite, akkoord met al overeengekomen jaarlijkse, extra verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) met 7,25%. Die lijn wil het college echter ook al doortrekken naar 2015.
In de eerste termijn hebben wij al aangegeven, dat dit voor ons geen uitgemaakte zaak is. Bijna 30% extra stijging in vier jaar tijd, moet een keer genoeg zijn. Het lijkt nu nog ver weg, maar wij geven het college (middels een motie) nu al als opdracht mee om vanaf 2015 te streven naar een OZB stijging die de inflatiecorrectie niet te boven gaat.

SC Rouveen
Gelet op de financiële situatie heeft de SGP er bij de coalitiebesprekingen mee ingestemd dat nieuwbouw voor de reformatorische peuterspeelzaal Spelenderwijs voorlopig uitgesteld wordt, Gemeentebelangen heeft een forse stap terug gezet ten aanzien van de AMBC en het CDA heeft ermee ingestemd dat er geen bedrag is gereserveerd voor SC Rouveen. Dat heeft alle zojuist genoemde partijen pijn gedaan.
Naast het principiële bezwaar van onze fractie tegen de wedstrijdsport, zijn wij van mening dat er op relatief korte termijn geen financiële ruimte is om 1,4 miljoen euro vrij te maken voor een investering in een nieuwe accommodatie van SC Rouveen.

Legesverhoging bestemmingsplanwijzigingen langs de Streek
Wat betreft de legesverhoging bestemmingsplanwijzigingen langs de Streek wachten wij de voorstellen van het college af. Wij gaan er vanuit, dat het signaal dat de SGP-fractie niet alleen maar meerdere fracties hebben afgegeven, duidelijk overgekomen moet zijn bij het college.

Beëindiging gemeentelijke subsidiëring monumenten
Zoals wij in de eerste termijn hebben aangegeven, gaan wij, zij het met moeite, akkoord met de beëindiging gemeentelijke subsidiëring monumenten. Wij hebben benadrukt, dat dit dan wel moet leiden tot vermindering van eisen aan gemeentelijke monumenten. Het college is daar nog niet op ingegaan. Wij verzoeken u daar alsnog op te reageren.

Mogelijk niet of gedeeltelijk niet te realiseren bezuinigingsmaatregelen
Het opnemen van een bedrag van € 100.000 in 2013 en € 125.000 vanaf 2014 in de begroting voor mogelijk niet te realiseren bezuinigingen mag er geenszins toe leiden dat wij op terreinen waar dit speelt al gauw het hoofd in de schoot leggen. Het streven moet zijn én blijven de beoogde bezuinigingen te halen. Voor zaken waar dit echt onhaalbaar blijkt te zijn, is er dan in de begroting ruimte gecreëerd om zo'n tegenvaller op te vangen.

Afvalstoffenheffing
Uit de beantwoording is gebleken, dat er heel wat gaande is op het terrein van de afvalinzameling. Het is goed om voortdurend aandacht te hebben voor hergebruik. Dat is ook duidelijk naar voren gekomen bij de voorlichting door ROVA. Dit bedrijf heeft in 2010 een prima resultaat behaald, waardoor de reserve afvalstoffenheffing zodanig hoog is geworden, dat een extra bedrag terug kan naar de burger.
Wij hebben in eerster termijn aangegeven dat te willen doen in de vorm van een verlaging van het ledigingtarief voor de grijze container en niet door vermindering van het vastrecht. Dan wordt ook slecht gedrag beloond en dat vinden wij onterecht. Omdat momenteel in het buitengebied geen gebruik gemaakt wordt van de groene container, en wij toch allen willen bereiken, kiezen wij voor de grijze.
Wij dienen daarvoor een motie in.

Structuurvisie kernen
Uit het antwoord van de wethouder blijkt dat het college geen extra verkeerskundige onderzoeken zal uitvoeren voor de structuurvisie Kernen. Er wordt een doelmatige analyse gemaakt van de aanwezige plannen.
We pleiten ervoor om in één informatieronde de structuurvisie en de verkeersvisie te bespreken.
Zoals aangegeven door het college zal dit in september op de agenda komen.

Graag ontvangen we een overzicht van deze en andere plannen (bijvoorbeeld de bestemmingsplannen) waar in de raad tijdsafspraken voor zijn vastgelegd.
Daarmee kunnen wij onze controlerende taak beter uitvoeren.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Uit beantwoording door het college is helder, dat ook zij de vinger goed aan de pols houdt. Daar waar het werkelijk nodig is, moet geld voor beschikbaar blijven, maar misbruik en oneigenlijk gebruik moet tegengegaan worden.
Verantwoorde versobering zien wij middels voorstellen van het college dit najaar graag tegemoet.

Logopedie
De wethouder heeft toegezegd, dat er gewerkt wordt aan een voorstel waarbij de eerste screening voor logopedie weer opgepakt zal worden met gelden uit een Brede Doeluitkering. Een prima zaak, gelet op de door de scholen uitgesproken zorgen op dit terrein.

Schoolbegeleiding
Onze fractie heeft aandacht gevraagd voor de schoolbegeleiding. De wethouder heeft geantwoord dat dit een zaak is voor de scholen, omdat zij daarvoor middelen vanuit de lumpsump bekostiging moet vrijmaken. Die financiering laat echter geen ruimte meer voor de zorgadviesteams. Het college denkt, dat de zorgadviesteams zullen blijven functioneren, maar die veronderstelling is volgens onze informatie niet reëel. Hetgeen tot nu toe door de scholen, met gemeentelijk geld gedaan wordt op welzijnsgebied, met inzet van de schoolbegeleidingsdienst, loopt gevaar. Dat betekent zeer waarschijnlijk het einde van de waardevolle participatie van de schoolbegeleidingsdienst in zorgteams. Dat betreuren wij ten zeerste.
Nogmaals roepen wij het college door middel van een motie op om hiervoor ruimte te zoeken op het beleidsterrein van het jeugdbeleid.

22-06-2011
Kadernota 2011

In de raadsvergadering van 21 juni jl. hebben de raadsfracties de gelegenheid gekregen om hun oordeel te geven over de door het college verstrekte kadernota 2011. Hierin zijn uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 opgenomen. Fracties kunnen daarmee hun instemming betuigen, maar ook wensen op tafel leggen. In deze vergadering hebben de fracties in bijdrage in eerste termijn gegeven. Ook is de eerste termijn van beantwoording door het college aan de orde geweest.In de raadsvergadering van 28 juni a.s. kunnen de fracties reageren op die beantwoording en eventuele moties indienen. acht gevraagd.
Hieronder kunt u de bijdrage van de SGP-fractie lezen, namens deze uitgesproken door Jan Visscher.

Algemeen/OZB/gemeentefonds/groeimodel/weerstandsbuffer
In een tijd waarin de gevolgen van de financiële en economische crisis meer en meer zichtbaar worden, moeten wij ons bezig houden met de kadernota 2011. Geen eenvoudige zaak voor college, ambtenaren en raad.
Het financiële beleid is in deze kadernota verder uitgewerkt op basis van ons coalitieakkoord.

De laatste jaren hebben wij besloten om ons in te zetten voor het gezond maken van de begroting. Daarin zijn pijnlijke keuzes gemaakt voor bezuinigingen, maar ook jaarlijks forse verhogingen van de Onroerend Zaak Belasting (OZB - 7,25% per jaar boven de inflatiecorrectie).

Het beeld lijkt nu iets zonniger, onder andere doordat wij weer teruggaan van nominaal accres/vaste prijzen naar reëel accres/lopende prijzen.
Wij kunnen daarmee instemmen, mede omdat de meicirculaire een wat gunstiger beeld laat zien. Daarnaast is het zeer verstandig dat een reserve "groeimodel/weerstandsbuffer" wordt ingesteld. Effecten van het afgesloten bestuursakkoord (diverse decentralisaties) en de beoogde bezuinigingen door regionale samenwerking kunnen nog onvoldoende ingeschat worden.

Juist daarom vinden wij het onverantwoord om nu al weer mooi weer te gaan spelen door grote investeringen in bijvoorbeeld een dure nieuwe accommodatie voor SC Rouveen. Dat laten de financiën gewoon niet toe. Dit temeer daar het hoogst onzeker is of alle voorgestelde bezuinigingen voor 100% haalbaar zijn en de daarmee beoogde bedragen echt worden gerealiseerd.

De financiële speelruimte ontstaat voor een belangrijk deel door de eerder genoemde jaarlijkse extra verhoging van de OZB met 7,25%. Tot en met 2014 zijn wij daar mee akkoord gegaan om de begroting gezond te maken. Maar die stijging is heel fors en in gemeenten om ons heen zien wij dergelijke stijgingen ook nergens. Voor 2015 wordt die lijn ook al doorgetrokken, maar voor onze fractie is dat zeker nog geen gelopen race.

Wij zien het als een kerntaak voor de raad om Staphorst financieel gezond te houden. Het is ook van groot belang voor het zelfstandig blijven van onze gemeente. De SGP-fractie staat ervoor!

Legesverhoging bestemmingsplanwijzigingen langs de Streek
De leges voor bestemmingsplanwijzigingen aan de Streek zijn vorig jaar fors verhoogd, en wel met 15%. De reden was de extra werkzaamheden vanwege de status beschermd dorpsgezicht.
Dezelfde groep nu nog een extra verhoging opleggen? Dat kan niet de bedoeling zijn.

Wat de SGP fractie betreft gaat het hier alleen om de projectmatige plannen. Daarvoor zijn de leges inderdaad niet kostendekkend. Dat wordt vooral veroorzaakt door de trage processen. Wanneer doelmatigheid ver te zoeken is, wanneer plannen 3 of 4 keer worden gewijzigd, stapelen de uren zich op. En dat is niet altijd te vermijden.

Enerzijds zullen leges verhoogd moeten worden en anderzijds zal het college ook de ambtelijke urenbesteding kritisch moeten analyseren en doelmatig verminderen.
Wij pleiten voor deze twee doelstellingen. Daarmee kunnen we deze tekorten terugdringen. Een voorstel waarin deze uitgangspunten verwerkt zijn, zien wij graag tegemoet.

Reestmond
De SGP fractie is met zorg vervuld over Reestmond. Het vrij aanwendbaar vermogen is in 2010 of wordt in 2011 geheel gebruikt. Jaren die onvoldoende benut zijn om andere wegen in te slaan. Daarnaast is de toekomst hoogst onzeker. In de voorgelegde concept kadernota is rekening gehouden met het feit dat de gemeente wellicht een behoorlijk bedrag per jaar moet toeleggen op deze werkvoorziening. Boekhoudkundig niet verkeerd, maar toch zullen we als doel stellen, dat er geen gemeentelijke bijdrage wordt gestoken in tekorten van Reestmond. Er zullen plannen gemaakt moeten worden, hoe dat te realiseren is. Een accountmanager binnen onze eigen gemeente, die prima contact heeft met de verschillende werkgevers, zou hiervoor een goede aanzet kunnen zijn.

Beëindiging gemeentelijke subsidiëring monumenten
Hoewel met pijn, zijn wij van mening dat de subsidie aan gemeentelijke monumenten beëindigd moet worden. Dit betekent wel dat de eisen aan gemeentelijke monumenten verminderd moeten worden.

Mogelijk niet of gedeeltelijk niet te realiseren bezuinigingsmaatregelen
Met het voorstel om in 2013 € 100.000 en vanaf 2014 € 125.000 op te voeren als mogelijk niet te realiseren bezuinigingen kunnen wij instemmen. Het is goed om daar rekening mee te houden nu die ruimte er lijkt te zijn. Daarmee kunnen wij dan wellicht voor een deel de meest schrijnende bezuinigingen verzachten. Dat laat onverlet dat allerlei instanties zich meer en meer bewust moeten zijn, of worden, dat een gemeentelijke bijdrage geen vanzelfsprekendheid is.

Afvalstoffenheffing
De reserve afvalstoffenheffing is fors gestegen. Het is redelijk dat nu een groter deel terug wordt betaald aan de burger. Het college stelt voor om het vastrecht te verlagen.
Wij stellen echter voor om het ledigingtarief van de grijze container te verlagen. Wij vinden dat wij daarmee de juiste afvoer voor het grijze afval stimuleren. Wanneer het vaste tarief verlaagd wordt, komt dit evengoed ten voordeel van de "decentrale afvalverbranders" als van degene, die altijd netjes hun container aan de weg zetten. Door het ledigingtarief te verlagen, belonen we goed gedrag. Daarbij benadrukken wij dat het tarief voor de groene container goedkoper dient te blijven dan voor de grijze.

Instellen reserve "infrastructuur de Streek"
De SGP fractie ziet dit onderzoek tegemoet. Het zal toegespitst moeten worden op nieuwe locaties voor woningen, bijvoorbeeld ten gevolge van sanering of bebouwen van "open plekken".
In redelijkheid moet er een verband zijn tussen de gevraagde bijdrage en de toename van het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur.

Uitvoering fietspadenplan / verkeersplan
De bedragen die gereserveerd zijn voor de uitvoering van het fietspadenplan en het verkeersplan zijn voor een deel de meerjarenraming uitgefietst naar 2016 en voor het verkeersplan is voor 2013 tot en met 2015 één miljoen euro beschikbaar. Dit is niet bijzonder hoog en wij zullen er rekening mee moeten houden dat er minder projecten kunnen worden gerealiseerd dan wij graag zouden willen. Wij vinden het op dit moment wel reëel om minimaal te budgetteren.

Ook met wegenonderhoud moeten wij oppassen. Gevolgen van een minimale invulling van het onderhoud kunnen slechte wegen zijn. Op de lange termijn kunnen wij dat niet volhouden. Dan krijgen wij via achterstallig onderhoud de rekening dubbel op ons bord.

Structuurvisie kernen
Het college werkt aan de structuurvisie voor de kernen, en dat is uiteraard een goede zaak.
In de toelichting wordt vermeld, dat er diverse onderzoeken worden beoogd. Ook weer een verkeerskundig onderzoek, omdat de situatie zonder de nieuwe afslag A28 niet is onderzocht. Dat kan niet juist zijn.
Destijds zijn onderzoeken uitgevoerd voor meerdere varianten, ook zonder nieuwe afslag bij de Gorterlaan.

Wij vragen het college een totaaloverzicht van de beoogde onderzoeken en kosten. Wij willen dit kritisch met elkaar doornemen, ons doel is besparen op onderzoekskosten.
Ook vragen wij het college een toelichting te geven op de vervolgaanpak van deze structuurvisie voor de kernen.

Herijking WMO
Bij het verstrekken van persoonsgebonden budgetten (pgb's) willen wij in ons gemeentelijk beleid de landelijke ontwikkelingen volgen.
Wat betreft de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO) in het algemeen willen wij dat de regels aangescherpt worden, waardoor sommige mogelijkheden (die soms tenderen naar misstanden) beperkt worden, zodat er juist voor de echt zwakken genoeg geld is. De maatschappij moet niet alles af willen wentelen op de overheid. Dat is niet meer van deze tijd. Wij vinden: De overheid is vangnet, geen hangmat.

Overigens berustte de zorg voor armen in vroeger jaren bij de kerk. Wat ons betreft, krijgt de kerk in deze tijd van overheidsbezuinigingen door een financiële handreiking te doen aan allen die het echt nodig hebben een uitgelezen kans christelijke naastenliefde te bewijzen.

Openbare verlichting buitengebied
In de kadernota wordt het bezuinigingsvoorstel: 'Geen openbare verlichting in het buitengebied' realiseerbaar geacht, maar onvoldoende reëel om ook als extra dekkingsmiddel te functioneren. Als fractie stellen wij voor, dat er onderzoek gedaan wordt naar de verbetering van de kwaliteit van de inzet van openbare verlichting in het buitengebied. De lantaarnpalen op gevaarlijke kruispunten moeten blijven. Maar verlichte linten in het buitengebied zouden best gedurende de echt nachtelijke uren (vanaf 0:30 uur) gedimd of uitgeschakeld mogen worden. Graag zou de SGP fractie de mening hierover van de andere fracties en het college willen horen. Wanneer het idee reëel geacht wordt, zou er wellicht bij de begroting ook een schatting gemaakt kunnen worden van de werkelijke besparing.

Reclamemast A-28
Het doet ons goed te lezen, dat de reclamemast langs de A-28 al twee jaar eerder inkomsten kan opleveren. Wij gaan er zondermeer vanuit dat die reclame past binnen de voorwaarden die onze gemeente stelt aan reclame op en aan gemeentelijke eigendommen.

Schoolbegeleiding en logopedie
Bij het schrappen van de gemeentelijke bijdragen voor schoolbegeleiding en logopedie heeft de SGP al aangegeven ruimte te willen laten voor heroverweging. Er bereiken ons toch wel verontrustende berichten op dit punt. Wij stellen voor om weer een -in verhouding tot deze twee zaken- substantiële vergoeding op te nemen in de meerjarenbegroting. Dekking daarvoor moet gezocht worden in bezuinigingen op het beleidsterrein van het jeugdbeleid. Daar gaat een fors bedrag in om. (6-8 ton)

Bibliotheek
De betekenis van de bibliotheek ligt, wat ons betreft, op het terrein van informatieverschaffing. Deze studiefaciliteit, zowel voor studerenden als voor amateurs, moet voor onze gemeente behouden blijven. Het verschaffen van leesvoer ter verstrooiing, en het hebben van een sociale functie als ontmoetingsplaats, mogen daarin nog een flankerende rol hebben, maar wat ons betreft leggen die voorlopig geen gewicht in de schaal. Dat betekent dat wij het accent wensen te leggen op de vestiging in Staphorst. Voor Rouveen en IJhorst moet voor wat betreft de bovengenoemde 'flankerende rol' gekeken worden naar een beperkte bibliotheekfunctie in samenwerking met de scholen.

Museumboerderij
De SGP hecht aan instandhouding van de museumboerderij. Wel zal er goed gekeken moeten worden naar mogelijkheden om te bezuinigen op het beheer. Voor het dagelijkse beheer in het seizoen zou de mogelijkheid van vrijwilligerswerk in kaart gebracht moeten worden. In hoeverre daarnaast heemkundig bevlogen vrijwilligers te interesseren zijn voor het opzetten van wisseltentoonstellingen is de moeite van het onderzoeken waard. We komen hier later nog over te spreken, maar onze boodschap is wel: Houdt de museumboerderij in stand.

Scala
De waarde van Scala, centrum voor de kunsten, gaat voor ons de waarde van georganiseerde sportbeoefening te boven. Het gaat hierbij om vrijetijdsbesteding, dan wel om mogelijkheden van persoonlijke ontwikkeling. Dat is niet onbelangrijk, maar onze prioriteiten liggen elders. Daarom stemmen wij in met de voorgestelde bezuiniging op Scala.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Gezin moeten wij zo inrichten, dat wij daarmee voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Integreren van werkzaamheden voor dezelfde doelgroep met een zo goed mogelijk resultaat is voor ons van het hoogste belang. Daarvoor is het noodzakelijk dat de prioriteit weer komt te liggen op preventie.

Aankoop veld 4 SC Rouveen
Het verwonderde ons dat de aankoop van veld 4 SC Rouveen op de lijst van niet uitstelbare investeringen geplaatst is. Wij zijn onlangs op werkbezoek geweest bij SC Rouveen en toen is het extra veld niet als een eerste prioriteit op de lijst gezet.
Wij zijn van mening, dat de noodzaak niet is aangetoond. Wanneer dat wel aan de orde is, zal onderzocht moeten worden in hoeverre dit een gemeentelijke taak is en welke alternatieven er zijn.

Tenslotte
Wij hopen volgende week de behandeling van deze kadernota te kunnen afronden en wensen het college en ons als raad wijsheid en sterkte, maar bovenal Gods zegen bij alle werkzaamheden. Dat het ons allen gegeven mag worden om in november in gezondheid de definitieve begroting voor het jaar 2012 te bespreken en vast te stellen.

 

 

26-05-2011
Overname veldinventaris V.V. Staphorst

In de raadsvergadering van 24 mei jl. is in het openbaar gesproken over de overname van de veldinventaris van de Voetbalvereniging Staphorst (VVS). Eerder was er in beslotenheid over van gedachten gewisseld. Er zijn een paar mogelijkheden. Omdat de raad het budgetrecht heeft, moest die er volgens het college nu een beslissing over nemen. De SGP is voor voortzetting van de huidige overeenkomst. Dat is € 2.500 per jaar (geïndexeerd) overmaken aan de VVS als vergoeding voor door hen aan de gemeente overgedragen voorzieningen.
Lubbert Talen heeft namens de SGP fractie de volgende bijdrage geleverd.

We vinden het belangrijk dat het besluitvormend deel wel in de openbaarheid plaats gaat vinden. Hoe het ook uitvalt, er wordt gewerkt met gemeenschapsgeld en het gaat niet om personen, maar om relaties met andere private, openbare partijen.

We vinden het opmerkelijk, dat eind 2008 de raad niet betrokken hoefde te worden in de overname van de veldinventaris, omdat dit zogenaamd tot de competentie van het college van B&W behoorde. Er zijn toen nog vragen over gesteld in de raad. Daarop is de overeenkomst alsnog ter kennisname aan de raad voorgelegd. Opmerkelijk was dat er in de wandelgangen gezegd werd, dat deze vraag niet in het openbaar gesteld had mogen worden. Ook heb ik toen namens de fractie nog een mailwisseling gehad met onze gemeentesecretaris dat op basis van de gemeentewet deze handeling niet uitgevoerd had mogen worden door B&W.

Nu er echter problemen zijn, mogen we als raad meedenken. De vraag die we daarbij hebben, is dus: Wat maakt de voorgelegde handeling anders dan de handeling in 2008? Waarom is het de ene keer de competentie van het college van B&W en de andere keer niet?

Inhoudelijk:
Er zijn verschillende verenigingen en instanties in onze gemeente, die graag voorzien willen worden van een nieuwe accommodatie. Bij één vereniging is de knoop doorgehakt en is er een accommodatie gebouwd van 1,8 miljoen euro. De vereniging kreeg na realisatie van de nieuwbouw nauwelijks huurverhoging ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.

Na enkele jaren raakt de vereniging in zwaar weer en wordt er onderzocht waar nog iets te sprokkelen valt. Het oog valt op de gemeente, die gezorgd heeft voor de nieuwe accommodatie. Bij één van de transacties, die er plaatsgevonden hebben, is een fout ingeslopen. Deze fout is geen van de partijen bij het sluiten van de transactie opgevallen.

Voorzitter, we vinden het geen normale manier van werken. In het voorstel worden twee voorstellen gegeven, waaruit we dienen te kiezen.

Wij kiezen voor a. Er is een finale deal gesloten. En er is geen reden om deze open te breken.

Optie b: Is bank spelen voor de vereniging, dit doen we voor geen enkele vereniging.

De brief van de voetbal, die overigens wel erg lang is om grondig door te lezen, suggereert nog een optie c. Deze valt voor ons ook af omdat:
1. We geen bank hoeven spelen;
2. We de vrijheid willen hebben dat op een bepaald moment derden eventueel ook kunnen uitwijken naar een andere locatie. Daarom willen wij deze beleidsvrijheid houden door slechts elk jaar de 2500 euro over te maken.
3. Bij een rekenrente van 4% de netto contante waarde van de vergoeding voor de komende 30 jaar gelijk is aan 40.000 euro.

In deze raadsvergadering heeft het CDA een amendement ingediend om eenmalig
€ 56.516 over te maken in ruil voor de jaarlijkse termijn van € 2.500. Dit voorstel had de VVS ook gedaan in de lange brief waarnaar hiervoor is verwezen.

De ChristenUnie had een amendement ingediend om niet eenmalig € 56.516 over te maken, maar € 37.000. Ook in hun voorstel zou de jaarlijkse termijn van € 2.500 komen te vervallen. Dat het eenmalige bedrag lager is, komt omdat zij geen rekening heeft gehouden met de rentecomponent.

Het verst strekkende amendement (is die van het CDA) werd eerst in stemming gebracht. CDA, Gemeentebelangen en PvdA waren daar voor (8 stemmen). SGP en CU hebben daar tegen gestemd. Omdat echter de heer Hutten van de CU niet meestemde in verband een functie bij de VVS waren er ook 8 tegen dit amendement, waardoor de stemmen staakten. Daardoor is het amendement van de CU niet in stemming gekomen. Op D.V. 14 juni zal er (zonder opnieuw te discussiëren) opnieuw over het CDA amendement gestemd worden. Afhankelijk van die uitkomst zal dan wel of niet gestemd worden over het amendement van de CU.

26-05-2011
Voorontwerp bestemmingsplan "De Streek"

In de raadsvergaderingen van 10 en 24 mei jl. is gesproken over de (reacties) op het voorontwerp bestemmingsplan "De Streek". In de opiniërende bespreking tijdens vergadering van 10 mei is onze fractie uitgebreid op dit plan ingegaan. Met name hebben wij aandacht gevraagd voor de verkleinde bouwvlakken en de stegen.
Bij de besluitvormende bespreking op 24 mei hebben wij aangegeven te kunnen instemmen met de hoofdlijn van de reactie van het college op de inspraakreacties op het voorontwerp om de voortgang in het proces te houden. Wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter bespreking aan ons wordt voorgelegd, zullen wij beoordelen of voldoende aan onze opmerkingen in de vergadering van 10 mei tegemoet gekomen is.
Arie den Ouden heeft op 10 mei namens de SGP fractie de volgende bijdrage geleverd.

Bestemmingsplan de Streek.
Provinciaal beleid: De actuele praktijk van de monofunctionele en monotone dorpsuitleg (die wijken en terreinen oplevert die ‘overal’ zouden kunnen liggen) verschuift. De nadruk komt steeds meer te liggen op het creëren van een breed spectrum aan gemengde milieus van woningen, werkruimtes, bedrijven, voorzieningen en recreatieve mogelijkheden die voortbouwen op de karakteristieke opbouw van dorp of kern.

Terzijde - locatie Mussche - Woningbouw wordt geconcentreerd in stedelijke netwerken en streekcentra. Daarbuiten mag alleen voor de lokale behoefte (…) worden gebouwd, tenzij sprake is van bovenlokale afspraken. Waarvan akte! (Hier verder niet echt van belang.)

Algemeen:
Ten aanzien van beleidsinhoudelijke ontwikkelingen is het jammer, dat deze niet meegenomen kunnen worden in dit nieuwe plan. Anderzijds is het inderdaad beter daar de tijd voor te nemen.

Ambtshalve voorgestelde wijzigingen:
Artikel 32 (2e keer): Ten aanzien van de voorgestelde wijzigingsbevoegdheid voor het schrappen dan wel toevoegen van de aanduiding ‘karakteristiek’ nemen wij aan, dat dit nooit stilzwijgend gaat of met algemene kennisgeving in de krant, maar geadresseerd, met mogelijkheid van bezwaar maken.

Artikel 32 (3e keer): Er zijn enkele voorbeelden van bedrijven die zonder bezwaar nog zouden kunnen groeien van middelgroot naar volwaardig. Deze mogelijkheid kan opgenomen worden bij deze ambtshalve voorgestelde wijzigingsbevoegdheid.

Artikel 32 (4e keer): De hier voorgestelde algemene wijzigingsbevoegdheid heeft volgens ons te maken met de reactie van de Rijksdienst. Zij stelt: “Er ontbreekt in veel planregels een extern deskundigenadvies”. Wordt hier de gewraakte paarse krokodil (bureaucratie) weer opgevoerd? Rollen we hier weer in handen van oncontroleerbare bureaucraten, waarvoor de inwoner dan ook nog verrast wordt met extra kosten? Wat ons betreft zo minimaal mogelijk. Er staat: Een bevoegdheid en geen verplichting. Wordt dit dan een bevoegdheid die standaard gebruikt gaat worden?

Jan Arendsland 1: Wat is de reden van de verbijzondering van de detailhandelsbestemming tot enkel de bestaande activiteit of vergelijkbaar?

Voorontwerp bestemmingsplan.
Agrarisch met waarden

Blz. 19: 3.2.a.7 waarbij de deel meegerekend mag worden.? Hoe pakt dat uit?

Blz. 23: 3.6.c
- De behoefte aan mantelzorg aantonen … Moet dat echt hulpbehoevendheid zijn, of kan dit ook ouderdom zijn?
- Kan voor het realiseren van zelfstandige bewoning in het kader van mantelzorg in een bestaand bedrijfsgebouw (tweede en derde streepje bovenaan blz. 23) niet dezelfde souplesse gebruikt worden wat betreft geurhinder en geluidsbelasting als bij karakteristieke panden?
- Dit betreft de bestemmingen wonen 1. Waarom deze mogelijkheid niet opgenomen in wonen 2?

Blz. 23: De wijzigingsbevoegdheid agrarisch naar wonen 1 wordt voorwaardelijk verbonden aan (vierde aandachtsstreepje) reductie van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (vab’s). Is dit standaard en tot hoeveel m2? Wat zijn hier de criteria?

Centrum
Blz. 31: 6.1.d Kan horecabestemming centrum weggehaald worden? Categorie 1? Wij achten dit in het centrum niet nodig.

N.a.v. De Reactienota.

We achten ons niet geroepen om alle inspraakreacties te beoordelen. Wat dat betreft, acht ik het eigenlijk niet relevant de inspraakreacties als raad vast te stellen. Niet omdat we verantwoordelijkheid zouden willen ontlopen, maar gewoon omdat het onze competentie niet is.
Bij het globaal doornemen van de inspraakreacties viel het ons op dat herhaalde keren toegestemd wordt, dat er in vergelijking met het oude bestemmingsplan kleinere bouwvlakken ingetekend zijn. Wat is hier de reden van. Veel of alle reacties hierover werden gehonoreerd.
Geldt hier: Niet gezien, is pech gehad?

Stegen:
Stegen worden bestemd. Iets krampachtigs. Vanuit oogpunt beschermd dorpsgezicht, lijkt dit overbodig. Rijksdienst geeft in haar reactie blijk de zaak niet helder te hebben, omdat ze spreekt over het private en het publieke (gemeentelijke) gedeelte van de stegen. Bij mijn weten is misschien wel elke steeg geheel privé, zelfs de Kerklaan! Zonder steeg kom je gewoon de weg niet op. De structuur bewaard zichzelf. Maar als de paarse krokodil hier gehandhaafd moet blijven, dan zij het zo.
Aard van de verharding lijkt mij veel relevanter voor de handhaving van de sfeer van het beschermd dorpsgezicht, maar daar denkt de Rijksdienst kennelijk anders over.

- de tekening van de stegen is overgenomen uit oude plan - andere realiteit - wordt aangepast - waarom dan *****

Nieuwe inbreng

- Waarom zijn kerken niet apart als kerken bestemd? Dit maakt praktisch naar mijn idee geen enkel verschil, maar ik acht dat de kerk van andere orde is dan de historische vereniging en het dienstencentrum, die een maatschappelijke bestemming hebben. Wat mij betreft Ke of Gd.
(Bij de bestemmingsomschrijving wordt ‘kerk’ niet eens genoemd.)

28-04-2011
Woningbouwplan locatie "Mussche Kastanjelaan" vordert

In de raadsvergadering van 26 april jl. stond de woningbouw aan de Kastanjelaan weer op de agenda. De raad behandelde de reacties op het ter inzage gelegde bestemmingsplan en de samenwerkingsovereenkomst met de projectontwikkelaar. Lucas Mulder heeft namens de SGP fractie de volgende bijdrage geleverd.

Op 15 juni 2010 is dit plan in de raad aan de orde geweest. Met de uitbreiding van het aantal woningen is toen ingestemd.
Ook is toen besloten dat in het Beeldkwaliteitplan [BKP] rekening wordt gehouden met zonne-energie. In de verbeelding zou een positie voor zonnepanelen worden opgenomen. Echter het BKP is niet aangepast [23-06-2010]. Gaat het college dit alsnog regelen?

De reactienota februari 2011
3 vooroverleg reacties en 10 inspraakreacties zijn binnengekomen.
We kunnen ons goed vinden in de beantwoording van de reacties.
De bezwaren richten zich op de uitbreiding van het plan. Echter er blijft een groenstrook over, die dient als een mooie overgang naar de bebouwing van Meppel.
De planschadeovereenkomst zal wel goed geregeld moeten worden. Een check van de financiële draagkracht en aansprakelijkheid van de ontwikkelaar zal daar onderdeel van moeten zijn.

Samenwerkingsovereenkomst.
De naam van de ontwikkelaar wordt niet goed in de stukken verwoord.
Het is 03 De Gilden BV. Hanteer dan ook in alle stukken en besluiten dezelfde naam.
Onder punt B is de naam van Mussche Holding niet juist weergegeven.

De (semi) sociale bebouwing, totaal 17 woningen, wordt aangeboden aan de eigen bevolking. Dat is uiteraard een goede zaak, omdat er behoefte is aan starterwoningen.
Om deze groep een goede kans te geven zal de periode onder artikel 5.4 van 3 maanden opgerekt moeten worden naar 6 maanden. Want het kopen van een woning kost tijd, zeker in de huidige markt, denk aan overleg met banken etc. Wil het college dit wijzigen?

Onder artikel 8.2 wordt gesteld dat de ontwikkelaar tot het moment van overdracht aansprakelijk is tegenover derden voor de voortgang van het woonrijp maken. De ervaring leert dat, wanneer de bouwperiode lang duurt, dit voor de eerste bewoners een pijnpunt kan worden.
Daarom stellen we voor om hier een Plan van Aanpak voor overeen te komen, zodat fasegewijs het woonrijp maken daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

Ten slotte een algemene opmerking.
Er zou ook een budget uit de planontwikkeling moeten komen voor het verbeteren van de omliggende openbare wegen. Het kan niet zo zijn dat dit uit algemene middelen wordt betaald.
Wij verzoeken het college hier aanvullende afspraken voor te maken.

23-04-2011
Kaderstelling jeugdbeleid (2)

In de raadsvergadering van 12 april jl. heeft de gemeenteraad (opnieuw) gesproken over de kaderstelling voor het jeugdbeleid.
Door de SGP-fractie is weer aangegeven, dat wij het van groot belang achten dat wij een totaalbeeld krijgen en hoe de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet. Ook is het van groot belang, dat wij proberen problemen te voorkomen. Daarom vinden wij de screening in het kader van logopedie heel belangrijk en bijvoorbeeld ook de Zorgadviesteams (ZAT) op de scholen vervullen in onze ogen een zeer nuttige functie.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Arie den Ouden, namens de SGP-fractie.

Geen kaderstelling maar keuzemenu.

Meneer de voorzitter, in een andere discussie hebt u eens gezegd dat kaderstelling eigenlijk begint op een wit papier, en dan maar dromen. U hebt dit misschien niet letterlijk zo geformuleerd, maar daar kwam het wel op neer. U stelde toen, dat wie beleid wil maken, niet eerst moet kijken naar wat er al is, en wat de budgetten zijn. Die info wordt later in rekening gebracht. Om zuiver kaders te stellen moet je blanco beginnen. Daarom heeft ons dit voorstel verbaasd, evenals de reactie van deze raad. Hier wordt ons de mogelijkheid geboden keuzes te maken, maar dat is heel wat anders dan kaders stellen. We zullen toch de zeven genoemde punten langs lopen, en onze mening ten beste geven.

ad. 1. De rol van de gemeente.
Voor de SGP ligt de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen en de begeleiding van oudere jeugd bij de ouders. De overheid biedt preventieve zorg op een aantal terreinen. Zij is ook vangnet voor jongeren die hulp vragen of nodig hebben.

ad. 2. Het aantrekken van vrijwilligers
Het vrijwilligersgebeuren vindt onze fractie geen onderwerp voor de kadernota jeugdbeleid. Dat in het jongerenwerk allerlei vormen van vrijwilligerswerk voorkomen is natuurlijk een feit, en nog belangrijk ook. In die zin is het misschien te benoemen als onderdeel van de uitvoering van het jeugdbeleid, en dus behorend tot de competentie van het college. We zouden graag een verslag horen over wat er door dit steunpunt bereikt is op dit terrein. En daarbij is voor ons de belangrijkste vraag: Hoeveel vrijwilligers zijn er nu daadwerkelijk aangetrokken/geworven door het steunpunt en doorgeleid naar verenigingen etc. Als er toch wat in de kadernota opgenomen wordt hierover (wat ons betreft dus niet) dan graag een helder geformuleerde taakomschrijving.

ad. 3. Behuizing jongeren, sociale media etc.
De SGP is voor een kwalitatief goede behuizing voor de jongerenwerker, met beperkte ontvangstmogelijkheden voor de jeugd. Eventuele koppeling aan een nieuw Dienstencentrum is wat ons betreft mogelijk. Grotere manifestaties gebeuren wat ons betreft incidenteel, en kunnen dan gebruikmaken van andere locaties in de gemeente.

Bij dit onderdeel wordt ook gesproken over digitale hulpverlening. Als loketfunctie zien wij daar wel iets goeds in, maar de daadwerkelijke hulpverlening verloopt wat ons betreft niet digitaal. Dus geen digitaal spreekuur. Het is ook niet de bedoeling dat er chatsessies opgezet worden etc. Als eerste contactmogelijkheid biedt het een goede aanvullende mogelijkheid. Dit kan wat ons betreft ondergebracht worden bij het CJG, en niet bij de jongerenwerker.

ad. 4. Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
CJG. neutrale en identiteitsgebonden instellingen bemannen samen het CJG, zodat de keus bij de klant blijft. Overigens zijn wij zeer benieuwd naar het advies dat de stuurgroep CJG uitgebracht heeft. Via de griffier hebben we hier enkele keren contact over gehad. We hebben begrepen dat het college hier eerst aanvullend dan wel aanpassend mee aan de slag gaat, voordat wij het aangeboden krijgen. Wij vragen ons af of het dan voor de raad nog wel relevant is om hier kennis van te nemen. Of was dat advies helemaal niet voor ons bedoeld? Dan hebben we niets gezegd!

(De landelijke en identiteitsgebonden instellingen op het gebied van de jeugdzorg dienen voor hun cliënten in Overijssel dezelfde faciliteiten te ontvangen als de Overijsselse zorgaanbieders. Prov. verkiezingsprogramma CU-Overijssel)

ad. 5. Bezuinigingen: zwembad, logopedie, schoolbegeleidingsdienst etc.
Zwembad, Bibliotheek en Scala betreffen meer dan alleen de jeugd. Het zijn voorzieningen voor alle leeftijden. Voor het zwembad wordt over enige tijd een integrale afweging gemaakt over de richting die we daarmee uitgaan, daarom achten we het niet goed om hier als raad nu een kader voor af te geven.
Ook voor bibliotheek en Scala stelt de SGP hier geen kaders. De bezuinigingskaders zijn aangegeven. Wil de meerderheid van de raad die veranderen, dan gebeurt dat, maar wat ons betreft niet in deze nota. Die gaat over jeugdbeleid.

Wat dan wel? In het kader van jeugdbeleid geven wij de voorrang aan vorming boven vrijetijdsbesteding. Daarom willen wij op dit moment alleen een lans breken voor logopedie en de schoolbegeleidingsdiensten. Wij geven de voorkeur een preventie boven curatief bezig zijn. Op die grond vinden wij dat deze twee zaken, boven de wettelijke vereiste, door de gemeente in stand gehouden moeten worden.

ad. 6. Jongeren 16+: overlastbestrijding, alcoholmisbruik etc.
Alcoholmatiging oké. Laat voorlichting over aan partners en ondersteun die. Stimuleer kerken, scholen, verenigingen enz. over voorlichting onder de jongerengroep waar ze mee werken. Maak daar afspraken over, waarbij die partners zichzelf vrijwillig verplichten tot, en probeer die samen te borgen.
Organiseer elk jaar een evaluatie over alcoholmatigingsbeleid met alle spelers op dit terrein.
Misschien is het mogelijk om vergunningverlening voor de horeca (ook para-commerciële) te koppelen aan het meedoen aan deze evaluatie.

Aan het eind van het traject moet de gemeente indien nodig handhavend optreden.

ad. 7. Participatie bij bepaalde onderwerpen door jeugd, jongerenwerk, ouders.
Participatie van ouders, jongerenwerk en jeugd (wat ons betreft in deze volgorde!) Het is ontzettend belangrijk om de ouders te overtuigen van de gevaren van alcolholge- (mis-) bruik. Wie de ouders heeft, heeft (schrijnende uitzonderingen daargelaten,) de matiging binnen.
Er wordt gesproken over de notitie burgerparticipatie. Het lijkt ons hier toch over iets heel anders te gaan. Verder is er al iets vastgelegd 'in de samenwerking rond het CJG'. Daar weten wij niets van. Graag informatie hierover.

***

Behalve de voorgaande keuzes willen wij graag de volgende kaders meegeven.

1. Het jeugdbeleid van de gemeente Staphorst gaat uit van het standpunt dat ouders de eerstverantwoordelijke zijn waar het de opvoeding van kinderen betreft, en de begeleiding van de oudere jeugd. Slechts in uiterste noodzaak breekt de gemeente hier in.

2. Het jeugdbeleid van de gemeente Staphorst richt zich met name op de vorming en de ontwikkeling van de jeugd. (Toelichting: Vrijetijdsbesteding heeft ook wel met de jeugd te maken, maar hierin is de gemeente veel meer voorwaardenscheppend bezig, dan beleidsmakend. Vrijetijdsbesteding betreft ook niet alleen de jeugd, het is veel breder. Daarom maakt de gemeente hier geen hoofdthema van.)

3. Het hoofdaccent bij het jeugdbeleid van de gemeente Staphorst ligt bij preventieve acties en niet bij curatieve. (In concreto denken we hierbij aan: kleuterconsultatie, logopedie, sova-training, GGD, voorlichting over alcoholgebruik etc.)

4. De gemeente Staphorst maakt bij de uitvoering van haar jeugdbeleid gebruik van zowel neutrale als identiteitsgebonden instellingen.

5. Het jeugdbeleid van de gemeente Staphorst moet een vangnet zijn voor jongeren die hulp vragen, maar evenzeer voor jongeren van wie vastgesteld wordt, dat zij hulp behoeven.

6. Het jeugdbeleid van onze gemeente zal ongetwijfeld zaken betreffen die wettelijk verplicht zijn, maar ook zaken die dat niet zijn. Dat wordt in de kadernota, evenals bij alle gemeentelijke besluitvorming op dit terrein expliciet aangegeven.

7. Het college maakt bij de uitvoering van haar jeugdbeleid prestatieafspraken die SMART geformuleerd moeten zijn, en actief ter kennis gebracht worden van de raad.

8. Het college draagt zorg voor een jaarlijkse voortgangsrapportage betreffende de uitvoering van haar beleid, en doet eventueel aanbevelingen voor bijstelling van het beleid.

Bij de vaststelling van de kadernota zullen we nader spreken over vaststelling van de budgetten.

23-03-2011
Kaderstelling jeugdbeleid

In de raadsvergadering van 22 maart jl. heeft de gemeenteraad gesproken over de kaderstelling voor het jeugdbeleid.
Voor de SGP-fractie is het van groot belang, dat wij een totaalbeeld krijgen en hoe de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk worden ingezet. Verder is het belangrijk om problemen te voorkomen. Daarom hadden wij nog een groot aantal vragen, die naar onze overtuiging eerst beantwoord moeten worden.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Arie den Ouden, namens de SGP-fractie.

De afdeling is al enige tijd druk bezig geweest met dit onderwerp. 16 december vorig jaar is er een bijeenkomst geweest waarbij raadsleden met de werkers in het veld in gesprek zijn geweest. Deze bijeenkomst is door ons, als contactmoment met het veld, positief gewaardeerd. Er is gesproken over doelstellingen en problemen etc. Een neerslag van deze gesprekken is te vinden in de matrix 'Resultaten Kaderstelling Jeugdbeleid'. Uit deze input zijn zeven onderwerpen gelicht 'die (zo wordt in het voorwoord gesteld) in diverse gesprekken telkens weer terugkeerden'.

Onder het kopje 'Vervolg van het proces' lezen we: "Deze kernonderwerpen (Let op de progressie in de benaming: eerst 'onderwerpen', nu worden ze 'kernonderwerpen' genoemd.) zijn nader uitgewerkt waarbij overwegingen en opties worden aangereikt"… etc. waarbij de raad nu een keuze kan maken. De intentie is duidelijk dat de raad in haar kaderstellende rol gerespecteerd wordt. Daarvoor alle waardering. Als wij met kritiek komen op het voorstel voor vanavond, (en dat doen we) dan is dat niet uit geraaktheid of ontevredenheid of zo. Zeker niet. Het is opbouwend bedoeld om samen met het college, en ondersteund door de ambtelijke dienst, een stap verder te komen in het proces, met hopelijk een inhoudelijk goed document als resultaat.

Daartoe wijzen we op hetgeen er tussen de haakjes staat: deze kernonderwerpen (die later een onderdeel vormen van de totale Kadernota) ….

En daar ligt het haas voor ons: We willen 'de totale Kadernota', beter gezegd, het totale jeugdbeleid als onderwerp van bespreking hebben, en niet een aantal onderwerpen. Het gaat ons om kaderstelling vanuit een integrale visie. U weet wel: eerst de visie en dan de missie enz.

Daarom willen wij met een ander voorstel komen.
Dat betreft een aantal opeenvolgende stappen:

Vraag 1.
Wat is onze totaalvisie op het Jeugdbeleid van de gemeente Staphorst?
("Wij willen dat de jeugd van Staphorst…" )

Vraag 2.
Hoe kunnen we het terrein van het jeugdbeleid het best indelen?
(Naar kerkelijke denominatie, naar sociale stratificatie, of naar leeftijdscategorie… Of anders.)
En als we een bepaalde indeling gekozen hebben, met welke elementen uit andere indelingscategoriën moeten we rekening houden?

Vraag 3.
Welke disciplines/partners hebben we/hebben we nodig om onze visie gestalte te geven?
(Kerk, afdeling sociale zaken, bibliotheek, welzijn, onderwijs, sport …)

Vraag 4.
Wat moeten die gaan doen om onze visie te verwerkelijken? Daarbij onderscheiden in:
A. wat we zelf nodig vinden,
B. wat we verplicht zijn van hogerhand,
C. wat niet verplicht is.

Daarbij steeds aangeven waar we als gemeente vanuit onze visie prioriteit aan willen geven; op preventie, op curatief handelen, op repressie?

Vraag 5.
Hoe wordt het werk uitgevoerd? Welke instituties / welke mensen / welke contracten?
(Het voortgezet onderwijs, de politie, artsen, de kerk, de jongerenwerker, GGD, Carinova, etc.)

Vraag 6.
Welk budget hebben we nodig?

Vraag 7.
Hoe wordt het geheel bewaakt?
(Worden de doelen gehaald? Hoe vaak rapportage/evaluatie? Moet er bijgestuurd worden?)

Zo wordt onzes inziens door de raad een kader neergezet, waarbij het college met name op punt 5 haar uitvoerende taak gestalte kan geven.

Om dit voorstel enige kans van slagen te geven lijkt het ons dat er uit de raad een tijdelijke commissie ingesteld wordt die hiermee aan de slag gaat. Een beperkte commissie kan hier meer tijd voor uittrekken en zinvoller discussiëren dan de gehele Raad. Het proces moet namelijk binnen een beperkte tijd verwerkelijkt zijn. (Twee maanden?) Het behoeft geen betoog dat het door ons als uiterst wenselijk wordt beschouwd, dat zowel portefeuillehouder(s) als beleidsambtenaren aan dit proces deelnemen.

23-03-2011
Samenwerking met buurgemeenten/ambtelijke organisatie (2)

In de raadsvergadering van 22 maart jl. heeft de gemeenteraad besloten om € 129.000 beschikbaar te stellen van kredieten voor onderzoek naar - en begeleiding bij - samenwerking met de buurgemeenten en reorganisatie van de ambtelijke organisatie. Na de vorige vergadering, waarin de SGP, maar ook andere fracties, diverse opmerkingen gemaakt hebben, heeft het college ons een uitvoerige brief gestuurd met verduidelijkingen en op papier gezette toezeggingen. Daarmee kwam het college ons goed tegemoet. Wij hebben ermee ingestemd en er op aangedrongen verder geen tijd te verliezen, omdat anders zo weer een jaar verloren is.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

In de vorige vergadering hebben wij diverse punten aangedragen, die beter en/of concreter verwoord zouden moeten worden. Dat is niet gebeurd in het raadsvoorstel zelf, maar wij hebben een brief gehad met allerlei verduidelijkingen en op papier gezette toezeggingen. Onze dank daarvoor.
Wij vertrouwen erop, dat deze brief integraal onderdeel uitmaakt van dit raadsvoorstel.

Zoals wij op 8 maart jl. gezegd hebben, moet er haast gemaakt worden, anders is ook 2011 weer een jaar waarin te weinig stappen worden gezet. In de genoemde brief wordt ook aangegeven, dat wij al weer 2 maanden later starten dan de bedoeling is. Is het nu voorgestelde tijdspad absoluut zeker?

Maar een einddatum in november is nog rekbaar. Wij gaan er vanuit, dat dit dan niet later zal worden dan begin november 2011.

Wij herhalen nogmaals dat, wat er ook gebeurt, de reorganisatie met spoed wordt opgepakt. Want wat er verder om ons heen gebeurt, wij moeten onze organisatie goed inrichten.

Wat dat betreft, lijkt het voor de hand te liggen om uit de beschikbare offertes te kiezen voor Rijnconsult. Wel verbaast het ons enorm, dat in deze tijd dat adviesbureaus graag opdrachten verwerven, door ons zo weinig offertes zijn opgevraagd.

Wat betreft de samenwerking is de situatie momenteel wat minder helder. Dalfsen kijkt nu toch ook weer andere kanten op. Wij zijn al zo lang bezig met samenwerken en op dat terrein moeten langzamerhand ook stappen gezet worden.
Belangrijk hierbij is in onze ogen ook het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van automatisering. Wanneer de bedrijfsvoering grotendeels hetzelfde is, moet uitwisseling ook veel eenvoudiger worden. Dat aspect moet goed meegenomen worden bij de opzet van de samenwerking. Met de huidige technieken moet het niet nodig zijn alles bij elkaar in één gebouw te hebben als de processen maar eenduidig zijn.

De onderbouwing van de benodigde € 50.000 voor de reorganisatie is en blijft mistig. Worden daar te zijner tijd offertes voor opgevraagd?
Waarvoor is de genoemde € 17.000 voor de buitendienst nodig? Weet het college zelf nog niet hoe dat vorm gegeven moet worden?

Wij gaan er vanuit dat u ons van de beide trajecten goed op de hoogte houdt.

Tenslotte nog een keer een opmerking over de extra € 4.000. Wij hebben van de portefeuillehouder in de vorige vergadering een duidelijke toezegging gekregen, dat voorzichtig en efficiënt gebruik gemaakt zal worden van de kredieten.
Toch vinden wij dat het college een verkeerd signaal afgeeft naar de ambtenaren. Hoewel het totale bedrag niet gebaseerd is op offertes, wordt toch op voorhand al weer iets over het bedrag, dat vermeld is op de lijst van investeringen, gegaan. Dat signaal zou het college niet moeten willen afgeven.

Voorzitter, onze insteek is om positief kritisch te zijn over dit voorstel.

10-03-2011
Samenwerking met buurgemeenten/ambtelijke organisatie

In de raadsvergadering van 8 maart jl. heeft de gemeenteraad gesproken over het beschikbaar stellen van kredieten voor onderzoek naar - en begeleiding bij - samenwerking met de buurgemeenten en reorganisatie van de ambtelijke organisatie. Wij zijn van mening dat de ambtelijke organisatie goed vorm gegeven moet worden. Ook moeten er duidelijke meetmomenten ingelast worden in het tijdspad.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

Samenwerking is een hot item. Binnenlands Bestuur en VNG Magazine van afgelopen vrijdag/zaterdag bevatten allebei artikelen over vormen van samenwerking.

Al geruime tijd is het college bezig met het zoeken van meer samenwerking met andere gemeenten. Het is begonnen in D(alfsen)O(mmen)O(lst-Wijhe)R(aalte)S(taphorst)Z(wartewaterland) verband. Dat verband laat al geruime tijd scheuren zien. Overleg vond de laatste tijd vooral plaats in D(alfsen)S(taphorst)Z(wartewaterland) verband.

Ommen is recent stevig naar Hardenberg gaan kijken en het college heeft de intentie uitgesproken de ambtelijke organisatie samen te voegen met die van Hardenberg. De gemeenteraad van Ommen heeft echter het college opgedragen Dalfsen niet uit het oog te verliezen.
Tot onze verbazing heeft dit geleid tot een persbericht van de gemeente Dalfsen dat er een notitie Bestuurlijke Constellatie wordt opgesteld. Dat betekent ook weer oponthoud voor het verder gestalte geven aan een samenwerking met Staphorst en Zwartewaterland. Wij betreuren dat ten zeerste.
Maar gegeven die situatie moeten wij u onze energie er vooral op richten om onze eigen organisatie goed neer te zetten. Mocht de samenwerking in DSZ verband wel verder gestalte krijgen, dan is dat alleen maar een voordeel.
Bij het voorliggende voorstel hebben wij nog wel een aantal opmerkingen. Allereerst betreuren wij het dat dit voorstel niet beperkt blijft tot de in de lijst van investeringen opgenomen € 125.000. Hoe weet het college zo precies dat het € 4.000 meer nodig heeft?
Wij dringen er op aan op dit moment de € 125.000 als maximum te beschouwen. Zou onverhoopt iets meer nodig zijn, dan kan dit altijd nog geregeld worden in een bestuursrapportage.

Wij zijn van mening dat er meer inzicht moet komen in het tijdspad. Ook moeten er meer meetmomenten ingelast worden.

De doelen moeten helderder geformuleerd worden.

Wat het mag kosten, is duidelijk. Maar het beoogde resultaat is op dit moment nog te vaag of zelfs onduidelijk.

Wij willen graag meer inzage hebben in de offertes. Sowieso betreuren wij het dat geruime tijd na verstrekking van de raadsstukken helemaal geen aanvullende achtergrondinformatie te vinden was op de leeskamer.

Wij zijn van mening dat het college stevige gesprekken moet gaan voeren met de colleges van Dalfsen en Zwartewaterland over welke kant zij op willen met samenwerking. Wij kunnen niet blijven praten. Daadkracht is nodig.

In het artikel in VNG Magazine wordt aangegeven dat een aantal factoren van groot belang zijn voor het slagen van samenwerking.

De individuele gemeenten moeten de samenwerking ervaren als iets van hen? Is dat bij de gemeenten in DSZ verband wel voldoende aanwezig?

Cruciaal zou verder zijn het hebben van voortrekkers. Hoe dat bij die andere gemeenten is, weten wij niet. Maar is dat bij ons zelf wel voldoende aanwezig? Wij hebben daar wat twijfels over.

Als genoemde terreinen voor samenwerking worden vooral ondersteunende en uitvoerende diensten genoemd als ICT, inkoop, personeels- en salarisadministratie, belastingen en vergunningverlening en -handhaving. Dat laatste zal waarschijnlijk voor een groot deel terecht komen bij de verplichte invoering van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's). ICT is al wel een start mee gemaakt, maar de andere terreinen liggen volgens ons nog grotendeels braak.

Als wij dit zo even de revue laten passeren, is het duidelijk dat er ook met samenwerking heel wat op ons af komt. Het is goed om dat te doen met hulp van derden. Wanneer de opdracht helder gegeven wordt en er goede meetpunten worden ingebouwd, kunnen wij instemmen met beschikbaarstelling van een krediet van € 125.000, waarvan € 75.000 voor de externe begeleiding bij de reorganisatie en € 50.000 voor externe begeleiding bij de concrete uitwerking van de samenwerking.

10-03-2011
Aanwijzen alternatieve trouwlocaties (2)

In de raadsvergadering van 8 maart jl. heeft de gemeenteraad onder andere (opnieuw) gesproken de aanwijzing van alternatieve trouwlocaties.
Zaken waarvan toegezegd is, dat die verwerkt zouden worden in een aangepast voorstel missen wij ook nu nog. Er zou slechts een beperkt aantal locaties worden aangewezen. Niet alleen onze fractie had vraagtekens gezet bij de kostendekkendheid, maar ook daar wordt nu nog niet op ingegaan. Kortom, er is volgens ons slecht geluisterd naar de opmerkingen, die de fracties gemaakt hebben in december vorig jaar.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

Dit onderwerp is eerder besproken in de raadsvergadering van 14 december vorig jaar. Voor het geheel vrijgeven op alle locaties was, behoudens bij het CDA, totaal geen draagvlak. Onze fractie gaf toen aan helemaal geen behoeft e te hebben aan dit voorstel en had ook een aantal inhoudelijke bezwaren.

De inhoud van het nu voorliggende voorstel heeft ons enorm verbaasd. Is er wel geluisterd naar de raad?
De portefeuillehouder vatte de discussie toen zo samen, dat er een nieuw voorstel zou komen waarin enkele locaties zouden worden aangewezen. Is dat niet meer bekend? Is de band niet afgeluisterd?

Nogmaals, hoewel wij helemaal niet zitten te wachten op een aanwijzing van alternatieve trouwlocaties, hebben wij toch in het voorstel naar zo'n aanwijzing van een paar locaties gezocht, maar deze niet gelezen. Wij stellen het misschien scherp, maar vragen ons toch wel af wie hier het beleid bepaalt.

Waar wel naar geluisterd is, is onze opmerking in december dat toen onder de argumenten stond, dat het aantal vragen om op andere locaties te mogen trouwen, in onze gemeente achterblijft bij andere gemeenten.

Dat argument is wel weggehaald. Speelt dat nu niet meer? Waarom is dat argument er wel uitgehaald?

Verder hebben wij toen aangegeven, dat de extra leges totaal niet onderbouwd werden. Ieder weldenkend mens zou dan verwachten, dat daar in dit stuk aandacht aan geschonken zou worden. Wij hebben vraagtekens gezet bij de kostendekkendheid van de extra kosten bij trouwen op een alternatieve locatie. Wij lezen er ook nu geen woord over. Wat is daarvan de reden?
Ook nu nog hebben wij grote twijfels of de tarieven kostendekkend zijn.

Kortom, wij gaan niet alles herhalen van wat gezegd is in december, maar zien ook nu geen meerwaarde in het aanwijzen van alternatieve trouwlocaties.

19-02-2011
Aanwijzen alternatieve trouwlocaties

In de raadsvergadering van 15 februari jl. heeft de gemeenteraad onder andere (opnieuw) gesproken de aanwijzing van alternatieve trouwlocaties.
Zaken waarvan toegezegd is, dat die verwerkt zouden worden in een aangepast voorstel missen wij ook nu nog. Er zou slechts een beperkt aantal locaties worden aangewezen. Niet alleen onze fractie had vraagtekens gezet bij de kostendekkendheid, maar ook daar wordt nu nog niet op ingegaan. Kortom, er is volgens ons slecht geluisterd naar de opmerkingen, die de fracties gemaakt hebben in december vorig jaar.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

Dit onderwerp is eerder besproken in de raadsvergadering van 14 december vorig jaar. Voor het geheel vrijgeven op alle locaties was, behoudens bij het CDA, totaal geen draagvlak. Onze fractie gaf toen aan helemaal geen behoeft e te hebben aan dit voorstel en had ook een aantal inhoudelijke bezwaren.

De inhoud van het nu voorliggende voorstel heeft ons enorm verbaasd. Is er wel geluisterd naar de raad?
De portefeuillehouder vatte de discussie toen zo samen, dat er een nieuw voorstel zou komen waarin enkele locaties zouden worden aangewezen. Is dat niet meer bekend? Is de band niet afgeluisterd?

Nogmaals, hoewel wij helemaal niet zitten te wachten op een aanwijzing van alternatieve trouwlocaties, hebben wij toch in het voorstel naar zo'n aanwijzing van een paar locaties gezocht, maar deze niet gelezen. Wij stellen het misschien scherp, maar vragen ons toch wel af wie hier het beleid bepaalt.

Waar wel naar geluisterd is, is onze opmerking in december dat toen onder de argumenten stond, dat het aantal vragen om op andere locaties te mogen trouwen, in onze gemeente achterblijft bij andere gemeenten.

Dat argument is wel weggehaald. Speelt dat nu niet meer? Waarom is dat argument er wel uitgehaald?

Verder hebben wij toen aangegeven, dat de extra leges totaal niet onderbouwd werden. Ieder weldenkend mens zou dan verwachten, dat daar in dit stuk aandacht aan geschonken zou worden. Wij hebben vraagtekens gezet bij de kostendekkendheid van de extra kosten bij trouwen op een alternatieve locatie. Wij lezen er ook nu geen woord over. Wat is daarvan de reden?
Ook nu nog hebben wij grote twijfels of de tarieven kostendekkend zijn.

Kortom, wij gaan niet alles herhalen van wat gezegd is in december, maar zien ook nu geen meerwaarde in het aanwijzen van alternatieve trouwlocaties.

19-02-2011
Schoolplein MCR (2)

In de raadsvergadering van 15 februari jl. is een voorstel besproken om een krediet van € 245.000 beschikbaar te stellen voor het ontwerp en realisatie van het schoolplein en terrein van de Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR). Op 11 januari jl. heeft de hele raad aangedrongen op een totaalplaatje van wat nog komen zou. Wij wilden niet iedere keer weer beslissen over slechts een klein deel. Wethouder Brand heeft toegezegd, dat met dit voorstel de allerlaatste keer gevraagd wordt om een krediet. De SGP kan instemmen met dit voorstel, maar blijft aandringen op zelfwerkzaamheid.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

Ook een punt dat al eerder besproken is. Door de raad is toen gevraagd om een totaalplaatje van de nog te maken kosten voor het schoolplein.
De ter inzage verstrekte begroting laat duidelijk zien, dat een fors deel van de begrote kosten nodig is voor zand en bestrating. Dat schept in elk geval een stuk duidelijkheid.

Er wordt in dit stuk nu wel ingegaan op de zelfwerkzaamheid. Daarbij worden ook genoemd gehouden acties. Dat is een goede zaak. Ook lezen wij wel wat over zelfwerkzaamheid. En dat daar nog verder over gesproken zal worden met de scholen. Dat vinden wij zondermeer nuttig en nodig.

Het is wellicht goed om in eerste instantie een sober schoolplein in te richten, wanneer het zo is dat de opbrengsten van acties niet gezien mogen worden als dekking van de kosten maar aangewend moeten worden voor een plus op de basis, zoals het in het voorstel wordt genoemd.

Verder blijven wij het bedrag voor een ontwerp hoog vinden. Is daar werkelijk niet op te besparen?

Dan nog iets over de planning. Wij hebben al verschillende keren gehoord, dat er druk op de planning staat. Dan bevreemdt het ons wel, dat voor het ontwerp en bestek 11 weken wordt uitgetrokken en voor de aanbesteding en uitvoering maar 8 weken beschikbaar is.
Naar onze overtuiging is hiervoor geen lange en dure ontwerpperiode nodig. Zo'n ingewikkeld plan is dit nu ook weer niet. Beknibbel maar een aantal weken op de fase van het maken van een ontwerp en bestek.

Wij dringen er zondermeer op aan, dat het niet zo moet worden, dat door dit onderdeel de tijdsplanning niet wordt gehaald.

Wij herhalen dat wij de scholen een mooi schoolplein gunnen. Dat daarbij door zelfwerkzaamheid en gehouden, of nog te houden, acties nog iets extra's gedaan kan worden, zou het geheel wellicht nog mooier kunnen maken.

19-02-2011
Verbieden van langzaam verkeer op de Rijksweg / Achthoevenweg (2)

In de raadsvergadering van 15 februari jl. is gesproken over een voorstel om te besluiten tot het verbieden van langzaam verkeer op de Rijksweg / Achthoevenweg tussen de Stovonde en de Hoogeweg. De fracties van de ChristenUnie en de SGP zijn van mening, dat de voorgestelde oplossing weinig verbetert. Het grootste knelpunt zit bij Waanders en dat blijft bij uitvoering van het voorstel nog zo. De CU heeft een motie ingediend waarin het college werd opgedragen in gesprek met Waanders te gaan om ook dat stukje te kunnen verbeteren. De SGP had ook een motie opgesteld, waarin opgeroepen wordt om te proberen het aan te leggen vrijliggend fietspad vanaf de Hoogeweg zover mogelijk naar de Stovonde door te trekken. Beide moties zijn in elkaar geschoven. Omdat het college toen inzag geen meerderheid te krijgen voor hun voorstel, zal zij met een nieuw voorstel komen.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lubbert Talen, namens de SGP-fractie.

Het verbieden van het fietsverkeer kan onze instemming niet vinden.
1. Het knelpunt qua fietsverkeer ligt op het deel langs de eerste 100 meter vanaf de Stovonde. Dit wordt echter in het voorliggende plan niet opgelost. Daar zouden we een oplossing voor moeten zoeken. We hebben geen duidelijkheid gekregen over de plaats van het bord van het fietsverbod. Terwijl deze wel essentieel is voor de besluitvorming. Het wordt de eerste plaats in onze gemeente waar een dergelijk verbod gaat gelden op een openbare weg. Met name het feit, dat er aan het eerste gedeelte meerdere bedrijven gevestigd zijn, die per fiets benaderbaar moeten zijn, zorgt ervoor dat een fietsverbod op dat gedeelte niet handhaafbaar is.
2. We hebben begrepen dat van de leerlingen van de Pieter Zandt (PZ) gevraagd wordt om langs de Achthoevenweg te rijden en niet door de kern. We vinden het noodzakelijk dat in een plan als deze vooraf een organisatie als de PZ betrokken wordt. Communicatie kost niks en is nog belangrijker dan de uitvoer.
3. Het fietsverkeer langs de Muldersweg leiden naar de streek geeft alleen maar problemen. ´s Ochtends moeten alle fietsers vanaf Oostert de Gemeenteweg oversteken en ´s avonds geldt het voor de fietsers die naar Westert willen vanaf de Muldersweg. Een kruispunt dat het grootste knelpunt vormt in deze omgeving. Als je het vergelijkt met hoe het fietsverkeer nu afgehandeld wordt van en naar de Achthoevenweg, is de voorliggende oplossing verre van ideaal.
4. Het gedeeltelijk verharden van de Molenweg en de berm om bij de bushaltes te komen, vinden wij gekunsteld.

Kortom: Als fractie vinden wij, dat de oplossing die voorligt, gekunsteld is. We willen van het college graag de toezegging om onderzoek te doen naar het ontwerpen van een vrijliggend fietspad langs de Achthoevenweg vanaf de Hoogeweg tot aan B+B personeelsdiensten. De gronden zijn hiervoor alle in het bezit van de gemeente.

19-02-2011
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015

In de raadsvergadering van 15 februari jl. is opnieuw gesproken over het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2011-2015. De raad had al eerder aangegeven grote moeite te hebben met de daarin opgenomen investeringen, omdat die leiden tot een forse stijging van de rioolheffing. Het college heeft geluisterd naar de raad en alles nog een keer op een rij gezet. De stijging wordt dan een stuk minder, maar blijft fors. Instemmen met vaststelling van het vGRP 2011-2015 zal wat ons betreft afhankelijk zijn van toezeggingen door het college.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lubbert Talen, namens de SGP-fractie.

We zijn blij met de verschillende aanpassingen die voorgesteld wordt. Er is een duidelijke versobering van het plan, waar de risico´s wel van onderkend worden.
Met name op het gebied van onderzoek en preventief onderhoud wordt bezuinigd. Wij vinden dat een goede insteek in deze economisch moeilijk te tijden.
Investeringen kunnen op deze manier wel doorgang vinden, en deze hebben meestal een goede invloed op de werkgelegenheid.

Het afkoppelen subsidiëren wordt in het voorliggende plan afhankelijk gesteld van eventuele meevallers in aanbestedingen. Deze meevallers komen er zeker, maar we willen dit niet direct koppelen aan de afkoppelsubsidie, we geven de voorkeur aan om deze meevallers aan alle burgers terug te geven in de vorm van een nog lagere jaarlijkse verhoging van de rioolheffing. We weten dat met dit plan er al een veel lagere jaarlijkse stijging is (was 9,5% is 6,6%) maar toch gaat in de planperiode de verhoging toch nog van 200 euro in 2010 (deze is nu weggelaten in de tabellen) naar 275 in 2015.

We zouden willen voorstellen dat de eventuele meevaller in een pot komt, zoals we deze ook voor de OZB kennen. Daarmee kunnen we jaarlijks bij de begrotingsvergadering afwegen deze pot in te zetten om een verhoging te voorkomen.

10-02-2011
Motie evenementenbeleid

In de raadsvergadering van 8 februari jl. heeft de SGP met een motie geprobeerd de verruimingen in het evenementenbeleid terug te draaien. Het gaat ons daarbij vooral om de verhoging van de geluidsnorm op evenemententerrein De Tippe, de dubbelbestemming van het marktterrein te Staphorst, het centrum van Rouveen en IJhorst en de verruiming van de eindtijden bij evenementen in het Buitengebied. Helaas steunde niemand van de andere fracties onze motie.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lubbert Talen, namens de SGP-fractie.

Voorzitter, het is niet een gewone daad van onze fractie om met een motie vreemd (- zo genoemd, omdat dit onderwerp niet op de agenda stond -red. website) aan de orde te komen.
Als fractie hadden wij het nieuwe evenementenbeleid graag op een andere wijze tot stand zien komen. Een wijze waarbij de raad tijdig en waardig betrokken was.

In de afgelopen jaren hebben we meerdere malen de vinger gelegd bij de handhaving van het gevoerde evenementenbeleid. Met name wat er geschreven werd over het onderwerp geluid binnen de milieujaarprogramma's en de milieujaarverslagen vonden we getuigen van weinig bestuurlijke daadkracht. Er werd letterlijk geschreven door de ambtenaren, dat de geluidsnormen te laag waren om adequaat te handhaven. En daarnaast bereiken ons op de betreffende avonden regelmatig klachten betreffende de overlast. We legden daar de vinger bij, en er werd verwezen naar het nieuw te vormen evenementenbeleid als hét moment, dat er over gesproken kon worden.

Toen het evenementenbeleid ter inzage gelegd werd, werd aangegeven dat het beter was eerst de reacties van de burgers af te wachten voordat de raad er iets over zou zeggen. Inmiddels is het evenementenbeleid door het college vastgesteld en is bij een raadsvergadering gevoegd als ingekomen stuk. Het spijt ons bijzonder dat het presidium een nee gegeven heeft op onze vraag om het op de agenda te mogen zetten. De enige optie die overblijft, is een motie.

Inhoudelijk zijn we niet overtuigd van het nut en de noodzaak van de volgende drie maatregelen:
1. Verruiming tijden evenementen in het buitengebied
2. Verhoging geluidsnorm van 70 naar 75 dBa
3. De dubbelbestemming voor het marktterrein in Staphorst en de kernen Rouveen en IJhorst.

We vinden, dat er grenzen overschreden worden betreffende het welzijn in onze gemeente. Een betrekkelijk kleine groep organisatoren van evenementen krijgt een belangrijke stem in de besluitvorming van het college. Het is belangrijk dat evenementen doorgang moeten vinden. Hoe belangrijk is dit echter?

Laten we proberen de normen en de regels, die er waren te handhaven en via gesprekken te zorgen dat de organisatoren van evenementen zich houden aan de regels.

Denk eens aan:
1. Kinderen die 's avonds niet kunnen slapen vanwege de overlast.
2. Verjaardagsfeestje in de zomer en gedwongen binnenzitten vanwege de overlast.

We vinden ook, dat er een duidelijk verbinding is tussen overmatig alcoholgebruik en het verruimen van de eindtijden. Het kan door iedereen ontkend worden, en gezegd worden dat er dit soort avonden alleen maar cola gedronken wordt, maar daarmee steken we figuurlijk de kop in het zand.

Wij als raad hebben aan de burgemeester het beleid omtrent evenementen gedelegeerd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), maar daarom zijn én blijven we wel verantwoordelijk. We mogen er iets van vinden op het moment, dat we vinden dat de ruimte die we geven, naar onze mening onjuist ingevuld wordt.

Daarom komen wij vanavond met een motie, waarin we vragen de eerder genoemde wijzigingen terug te draaien.
1. Verruiming tijden evenementen in het buitengebied
2. Verhoging geluidsnorm van 70 naar 75 dBa
3. De dubbelbestemming voor het marktterrein en de kernen Rouveen en IJhorst.

Gezien de mate waarin wij de verantwoordelijkheid zien van de raad, vragen wij hierbij om hoofdelijke stemming.

10-02-2011
Vlaggen vanaf kerktorens Staphorst en Rouveen

In de raadsvergadering van 8 februari jl. heeft de SGP bij monde van Arie den Ouden gevraagd naar - en haar treurnis uitgesproken over - het niet meer vlaggen vanaf de kerktorens in Staphorst en Rouveen bij officiële gelegenheden.
Hieronder kunt u de gestelde vragen en opmerkingen lezen.


In de Besluitenlijst van B&W van 4 januari jl. lazen we het besluit om ca. 6000 euro beschikbaar te stellen voor vervanging/verplaatsing van de vlaggenmasten in de kerktorens van Staphorst en Rouveen. Naar aanleiding hiervan willen we enkele vragen stellen en enige opmerkingen maken.

1. We hebben gehoord dat arboregels de oorzaak zijn van deze verplaatsing. Is dat juist?

2. Als dat zo is, is er dan wel onderzocht of er, binnen de kaders van de arboregels, een voorziening in de toren te realiseren is zodat er toch gevlagd kan worden? Wellicht is het genoemde bedrag hiervoor toereikend.

3. Of heeft het college er niet zo veel belang aan gehecht, dat er vanaf de torens gevlagd wordt? Daar willen we niet van uit gaan.

Onze fractie betreurt in ieder geval, dat er niet meer vanaf de kerktorens gevlagd wordt. Het zijn toch de herkenningspunten van de dorpen, die als referentiepunten langs het lange lint van de Streek fungeren. Het lijkt bijna provocatie dat, te midden van de vlaggende woningen, de kerktorens leeg blijven. Het valt echt op als gemis. We zouden daarom graag zien dat de mogelijkheden onderzocht worden om vanaf de torens te kunnen blijven vlaggen. Is het college daartoe bereid?

10-02-2011
Inspraakreacties Voorontwerpbestemmingsplan Stadsgaten van Hasselt

In de raadsvergadering van 8 februari jl. heeft de gemeenteraad onder andere gesproken over de inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan Stadsgaten van Hasselt. Hoewel wij beseffen dat daarover in het kader van de Ruilverkaveling Rouveen afspraken zijn gemaakt, mag het niet zo zijn dat de landbouw door deze plannen in de knel komt. Ook hebben wij de vinger gelegd bij de belangenafweging en een aantal onduidelijkheden en tegenstellingen in de reacties.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

Provincie.
De provincie krijgt haast. Snel aanbesteden en natuurplannen uitvoeren voordat de plannen worden geschrapt, is het devies.
Nabij De Koperen Hoogte (gemeente Zwolle) wordt momenteel nieuwe natuur gerealiseerd. Vruchtbare grond wordt afgegraven. En waarom?
Omdat elders in de provincie natuur is verdwenen door uitbreidingsplannen. De provincie wil in onze gemeente natuur uitbreiden ter compensatie. Anderen krijgen de uitbreidingen en wij raken op slot. Het is geen democratisch proces op gemeentelijk niveau, helaas.
Het zal duidelijk zijn dat de SGP fractie tegen uitbreiding is van het natuurareaal. De gemeente Staphorst heeft in verhouding al heel veel natuur.

Gelukkig draait het Rijk de geldkraan dicht, dat is positief. We hopen maar dat er nieuwe provinciale bestuurders worden gekozen, die begrijpen dat natuur en landbouw elkaar moeten versterken in plaats van belemmeren. De landbouw is in de toekomst dringend nodig voor de voedselvoorziening. Dat vergt nog wel een forse bijstelling van de provinciale natuurdoelen.

In de provincie Drenthe klinken al sterkere geluiden. Het beheer van de natuurgebieden is niet meer te betalen.
Piet Jansen, de gedeputeerde van onze provincie, kondigde maandag aan dat de bezuinigingen van het Rijk niet alleen de verbindingen van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) op losse schroeven zetten, maar ook veel meer natuurplannen. Hij geeft deze week een toelichting richting de lokale media.

Dat in onze gemeente de natuurplannen voor de Bisschopschans worden geschrapt, is positief. Het zou mooi zijn wanneer hier ook beheer door onze boeren wordt overgenomen.
Tegelijk is het negatief, dat de natuurplannen voor de Stadsgaten niet zijn ingetrokken. Hier wordt voorgesteld om 35 ha landbouwgrond om te zetten in natuur.

De provincie is middels Dienst Landelijk Gebied (DLG) duidelijk partij in deze aanvraag. Tegelijkertijd kan de provincie bevoegd gezag zijn in de verdere procedure van deze natuurplannen. Kortom hier lopen belangen door elkaar. De onafhankelijke belangenafweging kan daardoor in gevaar komen. En we verwachten, dat onze (agrarische) bedrijven aan de westzijde van Staphorst de dupe worden.
Hoe denkt het college over de onafhankelijkheid van deze belangenafweging door de provincie?

In deze inspraaknotitie lezen we onder reactie 1:
Citaat:
De gemeente is dan ook van mening dat de inspreker door de bestemmingswijziging van Stadsgaten t.b.v. natuurontwikkeling niet belemmerd wordt in haar activiteiten of eventuele uitbreidingen. Of er op termijn mogelijkheden zijn voor uitbreiding dient getoetst te worden aan de dan geldende wet- en regelgeving. Daarover kan de gemeente nu geen uitspraken doen.
Waar sprake is van belemmeringen of beperkingen als gevolg van natuurwaarden in de omgeving dan vloeien die al voort uit andere wettelijke kaders.

Deze reacties nemen we niet graag voor onze rekening. Hier wordt geen duidelijk antwoord gegeven.
Wat zijn dan die andere wettelijke kaders? Kan het college dit verder uitdiepen en concreet maken, wat hier bedoeld wordt?

Citaat:
Op basis van het vigerende bestemmingsplan (agrarisch met landschappelijke en natuurwaarde -LM-) is natuurontwikkeling van het gebied mogelijk, zij het niet doelmatig en efficiënt genoeg om aan de uitgangspunten en randvoorwaarden van het provinciaal beleid en het plan Ruilverkaveling Rouveen te voldoen.

Wat zijn de uitgangspunten? En wat zijn de randvoorwaarden? En wat zijn de afspraken in de Ruilverkaveling Rouveen?
Deze vragen hebben we ook gesteld bij de Milieueffectrapportage (MER) voor de Olde Maten. Ook deze reactie moet concreter worden uitgewerkt.
Natuurontwikkeling kan binnen de huidige bestemming worden gerealiseerd en dat is ons inziens de beste oplossing.
In de uitwerking zal helder moeten worden, welke wensen de provincie dan niet zou kunnen realiseren.

Reactie 3, verhogen waterpeil.
Citaat:
Het winterpeil zal verhoogd worden naar het huidige zomerpeil. Concreet betekent dit een verhoging van 20 cm. Dit betekent ook dat het huidige zomerpeil gehandhaafd blijft. Er worden geen voorzieningen getroffen om het peil op zomerpeil te houden. In periodes van droogte zal het peil uit kunnen zakken, zodat het peil in het gebied mogelijk nog lager wordt dan in de huidige situatie.

Hier zit een tegenstrijdigheid in. Het gebied moet natter worden om de gewenste natuur te kunnen realiseren. En hier wordt betoogd, dat het zelfs droger kan worden dan de huidige situatie. Hoe kijkt het college tegen deze tegenstelling aan?
Ook dit punt zal volgens ons nog eens goed tegen het licht gehouden moeten worden. Eigenlijk is het gebied te klein om echt een peilverhoging te realiseren. Dus deze doelstelling is niet realistisch en ook onaanvaardbaar voor de omliggende agrarische percelen.
Kortom voorzitter, we zien graag een verder onderbouwde reactie op deze insprekers.
We verzoeken het college deze notitie te herzien en met een concrete uitwerking te komen t.a.v. de genoemde punten.

We stellen voor om de MER Olde Maten eerst af te wachten. Uit dat onderzoek zullen gezien de toen door de Raad gestelde vragen ook antwoorden komen, die een beter licht werpen op de gevolgen van deze natuurplannen Stadsgaten op onze bedrijven.

De SGP fractie neemt als uitgangspunt, dat het sociale en economische perspectief van onze boeren en ondernemers niet verder onder druk mag komen te staan door natuurplannen van onze provincie.

29-01-2011
Bedrijventerreinenvisie

In de raadsvergadering van 25 januari jl. is de bedrijventerreinenvisie voor de gemeente Staphorst besproken. Wij hebben onze zorgen kenbaar gemaakt over de regie op de gronden, de invoer van het parkmanagement en doorverkoop van bedrijventerrein en daarbij gestelde eisen aan de eerste koper. Moeite hebben wij met de voorgestelde prijsdifferentiatie.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Lubbert Talen, namens de SGP-fractie.

Het is goed dat we een visie hebben over de ontwikkeling van onze bedrijventerreinen. De SER ladder is daarin het uitgangspunt. Eigenlijk geeft deze met een stuk boerenverstand aan, wat verstandig omgaan met de ruimte is.
- Aandacht en zorg voor het omgaan met de bestaande ruimte komt goed tot uiting doordat we ook met de revitalisering van de Baarge druk bezig zijn.
- In hoeverre hebben we de regie over de grond op de bedrijventerreinen? Welk deel van de uit te geven grond is in handen van projectontwikkelaars, inclusief de locale. Vraag die erachter ligt, is of geïnteresseerden voor grond op de nieuwe terreinen zich dienen te wenden tot de gemeente of dat ze zich bij zojuist genoemden dienen te melden.
- Hoe concreet is de invoer van het parkmanagement op de nieuwe terreinen. Welke initiatieven ontplooit het college hiervoor?
- Op pagina 33 worden de werkgelegenheidsaspecten genoemd. Volgens ons is het een goed streven, maar hard stellen dat er 30 tot 35 arbeidsplaatsen per ha moeten komen, zal ons inziens niet lukken. We zien de laatste jaren ook meer en meer dat er panden gebouwd worden door een bedrijf en voordat ze overgaan tot daadwerkelijk verhuizen het pand al doorverkopen aan een ander bedrijf. Twee bedrijven met elk een ander bedrijfsplan. Hoe wordt de garantie op banen dan gewaarborgd? Is daar een regel voor, of is dit niet te handhaven?
- Op pagina 34 wordt de prijsdifferentiatie voorgesteld. Onbebouwde meters 120%, enkellaags 90% en meerlaags 80%. Wij zouden toch liever een eenheidsprijs willen noemen, omdat:
o Wij willen dat geladen en gelost wordt op eigen terrein en niet op de weg.
o Wij willen dat er voldoende parkeerruimte komt op eigen terrein voor bezoekers en personeel. Dus eigen buitenterrein moet gunstig te kopen zijn.
o Meerlaags goedkoper dan enkellaags is ons inziens ook niet nodig. Stel je bouwt een gebouw van 8 meter hoog voor een magazijn. Je kunt dan goedkoper 2 verdiepingen van 4 meter vol bouwen met stellingen dan 1 verdieping van 8 meter met hoge stellingen, terwijl toch de capaciteit van het magazijn hetzelfde blijft. Wij willen niet dat we via grondpolitiek dit soort zaken opdringen aan het bedrijfsleven.
- We stellen dus voor om geen prijsdifferentiatie toe te passen.

12-01-2011
Schoolplein MCR

In de raadsvergadering van 11 januari jl. is een voorstel besproken om een voorbereidingskrediet van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het ontwerp en bestek van het schoolplein voor de Multifunctionele Combischool Rouveen (MCR). De SGP heeft erop aangedrongen om door aanbieders van dergelijke materialen een totaalplan te maken. Wij verwachten namelijk, dat er dan meer voor hetzelfde geld (voor het totaalplan) kan gebeuren dan op de wijze zoals de werkgroep nu van plan is. De hele raad had er moeite mee, dat nu een voorbereidingskrediet wordt gevraagd en straks nog een keer een krediet voor de werkelijke uitvoering.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Jan Visscher, namens de SGP-fractie.

Laten wij beginnen met de opmerking, dat de SGP-fractie de MCR een mooi schoolplein gunt.

En juist daarom kwam bij onze fractie toch de vraag naar voren of wij er op deze manier het maximale uithalen voor een acceptabele prijs. Ook of wel optimaal gebruik gemaakt wordt van zelfwerkzaamheid.

Wat staat de SGP dan voor ogen? Daag leveranciers van speeltoestellen uit om een compleet pakket aan te leveren. Wij vernemen geluiden, dat leveranciers van speeltoestellen staan te trappelen om opdrachten binnen te halen en materialen te mogen leveren.

Er wordt geschreven dat Bureau Donker een duidelijke voorkeur heeft van de gehele werkgroep. Wij lezen echter heel weinig van dit bureau en de andere gegadigden. Ook niet hoe men tot hun keuze is gekomen.
Was het niet een uitdagende opdracht geweest om een aantal bureaus een totaalpakket te laten aanbieden vanaf ontwerp, bestek tot en met de levering en daarin met een grote mate van zelfwerkzaamheid rekening te houden?

Wij zouden het een goede werkwijze vinden, wanneer wij een totaalbedrag beschikbaar zouden stellen en dat dan de werkgroep het maximale eruit zou halen voor de MCR.

Is dit een optie waar het college nog mee naar de werkgroep zou willen gaan? Met de nu voorgestelde werkwijze denken wij namelijk dat er veel te veel geld nodig is voor andere zaken, zoals dit ontwerp en straks nog een bestek, dan de daadwerkelijke inrichting van het schoolplein.

12-01-2011
Vaststellen archeologiebeleidsnota

In de raadsvergadering van 11 januari jl. is een voorstel om te komen tot vaststelling van de archeologiebeleidsnota voor de gemeente Staphorst. Vele wetenschappers gaan uit van een miljarden jaren oude aarde. Op grond van bijbelse uitgangspunten geloven de ChristenUnie en de SGP dat de aarde ongeveer 6.000 jaar oud is.
Hieronder kunt u de bijdrage lezen van Arie den Ouden, namens de SGP-fractie.

Het beleidsveld archeologie is een wettelijke taak van de gemeente. Met de voorliggende Archeologiebeleidsnota wordt voldaan aan de Monumentenwet; uiteraard moet dit dan wel steeds doorvertaald worden naar de verschillende bestemmingsplannen.

Met de verwerking van de gegevens van wijlen de heer J. de Wolde zijn we zeer tevreden.

Bij de vorige behandeling van het concept in de commissie is ingestemd met het collegebesluit een verstoringsdiepte aan te houden van 50 centimeter, en een oppervlakte van 100 m2. Als daarbij archeologische resten ongezien verloren gaan, betreuren we dat enigszins, want hier geldt: weg is weg. Anderzijds komt het de werkbaarheid voor het hier en nu ten goede. Het is de wettelijk toegestane vrijstellingsnorm. Veel inwoners van onze gemeente, die hier mee te maken zouden kunnen krijgen, zullen deze maximale aanpassing op prijs stellen. Wij stemmen hier mee in.

Bij de vorige behandeling zijn ook een aantal inhoudelijke vragen gesteld. Daar is bijvoorbeeld gesproken over percelen landbouwgrond waar gediepploegd is. Eventuele archeologische resten zijn daar dus al verstoord. Er zou gekeken worden of deze percelen van de beschermde status ontheven zouden kunnen worden. Heeft het college al deze toezeggingen een vragen verwerkt in dit voorstel?

Tot zover enkele technische opmerkingen.

Salomo, de meest wijze man ooit, schrijft in het Boek der Spreuken (3 : 19-20)
De Heere heeft de aarde door wijsheid gegrond, de hemelen door verstandigheid bereid. Door Zijn wetenschap zijn de afgronden gekloofd, en de wolken druppen dauw.

We stellen vast dat velen deze waarheid niet willen geloven. Het merkwaardige is dat deze mensen de uitkomsten van de seculiere wetenschap als onomstotelijk bewezen achten. Dat is echter niet zo! Als we één kernwoord moeten noemen om de seculiere wetenschap te karakteriseren, dan is dat het woord: hypothese (om van het woord reductie nu maar te zwijgen). Er wordt aangenomen…! En dat wordt dan wel geloofd. Het is dus geen geloof tegenover feit, maar geloof tegenover geloof.

Overigens tonen creationistische wetenschappers steeds meer aan, met feiten in de hand, dat de schepping en de zondvloed realiteiten zijn geweest. Het blijkt dat het ontstaan van zoutlagen, fossiele brandstoffen, de scheiding van werelddelen en de vorming van grillige aardlagen alleen door enorme krachten en hoge temperaturen in relatief korte tijd ontstaan zijn. Ook radiometrische metingen blijken te falen.

En heel eenvoudig: toen op de derde dag 'gras, kruid en bomen' geschapen werden, waren dat gewoon volwassen bomen, met de jaarringen erin. De leeftijd is in deze bomen meegeschapen, zoals met de gehele schepping.

De moderne wetenschap die nog zeer jong is, (vergeleken met de leeftijd van de aarde,) heeft gewoon nog wat meer tijd nodig.

Samenvattend: Wij gaan uit van het Bijbelse gegeven dat de aarde ca. 6.000 jaar oud is, en we wijzen het hypothetische uitgangspunt van de evolutionistische wetenschap ondubbelzinnig af. Mitsdien nemen we de datering van de aarde en de daarbij behorende archeologische periodisering zoals in dit rapport neergelegd, voor kennisgeving aan.
Dat laat onverlet dat we de feitelijke gegevens die vanuit het bodemarchief tot ons komen, van waarde achten. We stemmen daarom in met de bescherming van het bodemarchief binnen de grenzen van onze gemeente zoals dat vastgelegd is in deze nota.


De fractie van de SGP stelt het volgende voorwoord voor:

De archeologische verwachtingskaart en het toelichtende rapport voor de gemeente Staphorst zijn tot stand gekomen op basis van feiten, wetenschappelijk onderbouwde theorieën en interpretaties. Voor de verwachtingskaart hanteert BAAC, bij de indeling van archeologische perioden en de dateringen van vindplaatsen, het in de wetenschap gangbare uitgangspunt van een miljarden jaren oude aarde, gebaseerd op radiometrische dateringen van gesteenten.

Als raad van de gemeente Staphorst geven we aan ons uitgangspunt te nemen in het Bijbelse gegeven dat de aarde ca. 6.000 jaar oud is. Het hypothetische uitgangspunt van de evolutionistisch georiënteerde wetenschap wordt door ons niet gedeeld. Daarom wordt de datering van de aarde en de daarbij behorende archeologische periodisering zoals neergelegd in deze nota, door ons voor kennisgeving aangenomen.

De feitelijke gegevens die vanuit de archeologie tot ons komen achten wij overigens waardevol te zijn. Daarom beschermen we het bodemarchief dat zich binnen de grenzen van onze gemeente bevindt door middel van de regelgeving, zoals in deze nota vervat.

De raad der gemeente Staphorst

terug >>