Archief 2007 Archief 2006

Uit de pers
- Extra trapveldjes Staphorst - Meppeler Courant
- 'Ophouden met bijbelteksten voordragen' - Meppeler Courant
- Schoolzwemmen Staphorst gered - Meppeler Courant
- Doek valt voor commerciële keten - De Stentor
- Staphorst pakt jeugdketen aan - Reformatorisch Dagblad
- Spoed gewenst bij nationaal ketenbeleid - Reformatorisch Dagblad
- 'Staphorst haalt paard van Troje binnen' - Meppeler Courant
- Roep om fietsbrug scholieren - De Stentor
- Park als geste na ruil kavels - De Stentor
- Bedrijven Achthoevenweg eisen behoud zichtlocatie Meppeler Courant
- Pionier vult zelf beleid keten in - De Stentor
- Politiek Staphorst wil keten gedogen - Reformatorisch Dagblad
- Kleine keetjes houden politiek bezig - Meppeler Courant
- Van Andelweg blijft politici beroeren - De Stentor
- Lawaai blijft heikel punt - De Stentor
- Gesteggel in commissie Staphorst over TOP-locatie in IJhorst - Stentor
- Staphorst komt met eigen waterplan - Reformatorisch Dagblad
- SGP Staphorst: Cameratoezicht bij jaarwisseling - Ref. Dagblad
- Van Andelweg en Hoogeweg blijven zorgenkindjes - Meppeler Courant
- TOP schuift op na bezwaren - Meppeler Courant
- SGP Staphorst: camera's tijdens jaarwisseling - Meppeler Courant
- Politiek Staphorst positief over bouw combischool in Rouveen - Stentor
- Staphorst schaart zich achter AMBC - De Stentor
- Volop steun combischool Rouveen - Meppeler Courant
- Positief politiek signaal voor AMBC - Meppeler Courant
- Evenementendiscussie laait weer op - Meppeler Courant
- Dossier Noorderslag wordt nu gesloten - Meppeler Courant
- Politiek wil toch inloopavond over aansluitvarianten A28 - Mepp. Courant
- Link sluitingstijden en drinken kun je niet leggen - Meppeler Courant
- Staphorster scholen laken beleid rond tentfeesten - Ref. Dagblad
- Dweilen met tapkraan open geen zin - Meppeler Courant
- Tussenoplossing' A28 komt bovendrijven - Meppeler Courant
- Politiek Staphorst wil fietsbrug van Meppel - Meppeler Courant
- Politiek achter terrein Oosterparallelweg - De Stentor
- Woningen Ons Belang staan er nog niet - Meppeler Courant
- Woningen Ons Belang geen gelopen koers - De Stentor
- SGP fel tegen later sluiten pleinfeesten Staphorst - De Stentor
- Verzet tegen woningbouw in Staphorst - Reformatorisch Dagblad
- Zomerfeesten Staphorst duren langer - Reformatorisch Dagblad
- 'Zot dat jeugd moet zuipen om festijn haalbaar te maken' - Meppeler
- 'Gemeenschap staat niet direct open voor mensen van buiten' - MC
- Geen geld voor sport op zondag - Meppeler Courant

Uit de pers

05-12-07 - Meppeler Courant
Extra trapveldjes Staphorst

STAPHORST - De gemeente Staphorst heeft nu acht trapveldjes en daar komen, als het aan het college van B en W ligt, snel vijf veldjes bij. In totaal wordt hier 25.000 euro voor uitgetrokken.

Meer trapveldjes in de gemeente staat ook als speerpunt opgenomen in het coalitieakkoord dat CDA, SGP en ChristenUnie opstelden na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Rouveen krijgt er twee trapveldjes bij; één in het nieuwe dorpspark en de ander op een nog nader te bepalen locatie in het dorp, waarschijnlijk aan de oostkant. Staphorst-Zuid heeft voldoende trapveldjes. Hier komen geen nieuwe bij. In Staphorst-Noord komt een dergelijke recreatieve sportvoorziening in het Notarisbos en ook aan de Parallelweg komt er één, waarschijnlijk in zuidoostelijke richting. In IJhorst komt ook een nieuw veldje, aan de Koedrift. IJhorst heeft ook al een dergelijke voorziening, bij de JOP aan de Heerenweg.

Recreatieve sportbeleving
Trapveldjes zijn belangrijk voor de recreatieve sportbeleving. Vooral de SGP heeft hier op aangedrongen. De partij heeft moeite met competitiesport, maar trapveldjes staan hier los van. Beweging voor de jeugd is een speerpunt in Staphorst.

07-11-07 - Meppeler Courant
'Ophouden met bijbelteksten voordragen'

STAPHORST - De SGP moet ophouden in haar algemene beschouwingen teksten uit de bijbel voor te dragen. Dat vindt PvdA'er Henk Messchendorp.

Hij zei dit gisteren tijdens de begrotingsvergadering van Staphorst. 'U preekt te veel'. In de beschouwingen haalde de SGP psalm 116 aan: 'Wat zal ik met Gods gunsten overlaân.' Ook werd gerefereerd aan psalm 133: 'Waar liefde woont, gebiedt den Heer den zegen; Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen'. 'Daar moet u mee stoppen', aldus Messchendorp. 'Straks komt er een moslim en die begint uit de koran te lezen.' De SGP is niet van plan te stoppen. 'Dit is bij uitstek een vergadering voor deze principiële uitgangspunten.'

07-11-07 - Meppeler Courant
Schoolzwemmen Staphorst gered

STAPHORST - Het schoolzwemmen in Staphorst houdt wederom het hoofd boven water. Alle fracties in de raad van Staphorst, behalve Gemeentebelangen/VVD, hebben gistermiddag het voorstel van het college om de subsidie op het schoolzwemmen te schrappen, van tafel geveegd.

Leren zwemmen is een verantwoordelijkheid van de ouders, het is van zo'n groot belang dat de overheid hier best een financieel steentje aan bij mag dragen, helemaal in een waterrijke gemeente als Staphorst. Het was een van de uitkomsten van de begrotingsvergadering die gisteren weer werd gehouden in Staphorst. Met het afschaffen van het schoolzwemmen was een besparing van 16.000 euro gemoeid. Het zwemmen was in het verleden vaker reden tot discussie, maar telkens werd het college teruggefloten. GB/VVD had jaren geleden al aangegeven dat het een taak van de ouders is. De partij moest het college dan ook wel steunen op dit punt.

Daar waar in het verleden een OZB-stijging altijd zwaar bevochten moesten worden of helemaal niet doorging, was de stijging van tien procent, exclusief inflatiecorrectie van twee procent, gisteren nauwelijks onderwerp van discussie. CDA, SGP en ChristenUnie gingen akkoord, GB/VVD en de PvdA waren tegen, maar dit haalde niks uit. Wel moest wethouder Henk Hutten de toezegging doen dat hij jaarlijks goed bekijkt of een stijging noodzakelijk is. Deze beloofde dat. Jan Talen, fractievoorzitter van GB/VVD haalde nog wel de woede van de coalitie op zijn hals door de verhoging 'legale diefstal' te noemen. In zijn ogen is de verhoging voor volgend jaar niet nodig en dus profiteert de gemeente van de rente 'over de rug van de burger.'

In de begroting staat overigens wel vermeld dat de OZB jaarlijks met maar dan de inflatiecorrectie zal stijgen. Hutten moet dit telkens beargumenteren. De SGP wees nog wel even fijntjes naar de gemeente Dalfsen waar ze er wel in slagen de lasten laag te houden en zodoende de goedkoopste gemeente van de hele regio te zijn. Nu zelfs tachtig euro goedkoper dan Staphorst op jaarbasis. 'Waarom Dalfsen wel en wij niet?', vroeg SGP'er Jan Visscher zich af. maar wethouder Hutten was hier snel klaar mee. 'We sturen het beleid niet op basis van lijstjes.' Wel moet het college 0,5 tot één fte minder toevoegen aan het personeelsbestand, een amendement van de SGP die werd gesteund door de meerderheid. Volgend jaar neemt het personeelsbestand toe met 5,9 fte. Dit mag wel wat minder.

Mensen die voor problemen het maatschappelijk werk nodig hebben, kunnen in de toekomst ook terecht bij identiteitsgebonden instellingen. Een motie van de ChristenUnie werd door de SGP en het CDA gesteund. Het college wilde eigenlijk deze taak slechts neerleggen bij de neutrale organisatie Carinova. 'U ziet een groot deel van onze bevolking over het hoofd', aldus Klaas Slager van de SGP. Hij en de anderen kregen hun zin. De gemeente bekostigd ook de identiteitsgebonden instellingen, mits ze landelijk erkend zijn, ook het kostendekkend maken van de gehandicaptenparkeerkaart werd door de raad teruggefloten.

01-11-07 - De Stentor
Doek valt voor commerciële keten

STAPHORST/GENEMUIDEN - De vier grote commerciële jeugdketen in Staphorst moeten verdwijnen.

Dat is de uitkomst van een uitvoerig raadsdebat, waarin de al veel besproken notitie 'De keten in beeld' met meerderheid werd aangenomen.

Alleen de fracties van PvdA en Gemeentebelangen/VVD stemden tegen de notitie, waarin een tiental regels staan waaraan de ruim zestig 'vriendenketen' moeten voldoen om te blijven voortbestaan. PvdA en GB/VVD noemen die regels een wassen neus, enerzijds omdat ze moeilijk te controleren zijn, anderzijds omdat wettelijke regelgeving aangeeft dat gedogen van ook kleinere keten (Drank- en Horecawet) z'n langste tijd heeft gehad. "We schaatsen met deze regeltjes op flinterdun ijs. Het Bureau Eerlijke Mededinging (dat strijdt tegen oneerlijke concurrentie) pikt heus niet dat wij op deze wijze zogenaamde kleinere keten blijven gedogen", betoogde Jan Talen namens GB/VVD.

"De juridische procedures komen op ons af." De fracties waren het over enkele zaken roerend eens. Verontrusting werd uitgesproken over het alcoholgebruik, niet alleen in die keten maar onder de jeugd in het algemeen. Hoewel de SGP erkende dat er zaken in die keten gebeuren die indruisen tegen Gods Woord (het tonen van bedenkelijke films en grof taalgebruik) schaarde deze grootste fractie zich achter het 'eigen' college. Wethouder Henk Hutten loodste de notitie met een uitvoerig betoog naar een voor hem bevredigend eind. Eigenaren (ouders) en bezoekers van keten moeten verplicht een cursus volgen over de gevaren van alcohol. De keten moeten zich laten registreren. Er mogen niet meer dan vijftien personen in een keet aanwezig zijn en het is absoluut verboden alcohol te schenken aan bezoekers jonger dan 16 jaar. Hoe dat te controleren wordt geen eenvoudige zaak, gaf Hutten toe. "Maar we gaan echt geen invallen doen", stelde hij de PvdA gerust.

Naast Staphorst is ook Zwartewaterland bezig met het formuleren van lokaal ketenbeleid. "Het ligt niet eenvoudig", erkende ook burgemeester Arco Hofland eergisteren nog op de jaarlijkse praatavond met inwoners van Genemuiden. "Want waar hebben we het over? De verlengde huiskamer of commercieel opererende keten? Maar ik kan u al wel verzekeren dat het met die laatste categorie keten ook in Zwartewaterland in ieder geval afgelopen is."

31-10-07 - Reformatorisch Dagblad
Staphorst pakt jeugdketen aan

STAPHORST - De gemeente Staphorst gaat jeugdketen onder voorwaarden gedogen. Tijdens een raadsvergadering dinsdagavond stemden SGP en ChristenUnie, een politieke meerderheid, voor de beleidsnotitie "Keten in beeld".
In de beleidsnotitie "Keten in beeld" stelt het college een tienpuntenplan voor waarin concrete regels zijn opgenomen met betrekking tot de afmetingen van de keet, de brandveiligheid en het alcoholgebruik. Wanneer keten aan de tien eisen van de gemeente voldoen en de initiatiefnemers een examen over alcohol hebben afgelegd, mogen de keten blijven bestaan.
De beleidsnotitie werd aangenomen in gewijzigde vorm en na een hoofdelijke stemming per onderdeel. "Een unieke stemming", aldus CDA-woordvoerder Spiker. Zijn partij stemde op slechts twee van de vier punten vóór. De andere fracties zijn tegen een beleid op basis van gemeentelijke wet- en regelgeving.
In het nieuwe beleid zijn de regels voor alcoholgebruik aangescherpt. Werd aanvankelijk het winstoogmerk voor keten verboden, nu luidt punt 10: "Er mag niet bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse worden verstrekt." Met deze regel neemt de gemeente het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM!) serieus, aldus Hutten. De 'waakhond van de horeca' drong er bij de gemeente herhaaldelijk op aan op te treden tegen de oneerlijke concurrentie van de keten ten opzichte van de reguliere horeca.
CDA en VVD/Gemeentebelangen achtten het nieuw toegevoegde punt moeilijk te controleren. Ook hekelden beide partijen de gedetailleerde regelgeving die het college voorstelt. Fractievoorzitter Talen van de VVD/GB sprak van "betutteling. De grote keten moeten dicht en de vriendengroepen moeten gewoon een gebruikersvergunning krijgen. Dan hebben we niets te maken met de drank- en horecawet."
De PvdA is tegenstander van het voorgenomen beleid en wil handhaven op basis van de reeds geldende regelgeving. PvdA-woordvoerder Messchendorp: "De uitgeoefende illegale horeca in zo'n brandgevaarlijke omgeving moet zo snel mogelijk verdwijnen. Het is een zeer ongezonde vrijetijdsbesteding."
Volgens Rob Leene van Koninklijk Horeca Nederland is het met het gewijzigde besluit alleen maar gemakkelijker geworden om naar de rechter te stappen. "Staphorst heeft het paard van Troje binnengehaald. Het komt erop neer dat drank nu gratis verstrekt zal worden. Als de gemeente dit echt wil handhaven, zullen alle keten uiteindelijk dicht moeten."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kerkenraad Staphorst steunt beleid
De hersteld hervormde gemeente van Staphorst onderschrijft het ketenbeleid waarmee de burgerlijke gemeente gisteravond heeft ingestemd. Dat blijkt uit een brief van ds. Tj. de Jong van de hersteld hervormde gemeente die dinsdag tijdens de raadsvergadering is voorgelezen.
De predikant noemt het een "ontmoedigingsbeleid, zodat op tactisch wijze wordt gewerkt om alle keten te laten verdwijnen."
Volgens ds. De Jong zullen tientallen keten hun deuren sluiten als Staphorst het beleid streng controleert en handhaaft. "Veel keten stoppen als zij alleen gratis drank mogen schenken. De keten die dan overblijven noem ik geen keten meer, maar vriendenclubjes."

31-10-07 - Reformatorisch Dagblad
Spoed gewenst bij nationaal ketenbeleid

APELDOORN - Een keihard nee tegen de illegale drankketen, waarin jongeren vaak veel alcohol drinken, wordt in gemeenten als Staphorst, Putten en Barneveld niet gehoord. Met een op papier gesteld gedoogbeleid legaliseren ze een min of meer bestaande illegale praktijk. Een eenduidig nationaal ketenbeleid ontbreekt vooralsnog.
De gemeenteraad van Staphorst stemde dinsdagavond in met de beleidsnotitie "Keten in beeld". De notitie komt erop neer dat de drankketen gedoogd worden, mits ze aan strenge voorwaarden voldoen. Zo moet de brandveiligheid van de onderkomens in orde zijn en mogen ze niet voor overlast in de omgeving zorgen. Bovendien mogen er maximaal vijftien personen binnen zijn.
Putten en Barneveld voeren in grote lijnen hetzelfde beleid als Staphorst. Uitzondering is Elburg, waar binnen nu en vijf jaar een totaalverbod op de drankketen van kracht wordt.
De vraag werpt zich op waarom tot nu toe -voor zover bekend- alleen Elburg de keet in de ban doet. Het lijkt erop dat veel gemeenten ter verdediging van hun gedoogbeleid de sociale functie van de keten sterk op de voorgrond plaatsen. Het alcoholmisbruik waarvan in veel keten sprake is, verdwijnt in de discussie niet zelden naar de achtergrond. In cafés of disco's wordt ook wel eens te veel gedronken, luidt een veelgehoord argument.
Steekhoudend is het argument in ieder geval niet. Recent bracht Tactus Verslavingszorg de resultaten naar buiten van een onderzoek onder 1500 Twentse scholieren waaruit blijkt dat keetbezoekers meer alcohol drinken dan niet-keetbezoekers. Ook is er bij keetjongeren vaker sprake van zwaar drinken en dronkenschap. Ze slaan minstens één keer per week minimaal zes glazen alcohol per keer naar binnen. Bovendien hebben ze een hogere intentie tot riskante deelname aan het verkeer na alcoholgebruik.
De gegevens van Tactus liegen er niet om.
Toch zullen veel gemeenten een totaalverbod op de drankhokken -zoals Elburg wil- terzijde schuiven. De keten vormen in plaatsen zoals Staphorst, Barneveld en Putten een soort subcultuur. Ingrijpen in die cultuur vergt van gemeentebesturen tact en durf. Nog lastiger wordt het als raadsleden kinderen hebben die een keet bezoeken of zelfs een drankkeet op hun eigen erf hebben staan.
K. van der Werf, raadslid van Gemeentebelangen in Putten, gaf vorige week op een discussieavond aan er "niet aan te moeten denken" dat zijn bijna 18-jarige zoon met veertien vrienden elke woensdagavond thuis op de bank zit. "Laten we keten omdopen tot clubhuizen en laat de jongeren verenigingen oprichten. Dan zijn ze juridisch niet langer aan te pakken", zo adviseerde het raadslid jongeren de wet te omzeilen.
Gemeentebesturen die de durf hebben het gedoogbeleid rond de drankketen op te heffen, zullen ook bij de ouders van de jongeren op onbegrip stuiten.
Veel ouders zien liever dat zoon- of dochterlief in de keet zit dan dat ze in het café of in de disco rondhangen. Gemakshalve vergeten ze dat de sfeer er niet tot nauwelijks afwijkt van die in een disco.
De handhaving van een totaalverbod op de jongerenketen is bovendien lastig, omdat gemeenten daarvoor onvoldoende middelen hebben. In dorpen waar het fenomeen drankketen sterk is ingeburgerd, kunnen ze zich op elk willekeurig erf bevinden. Bovendien zal een verbod op jeugdketen niet werken als naburige gemeenten niet hetzelfde beleid voeren.
Alleen al daarom is het van belang dat er snel een eenduidig nationaal ketenbeleid komt. Hoopgevend is dat minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) volgende maand met een alcoholnota komt waarin hij ook ingaat op het verschijnsel drankketen.

31-10-07 - Meppeler Courant
'Staphorst haalt paard van Troje binnen'

STAPHORST - Koninklijke Horeca Nederland is blij met het nieuwe ketenbeleid van Staphorst. Niet omdat de organisatie het goed vindt dat de `knettergekke` gemeente regels opstelt voor `hokkies` en daarmee in haar ogen illegale zaken legaliseert, maar omdat er nu een regel in de beleidsnota staat, waarmee de belangenbehartigers naar eigen zeggen elke rechtszaak kunnen winnen. `Ze hebben het paard van Troje binnengehaald.`

Bureau Eerlijke Mededinging, onderdeel van Koninklijke Horeca, stapt dan ook zeker naar de rechter. In de conceptnotitie stond `dat er bij de verstrekking van zwak-alcoholische dranken geen sprake mag zijn van een winstoogmerk`. Dit is veranderd in: `er mag niet tegen betaling of bedrijfsmatig alcohol worden verstrekt`.
Rob Leene van Koninklijke Horeca Nederland is in zijn nopjes met dit punt. Vooral met het woordje `betaling`, want voor elke rechter gaat de gemeente in zijn ogen nat. Elke keet kent volgens hem een betalingssysteem. Eén pot maken en dan drank kopen, mag niet. Bij toerbeurt betalen is volgens Leene door de rechter ook verboden, om over een muntjessysteem maar te zwijgen. Staphorst kent tientallen keten, die met de notitie van de gemeente in de hand volgens Leene bestreden kunnen worden. `Wettelijk gezien betekent dit drooglegging.`

De meerderheid van de raad van Staphorst heeft gisteravond de nota `Keten in Beeld` aangenomen. Belangrijkste punten: jongeren en ouders bij wie de keet op het terrein staat zijn verplicht mee te doen aan een korte cursus, waarin de gevaren van alcohol naar voren komen. Geen cursus, geen keet. Grote keten van meer dan vijftien bezoekers zijn verboden. Hokkies van vijftien jongeren mogen wel, onder strikte voorwaarden: geen drankgebruik onder de zestien jaar, ze moeten brandveilig zijn, geen sterke drank en er zijn regels voor de afmetingen. Bovendien wil de gemeente via een registratiesysteem weten wie er in de keten komen.

Voorstanders zijn ChristenUnie en de SGP. De partijen zijn blij dat er eindelijk wat gebeurt, dat de gemeente lef toont. Tegenstanders zijn Gemeentebelangen/VVD en de PvdA. De partijen vinden dat je met de wet in de hand moet handhaven. Ze vrezen juridische procedures en bovendien denken ze dat de handhaving onhaalbaar is. Het registratiesysteem verwezen ze gisteravond naar de DDR-tijd.
Het CDA is deels, voor deels tegen. De christendemocraten willen het beleid wel aannemen, maar dan moeten de regels veranderd worden door richtlijnen, veel minder scherp dus. Ook de registratie ziet het CDA niet zitten.
Onbespreekbaar voor wethouder Henk Hutten. De nota was na eerdere besprekingen nauwelijks aangepast. De meeste belangrijke en veelbesproken zaken zijn overeind gebleven. Eerste keten die aangepakt worden: de grote hokkies waar tientallen mensen komen. Daarna komen de kleinere aan de beurt. `Belangrijke dingen eerst`, aldus wethouder Hutten.

13-10-07 - De Stentor
Roep om fietsbrug scholieren

STAPHORST - De Slingenberg eenzijdig, op de grens van Staphorst met Meppel, afsluiten voor sluipend autoverkeer.

Een simpele en goedkope oplossing uit de koker van Johan Venema, die namens dik twintig huishoudens aan Slingenberg en de Berggiersweg om verkeersmaatregelen vraagt voor het deel van de zuidelijke ontsluitingsweg van Meppel op Staphorster grondgebied ligt.
Bezwaren richten zich niet zozeer op de aanleg van de rondweg vanaf de Randweg in Meppel tot de afslag Meppel-Zuid (A32), maar de gevolgen. Venema: "In de spits loopt Werkhorst nu al vaak vol en rijdt alle verkeer via Westerstouwe en Slingenberg van en naar de snelweg." Behalve sluipverkeer noemen bewoners de combinatie fietsers en verkeerslichten gevaarlijk: "Lange slierten schooljeugd op de fiets en maar een deel dat kan doorrijden. De rest gaat door rood. Het mag niet, maar het gebeurt."

De roep om een fietsbrug klinkt daarom steeds luider. "We gaan er op achteruit", aldus Jan Talen (GB/VVD), "daar mag best iets tegenover staan." Bewoners hebben qua veiligheid wel degelijk een punt en dat wordt raadsbreed gedeeld. Volgens het college wordt met Meppel al druk onderhandeld over een fietsbrug.

13-10-07 - De Stentor
Park als geste na ruil kavels

ROUVEEN - Alleen het CDA blijft morren over de locatie, de overige raadsfracties in Staphorst zijn in hun nopjes met het dorpspark voor Rouveen.

Een fraaie groene long van 2,5 hectare in de driehoek Beukenlaan, sportcomplex en Schipgravenweg. Met verlichting, een avontuurlijke speelplaats voor de jeugd en praktisch hondentoilet. Bezwaren zijn weggepoetst, aan het bestek wordt gewerkt en plant- en zaaiwerk staan voor het vroege voorjaar gepland.

De Landinrichtingscommissie Rouveen zorgt voor grondwerk, halfverharde paden, een gazon met trapveld en beplanting. Van de gemeente wordt 65.000 euro verwacht voor 'aanvullende elementen'. Wethouder Klaas Brand spreekt van een 'mooie geste' richting lokale bevolking, een passende afsluiting van een jarenlang ruilverkavelingsproces in Rouveen. Als verwijzing naar het agrarisch karakter van dit gebied worden vlakbij een centrale zitplaats in het dorpspark twee kunstkoeien geplaatst.

De gemeente wil er een 'onderhoudsarm park' van maken, gelet op de politieke zorg voor verwaarlozing. "De eerste jaren zal het iets meer kosten, daarna is het een kwestie van eens per week gras- maaien en een keer schoffelen."

12-10-07 - Meppeler Courant
Bedrijven Achthoevenweg eisen behoud zichtlocatie

STAPHORST - Een structuurplan is nog geen bestemmingsplan, maar toch zijn bedrijven aan de Achthoevenweg in Staphorst niet gerust op de toekomst. Staphorst wil De Esch 0, het gebied ten noorden van bedrijventerrein De Esch, op den duur ontwikkelen. De bedrijven hameren op een oude afspraak met de gemeente en die houdt in dat firma's als Krale, Boer en Indap zichtlocaties hebben en houden.

Al tijden ligt op het gebied van de Esch 0 De Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Dat houdt in dat grondeigenaren in het gebied bij verkoop hun percelen eerst aan de gemeente aan moeten bieden. Het ontwerpstructuurplan wil de locatiekeuze voor een toekomstig bedrijventerrein bestendigen. Bedrijven zijn ongerust. Oude afspraken uit het verleden geven volgens hen aan dat ze een zichtlocatie moeten houden. En dat betekent geen bedrijven voor hun neus. Voormalig wethouder Hendrik Kruidhof zei drie jaar geleden nog dat er de komende 25 jaar niet gebouwd zou worden. Genoeg bewijzen om de gemeente mee om de oren te slaan, vinden de bedrijven. Bovendien is het nogal wat als ze allemaal onafhankelijk van elkaar met dezelfde oude afspraak op de proppen komen.
Sterker nog, volgens de bedrijven hebben ze in het verleden juist grif meebetaald aan de exploitatie van de Esch. Het zou gaan om wel vier ton per bedrijf in guldens en een ton voor het afstaan van vijf meter groen. De tegenactie van de gemeente zou zijn een fraaie zichtlocatie. Anders waren die bedrijven als Boer, Krale en Indap, maar Bebejou nooit naar de Esch gegaan. Afspraak is afspraak vinden de bedrijven. Een advocaat heeft al aangekondigd naar de rechter te stappen als de gemeente de afspraak schendt en toch bedrijvigheid voor de bedrijven neerzet Volgens een advocaat die namens een bedrijf optreedt is er nu al schade, want een van de firma's wil wel grond verkopen, maar die is een stuk minder waard als de zichtlocatie dreigt te verdwijnen.
Volgens wethouder Sytse de Jong van de gemeente Staphorst wordt de soep niet zo heet gegeten. Het gaat volgens hem om een structuurplan en niet om een bestemmingsplan, waarin de inrichting daadwerkelijk van belang wordt. Hij geeft toe dat er in het verleden zeker verwachtingen zijn gewekt, maar echt harde afspraken liggen er volgens hem niet. Bovendien zou het gebied volgens hem ook gebruikt kunnen worden voor de nieuwe aansluiting op de A28. 'Er ligt een wereld aan mogelijkheden en we willen de ontwikkeling in samenwerking met de ondernemers doen.'

11-10-07 - De Stentor
Pionier vult zelf beleid keten in

STAPHORST - De problematiek van keten speelt in veel plattelandsgemeenten.

Maar Staphorst kon wel eens een sleutelrol vervullen in nieuw landelijk beleid. Reden: Staphorst neemt het voortouw met een eigen notitie van gedragsregels en handhaving.

Volgens wethouder Henk Hutten wordt al overlegd tussen college en ministeries van VROM, Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken. Hij wil ook met andere regiogemeenten om tafel. Jan Talen (Gemeentebelangen/VVD) betwijfelt of de 'Staphorster variant' juridisch haalbaar of illegaal is.

Wat Koninklijke Horeca Nederland betreft veronachtzaamt de gemeente de wetgeving met deze eigen beleidsnotitie. Voorzitter Rob Leene van de afdeling Zwolle en regio bestempelt die als 'knettergek'. Leene wil dat niet alleen grote, commerciële keten, maar ook alle kleintjes worden aangepakt. Van de naar schatting zestig keten in Staphorst ondervindt de horeca in wijde omgeving last, wordt gesteld. "Ook in Meppel en zelfs Zwolle." De horeca ziet de keten als vorm van oneerlijke concurrentie. "Dit kan zomaar, terwijl een horecaondernemer naast inkoop, personeelskosten, huur en heffingen aan nog eens 140 wetten en regels moet voldoen." Vervelend, maar de horeca moet de hand ook in eigen boezem steken, vindt Henk Messchendorp (PvdA). "De jeugd zoekt alternatieven, met prijzen die de lucht zijn ingeschoten sinds invoering van de euro."

10-10-07 - Reformatorisch Dagblad
Politiek Staphorst wil keten gedogen

STAPHORST - De gemeente Staphorst wil jeugdketen onder voorwaarden gedogen. Tijdens een commissievergadering gisteravond stemden SGP en ChristenUnie, een politieke meerderheid, voor de beleidsnotitie "Keten in beeld".
In de beleidsnotitie krijgen de keten een aantal voorwaarden opgelegd. Zo moeten Staphorster jongeren die een bierkeet exploiteren binnenkort samen met hun ouders een zogenaamd drankexamen afleggen. Keten die hun medewerking weigeren, worden voortaan verboden. Verder moet de brandveiligheid in orde bevonden zijn, mogen de keten niet voor overlast in de omgeving zorgen en geldt er een maximumaantal bezoekers van vijftien personen.
De andere fracties zijn tegen een beleid op basis van gemeentelijke wet- en regelgeving. "Er ontstaat dan een staat in de staat", aldus woordvoerder Messchendorp van de PvdA.
Fractievoorzitter Talen van de VVD/Gemeentebelangen wees de commissieleden op de tegenstrijdigheden van het voorgestelde ketenbeleid. "Iets illegaals maken we legaal. Aan de horeca leggen we strenge eisen op, maar de keten krijgen een verkapte horecavergunning." Ook wees hij er op dat in het coalitieakkoord allang was vastgelegd dat grotere, commerciële keten zouden worden aangepakt.
Namens Horeca Nederland, afdeling Zwolle, was R. Leene aanwezig om de bezwaren van de brancheorganisatie kenbaar te maken. Hij noemde het voorgenomen beleid "knettergek. De gemeente maakt van keten kleine horecabedrijfjes door de landelijke wet- en regelgeving naar eigen inzicht aan te passen. De reguliere horeca moet voldoen aan 140 wetten en regels, waar ook streng op wordt beoordeeld."
Woordvoerder Troost van de SGP gaf toe dat het alcoholgebruik, de muziekkeuze en de onzedelijkheid in veel keten reden tot schaamte zijn. "Daarnaast zijn er echter ook acceptabele keten," meent Troost. Hij vindt "vriendengroepen" een betere naam voor deze keten.
De SGP wil zich vooral richten op het punt van alcoholmatiging. Zo moet er in de keten ook frisdrank worden geschonken, zodat jongeren niet alleen kunnen kiezen voor alcohol. Wat de SGP betreft moet een fors deel van de gereserveerde 40.000 euro besteed worden aan daadwerkelijke handhaving. Door middel van een "zeer nauwgezette registratie" denkt de SGP ook de "zwervende zuipers", die van keet naar keet gaan, te kunnen opsporen. Dit voorstel kwam Troost op kritiek te staan. "We leven niet in de DDR," vond Talen.
PvdA, CDA en VVD geven er de voorkeur aan om de landelijke wet- en regelgeving te volgen. Woordvoerder Messchendorp van de PvdA gaf zijn bezwaar tegen overmatig alcoholgebruik een persoonlijk tintje. Hij zei het beleidsvoorstel bestudeerd te hebben onder het genot van enkele glazen alcohol. "Toen dacht ik: ik ben eruit, en nam daar nóg een glaasje op. Daarna overviel de gedachte mij om alles maar te gedogen…"
Volgens Messchendorp is dat het grote gevaar van alcohol: het normbesef vervaagt. Het overmatig gebruik van alcohol is volgens hem een groot opvoedings- en gezondheidsprobleem. "Er wordt aan alle leeftijden bier en sterke drank geschonken en ouders spreken hun kinderen daar niet op aan." Hij trekt ook de sociale functie, die de jeugdketen zouden hebben, in twijfel.
Woordvoerder Spiker van het CDA vindt dat de gemeente met het vaststellen van de beleidsnota een bepaalde status gaat verlenen aan de keten. Een bijkomend effect van het legaliseren is volgens Spiker dat de argumenten van het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) tegen het beleid alleen maar sterker zullen worden. Het BEM stuurde de gemeente Staphorst vorige maand een handhavingsverzoek, waarin werd verzocht alle keten in de gemeente te sluiten.
Wethouder Hutten van Staphorst liet in een reactie op de visie van de partijen weten dat zijn grootste zorg de veiligheid en de gezondheid van de jeugd zijn. "Ouders laten op dit punt steken vallen. Daar is de gemeente verantwoordelijk voor", vindt Hutten. Hij is van mening dat de nota precies past binnen het landelijke alcoholmatigingsbeleid. Hij noemde het voorstel van het college een "begaanbare weg, maar wel met veel hobbels."
Eind deze maand moet de gemeenteraad een beslissing nemen over het voorgestelde beleid

10-10-07 - Meppeler Courant
Kleine keetjes houden politiek bezig

STAPHORST - Iedereen is het erover eens in de Staphorster politiek: grote commerciële keten in de gemeente, zo'n zeven in aantal, moeten dicht. De vriendenclubjes die bij elkaar zitten en een pilsje drinken, daar is in principe weinig mis mee. Alleen moeten deze 'kleintjes' ook aan allerlei regels voldoen en moeten de eigenaren en ouders een certificaat halen? De politiek in Staphorst is verdeeld.
Een meerderheid steunt het collegevoorstel, waar het veelbesproken 'drankexamen' ook deel vanuit maakt. Het lijkt er dan ook op dat ouders en jongeren deze verplichte voorlichting moeten volgen. Jeugd en ouders moeten via het examen blijk geven de gevaren van alcohol te kennen. Halen ze dit examen niet of ze willen niet meedoen, dan moeten de keten weg. Grotere keten waar meer dan vijftien bezoekers komen, moeten sluiten.

Dat staat in de notitie Keten in Beeld, waar gisteravond door de politiek over werd gesproken. Het is een van de tien regels waar keten aan moeten voldoen. Brandveiligheid, een minimale hoogte, een maximale afstand van bewoning, een maximum bezoek van vijftien personen, zijn ook dingen die in de nota staan. Volgens wethouder Henk Hutten neemt de gemeente hiermee haar verantwoordelijkheid. Gaan voor de veiligheid en de volksgezondheid is volgens hem het doel. 'De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid, omdat ouders een steek laten vallen.'

ChristenUnie en de SGP voelen voor het voorstel. Volgens Gerard Korterink van de CU is het belangrijk dat de politiek een signaal afgeeft: weg met grote keten die als een verkapt café werken. Over de details als afstand en de hoeveelheid jongeren die binnen mogen zijn, wil hij het nog wel eens hebben, maar de lijn moet duidelijk zijn. 'En is het dan zo erg om een avondje een voorlichtingscampagne bij te wonen. En Misschien moet er die avond over wel meer dan alleen brandveiligheid en alcoholgebruik gesproken worden. Wij staan hier achter.'
Ook de SGP staat achter het voorstel. Niets doen, is geen optie, vindt deze partij. De Staatkundig Gereformeerden wijzen erop dat er ook veel acceptabele keten zijn, door de SGP aangeduid als vriendengroepen. De SGP wil verder vastgestelde openingstijden en uiteraard sluiting op de zondag. Volgens wethouder Henk Hutten is dit onmogelijk.

Het CDA, de PvdA en Gemeentebelangen/VVD zijn tegen. Een minderheid in de raad. Henk Messchendorp van de PvdA noemt bijvoorbeeld de registratie van jongeren een DDR-methode. De grote keten die zeer ongezond en gevaarlijk zijn moeten dicht, maar de kleintjes moeten volgens Messchendorp kunnen. Bovendien gaat Staphorst tegen de wet in en dan kan niet. Jan Talen van GB/VVD vindt dit ook. Iets illegaals legaliseren kan volgens hem niet. Net als ook bijvoorbeeld het CDA wijst hij op de handhaafbaarheid. Volgens hem een onmogelijke opgave. Het CDA denkt ook dat je met het geven van een status aan keten fout bezig bent.

15-09-07 - De Stentor
Van Andelweg blijft politici beroeren

STAPHORST - Honderden kinderen op de fiets, voetgangers, auto's en vrachtwagens: allemaal maken ze dagelijks veelvuldig gebruik van de J.C. van Andelweg in Staphorst-Zuid. Samen met de Hoogeweg al jaren een politiek zorgenkindje en voor enkele tonnen heringericht. Maar nog niet veilig, zo blijkt uit teleurstellende, recente cijfers van het Openbaar Ministerie.


De J.C. van Andelweg in Staphorst-Zuid is nog lang niet veilig, zo blijkt uit recente cijfers van het Openbaar Ministerie. (foto Frens Jansen)

Nog meer aanvullende maatregelen zijn nodig om de snelheid uit de brede en rechte weg te halen. Een voorstel van het college, om nu nog eens 15.000 euro te spenderen door de inritconstructies van een aantal kruisingen weer te verwijderen en de weg zo ook fysiek zichtbaar in te richten als 30 kilometer-zone, wordt politiek niet breed omarmd. Het weghalen van de drempels geeft weliswaar een duidelijker verkeersbeeld, denkt Henk Koobs (ChristenUnie), "maar laten we eerst het probleem van de vrachtwagens oplossen."

De meeste navigatiesystemen voeren chauffeurs nog over de Van Andelweg richting industrieterrein De Baarge. Het wachten is op een betere ontsluiting via de Gorterlaan. Jan Talen (Gemeentebelangen/VVD) vindt de drempels juist veiliger. En Lubbert Talen van de SGP voerde maar liever de 50 kilometer-limiet weer in, met uitzondering van rond de basisscholen.

Politiek Staphorst is er nog niet uit. Zeker is dat met het verlies van de drempels omwonenden meer geluidsoverlast krijgen van afremmende, stoppende en weer optrekkende (vracht)auto's. Bovendien is het college bang dat vrachtwagens vluchtwegen zullen zoeken als er teveel beperkingen komen.

15-09-07 - De Stentor
Lawaai blijft heikel punt

STAPHORST - Evenals in voorgaande jaren vonden er tijdens de afgelopen Staphorstdagen van dit jaar weer overschrijdingen plaats van de geluidsnormen.

Dat maakte burgemeester Joop Alssema deze week bekend. Meerdere omwonenden van het marktplein klaagden wederom bij de gemeente over de vele decibellen vanuit de feesttent. Op twee avonden vonden overschrijdingen plaats met 11 en 5 decibel. Het maximale toelaatbare geluid op de gevels is 70 dba (overdag), 65 dba (van 19.00 tot 23.00 uur) en 60 dba (van 23.00 tot 07.00 uur). Tachtig decibel is hetzelfde geluidsniveau als van een wekkeralarm of stofzuiger.

De overschrijding op het marktplein wordt door B en W meegenomen in het op te stellen evenementenbeleid, dat eind dit jaar gereed moet zijn. In dat plan wordt onder andere beschreven hoe in bepaalde situaties gehandeld moet worden.
Veel zal er niet veranderen, maar wel dat organisatoren straks precies weten waar ze zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld te laat stoppen met festiviteiten, het produceren van te veel geluid, en het te vroeg afsluiten van wegen rondom evenemententerrein De Tippe wordt niet langer getolereerd. Daar houdt de AMBC jaarlijks grasbaanraces en ook zijn er trekker-trek-wedstrijden.

15-09-07 - De Stentor
Gesteggel in commissie Staphorst over TOP-locatie in IJhorst

STAPHORST - Een Toeristische Opstap Plaats (TOP) kan een leuke opsteker zijn voor de gemeente Staphorst, maar zestigduizend euro neertellen 'voor een hoopje stenen in een mandje van gaas' gaat het CDA en de ChristenUnie echt te ver.

De beoogde nieuwe locatie in IJhorst die het college van B en W nu voorstelt, ten noorden van de jongeren ontmoetingsplaats geeft gehoor aan eerdere buurtbezwaren, maar kost wel tien mille extra. En da's verre van top.

Een meerbedrag waarover ook de SGP-fractie struikelt.

Het college krijgt van de grootste raadsfractie alleen fiat als de TOP er kan komen voor het oude budget. Dat zal 'een hele klus' worden, verwacht wethouder Sytse de Jong. Zo'n Toeristisch Overstap Punt vormt vertrekpunt voor wandel- en fietsroutes, beschikt over voldoende parkeerplaatsen en bestaat grofweg uit een herkenbare 'kegel' met informatiepaneel, handwijzers, poefjes, prullenbakken en fietsbeugels. Dat hoeft wat CDA en CU betreft geen zestig mille te kosten. "Het kan wel dertigduizend euro goedkoper". Al eerder gepasseerde opties kwamen in de commissie weer op tafel: zoals de Kerkweg tussen IJhorst en De Wijk. Favoriet van Niek Gosker (CDA), omdat de grond al eigendom is van de gemeente.

"Ook de parkeerplaatsen liggen er al." Als goede tweede komt het Staphorster bos uit de bus, nabij De Zwarte Dennen. Voor de nu aangewezen stek verwachten de fracties een hausse aan bezwaarmakers.

15-09-07 - Reformatorisch Dagblad
Staphorst komt met eigen waterplan

STAPHORST - De gemeente Staphorst werkt samen met de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden aan een gemeentelijk waterplan.

Het waterplan richt zich onder meer op de waterkwaliteit, de gevolgen voor de ruimtelijke ordening en de waterorganisatie. Staphorst moet in de toekomst bestand zijn tegen eventuele gevolgen van de verwachte klimaatsverandering. "Natuurlijk is dat een modeverschijnsel", geeft CDA-wethouder Klaas Brand toe, "maar toch wel enigszins terecht."

In de buitengebieden van de gemeente is veel open water. De hoogteligging binnen het plangebied varieert van 1,50 meter onder tot 3 meter boven NAP. Een te grote toevoer van water zou in de toekomst problemen kunnen geven.
De gemeente wil de aanvoer van gebiedsvreemd water zo veel mogelijk beperken. Twee gemalen van het waterschap Groot Salland op de grens met de gemeente Zwartewaterland kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Om de kwaliteit van het water te verbeteren moet er in de toekomst een gescheiden afvoersysteem voor regenwater en afvalwater komen. Een aantal maatregelen bij het riviertje de Reest, op de grens met Drenthe, moet bijdragen aan een hogere kwaliteit van landbouwwater. Door de aanleg van greppels in het beekdal zullen er meer mogelijkheden ontstaan om overtollig water af te voeren.

Ook binnen de kernen is die mogelijkheid de laatste decennia sterk afgenomen. "Er is steeds meer sprake van versteende erven rondom de boerderijen", licht wethouder Brand toe. "Vroeger verdween regenwater gemakkelijker in de grond of via de greppeltjes naast de erven en weilanden. Nu verdwijnt alles in het riool, waardoor dat behoorlijk belast wordt. Daar moeten we bij onze ruimtelijke ordening en nieuwbouw op inhaken."

In 2020 moet het complete waterplan in werking zijn. Het waterplan heeft echter nog niet de aandacht van alle politieke partijen, constateert Brand met spijt. "Het zou echt wat meer moeten leven."

15-09-07 - Reformatorisch Dagblad
SGP Staphorst: Cameratoezicht bij jaarwisseling

STAPHORST - De SGP-fractie in Staphorst heeft de gemeente gevraagd om cameratoezicht te houden tijdens de jaarwisseling. Vandalen kunnen daardoor beter opgespoord worden.

Het aantal vernielingen in de nacht van oud en nieuw is de laatste jaren fors gestegen. Raadslid L. Talen van de SGP vindt het onacceptabel dat de gemeenschap elk jaar voor de tienduizenden euro's aan schade moet opdraaien. "We moeten de tendens keren dat alles zomaar gesloopt wordt. Cameratoezicht is daartegen een goede maatregel." Talen stelt voor om camera's boven op gebouwen te plaatsen.

Volgens burgemeester Alssema van Staphorst maakt de wet op de privacy het bijna onmogelijk om zomaar cameratoezicht te houden. "We moeten dan wel met hele goede argumenten komen", zegt Alssema. Hij gaat wel met politie en justitie in gesprek om te zien welke mogelijkheden er zijn.

Fractievoorzitter Koobs van de ChristenUnie is niet gecharmeerd van het voorstel. Hij denkt dat de jonge vandalen zullen proberen aan het oog van de camera te ontkomen.

14-09-07 - Meppeler Courant
Van Andelweg en Hoogeweg blijven zorgenkindjes

STAPHORST - De handhavingsacties op de J.C. van Andelweg en de Hoogeweg in Staphorst hebben niet het gewenste effect gehad.

Het doel van de extra snelheidscontroles om het percentage snelheidsovertreders terug te brengen is niet gehaald. Uit de meetgegevens is gebleken dat de rijsnelheden en overtredingspercentages nog veel te hoog zijn. Om de veiligheid op de weg te vergroten, wordt de raad voorgesteld de weg tussen de Patrijs en Zwaluw om te buigen om zo de snelheid er uit te halen.

In de commissievergadering merkte Lubbert Talen (SGP) op dat de Van Andelweg 'te breed en recht' is en daarom uitnodigt om hard te rijden. Bovendien is de op de Van Andelweg geldende snelheid van 30 kilometer per uur 'slaapverwekkend'. In de commissie Grondgebied maakte één van de leden zelfs de opmerking dat er meer op de snelheid wordt gelet dan op de weg. 'En dat is pas ècht gevaarlijk'.

Het vrachtverkeer dat van en naar industrieterrein De Baarge in Staphorst rijdt, gebruikt de Hoogeweg en Van Andelweg nu ook nog als ontsluitingsweg. De gemeente wil de J.J. Gorterlaan herinrichten, waardoor deze weg een ontsluitingsfunctie krijgt voor het industrieterrein. Wanneer de herinrichting plaatsvindt, is echter nog niet duidelijk.

Om de verkeersveiligheid op de Van Andelweg en Hoogeweg toch te vergroten, wordt voorgesteld om naast het ombuigen dan de Van Andelweg ook de inritconstructies op de kruisingen Hoogeweg-Patrijs en Hoogeweg-Zwaluw te verwijderen. Hierdoor vervalt de bestaande voorrangsregeling. Verder wordt de snelheid gehandhaafd op 30 kilometer per uur.

De commissie ging woensdag akkoord met het voorstel om 15.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanpassingen.

14-09-07 - Meppeler Courant
TOP schuift op na bezwaren

STAPHORST - De Toeristische Opstap Plaats (TOP) wordt niet aangelegd aan de westzijde van de jongerenontmoetingsplaats (JOP) aan Heerenweg in IJhorst. De leden van de raadscommissie Grondgebied zijn in meerderheid van mening dat er gehoor gegeven moet worden aan bezwaren vanuit de buurt tegen die locatie. Het voorstel van B en W van Staphorst om de TOP op te schuiven naar de noordkant van de jongerenontmoetingsplaats krijgt daarmee steun.

Het aanleggen van de TOP in IJhorst stuit bij de CDA-fractie in Staphorst nog steeds op bezwaren. Niek Gosker herhaalde woensdagavond nogmaals het standpunt van zijn fractie: 'Ongeveer 60.000 euro voor een paar hoopjes stenen in een gazen mandje gaat mijn fractie te ver, zelfs als het een TOP-locatie betreft.'
Volgens Gosker is er een veel betere en goedkopere locatie beschikbaar voor een TOP. 'Tussen IJhorst en de Wijk aan de Kerkweg ligt een prima locatie. Grond in eigendom van de gemeente. De benodigde parkeerplaatsen zijn daar aanwezig en wordt slechts enkele dagen per jaar gebruik van gemaakt.' Gosker doelde in zijn betoog op een TOP bij de begraafplaats. Zijn voorstel kreeg in de commissie geen steun, omdat een mengeling van rouw- en toeristisch verkeer niet wenselijk wordt geacht.

Het op een andere plaats aanleggen van de TOP in IJhorst brengt naar verwachting vanwege extra verharding, wel extra kosten met zich mee. B en W hopen hopen in overleg met de aannemers toch binnen het beschikbaar gestelde budget te kunnen blijven.

Overijssel kent inmiddels zo'n dertig TOP-locaties, waarmee de provincie zich wil promoten als toeristisch gebied. De locaties zijn herkenningspunten, waar mensen naar toe worden gezogen via een bewegwijzerde aanrijroute en waar men gemarkeerde wandel- en fietsroutes kan vinden.

14-09-07 - Meppeler Courant
SGP Staphorst: camera's tijdens jaarwisseling

STAPHORST - Er worden, als het aan de SGP-fractie ligt, tijdens de jaarwisseling camera's geplaatst om vandalisme tegen te gaan.

Met de beelden van de camera's kunnen daders van vandalisme opgespoord en bestraft worden. Het aantal vernielingen in de nacht van oud op nieuw lopen in Staphorst de spuigaten uit. Lopen de vandalismecijfers in Staphorst in het geheel terug, tijdens oud en nieuw is er een stijging te zien. Ieder jaar weer moeten tijdens de jaarwisseling verkeersborden, afval- en bloembakken, schakelkasten en lichtmasten het ontgelden.

De schade aan gemeentelijke eigendommen loopt alleen in die nacht al op tot tienduizenden euro's. 'Onacceptabel', vond Lubbert Talen woensdagavond in de commissie Grondgebied. Hij stelde dan ook voor om op strategische plaatsen in de nacht van oud en nieuw camera's op te hangen. 'Het gaat steeds weer op bekende plaatsen mis. We moeten deze tendens een halt toe roepen.

Burgemeester Alssema benadrukte dat het plaatsen van camera's 'niet zomaar kan'. Wel zegde Alssema toe de mogelijkheden voor cameratoezicht te onderzoeken.

13-09-07 - De Stentor
Staphorst schaart zich achter AMBC

STAPHORST - Bestuur en de bijna twaalfhonderd leden van de Staphorster motorclub AMBC kunnen gerust zijn.

De gemeente laat ze allerminst in de steek in de zoektocht naar een nieuwe crossaccommodatie. De leden van de raadscommissie Inwonerszaken schaarden zich deze week unaniem achter de lijvige startnotitie 'motorsportterrein Staphorst', waarin een lang traject, waarvoor de provincie 10.000 euro neertelt, wordt beschreven hoe te komen tot een nieuwe crosslocatie.

Die moet er uiterlijk 2010 zijn, en daar drongen de raadsfracties dan ook met klem op aan onder het motto 'de club wacht al zo lang'. Het is de bedoeling dat de Motorclub Ommen (MCO) bij de zoektocht wordt betrokken, evenals die gemeente. "Hoe Ommen gaat reageren weet ik niet. De gemeenteraad daar moet zich nog over de startnotitie buigen", stelde wethouder Klaas Brand. Op vragen vanuit de commissie antwoordde hij dat dat Ommen en de provincie bij de zoektocht worden betrokken, maar dat de regie nadrukkelijk bij Staphorst en de AMBC ligt. "Verkennen van de mogelijkheden tot samenwerking is de eerste stap."

Volgens Brand is het vinden van een goede locatie niet eenvoudig. "We praten niet over een terrein van een paar bunder, maar van tien hectare. Dat zal een lastige klus worden."

Van een fusie met de MCO is volgens AMBC-voorzitter Hofstede absoluut geen sprake. "We willen een eigen vereniging blijven, want we zijn met Staphorst vergroeid. Hier liggen onze roots na ruim veertig clubjaren en ook organisatorisch zijn we volkomen op de eigen Staphorster clubmensen aangewezen. Vandaar dat wij dus op grond van de Staphorst ons nieuwe complex willen. We wensen ook niet het predikaat van een regionale crossbaan of -club opgeplakt te krijgen. We willen baas in eigen huis blijven. We spreken daarom ook liever van een lokale baan met regionale uitstraling."

Het plan voorziet in een circuit, aangepast aan de eisen van motorbond KNMV, met royalere afmetingen dan het huidige complex, zodat ook nationale en ONK-wedstrijden mogelijk zijn. "Bovenal is een minibaan voor de jongste jeugd een absolute must om de eerste beginselen van de motorsport te leren", aldus Hofstede.

13-09-07 - De Stentor
Politiek Staphorst positief over bouw combischool in Rouveen

ROUVEEN - De gemeente Staphorst kan verder om in Rouveen een combischool van de grond te krijgen.

Die zal bestaan uit de twaalfklassige De Triangel, de achtklassige De Levensboom, de peuterzaal en een sportzaal (een ruimte voor twee gymzalen). Het gebouw gaat ook gebruikt worden door muziekvereniging Prinses Margriet, dorpsvereniging Munnikenslag en de dorpsraad. De raadsfracties in Staphorst stelden deze week 30.000 euro beschikbaar voor verdere uitwerking van de plannen. De bouw van de 'combi' gaat rond de 6,7 miljoen euro kosten.

Klaas Slager (SGP) stelde wel nadrukkelijk dat de scholen afzonderlijk blijven, waarmee hij doelde op het behoud van de eigen identiteit en eigen uitgangspunten. Beide scholen zijn al jaren uit het jasje gegroeid. Een variant was ook alles bij het oude te laten en beide scholen drastisch te verbouwen (kosten 2,2 miljoen euro). Daar zag de commissie weinig in. "Opknappen is geen goede keus. Dan schuiven de problemen alleen maar vooruit", stelde Jacob Spiker (CDA). Door samen te bouwen kunnen meer ruimtes worden gerealiseerd dan afzonderlijke nieuwbouw of verbouw.

12-09-07 - Meppeler Courant
Volop steun combischool Rouveen

STAPHORST - Scholen in Staphorst en Rouveen gaan een zonnige toekomst tegemoet. De basisscholen in Rouveen, de Triangel en de Levensboom, komen samen onder één dak en de Doornveldschool in Staphorst wordt voor bijna 566.000 euro grondig verbouwd en uitgebreid. De leden van de raadscommissie Inwonerszaken waren daar dinsdagavond duidelijk en positief over.

In Rouveen is renovatie van de huidige scholen min of meer weggegooid geld, vooral omdat er nog meer partners in het geding zijn. Er moet nu een multifunctionele combischool komen met de beide bijzondere basisscholen, de peuterspeelzaal Op Stap en de gymzaal van Rouveen. Deze laatste zaal dateert uit 1965, is ouderwets en niet hygiënisch als er publiek komt. In de nieuwe situatie zijn twee gymzalen gepland.

Alleen grondige renovatie kost zo'n 2,2 miljoen euro, optie B behelst de combischool en kost naar schatting 6,7 miljoen. Een derde optie, waarbij een Kulturhus en voorzieningen als een bibliotheek, een zorginstelling en bankfaciliteiten waren gedacht, haalde het sowieso niet. Niet alleen kost deze 7,9 miljoen euro, ook zijn geen aanvragen door derden ingediend.

ChristenUnie-woordvoerder Dick Vedder vond het jammer dat er geen Kulturhus komt. 'Rouveen is daar een goede locatie voor, maar heeft Rouveen er wel echt behoefte aan?' Volgens hem kan het in een later stadium altijd nog ingepast worden. De VVD miste, zo zei Jan Talen, een integraal plan waarbij ook de zorgvoorzieningen en zorgwoningen betrokken zijn. Vedder wilde ruimte voor buitenschoolse opvang reserveren. Klaas Slager (SGP) hamerde er op dat de twee scholen hun eigen identiteit behouden.

Wethouder Sytze de Jong merkte in zijn antwoord op dat de capaciteit van de gymzalen in heel Staphorst krap is. Wat het Kulturhus betreft, zei hij dat je nooit kunt weten wat er nog uit kan bloeien. De commissie ging akkoord met het voorbereidingskrediet van 30.000 euro, waarmee de gemeente weer verder kan.

Doornveldschool
Voor de Harmen Doornveldschool komt een bedrag van 565.892 euro beschikbaar. De politiek was dinsdagavond zeer positief. Klaas Slager zei wel dat de beste oplossing ook meteen de duurste is, maar dat die wel de voorkeur geniet. 'De uitbreiding staat wel in contrast met het kleine schoolplein. We willen wel dat er een efficiënt schoolplein wordt ingericht', sprak de fractievoorzitter van de SGP.

PvdA'er Henk Messchendorp vroeg zich wel af wie verantwoordelijk wordt voor eventuele budgetoverschrijdingen, aangezien het schoolbestuur als bouwheer optreedt. Wethouder De Jong antwoordde dat de risico's voor de bouwheer zijn.

In het plan wordt tussen de twee vleugels een nieuwe (gemeenschaps)ruimte gebouwd. Zo ontstaat een meer compacte bouw en krijgt de onderbouw meer ruimte. Volgend jaar begint de verbouw.

12-09-07 - Meppeler Courant
Positief politiek signaal voor AMBC

STAPHORST - De grootste vereniging in de gemeente Staphorst, de motorclub AMBC, heeft de volledige steun van de plaatselijke politiek in het streven naar een nieuw motorsportterrein. De raadscommissie Inwonerszaken schaarde zich dinsdagavond achter de startnotitie over dit al langslepende onderwerp. De mensen in Staphorst zien het liefst dat in 2010 een nieuw motorcrossterrein geopend kan worden. Maar er zijn nog wel wat obstakels te overwinnen.

Meer dan honderd leden van de AMBC, met bijna 1.200 leden de grootste motorclub van Nederland, waren dinsdagavond naar de raadszaal gekomen om steun te betuigen aan het bestuur. Voorzitter Jan Hofstede nam plaats op een raadszetel en stelde vast dat de zaak weer vlot is getrokken. 'Vooral door de enorme toename van het aantal jeugdleden is de nood nu hoog', aldus Hofstede. Hij verwees ook naar de klachten over de huidige crossbaan 't Wiede Gat die toenemen, puur omdat er zoveel leden gebruik van moeten maken. 'Wij doen er alles aan om die overlast te beperken.'

Provinciale bijdrage
De provincie Overijssel betaalt 10.000 euro aan het onderzoek naar de nieuwe locatie, maar wenste daar in eerste instantie de voorwaarde aan te verbinden dat het een regionaal crossterrein moest worden. De Motorclub Ommen zit flink in de problemen en zou graag gebruik willen maken van een nieuw Staphorster terrein. Dat mag van de mensen in Staphorst, maar wethouder Klaas Brand gaf heel duidelijk de grenzen aan. 'De provincie vond dat het een regionaal crossterrein moet worden. Wij hebben met de provincie overlegd en als AMBC en gemeente gezegd dat wij daar niet van gediend zijn. De regie wordt in Staphorst gevoerd', aldus Brand in de commissievergadering.

Hobbels moeten nog genomen worden. Zo moet de politiek in de gemeente Ommen nog akkoord gaan met deze mogelijkheid. Op de vraag van Dick Vedder (ChristenUnie) wat er gebeurt als Ommen nee zegt, antwoordde Klaas Brand heel zelfverzekerd. 'Ommen heeft op dit moment een groot probleem, de gedeputeerde beslist straks hoe het verder gaat. Ik ben er niet zo bang voor, want wij zijn hier nu goed mee bezig. In oktober moeten we met de gedeputeerde om de tafel.'

De politiek gaat nu wel akkoord met het onderzoek, maar Klaas Brand weet maar al te goed dat het vinden van een goede locatie nog niet zo eenvoudig is. 'We praten niet over een terreintje van een paar bunder, maar van tien hectare. Dat zal niet eenvoudig zijn', temperde de wethouder de feestvreugde.
De politiek wil snelheid. Henk van Lambalgen (PvdA): 'Het is ons menens, het moet deze raadsperiode zijn beslag krijgen.' En VVD'er Jan Talen: 'Linksom of rechtsom, vul het in in 2010.'

12-09-07 - Meppeler Courant
Evenementendiscussie laait weer op

STAPHORST - Tot tweemaal toe vond tijdens de Staphorstdagen deze zomer een overschrijding plaats van het geluid. Eerst op woensdag 1 augustus met liefst 11 decibel en een week later weer, nu met vijf decibel.

Dat, samen met een aantal klachten over het vele lawaai op het Marktplein, wakkert de discussie weer aan of dergelijke activiteiten niet gewoon standaard op evenemententerrein de Tippe moeten worden gehouden. Burgemeester Alssema wil daar nog niet aan. 'Ons evenementenbeleid is in de afronding en daarin geven we aan hoe we verder willen met activiteiten.' Dat plan wordt nog voor de kerstdagen verwacht.

Twee jaar geleden werd er ook al gediscussieerd over verplaatsing van de activiteiten naar de Tippe. De organisatie van de Staphorstdagen was al tegemoet gekomen met muziek tot half één 's nachts en sluiting van het feest binnen een half uur. Met name op de eerste augustus klonken er zware bassen door hartje Staphorst. 'Er is die avond wel overleg geweest over het geluid', aldus Alssema.
In het beleidsplan evenementen wordt beschreven hoe in bepaalde situatie gehandeld moet worden.

12-09-07 - Meppeler Courant
Dossier Noorderslag wordt nu gesloten

STAPHORST - Het dossier sportpark Noorderslag kan nu dicht, ook wat betreft de fractie van de ChristenUnie.

Burgemeester Joop Alssema bood gisteravond min of meer excuses aan voor de in het verleden gewekte verwachtingen over de huurprijzen die niet waargemaakt konden worden. Er werd gisteravond meer gesproken over de ingebruikgeving van het sportcomplex, onder andere over onderhoud en schoonmaakwerk.

Hendrik Troost, gisteren debutant op het pluche voor de SGP, vond dat de mensen van Reestmond meer passend werk aangeboden moeten krijgen. Wethouder Klaas Brand liet daarop weten dat hij juist begrepen had dat Reestmond van het werk af wil. 'Het niveau van de mensen staat onder druk, het instapniveau ligt steeds lager. Voor groenonderhoud is één opzichter nodig op twee personen.' De opmerking verbaasde Hendrik Troost zeer. 'Ik weet dat ze heel intensief bezig zijn met opleidingen.'

11-05-07 - Meppeler Courant
Politiek wil toch inloopavond over aansluitvarianten A28

STAPHORST - Politiek Staphorst wil dat er binnenkort een inloopavond gehouden wordt in het gemeentehuis, waarin de burger informatie kan krijgen over de aansluitvarianten die nu op tafel liggen. Dit was aanvankelijk niet de bedoeling. Het is een initiatief van SGP'er Lubbert Talen, dat door de andere fracties wordt ondersteund.

De SGP wil ook dat, naast de variant A van het college van B en W en het CDA-idee, ook hun amendement op de borden komt te hangen in de patio van het gemeentehuis, zodat de mensen daar notie van kunnen nemen. Nu hangen er twee tekeningen aan een bord. Het was eigenlijk niet de bedoeling dat er een inloopavond gehouden zou worden, waarin burgers vragen kunnen stellen over de varianten. Verkeerswethouder Klaas Brand heeft aangegeven het voorstel te bespreken met collega-wethouders en de burgemeester. De politiek vindt dat de belangrijkheid van het besluit de inloopavond rechtvaardigt.

Het collegevoorstel betreft een hele nieuwe aansluiting tussen de Gorterlaan en de stovonde. De SGP wil het viaduct van de Middenwolderweg versterken en het vrachtverkeer niet over een parallelweg aan de westzijde van de A28 afwikkelen, maar aan de oostzijde, op een verlengde Wethouder Buitenhuisstraat. Het is een amendement op het collegevoorstel. Het CDA bedacht de lus: de huidige op- en afritten handhaven met een kleine wijziging van de oprit in zuidelijke richting, Deze oprit verlengen en het verkeer nabij de Middenwolderweg op de A28 laten invoegen. Aan de westzijde van het viaduct een lusje aanleggen en deze uit laten komen op de verlengde oprit. Verkeer van de Baarge en de Esch kan zo, via een flinke doordraaier, aansluiten op de A28 richting Zwolle.

09-05-07 - Meppeler Courant
Link sluitingstijden en drinken kun je niet leggen

STAPHORST - Politiek Staphorst, met uitzondering van de SGP, is het absoluut niet eens met de link die de Staphorster basisscholen leggen tussen een verruiming van de sluitingstijd van de tentfeesten op de marktterrein in Staphorst en meer alcoholgebruik. Volgens de partijen is het duidelijk dat Staphorst zwaar inzet op alcoholmatiging. Basisscholen in de gemeente Staphorst zijn teleurgesteld dat de overgrote meerderheid van de Staphorster politiek vorige maand akkoord is gegaan met de verruiming van de tijden van de tentfeesten op het marktterrein tijdens de Staphorstdagen.

De scholen vinden dit niet passen in het alcoholmatigingsbeleid, waarin ze samen met de gemeente participeren. Dat schrijven negen van de tien scholen in een brief aan de politiek.
"We hadden ons als scholen graag gesteund gevoeld door de gemeenteraad en het college. We staan nu alleen in de voorlichting 'Alcoholmatiging' en daarmee zijn we ongeloofwaardig naar onze jeugd en ook naar onze verdere burgerlijke gemeenschap." De scholen beraden zich nu op de aanpak die ze nu gaan kiezen. "Dweilen met de tapkraan open heeft immers geen enkele zin!", zo schrijven ze in een pittige brief aan de commissie Inwonerszaken.
Politiek Staphorst ging vorige maand akkoord met de verruiming van de tijden van de tentfeesten op het marktplein in Staphorst tijdens de Staphorstdagen. De Verenigde Horeca Staphorst, de organisator van de tentfeesten, had dit gevraagd. De verruiming is volgens de VHS nodig om de feesten een beetje rendabel te krijgen. Het gaat om een oprekking tot 00.30 uur met ook een verruiming van de drankvergunning tot 01.00 uur. Nu moet er om 23.30 uur gestopt worden met de muziek en een half uur later moet het stil zijn. Alle partijen, behalve de SGP, vonden de verruiming oké. De SGP was teleurgesteld dat de gemeente - vond de partij - het eigen alcoholmatigingsbeleid loslaat.
Wethouder Henk Hutten gaat in gesprek met de scholen. De commissievoorzitters willen ook wel in gesprek met de directeuren om de onvrede weg te nemen en de standpunten toe te lichten. Dat er zwaar ingezet moet worden op alcoholmatiging, daar is iedereen het over eens.
Volgens alle partijen, behalve de SGP, was het juist jarenlang zo dat de jeugd na het vroeg sluiten van de feesttenten naar de kroeg of naar de keten trok om zich daar vol te gieten. "Als je de zaak vroeg sluit of zelfs verbiedt, ben je de grip kwijt", aldus PvdA' er Henk van Lambalgen. CDA en GB/VVD denken er net zo over.
Volgens Gerard Korterink van de ChristenUnie is er meer aan de hand. "Uit een gesprek met enkele ondertekenaars kwam naar voren, dat het ook breder bedoeld is: twee jaar geleden is ingezet op ketenbeleid, hoever is het daar nu mee? Er komen steeds meer tentactiviteiten die steeds meerdere dagen duren. Kinderen van ver beneden de zestien komen thuis van verjaardagsfeestjes waar geen frisdrank meer geschonken wordt. Vooral dit laatste baart grote zorgen. We hebben als raad breed ingezet op alcoholmatiging en ik zie hier een belangrijke taak voor de scholen, maar we moeten dit samen doen. Wanneer de scholen het gevoel hebben dat er een lesprogramma gedropt wordt en zij dit uitvoeren, dan moet daar over gesproken worden."
De SGP stemde tegen de verruiming. De partij voelt zich nu gesteund door de scholen. 'We hebben als gemeente de mond vol van alcoholmatiging. Laten we lef tonen en dit besluit terugdraaien', aldus fractievoorzitter Klaas Slager

09-05-07 - Reformatorisch Dagblad
Staphorster scholen laken beleid rond tentfeesten

STAPHORST - De basisscholen in Staphorst hebben in een brief aan de gemeente hun teleurstelling geuit over het besluit de sluitingstijden van de zomerse tentfeesten te verruimen. Deze benadering van de feesten, die 's zomers op het marktterrein worden gehouden, strijdt in de ogen van de scholen met het alcoholmatigingsbeleid.

In de brief laten negen (van de tien -redactie website) basisschooldirecteuren weten zich door de gemeente in de steek gelaten te voelen. De scholen stelden samen met de gemeente een aantal speerpunten ten aanzien van jeugdbeleid vast. Een van deze speerpunten betreft voorlichting over alcoholgebruik. De scholen hadden hun medewerking hieraan toegezegd.

Het verzoek de duur van de zomerse tentfeesten te verlengen, kwam van de plaatselijke horeca. Die constateerde dat de feesten binnen de huidige vastgestelde tijden niet rendabel waren. "Met andere woorden: er werd te weinig gedronken", schrijven de directeuren in de brief.
De scholen tonen begrip voor het feit dat het verzoek van de horeca wettelijk niet geweigerd kon worden. Wel zijn ze teleurgesteld dat alleen de SGP een kritische noot heeft geplaatst. De scholen vinden dat met deze gang van zaken de voorlichting over alcoholmatiging ongeloofwaardig overkomt op gemeente en jeugd.

De SGP gaf dinsdagavond in een commissievergadering te kennen zich "geruggensteund" te voelen door de brief van de basisschooldirecteuren. Fractievoorzitter Slager riep de scholen op het alcoholmatigingsbeleid van de gemeente te blijven steunen, omdat hun inbreng van groot belang is.
De PvdA meent echter dat de basisschooldirecteuren de zaak uit zijn verband rukken. "Alcoholmatigingsbeleid is meer dan de afwezigheid van een feesttent. Het begint thuis aan de keukentafel", aldus woordvoerder Van Lambalgen.

De basisscholen zeggen zich te zullen beraden op de verdere aanpak en de participatie in het project. "Dweilen met de tapkraan open heeft geen enkele zin", aldus de directeuren. Woordvoerder Korterink van de ChristenUnie zei hierin iets van een dreigement te proeven. Hij roept zowel de scholen als de gemeente op om in gesprek te blijven, omdat het alcoholmatigingsbeleid een gezamenlijke taak van scholen en gemeente is.

07-05-07 - Meppeler Courant
Dweilen met tapkraan open geen zin

STAPHORST - Basisscholen in de gemeente Staphorst zijn teleurgesteld dat de overgrote meerderheid van de Staphorster politiek vorige maand akkoord is gegaan met de verruiming van de tijden van de tentfeesten op het marktterrein tijdens de Staphorstdagen. De scholen vinden dit niet passen in het alcoholmatigingsbeleid, waarin ze samen met de gemeenten participeren. Dat schrijven ze in een brief aan de gemeente.

'We hadden ons als scholen graag gesteund gevoeld door de gemeenteraad en het college. We staan nu alleen in de voorlichting 'Alcoholmatiging' en daarmee zijn we ongeloofwaardig naar onze jeugd en ook naar onze verdere burgerlijke gemeenschap.' De scholen beraden zich nu op de aanpak die ze nu gaan kiezen. 'Dweilen met de tapkraan open heeft immers geen enkele zin!' zo schrijven ze in een pittige brief aan de gemeenteraad. 'Mogelijk doen we, na nader overleg, alsnog mee aan de voorlichting en verstaan daarmee onze verantwoordelijkheid voor onze jeugd.'

Politiek Staphorst ging vorige maand akkoord met de verruiming van de tijden van de tentfeesten op het marktplein in Staphorst tijdens de Staphorstdagen. De Verenigde Horeca Staphorst had daarom gevraagd. Het gaat om een oprekking van de tijd tot 00.30 uur met ook een verruiming van de drankvergunning tot 01.00 uur. Wel zou er na een jaar een evaluatie plaats moeten vinden. Alle partijen, behalve de SGP, vonden de verruiming oké. De SGP was teleurgesteld dat de gemeente - vond de partij - het eigen alcoholmatigingsbeleid loslaat.

De scholen, alle openbare en christelijke samen, behalve de CNS, vinden dit dus ook. In de brief, getekend door alle directeuren, geven de scholen aan de bereidheid uitgesproken te hebben samen met de gemeente uitvoering te geven aan goede voorlichting over alcoholgebruik. Lesmateriaal zou ook al beschikbaar zijn. Het verbaast de scholen in hoge mate dat de politiek, met uitzondering van de SGP, zo gemakkelijk akkoord ging met een verruiming van de feest- en dus dranktijd op het marktterrein. 'Slechts één partij plaatste een zwaarwegende kritische noot ten aanzien van het overmatig alcoholgebruik. De overige partijen zien hier blijkbaar geen of weinig problemen of vonden het niet nodig hier een opmerking over te maken.'

'Wij begrijpen goed dat de overheid wet- en regelgeving heeft, waar ook de gemeente Staphorst zich aan te houden heeft. Dus een weigering van de verruiming van de openingstijden zal mogelijk niet eenvoudig zijn. Toch heeft het ons verbaasd dat in het kader van de alcoholmatiging binnen de gemeente een partij alleen bleef staan in de duidelijke waarschuwing tegen overmatig alcoholgebruik. We hadden verwacht dat er hooguit schoorvoetend onder protest ingestemd was of zelfs was tegengestemd.'

06-04-07 - Meppeler Courant
Tussenoplossing' A28 komt bovendrijven

STAPHORST - Een 'tussenoplossing' als het gaat om een nieuwe aansluiting op de A28 bij Staphorst komt bovendrijven. Het gaat dan om een nieuwe volledige aansluiting tussen de Gorterlaan en de op- en afritten bij Waanders, ter hoogte van OPG en Bebe Jou. Dat is woensdag duidelijk geworden bij het bezoek van de commissaris van de Koningin Geert Jansen aan Staphorst. Uiteraard neemt de gemeenteraad het finale besluit.

Het is een letterlijke tussenoplossing, want de bestaande aansluitingen voldoen voor de toekomst niet meer en een volledige aansluiting bij de Gorterlaan viel al eerder af. Onlangs keurde Rijkswaterstaat de anderhalve variant, de eerste keus van Staphorst, al af. Het behelsde hier een volledige aansluiting bij de Gorterlaan en het behoud van de noordelijke op- en afritten. De gemeenten Staphorst en Meppel hebben een gebiedsanalyse laten maken. Verkeersstromen zijn in kaart gebracht. Dit rapport, gemaakt door bureau Dijkshoorn, is nog niet openbaar. Ook hierin wordt deze tussenvariant als best haalbare bestempeld. 'Goed voor de leefbaarheid en de bereikbaarheid', meent de opsteller. Alles houden bij het oude, ook een idee, zou voor de toekomst niet haalbaar zijn.

Het had er al alle schijn van dat deze tussenoplossing, na de afwijzing van Rijkswaterstaat, als beste uit de bus zou rollen. Het gaat dan om een volledige aansluiting, dus vier op- en afritten in noordelijke en zuidelijke richting, nabij de Hoogeweg, met verwijdering van de volledige huidige aansluitingen. Deze nieuwe aansluiting takt met rotondes aan op de Achthoevenweg en de Middenwolderweg. Vanaf de Hoogeweg loopt er dan een parallelweg naar de stovonde, aan de westzijde van de A28. Deze kan zelfs doorgetrokken worden naar de Gorterlaan, om zo het vrachtverkeer af te wikkelen. Ook langs de oostkant zou het vrachtverkeer naar de Gorterlaan kunnen, via de Weth. Buitenhuisstraat. De nieuwe volledige aansluiting ligt volgens Dijkshoorn een kilometer zuidelijker dan de 'aansluiting Waanders'. Voor de realisatie van dit idee dient er een nieuw viaduct te komen even ten noorden van de bestaande overgang Middenwolderweg, maar het huidige viaduct zou ook verbouwd kunnen worden. In het rapport van Dijkshoorn wordt uitgegaan van het bestaande.

Veertig jaar
Commissaris van de Koningin in Overijssel, Geert Jansen, meldde woensdagochtend tijdens zijn bezoek aan Staphorst dat deze variant ook zijn persoonlijke voorkeur heeft. 'Ik pleit voor een nieuwe afslag met een accent in zuidelijke richting.' Volgens Jansen moet je, om te kijken waar je het precies over hebt, in ogenschouw nemen wanneer de laatste aansluiting is aangelegd. 'Dat is meer dan veertig jaar geleden. Je moet dus minimaal veertig jaar in de toekomst kijken. Woningbouw en bedrijvigheid concentreren zich in het zuiden. Met een nieuwe aansluiting moet je daar op anticiperen.'Volgens de commissaris heeft de provincie niet direct met de zaak te maken. De gemeente en Rijkswaterstaat zijn immers de partners waar het om gaat. Toch wees Jansen er fijntjes op dat woningbouw in Staphorst wel een zaak is van de provincie Overijssel. Nieuwbouw moet goed bereikbaar zijn. Deze tussenoplossing zorgt hier volgens hem voor.

06-04-07 - Meppeler Courant
Politiek Staphorst wil fietsbrug van Meppel

STAPHORST - Politiek Staphorst wil persé een fietsbrug over de nog nieuw aan te leggen nieuwe Zuidelijke Ontsluitingsweg bij de Intratuin in Meppel. De gemeente Meppel die de aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg van de wijk Berggierslanden verzorgt, houdt het op stoplichten en een overgang in rood asfalt voor de fietsers. Maar dit gaat de politiek in Staphorst niet ver genoeg.

Een meerderheid van de gemeenteraad gaf woensdagavond tijdens de commissievergadering zelfs een negatief advies voor de wijziging van het bestemmingsplan, waardoor de ontsluitingsweg mogelijk moet worden. Dat is een drukmiddel van de Staphorster politiek. Over de invulling van de verkeerssituatie hebben ze namelijk weinig te vertellen. Dat is een taak van Meppel. Maar over de bestemmingsplanwijziging die nodig is om de ontsluitingsweg aan te leggen, heeft de politiek alles te vertellen. De weg gaat deels over Staphorster grondgebied. Volgens de Staphorster politiek is het best mogelijk met een beetje creativiteit een brug aan te leggen, waardoor fietsers de enorme drukte op de nieuwe kruising ontlopen. Volgens verantwoordelijk wethouder De Jong heeft het een niet met het ander te maken, maar de heren politici denken daar anders over.

Een fietsbrug over de drukke weg bleek niet mogelijk. Hoogteverschillen en de minimale afstanden tussen de verschillende wegen zorgen ervoor dat dit niet kan. Een ongelijkvloerse fietsoversteek is alleen mogelijk als, komend vanaf Staphorst, het fietspad direct na de Hoogeveense Vaart naar links wordt afgebogen. Dit is visueel geen aantrekkelijke oplossing. Daar neemt de Staphorster politiek geen genoegen mee. Er gaan zoveel Staphorster fietsers naar Meppel dat een aantrekkelijke aanblik ondergeschikt is. 'Wij hebben daar geen boodschap aan', vertolkte CDA-fractievoorzitter Klaas Kuiper de mening in de commissie.

Berggierslanden
Meppel heeft een plan gemaakt voor de Zuidelijke Ontsluitingsweg voor de wijk Berggierslanden. Deze komt uit bij Intratuin, waar deze aansluit op een verlegde Rijksparallelweg met vier banen. Stoplichten moeten het verkeer leiden. De doorstroom van de op- en afritten van de A32 naar de Zuidelijke Ontsluitingsweg krijgt de hoogste prioriteit. Op de Werkhorst en de Rijksparallelweg wordt een langere wachttijd geaccepteerd. Zowel Staphorst als Meppel vindt dit niet erg. Het past in het beleid om het sluipverkeer te weren.

06-04-07 - De Stentor
Politiek achter terrein Oosterparallelweg

STAPHORST - De raadscommissie Grondgebied staat achter het plan van B en W van Staphorst om een bedrijventerrein aan de Oosterparallelweg te ontwikkelen.

Dat terrein is nodig om iets te doen aan de wachtlijst van kleinschalige bedrijven. 'Een prima plan, dat voldoet aan de vraag van de ondernemers', betoogde Adri Hekman namens de fractie van Gemeentebelangen/VVD. Wel vroeg hij aandacht voor de ontsluiting van het terrein op het lokale verkeer. 'Dat moeten we goed onderzoeken.'
Klaas Harke (ChristenUnie) sprak de hoop uit dat de gemeente vlot de grond in handen krijgt.
Ook Lubbert Talen (SGP) hoopt op voortvarendheid. Hij deed een oproep om een leuke naam voor het nieuwe bedrijventerrein te verzinnen. 'Maak er maar een prijsvraagje van in De Staphorster.' Dat gaat wethouder Sytse de Jong overwegen.

In het verleden kwam de locatie Oosterparallelweg ook al eens in beeld voor bedrijventerrein. Het is het eerste bedrijventerrein dat ten oosten van de spoorlijn Zwolle-Meppel wordt aangelegd en het krijgt een netto- oppervlakte van vijftien tot twintig hectare.
In dit nu nog weidegebied zal rekening gehouden worden met een verscheidenheid van bedrijven, kleinschalige, ambachtelijke bedrijven, mogelijk een bedrijfsverzamelgebouw en bedrijven met bedrijfswoning. Direct langs de spoorlijn kunnen overigens geen bedrijfswoningen gebouwd worden in verband met geluidshinder.
Als de procedures een beetje vlot verlopen verwacht De Jong dat er over twee tot drie jaar kan worden gebouwd. 'Onze volgende stap is om het plan in vooroverleg te brengen.'

06-04-07 - Meppeler Courant
Woningen Ons Belang staan er nog niet

STAPHORST - 'Kunnen we als gemeente de projectontwikkelaar Nieuwleusen Onroerend Goed (NOG) niet uitkopen en zelf het terrein van Ons Belang ontwikkelen.' Woorden van SGP-raadslid Arie den Ouden woensdagavond tijdens de behandeling van het bouwplan op het terrein van de verpauperde zuivelfabriek. Conclusie: het kan nog jaren duren voordat er gebouwd wordt.

Politiek Staphorst ziet de plannen voor het bouwen van 21 huizen vooralsnog niet zitten. 'Het gonst in Staphorst-Oost. We stoppen dit niet in de doofpot'. Woorden van burgemeester Joop Alssema. Typerend voor het gevoelige onderwerp. Sommige buren zien de bouw met angst en beven tegemoet.

De politiek staat in meerderheid tegenover het college. De projectontwikkelaar heeft een plan ontwikkeld voor Ons Belang, waarin ook de gemeente participeert. In totaal staan er 21 woningen ingetekend. Het is nog maar een schets, maar het is duidelijk dat er nog heel wat water naar de zee moet stromen voordat het wijkje er staat.

De saneringslocatie Ons Belang en de naastgelegen inbreidingslocatie zijn samengevoegd tot één plan om het rendabel te maken. En daar wringt de schoen, vindt de politiek. Deze plek naast de fabriek is volgens alle partijen niet geschikt om te bouwen, omdat het niet zou voldoen aan de nota Belvedère. Het college vindt overigens dat dit een open plek is waar wél gebouwd kan worden. De ontsluiting vindt plaats door middel van een nieuwe openbare weg en niet met een steeg.

De financiering stuit de raad, behalve de PvdA, ook tegen de borst. De gemeente krijgt 1.750 vierkante meter. Daar worden vier huur- en vier koopwoningen op gebouwd. Zo wordt gebouwd voor doelgroepen. Als tegenprestatie draagt Staphorst bij in het bouwrijp maken van het plan. Een deel van het geld wordt terugverdiend door grondverkoop. Wel blijft er een tekort van 131.000 euro. Dit moet bijgepast worden. Als je dit vergelijkt met andere inbreidingslocaties is de gemeentelijke bijdrage gelijk, alleen de manier waarop is anders. De politiek vindt dit gekunsteld. B en W proberen met de ontwikkelaar een oplossing te verzinnen.

06-04-07 - De Stentor
Woningen Ons Belang geen gelopen koers

STAPHORST - Burgemeester Joop Alssema van Staphorst kan zijn huiswerk overdoen wat betreft zijn plannetje voor de bouw van 21 woningen op de plek van de voormalige zuivelfabriek Ons Belang.

B en W en het Nieuwleuser Onroerend Goed bv (NOG), dat eigenaar is van het al meer dan tien jaar leegstaande gebouw, dachten een leuk plannetje te hebben om op het bijna 12.000 vierkante meter grote terrein 21 woningen te bouwen. Een deel van de grond krijgt de gemeente van NOG. In ruil daarvoor tekent de gemeente voor de aanleg van een weg tussen de 'sliert' woningen door. Staphorst bouwt op de grond die het krijgt acht woningen. Het gaat om vier huur- en vier sociale koopwoningen. De Nieuwleuser projectontwikkelaar bouwt de rest.

Dat de gemeente Staphorst niet het hele terrein in handen heeft kunnen krijgen, betreuren meerdere leden van de raadscommissie Grondgebied, die deze week uitvoerig met burgemeester Alssema debatteerden over de door hem voorgestane invulling van het terrein en de 'constructie' met Nieuwleuser Onroerend Goed.
Ook kreeg Alssema het verwijt te weinig openheid te hebben betracht met betrekking tot de omwonenden. Ook waren er bedenkingen over het gegeven dat de gemeente zelf 131.000 euro in het project steekt.
Verder is er sprake van ernstige verontreiniging met zware metalen. Sanering is dus ook aan de orde. Alssema zal het plan voor het miljoenenproject aan de Gemeenteweg nog eens nader beschouwen om vervolgens terug te komen bij de raadscommissie.
'Het is een globaal plan. Dus van een definitieve invulling is eigenlijk nog geen sprake', aldus de burgemeester die zich zichtbaar begon te storen aan de opmerkingen in de commissie. 'Als de commissie vindt dat we de fabriek moeten laten staan, dan laten we die mooi staan', ageerde hij. 'Maar met ons plan bereiken we twee doelen. We lossen een ruimtelijk knelpunt op en we doen iets aan volkshuisvesting. Natuurlijk ga ik praten met omwonenden', aldus Alssema.

05-04-07 - De Stentor
SGP fel tegen later sluiten pleinfeesten Staphorst

STAPHORST - Burgemeester Joop Alssema heeft nog geen beslissing genomen op het verzoek van de horeca om de pleinfeesten later te mogen laten stoppen.

Hij heeft deze week al wel de raadscommissie om een mening gevraagd. Die is in meerderheid niet tegen een verruiming van 23.30 naar 01.00 uur. Alleen de SGP-fractie is fel tegen een later tijdstip dan 23.30 uur. "We vinden het van de zotte dat onze jeugd op een doordeweekse avond zich moet volzuipen om een festijn financieel haalbaar te maken", zegt SGP-fractievoorzitter Klaas Slager. Ook vindt hij het absoluut niet kunnen dat de nachtrust van veel omwonenden wordt verstoord. "Het is duidelijk dat wij niet voor allerlei tentfeesten zijn waar vaak heel luidruchtige muziek wordt geproduceerd en overmatig alcohol wordt gedronken", verduidelijkt Slager. Zijn fractiegenoot Jan Visscher is nog stelliger. "Dat de horeca niets verdient is niet het pakkie-an van de gemeente. Ik heb liever dat ze verlies lijden en nog liever dat ze dit jaar met de feesten stoppen dan later."

Dik Vedder (ChristenUnie) heeft geen onoverkomelijke bezwaren tegen een later sluitingstijdstip. Wel pleit hij er voor om de pleinfeesten na een jaar goed te evalueren. Volgens Henk Messchendorp (PvdA) denkt de SGP te leven in een wereld die niet meer bestaat. Zijn fractie vindt later sluiten prima en passen bij deze tijd. Jacob Spiker roept er toe op om te waken dat de pleinfeesten geen grote zuippartijen worden. Jan Talen (Gemeentebelangen/VVD) stelt dat de pleinfeesten in een grote behoefte voorzien. "Er moeten ook dingen mogelijk blijven in dit dorp. Dat de horeca er iets aan wil verdienen is logisch", zegt Talen.

Burgemeester Alssema moet nog een besluit nemen. "Dat gaan we publiceren Mensen kunnen daar op reageren. Ik weet dat deze kwestie heel gevoelig ligt in Staphorst", aldus Alssema, die bezoekers van de feesten opriep hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

05-04-07 - Reformatorisch Dagblad
Verzet tegen woningbouw in Staphorst
"INZET GEMEENSCHAPSGELD BEZWAARLIJK"

STAPHORST - De politiek, boeren en omwonenden in Staphorst verzetten zich tegen het plan om 21 woningen te bouwen op de plaats van de voormalige melkfabriek Ons Belang, in het oostelijke deel van het dorp. Projectontwikkelaar Nieuwleuser Onroerend Goed kocht het pand enkele jaren geleden met de bedoeling er woningen te bouwen. Voor het plan wordt een financiële bijdrage van 131.500 euro van de gemeente Staphorst gevraagd.

Met name die financiële bijdrage van de gemeente stuit bij de fracties op veel bezwaren. Een meerderheid van de partijen vindt het onacceptabel dat gemeenschapsgelden naar het plan van een private ondernemer gaan. Alleen de PvdA vindt de bijdrage niet bezwaarlijk, omdat deze volgens haar positief uitpakt voor de volkshuisvesting.

De partijen storen zich ook aan het feit dat de projectontwikkelaar voor de bouw ook de 5000 vierkante meter uit de omgeving van de voormalige melkfabriek wil gebruiken. Deze plekken hebben echter het bestemmingsplan van tuinen.

Ook buurtbewoners hebben hun bezwaren tegen de bouwplannen. De bouwlocatie doet in hun ogen afbreuk aan het zicht op monumentale panden in de omgeving. Ook noemen zij de komst van 21 nieuwbouwwoningen "geen gewone opvulling, maar een complete nieuwbouwwijk." Boeren in de omgeving zijn bang dat ze hun beroep niet meer naar behoren kunnen uitvoeren in verband met de hinderwet op stankoverlast. De nieuwbouwlocatie bevindt zich voor sommige boeren binnen de zogeheten stankcirkel van 100 meter.

De SGP vindt het plan van de projectontwikkelaar onvoldoende transparant door de aanwezigheid van een private partij. Andere partijen delen deze mening. "De gemeente kan niet zelf de regie voeren over gemeenschapsgelden", aldus de woordvoerder van het CDA.

Burgemeester Alssema vindt dat een kwestie van vertrouwen en roept de partijen op hun bezwaren te nuanceren. Hij noemt de nieuwbouwlocatie een belangrijke investering in de volkshuisvesting. Hij gaat in opdracht van de politieke partijen binnenkort weer in gesprek met de projectontwikkelaar over de financiën en de invulling van de open plekken.

04-04-07 - Reformatorisch Dagblad
Zomerfeesten Staphorst duren langer

STAPHORST - De gemeente Staphorst verleent voor de komende zomer een ruimere vergunning aan de organisatoren van de jaarlijkse zomerfeesten op het marktterrein.

Een latere sluitingstijd moet de feesten voor de plaatselijke horecaondernemers kostendekkend maken.

De aanvraag voor een ruimere muziek- en drankvergunning werd ingediend door de Verenigde Horeca Staphorst. Zij noemen de eerder gehouden zomerfeesten „in sociaal opzicht geslaagd”, vanwege de grote bezoekersaantallen. In economisch opzicht zijn de feesten echter minder geslaagd. De tijd na afloop van diverse activiteiten tot 23.30 uur -de oorspronkelijke sluitingstijd- is te kort om de gemaakte kosten via consumpties terug te verdienen.

De SGP toonde zich ongelukkig met het voorstel. Behalve de principiële bezwaren die de partij heeft tegen de feesten, vindt de SGP het ook geen taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat de horecaondernemers hun kosten terugverdienen. Fractievoorzitter Slager noemt het besluit strijdig met zowel landelijke als plaatselijke acties tegen overmatig drankbeleid. „We zijn het jaar goed begonnen”, aldus Slager, refererend aan de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Alssema. Deze riep toen op tot een „alcoholmatig nieuw jaar.”

Ook wees hij op de leefregels van het plaatselijk platform Waarden en Normen, waarin staat dat men elkaars nachtrust niet verstoort en de maat houdt met alcohol. „Het is van de zotte dat jongeren zich op doordeweekse dagen moeten volzuipen om het festijn financieel haalbaar te maken”, vindt Slager. Dit kwam hem op kritiek van andere partijen te staan. PvdA en CDA menen dat verruiming van de sluitingstijden niet per definitie betekent dat er meer alcohol genuttigd wordt.

De ChristenUnie is van mening dat de feesten duidelijk in een behoefte voorzien. Zij stelt voor de muziek wel zo veel mogelijk te dempen en de buurt te ontzien. Ook wil de partij de nieuwe situatie na een jaar evalueren. Ook burgemeester Alssema gaf aan geen juridische bezwaren te hebben tegen de aanvraag. Wel pleitte hij ervoor om duidelijk te wijzen op ieders eigen verantwoordelijkheid.

04-04-07 - Meppeler Courant
'Zot dat jeugd moet zuipen om festijn haalbaar te maken'

STAPHORST - Politiek Staphorst is akkoord met de verruiming van de tijden van de tentfeesten op het Marktplein in Staphorst tijdens de drie Staphorstdagen. De Verenigde Horeca Staphorst had daarom gevraagd. Alle partijen, behalve de SGP, vinden de verruiming oké, zo bleek gisteravond. De Staatkundig Gereformeerden zijn boos en teleurgesteld dat de gemeente - vindt de partij - het eigen alcoholmatigingsbeleid loslaat.

De SGP vindt niet dat van een tentfeest een zuipfestijn gemaakt moet worden, alleen omdat de Verenigde Horeca Staphorst dan quitte speelt. 'Het is van de zotte dat de jeugd doordeweeks moet zuipen om een evenement haalbaar te maken', zo zegt SGP-fractievoorzitter in Staphorst, Klaas Slager.
De SGP verwijst ook naar de dorpsregels die vorig jaar door de gemeente zelf werden opgesteld. Daarin staat dat de nachtrust in de gemeente Staphorst niet verstoord wordt. Ook in de regels staat dat er maat moet worden gehouden als het gaat om alcohol. 'Als we dit nu al loslaten, is deze discussie zinloos', aldus Slager. 'Laten we nu eens een keer het lef hebben om te tonen waar wij voor gaan.'De SGP is sowieso niet voor tentfeesten, waarin - zo zegt de fractie - luidruchtige muziek wordt gemaakt en overmatig alcohol wordt gedronken. 'Als het aan ons ligt, wordt er helemaal geen rooie cent aan verdiend en stopt dit zo snel mogelijk', aldus fractielid Jan Visscher.
De overige politieke partijen zijn het wel eens met de verruiming. 'U leeft in een wereld die niet meer bestaat', aldus PvdA'er Henk Messchendorp. Ook de ChristenUnie ging akkoord met de oprekking tot 00.30 uur met ook een verruiming van de drankvergunning tot 01.00 uur. Wel zou er na een jaar een evaluatie plaats moeten vinden. CDA en GB/VVD vinden de verruiming ook goed.

04-04-07 - Meppeler Courant
Gemeenschap staat niet direct open voor mensen van buiten'

STAPHORST - 'De traditionele Staphorster gemeenschap staat niet direct open voor mensen 'van buiten'. Dat staat in de nota integrale veiligheid voor Staphorst. Er zijn geen signalen van openlijke radicalisering van de bevolking, zoals van bijvoorbeeld de 'Lonsdale-jongeren'.

Verschillende 'sleutelpersonen' geven wel aan dat de traditionele gemeenschap 'niet direct open staat voor mensen 'van buiten'.
Hierdoor zijn er problemen in de buurt en signalen van discriminatie en conflicten tussen groepen. De gemeente wil een beeld krijgen van mogelijke problemen. Vervolgens zouden afspraken kunnen worden gemaakt over hoe problemen kunnen worden aangepakt. Volgens burgemeester Alssema komen problemen voor, maar moet je het ook niet opblazen. De SGP, traditioneel goed vertegenwoordigd in een groot deel van de bevolking, gelooft weinig van problemen, veroorzaakt door bepaalde vormen van discriminatie. 'Als mensen zich openstellen en zich aanpassen', zijn er geen problemen', aldus Jan Visscher. Dat autochtonen niet openstaan voor buitenstaanders, dat maakt u mij niet wijs.'

04-04-07 - Meppeler Courant
Geen geld voor sport op zondag

STAPHORST - Eigenlijk is het geen nieuws, maar het werd gisteravond tijdens de behandeling van de concept-sportnota in de raadscommissie in Staphorst nog maar eens fijntjes door de ChristenUnie en de SGP duidelijk gemaakt: sportverenigingen in de gemeente Staphorst die wedstrijdsport op zondag willen beoefenen, hoeven wat deze partijen betreft niet op subsidie te rekenen.

VV IJhorst krijgt wel jeugdgeld, maar geen sportsubsidie. De club speelt op zondag.
'Wedstrijdsport op zondag kan gewoon niet', aldus Dik Vedder van de CU. De SGP is stelliger. 'Sport op zondag zal van onze fractie geen enkele steun ontvangen. Aangezien dit de dag van de Heere is die wij dan mogen gebruiken in zijn dienst', aldus Wicher Hoeve van deze partij. Het CDA is ook geen voorstander van sport op zondag. Maar de partij vindt, dat wanneer burgers dit wensen, de gemeente toch faciliterend op moet treden. Sportcapaciteit moet je beschikbaar stellen voor alle burgers vindt het CDA. PvdA en Gemeentebelangen/VVD vinden sport op zondag geen enkel probleem.
De SGP liet ook al doorschemeren geen voorstander te zijn van de 1,5 miljoen euro die voor een sportaccommodatie van SC Rouveen voor 2009 in de boeken staat. Het is de precedentwerking waar de SGP al voor vreesde. Immers ook Voetbalvereniging Staphorst heeft 1,7 miljoen euro gekregen voor een pand. 'Waarom moet de gemeente de totale voetbalsport financieren?', vroeg Hoeve zich af. De SGP zou graag waardering zien voor sporten in ongeorganiseerd verband. De partij is warm voorstander van trapveldjes en basketbalveldjes.
CU-sportwoordvoerder Dik Vedder toonde zich onaangenaam verrast over het feit dat in de sportnota staat dat een kantine in een accommodatie niet tot de basisvoorzieningen behoort. `Wij hebben daar voor wat betreft de accommodatie van de Voetbalvereniging Staphorst lang voor gestreden. Het besluit is nog maar net genomen of deze sportnota verschijnt, met daarin precies ons pleidooi om dat niet te doen. Hij zei het niet met zoveel woorden, maar het zou wel eens zo kunnen zijn dat Rouveen ook een kantine wenst. 'Ik wil dit niet politiek uitbuiten', aldus Vedder. Staphorst had mogelijk iets goedkoper gekund. Precies het bedrag dat de ChristenUnie wenste. Volgens wethouder Klaas Brand was de sportnota ten tijde van het besluit over de Voetbalvereniging Staphorst nog niet voorhanden.

terug >>