Archief 2002
 
Actueel Politieke thema's 2002
 
25-04-02 - Vaststelling bestuurskader 2002-2006
10-04-02 - Vakantiewoningen
08-04-02 - Sluipverkeer

27-11-02
Beleidsnota wonen 2002-2006 en woningmarktonderzoek

Op 11 november jl. zijn de concepten van de beleidsnota wonen 2002-2006 en het woningmarktonderzoek gepresenteerd. Dit is gedaan door de het onderzoeksbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de SGBO. Deze presentatie daarvan was voor een ieder toegankelijk. Het viel ons tegen dat er zo weinig belangstelling was vanuit de bevolking en bijvoorbeeld de aannemersbedrijven. Wellicht moeten dergelijke bijeenkomsten veel duidelijker aangekondigd worden in de Staphorster.

In de commissievergadering van woensdag 27 november jl. zijn genoemde concepten besproken. Momenteel liggen deze stukken ook ter inzage en heeft de bevolking de gelegenheid tot inspraak van 13 november tot en met 10 december 2002. De planning is dat dit onderwerp opnieuw aan de orde zal komen in de commissievergadering van D.V. 8 januari 2003. Vervolgens zal de Beleidsnota wonen door de raad vastgesteld op D.V. 21 januari 2003.

Door onze fractie is bij de bespreking op 27 november ondermeer het volgende naar voren gebracht.
Het woningmarktonderzoek heeft bevestigd dat er op zich niet zoveel mis is met het wonen in Staphorst, maar dat het altijd beter kan. Daarom is het goed dat wij ons als commissie hier mee bezig houden en dat inwoners, instanties en verenigingen in de gelegenheid zijn om gebruik te maken van de mogelijkheden tot inspraak in de periode van 13 november tot en met 10 december a.s.
Het gehouden onderzoek heeft naar onze mening niet veel nieuws aan het licht gebracht. Wel heeft het een aantal belangrijke, bekende punten benadrukt en onderstreept.

Wij denken dan aan:
- Starters en senioren zijn de belangrijkste doelgroepen waarvoor iets moet gebeuren;
- Er is vooral behoefte aan koopwoningen in de koopprijsklassen tot max.
€ 225.000 en huurwoningen tot € 368 per maand;
- Er is bij velen behoefte aan een kavel waarop men zelf een huis kan bouwen of waar men een aannemer het casco laat bouwen en men dit zelf kan afbouwen.

Tijdens de presentatie had de heer Vos van het SGBO het over een benodigd aantal woningen van 175 per jaar maar dat hij 110 per jaar had aangehouden. De motivatie daarvan was dat de provincie geen ongebreidelde groei toestaat. Wanneer dit echter een reële vraag naar woningen is op basis van het gehouden onderzoek zal toch het getal van 175 aangehouden moeten worden. Als dit niet haalbaar is op de korte termijn, is minimaal vereist dat met de provincie afspraken gemaakt kunnen worden voor het geval op basis van de vraag vanuit de eigen bevolking en sociaal en/of economisch gebondenen aangetoond kan worden dat 110 woningen per jaar te weinig is voor de jaren 2002-2006.

Onze fractie wil een zo groot mogelijk extra contingent woningen maar dan wel voor zover dit nodig is voor de eigen inwoners of mensen met een sociale en/of economische binding met onze gemeente. Wij willen niet bouwen voor de opvang van mensen van elders.

Aangegeven wordt dat er ook een redelijk grote belangstelling is voor huurwoningen. Wij kunnen ons best voorstellen dat de vraag daarnaar momenteel meer is dan deze voor enkele jaren terug was. Wij moeten hierbij echter wel rekening houden met de volgende factoren die mogelijk tot deze extra vraag hebben geleid:
- Er zijn al een aantal jaren bijna geen koopwoningen gebouwd. Dit leidt vervolgens tot een grotere vraag naar huurwoningen. De enquête heeft namelijk ook duidelijk uitgewezen dat de meesten graag in Staphorst willen blijven wonen. Als er dan geen koopwoningen zijn, vraagt men noodgedwongen naar een huurwoning;
- Door de wat minder goede economische vooruitzichten is men momenteel wat voorzichtiger om een eigenlijk veel te dure woning te kopen.

Het onderzoek heeft het ook wel uitgewezen maar wij denken ook dat normaal gesproken de inwoners van onze gemeente veel liever een koopwoning dan een huurwoning hebben.

In de beleidsnota wordt aanbevolen om met de projectontwikkelaars om tafel te gaan zitten om ervoor te zorgen dat bij de uitwerking van de nieuwbouwplannen zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij de lokale vraag, gebaseerd op het woningmarktonderzoek. Onze fractie is het daar mee eens. Wij roepen alle hierbij betrokken partijen op om zo snel mogelijk te komen met bouwplannen waar onze inwoners op zitten te wachten. Dat zijn onder meer:
- Woningen die ook betaalbaar zijn voor starters;
- Woningen voor senioren;
- Woningen die casco opgeleverd worden en dus zelf afgebouwd kunnen worden.

In de beleidsnota wordt aangegeven dat een oplossing voor starters ook kan zijn de verkoop van huurwoningen in de goedkope huurprijsklasse. Wij denken dat dit juist niet moet worden gedaan omdat dit ook de categorie huurwoningen is waarnaar de grootste vraag is.

In de beleidsnota wordt aangegeven dat er per 2 augustus jl. 279 woningzoekenden geregistreerd stonden bij De Vechthorst. 215 daarvan hadden een voorkeur voor Staphorst. Wij moeten dan toch voorzichtig zijn met de bouw van huurwoningen in Rouveen, waar ook wel eens over gesproken wordt, omdat wij daar als gemeente meer zelf kunnen regelen.

Tenslotte willen wij nog graag een reactie op hetgeen vermeld staat in het woningmarktonderzoek op blz. 41. Daar staat het volgende: "Toen vanaf 1997 projectontwikkelaars de grond kochten omdat de gemeente die te duur vond, heeft de gemeente volgens de makelaar verzuimd om de ontwikkelaars te benaderen." Nu weten wij allemaal dat de gesprekken niet eenvoudig verlopen zijn, maar als wij dit lezen, lijkt het erop dat de gemeente niet sterk heeft gehandeld. Welke lessen zijn hieruit te trekken voor de toekomst?

Wij hopen met de bespreking van deze zaken, waarbij door de andere fracties eveneens verschillende goede punten in bespreking gebracht zijn, de belangen van onze inwoners te dienen.

26-11-02
Evaluatie Stovonde

Er is door de gemeente Staphorst een prestatie geleverd met de bouw van de Stovonde. Er is een concept bedacht, dat een primeur is in zijn soort. Maar laten we dit in ieder geval vooropstellen dat het resultaat er mag zijn.
De fractie van de SGP kan zich vinden in de volgende punten:
1. Het verplaatsen van de haaietanden van voor de zebrapaden naar voor de fietsstrook.
2. Het gebied rond de stovonde als 30 km gebied aan te wijzen.
3. De inwoners van Staphorst via de Staphorster wijzen op het gewenste gebruik van de stovonde.
4. Het aanbrengen van betonelementen tegen parkeeroverlast. We dienen echter de betonelementen wel zodanig aan te brengen, dat het niet mogelijk is om de auto's er nog achterlangs te kunnen parkeren. De betonelementen dienen vandalisme bestendig te zijn.
5. Het verruimen van de bocht vanaf de stovonde de Rijksweg op.
6. De band ter plaatse van de zuidelijke toegang van het terrein van Waanders van een belijning voorzien.
7. De voetgangersoversteekplaats van de Burg. van de Walstraat naar de Muldersweg markeren.
8. De Naam "Wethouder Coster Stovonde" aanbrengen op lang bord op het middeneiland.
De randen van de middengeleider in de Rijksparallelweg wit verven.

Gezien de vele reacties vanuit de bevolking met betrekking tot de Muldersweg, moet hier iets gedaan worden. We zijn ons echter bewust dat het verflauwen van de bochten of verbreden van de weg over het gehele nieuwe gedeelte een praktisch onmogelijke zaak is.
Wij hebben ons ter plaatse georiënteerd. Bij het inrijden van de Muldersweg gaan er nogal wat rechterachterwielen over de stoep. Ons 1e voorstel is deze bocht te verruimen. De ruimte is vooraan aanwezig om de eerste 5 meter van de weg zou 50 cm breder te maken.
Het tweede voorstel dat we willen doen is met betrekking tot de opstelplaats van de auto's tussen het fietspad en de rijbaan op de Muldersweg. We hebben verschillende fietsers een zwaai achter de auto's langs zien maken en een bejaarde persoon moest zelfs afstappen vanwege een voorgesorteerde auto, die niet terug kon vanwege de auto's achter hem. Ons tweede voorstel is te onderzoeken hoeveel het gaat kosten om het fietspad zoveel verder van de rijbaan te verplaatsen dat er een waardige auto-opstelplaats gecreëerd wordt. Na voorlegging van deze kosten aan de commissie zullen wij hierover kunnen beslissen.

Het derde voorstel is in overleg te gaan met Hotel Waanders om te zorgen dat de auto's op het parkeerterrein zodanig geparkeerd worden dat ze enkele decimeters uit de rand van de Muldersweg blijven. We zien nu regelmatig dat of een neus of een trekhaak over de band steekt. Verkeer op de Muldersweg zal zeker voldoende afstand willen houden van deze geparkeerde auto's en daarom lijkt de weg in deze situatie enorm veel smaller dan ze in werkelijkheid is. Met het aanbrengen van varkensruggen op de juiste afstand in de parkeerplaatsen zal Hotel Waanders ons enorm helpen.

Het vierde voorstel wat we willen doen is het aanbrengen van de markering voor de voetgangers-oversteekplaats op de Oude Rijksweg ter hoogte van stoffenwinkel Compagner. In de stukken wordt de suggestie gewekt dat er weinig mensen oversteken. Het is echter aannemelijk dat wanneer personen, wonend aan de oostkant van de Stovonde, wandelend ('s zomers met kinderwagen of rolstoelers) naar deze winkel gaan, het liefst de zuidelijke wandelmogelijkheid nemen, omdat de noordelijke nogal smal is. We begrijpen niet waarom deze oversteekplaats inferieur is aan degene tussen de Burg. v.d. Walstraat en de Muldersweg.

Het vijfde voorstel is het aanbrengen van een witte vlek tussen het fietspad en de rijbaan voor het midden van elke verkeersdruppel van de verbonden wegen. Hiermee zouden wij het wegbeeld zodanig veranderen dat voorkomen wordt dat mensen die onbekend zijn de stovonde voor een deel linksom nemen. In het voorstel werd gesuggereerd dat dit niet vaak voorkomt. Het komt echter regelmatig voor!

Het zesde voorstel is het aanbrengen van een kruis in de Oude Rijksweg op de zuidelijke rijbaan ter hoogte van de oprit A28. Wachtende auto's voor de stovonde houden op deze manier ruimte voor afslaand verkeer. Afgelopen zaterdag zagen we enkele automobilisten/trekkerrijders deze ruimte uit zichzelf geven. Het lijkt ons echter een goed idee dit te formaliseren.

Wat betreft de saneringskosten van de bodemvervuiling Muldersweg zouden we willen zeggen dat naar onze mening het college naar hun beste kunnen en weten de zaak heeft aangepakt, maar dat we ons door de provincie in de kou gezet voelen. We vertrouwen erop, dat mochten er mogelijkheden komen om eventueel nog iets terug de krijgen, het college hierop zal inspringen.

26-11-02
Handhaven of beëindigen Jaarmarkt

Het voorstel van de SGP-fractie is de jaarmarkt voort te zetten. Het idee om dit weer langs de Gemeenteweg te doen sprak ons enorm aan. Hiervoor zouden de buslijnen waarschijnlijk helemaal niet meer hoeven worden omgeleid.

We stellen voor de drie ondervraagde organisaties, de Middenstandsvereniging, de Historische Vereniging en de Landbouwcontactcommissie te vragen voor een inbreng.

Een nieuwe impuls geven aan de markt door meer amusement, een feesttent of kermisachtige activiteiten past hierin niet. Het zal juist een averechts effect hebben op het behoud van deze dag.

We benadrukken het behoud van het oorspronkelijke karakter op een manier zodanig dat de leden van de achterban van onze partij, de SGP, mee kunnen en mogen genieten van deze dag!

05-11-02
Drank en sport

Eindelijk mag het dan, een biertje in de sporthal. De regionale kranten beschouwden dit besluit van de gemeenteraad zelfs als een van de gewichtige zaken uit de begrotingsvergadering van dinsdag 5 november. Op de fractie van de SGP na stemden alle overige fracties vóór. Ook de ChristenUnie, die tot dusverre altijd tegen het schenken van alcoholische dranken in de sporthal was. Door deze koerswijziging kwam onze partij alleen te staan. Ongetwijfeld zal de ChristenUnie goede redenen hebben gehad overstag te gaan. Voor de SGP waren en zijn die redenen er niet. Hoewel wij, anders dan in de Meppeler Courant stond, niet om principiële redenen tegen hebben gestemd, blijven onze praktische bedenkingen recht overeind. Wat ons betreft, is alcohol en sport géén goede combinatie. De landelijke campagnes tegen drankmisbruik steunen ons in deze visie. Het argument dat andere gemeentelijke sportkantines wél bier mogen verkopen doet daaraan niets af. Want ook daar heeft onze fractie bezwaren tegen, en wel om dezelfde reden. Wij vinden het dan ook zonder meer een zwak argument, temeer daar geen enkele andere partij een inhoudelijke motivering heeft gegeven. Dan de vlag waaronder deze koerswijziging schuil gaat. "Het biertje in de sporthal". Ja, dat zal wel. Als landelijk onderzoek uitwijst dat het niet bij één biertje blijft, maar bij twee, drie of het dubbele, is het van belang dit aspect bij de besluitvorming te betrekken. Jammer, de raadsmeerderheid nam dit voor kennisgeving aan. Drank ín de sporthal is bovendien een onderwerp dat niet kan worden losgekoppeld van drank ná de sporthal. Kortom, hoe is het gesteld met de veiligheid in het verkeer? Want al te vaak zit 'Bob' op weg naar huis niet achter het stuur, zo wijzen politiecontroles wel uit. Enfin, ook dit argument mist kennelijk overtuigingskracht. Ronduit verwerpelijk is de koppeling van het zogenaamde biertje in de sporthal aan… het jeugdbeleid. Ja, u leest het goed. De motie van Gemeentebelangen/VVD die ertoe diende om het schenken van licht alcoholische dranken in de sporthal mogelijk te maken, motiveerde deze oproep aan het college met de overweging dat bier in de sporthal onderdeel is van het jeugdbeleid. De gemeente Staphorst legt jeugdbeleid expliciet ten grondslag aan een besluit om drank toe te staan op een locatie waar de risico's die daarmee zijn verbonden, niet te onderschatten zijn. Daar zou je nou echt een kater van krijgen.

28-10-02
Multifunctioneel centrum

Op het terrein van sportpark Noorderslag komt misschien een "multifunctioneel centrum". Diverse verenigingen kunnen van dat gebouw gebruik maken, is de bedoeling. Sommige politieke partijen in onze gemeente zijn laaiend enthousiast over
dit vooruitzicht. De SGP kijkt met wat meer reserves naar het plan. Dat geldt niet in het minst de aanzienlijke kosten die de verwezenlijking ervan met zich zal meebrengen. Als we niet uitkijken, dan kan onze Staphorster gemeenschap daarvoor opdraaien. Daar bedanken wij voor. Bovendien stellen wij ons terughoudend op vanwege de grote invloed van de sport, met name de voetbal. Als het de bedoeling is dat er een geldverslindend sportpaleisje wordt neergezet, haken wij af. De landelijke trend van gemeentes die structureel zwaar moeten toeleggen op sport, mag aan Staphorst voorbijgaan. Het is dan ook met onmiskenbare terughoudendheid dat de fractie van de SGP zich toch bereid toont de mogelijkheid tot het realiseren van een multifunctioneel centrum te onderzoeken. In de commissie inwonerszaken van maandag 28 oktober heeft onze fractie aangegeven onder strikte voorwaarden te kunnen instemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van 25.000 euro voor een haalbaarheidsonderzoek.

Op voorhand zijn de volgende punten voor de SGP van belang.

- Het haalbaarheidsonderzoek moet reële doelstellingen voorop stellen. In de raadsvergadering van di.221002 heeft raadslid Talen (GB/VVD) laten weten geen "oeverloze discussie over een Kulturhus en dergelijke" te wensen. Onze fractie kan zich in deze bewoordingen vinden. Het mag niet zo zijn, dat de argumenten om een multifunctioneel centrum van de grond te krijgen, er met de haren worden bijgesleept. Wat dient te worden gemeten, is daadwerkelijke belangstelling en geen kunstmatig opgewekte vraag.

- De te meten belangstelling mag geen vrijblijvend karakter dragen. Aan de vraag of er behoefte is aan participatie in een multifunctioneel centrum, dient de vervolgvraag te worden gekoppeld of en in hoeverre men bereid is een financiële bijdrage te leveren voor het gebruik ervan.

- Bekeken moet worden of en zo ja in welke vorm commerciële betrokkenheid bij de bouw en/of de exploitatie van het multifunctionele centrum mogelijk is.

- Over enkele jaren zal er naar een ander gebouw moeten worden omgezien om als dienstencentrum te fungeren. In het haalbaarheidsonderzoek zou moeten worden nagegaan of de functionaliteit van het huidige dienstencentrum in het multifunctionele centrum kunnen worden ingepast.

- Wellicht zijn er mogelijke gebruikers die aangeven weinig of geen belangstelling te hebben voor een multifunctioneel centrum. De SGP-fractie is bijzonder benieuwd naar de motivering van degenen die in het haalbaarheidsonderzoek afhaken.

- Het multifunctionele centrum mag wat de SGP-fractie aangaat geen sportpaleis worden met een minimum aan extra functies die zouden moeten aangeven dat het toch echt wel om een multifunctioneel gebouw in brede zin van het woord gaat. Met andere woorden, het accent ligt wat ons betreft op een gebouw waar ruimte is voor diverse instellingen, waaronder sportverenigingen. Dat brengt met zich mee, dat het haalbaarheidsonderzoek strikt onafhankelijk moet zijn. Om tot een objectieve beoordeling van de uiteindelijke haalbaarheid te komen, is vereist dat alle schijn van partijdigheid in het onderzoek dient te worden vermeden. Om die reden stellen wij, dat de gemeente het onderzoek niet uit handen mag geven aan een of meer direct belanghebbenden. Mijn fractie gaat dan ook onder geen beding akkoord met het verstrekken van de opdracht aan de voetbalvereniging en stichting de Tippe. Een dergelijk besluit zou, mooie woorden in een intentieverklaring ten spijt, al van tevoren een smet werpen op het onderzoek. Een haalbaarheidsonderzoek moet eerlijk verlopen. Ook het inroepen van de steun van een projectleider van de sportraad Overijssel geeft een verkeerd signaal af. De SGP-fractie vindt dat de bevindingen van het haalbaarheidsonderzoek de weerslag moeten vormen van een evenwichtig proces waarbinnen de belangen van alle betrokkenen op gelijkwaardige wijze aan de orde komen.

- Tot slot benadruk ik dat het haalbaarheidsonderzoek uiteindelijk tot het trekken van een politieke afweging zal leiden. De SGP-fractie behoudt zich dus het recht voor om eigen conclusies te trekken uit de uitslag.

03-10-02
Ontwikkelingsvisie Staphorst-Noord

In het gebied van Staphorst-Noord waren diverse ontwikkelingen gaande. Daardoor werd de behoefte aan een visie op gewenste ontwikkelingen steeds groter. Het college heeft de stedenbouwkundige opdracht gegeven dat uit te werken en aan de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening voor te leggen. Dit is gebeurd in de vergadering van 2 oktober 2002.

Het is een goede zaak om te discussiëren over de gewenste ontwikkeling van Staphorst-Noord. Wij zullen dit doen aan de hand van het toegezonden collegestandpunt.
(Hierbij vragen wij ons wel af of dit onder het dualisme eigenlijk wel de juiste gang van zaken is. Dit is echter een project dat al geruime tijd loopt.)

- Winkels
Gezien de omvang van Staphorst-Noord zijn ook wij van mening dat het juist is de winkels te concentreren in het 3e en 4e kwadrant en langs de Ebbinge Wubbenlaan. De bestaande winkels in Staphorst-Noord buiten het 3e en 4e kwadrant en langs de Ebbinge Wubbenlaan handhaven maar verder daar in Staphorst-Noord voorlopig geen nieuwe vestigingen toelaten.

- Zorgvoorzieningen
Als er vanuit onze bevolking behoefte is aan meer aanleunwoningen en/of zorgwoningen is het een logische zaak deze te bouwen in de nabijheid van het bestaande complex van "De Berghorst". Wat betreft de daarbij ook genoemde duurdere koopwoningen voor senioren wil onze fractie zondermeer vasthouden aan de bindingseisen.

- Woningbouw op CNS-locatie
Geschreven staat daar dat Staphorst-Noord enigszins vergrijst. Wij zijn echter van mening dat dit momenteel wel meevalt.
Het doet ons deugd dat voor deze locatie nu gedacht wordt aan woningen voor starters. Toen destijds al eens gediscussieerd is over een bestemming voor dit terrein heeft met name onze fractie en die van de ChristenUnie nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de doelgroep "starters". Wij verzoeken u deze grond niet te verkopen aan een projectontwikkelaar, maar na vaststelling van de prijs te verkopen, zonodig door loting, aan belangstellenden. Gegadigden zullen daarbij moeten aangeven welk plekje hun voorkeur heeft. Dit kan gelden voor zowel twee-onder-één- kap woningen als voor een blokje woningen.
Voor starters is het vooral ook gewenst om zoiets (bijvoorbeeld één of meer blokjes van vier) in dit plan op te nemen.

- Overige woningbouw
De inspanningsverplichting voor een woning voor Waanders is overeengekomen en wij hebben ons daaraan te houden.
Om het 4e kwadrant te realiseren dienen wij ook een oplossing voor de familie Engel te zoeken. Wij kunnen instemmen met de genoemde locatie hoek Ebbinge Wubbenlaan/Prinses Beatrixstraat.

Genoemd wordt hier verder dat op het terrein van de voormalige peuterspeelzaal ruimte gevonden zou kunnen worden voor dokter Lanzing als hij niet iets kan realiseren aan de Burg. Van de Walstraat. In het algemeen belang is het voor de gemeente zaak om voor dokter Lanzing ook een inspanningsverplichting te leveren om hem aan een locatie te helpen.

Wanneer het terrein van de voormalige peuterspeelzaal niet nodig is voor dokter Lanzing zou de Stichting Philadelphia hier een woonvoorziening kunnen realiseren. Wij hebben daar geen moeite mee als de grond dan maar overgedragen wordt voor een reële prijs. (Stichting Adullam wordt, naar wij aannemen, ook niet bevoordeeld en heeft bijvoorbeeld de oude locatie van Bethel ook op de vrije markt gekocht).

- Sportvoorzieningen
Hoe wij tegenover het sportgebeuren staan is genoegzaam bekend. Afgelopen week lazen wij nog een artikel dat het veel beter is om bijvoorbeeld op de fiets naar het werk te gaan of op een andere wijze regelmatig een stuk te fietsen, te wandelen enz. om op die wijze voldoende te bewegen dan te doen aan wedstrijdsport.
Desondanks willen wij wel onze mening geven over een aantal zaken die hier genoemd worden. Concentratie van de sportvoorzieningen is gewoon noodzakelijk om kapitaalvernietiging tegen te gaan.
Zo wij er nu tegenaan kijken hebben wij echter geen enkele behoefte aan een multifunctioneel centrum.
Wat betreft de aanvraag voor medewerking aan een op te richten commerciële sportschool zijn wij dezelfde mening als het college toegedaan.
Wil men wel zelfstandig iets realiseren dan moet men maar op zoek gaan naar een locatie waar dit mogelijk is.

- Verkeer
Om de wegen in Staphorst-Noord aan te pakken, willen wij eerst meer inzicht moeten krijgen in de kosten die dit met zich meebrengt. Misschien wordt dit ook allemaal verwerkt in de uit te brengen wegennota. Zo wij er nu tegenaan kijken zal dit gefaseerd aangepakt moeten worden.

- Strook langs de A-28
Het oefenveldje dat hier is gelegen zou onze fractie graag gehandhaafd zien. Wij hebben begrepen dat dit ook regelmatig als trapveldje gebruikt wordt, ook door oudere jeugd. Om die reden willen onze fractie daar weinig aan veranderen.

03-10-02
Winkelconcentratie centrum, 4e kwadrant

In het centrum van Staphorst nabij de rotonde is nog een deel (het zogenaamde 4e kwadrant) waarvoor Planoform, die ook het 3e kwadrant heeft ontwikkeld, interesse getoond heeft.
Dat deze plek een betere invulling dient te krijgen, onderschrijven wij denk ik allemaal wel.
In de commissievergadering Middelen/Ruimtelijke Ordening van 2 oktober heeft Planoform een presentatie gegeven van de (bijgestelde) plannen met dit gebied.

Enkele belangrijke zaken voor onze fractie zijn:
- Realisering van een zo groot mogelijke parkeerkelder. De parkeerdruk in dit gebied is met name op de woensdagmorgen, donderdagavond en zaterdag nu al zeer hoog. De kracht van de kleine winkelcentra ligt in voldoende, gratis parkeergelegenheid. Als het daaraan ontbreekt, dan gaat men te gemakkelijk naar elders waar de keuze groter is.
Netto 40 parkeerplaatsen erbij vinden wij niet royaal.

- De afstand van de bebouwing tot de Gemeenteweg moet bij het vierde kwadrant vergelijkbaar zijn aan die van het derde kwadrant.

- De hoogte van de bebouwing direct langs de Gemeenteweg moet ook niet hoger worden dan die van het derde kwadrant aan de zijde van de Gemeenteweg.

- Probeer inderdaad te komen tot brancheverbreding. Vooral daaraan heeft Staphorst behoefte. Niet aan meer van hetzelfde. Twee drogisterijen, zoals in het derde kwadrant, is dwaas. Leg goed vast dat iets vergelijkbaars hier niet weer gebeurt.

Wat betreft de kosten die voor rekening van de gemeente komen, daarin zouden wij graag zo snel mogelijk inzicht verkrijgen.

03-10-02
Herziening bestemmingsplan t.b.v. pand Boer

Lampenland heeft in 1998 het College van Burgemeester en Wethouders verzocht om Boer te verbieden nog langer verlichting te verkopen vanuit haar winkel aan de Achthoevenweg in Staphorst. Het bezwaar van Lampenland spitst zich toe op de verkoop van "sfeerverlichting". Verkoop van verlichting voor keukens, badkamers en tuin mag wel in de ogen van Lampenland omdat een onderdeel van de bouwmarkt is de verkoop van keukens, badkamers en tuinartikelen.
Inmiddels zijn er diverse procedures voor de rechtbank gevoerd.

In de commissievergadering Middelen/Ruimtelijke Ordening van 2 oktober 2002 is ons door het voorgesteld om een verzoek van Boer tot herziening van het bestemmingsplan af te wijzen. Vervolgens zal dan handhavend opgetreden moeten worden tegen Boer als deze niet stopt met de verkoop van "sfeerverlichting".

Als commissie en raad zitten wij hier met een moeilijk probleem. Enerzijds zouden wij Boer graag ter wille zijn en Lampenland niet voor het hoofd stoten. Het ontstaan van concurrentie kan een gemeente in principe niet tegengaan. Anderzijds ligt er momenteel wel een uitspraak van de rechtbank waarin een dwangsom van € 100,-- per dag is opgenomen als de gemeente niet tegen Boer optreedt.

In de stukken van de advocaat van Boer lezen wij dat geen vrijstelling als bedoeld in artikel 11 sub D, eerste lid is verleend. Op grond van dat artikel kan vrijstelling verleend worden voor verschillende vormen van detailhandel.

Voor onze fractie is dan de vraag wat daarvan de reden geweest kan zijn?
Wanneer is men daar achter gekomen en waarom is dat toen niet gelijk in gang gezet?

Als het goed is staat een ontwikkeling binnen een bedrijf niet stil. Bij Boer is dat in elk geval niet aan de orde. De bouwmarkt wordt steeds completer, maar in nagenoeg alle branches komen steeds meer branchevreemde artikelen. Wij kunnen ons bijna niet voorstellen dat er dan niet op veel meer terreinen, niet alleen in de gemeente Staphorst maar evenzo in vele andere gemeenten, min of meer vergelijkbare problemen moeten zijn.

Daarom zouden wij graag zien dat geprobeerd wordt of dit probleem niet door overleg opgelost kan worden. Lampenland verkoopt op dit moment volgens ons ook meer dan alleen maar lampen, namelijk ook spiegels. Mag dat dan wel?

Het gaat hier om een pure concurrentiestrijd. Wanneer zich hier bijvoorbeeld meer supermarkten willen vestigen, wordt vaak geredeneerd dat dit moet kunnen. Dan wil men nagenoeg altijd best meewerken aan een wijziging van een bepaald bestemmingsplan.

Kan de wethouder aangeven of er door overleg op hoog niveau, ambtelijk en bestuurlijk, met de provincie geen oplossing te bereiken is voor deze netelige kwestie?
Is te verwachten dat een herziening van het bestemmingsplan De Esch-1 ons op andere punten in de problemen brengt?

Onze fractie is van mening dat alles op alles gezet moet worden om te komen tot een herziening van het bestemmingsplan om de verkoop van verlichting door Boer te legaliseren, mits wij daardoor op andere terreinen geen problemen over ons afroepen.

05-09-02
Beleidskader interne en externe communicatie

In het Bestuursprogramma 1998-2002 was te lezen dat het gemeentebestuur streeft naar openheid naar de burgers en zorgt voor voldoende en tijdige informatie in duidelijke en begrijpelijke taal. Daarom is opdracht gegeven aan een extern bureau om een beleidsplan op te stellen voor de in- en externe communicatie van de gemeente Staphorst.
Dat plan is besproken in de commissievergadering Middelen/Ruimtelijke Ordening van 4 september 2002. De SGP-fractie heeft daarbij de volgende opmerkingen.

Dit beleidskader is een zeer uitgebreid stuk geworden met een samenvatting die al ruim 6 pagina's beslaat. Naar onze mening heeft de opsteller van dit communicatieplan dan al een forse fout begaan. De communicatie dient kort, helder en zakelijk te zijn.

Dat neemt niet weg dat in dit beleidskader een aantal zaken op een goede manier naar voren is gebracht. Terecht wordt gezegd dat met name de communicatie naar de burgers de laatste jaren onvoldoende is geweest. Daar moet wat aan gebeuren en daarvoor kan dit plan onder meer van dienst zijn.

Wij onderschrijven het dat hierbij de weg van de geleidelijkheid gekozen moet worden en een aanpak die aansluit bij de Staphorster maat en het eigen karakter van de plaatselijke gemeenschap.

Op een volgende pagina wordt blijk gegeven van een nuchtere kijk op de mogelijkheden van ICT voor communicatie. Wij zien op diverse terreinen best het nut van ICT maar het belangrijkste instrument van communicatie is toch het gesprek tussen twee of meer personen. Daarom moeten wij aan die wijze van communiceren ook veel aandacht besteden.

Op diezelfde pagina wordt benadrukt dat men zich bij de communicatie moet inleven in de persoon van de ontvanger. Brieven en teksten helder, duidelijk en in begrijpelijke taal opstellen.

Met de prioriteiten en het jaarplan 2002/2003 zoals dit verwoord is in de nota kan naar de mening van onze fractie een goede aanzet gegeven worden tot verbetering van de in- en externe communicatie.

Een aantal punten hiervan zijn:
- Er wordt een communicatieadviseur aangetrokken;
- De coördinatie van de persvoorlichting wordt overgenomen door de communicatieadviseur;
- De gemeentelijke informatiepagina in de Staphorster wordt verbeterd;
- De communicatieadviseur neemt zitting in stuurgroepen van strategische projecten;
- De communicatieadviseur krijgt een coördinerende rol bij het (doen) uitvoeren van publieksenquêtes;
- De aan te trekken medewerker wordt verantwoordelijk voor het actueel houden van de gemeentelijke website.

Wat betreft de externe beleidsadviezen merken wij op geen onvoorwaardelijk voorstander te zijn van de inmenging van het maatschappelijk middenveld en burgerparticipatie.

In ons verkiezingsprogramma voor deze periode hebben wij het naar onze mening goed verwoord. Daarin staat over interactieve beleidsvorming het volgende:
"Waar burgers willen meepraten, is de SGP bereid te luisteren. De betrokkenheid van de bevolking bij het beleid kan worden vergroot door in voorkomende gevallen in een vroegtijdig stadium interactieve beleidsvorming toe te passen. Dit kan bijvoorbeeld door voorlichtings- of inspraakbijeenkomsten, panels en interviews. Zeker bij ingrijpende projecten kan deze werkwijze het draagvlak vergroten.
Burgers moeten van tevoren goed weten binnen welke kaders zij inspraak uitoefenen. Duidelijke spelregels en randvoorwaarden moeten voorkomen dat verwachtingen worden gewekt waaraan later niet kan worden beantwoord. Indien suggesties of ideeën van burgers niet worden overgenomen, moet duidelijk worden gemotiveerd waarom dat niet gebeurt. De eindafweging en besluitvorming zijn altijd de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur."

Ook over communicatie is ons verkiezingsprogramma helder:
Duidelijkheid en openheid naar de burger juichen wij toe. Contact met hen onderhouden is goed, maar het moet vanaf het begin duidelijk zijn dat niet alle wensen kunnen worden ingewilligd. De raad en het college laten immers alle belangen meewegen.
Wat onze fractie betreft komt daar nog bij dat het gemeentebestuur regeert bij de gratie Gods. Dit houdt in dat besluiten in overeenstemming dienen te zijn met de in de Bijbel gegeven regels.
Berichtgeving moet helder en tijdig zijn. De afhandeling van brieven van inwoners en bedrijven moet beter vorm krijgen.

Al deze zaken staan ook in dit beleidskader. Als wij inzicht geven in processen, wet en regelgeving bekendmaken, de besluitvorming transparant maken en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel schrijven hebben wij al heel wat bereikt met betrekking tot de externe communicatie.

Wat betreft de aan te stellen communicatieadviseur willen wij vooralsnog niet verder gaan dan 1 fulltime medewerker. Uitgangspunt moet zijn dat het geen politieke baan is. Loyaliteit aan de regels zo wij die hanteren is een absolute voorwaarde. Hij moet dat beleid kunnen en willen communiceren met de inwoners. Ook moet hij Staphorst 'naar buiten communiceren' zoals het is.

05-09-02
Vervolgnotitie stand van zaken ruimtelijke ordening

Op 5 juni 2002 heeft de commissie Middelen/Ruimtelijke Ordening gesproken over de stand van zaken bij de sector Ruimtelijke Ordening. Dit naar aanleiding van een notitie van de nieuwe portefeuillehouder, wethouder Kruidhof.
Afgesproken is toen dat de wethouder die notitie zou aanvullen, concretiseren en zo zou opstellen dat deze kon dienen als basis voor te nemen beslissingen om de sector weer op de rails te helpen.

Uit gesprekken met de wethouder is ons de afgelopen tijd gebleken dat hij intensief bezig is met werkzaamheden van de hiervoor genoemde sector. Toch zijn wij er nog niet.
Toen is afgesproken dat er een Plan van Aanpak gemaakt zou worden en een beleidsnotitie. Daarnaast zou een Plan van Aanpak "Ruimte op orde" in de commissievergadering van 4 september behandeld worden. Dit laatste zou voor 1 oktober 2002 nodig zijn omdat de gemeente Staphorst, evenals alle andere gemeenten in Overijssel, het convenant "Ruimte op orde" heeft ondertekend.

Hetgeen wij nu gekregen hebben, kunnen wij volgens ons toch niet aanmerken als zijnde de punten die wij zojuist genoemd hebben. Klopt dat, en zo ja, wanneer komt dit dan aan de orde? Moet het Plan van Aanpak "Ruimte op orde" niet meer voor 1 oktober 2002 bij de provincie worden ingediend?

Op een aantal punten die wij verder in de commissie aan de orde gesteld hebben, zullen wij hierna ingaan.

- Afdoeningstermijn
Het is goed om daar periodiek de aandacht op te vestigen. Ook kan het nuttig zijn om opnieuw een bijeenkomst met architecten en aannemers te organiseren.
Dit zijn echter beiden punten waarbij wij de indruk hebben dat die er nagenoeg geheel toe dienen om bij derden begrip te kweken voor de werkwijze van de gemeente. Wij bespeuren hierin nog steeds te weinig dat men de hand in eigen boezem steekt en zelf ook probeert efficiënter te gaan werken.
Wanneer men er dat ook bij betrekt akkoord met dit punt.

- Weinig tijd en aandacht voor constateringen buiten
Het zou best kunnen dat er meer personeel nodig is voor de afdeling Bouwen en Wonen. De onderbouwing daarvan is nu echter nog zeer mager.

- Relatief weinig begrip en draagvlak bij de burgers
Uitleg is noodzakelijk, evenals hoor en wederhoor toepassen als er iets is dat aan kritiek onderworpen is. Het communicatiebeleid kan een functie vervullen bij het onder de aandacht brengen van algemene termijnen.
Bij bouwzaken gaat het veelal om specifieke situaties en zal het algemene communicatiebeleid naar onze mening echter maar een beperkte functie kunnen vervullen.

- Handhaving
Als wij ons goed herinneren is destijds bij de aanname van de handhavingsnota ook gezegd dat er extra personeel nodig was. Als dit juist is, hoe is daar invulling aan gegeven?
U schrijft dat de procedure duidelijk is beschreven wanneer tot handhaving wordt besloten. Vervolgens schrijft u dat concreter aangegeven kan worden wanneer we overgaan tot handhavingsmaatregelen. Is dit niet tegenstrijdig?

- Vrijstellingsprocedures
Momenteel moeten er heel veel vrijstellingsprocedures gevoerd worden. Wij hebben begrepen dat er wekelijks ongeveer evenveel aanvragen binnenkomen dan er afgehandeld worden.
Voor onze fractie is het aantrekken van een tijdelijke kracht zondermeer bespreekbaar. Dit lijkt ons voordeliger dan iemand van een bureau in te huren. Als het college dat echter een betere oplossing vindt, zijn wij zeker bereid om daar onze gedachten over te laten gaan. Er moet met spoed gewerkt worden aan actualisering van bestemmingsplannen.

Om het aantal vrijstellingsprocedures te verminderen geeft de wethouder aan dat het gewenst is de bestemmingsplannen op één of meerdere onderdelen te herzien. Genoemd worden onder andere:
- toegestane oppervlakte bijgebouwen bij woningen (nu vaak 35 m2) verhogen;
- het maximaal bebouwingspercentage ophogen waar dit nu 40% is;
- in gevallen van boerderijsplitsing niet één maar twee keer 50 m2 bijgebouw(en) toestaan;
- wanneer er bij een voormalige boerderij veel oude bijgebouwen gesloopt worden moet niet meer zoals nu, de grens van maximaal 50 m2 bijgebouw(en) strak gehanteerd worden. Op die wijze komen wij niet tot een kwaliteitsimpuls omdat men dan de oude gebouwen handhaaft.

Wij juichen het toe dat er iets gedaan zal worden aan deze punten. Het bevreemdt ons echter wel dat er nu al weer gesproken moet worden over aanpassing van het op 14 mei 2001 vastgestelde bebouwingspercentage van 40. Onze fractie heeft toen echter al aangedrongen op het niet al te star hanteren van die grens. Gelden de argumenten van toen, om het percentage op 40 vast te stellen, nu al niet meer?
Ook over de aanpassing van de regeling bijgebouwen bij een boerderij die gesplitst is in 2 wooneenheden zijn wij positief. Wel vragen wij ons ook hier af waardoor er zo'n snelle wijziging in het denken ontstaat.
Het ontwikkelen van een saneringsregeling voor (teveel) bijgebouwen waarmee een kwaliteitsimpuls gegeven kan worden, beoordeelt onze fractie eveneens positief.

- Afhandelingssnelheid
Zoals hiervoor al aangehaald is, is het aantrekken van een tijdelijke kracht een goede zaak om aanvragen sneller af te handelen.
Als het college hieronder ook aangeeft dat het steeds moeilijker wordt om uit de brij van ad hoc oplossingen een beleidslijn te destilleren moet men concreter worden en de raadscommissie voorleggen waarover men een uitspraak wil van ons. Zoals het er nu staat, komt het wel een beetje goedkoop over.
Wij hebben de indruk dat de wethouder een termijn van 3 maanden nog niet zo lang vindt. Onze fractie beseft best dat dan niet altijd alles afgerond kan zijn, maar met zo'n termijn moet het toch mogelijk zijn om de burger te kunnen laten weten welke kant het naar verwachting op gaat.

- Duidelijkheid
Ook hier komt weer hetzelfde naar voren. Er is gereageerd op de besluitvorming die men "stroperig" vindt. Die opmerkingen komen met name van bedrijven. Het lijkt er echter op dat die opmerkingen niet ter harte genomen worden maar opnieuw geprobeerd wordt die te ontkrachten.

- Delegatie
Eenvoudige aanvragen ex artikel 19 WRO delegeren lijkt ons geen probleem. Volgens ons is dit al langer de intentie geweest. Wel moeten wij nuchter blijven. Ook dan moet helder zijn dat een aanvrager vaak nog vele weken geduld moet hebben omdat de wettelijk voorgeschreven procedure nu eenmaal een lange tijdsperiode omvat. De gemeente kan daar helaas weinig aan veranderen.

01-07-02
Interactief (be)sturen op de Muldersweg

De realisatie van de nieuwe Muldersweg is de laatste grote operatie in het plan rond de vernieuwing van de 'Hoek' (het gebied in Staphorst rond het A28-viaduct). Deze weg diende om verkeerstechnische reden te worden verlegd. In de oude situatie zou de aansluiting op de Gemeenteweg te dicht op de stovonde zijn. Een bijkomend voordeel is dat Hotel Waanders de parkeerplaats niet langer aan de overzijde van de Muldersweg heeft, maar een aansluitend perceel krijgt.
Toen de plannen voor de stovonde (en dus ook voor de verlegging van de Muldersweg) aan de commissie Grondgebied zijn voorgelegd, was er sprake van een weg van 5,00 meter breed, met daarnaast een voetpad van 1,80 meter breed. De commissie heeft toen fiat gegeven aan dit plan.
Hierna heeft één van de aanwonenden contact gezocht met projectwethouder H. Kruidhof. Hij wenste een groenstrook tussen zijn perceel en de Muldersweg om voldoende privacy te waarborgen en geen last te ondervinden van het verkeer. De wethouder heeft een groenstrook van 1,00 meter op gemeentelijke grond toegezegd. Dit hield wel in dat de weg en het voetpad smaller zouden worden. Hierover zijn de andere aanwonenden en belangengroepen niet officieel geïnformeerd.
Van verschillende kanten is de SGP-fractie vervolgens benaderd met de vraag wat er nu eigenlijk aan de hand is. "Is het werkelijk zo dat dat de weg slechts 4,50 meter wordt?" "Wil men van de Muldersweg een éénrichtingsweg maken?" "Wordt het voetpad slechts 0,90 meter breed?". Door verschillende communicatiestoornissen onstond er wrijving, zowel vanuit de belangengroepen als bij de verantwoordelijken voor dit project.
Als SGP-fractie vonden wij dit een onmogelijke situatie. We hebben een gesprek gehad met de wethouder. Hieruit werd ons één en ander duidelijk. De weg wordt 0,20 meter smaller - en daarmee 4,80 meter breed. Het voetpad wordt 0,30 meter smaller - en daarmee, inclusief de trottoirband, 1,50 meter breed.
We hebben aangeven dat we hiermee akkoord gaan, mits de gemeente met de belanghebbenden een gesprek aangaat én dezen eveneens akkoord gaan. Nu dit is gebeurd, is de kou uit de lucht!

26-06-02
Steunpunt vrijwilligerswerk

De gemeenteraad heeft dinsdag 25 juni groen licht gegeven voor het opzetten van een steunpunt voor vrijwilligerswerk. Dit onderwerp kwam eerder uitvoerig aan de orde in de commissie Inwonerszaken. Daar gaf de fractie GB/VVD aan dit onderwerp als bespreekpunt naar de raadsvergadering te willen transporteren. Maar in de raad hulde deze fractie zich vervolgens in angstvallig stilzwijgen. Uiteindelijk stemde de SGP-fractie als enige tegen. Niet omdat staatkundig gereformeerden iets tegen vrijwilligerswerk zouden hebben. Integendeel! Wij onderkennen en onderschrijven van harte het belang van vrijwilligerswerk. Zoals raadslid K. Slager tijdens de afgelopen commissievergaderingen een en andermaal heeft aangegeven, steunt onze fractie dan ook van harte het aanbieden van facilitaire voorzieningen, zoals kopieerfaciliteiten en computergebruik.

Minder gelukkig echter zijn we met het opzetten van een steunpunt voor vrijwilligers. Raadslid S. de Jong noemde in de raadsvergadering een paar overwegingen.

"Een van de argumenten is dat vrijwilligers informatie moeten kunnen betrekken van de gemeente. Op zich is dat een goede zaak, maar het gaat wel heel ver daar een aparte organisatorische invulling aan te geven. Een ander argument voor het instellen van een steunpunt is de afstemming tussen vraag en aanbod. Hier lijkt de wens de vader van de gedachte. Vrijwilligers geven hun inzet aan zaken die juist op hun bijzondere belangstelling kunnen rekenen. Zo bezien is het wel erg optimistisch te veronderstellen dat marginaal grensverkeer tussen verschillende organisaties door tussenkomst van de overheid in een brede stroom zal veranderen. Voor de stelling dat potentiële vrijwilligers door deze gestructureerde bemiddeling zullen worden aangemoedigd, bestaat geen enkel overtuigend bewijs."

"Een andere reden om naast facilitaire ondersteuning ook een steunpunt op te zetten, is dat in dat geval de subsidieaanvraag voor de hand ligt. Dat lijkt me een merkwaardige redenering. Een steunpunt brengt immers alleen extra kosten met zich mee. Dat het Rijk daaraan bijdraagt, is mooi meegenomen. Maar een subsidie van 50 procent kan geen motivering vormen om zelf dan ook maar geld uit te gaan geven. Daar komt bij, dat de subsidie 50 procent bedraagt tot het jaar 2004. Het is dus maar afwachten, hoe de zaak er dan voor staat. Een ding kunnen we nu al met redelijke zekerheid stellen, hoger zal de subsidie niet worden. "We proberen nog meer uit de IWA-pot te halen", zei wethouder K. Brand. Vooral doen, zou ik zeggen. Mijn fractie heeft daar op voorhand weinig vertrouwen in."

"Een logische en ons inziens onontkoombare ontwikkeling zal zijn dat de personele en materiële kosten in de loop van de tijd fors zullen stijgen. Hoe hoger de kosten, hoe sterker de meerwaarde van een nieuwe voorziening mag worden betwijfeld. De genoemde kosten ad 11.345,= euro zijn, zoals de Engelsen dat zeggen, een camels nose. Tegen de tijd dat de rest van de kameel om de hoek komt kijken, is er geen weg meer terug."

In de commissievergadering zei raadslid G. Korterink (CU) nog wel te kunnen leven met een overschrijding van een paar duizend euro. Dat is ook het probleem niet voor de SGP. Onze inschatting is echter dat de prijs die wij zullen betalen voor het steunpunt veel hoger is. De opmerking van raadslid G. Doornbos (PvdA) geeft aan, dat deze vrees zeer reëel is. In de raadsvergadering gaf hij direct toe dat de kosten waarschijnlijk inderdaad alleen maar zullen stijgen. "Anders slaat de SGP ons daarmee straks iedere keer om de oren." Een eerlijke, maar onthutsende opmerking. Nog voordat de raad formeel instemde met het voorstel, zette de PvdA de deur wagenwijd open voor de kameel.

08-06-02
Stand van zaken ruimtelijke ordening

In de commissievergadering van 5 juni 2002 hebben wij een notitie besproken van wethouder Kruidhof. Deze ging over hetgeen hij geconstateerd heeft in de eerste maand na het aanvaarden van de portefeuille Ruimtelijke Ordening c.a.
Diverse zaken worden daarin aan de orde gesteld. Wel hebben wij ons afgevraagd wat voor nieuws ons nu verteld is. Dat is helaas heel weinig.
Wat de wethouder wel duidelijk aangeeft, is dat de communicatie zowel ten aanzien van het taakveld Bouw- en Woningtoezicht als Ruimtelijke Ordening sterk verbeterd moet worden.
Eerst gaan wij in op een aantal punten met betrekking tot Bouw- en Woningtoezicht.

Afdoeningstermijn
Er wordt op gewezen dat burgers vaak eerst informeel contact opnemen met de gemeente over een bouwplan. Op zo'n moment begint een procedure echter nog niet te lopen. Men zal daadwerkelijk een bouwaanvraag of ander officieel verzoek moeten indienen voordat een procedure in gang gezet wordt. Hoe langer men daarmee wacht, hoe langer het duurt voor men met de uitvoering van zijn plannen kan beginnen. Laat de gemeente de aanvragers daar dan ook duidelijk op wijzen. Dat is meedenken en klantvriendelijk handelen.

Controle op de bouw
Geconstateerd wordt dat er weinig tijd is voor controle op de bouw en dat handhaving op veel weerstand stuit. In principe zal er gebouwd moeten worden volgens de verleende bouwvergunning. Dat moet duidelijk zijn. Wel willen wij een kleine nuancering aanbrengen. Gaande een bouw kom je allerlei dingen in de praktijk tegen. Men kan dan tot de conclusie komt dat iets anders toch beter of fraaier is. Dat moet, uiteraard na overleg met de gemeente, kunnen indien de aard van de bouw maar ongewijzigd blijft. Bewust geheel anders bouwen kan nimmer, zoals bijvoorbeeld zonder overleg grote dakkapellen plaatsen, aanzienlijk groter bouwen dan aangevraagd enzovoort.

Uitleg bestemmingsplan
Er is geschreven dat er soms (te) lang onduidelijkheid is over bepaalde kwesties en dan wordt genoemd woningsplitsing en inwoning. Inderdaad is het beschamend hoe daarmee gehandeld is in de afgelopen tijd.

Indruk van burgers
Waar wij ook nadrukkelijk aandacht voor vragen, is het volgende. Meerdere keren hebben mensen die op het gemeentehuis geweest zijn, ons gewezen op de rommelachtige indruk die men gekregen had. Wanneer men iets wou bespreken, kon men de stukken slechts na grote moeite vinden. De bureaus puilden uit van de zaken die er in en op lagen. Dit extra zoekwerk en inefficiënt werken moet voorkomen worden.
Ons advies is om een goed archiveringssysteem op te zetten en bij te houden. Op die manier kan men aanvragers of hun adviseurs op een goede, efficiënte wijze van dienst zijn.

Vervolgens wordt in de notitie ingegaan op het taakveld Ruimtelijke Ordening.

Verouderde bestemmingsplannen
Gewezen wordt op de verouderde bestemmingsplannen. Dit zou veel extra werk kosten. In de afgelopen jaren zijn echter wel bedragen begroot voor actualisering van bestemmingsplannen. Deze bedragen zijn echter tot nu toe daar niet aan besteed. Als men daar, en dat is denken wij momenteel terecht, geen tijd voor heeft, waarom wordt daar dan niet externe hulp voor aangetrokken? Wij lazen onlangs dat een gemeente met dergelijke hulp in ruim een jaar alle bestemmingsplannen geactualiseerd zou hebben. Het streven was gericht geweest op een nog kortere periode maar dat bleek te ambitieus.
Wij blijven nu maar eindeloos in een cirkel ronddraaien. Er zal gewoon niet anders opzitten dan te kiezen voor een andere aanpak.

Wij hebben de indruk dat de ambtenaren vaak een heel eigen interpretatie geven aan notities en bestemmingsplannen. Wij hebben daarover de vorige wethouder ook meerdere keren geschreven en erop aangesproken. Enkele zaken zullen wij nu ook aanstippen.

Notitie vrijkomende agrarische bebouwing
Toen de discussie daarover vorig jaar ging, werd allereerst gezegd dat dit helemaal geen door de raad vastgesteld stuk was. Dan moet je als raadslid eerst in de oude stukken duiken om aan de hand van de notulen te bewijzen dat dit wel degelijk besproken was in een raadsvergadering.
Vervolgens blijkt dan dat de zaken daarin heel anders verwoord staan dan de ambtenaren als uitgangspunt voor hun beleid namen. Op dit moment denken wij vooral aan de gevoerde discussies over boerderijsplitsing in twee wooneenheden in het buitengebied.

Notitie bijgebouwen
Ook willen wij wijzen op de 14 mei 2001 behandelde notitie bijgebouwen in de commissie Ruimtelijke Ordening, Onderwijs en Sport. Toen is de maximale grootte van bijgebouwen vastgesteld op 75 m2 in plaats van 50 m2. Wanneer veel meer wordt afgebroken aan oude schuren heeft dit inmiddels ook al meerdere keren geleid tot problemen. Volgens ons komt dit ook door een eigen manier van interpreteren van hetgeen toen is afgesproken. In die vergadering ging het niet over bestaande schuren. Dergelijke situaties komen regelmatig voor bij boerderijen die gesplitst zijn in twee wooneenheden. Men zou juist blij moeten zijn als oude rommel wordt afgebroken en er een fraai bijgebouw voor terugkomt dat misschien wel iets groter is dan 75 m2 maar toch veelal kleiner is dan het oorspronkelijke gebouw. Omdat hierover tijdens de behandeling in voornoemde commissievergadering niet is gesproken, is het onjuist dat ambtenaren daaraan een eigen, strakke, invulling geven. Dit zou dan juist een punt zijn dat terug moest naar de raad om daaraan een kader te geven waarmee dan bij aanvragen rekening gehouden dient te worden.

Maximaal bebouwingspercentage van 40
In diezelfde commissievergadering is ook gesproken over het maximale bebouwingspercentage van 40. Toen is door ons heel nadrukkelijk gezegd dat de grens van 40% geen harde grens mag zijn. De meerderheid van de commissie was toen die mening toegedaan. Uiteraard moet er naar gestreefd worden om daar zo dicht mogelijk bij uit te komen. Nu zijn ons inmiddels al meerdere gevallen bekend dat daar toch heel strak de hand aan gehouden wordt. Dit is dus geen uitvoering geven aan de lijn die de commissie heeft uitgezet. Vervolgens komen daarover klachten van inwoners. Dit kost gigantisch veel tijd. Tijd die beter besteed kan worden aan echt noodzakelijke dingen.
Klantvriendelijkheid moet ook het uitgangspunt van deze afdeling zijn.

08-06-02
Projecten windenergie

In de commissievergadering van 5 juni 2002 is gesproken over toepassing van windenergie.
Bij de gemeente Staphorst zijn inmiddels vele aanvragen binnengekomen om medewerking te verlenen aan het oprichten van een windmolen. De eerste aanvraag is inmiddels al een aantal jaren terug ingediend en was van de heer Lier aan Domineesakker. Deze aanvraag is later samen met een drietal andere aanvragen als één project ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Die hebben helaas geoordeeld dat juist de op te richten windmolen van de eerste initiatiefnemer (de heer Lier) niet paste in de gewenste lijnopstelling omdat deze te ver verwijderd was van de andere drie te plaatsen windmolens. Vervolgens is deze aanvraag opnieuw ingediend door de vier personen om gezamenlijk drie windmolens te realiseren.

Beslissing Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten hebben onlangs besloten mee te willen werken aan de realisering van deze drie windmolens van de groep die inmiddels naar buiten treedt onder de naam Spoorwind. Als het goed is heeft een statencommissie zich daarover gebogen op maandag 3 juni jl. en kan die groep naar verwachting verder met de procedure.

Mening SGP-gemeenteraadsfractie over windenergie
Wat de SGP-fractie betreft gaan wij daarmee eerst eens ervaringen opdoen voordat wij nieuwe aanvragen in behandeling nemen. In ons verkiezingsprogramma voor de periode 2002-2006 hebben wij opgenomen dat de bruikbaarheid van windenergie in onze gemeente kan worden bezien. Verder hebben wij gepleit voor concentratie in plaats van verspreid liggende molens.
Als de acceptatie van die molens positief is en wij het erover eens zijn dat dit past in het landschap, dan willen wij in de toekomst denken aan een mogelijke uitbreiding van het aantal windmolens in onze gemeente.

Nieuwe aanvragen om medewerking
En dan blijkt ons uit de stukken dat er alleen al in onze gemeente vele belangstellenden zijn voor het oprichten van een windmolen. Echter een groot aantal daarvan is volgens ons meer het werk van projectontwikkelaars dan van de grondeigenaren zelf. Wanneer wij te zijner tijd zouden besluiten tot het plaatsen van een aantal windmolens meer dan de drie waarvoor de procedure nu nog loopt, dan hebben wij wel verschil in de nu genoemde projecten.
Eén project zit volgens ons, in elk geval deels, in het zogenaamde slagenlandschap. Daar passen geen windmolens.

Ons advies is helder. Laten wij eerst ervaring opdoen met de op te richten windmolens van de groep Spoorwind en dan beslissen over eventuele plaatsing van meer windmolens op Staphorster gebied. Daarbij tekenen wij direct aan dat wij als gemeente Staphorst niet alleen de door het Rijk aan de provincie Overijssel opgelegde verplichting van (toen nog) 30 Megawatt aan windenergie voor onze rekening moeten nemen. Dat zou namelijk betekenen dat er in onze gemeente in totaal ongeveer 20 windmolens geplaatst zouden moeten worden.

07-06-02
Leerlingenvervoer

De gemeente Staphorst gaat de vergoeding voor de kosten van het leerlingenvervoer niet versoberen. De gemeenteraad wees donderdagavond met grote meerderheid een daartoe strekkend voorstel van Gemeentebelangen/VVD af. In de commissie Inwonerszaken had raadslid Slager (SGP) zich maandagavond al uitgesproken voor het behoud van de huidige normering.
Raadslid J. Eissen diende tijdens de raadsvergadering een amendement in op de nieuwe verordening Leerlingenvervoer. De huidige financiële tegemoetkoming is volgens hem te royaal en loopt uit de pas bij die van omringende gemeenten. „Het is toch te gek voor woorden dat een leerling uit Staphorst die bijvoorbeeld in Zwolle onderwijs geniet, anders wordt behandeld dan een leerling uit Zwartsluis of uit Dalfsen."
De fractie GB/VVD stelde daarom voor de kilometergrens waarvoor de regeling geldt, te verleggen van 4 naar 6 kilometer. Daardoor zouden minder ouders in aanmerking komen voor een bijdrage. Een verdere bezuiniging zou kunnen worden bereikt door de bijdrage per kind vast te stellen, in plaats van per gezin. Per saldo zou dat de gemeente 27.000 euro op jaarbasis moeten opleveren. De betreffende ouders zouden daarentegen een lastenverzwaring van ongeveer 200 euro per kind kunnen tegemoetzien.
Eissen, die in de vorige zittingsperiode als wethouder de verordening in zijn portefeuille had, beriep zich op het bestuurskader van de gemeenteraad voor de periode 2002-2006. Daarin staat dat het college met „kostenbesparende maatregelen" moet komen. Raadslid G. Doornbos wees hem erop dat hij halverwege de passage was gestopt met lezen. Daarin staat dat de huidige (te indexeren) schalen voor bijdragen van ouders worden gehandhaafd.
Burgemeester J. Alssema keerde zich krachtig tegen het beroep van Eissen op het gelijkheidsbeginsel. „De structuur en kenmerken van Staphorst rechtvaardigen een onderscheid met de buurgemeenten. Wij moeten beleid op maat maken voor onze burgers."
Wijiziging van de verordening is noodzakelijk vanwege recente wijzigingen in diverse onderwijswetten. De overige vijftien leden van de raad gingen akkoord met de aanpassingen en verwierpen het amendement. De tegemoetkoming in Staphorst blijft daarmee royaler dan in het landelijke concept van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

25-04-02
Verkiezing wethouders

Nadat het bestuurskader voor de nieuwe raadsperiode was vastgesteld, zijn in de raadsvergadering van 25 april jl. vervolgens de nieuwe wethouders gekozen.

De SGP-fractie heeft de heer Bron voorgedragen als kandidaat namens deze partij.
Daarnaast hebben wij onze steun gegeven aan de kandidaten van de ChristenUnie en het CDA, respectievelijk de heren Kruidhof en Brand.

Op die wijze wordt het meest recht gedaan aan de verkiezingsuitslag. Deze partijen hebben namelijk alle zetelwinst en/of procentuele winst behaald. Daar komt nog bij dat het ook de drie grootste partijen zijn.
De SGP is altijd voorstander geweest van een breed afspiegelingscollege.

Bij de huidige samenstelling van de raad is er sprake van een maximaal afspiegelingscollege. Wij weten door allerlei uitspraken dat de heer Talen van de fractie Gemeentebelangen/VVD daar anders over denkt. Die roept alleen maar dat dit geen afspiegeling is van de bevolking. Het gekozen college wordt echter gesteund door 13 van de 17 raadsleden. Een betere en bredere afspiegeling is evenwel haast ondenkbaar. Wij hebben het dan over meer dan 76 procent! Dit is altijd nog weer 6 procent meer dan het vorige college.

De nieuw benoemde wethouders wensen wij Gods onmisbare zegen toe bij hun verantwoordelijke werkzaamheden in de nieuwe raadsperiode.

25-04-02
Vaststelling bestuurskader 2002-2006

In de raadsvergadering van donderdag 25 april jl. heeft de gemeenteraad van Staphorst het bestuurskader voor de nieuwe raadsperiode vastgesteld. Alleen de fractie van Gemeentebelangen/VVD heeft niet ingestemd met dit opgestelde stuk.
Dit bestuurskader is tot stand gekomen na een aantal vergaderingen van de fractievoorzitters van alle partijen onder leiding van de heer Bron als gespreksleider. Gemeentesecretaris Smit heeft ambtelijke ondersteuning verleend.

Na een moeizame eerste vergadering, één fractie had toen nog wat moeite de verkiezingsuitslag te verwerken, zijn vervolgens in een goede sfeer een aantal vergaderingen gehouden om te komen tot het bestuurskader voor de komende vier jaren.
Het is een stuk waarin niet alles tot in detail is geregeld. Wel zijn er diverse lijnen uitgezet aan de hand van punten uit de verschillende verkiezingsprogramma's. Hierover kan te zijner tijd verder gediscussieerd worden in commissie- en/ of raadsvergaderingen.
Op onderdelen konden fracties een voorbehoud maken. De SGP-fractie heeft dit gedaan bij een aantal principiële punten. Het betreft de volgende punten uit het bestuurskader en de fractie heeft daarop onderstaande toelichting gegeven.

Viering Oud en Nieuw (punt 19)
Onze fractie erkent dat er minder vernielingen worden gepleegd sinds er tijdens de jaarwisselingen een feest georganiseerd wordt. Toch houden wij principiële bezwaren tegen het organiseren van deze activiteit. Jongeren kunnen zich daar vermaken met dans en soorten muziek waar wij niet achter kunnen staan. Wij blijven ertoe oproepen jaarwisselingen op een waardige wijze door te brengen in de kring van gezin, familie en/of vrienden of in verenigingsverband.
Omdat de SGP-fractie bezwaren houdt tegen de wijze waarop dit feest wordt ingevuld, stemmen wij niet in met het organiseren van dit feest en dan ook niet met het structureel opnemen van een bedrag in de begroting als bijdrage in dit feest. Dit komt er namelijk op neer dat men wordt beloond voor het niet plegen van vernielingen. De norm moet echter zijn dat er geen vernielingen worden aangericht, ook zonder dat men een feest krijgt aangeboden.
Zou men desondanks met de jaarwisselingen iets willen organiseren, dan zal het duidelijk zijn dat dit wat onze fractie betreft, niet met gemeenschapsgeld betaald dient te worden.
De beoogd wethouder van de SGP zal vanuit zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid wel instemmen met het organiseren van deze activiteit uit oogpunt van handhaving van de openbare orde. Hij stemt echter wel tegen het jaarlijks beschikbaar stellen van een bijdrage in de kosten.

Daarbij komen wij ook even op de in het volgende punt genoemde geluidsoverlast bij evenementen, manifestaties en feesten. Onze fractie is van mening dat men zich aan de gestelde regels dient te houden. Wanneer dit niet gebeurt, zal er sneller ingegrepen moeten worden bij klachten daarover. Bij inwoners heerst nu veelal de gedachte dat met opmerkingen hierover weinig of niets gedaan wordt.

Kinderopvang (punt 46)
Hoewel wordt erkend dat het voor de gemeente niet betaalbaar is zelf gelden toe te leggen op de kinderopvang hebben wij hier toch een kanttekening bij laten plaatsen.
De landelijke overheid heeft er een speerpunt van gemaakt om het aantal kinderopvangplaatsen sterk uit te breiden. Men stimuleert het tweeverdienerschap op velerlei wijze. Om dit te kunnen realiseren moeten de kinderen steeds vaker naar de kinderopvang en daaraanvolgend naar de buitenschoolse opvang.
Opvang en opvoeding in de gezinnen zijn echter in verreweg de meeste gevallen te verkiezen boven een opvoeding door professionals in crèches enzovoort. Onderzoeken van de laatste tijd geven steeds vaker aan dat de traditionele manier van opvoeden in het gezin beter is voor de ontwikkeling van het kind.
Hierbij kunnen wij noemen de oratie van prof. dr. Riksen-Walraven bij de aanvaarding van haar ambt van hoogleraar in de ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Nijmegen begin maart dit jaar. Een storm van protest heeft dit opgeleverd omdat dit niet past in het huidige denken van velen over de opvoeding van kinderen. Onderzoek had uitgewezen dat kinderen die meer dan 30 uur per week in een crèche verbleven een duidelijk risico liepen op afwijkend gedrag.
Ook als de gemeente er geen geld op hoeft toe te leggen, stemmen wij toch niet in met kinderopvang. (N.B. Indien wel iets gerealiseerd wordt, hebben wij uiteraard een sterke voorkeur voor gastouderopvang. Dit is goedkoper en deze vorm van kinderopvang is daarnaast gezinsvriendelijker).

(Breedte)sport en accommodaties (punten 50 t/m 53)
Hoe de SGP-fractie over sport en dan met name de wedstrijdsport denkt is genoegzaam bekend. Wij houden principiële bezwaren tegen de wedstrijdsport. Dit zal ertoe leiden dat wij bij zaken die dit betreffen blijven tegenstemmen.

10-04-02
Vakantiewoningen

Wij hebben als politieke partijen in het bestuursprogramma voor de onlangs afgelopen zittingsperiode met elkaar afgesproken dat er een betere afstemming moest komen tussen de tarieven voor de forensen- en toeristenbelasting.
Vervolgens zijn er een aantal rechterlijke uitspraken die ons verplichten tot de onderzoeken zoals verwoord zijn in het voorliggende voorstel.
Door de landelijke en provinciale overheid worden de gemeenten steeds meer aangespoord om werk te maken van het handhavingsbeleid. Permanente bewoning van woningen die volgens het bestemmingsplan aangemerkt worden als vakantiewoningen kan dan ook niet langer getolereerd worden. Dit wordt eveneens sterk benadrukt in de 5e nota Ruimtelijke Ordening.
Voor de eigen bevolking is het zeer wrang te moeten constateren dat juist in deze tijd waarin het zeer moeilijk is de woningbouw in de kernen op een bevredigende manier van de grond te tillen, intrek genomen zou worden in woningen die bestemd zijn voor recreatie om zich daarin permanent te vestigen.
Ook in Drenthe wordt actie ondernomen om permanente bewoning tegen te gaan. Wij willen niet fungeren als alternatief voor personen die de grond onder de voeten elders te warm wordt.
In gesprekken met inwoners is meerdere keren naar voren gekomen dat de indruk bestaat dat er wel degelijk sprake is van permanente bewoning van recreatiewoningen.

Wij hebben verslagen toegezonden gekregen van onlangs gehouden gesprekken met belanghebbenden over deze materie.

In één van de verslagen lezen wij dat de vakantieparken bedoeld zijn voor mensen die vakantie vieren. Verderop in datzelfde verslag lezen wij dat er niet permanent gewoond wordt maar wel ongeveer 200 dagen. De één heeft wat meer vakantiedagen dan de ander maar dit vinden wij veel te ver gaan. In de raadsvergadering is ons geantwoord dat men zich volgens de eisen van de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) in een gemeente moet laten inschrijven als men binnen een periode van een half jaar daarvan vier maanden in een gemeente verblijft. Dit is dan formeel geen permanente bewoning maar het gaat toch behoorlijk in die richting. Voor mensen met dergelijke intenties hoeft wat onze fractie betreft geen bestemmingsplan meer te worden aangepast waardoor er nog meer van soortgelijke woningen gebouwd kunnen worden.

In de ingekomen reactie van een echtpaar lezen wij dat zij hun woning in hun woonplaats hebben verkocht, vervolgens in diezelfde plaats een appartement terugkochten en in IJhorst een houten zomerhuis kochten. En ik citeer nu letterlijk: "Wij vulden dit op door een gedeelte per jaar door te brengen in onze woonplaats om de contacten met de kinderen en kleinkindertjes aan te houden. Het overige gedeelte brengen wij door in onze zomerwoning te IJhorst."
Ook hiervan zijn wij van mening dat dit niet de wijze van bewoning is die ons voor ogen stond, toen medewerking is verleend aan de wijziging van het bestemmingsplan.

In diezelfde brief vraagt men hoe wij het zouden vinden door zo'n verderfelijk bedrijf dat er van bestaat om mensen te bespioneren en te verklikken. Met name van dat laatste woord willen wij de betekenis volgens het woordenboek even aanhalen. Dat is: aanbrengen, heimelijk overbrengen, verraden. Als je dat op je laat inwerken, heb ik de indruk dat dit echtpaar al feilloos aanvoelt dat men fout zit.

Het voorstel om een onderzoek te laten instellen, heeft inmiddels al heel wat reacties opgeroepen. Enerzijds kunnen wij ons daar iets bij voorstellen. Gecontroleerd worden, is niet iets waar velen op zitten te wachten. Anderzijds denken wij, dat wanneer men bij een controle niets heeft te duchten, men zich er niet zo druk over hoeft te maken. Juist daarom vragen wij ons steeds sterker af of er dan toch iets niet goed zit.

Afsluitend moeten wij beamen dat het te verrichten onderzoek een aanzienlijk bedrag kost. In het licht van de hiervoor besproken zaken achten wij dit zowel verantwoord als ook noodzakelijk. De SGP- fractie stemt in met dit voorstel. Daarbij gaan wij er uiteraard vanuit dat de onderzoeken op een waardige en zo open mogelijke manier worden verricht.

(Dit voorstel is behandeld in de commissievergadering van 19 maart jl. en vervolgens in de raadsvergadering van 9 april jl.)

10-04-02
Sluipverkeer

Het College van burgemeester en wethouders presenteert aan de gemeenteraad een nieuw voorstel om het sluipverkeer over de Oude Rijksweg zoveel mogelijk te beperken. Al eerder hebben B&W geprobeerd maatregelen te treffen om het sluipverkeer terug te dringen. Toen was het echter gericht op het aanbrengen van een drietal wegversmallingen op de Oude Rijksweg. De fractie van de SGP is daar van meet af aan niet enthousiast over geweest. De SGP-raadsleden hebben hier toen ook tegen gestemd. Vooral omdat door die maatregel de eígen inwoners daarvan 24 uur per dag de gevolgen zouden ondervinden. Andere raadsfracties waren van mening dat er wel iets moest gebeuren. Toch heeft het College van B&W de uitvoering toen niet ter hand genomen. Dat had ook te maken met het feit dat er vanuit de bevolking bezwaren zijn ingediend tegen de voorgestelde verkeersmaatregelen. Bezwaren die zijn gehonoreerd; weliswaar niet op grond van inhoudelijke argumenten, maar vanwege procedurele aard in verband met onvoldoende publicatie van de voorgestane aanpassingen.
Als vervolg daarop heeft het College daarna de Raad het voorstel gedaan een zogenaamd kentekenonderzoek te laten uitvoeren, om aan de hand van getallen de hoeveelheid sluipverkeer vast te stellen. Dit onderzoek is opgedragen aan de afdeling Verkeerskunde van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. De kentekenregistratie heeft plaatsgevonden tijdens de ochtendspits op een dinsdag en donderdag. De gegevens zijn verkregen aan de hand van een achttal registratieposten. "Meten is weten'', zegt men dan. De resultaten van het onderzoek zijn intussen beschikbaar. Daaruit blijkt dat het sluipverkeer niet op alle werkdagen even groot is. De mate van extern sluipverkeer hangt duidelijk samen met het feit of er sprake is van filevorming op de A28 en/of A32. Daarnaast is vastgesteld dat ook eigen inwoners het buitengebied als ''sluiproute'' gebruiken, bijvoorbeeld in het kader van woon/werkverkeer. Geconstateerd is dus dat we moeten spreken van zowel extern als íntern sluipverkeer, op grond van de geregistreerde kentekens tijdens de gehouden onderzoeksdagen.
Dat onderzoek heeft ertoe geleid dat het onderwerp dit jaar opnieuw aan de orde is gekomen. In de op 7 februari 2002 gehouden vergadering van de commissie Sociale Zaken/Verkeer en Vervoer is van gedachten gewisseld over een nieuw voorstel om maatregelen te treffen tegen het sluipverkeer. De voorgestelde verkeersmaatregelen zijn dit keer vooral gericht op het buitengebied. Het betreft de Rijksparallelweg, de Klaas Kloosterweg-West en de Rechterensweg. Eén en ander is ook een gevolg van het feit dat aanwonenden brieven hebben gestuurd naar de gemeente of persoonlijk hun klachten (en vrees) hebben kenbaar gemaakt. De nu voorgestane maatregelen kunnen onze instemming krijgen, omdat deze nagenoeg geheel overeenkomen met de door de SGP-fractie voorgestelde maatregelen bij de eerdere behandeling van dit actuele onderwerp. Wat is de bedoeling om aanstonds te gaan uitvoeren?
Puntsgewijs noemen we de voorgestelde maatregelen:
1e Op de Rijksparallelweg de maximumsnelheid instellen op 60 km/uur. Dat geldt vanzelfsprekend voor het gedeelte buíten de bebouwde kom.
2e Op de Rijksparallelweg ook een tweetal wegversmallingen aanbrengen. Daarbij zal het verkeer vanuit de richting Staphorst voorrang krijgen op het tegemoetkomende verkeer vanaf de kant van Meppel.
3e Een aandachtsbord plaatsen op de Rijksparallelweg, voor verkeer dat via of bij Meppel-Zuid richting Staphorst rijdt. Op dat bord als tekst vermelden: "Gebruik onze wegen niet als sluiproute. Mede namens onze kinderen bedankt.''
4e Daarnaast op de Rijksparallelweg eenrichtingsverkeer instellen tijdens de ochtendspits van 07.00 tot 09.00 uur, vanaf het gedeelte van de Viaductweg tot aan de opslag van Rijkswaterstaat. Deze maatregel is niet van toepassing op (brom)fietsers.
5e Op de Rechterensweg eveneens eenrichtingsverkeer instellen, voor het deel van de Rijksparallelweg tót aan Kerkenland. Ons commissielid heeft hierbij voorgesteld om de eigen bewoners aan de Rechterensweg in de nabijheid van de Rijksparallelweg, ontheffing te willen verlenen van deze verkeersmaatregel.
6e Voorts de gehele Klaas Kloosterweg-West tot een 60 km/uur traject maken. In het gedeelte tussen de Viaductweg en Kerkenland tegelijk een asverspringing aanbrengen. Omdat deze weg ook veel gebruikt wordt door landbouwverkeer, heeft onze fractie erop aangedrongen dat deze voorziening wel op een redelijke manier te passeren moet zijn met landbouwwerktuigen.
7e Voor de Oude Rijksweg worden op dit moment géén maatregelen aangedragen. In het voorstel wordt gezegd dat bij de voorgenomen herinrichting van Rouveen, nabij de omgeving van de Ned.Herv.Kerk, verkeerskundige weerstanden worden aangebracht die de snelheid doen afnemen. In dat verband wordt gedacht aan een gedeelte vanaf d'Olde Kaerke tot aan het gebouw van de bibliotheek.
Tot besluit. In de openbare raadsvergadering van D.V. dinsdag 26 februari 2002 zal het nieuwe voorstel als bespreekstuk aan de orde komen.

 

terug >>