Archief 2002
 
Actueel Uit de pers 2002
 
20-11-02 - Staphorst kan aan de slag met mfc - Zwolse Courant
06-11-02 - SGP wil ook wel wat langer wachten op mfc - Meppeler Courant
06-11-02 - Politiek wenst lijst van barre wegen - Meppeler Courant
30-10-02 - SGP torpedeert haalbaarheidsonderzoek mfc - Meppeler Courant
01-10-02 - SGP-er Kolijn: de SGP in onze democratie - Staphorster
26-08-02 - Ambulances arriveren vaak te laat - Meppeler Courant
16-07-02 - SGP begroet familie v/d Zandschulp, 300e lid - Staphorster
15-07-02 - SGP Staphorst timmert aan de weg - Meppeler Courant
08-06-02 - Voetpad langs de Muldersweg - Meppeler Courant
07-06-02 - Bezem door 'puinhopen' in Staphorst - Zwolse Courant
06-05-02 - V/d Vlies spreekt ook zwevende kiezer aan - Nederlands Dagblad
03-05-02 - Politiek een stuk minder prettig? - Meppeler Courant
26-04-02 - Harde woorden op feestavond - Meppeler Courant
26-02-02 - Politiek forum in Hotel Waanders - Zwolse Courant


20-11-02 - Zwolse Courant
Staphorst kan aan de slag met mfc

Het college van B en W van Staphorst kan de eerste stap zetten op weg naar de bouw van een multifunctioneel centrum in of nabij sportpark De Noorderslag. De raad gaf (unaniem) het college een krediet van 25.000 euro voor het laten verrichten van een haalbaarheidsonderzoek.
De eensgezindheid in de raad wil niet zeggen dat zonder op- en aanmerkingen werd ingestemd met het voorstel. Maar het bijgeschaafde voorstel naar aanleiding van de discussie in de eerder gehouden commissievergadering, deed de belangrijkste kritiek gisteravond verstommen. Het haalbaarheidsonderzoek, dat volgend jaar april gereed moet zijn, wordt uitgevoerd door het bureau Deloitte en Touche, dat veel ervaring heeft met het opzetten van multifunctionele centra. Het feit dat de gemeente zelf de regie in handen houdt werd door de raad van harte toegejuicht. De onafhankelijkheid van een extern bureau (dus niet direct belanghebbende verenigingen in Staphorst) en de eigen regievoering vormden voor de raad belangrijke redenen om na een klein uurtje debatteren het licht op groen te zetten. SGP en Gemeentebelangen/VVD roerden hun mondje gisteravond nog het meest. J. Eissen (VVD/Gemeentebelangen) wilde al graag op voorhand weten wie nu werkelijke belangstelling hebben voor het centrum, en hij vond de 25.000 euro wel een erg fors bedrag. Hij kreeg al snel te verstaan dat die belangstelling juist moet blijken uit het nog te houden onderzoek. Bij de SGP-fractie bestaan op voorhand al ernstige twijfels of er voldoende interesse bestaat voor deelname aan het mfc. S. de Jong (SGP) eiste bepaalde onderdelen in het onderzoek (en die werden hem toegezegd door wethouder K. Brand). Een mfc mag volgens de SGP geen prestigeobject of luchtkasteel zijn. 'De daadwerkelijke belangstelling moet worden gemeten. Dat is wat anders dan een kunstmatig opgewekte vraag. Die belangstelling mag niet vrijblijvend zijn', stelde De Jong. Participanten moeten volgens hem in het onderzoek ook gevraagd worden naar de bereidheid om financieel bij te dragen. 'Klip en klaar moet duidelijk worden of kostendekkende exploitatie mogelijk is', aldus De Jong, die ook de motivering wil weten waarom mogelijke gebruikers afhaken. De SGP behoudt zich het recht voor om eigen conclusies te trekken uit de uitslag. Dat zullen ongetwijfeld ook de andere fracties doen.

06-11-02 - Meppeler Courant
SGP wil ook wel wat langer wachten op mfc

Van de SGP hoeft de realisering van een multifunctioneel centrum in Staphorst-Noord niet persé in deze raadsperiode gereed te komen. De partij is terughoudend vanwege de hoge kosten die realisering met zich meebrengt en de principiële tegenstand die de partij altijd heeft tegen de wedstrijdsport. Als het gaat om een multifunctioneel sportcentrum, haakt de SGP sowieso af. De partij is bereid onder stringente voorwaarden mee te denken, maar vindt een dergelijk centrum niet absoluut noodzakelijk. De partij vindt dat er tot dusverre een beklemmend stilzwijgen heerst over de financiering van het project. Het mag volgens de SGP niet zo zijn dat het centrum veel gemeenschapsgeld gaat kosten. De SGP pleit dan ook voor kostendekkende exploitatie.

06-11-02 - Meppeler Courant
Politiek wenst lijst van barre wegen gemeente Staphorst

De gemeente Staphorst trekt dan wel 1,1 miljoen euro uit om diverse wegen in 2003 een grote onderhoudsbeurt te geven, maar het wordt ook tijd dat de politiek inzicht krijgt in de vele wegwerkzaamheden die in de jaren daarna op stapel staan. Daarom moet het college van B en W hard aan het werk gaan om een wegennota op te stellen waarin het vele werk inzichtelijk wordt gemaakt, want nu worden er te hooi en te gras wegen aangewezen die dit onderhoud behoeven.
Dat is de mening van de SGP-fractie in de gemeenteraad van Staphorst. Gistermiddag diende de partij een motie in om het college te manen een dergelijk rapport te maken. Ook omdat veel kosten in de gemeentelijke begroting voor 2004 opgenomen moeten worden. De motie werd aangenomen en dus moet het college op de laatste raadsvergadering voor de grote vakantie in 2003, op 24 juni, een dergelijk rapport presenteren. Verantwoordelijk wethouder Klaas Brand kon gisteravond alleen maar zeggen dat hij zijn best zou doen.
De SGP en de meerderheid van de raad, wensen een dergelijk rapport, omdat veel wegen in de gemeente Staphorst bar slecht zijn. Een klip en klaar rapport geeft dan aan hoe de wegen er voorstaan en wat er moet gebeuren en welke prioriteiten er gesteld moeten worden.
Volgend jaar is er nog geen geld voor, maar de kans is groot dat in 2004 de Oude Rijksweg in Staphorst en Rouveen op de schop gaan. Volgens de politiek zijn de wegen zo slecht, dat er nauwelijks nog een fatsoenlijk fietstochtje op gemaakt kan worden. Omdat ook de riolering onder de wegen aangepakt dient te worden, houdt de gemeente nu al rekening met een enorme kostenpost van vele honderdduizenden euro's.

30-10-02 - Meppeler Courant
SGP torpedeert voorstel haalbaarheidsonderzoek mfc

De SGP-fractie in Staphorst weigert akkoord te gaan met het collegevoorstel om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een multifunctioneel centrum in Staphorst-Noord. Een onderzoek is op zich prima, maar dit mag nooit op basis van een intentieverklaring tussen gemeente, Stichting De Tippe en Voetbalvereniging Staphorst

De voetbal en De Tippe mogen uiteraard meepraten, maar ze mogen het onderzoek niet uitvoeren, want dit zou alleen al de schijn van partijdigheid opwekken. Als het college vast blijft houden aan dit voorstel, gaat de SGP zeker niet akkoord. De SGP wordt in haar wantrouwen gesterkt nu blijkt dat de voetbalvereniging al een plan klaar heeft liggen voor een centrum.

B en W willen 25.000 euro beschikbaar stellen voor een dergelijk haalbaarheidsonderzoek. Niet alleen is de SGP bang dat de voetbalvereniging en De Tippe samen gaan uitmaken wie er in het multifunctioneel centrum komen en daar nog geld voor krijgen ook, eveneens is de partij bevreesd dat het dan een multifunctioneel sportcentrum gaat worden, terwijl de SGP het liever heeft over "een multifunctioneel centrum" voor iedereen, inclusief de sport. 'Het mag zeker geen sportpaleis worden', aldus Sytse de Jong van de SGP maandagavond tijdens de commissievergadering. De SGP vindt dat het college het onderzoek onpartijdig moet leiden. Uiteraard mag iedereen meepraten en heeft iedereen een stem die even hard gehoord zal worden. De partij wil ook dat het haalbaarheidsonderzoek reële doelstellingen bevat. Het mag niet zo zijn dat de belangstellenden er 'met de haren bijgesleept worden'. Ook mag de belangstelling van diverse verenigingen en stichtingen niet vrijblijvend zijn. Aan de partijen moet wel degelijk gevraagd worden of ze een financiële bijdrage willen leveren. Het kaf moet zo van het koren gescheiden worden. De SGP is ook benieuwd naar de motivatie van partijen die niét mee willen doen aan het project.

Ook commerciële partners moeten volgens SGP-woordvoerder Sytse de Jong bij het onderzoek betrokken worden, niet in de laatste plaats de familie Mussche, die al jaren met de gemeente aan het soebatten is over een commercieel sportcentrum in het nieuwe plan Noord.

De overige partijen vinden het collegevoorstel om te komen tot een haalbaarheidsonderzoek ook te smal. Verantwoordelijk wethouder Klaas Brand moet er meer criteria inzetten. De kritiek van de politiek zorgt er wel voor dat de realisatie van een dergelijk onderzoek met minimaal een maand wordt uitgesteld.

Klaas Brand probeerde tevergeefs met name de SGP op andere gedachten te brengen. Volgens Brand wordt het een heel breed onderzoek dat een multifunctioneel centrum voor ogen heeft met allerlei ingangen in letterlijke en figuurlijke zin. Dat De Tippe en de voetbalvereniging er nadrukkelijk bij betrokken worden, is volgens Brand logisch, want beide hebben ze dringend behoefte aan een nieuw onderkomen. 'Maar zo staat het niet in het voorstel', kaatste Sytse de Jong de bal terug. 'Als we hiermee akkoord gaan, begeven we ons op een hellend vlak en kunnen we bovendien niet meer terug.'

01-10-02 - Staphorster

26-08-02 - Meppeler Courant
Ambulances arriveren vaak te laat in Staphorst

Van de 86 spoedritten die in het eerste halfjaar per ambulance in de gemeente Staphorst zijn uitgevoerd, kwam 23 procent niet binnen de gestelde vijftien minuten bij de patiënt aan. Gemiddeld kwam de ziekenauto 5,5 minuten te laat. Daarom wil de gemeente Staphorst er alles aan doen om een ambulancepost in of nabij Staphorst te realiseren.
Dat schrijft het college in een brief aan SGP-raadslid S. de Jong. De SGP pleit voor een ambulancepost bij de Lichtmis en liet dit aan het college weten.

(brief, verzonden 3 juli:)

Geacht College,

Het is u ongetwijfeld bekend, dat de provincie Overijssel een miljoen euro uittrekt voor het oplossen van knelpunten in de ambulancezorg in deze provincie. Het geld dient onder andere om het aantal overschrijdingen van aanrijtijden te verminderen. Een van de plattelandsgemeenten waar dit nadrukkelijk speelt, is Zwartewaterland. Hoewel een structurele financiering nog niet rond is, maakt Zwartsluis gerede kans op een ambulancestandplaats.

Nu heeft de gemeenteraadsfractie van de SGP in Staphorst zich altijd ingezet voor het standpunt dat de burgers van onze gemeente en omringende gemeenten op tijdige medische hulpverlening kunnen rekenen. Met dat oogmerk staat in het verkiezingsprogramma 2002-2006 de zinsnede: "Te overwegen valt de mogelijkheid van het instellen van een ambulancestandpunt aan de Lichtmis te bestuderen. Dat kan ook de gemeentes Zwartewaterland en Dalfsen ten goede komen."

Gelet op de uitkomst eind vorige week van het debat in de Provinciale Staten over de Perspectiefnota, brengt mijn fractie deze optie opnieuw onder uw aandacht.

Is het college bereid, gelet op de toegenomen aandacht van de provincie voor de ambulancezorg, de wens tot het instellen van een ambulancepost nabij de Lichtmis aan te bevelen bij de provincie Overijssel?

Gesteld dat een ambulancepost nabij de Lichtmis onverhoopt niet haalbaar is, wat kan een standplaats in Zwartsluis betekenen voor de gemeente Staphorst voor het verminderen van het aantal overschrijdingen van de vijftienminutengrens?


In afwachting van uw antwoord verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

Sytse de Jong

(vervolg Meppeler Courant)

Als wegomleidingen, een verkeerd adres en het niet melden van de aankomst buiten beschouwing worden gelaten, is elf procent te laat in de gemeente Staphorst, terwijl vijf procent acceptabel is. De directeur van ambulancecoördinatie CPA in Zwolla, P. Huizinga, stelde vorige week al in deze krant, dat ook moet worden gekeken naar de feitelijke situatie. "Te vaak zie je koppen in kranten, dat ziekenauto's niet op tijd rijden, maar je moet wegomleidingen, verkeerde meldingen en dergelijke ook in ogenschouw nemen."

De provincie Overijssel stelt een half miljoen euro beschikbaar voor het ambulanceknelpunt Zwartewaterland. Naar alle waarschijnlijkheid komt er dan ook een (tijdelijke) post in Zwartsluis. De gemeente denkt dat een dergelijke post ook bijdraagt tot een verbetering in met name Rouveen.

Het college geeft aan dat Staphorst beter kan worden bediend door de ambulancepost in Meppel. De gemeente zou een uitbreiding van deze ziekenwagenpost graag zien. Dit stuit wel op een financieel probleem. De realisatie van de basis in zwartsluis kost alleen al 610.000 euro. De optimalisering van de ambulancedienstverlening in de regio wordt beperkt door geldelijke middelen die provincie en zorgverzekeraars ter beschikking willen stellen.

Het college is van plan de feitelijke gegevens bij de provincie onder de aandacht te brengen.

16-07-02 - Staphorster15-07-02 - Meppeler Courant
SGP Staphorst timmert aan de weg

G.J. van de Zandschulp uit Staphorst is het driehonderdste lid van de SGP in deze gemeente. De mijlpaal is het gevolg van diverse ledenwerfacties die de partij gehouden heeft. Het feestje werd zaterdag gevierd, in aanwezigheid van fractievoorzitter J. Visscher, wethouder Ws. Bron en dominee Tj. de Jong.

De kiesvereniging "Oude Paden" van de Staatkundig Gereformeerde Partij was tot voor enkele jaren terug niet actief bezig met ledenwerving. Meerdere jaren achter elkaar was er sprake van een lichte groei doordat mensen zich spontaan opgaven als nieuw lid. Eind 1999 is de kiesvereniging begonnen met toezending van ledenwerfsets aan personen van wie men verwachtte dat die mogelijk geïnteresseerd zouden zijn in een lidmaatschap van de SGP. Dit heeft toen geresulteerd in een twintigtal nieuwe leden.
Mede door dit resultaat en gestimuleerd door de jaarvergadering van de landelijke SGP op 26 februari 2000, waarin ook extra aandacht gevraagd is voor ledenwerving, is de plaatselijke kiesvereniging daarmee doorgegaan. Nieuwe acties om leden te werven zijn gehouden in het voorjaar van 2001 en 2002. Ondermeer hierdoor is het ledenbestand vanaf 1 januari 1997 per saldo gestegen van 165 tot momenteel 315.

Succes
Een ongekend succes voor de SGP in Staphorst. De laatste actie heeft 52 nieuwe leden opgeleverd. Daarnaast hebben zich dit jaar al zeven personen spontaan aangemeld als lid. Door deze ledenwinst heeft men de afgelopen tijd de grens van driehonderd leden overschreden. De SGP doet het goed in Staphorst. Bij de twee laatste verkiezingen won de partij fors.
Het driehonderdste lid was G.J. van de Zandschulp, Geerligsland 1 in Staphorst. Het bestuur van de kiesvereniging van de SGP in Staphorst/Rouveen heeft dit niet geheel ongemerkt voorbij laten gaan. De voorzitter van de kiesvereniging, dominee Tj. de Jong, heeft zaterdag, in aanwezigheid van wethouder Wisse Bron en Jan Visscher, aan Van de Zandschulp het boekje 'Vonken van heilig vuur' overhandigd. Dit is in 2001 uitgegeven in samenwerking met de SGP-fractie in de Tweede Kamer ter nagedachtenis aan Groen van Prinsterer. In dat jaar was het 200 jaar geleden dat hij geboren werd. Aan mevrouw Van de Zandschulp werd een bos bloemen overhandigd.

Landelijk is de SGP opgericht in 1918 in Middelburg. In Staphorst deed men voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1927. Vermoedelijk is de partij kort hiervoor opgericht, maar alle gegevens zijn in de Tweede Wereldoorlog zoekgeraakt. Waarschijnlijk zijn Derk Timmerman, Jacob Visscher (eerste raadsleden), Jan Bisschop en Jan Heide nauw betrokken geweest bij de oprichting van de SGP-afdeling. Bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen in 1927 kreeg men 16,6 procent van de stemmen, bij de laatste verkiezingen was dat 31,6 procent. Vanaf 1939 is de SGP altijd de grootste partij in de gemeenteraad geweest in de gemeente Staphorst.

08-06-02 - Meppeler Courant
Voetpad langs de Muldersweg

Als blijkt dat het voetpad langs de Muldersweg minder breed wordt, dan eerder is afgesproken, dan moeten de werkzaamheden desnoods worden stopgezet. Dit is de mening van de SGP fractie in de gemeenteraad van Staphorst. Het waren harde woorden die gisteravond tijdens de raadsvergadering in Staphorst werden uitgesproken. Dit naar aanleiding van een brief die een verontruste bewoner aan de gemeente stuurde. Daarin wordt gesteld dat 78 centimeter van de 'oude' Muldersweg naar een andere aanwonende is gegaan. 'Wat blijft er van de weg eigenlijk over?' vraagt de aanwonende zich af. Dat dit ten koste gaat van een afgesproken rolstoel vriendelijkvoetpad is onverteerbaar, vindt de briefschrijver. De SGP ondersteunt dit dus. Als blijkt dat zonder overleg met de raad het voetpad smaller is geworden of grond is verkocht, heeft wethouder Hendrik Kruidhof een groot probleem.

Volgens de partij kan het niet zo zijn dat zonder medeweten van de raad een stuk grond aan een aanwonende wordt verkocht of geruild. Als dat zo is, dan krijgt verantwoordelijk wethouder Hendrik Kruidhof het zwaar te verduren, zo voorspelde SGP'er Bisschop gisteravond.

In de brief wordt ook gesteld dat het de afspraak was dat de hele Muldersweg zou worden herstraat en vernieuwd. 'Nu blijkt dat de vernieuwing tot het accountantskantoor Boer en Timmerman gaat en dan ophoudt. Dit is stijlloos. Misschien wil de gemeenteraad eens op werkbezoek komen. Dit deel is beslist aan herstrating toe', staat er te lezen.

Kruidhof zegde toe de zaak op zeer korte termijn te zullen nagaan. Volgens hem werd er over twee zaken gesproken. Enerzijds dus over de breedte van het voetpad, wat hij gaat onderzoeken, anderzijds over een strook grond, waar de gemeente en Waanders over ruziën wie de eigenaar is.

07-06-02 - Zwolse Courant
Bezem door 'puinhopen' in Staphorst

Klantvriendelijkheid is vaak ver te zoeken, contacten met ambtenaren zijn verwarrend of worden als 'stroperig' ervaren. Het ontbreekt burgers aan kennis van complexe (juridische) procedures, maar vooral aan begrip voor de trage werkwijze en afhandeling van aanvragen. Om maar te zwijgen over de sterk verouderde gemeentelijke bestemmingsplannen, die 'gigantisch veel' vrijstellingen vergen om toch bouwaanvragen te kunnen honoreren.
Een simpele optelsom voor politiek Staphorst: het is één grote puinhoop op de afdeling Ruimtelijke Ordening. Wapenfeiten uit de 'notitie Kruidhof', die de wethouder deze week voor de commissie ontvouwde, waren niet verrassend, wel alarmerend. Het is, zo stellen fracties unaniem, droevig gesteld op terrein van Ruimtelijke Ordening en Bouw- en Woningtoezicht. En dus moet de bezem erdoor. De politiek dringt aan op een inhaalslag, desnoods met het inhuren van externe hulp. 'We zetten nu de piketjes uit. Binnen een jaar moet de boel op orde zijn', aldus de belofte van nieuwe portefeuillehouder Hendrik Kruidhof.
Zijn waslijst met kritische noten lijkt oneindig: te hoge werkdruk op de afdeling, met als gevolg te weinig controle op en handhaving van illegale bouwactiviteiten. Veel onduidelijkheid ('er worden verwachtingen gewekt die twijfel zaaien') en onzekerheid bij burgers over de uitleg van bestemmingsplannen, bijvoorbeeld waar het gaat om 'woningsplitsing'.
Onvrede en frustratie vieren hoogtij onder de bevolking. 'Of het nu om de bouw van een tuinhuisje gaat, carport, schuur of dakkapel; de burger krijgt een standaardbrief waar 'ie niks van snapt', aldus wethouder Kruidhof. 'En er zijn vandaag weer tien van zulke brieven de deur uitgegaan. Ik zit gemiddeld per week met vijf burgers aan tafel die de inhoud niet begrijpen. Dat vergt veel tijd en energie.'
Het blootleggen van die ? al jaren slepende - problematiek op de afdeling bleek een klus op zich: 'Het voelde als een kluwen draad in mijn hand, waarvan ik het begin niet kon vinden...' Jan Talen (Gemeentebelangen/VVD) noemde de afdeling 'zo lek als een mandje. Een duiventil die dichtgespijkerd moet worden. Op de bouwsteigers hoor je méér dan men hier in het gemeentehuis weet. De communicatie is totaal fout.' Fractiegenoot en oud-wethouder Jaap Eissen (de laatste jaren portefeuillehouder ruimtelijke ordening) kreeg een sneer na van de PvdA: 'Het is onder zijn verantwoordelijkheid een puinhoop geworden. Het vorige college heeft de afdeling in de kou laten staan.'
Met een huidige werkvoorraad van ruim driehonderd 'lopende' bouwaanvragen holt de afdeling volgens Doornbos constant achter de feiten aan. 'Wat is afgehandeld, komt even snel weer binnen.'
Jan Visscher (SGP) begon zijn relaas mild ('niet alles liep vlekkeloos de laatste jaren...') en raakte vervolgens op dreef in een opsomming van misstanden: 'We horen veel klachten over klantonvriendelijkheid, ambtenaren moeten iets doen aan hun opstelling. Ze hebben hun zaakjes ook niet op orde, kunnen amper stukken vinden als iemand ernaar vraagt. De archivering is een puinhoop. Ambtenaren vertalen afspraken van de raad ook anders naar het publiek: men geeft eigen interpretaties van besluiten en notities.'

06-05-02 - Nederlands Dagblad
Van der Vlies spreekt ook de zwevende kiezer aan

Een thuiswedstrijd. Op verkiezingstournee bezocht SGP-leider Bas van der Vlies vrijdagavond de gemeente Staphorst, waar zijn partij vanouds sterk vertegenwoordigd is. De Staatkundig Gereformeerden luisteren aandachtig naar wat hij te vertellen heeft en zijn vol lof over hún eerste man. Maar Van der Vlies' aantrekkingskracht blijkt verder te reiken dan de eigen partij.

,,Dit lijkt me een typische onderons bijeenkomst'', schat Sytse de Jong, raadslid van de SGP in Staphorst voorafgaand aan de bijeenkomst in. De aula van het reformatorische Pieter Zandtcollege, genoemd naar de man die van 1925 tot 1961 de SGP in de Tweede Kamer vertegenwoordigde, begint dan al behoorlijk vol te lopen. Kritische vragen over de koers van de partij zal Van der Vlies niet op zijn bordje krijgen. ,,Ik verwacht dat de meeste vragen over detailkwesties in de landbouw gaan.''

De Jong krijgt ten dele gelijk. In het tweede deel van de avond, nadat Van der Vlies aan de zaal het diepe verschil tussen de SGP en de Haagse politieke meerderheid uiteen heeft gezet, passeren talloze onderwerpen de revue. De biologische landbouw en de gevolgen van de bse, maar ook euthanasie, het afschaffen van lesgeld voor studenten en het financieringstekort komen aan de orde. Op duidelijke en indringende wijze weet Van der Vlies alle vragen te beantwoorden.

Het is die helderheid die de aanwezigen aanspreekt. ,,Hij weet zich altijd erg goed uit te drukken'', vat De Jong samen. ,,Van der Vlies is iemand die ook in de seculiere media goed overkomt. Hij is echt het boegbeeld van de partij geworden en zet het SGP-profiel duidelijk neer.'' Bovendien heeft Van der Vlies de gave dat hij de verschillende groepen weet te binden. ,,Jongeren denken echt niet: wat is dat voor een oude man? Zowel de linker- als de rechterflank in de partij voelt zich bij hem veilig, zonder dat hij zelf een slappe middenkoers vaart.''

Aan Van der Vlies weet je wat je hebt, is dan ook een veel gehoorde reactie in de aula van het Pieter Zandtcollege. ,,Hij kwam laatst als beste uit de leugendetector'', voert de 37-jarige Lucas Mulder, bestuurslid van de SGP-studievereniging aan. ,,Je merkt het ook in de Tweede Kamer. Er wordt daar altijd met respect naar hem geluisterd.'' Zwakke punten kan Mulder eigenlijk niet noemen. ,,Misschien zou hij wat vaker in de publiciteit moeten treden'', suggereert hij, beseffend dat daarvoor middelen als de televisie nodig zijn, die zeker in Staphorst nog in de taboesfeer liggen. Van der Vlies' optreden onlangs via internet was in elk geval een succes, meent de SGP'er. ,,Hij is een sterke redenaar. We moeten zuinig zijn op dat soort mannen. Het zou jammer zijn als hij er over vier jaar mee stopt.''

Politieke vrienden

Ook buiten eigen kring wordt met lof gesproken over de eerste man van de SGP, die al sinds 1981 in de Tweede Kamer zit. Van der Vlies mag dan een thuiswedstrijd spelen, hij blijkt ook mensen van buiten te lokken. Zo is daar de ChristenUnie-burgemeester van Staphorst, Alssema, die graag even bij ,,zijn politieke vrienden'' langsgaat. ,,Ik bezoek vaker verkiezingsbijeenkomsten van andere partijen. Via de vragen uit de zaal weet je wat er onder de mensen leeft'', aldus de eerste burger. Maar ook de PvdA is aanwezig. ,,We hebben een goede samenwerking met de SGP en zitten vaak op één lijn'', verklaart raadslid Piet Jans zijn komst.

Beide Staphorster politici willen niets dan lof kwijt over Van der Vlies. ,,Vanuit zijn eigen positie heeft hij een duidelijke boodschap. Als je hem hoort, weet je precies waarvoor de SGP staat'', vat Jans samen. Het wezenlijke verschil met zijn eigen partij is de rol van de godsdienst, erkent de PvdA'er. Maar in de praktijk levert dat weinig problemen op. ,,Over peuterspeelzalen denken we anders. Maar de zondagsrust bevalt me best. Ik kom oorspronkelijk van buiten Staphorst maar vind het heerlijk dat de winkels hier dan dicht zijn.''

Oranje

De veel gehoorde duidelijkheid is ook wat het echtpaar Meyerink uit Meppel naar de SGP-bijeenkomst trekt. Ze zijn ,,nog'' lid van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (afhankelijk van wat er op de synode gebeurt) en hebben altijd GPV gestemd. Maar hun partij is niet meer wat ze geweest is. ,,Ik ben nu een zwevende kiezer. Met de plaatselijke ChristenUnie zijn we het nog wel eens, maar met de landelijke niet meer. Het GPV heeft zijn principes verloochend en water bij de wijn gedaan. Het is niet meer herkenbaar als Gereformeerd Politiek Verbond, terwijl de SGP dat wel is als Staatkundig Gereformeerde Partij'', meent mevrouw Meyerink. ,,Het GPV is hollend achteruitgegaan.''

Met Schutte en Van Middelkoop wist het echtpaar Meyerink nog waar het aan toe was, maar met de nieuwe lijsttrekker Veling niet. Dan maar naar de SGP van Van der Vlies. ,,Van der Vlies is een sterke persoonlijkheid. Ik weet wat ik aan hem heb'', stelt mevrouw Meyerink. Haar man vult aan: ,,Ze hebben ook een goede verkiezingsleus. Veel beter dan die van de ChristenUnie.'' En niet te vergeten het aanplakbiljet, voegt mevrouw toe. Die van de ChristenUnie spreekt hen helemaal niet aan. ,,Vroeger had het GPV oranje. Het is fijn dat de SGP dat nu voortzet.''

03-05-02 - Meppeler Courant
Politiek een stuk minder prettig?

" 'Hopelijk wordt dit niet de trend, anders wordt de politiek in Staphorst een stuk minder prettig.' Woorden van SGP-fractievoorzitter Jan Visscher. Zijn partij lag tijdens de bijzondere raadsvergadering zwaar onder vuur.

Het was Jan Talen van Gemeentebelangen/VVD die de SGP hard aanviel. Talen vindt dat de SGP het bestuurskader onderuit haalt, door bij tal van punten een noot te plaatsen. De SGP doet dit uit principiele overwegingen. Het lijkt erop dat de beide partijen verder van elkaar af staan dan ooit. 'We moeten wel vier jaar met elkaar verder', aldus Visscher, die de harde opstelling en de erg boze woorden 'voor deze keer wel wil vergeven.' "

26-04-02 - Meppeler Courant
Harde woorden op feestavond

"Het college van de gemeente Staphorst is teveel gebonden aan dogma's, het is geen afspiegeling van de gemeenschap en het is twijfelachtig of de leden in staat zijn om het bestuursprogramma uit te voeren. het CDA levert een wethouder, terwijl deze partij de afgelopen jaren uitblonk door zwalken en de nu teruggekeerde wethouder Hendrik Kruidhof heeft laten zien gemeentelijke gelden niet in toom te kunnen houden.
Ongekend harde woorden van Jan Talen, fractievoorzitter van Gemeentebelangen/VVD. Het nieuwe college en het bestuursprogramma werden door hem snoeihard neergesabeld. En dat op een avond die voor velen toch een feestelijke was. Gisteravond werden namelijk niet alleen de nieuwe raadsleden Niek Gosker, Arie den Ouden en Gerard Korterink geïnstalleerd. Ook de wethouders Kruidhof, Wisse Bron en Klaas Brand namen plaats op het pluche en oud-raadslid Klaas Brakke kreeg een lintje voor zijn verdiensten voor de gemeenschap. In een zaal vol familie, vrienden en vrolijk gestemden ventileerde Talen zijn ongezouten kritiek. Het zorgde voor enige verwarring onder de bezoekers die waren gekomen voor de feestelijkheden en niet voor een koude politieke douche.
(…)
Ronduit woedend is Talen op de SGP. Deze partij zal zeer terughoudend zijn als het gaat om kinderopvang in de gemeente en de fractie zal tegenstemmen als het gaat om gemeentelijke bijdragen aan sport en recreatie. (sic!) Op deze essentiële punten plaatste de SGP noten in het bestuurskader. "U haalt de bodem onder dit plan weg", aldus Talen. Dit komt omdat de SGP principiële bezwaren heeft en houdt tegen wedstrijdsport. Fractievoorzitter Jan Visscher gaf wel aan dat ook in diverse commissies nog goed naar deze zaken wordt gekeken. Hij noemde het jammer dat Talen bij voorbaat alles torpedeert.
Het oudejaarsfeest gaat wel door komende jaren, maar ook hier zal de SGP raadsfractie tegenstemmen. SGP-wethouder Wisse Bron zal vanuit bestuurlijk oogpunt wel instemmen met het feest. Visscher erkende dat de vernielingen sinds de feesten tijdens de jaarwisseling minder zijn geworden, maar het principiële bezwaar tegen deze vorm van ontspanning is volgens hem belangrijker. Hij wees er wel op, zeker in de richting van Jan Talen, die met zijn uitlatingen een wat ijzige stemming creëerde, dat zijn partij deze standpunten altijd duidelijk naar voren heeft gebracht en dat de kiezer dit blijkbaar ook wil, want de SGP boekte zelfs een zetel winst.
IJzig werd het toen burgemeester Joop Alssema Talen onderbrak, omdat hij Visscher continu in de rede viel. Toe SGP-raadsleden daarop applaudiseerden, was ook voor de PvdA de boot aan. "Dit is óók helemaal niet gepast", aldus een boze fractievoorzitter Gerard Doornbos.
GB/VVD stond overigens alleen. De andere partijen vinden het nieuwe college juist een uitstekende afspiegeling. Ruim driekwart van de raad staat erachter. De PvdA, ook een oppositiepartij, is juist blij met het nieuwe bestuurskader, gisteravond omgedoopt tot de "93 stellingen van Staphorst".
(…)
De politiek in Staphorst lijkt de komende jaren wat grimmiger te worden."

26-02-02 - Zwolse Courant
Politiek forum in Hotel Waanders

(...) Verdient een zilveren plak voor de 5000 meter in Salt Lake City ook vlagvertoon en ovatie op eigen bodem? Is politiek Staphorst ook zo apetrots op Gretha Smit, nu zij Rouveen met haar prestatie wereldwijd op de kaart heeft gezet? Dat valt te betwijfelen. Klein rechts (met een royale meerderheid in de raad) gruwt in elk geval bij voorbaat van de huldiging die de schaatsvedette vandaag te wachten staat. Laat staan dat 'silver Smittie' de status van ereburger krijgt toebedeeld. Sportverdwazing ten top, als je het huidig wethouder en SGP-lijsttrekker Bron vraagt. 'Wij zijn tégen wedstrijdsport. Dat is een vorm van amusement en dáár zijn wij ook tegen.' Debatleider Henk-Jan Karsten was scherp op dreef, maar kon gisteravond toch geen speld krijgen tussen die streng-christelijke (een term waar de Staatkundig Gereformeerde Partij zich naar eigen zeggen 'wat ongemakkelijk' bij voelt) principes, tijdens het politiek forum in Hotel Waanders - een goede gewoonte daags voor de gemeenteraadsverkiezingen. 'Ik ken mensen die mìnder hoeven doen om ereburger te worden', daagde hij het herencollectief van vijf (SGP, CDA, ChristenUnie, PvdA en Gemeentebelangen/VVD) achter tafel uit, 'maar u betaalt als gemeente nog geen dubbeltje mee aan de feestelijke huldiging', zo doelde hij op het feest dat burgers en ondernemers van de grond hebben getild. Klopt als een bus. En de conservatieven winden er ook geen doekjes om, vergelijken de verering van Smit met die van een afgod als Zeus: 'Als we het kónden tegenhouden, werd zij beslist geen ereburger', aldus Bron. (...)

terug >>