SGP
 
   

28-01-2016
Bestemmingsplan Staphorst dorp – Rouveen vastgesteld

In de raadsvergadering van 26 januari jl. is het bestemmingsplan voor de dorpskernen Staphorst en Rouveen vastgesteld.
Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder, namens de SGP-fractie.

Onze minister Schultz van Haegen heeft aangegeven dat wij als bestuurders meer lef moeten tonen. Bij de start van de nieuwe omgevingswet schreef ze, ik citeer: Ruimte geven vinden we altijd heel eng in Nederland, maar als je alles afbakent, dan zet je alles op slot.
Het gaat dan vooral om een open houding, over vertrouwen. Dan bedoel ik dat we niet kijken of iets mag maar of het beter is als we het zo gaan doen.
Niet de wet- en regelgeving gebruiken om te kijken of er niets verkeerd gaat maar om na te gaan hoe we het mogelijk kunnen maken, kansen kunnen pakken.
Dat vraagt om lef van bestuurders.

Voorzitter, dit sluit aan op ons coalitieakkoord, wij hebben ook afgesproken dat we initiatieven positief ontvangen en de “nee tenzij” houding veranderen in “ja mits”.
Maar doen we dat ook?
In dat licht hebben we in de vorige vergadering geluisterd naar de insprekers en de wijzigingen afgewogen.
We komen tot de constatering dat het om marginale veranderingen gaat die we als raad nu kunnen vaststellen.

Daartoe dienen we de volgende amendementen in:
1. dienstwoning Bergerslag 20, met bijlage kaart.
2. dienstwoning Admiraal van Nesstraat 10, met bijlage kaart.
3. kleine verschuiving bouwblok Lindenlaan 20A-22, met bijlage kaart.
4. toepassing erkers conform de Slagen, 70% van gevelbreedte ipv 50%.

De amendementen zijn vooraf verstrekt aan fracties en college, zodat ieder deze heeft kunnen beoordelen.
Voorzitter, ik vraag de andere fracties deze kleine wijzigingen vast te stellen.
Wees onze Staphorster samenleving dienstbaar, toon een beetje lef, werk aan oplossingen.

Uitslag na stemming:
De amendementen 1 en 2 “dienstwoningen scholen” kregen geen steun van andere fracties en zijn daarmee verworpen. Deze aanpassing kan middels een “binnenplanse ontheffing” worden aangevraagd.
Amendement 3 “Lindenlaan” is aangenomen door steun van het CDA (9 voor 6 tegen).
Amendement 4 “erkers” is unaniem door de raad aangenomen.
We hebben een amendement van het CDA gesteund. Dat is ook aangenomen (9 voor 6 tegen).
Daardoor kan het college achteraf geen nadere eisen stellen wanneer al op Welstand wordt getoetst.

terug >>

Lucas Mulder

Bijlagen:
1. dienstwoning Bergerslag 20.
2. dienstwoning van Nesstraat 10.
3. bouwblok Lindenlaan 20A-22.
4. toepassing erkers 70% ipv 50%.