14-05-2014
Bespreking Coalitieakkoord

Nadat in de raadsvergadering van 13 mei jl. eerst gesproken is over het proces van de coalitievorming, zijn vervolgens alle fracties in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over het door de fracties van SGP, CDA en ChristenUnie ondertekende coalitieakkoord.
Namens de fractie van de SGP is dat gedaan door Lubbert Talen en zijn bijdrage leest u hierna.


Als SGP fractie zijn we tevreden over de vele punten vanuit ons verkiezingsprogramma die in het coalitieakkoord terugkomen. We zullen enkele punten aanstippen. Het hele coalitieprogramma zullen we niet doorspitten, hoewel het interessant genoeg is.

1. In Staphorst is de zondag een bijzondere dag, afgezonderd van alle andere dagen in de week. Het is goed dat er ruimte is om dit zo te blijven doen. Daar is niets mis mee. Onze koning houdt er rekening mee met zijn verjaardag. Het is immers de opstandingsdag van de Koning der Koningen.
2. Het beleid voor de komende decentralisaties, de jeugdzorg, de zorg voor ouderen en de arbeidsparticipatie wordt ingevuld samen met actief betrokken burgers. Onze verkiezingsslogan: 'betrokken burgers, sterke gemeente' komt in dit akkoord goed tot uiting.
3. Staphorst blijft zelfstandig. De samenwerking met de omliggende gemeenten Zwartewaterland, Steenwijkerland en Meppel zal verder vorm krijgen. Lokaal wat kan, regionaal wat moet.
4. Er komt meer ruimte voor bewegen. Fietspaden langs de Kanlaan, plannen voor de Heerenweg, maar ook een trapveld in de Slagen. Hierdoor wordt de leefbaarheid in onze gemeente vergroot.
5. Aandacht hebben we met z'n allen voor de jeugdgezondheid, met name de alcoholmatiging staat stevig in het coalitieakkoord.
6. Er is ruimte voor instellingen die ouderenzorg willen bieden.
7. Aan de evenementen wordt een realistisch maximum gekoppeld. Voor ons is belangrijk dat er voldaan wordt aan voorwaarden die geluidsoverlast en overmatig alcoholgebruik voorkomen.
8. De SGP fractie heeft zich de laatste jaren sterk ingezet voor het verbeteren van de regelgeving en vergunningverlening op het gebied van ruimtelijke ordening. Op dit onderdeel geeft het coalitieprogramma een sterk signaal af. Het woord "Ruimte" is hierin een sleutelwoord. We willen de procedures vereenvoudigen en versnellen.
De woonvisie moet aangepast worden, zodat het ook een goed instrument is om verdere ontwikkelingen te onderbouwen.
Het college wordt "Ruimte" gegeven om wat te gaan doen om de ontwikkelingen in "de Slagen" nieuw leven in te blazen. Een belangrijk stuk van de vitaliteit van onze gemeente begint immers bij het bouwen.
Er komt ruimte voor wonen met "Mantelzorg". De nieuwbouw op saneringslocaties dient ruim opgezet te worden en moet passen bij de Streek.
De eigenaren van monumentale panden krijgen meer ruimte. Er wordt creatief meegedacht over oplossingen, die duurzaam zijn, en waardoor het ook voor de eigenaren betaalbaar wonen blijft. Hiermee houden we de Streek vitaal!
9. Het zal elke burger aanspreken dat een extra verhoging van de OZB de komende periode niet voor de hand ligt.
Als SGP zijn we de verkiezingen ingegaan met ons verkiezingsprogramma: 'Op Vaste Grond', 'betrokken burgers, sterke gemeente'.
Veel uit ons verkiezingsprogramma is overgenomen in het coalitieakkoord. Sommige zaken niet. Meerdere van onze principiële punten konden we niet opnemen in dit akkoord. We weten echter ook dat wij mensen slechts instrumenten in Gods Hand mogen zijn, waardoor Hij de wereld en ook Staphorst regeert.
Omdat we ons verantwoordelijk voelen voor het bestuur van onze hele gemeente, hebben wij het coalitieakkoord namens de SGP ondertekend.

terug >>

Lubbert Talen

Zie ook: Terugblik coalitievorming