14-05-2014
Terugblik coalitievorming

Hierna kunt u lezen wat Lubbert Talen, als fractievoorzitter van de grootste raadsfractie, in deze raadsvergadering gezegd heeft bij de terugblik op de coalitievorming.

De vorige keer dat we hier een presentatie hielden van de verkenningsfase, stonden we nog voor het formatieproces. Het was op 27 maart, een goede week na de verkiezingen.

De formatieopdracht luidde:
1. Maak een coalitieprogramma dat gedragen wordt door de SGP, CDA en CU.
2. Zorg voor een kwalitatief goed en op samenwerking gericht college.
De heer E. Klein werd voor deze opdracht gevraagd. De verwachting werd uitgesproken dat het vier tot acht weken zou duren.
Vanavond mogen we hier staan, binnen zeven weken na verlening van de opdracht aan de formateur.

We willen vanavond de formateur bedanken voor de begeleiding van het proces. Vooraf werd afgewogen of we het niet zelf konden doen, maar we zijn er van overtuigd dat een onafhankelijk formateur meerwaarde heeft voor een goed inhoudelijk coalitieproces.

De formateur deed het op zijn eigen wijze. Eerst kijken wat er in de fracties leefde. Daaruit een concept coalitieakkoord maken en dit binnen de coalitie bespreken. We denken dat op deze wijze de verschillende fracties een goede inbreng hebben gehad. Ook de contacten met het ambtelijk apparaat hebben er voor gezorgd dat het coalitieakkoord ook een goed uitvoerbaar akkoord is. Geen luchtfietserij maar gewoon met beide voeten op de grond.

Tijdens de coalitieonderhandelingen hebben we elkaars grenzen verkend. Het mocht echt om de inhoud gaan. Doordat we nu heel goed van elkaar weten, wat voor de één een goed idee is, en wat voor de ander niet acceptabel is, hebben we de basis gelegd voor een stevige coalitie voor de komende vier jaar.

Het coalitieakkoord zorgt voor voldoende binding om op constructieve wijze eenheid en samenwerking in het lokale bestuur te realiseren. Daarnaast is er ook ruimte voor het eigen profiel van elke coalitiepartij.
Dat betekent een stevig college. Ook een college dat veel mogelijkheden meekrijgt. De handen zijn niet op de rug gebonden. Integendeel! Het wordt handen uit de mouwen steken!

terug >>

Lubbert Talen

Zie ook: Bespreking Coalitieakkoord