13-03-2013
Voorgenomen weigering woning en bijgebouw op open plek aan Conradsweg

In de raadsvergadering van 12 maart jl. kwam de voorgenomen weigering van de woning en bijgebouw aan de Conradsweg aan de orde vanwege de ingekomen zienswijzen. Hieronder leest u de bijdrage van Lucas Mulder namens de SGP fractie.

Met verbazing en teleurstelling kijken we naar het energie- en geldverslindende proces rond dit plan.
Er zijn steeds meer verliezers, weinig winnaars, misschien alleen de juridische adviseurs.
Door al het poetsen wordt de vlek steeds groter. Door al de conflicten verharden de verhoudingen en wordt deze open plek een open zenuw.
Vorig jaar heeft de raad op 9 oktober unaniem aangegeven dat deze aanvraag voor een woning op de open plek aan de Conradsweg met het in aanbouw zijnde bijgebouw van 150 m2 geen vervolg kan krijgen.
En wat gebeurd er daarna?

· De weigering ligt pas een maand later voor 6 weken ter inzage, tot medio december. Dan duurt het drie maanden tot de behandeling heden. Dat lijkt op strategisch plannen.
· Er loopt een rechtszaak over het onderhavige bijgebouw. De uitspraak daarvan werd eind februari verwacht. Echter de rechtbank heeft dit 6 weken uitgesteld.
· 8 januari hebben we in deze raad vragen gesteld over dit plan. Het bleek dat het college eigenhandig het voorontwerp BP de Streek heeft aangepast, en wil de bestemming van de grond onder het betwiste bijgebouw veranderen van een agrarische- naar een woonbestemming. Een ongebruikelijke stap.

Dit alles resulteert er ook in dat elk besluit of stap door een wolk van adviseurs wordt gevolgd, en daarmee ontstaat een onwerkbare situatie. Het geven en nemen wat in onze gemeenschap gelukkig nog aanwezig is wordt hier kapot gemaakt. En vooral langs de Streek is een goede verstandhouding tussen wonen en bedrijfsvoering van cruciaal belang voor de leefbaarheid.
Derhalve moeten wij als raad ons strikt aan het geldende beleid houden. Voorgenomen, toekomstig beleid kan nu geen rol spelen. Dat heeft in oktober geresulteerd in een unanieme weigering.
We zullen in het kort ingaan op de zienswijzen en de reactienota van het college.
De zienswijzen van Kooiker en Timmerman delen wij. We willen ontbrekende weigeringsgronden toevoegen voordat de raad een weigeringsbesluit zal nemen.
De zienswijze van Troost en de reactie van het college doet onze wenkbrauwen fronsen.
Er zijn 5 maanden verstreken en hier wordt vermeld dat de argumenten van de raad niet worden begrepen. Dat vinden wij dan weer onbegrijpelijk, waarom is het niet aan de raad gevraagd in de maand voordat de tekst ter inzage is gelegd?

In het kort noemen we de punten:
a. Het is duidelijk dat er 150 m2 aan bijgebouw wordt aangevraagd. Dit punt zullen we corrigeren in ons weigeringsbesluit.
b. Het bijgebouw staat wel te dicht op het bedrijf van Kooiker. De raad heeft in het voorontwerp bestemmingsplan deze grond niet gewijzigd in woonbestemming. De agrarische bestemming van de aansluitende grond is minder bedreigend voor de bedrijfsvoering. Dat heeft de praktijk nu ook bevestigd.
c. De totale ontwikkeling van dit gebied heeft de raad in ogenschouw genomen. Daarom zijn er ook alternatieven voor de bijgebouwen rond 305 betrokken in de afweging. Aangezien de aanvrager dit pand wil splitsen is deze afweging ook realistisch. Ruimtelijk gezien is het niet logisch dat erven in elkaar grijpen. De basis van ons slagenlandschap is het feit dat door vererving percelen achter elkaar liggen en niet deels naast elkaar. Daarom beoordelen we het toekomstige woon- en leefklimaat rond 303 en 305. De raad heeft bij herhaling de totale afweging in dit gebied benoemt en zo staat het letterlijk in ons Open Plekken Beleid onder paragraaf 1.1. In dat kader past het bijgebouw niet op de huidige plek.
d. We zien de ontwikkeling van deze open plek als een nieuwe opgave die zorgvuldig ingepast moet worden in de totale omgeving. Bij een nieuwe opgave die zorgvuldig moet plaatsvinden is het oorspronkelijke boerenerf leidend voor de ruimtelijke opzet. En dat houdt in, grote bijgebouwen achter de boerderij en alleen kleinere bijgebouwen zoals kookhuisje of handwerkplaatsje voor de boerderij. Het geheel passend in het slagenlandschap, dus achter elkaar op hetzelfde erf, en ook met bijbehorende afstanden. Hiervan zijn hele studies gemaakt door het Oversticht waar we graag naar verwijzen.
e. Strikt genomen mag er 75 m2 aan bijgebouw worden gerealiseerd. Dus 150 m2 toestaan wijkt af van ons beleid. We zijn van mening dat dit punt eerst in het beleid aangepast moet worden voordat deze beoogde verruiming wordt toegestaan. De herziening van het Open Plekken Beleid is tot heden nog niet in de raad besproken.

De heer Troost noemt in de zienswijze meerdere voorbeelden van bijgebouwen die voor de woning of boerderij staan. En dat is terecht opgemerkt, het gaat daarbij om bestaande situaties of als oorzaak geldt de dubbele bewoning. Voor die gesplitste situaties kan het noodzakelijk zijn dat er bijgebouwen voor het hoofdgebouw staan. Dat is hier niet aan de orde.
Bij deze voorbeelden hebben we geen invulling van een Open Plek aangetroffen. Wel kennen we andere voorbeelden van woningen die op Open Plekken worden gebouwd en waarbij de gemeente strikt heeft aangehouden dat bijgebouwen vier meter achter de voorgevel gebouwd moeten worden.
Dat is ook het uitgangspunt in het ontwerpbestemmingsplan voor de Streek, zie de bouwregel onder paragraaf 18.2.a.6.
Wanneer we op dit punt ruimer beleid willen toestaan als raad kan dat alleen wanneer wij het definitieve bestemmingsplan voor de Streek en het Open Plekken Beleid anders vaststellen. Ook hier geldt de volgorde, eerst het beleid aanpassen en daarna toestaan.
We komen tot de conclusie dat we als raad het weigeringsbesluit moeten verbeteren en daarna vaststellen. Graag vernemen de mening van de andere fracties.

Zie ook: Aanvraag omgevingsvergunning open plek achter ORW 305

terug >>

Zie ook: Aanvraag omgevingsvergunning open plek achter ORW 305