Gehouden bijeenkomsten 2002  

dag
datum
tijd
 
onderwerp
informatie
za.
14 dec. 19.30   Jeugdavond/Verkiezingsavond informatie
do.
12
dec.
19.30
 
Inloopspreekuur
 
do.
5
dec.
20.00
 
SV Forum, dhr. M. M. Markusse & J. Bos
di.
29
okt.
20.00
 
SV Lezing, mr. dr. J.T. van den Berg
do.
17
okt.
19.30
 
Inloopspreekuur
 
vr.
27
sep.
20.00
 
SV/KV Lezing, dhr. W. Kolijn
do.
22
aug.
19.30
 
Inloopspreekuur
 
do.
20
jun.
19.30
 
Inloopspreekuur
 
wo.
15
mei
--
 
Tweede Kamerverkiezingen
SGP-ers dank!
vr.
03
mei
20.00
 
Verkiezingsrede ir. B.J. v/d Vlies
di.
23
apr.
20.00
 
Tijdrede ds. A.A. Egas (Urk)
Ned. Herv. Kerk
di.
26
mrt
20.00
 
SV Lezing, mr. D.H. van Dijk
wo.
6
mrt
--
 
Gemeenteraadsverkiezingen
vr.
1
mrt
20.00
 
Verkiezingsavond
ma.
25
feb.
20.00
 
Forumavond plaatselijke politiek
di.
19
feb.
20.00
 
Kiesvereniging
             


Informatie Jeugdavond/verkiezingsavond in PZ

Zaterdagavond 14 december hoopt de SGP een verkiezingsbijeenkomst te houden. Hier hopen te spreken Mr. C. G. van der Staaij, Tweede Kamerlid voor de SGP en Ds. Tj. de Jong, plaatselijk predikant. Het thema van de avond is: "Waarden en normen weer actueel".

Van der Staaij zal dan een referaat houden over "Waarden en normen in de politiek", terwijl Ds. De Jong in zal gaan op "Waarden en normen, de rol van de kerk". Na de pauze is er een forum met beide sprekers, waarbij uw inbreng wordt gewaardeerd. Dit forum staat onder leiding van Dhr. J. W. Akster, voorzitter van de plaatselijke Studievereniging van de SGP.

Oorspronkelijk was deze avond opgezet als jeugdavond in samenwerking met de Nederlands Hervormde Kerk van Staphorst. Door de aanstaande verkiezingen is het echter breder opgezet als verkiezingsavond. Jongeren én ouderen zijn hierbij van harte uitgenodigd. De locatie is Pieter Zandt Scholengemeenschap, Achthoevenweg 3. Aanvang 19.30 uur.


Lezing Dhr. M. M. Markusse en politieagent

Het thema van de bijeenkomst is "Veiligheid", en deze zal gehouden worden op donderdag 5 december, aanvang 20.00 uur in de Prins Mauritsschool, Gemeenteweg 326 te Staphorst. Hier hopen te spreken oud-burgemeester M. M. Markusse, over "Openbare orde en veiligheid", en politieagent J. Bos over "Het werk van de politie". Dhr. Markusse dus vanuit de bestuurlijke kant en Dhr. Bos vanuit de praktijk. Na de pauze (met koffie en koek) is er ruimte voor een forumdiscussie. Uw inbreng wordt gewaardeerd. We hopen op een goede opkomst en een leerzame avond. U bent van harte welkom!


Lezing Van den Berg over politieke loopbaan

Dinsdag 29 oktober, aanvang 20.00 uur. In de Prins Mauritsschool, Gemeenteweg 326 te Staphorst.

Voor ons hoopt te spreken Mr. dr. J.T. van den Berg, uit Nunspeet. Hij is 16 jaar lang lid geweest van de Tweede Kamer der Staten Generaal, namens onze partij. Hij zal dan ook spreken over zijn politieke loopbaan. Van den Berg kent 'Den Haag' van binnen uit. Ook al is hij sinds de laatste verkiezingen geen Kamerlid meer. Hij zal ongetwijfeld het een en ander over de gang van zaken uit de doeken doen.

Na de pauze met koffie en koek is er, zoals gebruikelijk, de gelegenheid voor het stellen van vragen en verdere bespreking over en rondom het onderwerp. U bent van harte welkom!


Lezing Dhr. W. Kolijn over SGP-beginsel

Het vergaderseizoen begint weer. In samenwerking met de Kiesvereniging heeft de Studievereniging een sprekersavond georganiseerd op D.V. vrijdag 27 september, aanvang 20.00 uur (ontvangst vanaf 19.45 uur) in de Pieter Zandt Scholengemeenschap, Achthoevenweg 3 te Staphorst.

Thema: "Het SGP-beginsel in deze tijd".

Voor ons hoopt te spreken Dhr. W. Kolijn, uit Terneuzen. Hij is partijvoorzitter van de landelijke SGP. Tevens is hij voorzitter van de Statenfractie van de SGP in Zeeland. Kolijn zal, mede aan de hand van het beginselprogramma, lijnen trekken vanuit het verleden naar de huidige tijd. En daarbij ook aandacht geven aan de taak en plaats van de kiesvereniging en studievereniging. Tijdens en na de koffiepauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Wethouder Bron zal de bijeenkomst leiden.

Klik hier voor het verslag


Agenda Verkiezingsrede

Tijdens deze avond hoopt SGP-lijsttrekker B.J. van der Vlies een verkiezingsrede te houden. Tijdens de pauze kunnen schriftelijk vragen worden ingediend. Ook na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Sluiting om ± 22.30 uur. De avond wordt gehouden in de S.G. Pieter Zandt. U bent van harte welkom!

Klik hier voor het verslag


Agenda Openbare lezing

Mr. D.H. van Dijk (medewerker Tweede Kamer-fractie) hoopt voor ons te spreken over Groen van Prinsterer. Na de pauze (met koffie en koek) is er gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van zijn betoog. We hopen te sluiten om ongeveer half elf. De vergaderlokatie is de Prins Mauritsschool, Gemeenteweg 326 te Staphorst. U bent van harte welkom!


Agenda Openbare verkiezingsbijeenkomst

Op deze avond presenteren zich de eerste zes kandidaten voor de SGP voor de gemeenteraadsverkiezing in Staphorst van D.V. 6 maart.
Dhr. J.W. Akster heeft de leiding van deze avond.

- Opening door dhr. J. W. Akster
- Presentatie: van en door de eerste zes kandidaten
- Inleiding over gemeentepolitiek: dhr. M. Bogerd (gemeentesecretaris te Urk en lid namens de SGP van de Provinciale Staten van Flevoland).
- Pauze
- Forum: Beantwoording vragen, discussie.
- Sluiting om 22.00 uur door ds. Tj. de Jong


Agenda Forumavond

Een forumlid van iedere fractie uit de gemeenteraad zet in 5 minuten zijn partij neer. In het kader van het dualisme mag een tiental verenigingen een aantal vragen stellen. Ook het publiek kan mondeling en schriftelijk vragen stellen. Henk Jan Karsten treedt op als gespreksleider.


Agenda Jaarvergadering Kiesvereniging

- Opening
- Mededelingen, ingekomen stukken
- Notulen
- Jaarverslagen
- Verslag kascommissie; benoeming leden nieuwe kascommissie
- Bestuursverkiezing;aftredend zijn de heren A. den Ouden en J.Visscher; beiden zijn herkiesbaar
- Pauze
- Bespreking agenda Partijdag te Utrecht op zaterdag 23 februari 2002
- Benoeming afgevaardigden naar partijdag te Utrecht en Provinciale Vereniging te Zwolle
- Bespreking plaatselijke politiek
- Rondvraag
- Sluiting

Tijdens de pauze is er gelegenheid tot betaling van de contributie ten bedrage van 15 euro. U kunt dit bedrag ook overmaken op banknummer 68.02.13.155 ten name van de Kiesvereniging SGP.

Indien u de Partijdag te Utrecht wenst te bezoeken, gelieve de toegangskaarten tijdig te bestellen bij de secretaris (kosteloos). De kaarten kunt u op de vergadering bij de secretaris afhalen.

 

terug >>